Page 1

Nina Kranjčec

ThinkFree - Web servis za obradu dokumenata

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Božidar Jaković

Broj indeksa autora: Nina Kranjčec 0067458892

Koprivnica, listopad 2013.


Sadr탑aj

2


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada

U ovom radu opisati ću funkcionalnosti i mogućnosti kod korištenja web servisa za obradu dokumenata- ThinkFree. Nastojati ću razjasniti i prikazati način registracije i upotrebe samog web servisa, sve njegove mogućnosti koje on pruža kod besplatnog korištenja, kao i mogućnosti koje on pruža prilikom kupnje samog programa te njegovog

korištenja u

potpunosti.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Glavninu

podataka

preuzela

sam

sa

službenog

web

portala

ThinkFree-a

(http://www.thinkfree.com/main.jsp), kao i s drugih internetskih portala gdje sam proučavala usporedbe ThinkFree-a, Zoho, Google Docs i Open Office-a. Također, velik dio podataka prikupila sam zahvaljujući čestim razgovorima s agentom koji radi u ThinkFree-u, imenom Benjamin Lee (član Hancom Thinkfree Cloud Solution tima). Razgovori su se odvijali putem e-maila te putem Google+ chat-a.

1.3. Sadržaj i struktura rada U 1. poglavlju sam prikazala predmet i cilj rada, tj. nastojanje da objasnim sve funkcionalnosti web servisa za obradu dokumenata. U 2. poglavlju sam opisala glavne funkcionalnosti ThinkFree-web servisa. Ovaj uredski alat omogućuje online kreiranje, pregledavanje i uređivanje dokumenata u najčešćim formatima uključujući i jedan gigabajt prostora za pohranu te automatsko sinkroniziranje svih dokumenata. Koristan je i za poslovanje u pokretu obzirom da postoji Android aplikacija koja omogućava jednostavno pristupanje sadržaju. U 3. poglavlju sam opisala na kojim platformama ThinkFree funkcionira te u kojem skriptnom jeziku je program napravljen. U 4. poglavlju sam prikazala povijest razvoja ThinkFree-a u sklopu poduzeća Hancom. 3


U 5. poglavlju sam opisala sve mogućnosti rada ThinkFree-a te mogućnost njegove primjene u edukaciji. U 6. poglavlju sam nabrojala sve funkcionalnosti web servisa, prikazala mogućnosti aplikacije na jednom primjeru te sam opisala 3 primjera desktop aplikacije koje mogu poslužiti u uredskom poslovanju te sam za svaku priložila ekranski prikaz. U 7. poglavlju sam opisala postupak registracije na Thinkfree. U 8. poglavlju sam opisala poslovnu primjenu web aplikacije, kao u obrazovanju, tako i u poslovanju. U 9. poglavlju sam analizirala konkurentske primjere. U 10. poglavlju sam odredila pozitivne i negativne strane ThinkFree aplikacije. U 11. poglavlju sam analizirala snage, slabosti, prilike i prijetnje samog poduzeća. U 12. poglavlju sam opisala troškove korištenja s korisničke strane. U 13. poglavlju sam opisala na koji način bi se ThinkFree web servis mogao poboljšati te koje funkcionalnosti bi mogao uvesti radi boljeg poslovanja. U 14. poglavlju sam opisala svoja zaključna razmatranja, stavove i mišljenja o web servisu. 15. poglavlje sadrži literaturu, 16. moj Europass životopis, a u 17. poglavlju sam sažela svoj rad.

4


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa

ThinkFree je uredski program koji omogućuje kreiranje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija. On je idealan za međusobnu poslovnu suradnju, kao online ured u krugovima poduzeća ili jednostavno za osobnu upotrebu. ThinkFree omogućuje besplatnu pohranu podataka od 1GB i pristup putem mobilne aplikacije koja omogućuje pregledavanje, uređivanje i dijeljenje vaših dokumenata u bilo kojem trenutku. Konstantnim nastojanjem za povećanjem produktivnosti, ThinkFree je osmislio virtualne urede koji su u mogućnosti komunicirati sa svim vrstama uređaja koji su spojeni na prilagođene cloud servere kako bi zadovoljili potrebe poduzeća.

2.2. Link Web servisa http://www.thinkfree.com/main.jsp

5


2.3. Ekranski prikaz (engl. Screenshot) početne Web stranice servisa

Slika . Početna web stranica ThinkFree

3. TEHNOLOŠKI OKVIR

Thinkfree Office je uredski paket programiran u Javi za Windows, Linux, Macintosh i Android platforme. Javascript je skriptni jezik koji se najviše koristi u izradi Internet stranica. Ovaj jezik je razvijen od strane Netscape-a pod nazivom „Mocha“, te je kasnije naziv promijenjen u „LiveScript“ i na kraju tek u „Javascript“. Javascript se pri svojem izvođenju oslanja na svoju okolinu, najčešće na internet preglednik. Ovaj jezik na internet stranicama komunicira sa DOM-om (eng. Document Object Model). DOM je platformski neovisan standard za prezentiranje strukture HTML ili XML dokumenta. Pošto se Javascript kod može izvršavati u korisnikovom internet pregledniku, a ne preko servera, može vrlo brzo reagirati na zahtjeve čime se postiže bolji osjećaj i brzina korištenja aplikacije. Osim toga javascript ima mogućnost detekcije radnji korisnika, koje HTML ne može. Ovu prednost uvelike iskorištavaju web mail servisi poput Gmail-a i Yahoo Mail-a i to konkretno dajući korisniku da si sam definira i radi kratice (eng. hotkey) i pripadajuće događaje kojima će bolje i brže koristiti navedene servise. Pošto je Javascript jezik koji se može izvršavati unutar Internet preglednika ili unutar operativnog sistema, postoje veliku rizici od neželjenih napada i virusa. Učitavanjem 6


određene Internet stranice može se pokrenuti neželjeni kod koji će se izvršiti unutar preglednika, te zatim zahvatiti određene dijelove operativnog sistema korisnika. Autori Internet preglednika vode velike brige da se to ne dogodi. Oni ograničavaju Javascript kodu domenu izvršavanja i to samo na elemente stranice, tj. DOM-a. Jedna od glavnih mana Javascript-a je što se izvršava drugačije unutar svakog preglednika i ne postoje sve funkcije u svakom pregledniku. Kako bi se programerima olakšao rad s Javascript-om, razvijeni su različiti razvojni okviri koji provjeravaju koji internet preglednik koristi korisnik i time prilagođavaju Javascript kodove kako bi radili isto na svim preglednicima. Thinkfree Online je izdanje bazirano na web-u koji uključuje Write, Calc, Show i Note u pregledniku koristeći kombinaciju Jave i AJAX tehnologije. Pošto sam već navela glavne karakteristike Jave, AJAX se značajno nadovezuje na nju samu. AJAX je sinonim za asinkrono korištenje Javascript-a i XML-a (eng. „Asynchronous JavaScript And XML“). To nije programski jezik već tehnika izrade dinamičkih i bogatih internet stranica (eng. „Rich Internet Application“). Ovom tehnologijom moguće je prihvaćati podatke, asinkrono sa trenutno otvorenom stranicom, s web servera, bez da se bilo što promijeni na trenutnoj stranici, ili jednostavnije rečeno, prihvaćanje podataka bez osvježavanja Internet preglednika. Glavne prednosti korištenja AJAX-a su u tome što je preko AJAX-a moguće jednostavno promijeniti samo jedan element na stranici, bez da se osvježavaju svi ostali, stari, elementi. Osim toga, omogućena je i puno veća interaktivnost između korisnika i same Internet stranice. Glavni nedostatak je što nije moguće staviti „bookmark“ na stranicu, jer se ne mijenja adresa stranice, već samo sadržaj, a bookmark je vezan samo uz adresu. Također nije podržana povijest pregledavanja stranice (eng. browsing history). Internet pretraživači, poput Google-a, ne mogu indeksirati, tj. pretraživati sadržaj stranice koji se dobiva preko AJAX-a. Dakle prilikom izrade Internet aplikacije mora se paziti o prednostima i nedostacima svake od korištenih tehnologija, kao i o njihovim snagama i manama. Nakon toga je već moguće izgraditi siguran i kvalitetan proizvod.

7


4. KRATAK RAZVOJ Hancom, Inc. je osnovan 1990. godine i proslavio se svojim radom kao program za obradu teksta. Poduzeće ima ThinkFree Office zajedništvo proizvoda uključujući ThinkFree Online (prvi online ured u svijetu koji je baziran na web-u), ThinkFree Mobile Office koji se pokreće u različitim platformama te ThinkFree Server (uredsko rješenje bazirano na web-u koji se lako sjedinjuje sa lokalnim i cloud serverom). Datoteke se spremaju u poznatim zajedničkim Microsoft-ovim formatima .doc, .xls i .ppt te svi ti programi nude istu razinu funkcionalnosti kao i njihovi konkurenti iz Microsoft-a. Thinkfree Office je počeo s radom kao uredski paket za računala, napravljen u Javi 2001. godine. Javno je objavljen u travnju 2008. godine. Thinkfree Office posjeduje Haansoft Thinkfree Co. Ltd., podružnica od poduzeća koji se naziva Hancom. Hancom je smješten izvan Južne Koreje i poznat je po korejskom proizvodu naziva Hangul- računalna programska oprema za uređivanje i formatiranje teksta. 7.svibnja 2007. godine uvodi mogućnost da korisnici pretražuju, dijele, označavaju i objavljuju Microsoft Office i ThinkFree dokumente u online društvenoj zajednici, kao što Flickr omogućuje fotografima da objave i dijele fotografije. Najveći broj korisnika dolazi iz 5 regija: Sjedinjenih Država, Južne Koreje, Brazila, Ujedinjenih Naroda i Kanade. Te iste godine objavljuju ostvarenje nove suradnje, partnerstva sa TnC-om (Team and Concepts Limited). Ugovor daje mogućnost ThinkFree-u da zamijeni trenutni Quick Edit Calc sa naprednijim EditGrid-om, kada su se pojavile i brojne nadogradnje samog programa. 2008. godine uprava ThinkFree-a odabire Hong-Gu Kang-a za operativnog direktora, Su-Jin Kim-a za predsjednika uprave i Benedict Ji-a za marketinškog menadžera. 2008. godine Thinkfree integrira online uredski servis pod nazivom Thinkfree Workspace. Te iste godine izašla je nadogradnja ThinkFree Office-a i ThinkFree Manager na verziju 3.5.2. 21. listopada 2008. godine na tržište je puštena ThinkFree verzija za netbook. Par dana nakon toga izašla je ekstenzija za Firefox nazvana ThinkFreeFox. U studenom te iste godine na tržište je lansiran ThinkFree PDF preglednik te mogućnost prijave unutar programa putem Google računa. 25. studenog dodijeljen im je „Izvrstan“ (eng. excellent), softverski certifikat od Findmysoft.com. 2009. godine je izašla nadogradnja ThinkFree Power Tool za Windows verzije, predstavljaju aplikaciju za mobilni ured za Qualcomm MID na CTIA 2009: Demo Footage. Nakon toga na tržište izlazi ThinkFree mobilni ured, verzija za Androide te ThinkFree Mobile Netbook za Windows-e, Linux i Mac izdanja koji su dostupni krajnjim 8


korisnicima. U lipnju 2009. je pušten ThinkFree server za poduzeća. Te iste godine ThinkFree smanjuje troškove u licenciranim uredskim izdanjima omogućavajući komunikaciju bez diskontinuiteta kod dijeljenja dokumenata i zajedničke suradnje. Izašla je i nadogradnja za Mac, verzije 1.0.1.6. 2010.godine ThinkFree najavljuje tehnološko partnerstvo sa tvrtkom Samsung Electronics. Hancom-ov ThinkFree mobilni preglednik je predodređena uredska aplikacija koja originalno dolazi sa Google Nexus S pametnim telefonima. 2011. godine ThinkFree Mobile osvaja nagradu Mobile Technology (obile Technology Awards). Thinkfree je dostupan na 21 jeziku i distribuiran u više od 16 zemalja. 2011. je bila prilično profitabilna godina za Hancom, kada je poduzeće zaradilo na prodaji Thinkfree linije proizvoda. 2012.godine Hancom sudjeluje na MWC 2012 i VMworld 2012.

9


5. OPIS PROBLEMA

ThinkFree je jedna od onih tehnologija sa izvrsnim edukacijskim mogućnostima. S mogućnošću društvene povezivosti i online uredskim komponentama, ThinkFree mnogo obećava obrazovnoj zajednici. Omogućava profesorima i studentima da oblikuju globalnu zajednicu u kojoj će surađivati u projektima različitih tipova, dijeliti ideje, raspored i planiranje nastave te savjete, ujedno i učeći. ThinkFree je besplatan online program koji omogućava korisnicima da stvore nove word dokumente u svojem obradniku teksta, da prezentiraju svoje radove u aplikaciji Show, da stvaraju proračunske tablice u Calc-u te da pišu izvješća koristeći Note, koja mogu biti vidljiva (koja se mogu proslijediti) svakome tko ima pristup internetu i korisnički račun na ThinkFree-u. Putem e-maila, autori takvih dokumenata su bili u mogućnosti podijeliti ih, dok ThinkFree nije prekinuo takav način, stvarajući efikasnije načine izbacivanjem posrednika. Više nije potrebno priložiti dokument i poslati ga putem e-maila, riskirajući način da osoba koja mora dati povratnu informaciju neće biti u mogućnosti otvoriti i pregledati dokument zbog komplikacija s određenom verzijom programa operativnog sustava. Jednom kada korisnici ThinkFree-a kreiraju svoju listu kontakata, tada mogu podijeliti svoj dokument ili prezentaciju na lakši i efikasniji način. Još jedna pozitivna stvar koju ThinkFree pruži je da omogućuje drugim korisnicima da daju povratnu informaciju ili da urede vaš rad. Korisnici koji su odabrani da vide kreirane dokumente redovito su obavješteni od strane ThinkFree-a kako je dokument s njima podijeljen i da im je dana mogućnost da dodaju, uklone ili komentiraju određeni rad. Sve napravljene promjene se prate i snimaju tako da stvaratelj dokumenta može izabrati da či će zadržati ili odbaciti napravljene promjene. Svi dokumenti koji su stvoreni i podijeljeni su smješteni na početnoj stranici ThinkFree-a, uključujući „radni prostor“ koji sadrži sve projekte u izradi i „Moj uredski prostor“ (eng. My Office Space) za sve završene i spremljene dokumente. Još jedna zanimljiva značajka je „Dashboard“ unutar radnog prostora koja omogućuje korisnicima da detaljno planiraju zadatke i da prerađuju projekte u izradi. ThinkFree je program koji je kreiran da olakša kreiranje i dijeljenje dokumenata, prezentacija, proračunskih tablica i izvješća. Njegov najvažniji cilj je da pruži usluge bez ograničenja. Program povezuje vaš mrežni i izvanmrežni posao i također vas nastoji držati organiziranima 10


s odvojenim poslovnim i uredskim poslom. ThinkFree cilja na uslu탑ivanje korisnika s pristupom iz bilo kojeg dijela svijeta i na stabilno i korisno povezivanje s drugima po cijelom svijetu.

11


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Detaljne funkcionalnosti web servisa ThinkFree se dijeli na 4 funkcionalnosti: ThinkFree Office, ThinkFree Online, ThinkFree Mobile i ThinkFree Server. Koristeći ThinkFree Online (mrežni ured), možete uživati u korištenju uredskog programa putem web preglednika bez instaliranja odvojenog uredskog programa na vašem računalu. ThinkFree Mobile omogućuje pregledavanje i uređivanje uredskih dokumenata koristeći vaš pametni telefon (eng. smartphone). ThinkFree Server se povezuje na sistem poslovanja vaše tvrtke da stvori okruženje u oblaku (eng. cloud) u kojem ćete vi i vaši suradnici moći raditi na istom dokumentu. Ukratko, ThinkFree proizvodi omogućuju savršeno okruženje „uredskog oblaka“ (eng. cloud office). ThinkFree Office je uredski program koji omogućuje kreiranje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija. Organiziran je u 3 programa: Write, Calc i Show. ThinkFree Office je iznimno kompatibilan s uredskim programima koje pružaju konkurenti. Također, ThinkFree pruža prijateljski oblikovano korisničko sučelje. Snaga ThinkFree Ofiice-a premašuje prethodno navedene dvije karakteristike. Različit je od običnog uredskog programa koji mora biti instaliran na računalo prije same upotrebe.

12


Slika . Početna stranica ThinkFree Office nakon logiranja

Slika . Prozor koji u Javi otvara ThinkFree Office nakon odabira Write, Calc ili Show

ThinkFree Write ima sve osnovne funkcije kao i Microsoft Word, uključujući i visoko kvalitetnu provjeru pravopisa i mogućnost nalaženja dijakritičkih oznaka. ThinkFree write baš i nema visoku funkcionalnost provjere gramatičkih grešaka niti se mogu ubaciti slike kao što 13


to može Zoho. Unatoč tim ograničenjima, ThinkFree Write ima veću mogućnost opcija od Google Docs i pruža sučelje slično onome od Microsoft Word-a. Eksportiranje PDF-a je jako jednostavno i brzo, samo što je potrebno malo više vremena (2-3min) između premještanja odabira obrade teksta i funkcije izbornika. Da bi se ThinkFree Write mogao pokrenuti, morate imati instaliranu posljednju verziju Jave.

Slika . ThinkFree Write dokument

ThinkFree Calc je aplikacija za izradu tablica i dio ThinkFree Online uredskog paketa. Izgledom jako sliči Microsoft Excel-u. Ima sve jednake tipke, izgled i osnovne funkcije. ThinkFree Calc omogućuje izradu proračunskih tablica te njihovo oblikovanje, dijeljenje i mrežno pohranjivanje tabličnih datoteka i daje mogućnost pohrane podataka do 1GB.

14


Slika . ThinkFree Calc

ThinkFree Show je aplikacija za izradu prezentacija. Omogućuje njihovo uređivanje, oblikovanje i online dijeljenje i pohranjivanje. Potrebno je neko vrijeme da se dokument nasnimi pošto je sve formirano u Javi.

Slika . ThinkFree Show

15


ThinkFree Online je uredski web servis. Jednostavnim pristupom na online.thinkfree.com iz vašeg preglednika, možete pisati, spremati, dijeliti i otvarati dokumente na internetu bez prethodnog instaliranja programa na vaše računalo. Usluga je besplatna, tako da je možete koristiti bez ograničenja. Sve što korisnik treba učiniti je da se registrira i s time će dobiti slobodan prostor za pohranu podataka koji se naziva „My Office“. Dokumenti iz prostora My Office mogu biti vidljivi u bilo koje doba za pregledavanje ili uređivanje putem aplikacije ThinkFree Mobile. ThinkFree Online uključuje besplatan i siguran prostor za pohranu podataka veličine do 1GB; ThinkFree Web ured (eng. ThinkFree Web Office) koji uključuje program za uređivanje dokumenata putem interneta gdje se mogu kreirati dokumenti koji su kompatibilni s MS Office-om bez prethodnom instaliranja uredskog softvera na računalo; Uni-Paper Web Office, program za pregledavanje dokumenata na internetu, s kojim možete pregledavati bilo koju vrstu dokumenta putem vašeg web preglednika bez instaliranja odvojenog uredskog softvera na vašem računalu; podrška namijenjena zajedničkom radu na dokumentima gdje je korisnicima omogućeno dijeljenje dokumenata s ostalima te upravljanje tim dokumentima putem mobilne aplikacije na pametnom telefonu.

Slika . ThinkFree Online početna stranica

16


ThinkFree Mobile je uredska aplikacija koja omogućuje slobodno pregledavanje i uređivanje uredskih dokumenata koristeći vaš mobilni uređaj. Uz povezivost sa ThinkFree Online dolazi do

mogućnosti otvaranja, uređivanja, dijeljenja i distribuiranja dokumenata putem

korisnikovog prostora My Office koristeći korisnikov mobitel, tablet i sl. ThinkFree Mobile omogućuje pogodno korisničko sučelje, omogućavajući korisnicima da jednostavno uređuju dokumente s malog zasloga njihovog mobilnog uređaja.

Slika . Početna stranica ThinkFree Mobile

Thinkfree server je uredsko rješenje bazirano na web-u. Bez prethodnog instaliranja odvojenog uredskog programa na korisnikovom računalu, korisnik može uređivati svoje dokumente i čak se uključiti u zajedničku suradnju izrade određenog dokumenta putem servera. S menadžerskog gledišta, svi izvori dokumenata poduzeća mogu biti smješteni na jedno mjesto da poboljšaju sigurnost i spriječe gubitak podataka. Nadalje, ThinkFree server omogućuje pokretni rad u okruženju optimiziran za okruženje u oblaku (eng. cloud environment).

17


Slika . ThinkFree server- način rada

Slika . ThinkFree Server- pokretanje servera

6.2. Mogućnost aplikacije na primjeru ThinkFree Office Kao što smo već napomenuli da je ThinkFree Office organiziran na 3 programa (ThinkFree Write, ThinkFree Calc, ThinkFree Show), sada ćemo detaljno prikazati na koji način možemo formirati i uređivati dokument u Write-u. Ulogiravanjem na ThinkFree Online, odabirete opciju „Create a document“ (Slika 11). 18


Slika . Kreiranje dokumenta

Nakon što ste odabrali opciju „Create a document“, u Javi se otvara prozor u kojem je prazan dokument za rad. Kada ste završili s pisanjem ili uređivanjem dokumenta, odaberete opciju „File“ i dobivate mogućnost da snimite dokument u .docx ili u PDF formatu (Slika 12).

Slika . Snimanje dokumenta

Odabirom željene opcije otvara se prozor koji prikazuje željenu destinaciju na koju možete nasnimiti vaš dokument (My Office, slika 13). 19


Slika . Odabir željene destinacije snimanja dokumenta

Nakon što ste svoj dokument nasnimili, možete ga sa svojeg računala učitati u My Office, tako da i druge osobe (ovisno kojima date dopuštenje za gledanje i uređivanje dokumenata) mogu pregledavati i komentirati vaš dokument.

6.3. Primjeri drugih desktop računalnih aplikacija 6.3.1. LibreOffice

Thinkfree je web servis za obradu dokumenata kojemu možete pristupiti putem interneta, no postoje i desktop aplikacije srodne ThinkFree-u kojima nije potreban internet pristup. Jedna od takvih aplikacija je LibreOffice. LibreOffice je uredski paket koji sadrži programe za obradu teksta, tablične obrade podataka, izradu prezentacija i dr. Projekt LibreOffice je nastao krajem 2010. odvajanjem (en. fork) od projekta OpenOffice.org zbog nezadovoljstva zajednice Oracleovim vođenjem projekta OpenOffice.org. U tu svrhu osnovana je i organizacija Document Foundation kao pravni subjekt koji će podržavati razvoj projekta LibreOffice. LibreOffice se sastoji od više programa: Writer (program za pisanje i obradu teksta), Calc (program za obradu tabličnih podataka, odnosno proračunskih tablica), Impress (program za izradu, uređivanje i pregledavanje prezentacija), Draw (program za crtanje), Base (razvoj baza podataka) i Math (uređivač matematičkih formula). LibreOffice koristi format ODF kao osnovni format za snimanje dokumenata, ali podržava i Microsoftove formate 20


datoteka iz Microsoft Officea te razne druge formate koji su prikladni za pojedinu vrstu dokumenta. 6.3.2. OpenOffice OpenOffice.org je skup uredskih aplikacija otvorenog koda, a sadrži alate za obradu teksta, tablične kalkulacije, izradu prezentacija, grafike, baze podataka i sl. Dostupan je na mnogo jezika

(pa

i

hrvatskom)

te

radi

na

gotovo

svim

uobičajenim

platformama

(Linux/Windows/BSD/itd.). Sprema sve podatke u međunarodno priznati otvoreni format (ODF), a može također čitati i pisati u datoteke drugih formata, pa i onih zatvrenih (kao iz MS Office paketa). Dostupan je besplatno pod licencom LGPL pod kojom je moguće besplatno preuzimanje, daljnja distribucija, modificiranje i uparivanje s drugim aplikacijama. 6.3.3. IBM Lotus Symphony IBM Lotus Symphony je IBM-ov uredski paket, često alternativa uredskom paketu OpenOffice.org. Sastoji se od skupa programa za obradu teksta, izradu prezentacija i rad s tablicama. Pisan je u Javi.

21


7. KREIRANJE PROFILA

Želite li postati ThinkFree korisnik, prvo što trebate učiniti je da se registrirate. To ćete učiniti unošenjem web adrese (http://www.thinkfree.com/), nakon učitavanja web stranice, odabire se opcija padajućeg izbornika „ThinkFree Product Line“ gdje odabirete opciju „ThinkFree Online“ (slika 14).

Slika . Registracija na ThinkFree Online

Tada vam se otvaraju prazne kućice za login, no, vi nećete ispuniti ta prazna polja već ćete odabrati opciju „Sign Up“ (Slika 15).

22


Slika . Odabir registracije

Nakon odabira opcije „Sign Up“, otvorit će vam se prozor s praznim poljima gdje morate upisati svoje korisničke podatke s kojima ćete se ubuduće ulogirati.

Nakon ispunjenja,

označavate kućicu „Secure sign up“ i kliknete na opciju „Sign up“ (Slika 16).

Slika . Ispunjavanje registracijskog obrasca

Nakon toga na vašu e-mail adresu stiže potvrda da je zaprimljena vaša registracija te priloženi linkovi za određeni tip operativnog sustava koji koristite na računalu za instaliranje platforme 23


pri korištenju servera. Nakon odabira kreće download samog serverskog paketa (Slika 17 i 18).

Slika . Potvrda registracije

Slika . Skidanje serverskog paketa

Nakon uspješne registracije, moguće se sa svojim korisničkim podacima ulogirati na ThinkFree Online i koristiti sve dostupne funkcionalnosti. To ćete učiniti ponovnim odlaskom 24


na službenu stranicu ThinkFree-a i odabirom opcije ThinkFree Online. Tada ćete ispuniti podatke (vaša e-mail adresa i lozinka) i biti ćete automatski preusmjereni na My Office, gdje ćete odabrati opciju koju želite koristiti (Slika 19).

Slika . Dobrodošlica korisniku nakon uspješne registracije

Ukoliko želite koristiti naprednije opcije ThinkFree-a (besplatna verzija ThinkFree Servera vam dopušta besplatno korištenje od 30 dana ), tada možete birati između 5 opcija koje se plaćaju: Standard, Integrator, Enterprise, Conversion Server i Zimbra Solution. Ako se odlučite za opciju Standard, koja uključuje Standardni server na kojem možete otvarati, uređivati i snimati dokumente uz godišnju licencu i link za download, tada ćete izdvojiti 208.50 EUR (1,590.10kn)(Slika 20).

25


Slika . Narudžba paketa standardnog servera

Ako se korisnik odluči na kupnju „Integrator“ paketa koji uključuje i mobilni uredski paket , odabirom opcije „Buy“, otvara vam se novi prozor gdje ispunjujete narudžbu i ovdje nije moguće vidjeti cijenu. Ako se korisnik pak odluči na kupnju „Enterprise“ paketa, tada kupuje serverski paket za suradnju unutar cijelog poduzeća po cijeni od 331.70 EUR (2,529.71kn). Prilikom kupnje „Conversion Server“ paketa, korisnik kupuje pretvorbeni server za brzo i učinkovito pretvaranje dokumentacije, gdje cijena nije vidljiva već se mora ispuniti narudžbenica i dalje sve ide postupkom dogovora s agentom. Ako se korisnik odluči na kupnju paketa „Zimbra Solution“, također popunjava zahtjev za kupnju (gdje cijena nije vidljiva) i paket uključuje ThinkFree Server (Web uredsko poslovanje) koji može biti integriran s VMware-ovim Zimbra e-mail klijentom.

26


8. POSLOVNA PRIMJENA

ThinkFree je namijenjen upotrebi u uredskom poslovanju, kako bi poduzeće moglo učinkovito izvršavati svoje zadatke bez opterećivanja, kao što je to pisanje dokumenta, njegovo spremanje na računalo, učitavanje samog dokumenta u e-mail aplikaciji te slanje odabranoj osobi. Uz korištenje ThinkFree servera, nakon što korisnik napiše ili uredi željeni dokument, dalje može proslijediti dokument ili ga učitati u My Office, gdje može odabrati nekolicinu ljudi s kojima želi podijeliti određene informacije te kojima dozvoljava uređivanje i pregledavanje samog dokumenta, bez prethodnog snimanja i slanja putem maila. Kako ne možemo cijele dane boraviti na poslu, ThinkFree se pobrinuo da možemo uvijek imati dostupne poslovne podatke putem aplikacije ThinkFree Mobile. Pošto je prilično velika konkurencija od strane Microsoft Office-a, ThinkFree nastoji zauzeti jedan dio tržišta koji uključuje poduzeća i privatne korisnike. Poduzećima i privatnim korisnicima daju probni rok korištenja njihovih alata u roku od mjesec dana, da mogući korisnici mogu istražiti njihov svijet i iskušati se u pogodnostima koje ThinkFree besplatne verzije nude samim korisnicima. Primjer korištenja ThinkFree-a u poslovanju može imati znatan utjecaj. Ako kojim slučajem dođe do udruživanja dvaju poduzeća, s time da je jedno u Kini, a drugo u npr. Francuskoj, ako jedno poduzeće koristi ThinkFree web servis, tada se ono drugo poduzeće može „osloniti“ na njihov server bez ikakvih komplikacija. Ako bi poduzeće u Kini bilo aktivan korisnik ThinkFree-a i ako bi željeli podijeliti određene dokumente, proračunske tablice, prezentacije i sl., tada bi svoje podatke podijelili s poduzećem u Francuskoj, gdje bi se drugo poduzeće (Francuska) povezalo na kineski server i tako bi stvorili određenu zajednicu gdje bi mogli koristiti dokumente bez njihovog prethodnog slanja putem mail-a i sličnih aplikacija, što je prilično riskantno kod poduzeća takve udaljenosti. Tako bi poduzeće u Francuskoj zahvaljujući ThinkFree-u moglo pregledavati ili uređivati dokumente samim spajanjem na zajednički server, po relativno niskim cijenama.

27


9. KONKURENCIJA 9.1. Zoho Virtual Office Zoho Virtual Office je skup online uredskih alata (Slika 21). Aplikacije se mogu pronaći na internetskoj stranici www.zoho.com. Kao online word procesor Zoho vam omogućava da pregledavate, uređujete, spremate i kopirajte svoje dokumente s bilo kojeg računala bilo od kuće, iz ureda ili neke druge lokacije kao što je cybercafé. Sve to vas u isto vrijeme oslobađa hrpe raznih dokumenata koje su razbacane posvuda po računalu (računalima) koje sablažnjavaju svakog ozbiljnijeg pisca. Možete stvoriti, urediti i re-formatirati dokumente sa WYSIWYG editorom, omogućiti raznim korisnicima da rade na jednom dokumentu u isto vrijeme, postoji mogućnost importiranja Microsoft Word (DOC), OpenOffice text (ODT & SXW), HTML, RTF, JPG, GIF PNG datoteke, dijeljenja dokumenata sa prijateljima ili pak mogućnost javnog objavljivanja dokumenata da ih svi mogu pogledati. U usporedbi sa ThinkFree-om, Zoho daje utisak kao razvijeniji sustav, upravo zbog svoje popularnosti, no, poboljšanim oglašavanjem ThinkFree-a, to će se promijeniti. Zoho pruži većinu istih opcija kao i ThinkFree, samo što cjelokupni sustav brže radi.

Slika . Zoho- početna stranica

28


9.2. Open Xchange Open Xchange je skup online uredskih alata otvorenog koda. Većina korisnika uredskih alata voli dodatne mogućnosti koje pruža “cloud” servis. Iako će se neki poslovi odrađivati isključivo na računalu, određene zadatke, poput grupnog rada na dokumentima ili rada na više udaljenih računala, cloud servis unutar Open Xchange-a može postati prilično moćan saveznik. Open Xchange sadrži jednostavno korisničko sučelje koje postaje osnova za daljnju suradnju sa svojim korisnicima. Razlika od ThinkFree-a je u tome što se Open Xchange bazira na e-mail klijentu te na „cloud“ poslovanju, s ciljem probijanja svoje pozicije na tržištu. Open Xchange se posvećuje poslodavcima i trgovcima te njihovom boljem pozicioniranju na tržištu zahvaljujući OX-ovim aplikacijama.

Slika . Open Xchange- početna stranica

9.3. Google Apps Googleov paket uredskih aplikacija besplatan je za neprofitne organizacije s manje od 3000 zaposlenih, a uključuje e-mail, kalendare, dokumente i još mnoge opcije. Google Apps nudi i mogućnost on-line suradnje u stvarnom vremenu, chat, video konferenciju i sve to potpuno besplatno. Google Apps sadrži veći spektar ponude od ThinkFree-a. Također, aplikacije su mnogo kvalitetnije i brže, kao i poznatije. Google Apps se orijentira na cijeli aspekt poslovanja, uključujući i okolinu, dok je ThinkFree ograničen po pitanju poslovanja.

29


Slika . Google Apps- početna stranica

9.4. Campfire Campfire je online alat za dijeljenje datoteka i za raspravu. Korisnici Campfire-a imaju prednost korištenja programa putem iPhone-a, prijenosnog računala ili stolnog računala. Campfire također omogućuje usluge online razgovora (chat) i dijeljenje podataka koje je brzo i sigurno. Korisnici mogu raspravljati o kvaliteti slika, pregledavati dokumente i zajedno donositi odluke o uređivanju dokumenata. Razlika od ThinkFree alata je u tome što Campfire ne nudi potpuno korištenje uredskih alata poput pisanja proračunskih tablica, dokumenata i prezentacija već korisnici samo dobivaju mogućnost njihovog pregledavanja i uređivanja.

30


Slika . Campfire- početna stranica

9.5. Glip Glip je učinkovita platforma koja skuplja i povezuje dijelove posla, tako da timovi u poduzeću mogu surađivati s bilo kojeg mjesta, pa tako i s bilo kojom drugom skupinom ljudi koju oni odrede. Glip poboljšava te omogućava timski rad. Glavna srž su tekstualni i video razgovori pomoću kojih se mogu skratiti sastanci, mogu se brže donositi odluke i garantirane su bolje povratne imformacije u kraćem vremenu. Glip se uveliku razlikuje od ThinkFree-a jer je većinom baziran na sastanke, no ne i na samu izradu projekata unutar poduzeća. Kako je Glip orijentiran na komunikaciju između timova u poduzeći i izvan njega, tako je ThinkFree orijentiran na samo obavljanje uredskih zadataka unutar i izvan poduzeća.

31


Slika . Glip- poÄ?etna stranica

32


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE POZITIVNO 1. Većina programa besplatna (70%) 2. Pohrana podataka do 1GB 3. Mogućnost dijeljenja dokumenata s odabranim korisnicima 4. Direktan upload dokumenata, prezentacija i tablica u ThinkFree My Office 5. Mogućnost spajanja na zajednički server 6. Stalan pristup aplikacijama web servisa 7. Mogućnost pregleda i uređivanja dokumenata putem ThinkFree mobilne aplikacije 8. Obavještavanje o svakoj promjeni u korisnikovom radnom prostoru 9. Uvijek dostupna mogućnost korištenja uređivača teksta 10. Bez nepotrebnih instalacija programa na računalo

NEGATIVNO 1. Kod besplatnog korištenja je prisutna sporost tijekom uređivanja dokumenata 2. Ograničene mogućnosti prilikom uređivanja teksta 3. Za potpuno korištenje potrebno platiti do 2000kn za paket 4. Nemogućnost otvaranja kompliciranijih tablica 5. Nemogućnost unošenja pozadinskih slika u ThinkFree Show 6. Problemi s konverzijom podataka (PDF) 7. Povremeno smrzavanje programa 8. Za uređivanje dokumenata potrebno prethodno instalirati najnoviju verziju Jave 9. Nedostatak gramatičkog ispravljanja kod uređivanja dokumenata 10. Nemogućnost sviranja audio isječaka u prezentacijama koje su napravljene u Power Pointu

33


11. SWOT ANALIZA

SNAGE 1. Mogućnost korištenja besplatnog programa

SLABOSTI 1. Sporost programa

2. Konstantne nadogradnje programa

2. Nepoznat među populacijom

3. Mogućnost obavljanja cjelokupnog posla na jednom mjestu

3. Neraspoređeni serveri (po svijetu)

4. Konstantna dostupnost i ljubaznost osoblja prema korisnicima

4. Rok od mjesec dana za besplatno korištenje programa

5. Ured u oblaku (eng. cloud office) omogućuje stalnu povezivost i dijenjenje podataka

5. Nepouzdanost zbog povremenog rušenja programa

PRILIKE

PRIJETNJE

1. Mogućnost proširenja na tržište Europe

1. Prevelika konkurencija od strane MS Office

2. Veća ulaganja u oglašavanje

2. Kompetitivno tržište

3. Mogućnost implementacije u sustav obrazovanja s besplatnim periodom od godine dana

3. Programi iste tematike s jeftinijom i kvalitetnijom ponudom

4. Proširenje programa na mogućnost korištenja video konferencijskih sastanaka

4. Nezainteresiranost potrošača za nepoznat proizvod

5. Povećanje kompatibilnosti s drugim formatima

5. Pojava sličnih programa s funkcionalnijim uređivačem teksta, koji će na izbor imati više svjetskih jezika

34


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Prema statističkim pokazateljima, ThinkFree posluje poprilično profitabilno. Sa svojim velikim financijskim zaleđem- tvrtkom Hancom, ThinkFree je imao resurse za izradu programa i sam početak funkcioniranja web servisa. Ako se korisnik odluči na korištenje ThinkFree proizvoda, tada može birati između besplatne i plaćene verzije. Kod uzimanja besplatne verzije, korisniku je omogućen mjesec dana besplatnog korištenja, nakon čega može uzeti paket po određenoj cijeni. Želi li korisnik započeti s korištenjem ThinkFree mobilne aplikacije, korištenje uredskog preglednika teksta će biti besplatno, no naplaćuje se ThinkFree Mobile Tablet po cijeni od $21.99 te ThinkFree Mobile $21.99. Ukoliko želite koristiti naprednije opcije ThinkFree-a (besplatna verzija ThinkFree Servera vam dopušta besplatno korištenje od 30 dana ), tada možete birati između 5 opcija koje se plaćaju: Standard, Integrator, Enterprise, Conversion Server i Zimbra Solution. Ako se odlučite za opciju Standard, koja uključuje Standardni server na kojem možete otvarati, uređivati i snimati dokumente uz godišnju licencu i link za download, tada ćete izdvojiti 208.50 EUR (1,590.10kn). Ako se korisnik odluči na kupnju „Integrator“ paketa koji uključuje i mobilni uredski paket , odabirom opcije „Buy“, otvara vam se novi prozor gdje ispunjujete narudžbu i ovdje nije moguće vidjeti cijenu. Ako se korisnik pak odluči na kupnju „Enterprise“ paketa, tada kupuje serverski paket za suradnju unutar cijelog poduzeća po cijeni od 331.70 EUR (2,529.71kn). Prilikom kupnje „Conversion Server“ paketa, korisnik kupuje pretvorbeni server za brzo i učinkovito pretvaranje dokumentacije, gdje cijena nije vidljiva već se mora ispuniti narudžbenica i dalje sve ide postupkom dogovora s agentom. Ako se korisnik odluči na kupnju paketa „Zimbra Solution“, također popunjava zahtjev za kupnju (gdje cijena nije vidljiva) i paket uključuje ThinkFree Server (Web uredsko poslovanje) koji može biti integriran s VMware-ovim Zimbra e-mail klijentom. Mjesečne statistike (readwrite.com) govore da ThinkFree pohranjuje preko 654 000 podataka od 189 GB podataka; ThinkFree broji preko 300 000 registriranih korisnika, od kojih pola ostaje dulje od 10min i otprilike ¼ se vraća dan za danom. ThinkFree postavlja i kreira 60000-80000 novih datoteka.

35


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

ThinkFree bi kao uredski web wervis mogao značajno poboljšati svoje poslovanje. Iako u paketu nude većinu pogodnosti potrebnih za uredsko poslovanje, još ima par sitnica koje bi uvelike pomogle da ThinkFree pridobije veće tržište i da svojim sučeljem zaintrigira veći broj korisnika. Pogodnosti koje ima web servis „Glip“, uvelike bi obogatile ponudu proizvoda ThinkFree-a. Uz postojeće mogućnosti kreiranja i uređivanja tekstova, proračunskih tablica i prezentacija, ThinkFree bi mogao uvesti program (aplikaciju) za video konferencije. Time bi poduzeća u suradnji mogla (osim zajedničkog povezivanja na server i dijeljenja podataka) vizualno komunicirati između grupa zaposlenika, čime bi se znatno olakšala međusobna komunikacija. Također, trebalo bi uvelike poboljšati cijeli rad sistema. Prilikom korištenja ThinkFree-ovih aplikacija, treba neko vrijeme da se otvori željena aplikacija u Javi, a nakon samog otvaranja, dolazi do takozvanih „lagova“, gdje treba 1-2min da program prihvati unešenu promjenu. Ono što bi također trebalo promijeniti je prilikom odabira vrste fonta, ne možete upisati početna slova željenog stila fonta već morate pomicati (scrollati) kursorom do željenog stila, što je jako nepraktično jer oduzme previše vremena. Spremanje promjena ili pretvaranje formata dokumenta u PDF traje izuzetno dugo, što je također potrebno promijeniti.

36


14. ZAKLJUČAK

ThinkFree-web servis za obradu dokumenata je, po meni, nedovoljno istražen od strane korisnika. Da bi se testirali svi aspekti cjelog skupa aplikacija, korisniku bi trebalo biti omogućeno dulje vrijeme besplatnog korištenja navedenog servisa. Ipak, 2.000,00 kn nije sitnica za platiti određeni proizvod, a opet teba pomno istražiti da li nam je takva vrsta uredskih alata potrebna. Nakon tjednog istraživanja cjelokupnog paketa proizvoda koje ThinkFree nudi, došla sam do zaključka da se ne bih odlučila na kupnju ni jednog paketa, iz razloga što sam isprobala „trial“ verziju i nisam uopće bila oduševljena. Kao prvo, sam proces registracije mi je trajao dulje od očekivanog jer sam očekivala da ću se moći spojiti na neki probni server da vidim kako bi to moglo funkcionirati unutar poduzeća. Nakon skidanja serverskog paketa poveće veličine i odabirom opcije pokretanja servera, otvara se command prompt koji nastoji pronaći dostupan server na koji bih se spojila, ali to je bilo nemoguće pošto uz samu registraciju nisam dobila određene podatke za spajanje na neki probni server. Preporučila bih ovaj web servis na korištenje samim početnicima sa velikim strpljenjem. Komunicirajući s djelatnikom ThinkFree-a (Benjamin Lee), rečeno mi je da dolazi do sporosti prilikom korištenja Write, Calc ili Show aplikacije, ali samo prva dva puta. Uvjerila sam se upravo u suprotno, koristila sam aplikaciju Write oko 6 puta i ni jednom me nije iznenadila besprijekornim radom i čekanjem na prihvaćanje određene promjene kraće od 1min. Također, nakon završetka uređivanja dokumenta, spremila sam ga na radnu površinu s namjerom njegova učitavanja u My Office, ali bezuspješno jer mi se konstantno javljala greška učitavanja. Sve u svemu, osnovna ideja ThinkFree-a je savršena, ali treba još mnogo posla u usavršavanju samih aplikacija, upravo zbog njihove sporosti, čemu je uvelike zaslužna Java na koju se ThinkFree oslanja, bez alternative u mogućnosti izrade desktop aplikacija.

37


15. LITERATURA I POPIS SLIKA •

http://www.thinkfree.com

http://en.wikipedia.org/wiki/ThinkFree_Office

http://thinkfree-calc.appappeal.com/

https://wiki.itap.purdue.edu/pages/viewpage.action?pageId=5479208

http://kalsey.com/2006/12/thinkfree_making_it_hard_to_sign_up/

http://www.notebookreview.com/default.asp? newsID=5399&review=ThinkFree+Office+Online+Beta+Review

https://app.box.com/services/thinkfree_office

http://www.koreaittimes.com/story/19539/hancom-takes-vision-informationindependence-globe

http://cdn.hancom.com/link/docs/Gartner_Hancom_issue2.pdf

http://cdn.hancom.com/link/docs/Gartner_Hancom_issue1.pdf

http://office-suites.findthebest.com/compare/20-21/ThinkFree-Online-Office-vs-ZohoOffice-Suite

http://tech.slashdot.org/story/08/07/17/2255226/gdocs-vs-thinkfree-vs-zoho-vs-msoffice

http://techjotter.com/2010/06/07/comparing-zoho-google-adobe-and-thinkfree-onlineword-processors/

http://www.webjunction.org/documents/webjunction/Comparing_Online_vs_Traditional_Of fice_Software.html

http://www.trustedreviews.com/opinions/5-best-free-office-2010-alternatives_Page-6

http://www.scribd.com/doc/89497626/Osnovne-Tehnologije-Za-Izradu-Web-Stranica

38


39


Sadr탑aj slika:

40


16. ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Kranjčec Nina 10 / Cvjetna, 48000 Koprivnica (Hrvatska) 0955749529 nina.kranjcec@gmail.com Hrvatsko 05/03/1991 Žensko

Željeno zaposlenje / zanimanje Marketing department manager Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

2011 → rad na stroju, rad u skladištu rad na strojevima, pakiranje pive, prepakiravanje praznih boca u sanduke, izlijevanje pive

Ime i adresa poslodavca

Carlsberg Croatia Danica ulica 3, 48000 Koprivnica (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Ostale Uslužne Djelatnosti

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

2008 → Avon Lady prodavač kozmetike Avon kozmetika

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi

2009 → Ekonomski fakultet Zagreb, centar Koprivnica

2005 - 2009 Gimnazija Fran Galović Koprivnica (Jezična gimnazija)

1997 - 2005

41


Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Osnovna škola Antun Nemčić Gotovinski Koprivnica

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*)

Engleski Francuski

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisn B1

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni koris

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

-timski duh stečen kroz brojne seminare, projekte i slobodne aktivnosti - dobre komunikacijske vještine stečene tijekom studija i rada u Avonu - sposobnost komunikacije na francuskom jeziku (Delf diploma)

Organizacijske vještine i kompetencije Tehničke vještine i kompetencije

- smisao za organizaciju - stečena sposobnost rada na stroju kroz rad kao pomoćni radnik na stroju u pivovari - sposobnost pakiranja i ljepljenja (rad u pivovari)

Računalne vještine i kompetencije

- vješto baratanje Microsoft Office alatima - poznavanje Microsofta

Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije

- vještina crtanja (portreti, mrtva priroda, predmeti) olovkom stečena kroz slobodne aktivnosti . sposobnost za trgovinu stečena radom u kozmetičkoj kompaniji Avon

42


17. SAŽETAK

ThinkFree je uredski program koji je idealan za poslovnu ili za osobnu upotrebu. Od velike je pomoći u poslovanju jer omogućuje izradu i uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija koji su uvijek prisutni u svakom poduzeću. ThinkFree se dijeli na 5 funkcionalnosti: ThinkFree Office, ThinkFree Online, ThinkFree Mobile i ThinkFree Server. Koristeći ThinkFree Online (mrežni ured), korisnik može koristiti uredski program putem web preglednika bez instaliranja odvojenog uredskog programa na vašem računalu. ThinkFree Mobile omogućuje pregledavanje i uređivanje uredskih dokumenata koristeći pametni telefon (eng. smartphone). ThinkFree Server se povezuje na sistem poslovanja korisnikove tvrtke da stvori okruženje u oblaku (eng. cloud) u kojem će sam korisnik i njegovi suradnici moći raditi na istom dokumentu. Ukratko, ThinkFree proizvodi omogućuju savršeno okruženje „uredskog oblaka“ (eng. cloud office). Thinkfree Online je izdanje bazirano na web-u koji uključuje Write, Calc, Show i Note u pregledniku koristeći kombinaciju Jave i AJAX tehnologije. Također, neki primjeri drugih desktop računalnih aplikacija povezani sa uredskim poslovanjem su LibreOffice, Open Office i IBM Lotus Symphony. Korisnici imaju mogućnost korištenja besplatnog programa, ali u periodu od mjesec dana, a dalje izabirete jedan od željenih paketa po različitim cijenama. Ukoliko želite koristiti naprednije opcije ThinkFree-a, tada možete birati između 5 opcija koje se plaćaju: Standard, Integrator, Enterprise, Conversion Server i Zimbra Solution. Cijene se kreću između 1000 i 2500kn. ThinkFree ima svoje pozitivne i negativne strane. U pozitivne ulazi besplatna pohrana podataka do 1GB, dijeljenje dokumenata u bilo kojem trenutku s odabranim korisnicima, nije potrebna instalacija prije korištenja programa već direktno nakon registracije putem Jave ulazite u željeni program. U negativnu stranu ulazi česta sporost rada programa, ograničene mogućnostikod uređivanja teksta (nemogućnost gramatičkog ispravljanja) ze nemogućnost konverzije podataka. ThinkFree trenutno broji preko 300.000,00 registriranih korisnika, dok ta brojka svakim danom sve više raste. ThinkFree se nastoji fokusirati na manji dio tržišta s namjerom da zadovolje svoje korisnike i da im uvijek budu dostupni za mogući problem.

43


44


45


46

21_Kranjcec_thinkfree.com  
Advertisement