Page 1

pod Ä?astnim pokroviteljstvom Mednarodnega arhivskega sveta

2. do 4. april 2014, Hotel Radin, Radenci

1


SREDA, 2. APRIL 2014 Kongresna dvorana 10.00 Uvodni nagovori Ivan FRAS, direktor Pokrajinskega arhiva Maribor Uvodni pozdrav organizatorja dr. David LEITCH, generalni sekretar, Mednarodni arhivski svet, Pariz Pozdrav častnega pokrovitelja

mag. Mojca JENKO, Narodna galerija Ljubljana, Slovenija Med Scilo in Karibdo - spoštovanje avtorskih in sorodnih pravic ter osebnih podatkov na primeru slikovnega arhivskega gradiva Boštjan Gaberc, Mikrografija, Novo mesto, Slovenija Mikrografija - ponudnik akreditiranih storitev

mag. Ivan ŠIJANEC, direktor podjetja Trevis d. o. o. Pozdrav generalnega sponzorja za področje klasičnega arhiviranja Boštjan GABERC, direktor podjetja Mikrografija d. o. o. Pozdrav generalnega sponzorja za področje dolgoročne hrambe gradiva Igor MAGDIČ, izvršni direktor Zdravilišča Radenci

10.30–11.30 Zakonodaja in avtorske pravice mag. Bojan CVELFAR, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija Kaj poleg referenduma prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih? dr. Gregor JENUŠ, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija Varovanje občutljivih osebnih podatkov v arhivskem gradivu jugoslovanske tajne politične policije 2

11.30–12.00 Odmor za kavo 12.00–13.30 Arhivska zakonodaja dr. Peter Pavel KLASINC, Ljubljana, Slovenija Slovenski arhivi med stroko in politiko dr. Izet ŠABOTIĆ, Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina Zakonodaja kot osnova uspešnega opravljanja arhivske dejavnosti

Materialno varovanje

mag. Ivan Šijanec, Andrej Potočnik, Trevis d. o. o., Ljubljana, Slovenija Sistem gašenja v arhivih


SREDA, 2. APRIL 2014 Kongresna dvorana Andras KOVACS, Marketing and Sales at DuPont DuPont, vodilni v tržnih inovacijah in znanosti v svetu

v sodelovanju z

13.30–15.00 Odmor za kosilo 15.00–16.30 Upravljanje z dokumentacijo dr. Vladimir ŽUMER, Ljubljana, Slovenija Klasifikacijski načrti za razvrščanje dokumentacije z roki hranjenja v Sloveniji Aleksander LAVRENČIČ, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija Poskus uvedbe modela klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije z roki hranjenja v javnem zavodu RTV Slovenija Nina GOSTENČNIK, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija Arhiviranje in hramba poslovne dokumentacije podjetij v stečaju ali likvidaciji Karmen MATKOVIČ, Mikrografija, Novo mesto, Slovenija Digitalizacija in obdelava skenogramov knjižnega in arhivskega gradiva

16.30 »Mikrografija vabi« - Pogostitev generalnega sponzorja za področje dolgoročne hrambe 20.00 Kulturni večer - Kongresna dvorana Druženje v Mezzaninu

3


CETRTEK, 3. APRIL 2014 V

Kongresna dvorana 09.00–10.30 Standardizacija in uporaba

Dvorana Izvir 09.00–10.30 Arhivi, knjižnice, muzeji

dr. Bogdan Florin POPOVICI, Romunski državni arhiv, Brasov, Romunija ISAD(G). Primeri izboljšav

Refike SÜLÇEVSI, Državna agencija arhiva Kosovo, Priština, Kosovo Klasifikacija dela v Kosovskem arhivu

dr. Martin STÜRZLINGER, Avstrijsko arhivsko društvo, Avstrija Od pravila do smernice: nacionalna pravila za uporabo standarda ISAD(G) v Avstriji in Švici

Vanja PFAJFAR, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija Arhivski portal Evrope - okno v arhivski digitalni svet

dr. Alenka ŠAUPERL, dr. Polona VILAR, Filozofska fakulteta Ljubljana, mag. Zdenka SEMLIČ RAJH, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija, dr. Izet ŠABOTIĆ, Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina Uporabnikov pogled na arhiv in popise arhivskega gradiva v arhivskih informacijskih sistemih

Luana MALEC, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Slovenia Album Slovenije: osebni spomini 20. stoletja Selma ISIĆ, Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina Strokovna združenja in njihov prispevek k razvoju arhivske stroke

mag. Boštjan ZAJŠEK, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija Arhivski kopernikovski obrat - od prilagajanja uporabnika arhivskemu popisu k prilagajanju arhivskega popisa uporabniku

čas za diskusijo

čas za diskusijo

10.30–11.00 Odmor za kavo 4


CETRTEK, 3. APRIL 2014 V

Kongresna dvorana

Dvorana Izvir

11.00–12.30 scopeArchiv v praksi

11.00–12.30 Arhivi, knjižnice, muzeji

dr. Felix AKERET, scope ag, Basel, Švica Izkušnje in dobra praksa s scopeArchivom. Predstavitev verzije 5.2 Flora ORTHMAYR, Mestni arhiv Budimpešte, Madžarska Projekt elektronskega arhiva v Mestnem arhivu Budimpešta dr. Miroslav NOVAK, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija Praktični in teoretični problemi prevzemanja digitalnega gradiva EPK

dr. Vlasta STAVBAR, Gabrijela KOLBIČ, Univerzitetna knjižnica Maribor, Slovenija Pridobitev in hramba zasebne knjižnice generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor Meta KOJC, dr. Jasna MALEŠIČ, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija Zaščita in konserviranje-restavriranje rokopisne zapuščine Frana Levstika mag. Maja NIKOLOVA, Pedagoški muzej Beograd, Srbija Arhivsko gradivo v zasebni lasti in oblikovanje fondov v Pedagoškem muzeju v Beogradu Rok OMAHEN, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija Uporabniku prijazen arhiv - dostop do filmskega arhivskega gradiva TV Slovenija

čas za diskusijo

čas za diskusijo

5


CETRTEK, 3. APRIL 2014 V

14.00 Strokovna ekskurzija - Sveti Jurij ob Ščavnici Podali se bomo v občino Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer v letu 2014 obeležujejo 110. obletnico rojstva Edvarda Kocbeka, slovenskega pisatelja, pesnika in politika. V Kulturnem in upravnem središču si bomo ogledali film o njegovem življenju in delu. Po ogledu filma sledi ogled znane oljarne Kocbek, ki se že od leta 1929 ukvarja s pridelavo kakovostnega bučnega olja. Sledi ogled mlina na veter na Stari Gori ter degustacija domačih dobrot v Vinogradništvu Kocuvan. Če bo vreme dopuščalo, si bomo ogledali še Blaguško jezero. Povečerjali bomo v Gostilni pri Maji v Svetem Juriju ob Ščavnici. 6


PETEK, 4. APRIL 2014 Kongresna dvorana 09.00–10.30 Avtorske pravice

Dvorana Izvir 09.00–10.30 E-arhiviranje

Milena GAŠIĆ, mag. Sejdalija GUŠIĆ, Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina Zgodovinski arhiv Sarajevo – balansiranje med zakoni Jovan POPOVIĆ, Beograd, Srbija Zaščita avtorskih in drugih sorodnih pravic na podlagi zakonskih predpisov Branka MOLNAR, Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška Creative Commons licenca

Ustvarjalci gradiva Katja ŠTURM, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija Vzgojno-izobraževalni potencial arhivskega in dokumentarnega gradiva projekta EUscreenXL

mag. Tatjana HAJTNIK, Alenka STARMAN, Jasmina KOGOVŠEK, mag. Boris DOMAJNKO, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija Praktični postopek oblikovanja SIP, AIP in DIP na primeru podatkovne zbirke Plebiscit 1990 Claire Sibile - de GRIMOÜARD, Medoddelčna služba francoskih arhivov, Ministrstvo za kulturo in komunikacijo, Pariz, Francija Standard za izmenjavo podatkov za arhiviranje: ključni standard za politiko digitalnega arhiviranja francoskih arhivov Miroslav DUČIĆ, Zgodovinski arhiv Užice, Srbija Izkušnje z elektronsko upravo na področju Arhiva Užice

Ivana POSEDI, Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška Kategorizacija ustvarjalcev Antonietta COLOMBATTI, Regijski direktorat za kulturno dediščino in krajino, Bologna, Italija Prevzemanje arhivskega gradiva in sodelovanje z ustvarjalci

10.30–11.00 Odmor za kavo 7


PETEK, 4. APRIL 2014 Kongresna dvorana 11.00–12.30 Upravljanje z dokumenti in arhiviranje mag. Marko POTOKAR, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Ljubljana dr. Igor BERNIK, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Slovenija Vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij za projekt e-arhiviranja v skladu z ZVDAGA in ZVOP-1 Sanja ANDROIĆ, Mariborski vodovod Maribor, Slovenija Upravljanje s poslovno dokumentacijo in znanje zaposlenih Gordana ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija Postopek prevzemanja gradiva ustvarjalca v likvidaciji – Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 Tatjana ŠENK, Nataša BOGME KIRN, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija Dokumentarno in arhivsko gradivo v elektronski obliki pri Mestni občini Ljubljana Zlatka LESJAK, Andreja ZELIČ, Splošna bolnišnica Celje, Bojana ARISTOVNIK, Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija Izkušnje s pripravo dokumentarnega gradiva, odbiranje in oddaja arhivskega gradiva pristojnemu arhivu v Splošni bolnišnici Celje

12.45 Zaključki posvetovanja (Kongresna dvorana) 8

Dvorana Izvir 11.00–12.30 Obdelava arhivskega gradiva Gustavo CASTANER, Enota za upravljanje z dokumenti in centralni arhiv, Svet Evropske unije, Bruselj Popisovanje arhivskega gradiva Mednarodnega denarnega sklada in projekt za njihovo dostopnost na spletu Katarina KRAŠEVAC, samozaposlena na področju kulture, Maribor, Slovenija Urejanje, popisovanje in materialno varstvo zasebne pisne kulturne dediščine glasbene provenience Nikola MOKROVIĆ, Center za soočanje s preteklostjo, Zagreb, Hrvaška dr. Živana HEĐBELI, Zagreb, Hrvaška Uporaba aplikacije ICA AtoM v razvoju Arhiva za človekove pravice dr. Jasna POŽGAN, Državni arhiv za Međimurje, Štrigova, Hrvaška Pomen vrednotenja gradiva v arhivu Marina SELNIK, Hrvaški državni arhiv, Zagreb, Hrvaška Ekipno delo pri urejanju arhivskega gradiva Marijana JUKIĆ, Hrvaški državni arhiv, Zagreb, Hrvaška Oblikovanje in razdelitev fonda - izzivi in rešitve


PRIJAVE IN INFORMACIJE Kotizacija

Dodatne informacije:

skupaj z 22 % davkom znaša:

mag. Zdenka SEMLIČ RAJH, tel.: +386 (0)2 228 50 15,

• 325 € za tri ali dva dni • 160 € za en dan V kotizacijo je vključen zbornik z referati v e-obliki in večerni kulturni program v sredo, večerja v četrtek, kava, brezalkoholni napitki in stroški strokovne ekskurzije.

Kotizacija se poravna pred začetkom konference. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 28. marec 2014. V primeru odpovedi organizator zaračuna 30,00 € manipulativnih stroškov. V primeru prepozne odpovedi ali neudeležbe organizator zaračuna polovično kotizacijo.

Podatki za plačilo Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, SI - 2000 Maribor, Slovenija Transakcijski račun, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. IBAN CODA: SI56011006030375282 SWIFT CODA: BSLJSI2X Namen plačila: plačilo kotizacije Rok prijave: 28. marec 2014 Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavnico pošljite na naslov arhiva, e-pošto: radenci2014@pokarh-mb.si ali fax +386 (0)2 25 22 564. Prijava je možna tudi s spletno prijavnico: www.pokarh-mb.si.

Nina GOSTENČNIK,

gsm: +386 (0)41 835 189 zdenka.semlic@pokarh-mb.si tel.: +386 (0)2 228 50 22, gsm: +386 (0)41 337 993 nina.gostencnik@pokarh-mb.si Na podlagi 12. in 13. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132/2006), ter 3. in 4. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah (Ur. l. RS, št. 38/2008), je posvetovanje ovrednoteno z 1 kreditno točko.

Rezervacija hotela Vse udeležence prosimo, da zaradi velike zasedenosti hotelskih kapacitet pravočasno uredijo hotelske rezervacije – najkasneje do 21. marca 2014. Telefon za rezervacije: +386 (0)2 520 27 20 ali +386 (0)2 520 27 22 Faks: +386 (0)2 548 16 07 e-pošta: info@zdravilisce-radenci.si, www.zdravilisce-radenci.si Sava turizem d. d. Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci Formular za rezervacijo hotela je objavljen na spletni strani Pokrajinskega arhiva Maribor (www.pokarh-mb.si). 9


GENERALNA SPONZORJA

OSTALI SPONZORJI

občina

Sveti Jurij ob Ščavnici

10


11

Udeležba (obvezno označi):

sreda

sreda

sreda

Podpis odgovorne osebe

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Udeležba (obvezno označi):

3

2

Udeležba (obvezno označi):

1.

Ime in priimek

četrtek

četrtek

četrtek

Delovno mesto

Prijavljamo naslednje udeležence:

E-pošta:

Telefaks:

Telefonska številka:

Davčni zavezanec (obvezno označi)

ID številka za DDV:

Kraj:

Poštna številka:

Ulica:

Naziv organizacije:

Podatki o plačniku

Žig

NE

petek

petek

petek

Telefon

DA

Ekskurzija:

Ekskurzija:

Ekskurzija:

DA

DA

DA

E-pošta

NE

NE

NE

Prijava je možna tudi s spletno prijavnico, ki jo najdete na: www.pokarh-mb.si.

2.-4. APRIL 2014


12

Vabilo Radenci 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you