Page 1

E VERY ROLE X IS M AD E FOR G RE ATNE S S . THE YACHT-M A STER COME S W ITH A UNIQUE S A IL ING HER ITAG E . IT IS THE INSTRUMENT OF CHOICE FOR INSHORE AND OFFSHORE R ACER S, A S WELL A S THOSE ON L AND. T H E YA C H T- M A S T E R I S P R E S E N T E D H E R E I N R O L E S I U M , A U N I Q U E COMBINATION OF 904L STEEL AND PL ATINUM.

the yacht-master


p.02!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.03


ِོ࡛ॎৱ‫ٱ‬୛‫ܚ‬

এΡൢโġ $60ġ+GSTଔ Ȟ‫ר‬ঈ‫݈ޟ‬୛Ȉ‫פ‬ȂடȂྥȊġ౪ൟ‫ׇ‬ԙȂIJĵġЈϱ਌‫ڗ‬ଝโȟ

੫տᓺඏ ҡཎൢโৈᓡ

ȞŊůŤĻġŃŰŰŬŬŦŦűŪůŨȃŃłŔġŢůťġŕŢŹġœŦŵŶųůȟ

࣏ġĹĵĶġഺཾಋҕᇄ IJķĴġ‫׹‬ၥಋҕ‫ޱ‬ ඪ‫ټ‬ΙમԒ݈୛Ȃ ӒแၭᙹሄᏲȂ ᡱௌಋҕฒ኏Ȅ

ġ݈୛ጒ൜Ȉ Įġᛩ଄ġȞџΰߞ݈୛ȟ Įġϴѧȃ߬ଊȃӫჱҡཎȃ

p.04!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

Scott Lai CPA Ȟ7ġЈᕊཾȟ

Southside Office:

CBD Office:

ႫၗȈ0433 960 665

ႫၗȈıĵĴıġĺĸıġķıĴ

39 Dapper Street, Sunnybank Hills, QLD 4109

Level 1, 150 Adelaide Street, Brisbane QLD 4000

QCN-263

ġ ᎴՂߜԙҳЅຝы Įġ଒୛ൢߒȃňŔŕġҧൢ ĮġӌཾЅএΡൢโ Įġ୦ཾᒚၚЅᆓ౩ Įġโ୛ೣგ Įġ୦୛๊გЅॎგਪ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.05


p.06!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.07


外匯比博彩更刺激 你可在24小時開放市場里以小博大。 參加講座,瞭解如何輕鬆創造額外收入。 2小時免費外匯講座中,包含以下精華:

9月24日(六)10:30am 或14:30pm

1. 強大且簡單的4套策略

地點: Marriott Hotel, 515 Queen Street, Brisbane

2. 辨別交易信號和市場形態 3. 如何降低風險至1% 4. 如何擬訂穩定收入計划

參加講座,即獲《百萬富翁交易秘訣》電子書! 預訂請撥:02 8412 6006 / 0425 423 103 或登錄:www.forexprofits.com.au

请注意:我们的讲座是教育型服务,我们不提供建议或提示,在讲座中演示的任何交易仅作为教育示范。请确定您明白交易所涉及到的风险。您必须 明确其中涉及的风险以及根据您的特定目标,经济状况和需求来考虑合适的交易。Knowledge to Action Pty Ltd, ACN:138178542, AFSL:339557.

p.08!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.09


ᐬࢸ

௉є་ԴႤ࿚༵ӫ۶हᝯ௄ᚂനࣉЍ֯ߞҗ‫ث‬ങҳൻȂ ҒࣁႽႮȃᠠႮ۶สϾȄ

őŢŶŭŪůŦġġġ

ҁ௻ᎠȂࣆܹߞӲඞሃхᅆ៨ߞӲඞઑฺж‫ށ‬Ȃࢢ߰ྍ ᄦଡ଼԰ۖᄌ৶ৎϠሃгҦН༡ߞৎϠԪԢȄҁࢽᇍ֋Ӥ៨ ஼ਛ៨ᗑဖଡ଼԰ۖЙгӒߞൻႤᝯ࠼‫ޱ‬Ȅ

ᐬछᔣ᛫ཱིӫհ‫ڞ‬ដ छॖ஠‫؁‬ӻ‫ٺ‬ҢᐬॖஅӴ වৎЈೡߞᑫࣷ۶ग़஼‫ܡ‬৶Ӓ؆՘Ϙ‫ڀ‬ԕᛕ᝝‫៉۝‬Ȃ࿤ ൯Դӎѡ๾ࢢᗝ֖ߞᑫग़‫ی‬஼ҳࠜ‫ࠜڨ‬Ր࢘ྻ៉ϯᜪ၌Ȃ ᢰग़কକ‫ـ‬ԺԳ‫ڹ‬ӡᑫࣷক‫ڰ‬௄ԳȄ ᑫग़‫ی‬஼ԒԢ‫ڹ‬ӡߞক‫ڰ‬௄ᚂȂჰ঍Ғࣁ֘ᑫߞ HMAS Stirling ઔক௄Գȃ‫ݿ‬ष฼Ѐᇯ (Townsville) ߞϘৎߩক ௄ԳȂѽфႿᆬћส۶ҔታԳߞ Bradshaw Field Training Area ൙ক୊ፚ௄ԳȄ ഺ‫៉۝ڱ‬Ȃ௟࣏ԴϬ᜸Ҿᗝ֖ߞᑫग़ҳࠜ‫ࠜڨ‬Ր࢘ਪྻ ୅ᎢߞѹঋаਟȂҹেྍۧ຾ग़஼௟Й཈କ‫ڹ‬ӡԴᑫࣷߞ ᗑԪщߩ௄Գ – Pine Gap ᎎ࣐Գব૭Ȃփѷକԑব‫ڹ‬ӡԧ ᇌఐඡ۶ক‫ڰ‬ᇯ৒നࣉȄ ྲ‫៉۝‬௟ᐱ७ᑫग़‫ی‬஼Դক‫ڰ‬ϯ་֖‫ـ‬ЂԪ֯ȂҒࣁग़ ஼কុ‫ـ‬ԺണயᑫࣷȂग़஼কᑟ۶Գবൊ༤ϵ‫ـ‬Ժۖᑫࣷ ‫ڽ‬་֖ᆊ೫۶୊ፚȄ Դᑫग़ҳࠜ‫ࠜڨ‬Ր࢘ਪྻง༡Ȃᑫࣷ஼‫ڨ‬ൊࠜҫ௜෻ (Stephen Smith) ௟ሃग़஼஼‫ڨ‬ൊࠜܳૼ཰ (Leon Panetta) ྻ᎘Ȃ֭Й౻྾ӫࡈЪԴ་֖ѕᡙѹஜଔ᜝‫ـ‬෱јങࢢԃ ਿ௵෇ߞҳࠜ൙ֹћ (Kevin Rudd) ࣏‫׎‬௟ҍਯഺըྻ៉Ȃ ሃग़஼஼ச০ؓ‫ݛ‬ആྻ᎘Ȅ ኧҐᢰग़ক‫ڹ‬ӡᑫࣷক‫ڰ‬௄ԳȂᅆླྀѐ୺ࣆܹᕭ୅ग़ক ӏ‫ڽ‬Դԑಧߞൊ၌ȂᕕᅆЫࢢҍ಩ߞࢃ଎۶Йፁ‫ܠ‬ȂҒࣁ К஼ক‫ڰ‬ϧ༓௦୓Ȃգ຾দঋྍ၍Ȅ

ώឩϚོଝ‫ڗ‬Ȯᐬࢸώհൟ‫ڞܚ‬ដȯ ໶‫ݽ‬ൊࠜ֓ᐍฑ (Craig Emerson) ᇍȂᗑ‫ܹࣆڣ‬Й ྻւዋଡ଼԰ۖҹ 2007 ՐർҍЂᓴࢢ኿୵ߞࡈᔒົ዇ (John Howard) ࣆܹȮᑫࣷЍ֯ඞ‫៉۝ݙ‬ȯ(Australian Workplace Agreements)Ȅ ҁሲȂȮᑫࣷЍ֯ඞ‫៉۝ݙ‬ȯ‫ڰ‬ᅁϯ࣏Դ৤ᄳᑫࣷЍϠ ߞҐ઱ЍႤȂফֲᗟ჌۶Ѝ֯౧ԆȄ

Ⴍ୵୦‫ོڞ‬ौؑࠈ၄ᓻώၥ ώོϚ᜹१َȶώհᒵᐅȷ ᑫࣷწழ஥‫( ྻ۝‬Australian Retailers Association) ே֖ ᗁᆾ Russell Zimmerman ሲȂ༉бѾຜ৶Ѝ 1.5 ঺ф༉џ ᛕ঺ЍႤߞஇ‫ޱ‬Йକᇯࢺϭ‫ޱ‬Ȅ ҁԴӠಯϧ܎৶ྻබႍ֖྽ߞ೮ୈϯ֯ᝋࢢࢽҍȂწழ ஥࠲ࢺឮߋϧ࣏࢝ᝯᘣߞȄҁেЙౕؓࢭ෇ȶЍ֯ᓴᑄȷ (WorkChoice)Ȅҁেहࠫᄌ৶ቮঋऎ༉ӐЍ֯ఀۖϘ‫ڱ‬ႃ ᔺȂ֭ഺُ࣏༉ġ 7 чߞӠྍȂᄌ৶಩Դ‫ݙ‬ᖔߞЍႤЙକ҄ ӠྍգឮߋϧȄ ᑫࣷᗁЍྻ (Australian Council of Trade Unions) ૪੩ Jeff Lawrence ሲȂՂ‫ލ‬ႍ܎৶ྻߞନᕢ࢙៉ே֖ߞ႖Ȃ წழ྽ЍϠߞЍႤ௟ϭফȂҁে۶ЙгӀႋᄌф൵ьЍ֯ ੡༡գᝯߞᡋ‫׀‬௟ྻ৆ଡ଼Ȅഺ௟ྻ‫ڹ‬ȶЍ֯ᓴᑄȷడϿদ ‫ڽ‬Ȅ Jeff Lawrence ሲȂႍ܎৶ྻᕕႍ኿୵‫ێ‬൵ࢢඡ‫ט‬К഍ ನЍ྽ᝯ࠼ߞൊжȂԯऎҹٟգᒸᎷᡘۤЍϠ۶Ѝྻߞྍ ‫ڍ‬Ȅ

ࢇ‫ۺ‬६ߞᘤġġᝪཾኄઽġĵĶĸġѴ഼

࣏֭ȂӦ᎛ԋ྽ೊӔ‫ߞ៉۝‬гҦ‫ڗ‬жȃ‫ݙ‬ᄌҳൻߞϠዴ фҳൻཱႃߞᚚ֜᝷࡭Ȃ௟ྻᅆҳ࠲௜Ȅ ഺ༵ࢽєᇍȂઔҳЍϠЙକӡ‫ࡇڽ‬਴ᑫࣷӎԳߞЍ֯౧ ԆȄᑉ࠲ϠӅ༷Դᄌངߞࠢ௲౧ภϯԨҳൻ࠲ᝋȂᄌང౧ ԆЙକֲ‫ݺ‬ᑉ࠲ϠԨԴहԢԳᙇȃԢຈ‫ݑ‬ᎳЍ֯ߞᑫࣷϠ ‫ݙ‬෩‫ߞڻ‬ȄᄌѹᘘӅ༷ፁ࠲ҳൻߞ‫֝ܧ‬౧ԆȂሃԨᑫࣷӎ ԳЍϠ‫ݙ‬෩‫ߞڻ‬हຈȄ Ѝ຀ਰН᝷ߞ‫ث‬ങᚚ྽Ȃ௟ੲᑂԋ྽ೊӔ‫៉۝‬փჰԐ৞ П 457 ᜪᝋȄփѷȂԋ྽ೊӔ‫៉۝‬཈཈෩‫ڻ‬ຜ୑༯ཕЂ ߞႤ࿚гҦȂҁেߞႤӎ༟њӅ༷໹Ⴥ 20 ኆЮȂ୼ਪง ൻஜϧ໹Ⴥ 1,500 ϠȄ

Іᄇឩ஀ࡻ࿈ᏇϛЖϫџ१໠ ᑫࣷ‫ࣆࢠޱ‬ຉ௞৶ġStephen Gageler ԨࣆܹຜП੩ব‫ޱ‬ ࢠྍ‫ڍ‬Ȃᝋᅁᗑ‫ڣ‬൵୼‫ޱ‬୰Ԫ៉ਲϯ༉ȶӇٕȷሃЂ୺ӹ ෱Ϡഏ‫៉۝‬Ȃᅆ‫ݙ‬գᛓ‫ܫ‬ᆶ‫־‬೺Ӕߞ֯‫ޱ‬գಎቈߞ዆ᠩȄ Gageler ᗑԢ‫ێ‬ҁ‫ی‬ԩႤಎ‫ࢠޱ‬ᠪயࢽҍȂ௄‫ݺ‬ϯগߞ ໗ٙȂҁেٟգԪನߞࠫѕࣆܹҞକԪ‫ޱ‬Գ୙೺Ӕҝѐҿ ‫ྲڲ‬ጯа‫ڲ‬фဇᐆġ(Nauru)Ȅ ҁেሮऎȂᘵ๒ဇᐆЫՐЖୠሮᗑԪ஼᝱ӔгॗȂࣆܹ Դ௟‫ڽ‬ҞѽႻӡ‫ێ‬ᡋϧ୙೺ӔҝဇᐆȂ֭ࣆܹ‫ڰ‬ԐӅ༷କ ҄‫ޱ‬ਲᆕྍȂԴဇᐆЏգᏋညߞనࣉ࠲᠕೺ӔȄഺ‫࣏ڱ‬᎑ ᛔߞ‫ڰ‬ᅁф຀࢘ߞயᛟȂգቮঋႎ೟ໞ֤фж‫ޘ‬Ȅ ೊӔൊࠜភћġ(Chris Bowen) ࠑӯȂϯগྍ‫ڍ‬ᝋᅁѐҿ фဇᐆ᢬઻Кѕদ༟ߞᑟྻȂ҄ϠϩжᜃᆷȄփѽ݀Դᔒ ົ዇ࣆܹϭࢆֶဇᐆऎᛓ‫ܫ‬КѕȂҞକ࣏๑ੜߞȄ

ᑫࣷᗜ੡‫ث‬ങҳൻᖔ‫ ߞز‬457 ᜪᝋዴ༓ȂჅҝϘՐ‫ڽ‬㙖 п 40%Ȃᐐᇒᑫࣷবᗜ஼аҵ྽ߞ‫ק‬ᙘȄ

хᅆ៨ታഞ֓࠲዇ġ (Tony Abbott) ЙᙝிࢺဇᐆЪ࣏Ϙ ৎҞ֖ߞᓱ‫ޱ‬ȂҞѽᓴᑄȄ

ӫࡈȂᑫࣷᐾգ 7 ေ 3,500 ԩ‫ث‬ങҳൻȂӀ‫׮‬Րᗟతࠕ 10 ေЮȂ֖྽ಉሏంᛁᖚ࠲உۖឩ྽ȃ࢙ᒝȃIT Ⴄୈ۶ ᔠ੠ภ࢞྽Ȅ

֭ភћሮऎ֓࠲዇಩੡ቮঋሮૌւዋ‫ࣆࢠޱ‬ຉ௞৶ߞྍ ‫ڍ‬Ȃ‫ڭ‬ѷӅ༷‫ݚ‬ሮȂԴӫࡈ‫ڼޱ‬ϭȂᛓ‫ܫ‬ᆶ‫־‬Йԓ࣏ਟ‫ݽ‬ ߞᓴᑄȄՂ‫࠲֓ލ‬዇ྐঋ‫ڕ‬ဇᐆഺ౧ႮȂҁ࠮ቮঋ৒঎ೊ Ӕ‫ޱ‬ȄවৎКѕൌঋ‫ڼؼ‬Ȅ

2010 ֌ 2011 Ր࢘ȂೊӔൊ‫ز‬৞ 5 ေ 4,360 ԊᜪᝋȂ ѧϘՐࡈ໹ҍ 40%Ȅ๒փȂࣆܹЪᘞᢵԨȶҗ‫ث‬ങȷൻЍ ෵༟ЂࠝȂᘛ᎛ឩ྽۶௄࢙гҦணሃϘৎ‫ژأ‬Ⴝ༵ӫȂҝ є་՝ࡈജ‫ݡ‬ԴᑫࣷӇЍߞൻЍȄഺ༵ྲߞȶԋ྽ೊӔ‫۝‬ ៉ȷ(Enterprise Migration Agreements) Դ 5 ѡჰᇖ੯К ࢆҿȂ࣏֭ೊӔൊՂЫҪऎӦ᎛Ϡ๴ࢽєȄՂ‫ލ‬ᄌѹକ௉ ᢖӯҍȶᑫࣷൻЍҾඞЙକႿۖߞૌӒቮঋȷȂҁে௟କ

p.10!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

ҩϘўবȂ዆Єࢠࣆൊࠜġ George Brandis ሮऎЪ๒Ҟ ѽদ༟ဇᐆ᢬઻КѕȂԯऎҁЏ۶ဇᐆҦ‫ޱ‬ൊࠜġ Mathew Batsuia ഼ც႖Ȃᅆўᝋᅁဇᐆࣆܹᔌ੡࿤൯Ӳ‫ޱ‬Ȃ࠲ᝋ ႍ஼କ௉೑Ԫ୼୰໗ٙߞ࠲᠕Ϡᡋߞ౧ԆȄ Brandis ᇍȂՂ‫ލ‬ဇᐆࣆܹൌߺഺዹஇȂᑫࣷࣆܹϵᕕ ៉಑ 12 ॲ!....


AUG 國際教育集團-為您提供專業的留學,簽證與移民服務

AUG 䢻᭶ṅᵹ୕㔜ዌ䢣 

凡在以下時間透過AUG申請學校,可豁免申請費! 大學 

日期 

時間 

昆士蘭科技大學 (QUT) 9 月 12 號 

下午 2 點-3 點 

莫納什大學 (Monash)  9 月 14 號 

上午 11 點-12 點 

昆士蘭大學 (UQ) 

9 月 19 號 

下午 2 點-3 點 

格里菲斯大學 

9 月 21 號 

下午 2 點-3 點 

9 月 23 號 

下午 2 點-3 點 

9 月 27 號 

下午 2 點-3 點 

9 月 29 號 

下午 2 點-3 點 

(Griffith)  新南威爾士大學 (UNSW)  麥考瑞大學 (Macquarie) 國立大學 (ANU) 

或致電(07) 3210 1383另約時間 

 凡在9月12號中秋節當天前往AUG遞表申請學校的國際學生,每人均獲月餅一盒! 

AUG遞表申請學校的國際學生,每人均獲有名餐廳餐券一份! *優惠至9月31號,AUG Brisbane保留最終解釋權。 12年級國際學生: t 擔心OP不足進不了理想大學嗎?

12年級在讀生

t 擔心回國渡假無人跟進大學申請嗎?

Q TA C ,U A C ,V TA C , S A TA C 大學一年級

t 擔心如何填寫QTAC,UAC,VTAC & SATAC志願嗎? AUG教育集團免費幫您

QTAC Uni: UQ, GU, QUT, Bond, ACU, etc

t 量身訂製最適合的入學途徑

UAC Uni: ANU, U.Sdy, UNSW, UTS, etc

t 協辦申請QTAC,UAC,VTAC & SATAC

SATAC Uni: U.Adelaide, UniSA, Flinders, etc

VTAC Uni: U.Melb, Monash, RMIT, La Trobe, etc

t 協辦學生簽證續簽 t 讓你放心回國渡假

AUG專辦: 11年級在讀生升各 名牌大學的捷徑!

AUG 大贈送! 遞交申請書即可豁免 QTAC,UAC, VTAC & SATAC申請費! (條件限製)

交申 送!!遞 A U G 大贈 免Q TA C , 豁 可 即 C 請書 C & S A TA U A C ,V TA 限製) 件 (條  費 請 申

Level 1, 25 Adelaide St, Brisbane QLD 4000 | Tel: 07 3210 1383 | Brisbane@augstudy.com

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.11


.... ௥಑ 10 ॲ!

ᢖӯҍҹգࣆ޼ϯߞྍ᝸ঋ‫ڹ‬ဇᐆႋٙў੯գੜȄ

ѵ՗೿៉ġIJıġТᆰࡻۢ਀Ϛᡐ ᔼ൯቙֖ാ᠈೐ġ 10 ৎѡᇯࢺ‫ܡ‬ў‫׀‬ತԴġ 4.75% ЙᢏȄ ഺ༵ٙ‫ܠ‬೑ԪҾඞ෼჆ჰงȄ թࡈȂЂԺዴж‫ޘ‬ਰൌሮऎȂᑫࣷᔼ൯቙֖ЙྻԴገࣷ ۶ग़஼၃ᕻఐ޶Йᜦ‫ߞܠ‬੡৏෩୼‫׀‬ತȄ བྷᚳ቙֖ᑫࣷ঵ਯ၃ᕻਰሲȂग़஼۶ገࣷ஼ਛবᗜߞഺ ‫ڱ‬யᛟ࣏ૌӒЂߞȃ᝱ѽᅆѾߞயᛟȂҁেቮঋࠅϘ‫ڱ‬੡ ༡‫ڽ‬ႋٙഺ‫ڱ‬யᛟȂ၃ᕻਰЙงౕഺ‫ڱ‬யᛟઐҵఀ࢝‫أ‬Ȃ ഺϵ࣏ᑫࣷԴ‫ށ‬ՐНࡈЙྻ෩୼‫׀‬ತߞϘৎᝯᘣ১ԯȄ

ࢊࢇ‫ڧ‬ਙġӡ‫ܜ‬ज़Ρ੉ኸແ

пϯ೐ġ92 ԩȂ҄ᑫࣷգġ8 ‫ݙ‬Ђᐯ་Ϣࡈġ100 ԩȄഺġ8 ‫ݙ‬ Ђᐯԑൌ࣏ᑫࣷġ8 Ђԩ੭ᗑဖġ(Group of Eight) ߞ՘৶Ȃ ୵ᑫࣷ஼ӲЂᐯ۶ࠠ዇ჩ዇ЂᐯҳȂᘘҒࣁఉҺЂᐯȃྲ ࡑࢃᆬЀЂᐯȃ֘ᑫЂᐯȃᐍᆬӎЂᐯȃ‫ݿ‬Ѐ᠋Ђᐯ۶ላ ૼઅЂᐯȄ 8 Ђԩ੭ᗑဖே֖ᗁᆾġMichael GallagherȂሲȂഺϘໞ ᓴຕ‫ލ‬௟գׄ‫ݺ‬෩пᑫࣷԴ஼ቫᐯӠКߞᗏ᠖Ȃҁেहည ऻদЂᐯవԩȄ֭ҁࢽҍȂᑫࣷԧЂᐯԴᐯӠሃిਰѧ‫ڼ‬ Ϙ༵ໞжϯఀжႵਮȂփѷٟգ‫ؼ‬ຠȄ ԴჅҝġ 20 Րง༡ȂᑫࣷЂᐯӀ‫ߞ׮‬ᐯӠሃిᚚ৶ѧ ‫ڼ‬ȂЏӤġ 13:1 ኧҐۖġ 20:1Ȅᘵ๒ഺ‫ڭ‬Й࣏Ϙ༵‫ډ‬Հߞᓊ ༓ўՑȂ֭ധԺЂᐯవԩໞѧКȂ‫د‬ҹԕऎి‫ڈ‬Ꮃ༓ߞࢽ ӯዴᑂНϘȄ

୵Ђᐯሃిᚚ৶ߞѧ‫ڼ‬НҳȂQS ߞԑಧ൵‫ڸ‬Ђᐯవ֖ Ӥ‫ݺ‬ϯ༉୼ຈ‫ޱ‬୰ٙ‫ܠ‬యᚙࣆܹඵِႋٙඵِؕ᠕߰ߞ ў੯ȂNewspoll ӔᎠᢖӯᗁನԠ‫ݛ‬চߞৎϠњࢺತফ֌ġ ᅳȂᘘੲᑂԧЂᐯߞᐯങѪӀȃᄌѹх࣍ȃᎢћജєӡը ዴ۶஼ቫᐯӠߞዴ༓‫ڽ‬ໞѧȄ 23% ྲֲȄ వԩ೐ġ 228 ֜ߞᐍᆬӎऱਛॊ‫ث‬Ђᐯ੭ࠜġ Margaret ᅆԠ‫ݛ‬চߞҩϘৎӇᕝ࣏ȂՁߞࡈԇ൙ֹћԴ‫ڸـ‬ᗁನ ϠᓴўবታԐՁ໹Ⴥġ 30%Ȅ57% ߞ‫ۦ‬ണౕ߰ؓӤ൙ֹћታ Gardner ሲȂఘϘ‫ؼ‬ຠᐯӠሃిᚚ৶ѧ‫ߞڼ‬ᓱ‫࣏ޱ‬ኧҐЂ ᐯ၃໱Ȅ ᐱЍ៨ȂҪգġ24% ᝸ྍӤԠ‫ݛ‬চԇЍ៨ታഞȄ ഺ࣏ാ᠈೐ġ6 ըӔᎠᢖӯхᅆ៨ታഞ֓࠲዇ԴᎡ‫ـ‬ᏋԪ ညᗁನϘ༵КታԐԠ‫ݛ‬চȄ֓࠲዇ϯпġ 4% Ⴟ֌ġ 43%Ȃ࣏ ҁߞ൵୼॔ᔂȂԠ‫ݛ‬চࡋϭফġ4% ֌ġ34%Ȅ

ዉ࿗кৰਕ௶ᆇቋॎგ ገဖ܎৶ྻѹਯġ Jose Manuel Barroso фገဖ܎৶ྻઈ ৏֖ஜ௞৶ġ Connie Hedegaard џࡈണயᑫࣷȂ‫ی‬Ϡঋِ ᗑ‫ܹࣆڣ‬ЙঋઈᏵȂசӅঋయ֖‫ێ‬వᇆኊ঍ᄑȄ

ᗑဖ៨ߞ௄ӎњࢺತೈϯп֌ġ 50%Ȃഺ࣏֋ంġ 2001 Րġ 911 ਻‫ݍ‬ᡚᕝ๴Ӡ੡Ӥᔒົ዇ԇᗁನѽ‫ߞڽ‬൵୼њࢺ Barroso ԴሃᗁನԠ‫ݛ‬চᗝ֖ᗑԪୃ߰ྻ੡ᣙෳഺৎ঍ ತȄЍ៨ࡋ࠲ࢺԴġ 27%Ȅࢷ‫ی‬៨ᄑжњࢺತȂᗑဖ៨ታԐġ ᄑȄҁሲȂᑫࣷᅆవᇆ঎ҍኊ੾Ȃ࣏ᖖ࠲ф၃ᕻߞদঋϘ َȄփੲᑂገࣷߞ၃ᢚ‫ऻڽ‬Ȃഺ࣏൵‫ۍ‬՘ӎੜૈߞิవᇆ 18%Ȅ Newspoll ᗁ໗ġ Martin O’Shannessy ሲȂՂ‫ލ‬಩Դᗝ֖ ў‫ޱ‬Ȃϵ࣏ᇥ֒ԋ྽൵ՀߞᑟྻȄ Ԡ‫ݛ‬চࠑӯȂᑫࣷ௟‫ྻڽ‬۶ገဖԪ֯ȂᗑᜭవᇆҾඞȄ

ЂᓴȂЍ៨௟ҵҝԺႿġ40 ৎ៉ਯȄ ЙჅȂԠ‫ݛ‬চࣆܹߞаቦ՘৶Ъ๒࢝њࢺҁেߞታഞȂ ᇍԠ‫ݛ‬চӒԴஇᗞ᝱ߞ‫ڰ‬ఐȂՁᅆՁ۶ࣆܹߞࡈ൉գࠜቈ ߞ஼ਛ‫ૈ׀‬Ȅ

ᐬġĹġσӪਮӒ҈ΣжࣨᓞԻӪσᏰ ॻ஼гҿ൵ྲߞġ QS ԑಧ൵‫ڸ‬Ђᐯవ֖ᅳȂ֜‫ׯݺ‬ை‫ݛ‬ ߞᑫࣷ஼ӲЂᐯġ (Australian National University) ‫ܧ‬ᑫࣷ ԧ୼ຈ୰੭Н঵Ȅ

ᐬॶԩี౪࿳୙⋀੾ࢳ ᑫࣷ঵ըԴᇯषᙄЄ‫ڗ‬ϯᢚҍ‫ဲߞڍځ‬஘⋿ઽࣲࢢȂည ؊ЏᅆϘ‫ڱ‬Ⴚඞ་֖ᕭपუᛓȂ‫ڭ‬ঋِᇯष᜙ᛁᕭࣤᙄЄ ۶ਛဲߞஉ௵Ȃѽ‫ڨ‬Ѥഺᇌ७‫ߞۻ‬ઽࣲ፺ܼۖ‫ێ‬ҁဲ᝷‫ڗ‬ ϯȄ ဲ஘⋿ઽࣲЏԴᇯष౭ժϘ‫ڱ‬Ᏻᙄ߰ჶᏳߞ՘၏ᙄЄȂ ‫ࢃڭ‬଎ႍۖषᏳᛗඞКᛗߞஉ௵Ȅ

ᗑ‫ڣ‬঵ਯ᜙ᛁ‫ܡ‬ġ Mark Schipp ሲȂ‫ߞࣖྏۦ‬ᙄЄЏॎ๒ ᑫࣷ஼ӲЂᐯЫՐԴԑಧġ600 ‫ݙ‬ജໞᓴЂᐯԩඏϯȂవ ೐ġ 26 ֜Ȅॻ஼ߞናᑜЂᐯవ೐ġ 1Ȃग़஼ߞࡣ֢Ђᐯవ೐ġ Ђ‫ز‬ժϸȄࣖϯઽࣲߞᙄЄȂྻҍ಩િ਴‫ݕ‬ૠ၃ҵ௱ߞા ߐȂՂᚼ஻‫ݕ‬ԴժࡈྭஜᔝൊȄҁሲȂഺᇌઽࣲᅆϠ᝷཈ 2Ȃ൫षನЍᐯ୰వ೐ġ3Ȅ Ԓգġ 17 ‫ݙ‬ᑫࣷЂᐯ་Ϣࡈġ 300 ԩЂᐯȄࠠ዇ჩ዇Ђᐯ ൄ՘ቅྋ۶๺งߞຕ፯߆‫ݑྏࣹݕ‬ાߐȄ֭Ϡ᝷ࣖϯဲ஘

p.12!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

⋿ઽࣲߞઽ‫ڍځ࢝ڼ‬Ȃ഼௱Ҫ࣏‫ߡڱڤ‬తతៈࣖઽࣲဲ᝷ ߞϠЖྻК‫ݢ‬Ȅ ‫ڞ‬Ыᘘٟգ๴಩ൎӠဲ൧ࣖϯဲ஘⋿ઽࣲߞඡ‫ט‬Ȃ֭ᑫ ࣷൎӠஜߏஉ௵ᇨປЏജঋِᆾ໛࣏‫׎‬գൎӠဲ൧ྏࣖϯ ဲ஘⋿ઽࣲȄӤ‫ݺ‬ჅҝٟգԴᑫࣷ๴಩ဲ஘⋿ઽࣲȂԯթ ӫࡈᑫٟࣷգ޼ᖚഺᇌઽߞपॺȂ֭ઔҳգഺ᝷पॺȄ

ྭ૩ϴѧᔣ൷ॷྭѓ၆ҳ‫ݲ‬Σ࿸ଽ଱ Ϙ༵ঋِশ࿬ѽᑙᣈᇥٟ֒գгҦࡡ๕Ғႅߞ‫ޱ‬੯ġ8 ѡ Դ஼ྻϭ៉୰഼ჅȄॻग़࿬ନгҦᑫࣷжгҦӒ࿤൯Ϙӌ Ӳ‫ޱ‬Դண៉୰഼ჅȂබϢ့୼ຈ‫ޱ‬୰ࣄᐼȄ ॻग़࿬ନгҦᑫࣷжгҦ๴‫ڏ‬ϠġScott McIntyre ሲȂҁ ߞгҦ༉ϘԨ୼ຈ‫ޱ‬୰Ӧ᎛પ‫־‬ധҞȂϭ҄ࣆܹг༟‫ێ‬Դ শ࿬Ғႅўবߞ‫ڍྍࢠޱ‬ȄгҦᇍȂࣆܹӒࡂҒႅ‫ࢠޱ‬є ୓ߞȶទদྍਫ਼Нҳߞࢢ‫ލ‬ȷলᔍȂ‫ڼ‬ՂԨ࿬ନ྽Ꭺᔺ – Ղ‫ލ‬ႍгҦ៏ఀ໦ഩߞ႖Ȅ McIntyre ሲȂႍгҦϘߡᄘႏ‫ױ‬ϭ‫ڽ‬۶ᎎӠൊࠜᜲฑ (Nicola Roxon) ᎘Ȃ֭ࣆܹЙᡘҁেߞȂԯթ൵Հߞᓴᑄ ֬Ѽ࣏Ϣ့ᗑ‫ڣ‬൵୼‫ޱ‬୰Ȅ

ĹġТཱིٙ᎛୵៚ЀႉġĸĦ ٠‫ژ‬Ѝ྽ᗑԪྻġ (Federal Chamber of Automotive Industries) ၌ನᗁᆾġSteve Payne ሲȂ‫֋ڽ‬џӎߞ‫ڻ‬ᕕኧ Ґ۶‫ݿ‬षҾඞᏚழ௻ࡏȂ࣏ġ 8 ѡԊྲ‫ژ‬Ꮪ༓ኧࠜߞѹঋ১ ԯȄሃҝՐԢงहѧȂЫՐġ 8 ѡྲ‫ژ‬Ꮪ༓ࡏኧġ 7.3%ȂႿ ۖġ8 ေġ8,082 ᏃȄ Steve Payne ሲȂഺ‫ڱ‬ᒕ࿂ߞዴᑂᅆᑫࣷ٠‫ژ‬Ѝ྽࣏Հ ઐਿȂ࠳‫֖ڹ‬྽Դġ 2011 ՐႿۖྲ‫ژ‬Ꮪழġ 100 ေᏃӫዾߞ খႽϯȄҁሲȂџӎߞ‫ڻ‬ᕕӒంԳᏩઔኣ዆ᠩК෇๩Ȃ‫ݿ‬ षϵంЫՐ෋Ԛߞчઈ‫᝱٭‬К෇๩ȂᏚழЂ඼෩୼Ȅ ٠‫ژ‬Ѝ྽ᗑԪྻߞዴՄࠑ‫ށ‬Ȃ‫ݿ‬षġ8 ѡԊྲ‫ژ‬Ꮪழኧࠜġ 14.6%Ȅ཰षྲ‫ژ‬ᏚழӺᔂఀ‫֜ی‬ዴՄኧࠜȄබ‫ߞژ‬᝷࡭ ‫ऻڽ‬Ȃұᠭ‫ژ‬Ꮪழࠑ಩൵‫ڸ‬ȂࡏпႿġ 19.4%Ȅ֭Ӥ‫ݺ‬Ⴥҝ ϘՐұᠭ‫ژ‬ҾඞᖉᏚЙ੎Ȃۖġ 8 ѡऎѤߞϘՐȂഺᇌ᝷࡭ ߞ‫ژ‬Ꮪ༓Ъϭফġ4.4%Ȃऎġ3 ေġ357 ᏃȄ 8 ѡԊȂᚳӣġ (Toyota) ٠‫ژྲ֫ژ‬ᏚழҾඞߞ൵ЂԊ ᛝȂᗁԒᎱҍġ 1 ေġ 5,885 ᏃȂ֫ҾඞԊᛝߞġ 18%Ȅഈჲġ (Holden) ֫ġ 13.1%Ȃऎġ 1 ေġ 1,534 Ꮓȇေ‫ڰ‬ఀġ (Mazda) వ೐ġ3Ȃ֫ġ10.4%Ȃऎġ9,138 ᏃȄ ٠‫ژ‬Ѝ྽ᗑԪྻሲȂMazda 3 ࣏ġ 8 ѡԊᏚ༓൵୼ߞ࡭ ၳȂေ‫ڰ‬ఀԴႍѡᏚழӺऎ‫ێ‬൵୼ߞѡ॔ᔂȄ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.13


‫ێ‬К 8 ৎ઱࣏ᑄ੭ӠȂࢷُ઱ 36 ϠȃُϠ൵ֲ 3 ေЮ ঍Ȃ཈թϘ༵බҞ௲‫ ڽ‬800 ԺေЮ՜ϢȄ ୼ᛝߞᑄ੭໱՘ऎไӠᇺీߞ࿢‫ؖ‬Ȅ2008 Ր᜕๴ߞК ᝯ‫م‬ϬЈ੯Ȃ੡ԇ੭ࠜѳᇴ਍Դ‫ޱ‬ਲϯᝋᅁȂႍ੭௳ҳႤ ࠛ໹Ⴥ 2 ϼေȄ

գ㠰୥Ȉछ୽ဣࡣ ୰ᚠϚӵσച

ϛ୽‫ܛۄ‬஼୽ ୼ۡϲσցઉਯЖ ੡უġ 6 ՐНࢢȂ9 ѡġ 6 џȂК஼஼ச୰ྲᇷᓱԓ๴ࠑ ȮК஼ߞ۶Ӏ๴ਣȯӨө੩ȄӨө੩ࢽҍȂК஼۶Ӏ๴ਣ Ӈ૔Ϟġ “஼௻Ӆᠦ” ߞЂ஼௦୓ཇ೚ጀՑȂᢖӯК஼Џ၃ ‫ݚ‬ሮ֋Ў՘ऎ௻஼Ȅ Өө੩ԑћॗġ1.3 ေՄȂжऎġ5 ৎൊжȂԑব៚៖ϞК ஼۶Ӏ๴ਣႽႮߞ༟ᠥȃК஼۶Ӏ๴ਣߞᗁᢜӫዾȃК஼ ۶Ӏ๴ਣߞᅆҳў୫ࣆຉȃК஼۶Ӏ๴ਣ࣏ᑢҫߞӅ๒ᓴ ᑄѽфК஼۶Ӏ๴ਣߞѵधྍ၍ຈаਟȄႎ೟԰ຍϞġ “К ஼ᓴᑄϞϘ౧Цኃዹߞ๴ਣႽႮȂК஼ߞ๴ਣᅆѵधྍۧ ຾Цኃȉ” ഺϘѵध༰КᝯަߞயᛟȄ Өө੩௟ġ “۶Ӏ๴ਣႽႮ” ᙩຕऎȈ഼࣊Ⴥᇯ᠕ѵध۶ Ӏ๴ਣ֋ЎȂϫ഼Ⴥ֋‫ڗ‬๴ਣᇯ᠕ѵध۶ӀȇԴ௻Ꭰ‫ڶ‬Ꮻ ֋‫ڗ‬ϧ༓۶‫ؼ‬ভ൹ྲᅁ಩๴ਣߞԢ੡Ȃிࢺᅆҳ༟‫ݸ‬Ȃᐯ ೫ৄᡦ‫־‬஼ࠜ഍ȇ༶ᕕ၃ᕻԑಧм๴ਣ጗ࣹȂඵِሃԧ஼ Т‫׀‬Ԓ៏۶ԒԢ๴ਣȇԢ஼ቫߤྻϘႽ‫ׅ‬ϧȂయஜ࢙നࢺ ϳ۶ӀȃԒԢᗄᅷߞ۶ᓘѵधȄഺ౧ႽႮ൵ᘿ‫ߞށ‬પወ࣏ ॊᐯ๴ਣȃ֋ѹ๴ਣȃ༟‫ݸ‬๴ਣȃ۶Ӏ๴ਣȃԪ֯๴ਣȃ ԒԢ๴ਣȄ ᅆ‫ݺ‬К஼۶Ӏ๴ਣӫዾȂӨө੩ሲȂᅁ಩஼ਛ಩҃м۶ ϠӔԒԢනႈ࣏К஼۶Ӏ๴ਣߞᗁᢜӫዾȇԑব࢙՘෎ф ϩවኆϠϾߞ‫୼ـ‬Ѫ࿤ߞЈ௵ߤྻ࣏К஼۶Ӏ๴ਣߞКࠜ งӫዾȇᅁ಩ġ “ϩϟУ” ഢᄑ࣏К஼۶Ӏ๴ਣߞࠕКงӫ ዾȄ Դ៚গҳӹࣆຉ੡ȂӨө੩ᘘપ‫־‬௻ᎠȂК஼ிٙᇯ᠕ ஼ਛ੮ѕ‫ૈ׀‬ȂҒࣁȈ஼ਛѹᡋȂ஼ਛՉԑȂታϿ؆ᑋȂ ஼ਛ೚ϘȂК஼ᐳ‫ޱ‬ፁӲߞ஼ਛࣆ޼ۘ࢘۶ߤྻЂ؊ᜦ ‫ܠ‬Ȃ၃ᕻߤྻҞࢺ᠈๴ਣߞ௄ӎ࠲ቪȄ“К஼ЙᓖِԳ஡ ᠦᡋ۶ཕϧፑඛȂЙవᕟԇ֣஼ਛȂК஼ߞᗄᅷ๴ਣ۶ࠜ ޼ϳՉᅆ۹᝝Ꮠ஼࣏ᑟჃփЙ࣏ࢃ଎Ȅ” ԴӨө੩КК஼ ࣆܹ‫ݚ‬ᓚȄ

Өө੩ࢽҍȂК஼۶Ӏ๴ਣӇ૔Ϟġ “஼௻Ӆᠦ” ߞЂ஼ ௦୓ཇ೚ጀՑȄК஼ᓴᑄ۶Ӏ๴ਣȃԪ֯Ԓ៏֯ऎᅁ಩஼ ਛ಩҃мȃணሃ஼ቫ‫ڰ‬ச۶഍ನ஼ቫᝯ࠼ߞ௄ӎ൉ਸ਼Ȅව ϩՐ‫ߞڽ‬ᅁᎹᝋ‫ށ‬ȂК஼‫ڕ‬۶Ӏ๴ਣႽႮ‫ڕ‬ᅆϞȂٟգԇ ֣ನӤҐѽ‫ؼ‬ᢏȄ Өө੩൵ࢢሲȂ԰ᠪᑢҫȂਣౕӏ‫ڽ‬ȂிࠫϘৎᗄᅷ๴ ਣߞК஼ȂϘৎӔѹ‫ߞ޼ޱ‬К஼ȂϘৎ۶ᓘᜦ‫ߞܠ‬К஼Ȃ Ӆ௟ऎѵध֯ҍ‫ـ‬Ђ୒ឥȄК஼ϠӔ᝸Ԣѵधԧ஼ϠӔϘ ႽȂऎᅁ಩Ϡ᝷ग़ՀನྐփЙᐻ‫ׅ‬ϧȄ

ѕ‫ٵ‬ϛωᏰ༞ᓀ ᐅਮາႉ 25 ࿲

૸ॗ੡ඡ௞៼֯ਛ֢㡯தȞThomas Friedmanȟߞྲ੩ ȶ‫ا‬েฅ၃ՂթȷУџԴग़஼г༟๴֖Ȃ֢㡯தሮऎညࡈ ग़஼ߞயᛟЙԴК஼Ђ൙ȂփԴ֋Ў‫ڗ‬ϯȄ ֢㡯தѽҝՐணҐчࣺѵध၃ᕻᎢᐪ၃ᢚ኷୓ȄҁሲȂ ӤҔ‫୼ྥڴ‬ᠠ֌чࣺҪঋђϝжៗȂᎢᐪྻඞ౥կྻਣК ѕϣৎѡබᒸ࢙؆ಲȂЂ൙঳‫࢙ߞأ‬ന҄ϠԞ໪ಎ‫ے‬Ȅ ֭԰ۖग़஼ȂົܹߞԳᠠ૭ఀࠅбৎѡЖକ௟ც‫ج‬౗৒ ෇Ȅ֢㡯தሮऎȂညࡈग़஼ߞயᛟȂԴ‫ݺ‬Ӕಿ೫ᅚЂ൙໿ ԴࡈবȂग़஼ၢࢢϵ๑‫ݙ‬ᓜȄ யᛟЙҪԴԳᠠȂ֢㡯தӤЂ൙԰ۖग़஼་ϢӨਝళണ ੡ȂՉᕭ૭ᠠࠝ‫د‬јೲၢȂ់ᎎᆐЙᝯѕ԰ᕕȂȶഺᇌ‫ڰ‬ ஊᆬྻ๴ӠȷȂ֢㡯தᘘఀ֋֖௟‫د‬јႅ԰෧ϾȄ

ᑂশสЂгඡඡᐱȂᐐᇒК஼ి‫ڈ‬ൊទ҄КЈᐯЙఀགྷ ՜໱Ȃ֭Ҕ‫ڴ‬ȃዃՍຈԳКЈᐯᑄ੭໱ЙফхпȂҔ‫ߢڴ‬ ԩЈᐯᑄ੭໱൵୼ႿϠӔᅋ 25 ေЮȄ

֢㡯தሲȂգᇌሲ‫ࢽޱ‬ȶॻ஼༯ᠦϩϝѵ॔Ȃग़஼ᗂᑖ ђѵ॔ȂђϘѵ࣏॔К஼ߞчϭȷȂ᝱Ⴝग़஼Џత‫ۦ‬ഺᇌ ሲ‫ޱ‬ȉ

ඡᐱሲȂК஼ 21 ѵ॔ి‫ٿुڈ‬୰ࠕџ๴ҿඡ‫ࢽט‬ҍȂ Ҕ‫ڴ‬КЈᐯُՐԯᑄ੭໱փಯӠߞ՜ϢԴϠӔᅋ 15 ኆЮ ҽҠȂ‫ێ‬КࠐКߞ՜ϢԴ 10 ኆЮѽϯȄ

֢㡯தሃԪ຾ഺӎ੩ߞத዇ᔮ‫ܒ‬ሮऎȂК஼ᄊϘবᝡ ЄȂ࿰ҍग़஼ߞயᛟȂயᛟԴग़஼ҵҝ֋ࠫȂ֭К஼Й࣏ ग़஼ᐯ೫ߞᅆ໪ȄК஼၃ᕻ՘ࠜߞ०ࢢȂലᇺயᛟȂծࣖ ទদфి‫ڈ‬ᢜۘ኉мȄ

21 ѵ॔ి‫ٿुڈ‬୰୰ࠜ࿅‫ތ‬ӀࢽҍȂ1990 Ր҃Кงѽ ࢢȂК஼ߞЈᐯпࠐКం၍சి‫ޱڈ‬ഢ‫ߞܠ‬ȶֺ໱ȃֺ ႏȃබࠕȷുَ৆ଡ଼ȂᆊᢏऎԺЮϢᐯ੾؊Ȅ ӫࡈȂҔ‫ڴ‬ԧ஡ȃᒩЈᐯпࠐКߞϢᐯᇒႽգ 14ȃ15 ᇌНԺȂ୵Ϟცၝж๴НҳȂ‫ێ‬ҁൌ࣏ȶѽᡋᑄ੭ȃѽᓿ ᑄ੭ȃѽᔹᑄ੭ȷȂѷЏۘ࢘мȄ ඡᐱሲȂഺᇌఐ޶উӠҍᑄ੭ጤȂൄ՘ȶ‫ށ‬ፁߞ‫੾ૈ׀‬ ؊ȷȃȶᡋϧඵ૧۶‫ૈ׀‬ӹ෱ȷȄ ඡᐱࢽҍȂҔ‫ڴ‬ҾȶЈпࠐȷߞ‫੾ૈ׀‬؊КȂࣆܹѹᇒ ൊࠝȃদᙇᐯ੭ȃҾඞை୊ᑟᅹൌணሃ‫ێ‬КȂ‫ૈ׀‬ԒӡȂ ࠕՐҔ‫ڴ‬ȶЈпࠐȷᑄ੭໱ӡ֌ьቍኧ 30%Ȅ Ԣ੡ȂȶЈпࠐȷߞһЂ‫ૈ׀‬ᝥȂ༟‫ܕ‬ԨӁ‫ۊ‬ཀྵпЈᐯ ܼ֩ȂϘ‫ڱ‬দᙇЈᐯ՘ऎਛࠜୠുߞӫዾȄ

p.14!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

ඡᐱࢽҍȂҝՐҔ‫ڴ‬Кᝯ‫م‬ϘЈߞϘՐૺ‫ ݢ‬10 ৎ઱Ȃ

267ȁ 09.09.2011

੩КϵࢽҍȂညࡈग़஼ཅҭ୼ᒝȃి‫ڈ‬ၢࢢȃࣆܹҵକ ຈயᛟȂఀᅆа๴୓ዴᐯ۶ߏನᐼߋȂӤӔಿȃߤྻሃࣆ ܹԒԢሮ౻ኊৃȂ԰ۖग़஼Ⴥҝ՘ґߞў຀ՑȂӏ‫ڽ‬ᘵ๒ ҄Ϡ޷ඉȂ֭๑༷෌ᣍȄ

ϛ୽ӵӟБ᜞ცഋဍॖ໥ᎏӟ࡙‫ת‬ដ Ԟ࢘஼‫ڨ‬ൊࠜ 5 џᇍȂԞ࢘Џ၃ঋِК஼ஃѤԴѐ௄෻ ‫܃‬ఠۘߞඁЦռᆬԳ஡་֖௄ᚂനࣉ࢙നࣿஜȂ‫ڭ‬ᇍ௟௜ зᝯަК஼Դ֘᚟фᅁቫఠۘ።஡ாᐼರгႮȃᠠႮ።ф ᑟඞߞ“‫أ‬ി๴ਣ”Ȅ ᑂȮԞ࢘੡ඡȯ9 ѡ 6 џඡᐱȂԞ࢘஼‫ڨ‬ൊࠜՉ‫ތ‬ҺԴ ຜϭ៉୰ߞϘࢋ԰ࠫКሲȈ“ࣆܹЏ၃ྍᝊۖК஼ӒԴѐ ఠඁЦռᆬԳ஡་֖௄ᚂനࣉ࢙നЍ຀Ȅ‫ا‬েЏ၃ԨК஼ ៉಑ 18 ॲ!....


ᡍⱐଚ : Evergreen Star Pty. Ltd

ᒴᆊ : Comvita New Zealand Ltd

Tel. 02) 9906 3000 Fax. 02) 9906 2900 20 Waltham Street Artarmon NSW 2064 www. evergreenstar.com.au

Tel. + 64 7 533 1426 Fax. +64 7 533 1988 Wilson Road South, Te Puke 3153, New Zealand www. comvita.com ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.15


p.16!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.17


.... ௥಑ 14 ॲ!

ࠑӯϞᅆഺϘ֖ऎߞᝯަȂ‫ڭ‬ঋِҁেஃѤഺዹߞࣿ ஜȄ” ඡᐱᇍȂџࡈฅգԞ࢘ক༤୼ૺࢽ෭‫ט់ܡ‬ᇍȂԞ࢘Й ཈বᗜ຾‫֋ڽ‬К஼ক༤ߞ “ࢃ଎”ȂԢ੡ȂӤ‫ݺ‬К஼ሃѐ௄ ෻‫܃‬ক‫ڰ‬ᝯ࠼ߞ‫ݤ‬ਣȂК஼ߞক‫ڰ‬ϧ༓௟‫ݤ‬ਣ֌КѐН༡ ߞᅁቫఠۘ።ȂഺϵຜԞ࢘௲‫ࢃ“ڽ‬଎”ȄҩҳȂК஼ক༤ ୵ϞԴКԞ 4057 ϼռࠜߞᅁቫఠۘ።޻።་֖ “Ђ༓ক ‫ڰ‬നࣉ࢙ന” ѽҳȂᘘԴԞѐ 778 ϼռࠜߞᅁቫఠۘ።޻ ። “ൊ၌Ϟক༤”Ȅ Չ‫ތ‬ҺሲȈ“К஼Դ֘᚟֋޼஡۶КԞ᝝ᄩ޻።་֖௄ ࢙ȄК஼ԴКԞН༡ߞᅁቫఠۘ።޻።ᏛനϞᐼರгႮȃ ᠠႮфᑟඞȄഺ௟෩пК஼ߞক‫ڰ‬କϧȄ”

ߜྟᖑఋॳ೤छ ஠ᇄጾ़М฻ռࣺ௥ ୺ॻϝឮᓴᓱг࢈ “ሂᣉҐ޵ᝒ” ே֖ࠜࠛ࿞ᗐჰ঎ 9 џ஌ԢӲ‫ޱ‬୰஘୰ࠜฅӖᡋತᄥྥᑟണग़Ȃࢵྻग़஼ข਱ ሃົᄋȂԴग़஼ົܹሃޯЀჲஃ઻ง༡Ȃ௟ሃ 12 џ঒ग़ ണயߞӔ་ὐѹਯ፽ॻћ๺ֻहతȄ 6 џȂࠛ࿞ᗐȃฅӖᡋണग़ᄥჰ঎ 9 ѡ 9 џు຀Ȃ20 џ౻౐ࠔ԰ሂᣉȂჰ঍Դग़஼ົܹஃ઻ 4 ч 3 ‫܆‬ȂޯЀჲ ஃ 2 ч 1 ‫܆‬Ȃ૸ॗȃԃ෻ჲȃः‫ى‬ᖧሃϬ᜸Ҿԧ 1 чȂ11 чߞ֖຀Ԓࢵྻ 6 ৎࡱҾȄ‫ێ‬КԴ‫ܹົܫތ‬ȃޯЀჲȂѽ ф֘‫ܫ‬ः‫ى‬ᖧȃϬ᜸ҾຈԳஃ઻ง༡ȂൌգҞକҍ಩ࠛ࿞ ᗐࡈၙৣ‫ڕ‬Ȃ፽ॻћᔌࢢቁۖȃࠛ፽๺ֻहతߞఐ‫؛‬Ȅ ୺ᓱ 5 џϭогֶണग़֖௟ᔌ‫៸ڗ‬௲ߞ୺ॻϝहᝯ॔݇ ࡡȂҒࣁ “୺‫ד‬୨” དྷภԩѯȃ୺ॻϝᜪԩন༓ T ࢳȃ٠ ‫ژ‬௞ӡ໭૽ȃѕ࡭ᕔൢȃ୺ᓱࠫࢋਇȃѽф੠֖ԩ๕фདྷ ภ‫ט‬ӯ๕ຈȂჰ঎ԨညԳᄋ४၍ᎱȃདྷภȄ ࠛ࿞ᗐթըണग़ՉవȂ෩ࡈ‫ی‬чԴग़஼ົܹࢵྻ‫ܡ‬৶ȃ দঋข਱ȃ஼ྻ៉৶ȂҐ௻ሲ‫ॻ୺ށ‬ϝߞ‫ࣆܫی‬ຉሃҭग़ ᝯ࠼ȇᔌࢢԴޯЀჲȃः‫ى‬ᖧຈࡱҾஃ઻ง༡ȂϵྫྷԴ፽ ॻћ‫ݯ‬Ⴟࡈਣ༟Ⴛ֯Ȅ ฅӖᡋԯᕕӲ‫ޱ‬୰༟៉௟෩ࡈࠔҭȂࠛ࿞ᗐऎϞߋۤ஼ ቫණᢜߞӫԍȂ୵ϞԴԃ෻ჲٟᗝ֖ୃ߰ྻҳȂჰ‫ܠ‬Դԧ ৎ‫ݙ‬ണயࡱҾൌྻᗝ֖ୃ߰ྻȂሃӔ་៨ྨߍবȄ թҳȂӔ་ὐѹਯȃᗁ೚ணᓴϠ፽ॻћ‫׈‬௟Դ 12 џ঒ ग़ണயȂ֌‫ݺ‬ग़஼ྻ‫ڍ‬፽ॻћߞኸૺȂሂᣉ౶կЂᐯग़஼ ु‫ిݙٿ‬ఱ൘ϘྲࠑӯȂ5 Րࡈ୺ॻϝണग़࣏ѽሂҔҾࠜ ۶஼Ӕ៨ѹਯ‫ڗ‬жȂЖ‫ۖڍ‬஘஼ச০֥ӲֹȂϘӌग़ўӤ

2011 Valley Moon Lantern Festival

₫◦℩歮䓸 䋾䷋Ⓟ⇫ ₼䱚ㄕ␇䃇嫛 ₼⦌▦㡈咭 ₫◦℩㓚ぴ唉❐ ₼⦌熢咭

஘஼ச০ሃ፽ॻћ‫ڍ‬বȂຈ‫࣏ݺ‬ᅆ፽ஐഝȂग़஼аൊᅆ஘ ஼ச০࣏‫׎‬ҍবȂӫࡈգധԺߋ᠜Ȅ

ᆰ၌ᛖਟ ԧҳগȈдߜҁෆᗜ࿋୙Й ‫ټ‬ϭᗾߞ႖ԑൌྦྷϯᙧবȂᇯ௄ႋ௜գᝯᚡᖉࣆ޼Ϡߏ ۶ग़ўϠЀߞ᎘႖Ȃష୓ମඦаলዷȄੲᑂग़஼Դҭ‫ྻ۝‬ ȞAITȟԴ 2008 Ր 7 ѡ 1 ԊცћаਟȂ੡ԇ੿ཀྵᒩࠜߞ զӲ৖Ԩ AIT ൅ᠨȂӲ‫ޱ‬୰ࠜѳࠛӀԴᗁ೚Ђᓴࡈฅҝᇖ ‫ۻ‬Ȃሮऎ֋Ўྻᖔ஼Ӕ៨෩ԩணᓴᗁ೚Ȃԯթᘛ᎛֋Ўᑉ ԇ஘јȄ

ᓐӔ៨ѹਯ؇྾ဉࢽҍȂȶ޾ᚡұցȷ஼Ӕ៨ᅷ᠖ѹ ਯാᐼȃ‫ֱד‬༯ȃӲ‫ޱ‬୰ࠜѳࠛӀфҁȂൌ࣏୺ᗁ೚ߞࠜ ᏅȂȶࠜᏅᅆ౎Ꮕٟգѕຕȃϵ๑ਾࢩȷȂ֭୺ᗁ೚Ҫྐ ȶѵ҃ӹฆȷȂЙ᝸ȶ၃ᢚཇ‫ݚ‬ȷȂ࣏ҁেሃ୺ᗁ೚๑‫ޱ‬ ӹѕߞ১ԯȄ ؇྾ဉࠑӯȂാᐼԴ‫ڰܫی‬சф஼ቫҳӹߞ၃ᢚȂѳࠛ Ӏգᚳනߞ஼ྻႻ֯фࡑൊᓴᗝᑆጹߞȶ૪ഥȷȂ‫ֱד‬༯ ‫ۍ‬գϠ۶фҒਟߞࣆ޼ขዊȂൌ࣏ࣆᐪ៳Ϙ៳ϟߞࣆ޼Ϡ ߏȂȶ֭୺ᗁ೚щྐ‫֋ڕ‬ЎߞႮȄȷ

փੲᑂ 2007 Ր 2 ѡ 14 џȃ୺ॻϝપ‫־‬໱੯ജ୓໦೩ џߞცћȂѳࠛӀ‫ט‬໦ AIT ሂҔᓱ‫ڰ‬഍ࠜ࿅๩ถȂ୺ॻϝ ᓴᗁ೚ߞᑟྻຕ‫ف‬ϞȞfinishedȟȂ୺ॻϝ࣏ȶ๑କሃ๑ ੜߞታᐱ߰ȷȂᐱ७஼Ӕ៨Դ୼༯Ҿࠜᓴᗝᕕ៏փӏ៏Ȅ

؇྾ဉᅌᄈ᛬‫ؠ‬КࠑӯȂ୺ࣆܹৣϯሂȂᚳ১ߞࢢᚳЂ ᑜᙝ໘Ȃ୺ᗁ೚ည੡௲຾֖ࣆ୰ࠜኒԏӛԨ؇྾ဉ᎛ૈȂ ؇‫ߞ٭ాد‬၃ᢚ౮๑࠲઻Գཇຜ୺ᗁ೚Ȃᗁ೚ϵཔ֯ຊ ୃȂȶ؇ည੡࢝ྏஜȄȷ

ѳࠛӀሮऎȂӤ‫ݺ‬પ‫־‬໱୺ॻϝജ୓໦Ȃ஼Ӕ៨௟বᅆ ‫ی‬ৎদঋயᛟȂ঵Ԑ࣏ᆽ‫أ‬ᓴҍྲߞ៨ѹਯȂᅷ᠖ѹਯാ ᐼգྍ԰ᘦతԇȂ֭Йྻԓᓴ೐Ϭըᗁ೚ȇ‫ێ‬ը࣏ᓴҍ஼ Ӕ៨ᗁ೚৏ᓴϠȂҁሮऎ஘ѹਯ‫ד‬෶၍щᇺీȂկѴ‫܄‬щ ๑ϧȂൌЙᏋԪᓴᗁ೚ȇ៨ቮঋϘৎᄊҁഺዹȂԴࡑൊ‫ۦ‬ ۖᡌࠓȂѷҞֹ‫އ‬Ӕ་៨ᔹཕߞϠᓴȄ

᛬‫ؠ‬КሲȂ֭୺ࣆܹ‫د‬؇྾ဉȶօ෩ব‫ۻ‬ȷߞদᙇԑ ‫ݦ‬ԴၝࢢȂ؇྾ဉϩжշѕȄം‫ֹݛ‬ল‫٭‬Ȃ؇྾ဉЙԓ‫ر‬ ୺Ȃ‫رؼ‬ည੡ߞаࣆൊࠜᅐϞѽȂუЙϳȂᅐϞѽൣജᎠ ᛓаࣆൊࠜ֜၉Ȃᚼԇᗁ೚ܹ૪੩ࠜȂ֋թ؇බЙԓԨ୺ ࢙‫ڏ‬Ȅ

զӲ৖ϵሃ࿅๩ถ୅ᎢۖѳࠛӀȄੲᑂ AIT ცћȂզӲ ৖ሲȂѳࠛӀȶᗁౕ࣏ؓգϘчକ՘ऎᗁ೚ȷȂЂᓴࡈҗ Րᘘऎթҝᇖ‫ۻ‬Ȃᇖ‫ۻ‬ਰሲȂည੡ߞᗁ೚ணᓴϠ୺ॻϝྻ ԯપ‫־‬໱‫ܡ‬ҦౢᓴȂѳྻԯթᖔ៨෩ԩȄ զӲ৖՝Դ 2007 ՐබႬ AIT ሲȂѳࠛӀȶാԴ֋Ўߞ ց௰୼༯ൌ៏ЙϞᓴᗝȷȂ֭Ղ‫୺ލ‬᝸ྍత‫ۦ‬ѳऎ஘јȂ ୺ѳ୨௟࣏஼Ӕ៨ർᓴߞ൵ЂᑟྻȄ2008 ՐզӲ৖ϫႬ ࿅๩ถሲȂѳࠛӀᘘฅ႙ய֋ЎȂ࣏‫׎‬գྍ᝸ᑉԇ஘ᗁ ೚‫ࣆ֖ݕ‬୰ࠜȂ֋Ўࡋ࢙៉ѳࠛӀȂ୵ࠧᓴఐૌߞҍ಩ய ᛟȂ‫ࡋ׎‬ᕕា᠈њࢺ୺Ȅ ᅆѳࠛӀឮുЂ֜ߞԋᄦȂҭКҾࠜ१‫ؠ‬௻ϵգ᝷֬ሲ ‫ޱ‬Ȃ१‫ؠ‬௻՝Դ 2007 Ր 1 ѡබႬ࿅๩ถࠑӯȂѳࠛӀೀ ‫୺ڍ‬ԯપ‫־‬໱‫ܡ‬Ҧᗏཕ‫ۦ‬੘ȂӇᇖ൅Ⴥᓐࠫ۶ණᢜ‫ݸ‬ҍ஼ Ӕ៨Դ 2008 ՐቮঋȶҭᣉϠȷߞୈਿȂ‫ۤߋڭ‬஼Ӕ៨ᅷ ᠖ѹਯാᐼߞ‫ׄ۝‬ȂѽԴ៨аࠐᓴࣄᐼ୺ॻϝȄ १‫ؠ‬௻ϵЙऻՀѳࠛӀȂҁሮऎȂ୺ॻϝ࣏஼Ӕ៨៏ ԰ࣆᡋߞ൵գҞକϠᓴȂ࣊๒ѳࠛӀᑉԇ஘јߞҞକ‫࢝ݑ‬ ֲȂ஼Ӕ៨ᘘЙՂ‫ࡑ֋ڽر‬ൊߞࢠਰȃࡈᆾ܎ѳ౻ਪȂԢ ੡Ҟ‫כ‬єЃ‫ݑ‬ᓴӔߞњࢺȄ

‫׈‬ཿ࿊Ȉ଻ѫདȶжфҺ෇ȷ ᜲҺЖ

2011年中国城中秋节庆典是由 布里斯班市议会筹办的。这个 庆典开启了布里斯班的春季庆 祝活动,庆祝发展,繁荣和家 庭团聚。 今年的庆祝活动带来了一系列 促进亚洲和澳大利亚文化艺术 融合的新元素。 超过15 种以上的摊位提供食物, 艺术,创意工作坊和手工艺品。 在9月11日的活动当天,我们将送出30张 Double Pass, 雪花秘扇的首映礼门票. 更多惊喜,只有亲临现场的你才能体会到。

电话: (07) 3847 8085 网址:www.valleymoonlanternfestival.com.au 邮箱: info@valleymoonlanternfestival.com.au Facebook: Multicultural Events

p.18!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

᛬‫ؠ‬КሲȂҳधѽऎం 2000 Րߞȶ஄ӔᎠ‫ڰ‬Ԇȷ؇྾ ဉ༟‫୺ࢬܕ‬Ȃሃ‫ڰ‬ᅁЙ೑ȄҝՐ؇ҍਯϯઔѵൾȂ஼Ӕ៨ ѹਯ୺ॻϝф੡ԇ஼Ӕ៨૪੩ࠛ࿞ᗐԴሂҔ༟ୃ߰ྻሲ ȶᒸೈ੯Йକ۶ຂުȷȂЖ༟‫ܕ‬գȶ୺؇ѕຕȷȄ

2011 жࣨσᏰ௶Ӫ ෫σഽѕσ ॻ஼୼ຈి‫ٿुڈ‬ᑟᅹ QS(QuacquarelliSymonds) 4 џ гֶϞȶ2011 ՐѵधЂᐯໞ֤ȷຕ‫ލ‬ȂК஼Ђ൙ 7 ‫୼ݙ‬ ੭་Ϣѵधࡈ 200 ֜Ȅ‫ێ‬КȂҔ‫ڴ‬ЂᐯవԴѵध೐ 46 ԩ ԕК஼ЂᐯН঵Ȃ౻ົѽϘԩНਮవԩըਯȄ QS ֋ 2004 Ր༟‫ܕ‬་֖ѵधЂᐯໞ֤ȄQS ѵधЂᐯໞ ֤ѽु‫ٿ‬ȃి‫ڈ‬ȃಲ྽Ӡ۶஼ቫмຈұৎታாऎѹঋዾ ࿤Ȅु‫ٿ‬ታாӤȶُ֜ిఱᎢћജєӡըዴȷ(20%) ۶ ȶᐯങᗏ᠖ȷ(40%) ೡ՘ȄԴЫՐߞᐯങᗏ᠖ໞ֤КȂԨ ԑಧ 33744 ԩᐯ߰෩ҍߞயᛟ࣏ȶఋሮऎԴఋߞᐯങታா Ѫ࿤൵୼ߞ 30 ‫ݙ‬Ђᐯ࣏৹‫ڱ‬ȷȄԴȶಲ྽Ӡໞኊȷ(10%) КȂԨԑಧ 16785 ԩԋ྽ਛ႙யϞȶඈᡌ༱ӡ৹‫ݙ‬Ђᐯ ߞಲ྽ӠȷȄҩҳȂᅆᐯӠి‫ظߞڈ‬Ⴄ഼Ⴥȶُ֜ిఱߞ ᐯӠዴ༓ȷ(20%) ‫ڽ‬ໞ֤Ȃ஼ቫм຀഼࢘Ⴥȶҳ஼ᐯӠѧ ತȷ(5%) ۶ȶҳ஼ిఱѧತȷ(5%) ‫ڽ‬ໞ֤Ȅ ॻ஼ናᑜЂᐯាҝՐНࢢԓըᚩᗑѵधЂᐯవԩ঵֜Ȃ ϟ֌У֜‫ڶ‬ը࣏ग़஼ࡣ֢Ђᐯȃग़஼൫षನЍᐯ୰(MIT)ȃ ग़஼ॠᐆЂᐯ۶ॻ஼ѱࣺЂᐯȄ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.19


ʑߡ㉐లఱⅶㅽʶ㈀⫏⤻ Consulate-General of The People’s Republic of China in Brisbane ᎹᎹҀ㠰඼ੲ৘σҳᖂሴ‫َོٱ‬РҏཱིӈᎹ Ҁᖂሴ‫ٱ‬᛽Ҥ໷έ

޶Ȃணᣍ᠕ನՉց୰ȃଡ଼ԃ‫م‬ȃྰց୰ࠅཀྵຈȂ‫׈ڭ‬ᒸ๴ ࠑᗾ႖Ȅ

9 ѡ 7 џȂᏸҿ㡯෻઱ᗁታ‫ڰ‬ਗЂӲᕕॗྻ‫ڍ‬џӎྲԇ ᏸҿ㡯෻઱ᗁታ‫ڰ‬᜼ӣ༶ϬȂᛕўබҐ௻ᔡቫӹࣹሃԪ֯ ӹ෱ྍ‫ڍ‬Ȅ

ਗᗁታ‫ڰ‬Դ७᝜КԨᔟ௵ཀྵԑᢜЍ֯Ϡ৶фցϠ७ѽ ႕ዞߞКौြய৏Ȃѽġ “Ё༧࣏౎༟ߞࠅȃ൘Րߞ୧ȃᓵ ۖߞྑȃӏϞߞఐ” ѧඔ౎ՐӠࣿߞӟᏔग़ՀȂྏᘁ঵ਯ ே֖ࠜ൘྾ࡑф‫ێ‬Ѝ֯Ϡ৶഼Ⴥ၃ᖉᔟ௵ཀྵ௟ġ “ց‫׍‬ցѽ фϠНց” ߞನྐᄩधᢏऎ಩ᅁȂ௻ᎠᝯަցՐϠӠࣿᎳ ༓ȃᝯྑցՐϠᇟૠቮِȃ԰㖝ցՐϠ‫ݙ‬இ୒ឥߞদঋ ‫ݑ‬Ȃ‫ڭ‬ჰૡᔟ௵ཀྵ໸ᓱ໸ՀȄ

ਗᗁࠑӯȂКџТऎদঋᏐ஼Ȃཇ೚уՀᑌҫఊϳȄࠕ Ր‫ڽ‬Ȃ‫ی‬஼ᝯ‫ڀ‬་ਣ༶‫׀‬Ȃᛕ᝝ԧታா݀‫ڽ‬ᔛᗄȂТ‫׀‬Ԫ ֯՘‫ލ‬ᚳᇇȄК஼۶џӎԴ‫ݿ‬ՍᄋӔዴ༓ႵԺȂౕؓЫࢢ ᛕўҐ௻Դታ‫࠲ڰ‬᠕ȃᝋԆᇒನѽф၃໶ȃి‫ڈ‬ȃћмຈ ታாߞӹࣹሃԪ֯Ȅ ᜼ӣࠑӯȂЫџࢵണК஼ᗁታᔡ՞Դܼ᠈‫ی‬ᔡ༡ߞуՀ ྏఐȂપ‫ྏ־‬ᘁਗᗁԴՐࠐџӎ๴ӠԳᏩઔኣ‫᝱٭‬੡ۖџ ӎᗁታᔡࠑႿዐயȄ᜼ӣᝒԢਗᗁᅆџКᝯ‫ޱऻߞڀ‬ѽф Ґ௻‫ی‬ᔡӹ݀ߞѹ௺Ȃࠑӯ᝸ሃК஼ᗁታᔡ࠲ࢺ࿛഼Ȅ

ిਰြ‫׈‬௟‫ڽ‬ᗜНቫȂԨԧົћᐯ੭۶ցਰে७ѽᓐзߞ ய৏۶‫ډ‬Հߞૡ᝸Ȃ‫҇ڭ‬жߺ‫ܠ‬Ϟ‫ݿ‬Սົћి‫ߞڈ‬๴ਣф ‫ێ‬Դཇ‫ݚ‬۶๴ෳКົӔ౉ᔹ‫ٽ‬ћмȂை‫ྲڈ‬ඥ҃Ȃ࠳་К ᑫȃК‫ݿ‬уՀԪ֯ӹࣹўব๴෭ߞদঋ֯ӡȂᝒᎫϞԧົ ћᐯ੭۶ిਰऎթஇҍߞЙᐻ‫ׅ‬ϧȄ

ᔟ௵ཀྵ࣏ᑫЂ‫ڲ׀‬೐ඥ‫ݙ‬ѽ‫ތ‬ўћмನ݇་֖ന঍ȃᇒ ನȃ‫އ‬சߞցՐϠߤ஡Ȃ՞ԴऎЙԢћмȃ౉ႁ०฀ߞց ՐϠ෩‫ڻ‬௞྽ȃ۹ۖߞᏳց‫އ‬சȄ

ԧົ੭঑യϠ۶ిਰ҃ࠑᚎঋЬ೜Ϟӎ੭࿄޶Ȃ‫૾૾ڭ‬ ᅆᗁታᔡࠜงѽ‫ߞڽ‬Ђϧњࢺ۶‫ࠑׄ۝‬ӯྏᘁȄ ࣿஜԴቅ‫ޗ‬ේ‫ߞأ‬ઈ‫ޤ‬Кཪᆕຕ‫ف‬Ȅ

ᎹҀ㠰඼ੲᖂሴ‫ٱ‬৘σҳኑ୰ᓠஶ༪ཱՂ଱ ӒᡝՂΡ 2011 Րġ 8 ѡġ 31 џȂᏸҿ㡯෻઱ᗁታ‫ڰ‬ਗЂӲࡈ݀ᔟ ௵ཀྵྰց୰ணᣍ‫ౕऻڭ‬ԴႍཀྵՉ‫౎ڳ‬ՐߞցϠȄ஘ᗁታ‫ڰ‬ ጝӖᔂȃታᄋೡൖԢȄ ਗЂӲᗁታ‫ڰ‬ᡘۤᔟ௵ཀྵ঵ਯே֖ࠜ൘྾ࡑᚎЬႍཀྵ၃ ᖉನ݇ȃᑟᅹന၉ȃ௄ӎനࣉȃЍ֯Ϡ৶фϢཀྵցՐϠఐ

ᎹҀ㠰඼ੲᖂሴ‫ٱ‬৘σҳَཱོི๼‫ޥ‬ொѻ଄ ‫ޱ‬મમߝ԰‫ٳ‬ҁ 9 ѡġ2 џȂᏸҿ㡯෻઱ᗁታ‫ڰ‬ਗЂӲᕕॗྻ‫ߤົྲڍ‬ᏸ ఉҺୃ߰૭૭ࠜկ‫ڲ‬ӀȂᛕўබՂ֣இՀઘ‫ݿ‬Ѐ᠋Սྲᇷ ඡႽѽфҐ௻ࠫਿӹࣹȃႤ࿚Ԓ‫ڳ‬ȃණᢜԪ֯ຈӹ෱Ϟྍ ‫ڍ‬Ȅ

ᎹҀ㠰඼ੲᖂሴᓢᖞᒲኊઢఀৱ࿽ᐶ੦ࣀଢ଼

ਗЂӲᗁታ‫ڰ‬ᡌࠓկ‫ڲ‬Ӏ૭ࠜ௞຀ంఉҺ‫ڽ‬ᏸҿ㡯෻઱ ᗁታᔡ་֖྽சӹࣹȂྏᘁྲົߤఉҺ૭ࠜงѽ‫ڽ‬ᅆᗁታ ᔡЍ֯ߞᝯѕ۶њࢺȄਗࠑӯȂညࡈȂКᑫȃК‫ݿ‬ᝯ‫ډڀ‬ ՀԨՀȂуՀԪ֯ȃТ‫׀‬Ԓ៏࣏ѹᢜȄਗᝒෳྲົߤఉҺ ૭‫ݙ‬இЍ֯Ȃࠑӯᗁታᔡ᝸Ґ௻ࠫਿ۶Ⴄ࿚Ԓ‫ڳ‬ȂஇՀЍ ֯Ȅ

9 ѡ 4 џϯоȂᏸҿ㡯෻઱ᗁታᔡᗝᓱዉૡిਰြᑵથ ࣿஜȂਗЂӲᗁታ‫ڰ‬ҍਯ‫ڭ‬७᝜ȄॺॺКћᐯ੭ȃҿ㡯෻ ઱Кћᐯ੭ȃ‫ࣷڲ‬ሬћᐯ੭ȃԢѕКћᐯ੭ȃᑫࣷԺЮћ мి‫ڈ‬Кѕຈ‫ݿ‬Ѐ᠋Սѹঋົћᐯ੭ߞ঑യϠ۶ిਰ҃ࠑ ᕕᘛҍਯȂ‫ࡍܜ‬஘ᗁታ‫ڰ‬ȃጝӖᔂ஘ᗁታ‫ڰ‬фታᄋೡȃి ‫ڈ‬ೡȃᓱг࢈Ϡ৶ணҐȄ

ᑫົཇණ༰ᄥၭ‫ࠜڰ‬ኒ‫ົٽ‬ѽфᗁታᔡࣆྲೡൖԢྻ ‫ڍ‬Ȅ

ਗᗁԴ७᝜К঵Ԑ҃ࠑК஼ᏸҿ㡯෻઱ᗁታᔡȂԴК஼

p.20!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.21


୽ሬ

ཱིᆸ

Ӥক‫ژ‬ሃࠧক‫ژڰ‬Ꮓೡ՘ߞᜀЂ‫ژ‬༤Ȃ࣑౎Ӥ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ ་ϢҺџȂє๴ҳधᎳᆷ੾Ⴟ໱࣏‫׎‬Џᔌഺৎ‫ژ‬༤ୟ݀஼ ҳȄ

ġġġ

ӎԳዃያცҭԴඡᐱК෩ۖȂ‫׀܈‬௄षаවৎԳ஡ߞӔ ಿൌྏ‫ۖۦ‬ഺ୓ԳᏩȂా᝱ඏ֜ϵӲ‫׈‬ҍஜȂ֭ӏ๴಩ԇ ֣‫٭‬ਚಯӠȄ

़ኸଢ଼ ୽৲ཬႉġ1.3 ቇ़ᚆ

߼Խਿ-31 ቪྒ 2 ॴ՗ষႄᜲ

࠻ᜲ෻஼‫ڨ‬ൊࠑӯȂϘࣛռ੾-31 ᐼᑟġ 6 џԴ݃ᆬ‫ܒ‬Գ ЫՐġ8 ѡࠐॻ஼᜕๴ࠕዴϩՐ‫ڽ‬൵ទদዷஜȂ৖෶Ҿࠜ ௻ӠЫчࠑӯȂዷஜൄ՘ߞྫҵфҐँߞ់ϧњҍȂ֌ьġ ஡ኩ࿑Ȃᑟϯ‫ی‬ԩ঳֖৶ඉӠȄ஼‫ڨ‬ൊ๴‫ڏ‬ϠᇍȂည੡ᐼ ᑟ‫ڭ‬๑៸௲‫ޠ‬ᐡȄ 1 ኆġ3300 ေॻᛅȄ 4 чዷஜง༡់ўњҍႿġ 7400 ေॻᛅȂփԴ৖෶ѽҳ Գ஡ߞ់ϧњҍ໹Ⴥġ5000 ေॻᛅȂ‫ێ‬Кதᅔ෻પॗġ1000 ေॻᛅȄ ҁࠑӯȂԯዷஜ‫ڰ‬Ԇ୑ಯ‫ߞྫۦ‬ӔಿȂЏ‫ޱڶ‬Ԩ৖෶់ ўِᔺȂࠛᛝӫࡈЏႿġ 930 ေॻᛅȂփѷᘘҞକྻԓኧ ҐȄ ഺ࣏ॻ஼ዷஜ๴ӠࢢȂ‫ܡ‬ў঵ը෩‫ྫڻ‬ҵࠛᛝߞඡ‫ט‬Ȅ Ҧ‫ޱ‬ൊֹࠜ‫ֹݛ‬ȞKenneth ClarkeȟЫчዤћࠑӯȂԖ ᇳჅቅ࣏ഺը๴ӠዷஜߞѹԯȂไ‫ߞڰ‬ዷਵКġ 75% գࡈ ॊȂ֭ᢖ๒ҁেНࡈ‫ߞۖۦ‬Ԗᇳӏକᢰҁে‫ؼ‬ჅԨຠȂ‫ݙ‬ ѽ๴ӠഺඞዷஜȂ ௻ӠሲȂҁԢྍֹ‫ޱऻߞֹݛ‬ȂԴ༇੏Ђ‫ز‬ไ‫ࢢ߰ڰ‬Ȃ ȶְЙକබഺዹ‫ݸ‬ౢҁেȂְӅ༷ፁ‫ܠ‬ҁেԴᆾᆯႆ‫ۖۦ‬ ి‫ڈ‬Ȅȷ

Б਌଻ีҡġĶįĺġ஼Ꭺ ੲᑂग़஼ԳᏩКѕ஍เȂѐੋ୺ࡑൊщӀࣶઔாġ7 џ๴ Ӡᵕѩഢጀġ 5.9 ߞԳᏩȂѐੋ୺‫ܡ‬ўࠑӯȂ֌Ы‫ܥ‬ӏգྫ ਚ۶ཋϸཇҍȄ ԳᏩКѕԴϘԊඡ‫ט‬КࢽҍȂഺ୓ԳᏩ๴ӠԴညԳ੡༡ ϯоġ6 ੡ġ21 жȞ੾‫޼ࢃޒ‬੡༡ġ11 ੡ġ21 жȟȂԳᏩಎ࢘ Ҫգġ10 г‫ڧ‬Ȅ ඡ‫ט‬КԢ੡ᢖӯȂഺ୓ԳᏩߞᏩҴ֜‫ݺ‬ѐੋ୺֘ൊ‫׀܈‬ ௄षषྻЂᎎȞDavidȟҾࡑўġ 211 г‫ڧ‬Ȃϵබ࣏঵ൌѐ ੋ୺Ҿࡑўġ417 г‫ߞڧ‬щӀࣶઔܺȄ ЫՐġ7 ѡġ7 џԴԢϘৎԳᙇฅ๴Ӡഢጀġ4.6 ߞԳᏩȂ7 џ๾౎‫ݺ‬ġ11 ੡ҽҠϵԓ࢘๴Ӡഢጀġġ4.8 ߞԳᏩȄ

ᑂ࠻ྲߤඡᐱȂ݃ᆬ‫ܒ‬᝝ᜟ஡ઐਿϠЀࠑӯȂഺࣛ঳ ᑟġ6 ੡ġ48 жం݃ᆬ‫ܒ‬কӡᑟඞ୓঳Ȃ୓঳ġ4 жៗНࢢం ᓈᅌϯઐҵȄᑂࠐَઐਿᢖӯȂԴҿᆬҐ‫ۖرࠕࠢمݛ‬ᑵ ࿑ߞ঳ᑟȂҹኩၢԴଆԳϯȂᚙ৆‫ڭ‬຾ѫȂ‫ی‬ԩ঳֖৶Ⴣ ᝱Ȅ ඡᐱᇍȂႍԳ஡ᇦࢧఐ޶ൊࠝᝋᅁȂഺࣛᐼᑟԴ໼ᛓЂ ᚠᇯᓚᑟඞġ 11 г‫ߞڧ‬ԳўኩၢȄႍൊࠝϠЀሲȈȶഺࣛ ռ੾-31 ୓঳ࢢӲ‫׈‬බኩၢۖҿᆬҐ‫مݛ‬Գ஡Ȅȷ

஼ச୰๴‫ڏ‬Ϡ‫᠋ׅ‬ȞVictoria NulandȟࠑӯȂ‫׀‬ѧ‫ڲ‬Ꮞ యᚙࣆᡋߞ୼༥‫ܡ‬৶Դ‫ژ‬༤КȂ࣏֭ȶ‫ا‬েЙሮऎ੾Ⴟ໱ ӎϠԴ‫ێ‬КȷȄ ՁࠑӯȈȶ‫ا‬েթ‫ے‬ٟգᝋᑂᢖӯ੾Ⴟ໱Դ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ѽҳ ߞԳўȄȷ ग़஼ࣆܹ෶࠳Һџ‫઻ݲ‬ഺ‫ܡ୼ڱ‬Ȅ ‫᠋ׅ‬ሲȂҺџ‫ܡ‬৶‫ט‬໦ग़஼Ђ‫ڹ‬Ȃ‫ژ‬༤Кգවԩ੾Ⴟ໱ ࣆܹߞ୼༥‫ܡ‬৶Ȃ֭ӏࠑӯ੾Ⴟ໱Դ‫ژ‬༤КȄ ՁࠑӯȈȶ‫ا‬েϧ࠳Һџ‫ܡ‬৶‫઻ݲ‬ഺ‫੾ڱ‬Ⴟ໱ࣆᡋߞ՘ ৶ȂҁেҞକᏎۖ୓໦Ȃѽፁ࠲ҁে‫៸ݙ‬௲ߞ‫ޠ‬ᐡᏎٟۖ ՜Ȃ‫ࣤڭ‬ՙҁে‫៸ݙ‬௲ߞࠛᓿ۶઴ភຈ‫׀‬ѧ‫ߞܹࣆڲ‬஼ਛ ୑ಯȂ௟‫ێ‬ᙩᘘ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ϠӔȄȷ

ѮॳमРҏġĴĸġΡԫιġϫԤघġĶıııΡġೝ֨ ‫ۦ‬ЫՐ೐ġ 12 ၳ௻ትলġ “཰‫ݛ‬෻” ዆ᠩទদߞџӎ۶ᆇ Ћȃ‫ډ܉‬ȃϬদġ 3 ᒩӤ‫ݺ‬Ћᢜ࿣‫܂‬ຈ১ԯҍ಩ႽႮࠡᙝȂ ӫࡈЪգॗġ 5000 Ϡജ‫ק‬Ȃџӎ֋ᎎ༤ġ 6 џា᠈ਣ༟ྩా ࣿஜȄ

ᑂџӎණᢜඡᐱȂ۶ᆇЋᒩॗġ 2200 їġ 4700 ϠԯႽႮ Й഼փ഍‫ݺ‬ജ‫ߐק‬ᅗȄ۶ᆇЋᒩЏ᎛ِџӎ֋ᎎ༤ӡߡп џӎᇊਫცዄྍҳ๴ӠࢢȂധԺ‫ۖۦ‬ᓬਡծࣖߞ኿ౢߏ ᑟాׄജ‫ק‬Ϡ৶Ȅ ӫࡈൌജႻ݀௞྽኿ౢߏ഍ನඞՉ၉Ȃ๒փȂ໼ᛓᇊਫॗġ թҳȂིўຈ১ԯൄ՘‫ډ܉‬ᒩϩࣺЌ‫م‬ധԺԳ஡‫ܧ‬Ӕജ 300 г‫ڧ‬ҳߞ኿ౢߏ഍ನඞߞ኿ౢߏЏுᒕՂЋȄ‫ڴތ‬Ђ ᐯϿន௞ਛლѢᑉѕȂഺৎ኿ౢߏ௟Ղ‫ژ‬ᓚѧ‫ڰ‬ԆȂԴॶ ‫ק‬Ȃ֭ӫࡈ‫ܥ‬Й౻྾ജ‫ק‬ϠዴȄϬদᒩ॔ភᯰޫѪәᕿȂ ൄ՘ϘৎᏳց୰ߞցϠфࠢࠕ‫ܧ‬Ӕॗġ130 Ϡജ‫ק‬Ȅ ВՐࢢᐱ७‫ܧ‬Ӕҍ಩ᖛાຈઽᢏȄ ᅟ֌ġ 6 џϯоȂ“཰‫ݛ‬෻” Դџӎൄ՘ߞժϸϠዴЏп ੲᑂȮҗਫც໛ҭȯඡᐱȂ໼ᛓᇊਫġ270 г‫ڧ‬ҳߞ๦Ӝ ᒩϘਲ਼኿ౢߏ഍ನඞȂӫࡈ՘ऎᇊਫ੮‫٭‬Ȃ‫ۦ‬ծࣖߞ኿ౢ ֌ġ37 ϠȂҩգġ54 ϠҵᚸȄթը௻ትলԴџӎൄ՘ߞժϸ ߏᗜ੡՜ਟ‫ݙ‬Ȃ֭҄Ϡᑉѕߞ࣏Ȃඞа഍ನ৶Ѝ‫ڭ‬ӏ‫ۦ‬Ⴥ ۶ҵᚸϠዴ཈ը‫ݺ‬ൄ՘ġ 98 Ϡժϸ۶ҵᚸߞġ 2004 Ր೐ġ 23 ௞྽୊ፚ഍ನᓬਡծࣖߏᎳȂც໛ҭళണϘ֜৶ЍࠑӯȂ ၳትলȄ

РҏᒭৢԴࢗኀణ‫ސ‬ġϫஂᑖԃό

ȶඞаߩ༡Й௉੡Ȃత՜ԇச௟ྻஃѤȂӫࡈ‫ا‬েЏবᗜ हညᇦࢧߞఐ޶Ȃຈۖயᛟ᜕๴੡Ȃࢢ‫ـލ‬๑‫ྐޱ‬ᄊȄȷ ੲᑂġNHK ඡᐱȂ၃ჅᎠࣤȂԴџӎġ17 ᒩߞ‫ݸ‬ਡ‫ݑ‬ծު ॗġ 5 ေᐟȂ‫ێ‬Кġ 1500 ჲЏ၃Ꮞ‫ۦ‬ȶទদծࣖȷȂ๑‫ޱ‬ѽ పਃўՑ഍ನȂҩҳᘘգġ5 ေᐟծުቮঋ་ϘَᕭᢚȄ

ٙ໥ଠѻРġछȈՂਿϚӵ‫ڏ‬ϛ ग़஼஼ச୰ЫчሲȂୟۖҺџߞ‫ژ‬༤Кգ‫׀‬ѧ‫୼ڲ‬༥‫ܡ‬ ৶Ȃ࣏֭Ꮞయᚙߞ‫׀‬ѧ‫ڲ‬௻Ϡ੾Ⴟ໱ᑂࠫЙԴ‫ژ‬༤аȄ

p.22!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

“཰‫ݛ‬෻” 3 џϯоԴұ஼୼ߢᒩ๳൙Ȃ4 џᑖ्џӎ֘ ൊ‫ܪ‬Ћᒩ۶൧ۤᒩࢢ་Ϣџӎઔា᠈ҔϯȄትল௲‫ߞڽ‬௻ ফࠥຜџӎൄ՘ទদ‫٭‬ਚȄ

ષ଻㠰ស૤ጻ‫۽‬मġĵııġ࿲ΡഞΣӠᐠ ᗑԪ஼ġ5 џሲȂ૶୺㡯៞ଣ፺ܼ֌ࡑൊ೐бৎԳ஡ȂЫ ࢢġ4 ৎѡаҞକྻ་Ϙَ፺ܼȄ ᗑԪ஼૶୺㡯঴ࡡՉԑᖉᏳж‫ޘ‬ᑟᅹġ(FSNAU) ԴϘԊᗏ ៉಑ 24 ॲ!....

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.23


.... ௥಑ 22 ॲ!

ՇँᑾӲ៨՝ЏѾҍ҃ኊȂԴġ2009 ՐߞЂᓴКϭሂȄ

‫ށ‬КሲȂ៞ଣЏ፺ܼ֌ࢵӿԳ஡Ȃ“Ղ‫ލ‬ា᠈ࢷ࿰ညࡈߞ хᕕૺ‫־‬ПѽᕕᅆȂჰ঍Ыࢢġ4 ৎѡ៞ଣ௟ា᠈፺ܼ”Ȅ

૸ॗ੡ඡඡᐱȂӤ‫ݺ‬ᓴӔୠِг၍ሃඡ෇౬ౕ࿂‫ێ‬௻ ધȂԔਫ஼ྻ൵ࠕళۤϘ༵ࠧѧඵ௱ߞَᢼȈԖ‫୓ڰ‬໦ࡈ ᗁನࡣ዇Ȃѽୠ‫ٿ‬ҁည੡Դѹࣆง༡Ȃӏକታᐱ஼ਛֺ‫ݺ‬ ‫ߞ᝱٭‬യԇȄ

ࢷ‫ߞߤྲޱ‬ሲ‫ޱ‬Ȃ૶୺㡯ġ “ࠦՐὐ” ఠۘ຾ҒࣁࢵԺࠠ ҾԴаߞࢵӿԳ஡Ȃទ੾নۘ෯ׄߏႤ་ϢညԳȄ “ዴѽေ঍ߞӔಿժϸȂ໹ჅϘҗ࣏‫ۊ‬ຆȂ” ᗏ‫ށ‬ሲȄ ૶୺㡯ՂЫԒգЂॗġ 400 ေϠ൝ϢԟᑟȂ“Ղ‫ލ‬ᕕᅆЙ ϧȂЫࢢġ4 ৎѡ௟գġ75 ေϠবᗜժϸࢃ଎”Ȅ ੲᑂᗑԪ஼ߞ‫ܠ‬၍Ȃ៞ଣྍۧ຾֌ьġ20% ߞਛਲবᗜទ দ঴ࡡ๺૿ȃ໹Ⴥġ30% ߞϠទদᖉᏳЙ‫ډ‬ȃӀ‫ُ׮‬чُϘ ေϠКգġ2 ϠԯթժϸȄ ԯЫՐᏎჃዴϩՐ‫ڽ‬൵ទদ஀‫ؿ‬Ȃ૶୺㡯ࡑൊѐॊஙԳ ஡۶ϭْ‫ړ‬ஙԳ஡ЫՐġ 7 ѡ঵Ԑࢆֶ൝Ϣ៞ଣȄᔌࢢȂ៞ ଣ፺ܼ֌ҩҳġ 3 ৎԳ஡ȂҒࣁ঵ൌዝҐচԃ۶ࠠшіॠԳ ஡Ȅ

ζߞࢇ‫ۺ‬ॖު᠛ࠒഋஅӴಢᙑᐃᘈ मኵΪΡԫ༌ ϵࠝࣆܹকġ 5 џԨࡑൊࠠѧෳषԺৎġ “௄Գ” ೡᚐ‫ޠ‬ႅ жЄᑂᙇ๴ஜߩᡚȂൄ՘֌ьġ 10 ԩ‫ޠ‬ႅжЄժϸ۶ॗġ 30 ԩӀӔཋϸȄ ညԳϘԩՉԑ‫ܡ‬৶‫ט‬໦ୃ߰Ȃညчϵࠝߩক୫ᅆࠠѧෳ षႥᆬҾߞዴৎġ “௄Գ” ೡᚐᑂᙇ๴ஜߩᡚȂൄ՘֌ьġ 10 ԩġ “௄Գ” ೡᚐ‫ޠ‬ႅжЄժϸȄԢ੡ȂߩᡚКȂႍҾϘ‫ڱ‬ ‫ܧ‬Ӕ஡۶Ҿඞജ࣯фȂᐱ७ॗġ30 ԩӀӔཋϸȄ “௄Գ” ೡᚐࠠ‫ֱݛ‬җਫжњЫՐġ5 ѡġ28 џ֫ታࠠѧෳ षषྻࣺԠѐᆬҾȂ‫ֶࢆڭ‬ႍҾऎġ “௄Գ” ೡᚐԴϵࠝࡑ ൊ࢙Ӳߞġ “ӿ෻᠋তࠜ஼” ঵ൌȄթࢢҁেϫ֫ታϞᏐࠕ ߞႥᆬҾ۶ֹْᆬҾຈȄ֋ġ 5 ѡѽ‫ڽ‬ȂϵࠝࣆܹকϘߡሃ ညԳġ “௄Գ” ೡᚐ‫ޠ‬ႅᑬધӹᐼȂ‫ڞ‬ЫЏൄ՘ᛕў֌ьዴ պϠժϸȄ

୓໦੩ࢽఠࡣ዇ȶ֋ġ 2008 Րġ 2 ѡ୓֌ԢՐ 10 ѡࠐऎ ѤȂԯऎሊྍ‫ݕ‬ទদ಴ҵփჁхգᝯаቦᚚՇߞ‫ࢠޱ‬ȄԴ Ԕਫࠛᓉᑟᅹሃԑ஼୑ࣆবᗜទদࢃ଎НቫȂҁᑉԇᗁನ ߞࠑ಩ទদҵᚚȷȄ஼ྻ‫ٿ‬യ܎৶ྻࠑӯȂ౮๑‫ۍ‬ᢜ֯ऎ ࣏ࡣ዇ߞ൵ЂჅҵȄ ֭൵ࠕгֶߞԺ༵ӔᎠຕ‫ލ‬ᢖӯȂԔਫϠᅆ஼ྻߞࠫԇ ຀࢘Џ၃ফۖᑢ‫ڽ‬൵ֲȄ ࡣ዇ߞࢠਰሲȂթ੯ӏ၃ፁзᎠࣤȂ။ԩϵщጀፘȂᕕ ႍቺ԰Ȅࡣ዇ࡋሲȂഺ࣏Ϙඞࣆ޼ୠ౭Ȃҁྻ࿂ϧᝋ‫֋ށ‬ Ўߞ౻ӨȄ

ϗΰӈඁЈȌġРࣺೝᛖԝѴ୽Ρᝦߜ џӎ঵हൎӣ‫࢜ڸ‬ϯԇϵЙჅවчȂሃණᢜߞመѡง֬ ѼЏ၃ຕ‫ف‬ȂԺਛණᢜᅆҁత‫ۦ‬ҳ஼Ϡឥࠛߞயᛟፎୠಠ ӇȂ֭ഺ‫ڰ‬ЏჅୠ໦งȄ џӎ঵हൎӣ‫ߞ࢜ڸ‬Ⴄࠛᇒನᄥᢜȶӏ‫ڽ‬ৌጄൊȷȞ֜ ‫ݺ‬ϼၧᒩȟȂᑂሲԴġ 2001 Ր֌ġ 2003 Րง༡Ȃ՜‫ۦ‬ġ 1 ԩ Դџᘹ஼ឱ‫ٷ‬ЄߞឥࠛȂᗁ঍ġ15.8 ေџཪȄ ࢷ࿰џӎȶࣆ޼ႤࠛഢӒ‫ޱ‬ȷߞഢ‫ܠ‬Ȃг໦੡ੜऎġ 3 ՐȂ࢝ᢖ๒ഺ༵ឥࠛЏ၃ჅϞୠ໦งȄ ЙჅ঵ह‫ڰ‬ச‫ݙ‬බթ‫ڰ‬ሲ‫ށ‬ᇍȂൎӣӎϠ۶‫ڰ‬ச‫ݙ‬ўব ԑЙߢఐȂ௟Ӥ௞ਛᅆ‫ێ‬ҁࣆ޼Ⴄ࣏ࠛ‫׎‬ՅԴயᛟਣ༟ಎ ϢᎠࣤȂՂգຕ‫ލ‬௟഼ඡȄ ੲᑂൎӣߞњ෯ᄥᢜࣆ޼Ⴄࠛ՜њඡ‫ט‬ᢖӯȂឥࠛߞ‫ٷ‬ Єऎϼၧᒩ೺ᑜҾࣙгҦᚚ৶Ȃ෩‫ڻ‬ឥࠛ੡઻ϭߞ࣏џӎ ԩՄȄ

ӕ৬ક౰ġࠉᖂ౩ৼֲ‫ذ‬

џӎࣆ޼ႤࠛഢӒ‫ူޱ‬Ѥ՜‫ۦ‬ԇ֣ҳ஼Ϡ‫ݕ‬ҳ஼ԋ྽ࣆ ԔਫϬЂ቙֖ԯჅ࢘ᙖ௺‫ڭ‬་֖୼লᔍࠛᓉᑆ֯փԴġ ޼ࣿஜ੕ภȂϘӌჁх௟বᗜġ 3 Րѽϭᆾူфġ 50 ေџཪ 2008 Րौ৆௳ȂԔਫࣆܹ๑‫ޱ‬ᔺѾҳ஼ՅїՅภȂ‫؛‬Ԣ ѽϭᇳภȄࡈҳहࡈ১႕ҦԯऎգթϘயᛟȂฅ᝜ҝҳह ᗝ஼૔ಯജঝత‫ק⃁ۦ‬ȄԔਫᕭўࠕϬՐ‫ڽ‬ୠ‫ٿ‬Ђ‫ࠛز‬ᓉ ѽӯ঑യȄ धहᝯϠЀയԇȂ஼ྻџࡈ഼ჅϘ༵࿂Йඵ௱ߞ෩੯Ȃѽ ཱིՙ៌ΙӪ‫ظ‬υॸॴᐠ‫ٴ‬Ңॴᐠᓡġ ࢦ݆ᚚՇऎӤ୓໦ည੡ߞᗁನࡣ዇ȄՂ‫ܠ‬။Ȃࡣ዇௟বᗜ Ϛ۷Ӱበ٘ι ൵୼‫ی‬ՐᆾူȄ ժ߰ԩऎᜲֱપȆႆӀ੾ᆬȂ಩Րġ 31 ࿐ȂҁߞЃ‫ވ‬у Ԕਫ၃ᕻϿ௪ӞႋࢢȂપ‫־‬ᕭᅅ‫ܡ‬Ӳ‫׈‬ୠ‫ٿ‬യԇȂᙇԩ Ӟ‫ܐ‬೻Ȇ෼ႆࣤ਱ġ 27 ࿐Ȅ෼ႆࣤ਱ġ 4 џԨණ᭄ᗾগᑋৎ ໹ჅϟպৎԔਫ቙֖धϠЀਣ༟Ԗ‫ڰ‬ᎠࣤȄࠜงேࣆߞ࠲ ‫ڰ‬Ԇ๴ӠჅ຀Ȅ

‫ی‬ϠষᑫЂ‫ڲ׀‬థ࣐ଝߩгҦϘࣛଝ઱֋ྲҐ‫܂‬঳݀ྲ ֘᠋ླֹྀ᠋ҾȂଝ຀Ђॗġ11 Ј੡Ȅ ႆӀ੾ᆬϘ᝝ӡᔠϘ᝝ऻც዆Ȅ෼ႆࣤ਱ሲȂՁॎ๒ަ ྍۖ‫ވٷ‬у‫ڗ‬ᢜྭ੤Ȃ֭Ϙ༟‫ܕ‬ٟգྍᝊۖҍ‫ڰ‬Ȅ“‫ا‬ѽ ऎҁ૯ఀщኖਚȂ๒ࢢ‫ऻऻا‬ҁߞᗚȂ๴಩ҁೀ઴གྷᚼȂ ๑‫ޱ‬ሲ႖ȄҁߞኜৼᢏຘȄ” ෼ႆࣤ਱ሲȂ঳ᑟϯϘԩᛁӠ۶‫ی‬ԩ᠕ЀᇦࢧࣉాȂ֭ ٟକ՘ґȄ঳ᑟ୓঳Ђॗġ 90 жៗࢢȂᛁӠࢆֶႆӀ੾ᆬ ժϸȄ థ࣐ଝߩ๴‫ڏ‬ϠՉ዇ᐆȆ൪ࠛҺ෻ሲȂЙ౻྾‫ڰ‬Ԇ১ ԯȂ௟་֖ᢚࢎȄҁԨႆӀ੾ᆬߞਛϠ७ѽࡖఔȄ

छРӟᙓ໠ϛ୽ᖞ՗έПོፙ ԞණࠕџᜉҍȂւዋۖК஼ᅆࡑઔயᛟѽфᑋৎ‫ڲ‬щԳ ஡ߞ‫֒ڎ‬யᛟȂग़஼ȃԞ࢘ѽфџӎᕢ‫ݺܠ‬ġ 10 ѡġ 7 џԴ џӎ‫ڴތ‬ᗝ֖ᛟऎ“஡ாሃԑಧԒԢ‫ܡૺ୼ߞ”ૈ׀‬৶ྻ ៉Ȅ ࣆܹઐਿϠЀᇍȂணҐթը୼ૺྻ៉ߞϠЀ௟գग़ ஼ ѹ ᇒ ‫ ڲ ތ‬۶ щ Ӏ ࣶ ‫ ڰ‬ச ߞ ׄ ನ ஼ ச ০ ‫ ړ ׯ‬ᆬ ġ ( Ku r t Campell)ȃԞ࢘ҳӹൊપ‫־‬૪੩ውֹԠġ (Asoke Mukherji) ѽфџӎҳசष‫ڲތ‬഍഍ࠜȄ ഺ֜ϠЀࠑӯȂग़஼ȃԞ࢘ѽфџӎ‫׈‬௟ᗝ֖ߞϬ᝝ྻ ៉௟බԞࣶ࢘ѽф‫ڲ‬щԳ஡ߞᝯᘣயᛟӹ෱ྍ‫ڍ‬ȂԢ੡࢝ գҞକҐ௻ઔϯՉԑক‫ڰ‬Ԫ֯ȄϬ஼‫ܡ‬৶௟බᅆ‫ة‬ԑಧઔ ϯ਻‫ݍ‬ѹ၍யᛟȂഢᄑӏ‫ߞڽ‬Ԫ֯Ȅྻ៉џง‫ݺܠ‬ġ 10 ѡġ 7 џȂഺ࣏Ϭ஼ԒԢٙ‫ߞܠ‬੡༡Ȅ Ԣ੡ȂඡᐱᇍȂഺըྻ៉Й࣏ߡత୫ᅆК஼ȂϬ஼୼ ૺ‫ܡ‬৶௟୅Ꭲઔϯଝ።ՉԑயᛟȂપ‫࣏־‬Ϙ‫ڱ‬ཇ೚ѽфࠧ ཇ೚ߞயᛟȂѧՂԴԞࣶ࢘ߞઔ๸யᛟȂѽфԴ֋๒‫٭‬ਚ КȂԨК஼ࡑઔ෩‫ڻ‬ϠႽѹ၍ా෯ߞயᛟȄඡᐱКࠑӯȂ ઔࣶଝ።Դԑಧ໶‫ݽ‬К֫գᝯᘣԳ֜Ȃթըྻ៉ߞѹঋᎢ ᛟබ࣏ం൫бӥઔਦۖҔ‫ߞڲ‬ႻᓮȄ

ցІᄇࣂȈϐ஠њಜ຅ѓ൜ӵј৷ķıϴ٨ୢ୿ ᑂग़ᗑߤඡᐱȂ‫׀‬ѧ‫ڲ‬хᅆँᇍЏ၃Ғඛҙ೛ໄȄ ‫׀‬ѧ‫ڲ‬хᅆँক‫܎ڰ‬৶ྻߞϘԩ๴‫ڏ‬ϠԴĸџߞ੡৏ࠑ ӯሲȂхᅆँЏ၃௟ҙ೛ໄҒඛԴϞϘ഍җਸ਼ऎķıг‫ߞڧ‬ ஡ாညКȂഺԩ๴‫ڏ‬Ϡٟգ൅ᠨ๴಩ҙ೛ໄߞ‫ۍ‬ᢜ֜၉Ȃ ࣏֭ҁࠑӯሲҙ೛ໄ‫ڶ‬๒Դ‫׀‬ѧ‫ڲ‬ȂҁЏ၃๑‫ޱ‬ୟᛓȂ‫ڭ‬ ѷᇍхᅆँЏ၃இՀ࿤൯Ȃ‫ع‬੏‫࣏߰ݕ‬ᕝᕧҙ೛ໄȂփഺ ϘзҪ࣏Ϙৎ੡༡யᛟȄ

Queen!֮ተ Pillowtop!ԕဪ!

Queen! Pillowtop!ԕဪ!

Queen!6!ઠట྄ᇄᖉ 4

9

179 Queen!6!ઠట྄ᇄᖉ Pillowtop!ੂጷഛԕဪ

3

QCN-26402

p.24!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.25


Viva ᨃ‫܃‬ኔ෼ኄუ Viva College Brisbane

Viva_College

sharon_viva@hotmail.com

2011 ᚌ༡

IELTS Superstar ᖂ‫س‬

Viva ංտᓰ࿓

ഏᎾᖂ‫س‬։಻෷

˜˘˟˧˦ ‫ە‬ᇢᄷໂᓰ࿓ʳ ʻֲၴࡉ࡙ၴʼʳ˖˥˜˖ˢ˦ʳ˖̂˷˸ʳ˃ˉ˄˃ˇˌˠ

ࠡ‫ה‬ᚌ༡:

x 11 +1 ֲၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ - A$ 240/ၜ* x ඡၴ૎֮ᓰ࿓ᚌ༡ – A$ 165/ၜ* *යٙૻࠫ

Viva College Australia Level 2, Queen Adelaide Building 90-112 Queen Street Mall Brisbane, QLD 4000

p.26!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

x

x x x x x

‫ڼ‬ᓰ࿓࠰‫ܗ‬ᄷໂ‫ڇ‬ᖾ੊༉ᦰՕᖂऱᖂ‫س‬ᛧ൓ԵᖂࢬᏁऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎΠʳ ‫֗א‬უ૞ሒࠩฤ‫ٽ‬ᖾ੊ฝ‫ࢬا‬Ꮑऱ૎֮࿓ ৫‫ع‬ᓮृˎ ‫ீء‬ኙ࠰‫ܗ‬ᖂ‫س‬ሒࠩ‫ה‬ଚ෻უऱ ˜˘˟˧˦ ‫ګ‬ᜎৰ‫ڶ‬ᆖ᧭ʿʳ ࢬ‫א‬ᖂ‫ەس‬ᇢ‫פګ‬෷ઌᅝ೏ˎ ᓰ࿓փ୲‫ץ‬ਔ‫ە‬ᠲ։࣫ʿʳ ‫ە‬ᇢᏁ‫ޣ‬ʿʳ ˜˘˟˧˦ ᑓᚵ‫ࡉە‬ᚨ‫ە‬ ‫ˎ؏ݾ‬ ᓰ࿓‫׌‬ଥઝ‫ە ˦˧˟˘˜ ސ׌ؾ‬ᇢᇙऱᦫʿʳᎅʿʳᦰʿʳࡉᐊຝٝˎ ၲᓰֲཚ: ‫ޢ‬ၜԫˎ Եᖂྒྷ᧭ˍʳ‫ޢ‬ၜԿʿʳՀ֑ ˆ រᄷழၲࡨʳʻᓮ༼‫ڰ‬ቃપʼΖ

267ȁ 09.09.2011

Tel: +61 7 3012 8269 Fax: +61 7 3012 8268 E-mail: schan@vivacollege.com Website: www.vivacollege.com


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.27


發功, Jo bs )再 度 作 布 斯 (S te ve 拜,屏幕、 蘋果教主喬 潮 徒 信 供 四大新作 蘋迷們,快 。 一口氣推出 備 兼 腦 提與桌上電 業系統、手 獻吧! 同來誠心奉 快舉起錢包

Lion OS X 統 系 作業

olt Thunderb 屏 顯示 此顯示屏除可當作一 般電腦屏幕使用外,亦可 與MacBook連接,讓用家坐 享廣達178度的觀賞視角。而透

過 內 置 的 FaceTime高 清 鏡 頭 , 用 家更可進行視像會議。不過,其最大 賣點還是Thunderbolt技術帶來高達每秒 10GB、比USB 2.0介面快20倍的影音及數據

一 眾 全 新 蘋 果 產 品,均由OS X

10.6時代的Snow Leopard正式升級到 10.7的Lion。由雪豹一躍 成為雄獅,單聽名字,便知 OS X Lion有著萬獸之王的超強進

MacBook Air 新 一 代 的 MacBook Air, 賣點當然不只得

化。新系統擁有逾250項新功能,雖 然用家未必全部用得著,但肯定令蘋迷 樂於逐一試玩。至於這隻獅子最特別之處, 相信是再度提升的Multi-Touch(觸控手勢)功能與

了AMD Radeon HD 6330M顯示 卡, 比上一代的NVIDIA GeForce 320M繪圖速度快近兩倍,剪片看 戲自然更加順暢。

輕與薄。憑著快達 1.8GHz的 處 理 器 , 新 Air 比上一代運作速度高近2.5 倍。此外,新機同時具備Intel HD

新引入的全屏幕應用程式。皆因兩者均令電腦的操 作模式與iPhone及iPad等流動裝置更加接近,帶領蘋 果產品向一站式數碼體驗邁進一大步。

Graphics3000處理器,影音播放效

此外,今次蘋果更簡化系統升級程序,用家毋須購買光碟 安裝,只須透過電腦上的App Store即可付費下載。不過,用 家購買前記緊先將OS X Snow Leopard更新至v10.6.8最新版 本,而且要留意舊機的處理器必須配備Intel Core 2 Duo以上,

果份外細緻順暢。透過Thunderbolt連接 埠,MacBook Air除可將數據傳輸至專屬影 音器材外,更可接駁專用外置硬碟,抄寫電腦 檔案最高速度每秒高達864MB,即抄錄2GB檔案 只需三秒。而全新引進的OS X Lion作業系統,其操

才能夠駕馭這隻超級獅子。

作方式令iPhone與iPad粉絲倍感親切。

p.28!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

同 步 升 級 的 M a c Mini, 新機不單同樣加 入Thunderbolt和轉用OS X Lion,最新2.5GHz版本還配備

傳輸速度。難怪有專家預言,Thunderbolt勢將 稱霸電腦傳輸介面。

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.29


p.30!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.31


QCN-267

p.32!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.33


p.34!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.35


p.36!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.37


澳洲研究指,每天看電視 一小時會短壽22分鐘。

電視慢性殺人? 研究指每看一小時電視減壽22分鐘 一天辛勞過後,想坐在沙發看看電視輕鬆一下? 以後請三思而後行!皆因有研究顯示,只要每看一 小時電視就會減壽22分鐘,危害健康程度與吸煙不 遑多讓。 澳洲昆士蘭大學研究11,247名年齡為25歲以上的 澳洲人看電視習性,深入分析他們於1999至2000年 間與看電視相關之調查報告,再與當地人口及死亡 率數據比對。結果,研究員發現經常看電視的人, 每 看 一 小 時 電 視 便 會 短 命 22分 鐘 , 而 每 日 平 均 看 六小時的超級電視迷,比起不看電視的人更短壽達 4.8年。早前已有研究指出,煙民每抽一根香煙便會 短命約11分鐘,若以此為基礎計算,即每看半小時 電視,危害健康的程度與抽一根香煙相若。今年初, 美國亦曾進行同類研究,結果發現每日看兩小時電 視,患上二型糖尿病及心臟病的風險會增加達20%; 每日看超過三小時電視,更會增加早死的風險。 研究員補充,是次結果並非單純指每日看六小時 電視就會令人早死,或看電視太久就一定不健康,

而是要令大家明白一個人若經常看電視,其生活方式 便有可能逐漸出現問題,包括比常人進食較多薯片、 糖果及汽水等垃圾食物,故容易出現肥胖與相關健康 問題。而長期沉迷電視的懶人普遍會久坐不動,亦會 較易因缺乏運動而患上血管疾病、糖尿病、心臟病及 中風等高危病症,繼而增加死亡風險。相反,想延年 益壽非常簡單,只要少呆在電視前,每天運動15分 鐘,就可平均長壽三年,患癌死亡風險也可減10%。 至於電視損害健康的程度,對兒童來說更為嚴 重。研究指出,因為兒童正處於時刻須要吸收新知 識的階段,若過早沉迷電視,將會影響日後身心發 展,故澳洲與美國均有制訂指引限制兒童觀看電視 的時間。美國兒科學院建議,家長不應讓未滿兩歲 的幼兒看電視,較年長的兒童每日也不宜觀看電視 超過兩小時。而澳洲聯邦政府前年頒佈指引,建議 幼兒在兩歲前不應看電視,2至5歲兒童每日不可觀 看電視超過一小時。

專家指每天運動15分鐘,可長壽三年。

女人日花五小時閒聊 各位男士,別怪枕邊人一張嘴巴停不了。因為英國一項 調查指出,女人天生就愛閒聊,每天更會用上三分一清醒 時間談天說地、說三道四。 英國酒商FirstCape進行問卷調查,發現女性乃天生說 話機器,平均每天傾計時間約298分鐘、即約5小時。女 性可在任何情況、面對任何人發表偉論,包括在每天開始 工作前,會用上17分鐘聊天;每周與鄰居見面,花半小時 講是非或說三道四呻呻冤屈氣;而38%受訪者更承認,即 使只是往購物,每周也會與商店店員花上12分鐘傾談,讓 嘴巴做做運動。

英國有調查指出,女士們每天會用上五小時閒聊。

花這麼多時間傾談,究竟女士們談甚麼呢?女士們閒聊 的話題非常廣泛,包括批評別人、討論別人戀事,分享購

物情報、研究肥皂劇劇情,甚至是與另一半的性事等等。 等。 當中,節食更是熱門話題之一,女性平均每日會用上24分 鐘討論與身型及減肥有關的資訊,包括體重、飲食和衣服 尺寸。而食物也是重要話題,三分之一受訪女性表示愛討 論午餐究竟應吃甚麼,而四分之一則會交流食譜。 然而,大部分女性與伴侶聊天的話題,卻會與她們跟 友人閒談的內容大相徑庭。他們通常愛分擔伴侶的重擔, 討論工作上面對的話題及人事糾紛等,而有趣的八卦話 題則會留待與好友傾談時才分享。此外,女士們大多喜 歡相約與朋友談天,但36%受訪女性卻承認他們不能為 朋友保守秘密。愛與朋友分享自己私隱的女士們,以後 可要小心了!

韓兩女狂迷 戀制服、手機成癖 任何嗜好若然痴愛成狂,只會淪為癖好,難以自拔。 南韓便出現兩位金姓戀物狂女子。現年24歲的韓國女子 金星星,狂戀制服成癖,不論是上班還是逛街,都堅持 要穿上一身制服。在金星星眾多收藏品中,水手裝、洋 裝、高中運動裝等款式應有盡有,而其珍藏的60年代校 服,市值更高達50萬韓圜(約440澳元)。 除了天天穿 着不同制服上街外,金星星還會定期修改制服,以演繹不 同風格。如要去海灘,她更會把校服裙改成比堅尼,好讓

金星星(左)與金敏靜分別狂戀制服與手機 成癖。

心愛的服裝入水能游。雖然朋友與鄰居對金星星的喜好不 甚認同,但不少網友卻大讚她造型漂亮吸引,支持她繼續

這個獨特癖好。 至於23歲的金敏靜,則24小時手機不離身,更視它 如情人。有電視台曾派主持追訪這名手機女狂迷,發 覺她一覺睡醒,二話不說,就從被窩裏伸手抓起手機 查看。洗臉刷牙洗澡,亦將手機放在防水袋內以便貼 身同行。就算與男友約會、吃飯與看電影,她也全程 緊盯手機冷落另一半。晚上關燈鑽進被窩,也要玩手 機至倦極而睡才甘心。情迷手機的她,竟連上班時間 亦要與至愛分秒相對,最終當然是被老闆炒魷收場。

天下第一大肥婆 誓增磅至1,600磅 以為身型肥胖的女人一定渴望減肥?事實剛好相反! 美國亞利桑那州女子埃曼(Susanne Eman)現時體重高 達726磅,但她卻表示無意減磅,還堅持每日瘋狂吃喝, 立志要成為史上「最有份量」的人類。

滿六架手推車的食物。單是一頓晚餐,肥媽媽已可吃掉

現年32歲的埃曼是單親媽媽,育有兩名分別16歲與12 歲的兒子,無奈情路坎坷。兩年前,埃曼的體重開始失 控飆升至488磅,不過肥人有肥福,圓渾的身型反而令她 吸引到更多異性,還當上了超大碼服裝站的模特兒,於是

成為全球最肥女人,不過她還嫌不夠:「我想知道一個人 是否能達到一噸(2,200磅)重……至少也要打破1,600磅

她決定把心一橫,誓要向體重極限挑戰。 為了肥上加肥,埃曼每月都會往超級市場狂掃足可堆

埃曼憑726磅體重成為天下第一大肥婆。

p.38!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

12塊墨西哥玉米餅加一杯酸忌廉,之後還可再來八球香 草雪糕與一小盤朱古力蛋糕作甜品。而她每天攝取熱量達 21,000千卡,是 普通女人的14倍。現時,726磅的埃曼已

這個世界紀錄。」埃曼的宏願,是要身體力行告訴別人, 肥胖絕對不是壞事。 雖然埃曼聲稱自己要肥得健康,並有定期做運動與接受 身體檢查,但有醫生警告,無視體重風險的她其實是在玩 命,隨時會因過肥致死。


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.39


p.40!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.41


p.42!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.43


p.44!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.45


p.46!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.47


p.48!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.49


ϧቄኺ‫ޟ‬ငᔼၥਟོኇ៪‫ڗ‬Ѵ༘ѿൟȉ ҳབྷ‫ظ‬Ⴄ௄ӎգ‫ی‬ᇌж‫ޘ‬ўՑȂ‫׈‬௄ӎব۶‫ث‬ങবȇ௄ӎবж‫ౕؓޘ‬କ௉഼Ⴥ෠ ෪аԴߞ১ԯ‫֤ڽ‬ᇖҍညࡈࣙϘറᅋߞኊৃȂ‫ڭ‬ѷჰเӏ‫ߞڽ‬ኊ੾‫ڕ‬ԨȄ‫ث‬ങж‫ޘ‬ බ࣏ᕒЂਛֿᙝҍӫࡈҾඞ࣏഍‫ݺ‬ϘৎЦኃᘌཕКȂ๒ࢢᢰЂਛ༶຾ᘌཕᑆ֯Ȅ ӎϠ࣏ѽ‫ث‬ങж‫ޘ‬ऎѹȂ௄ӎবж‫ޘ‬ऎࠢȂ‫ߞ߰ی‬ѧ‫ڼ‬Ђ࿄ऎġ 70% / 30%Ȅᖢႋ ௄ӎবэ‫ڰ࣏ێ‬Ԑᖢႋ၃ᕻႤਫ਼ߞ๴ֶߞѹঋ১ԯ࣏ऎϞᘖֺኊ੾ߞЂ඼ޯஜփ௲ ‫ྫߞڽ‬ҵȂഺᇌྫҵည๒࣏ࢽៈфۖ‫ا‬ჰԐന၉ߞѤྫኊ੾Ȃ֭Йঋ‫؞‬ϞȂ‫ߞا‬ӫ ߞ࣏঵Ԑᐐ༓ᘖֺԇ֣ጕԴߞྫҵࢢᘇᓿȄᘖ༟দঋ၃ᕻႤਫ਼ߞ๴ֶ࣏ᘖֺྫҵߞ ѹঋў‫ޱ‬Ȅ ҳབྷ‫ظ‬Ⴄබჰเȃ঍๪ȃೡᚐȃ‫۝‬ᎠሃఠۘȄҳབྷ‫ظ‬Ⴄ߰ЂԺԴ༟ৗ੡ൌ࣏ᅆ֋ ЎߞჰเգЙьࠫѕэ‫࣏ێ‬༟ৗߞўԨ۶བྷҾ‫ߞڕ‬ўԨϘዹ‫֋ޭޭྻـ‬ඈȄԴϘଠ ၃ᕻႤਫ਼гֶ੡ՂჃ஡༡ᑖ֖‫ݕ‬Ⴄਫ਼ߞ዆ᠩϧЙ‫ږ‬ѽ‫ڹ‬བྷҾԴ๺੡༡аգ࢝Ђߞޯ ඼Ȅ‫ڹ׈‬ஊᆬஇᓾўԨϵԯޯ඼գনфҾඞԴઐਿࢢҍ಩ߞᎠᑋփᐱ७ྫҵЙЂत ֌գྍҳԳᖔ‫ߞ׀‬ҞକȄ֭࢝Ժ੡ԧ஼գЙь࿂գ዆ᠩϧߞ၃ᕻႤਫ਼гֶՂࠧႺ྽ ϠϾබ྽Ⴄਫ਼ȃЍ྽ӠಯȃৎϠ՜Ϣȃ஼ӔӠಯᗁৃȃ༟Ѝತȃ਱Յತȃग़஼၃ᕻ ᇢԪࢽዾߞԐ֖ࢽዴȃྲ֝‫ݗ‬༟Ѝತȃ٠‫ژ‬ᏚழዴຈԴгֶࡈߞϘ࣐งЎ‫ۦ‬Ҿඞߞ ჰเ዆ᠩ‫ـ‬ЙӡሲԴгֶߞϘ‫ے‬ϞȄ Ϙଠఐ޶‫ڽ‬ሲদঋႤਫ਼Դгֶࢢߞ዆ᠩϧྻࢺ᠈ॗ֌жៗփඏϘႤਫ਼гֶ੡Ⴏߩ ߞఐ޶Ђ७ҍ಩Դгֶࢢߞዴो֌ዴжៗഺ࣏୼লᔍ‫ظ‬Ⴄ߰ߞࣿ᠙งȄ୵ࢢ࠮࣏ઐ ਿԴ་Ϙَᙖ෸੡‫ێ‬ҹႵգ၃ᢚ‫࠲ݕ‬Շߞ‫ظ‬Ⴄ߰ϢҾȄഺዹϘ‫ظڽ‬Ⴄ߰ЪҞ‫ۦ‬෎‫ݺ‬ ઐਿ‫ݙ‬௲‫ߞڽ‬ႵЂޯஜ֭লᔍည๒ϵहᅆԳႵֲփনኊႬѤྫྻജៈஜߞᑟྻϵႵ ‫׮‬ຈ‫ظڹ‬Ⴄ߰Ⴕਟ‫ݽ‬ఠۘӀৗᖔ‫ߞ׀‬੡ᑟȄ Grant ࣉȂࠛᓉ ж‫ޘ‬ਰȂ Knowledge to Action પᘛ୼ૺҳ བྷᗾਰȄႤ ಎ୼ૺӹ‫ݽ‬ ৶Ȃࠛᓉᠪய۶Ҿඞж‫ޘ‬ ਰȄҁԴԺਛࠛᓉгҦᑉ ԇႤಯᇒನࠛᓉᠪயȄҁ э‫ێ‬ᐽ഼ࠜჅ‫ث‬ങж‫ڽޘ‬ ჰเҾඞߞጕԴᢏмȄ

p.50!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

Hsbou!ࢊ!ߜᒊϷ‫ݙ‬ৱ Phone +61(02) 8412 6006 Mobile: +61 (0) 425 423 103


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.51


Ңௌ‫ޟ‬ᎴՂߜ‫׹پ‬ၥ‫ܘ‬౰ġ ħġ࣏ ௌ ᗗ ջ ޶ ѿ ‫ ॳ ޟ‬ᓎ ġ ճԙҏȂၼ՗ᙏ൐ġ ‫׹‬ၥᎌҢܻҕҢ՞ԉġ Ѕ୦Ң‫ཾސ‬ġ ຺ճ‫ޟ‬ၥҏցு኉โġ

p.52!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

ᣅⓧː ḽ֒ሺՖ ௌ‫!ࡐܘޟ‬ ຸ෡டড়!


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.53


Ԥᐠ៖ጳේ‫ޟސ‬૖໔ Nature’s Care 20 වՐೢᒕߞ၃ᢚѽទᚰߞᅗ࢘ु‫ٿ‬ҍѽ ᑾϘ๑ϟߞନӎິۤ‫ث‬ങȂ ᢰՉѕ‫ۨڽ‬᠕ఋߞग़ដȄ ഺϘೡ գᑟ᠕፲ࡡᖔఀϞġ BFA գᑟሮᝋȄԢ੡Й‫ף‬ч๒֒૵ȃ‫ڨ‬ᇺ ᐗȄ Nature’s Care ُՐൌգપઅྲ൹ྲಯࡡயѵ, Й༡ᙝߞु ‫ٿ‬ᢰϠেӖ࠲உ௵ग़ដȂऎϠে෩‫ڻ‬൵ᔹᎳߞ᠕፲ࡡȄ ‫ا‬ে Դ GMP ሦ᜽ዄ൵୼১ࡋϭġ(ទᚰ) ߞӠಯُϘᇌಯࡡȄ

‫ܚ᠌ގ‬ԤȂᙚӟ҆‫ـ‬

୊ஶछৠᏰ଱ġġŃįŃįġ೅х࿊ġġĴijĸijĮĶĶĹĹ

َȄ

Ԥᐠ૩ҏ‫؛‬ੜٰ

Ԥᐠ૩ҏЫჸԝᕻЫ ಯࡡપ֒Ȉ՜ᖺѨыᇦ፜։፲, Ꭰြ։፲ቕ⼇ৃ֌ྋቕ‫ݑ‬, Ꭰြ޵ଌжީᢰ։፲౻ಜັ፤Ȅ Ԥᐠ૩ҏᓁੵࡸኞಁጲ ಯࡡપ֒Ȉᇦ፜։፲৒᠕۶ዬӀጸ૳, ࠳་ೀܺ։፲ྋ֕ᇒ ෈ᖖ‫ؼ‬ຠགೀ஻ȃೀഠȄ

ᅆُϘᇌนߏ১ਫ਼ߞঋِ, ࣏ంُϘৎЈَᢼయूփ՘Ȃ Ԥᐠ૩ҏ߳ᕆዓ७‫ַٰڣ‬ ԴЙԢߞนߏКु‫ُٿ‬Ϙᇌนߏߞґକ, ԓ‫ڶ‬นߏߞӠࠜપ‫ݑ‬ ಯࡡપ֒ȈЙ‫࠲⼇ٹף‬Ѫఠ޵ಎኸۢ‫׶‬Ȅಎኸ౻ጒັ፤։ ቃѽទ੾ߞգᑟ੺ᇌഢࡋȂ ‫ڭ‬ѽታԐߞິۤ‫ث‬ങȂ ᝋ‫ށ‬Ϟഺġ ፲஀ᖁЙᏋྏȄ organic գᑟߞሃಿЙԢሃՉԑգੜߞ࠲ᝋȄ ‫ا‬েᕖఀนߏߞକ༓ሃड໳, Դິۤนߏߞգੜ՘ԊЈѕ ߞ഍ನُϘৎЈ೟ြ, ᅆഺ‫ࣹڱ‬຀ߞிࢺ࣏‫ا‬েߞയԇȄ ᓉ ԪᛁᐯधߞนߏᐯሲѽфӠߏмᐯຈᐯങನᎢȄ ௞ࠝु‫ۍٿ‬ գग़ਟߞड໳นߏ, ‫ڭ‬ѽᛁᐯཇ೚ऎ௄ᚂ֯ऎु๴ಯࡡߞ೐Ϙ

Ԥᐠ૩ҏ߳ᕆᚇЫٰ ಯࡡપ֒ : 24 Ј੡ԑч৏࠲ᖅȂ ‫ڝ‬ിࣿм։፲೟४, ಎኸ ไᏳ೟४Ȅ ৒᠕‫ྫۦ‬։፲೟४Ȃ ‫ؼ‬ຠ፲֒Ȃ ‫ڹ‬։፲‫ה‬಩ჸ ᆕԍጒȄ

ᑫࣷ௵Ⴝ஼ቫգনгҦ‫ݺ‬ġ1984 Ր൹ᓱȂ࣏Ϙਛ௞྽၃ᖉȂ ७ϧయዃч๒᜽ӡໂᖉᏳ࠲உ঴ᖚࡡߞԋ྽Ȃ௞྽ुሦġ 100% ૷ч๒ନӎಯࡡȂࠜง຾দᅆᢸ߿ȃᢸ߿ᱵЄ૰ȃҋᚪਆନ ф༳߿ߞु‫ٿ‬ȄϘߡࢺНѽ㡱ѽ෩пϠ᝷ֺपକϧȂᐾգ‫ـ‬ Ґஉ௵ߞ‫ڗ‬ᢜऎЎԇȂߧ‫ݚ‬ġ“᜽ӡໂᎠನ௞ਛ” ߞ‫֜ܠ‬۶Ⱥઽ ం౺КᛁȻߞನ݇Ԩఈ߰෩‫ڻ‬գੜߞჰ‫ڨ‬۶ᛁᖚႤୈф‫އ‬ சȄ25 Րѽ‫ڽ‬ಎఀᑫࣷȃग़஼ȃҐੋЂȃК஼ȃ໸ࡑຈ஼ਛ ߞዃ޾ሮԢȂാ᠈ԺՐ֜‫ܧ‬ᢸ߿᝷ಯࡡᑫࣷᏚ༓ࡄকȄ ϲσдถ౰ࠢ ௵ႽӫࡈѹӇಯࡡգбภȂж‫־‬ऎ௵Ⴝૠ߿ȃ௵Ⴝૠ߿࿂

Ԥᐠ૩ҏ٘ᬅٰᗷ ಯࡡપ֒: પ‫־‬୫ᅆ஀ᖌ஀໘։፲‫ݙ‬ന঍Ȉ1. ໹೟‫گ‬м‫ث‬ ങ๑޵ྏȄ2. Դ։፲ࠑব‫؛‬՘ᑾપ࠲᠕ኸ, ᇯࢺ։፲ѪжӀ ᓊȄ Ԥᐠ૩ҏ៖Йᗷ ಯࡡપ֒: ᎠြѪ޵ӀᓊȂ௞ࠝ୫ᅆᛕј‫஀ݽ‬ᖌȂ‫ڎ‬Ꮃኸਟ ‫ݽ‬Ґࡓߞயᛟ‫ߞۘुݙ‬ȂไጛȃႃѪȃᛆѪȄ

Meee ୊ஶछৠछᏁᏰ଱ Nature’s Care ୊ஶॵࠢ៖ጳࠢ B.B. ೅х࿊ 3272-5588 ᐬࢸஶၾ୽ሬ߳୊໱ღȂӒ౨ᖂф౩Ȉ (612) 9737 9000, 1300 728 638 www.concordhealth.com.au

ᢸ߿ᓴ௵ႽȂКौ୙ᚃ୙உ௵ ϘՐϘ࢘ߞКौြ୺ϯঋ‫ڽ‬ᗜϞȂՓဨߞϠেೣ‫ݺ‬գ੡༡ ԑਛᄥᇸȂ‫ـ‬କԴКौ‫܆‬㡯ᙚϯϘ੸ᚳಽߞᄥཪ༺Ȃ๭๭‫أ‬ ‫ۦڳߞأ‬ϘըКौᎫѡߞጄᎷȄЙჅᅆ‫ݺ‬ໜদᏳӠ࠲உߞ಩ ҃Ϡ‫ڽ‬ሲȂஉ௵Ж࣏൵ЂጄᎷȂઔҳႼЄ‫ݕ‬ധ๑‫ޱ‬ሃਛϠᄥ ᇸȂ֭ਛϠߞஉ௵Ȃࡒ࣏֋Ўϧ‫ݙ‬କфߞȂᄥᇸߞ‫أ‬ጄȂቮ ঋஉ௵‫ڽ‬ᇯ‫ڀ‬ȂԴഺৎКौ‫ڸ‬ြȂ୙ϘԊஉ௵ȂࠑႿᑧᑧߞ ࢥ݇۶உ௵ߞૡᇊȊ௵Ⴝૠ߿ᢸ߿‫ڀ‬ԕ࠲உࡡȂ࣏ఋ൵Հߞ ᓴᑄȊ

ಯࡡપ֒: Й‫⼇ٹף‬, գੜ࠲ࢺ։፲޵ଌ۶ѪԊӀᓊ, ઐ୵ ։፲஀ᖁ۶ⲡឧ. ไጛᛆѪ࠲ࢺ։፲Ѫᄷ.

ࡡȃ௵Ⴝᢸ߿ᱵЄ޵ȃ௵Ⴝҋᚪਆନȃ௵Ⴝ༳߿ऱ۶௵Ⴝ༳ ଍ភȄ௵ႽϘхҾবທЂԺዴᢸ߿᝷ಯࡡඏϘ՘жߞஇ‫ޱ‬Ȃ ߧ‫ݚ‬КᛁԺদ୨ўґੜТႃߞನ݇ȂᢰЙԢ՘жԴ᜽ੜКह Тႃ҇۶ӀᓊȂ‫ڹ‬ಯࡡߞ޼ᖚᎠನґੜ๴෭ఀ‫ـ‬ऎ࿂७Ȅ‫ێ‬ Кߞ௵Ⴝૠ߿‫ڀ‬ԕ࣏ৎપ‫ߞ־‬ᢸ߿୨ўȂຕԪϞᢸ߿ġ10 ঺ᑧ ᖺᇟົфᢸ߿ᱵЄ૰Ȃ‫ڹ‬ఀᢸ߿КԺᘝᢜߞᛕԨᎠြֺपϧ ґੜሃᱵЄ૰КϬ᝷ߞ᠕‫ڄ‬ȃႋࣲȃ౭࿝Й‫ډ‬೟४ґੜहТ ྥ୨ȂᛕᇒኅϭȂԯթૠ߿୨ўߞґੜѧඏϘᢸ߿‫ݕ‬ᢸ߿ᱵ Є૰‫ـ‬ՀȂᐾգ‫ـ‬ԑবߞᛁᖚኊৃȄ 1. ௵Ⴝૠ߿‫ף‬ġ 75ʦġ ᢸ߿ᑧᖺᇟົ۶ԑ૔ᐨᢸ߿ᱵЄ૰Ȃ କᛕԨᎠြֺपକϧȂԑ‫࠲ڗ‬உᎠನȇ 2. ௵Ⴝૠ߿࿂ࡡ࣏ҾবறϘѽ൵ॊᐯߞ୨ўᑧᖺϞ88ʦᢸ ߿ᱵЄ૰ȃᢸ߿10঺ᑧᖺᇟົ۶ҋᚪਆନϬԪऎϘȂգ຾᠕ ‫ڄ‬ȃႋࣲȃ౭࿝Й‫ډ‬೟४ȃᛕੜᎠြֺपକϧȃ࠳་֕౵෈ ᖖຈґੜȇ 3. ௵Ⴝᢸ߿ᱵЄ޵‫࣏ـ‬К᜽ᇟࡡȂࠚӡ୼ॊ‫ث‬໹ᗜधϟઉ мᇆࣹ‫ث‬ങິۤଌᎳӠߏࣿ‫ߏݑ‬ᎳᱵЄ޵Ȃᑧᖺ‫ێ‬Кգੜ՘ жɯϬ叄᝷ᢸ߿ቕȂգ຾‫ڍ‬ੜ‫أ‬ȃੜ‫ށލ‬ᢖȃ֯ӡࢺϳ๑஘

ਿ!࿅!๛!ட!ួ

֯ӡߞપᙇȄ 4. ௵Ⴝ༳߿ऱ࣏ӤൎӠ༳߿ᇟົ ۶ᢸ߿ᱵЄ૰ᇟۘփ՘Ȅ༳߿࣏Ϙ ᇌड໳ߞ᜽ӡើ◔ȂӡϷКᛁ᜽Џ գවպՐᑢҫȄ༳߿‫ף‬գߞ༳߿Ժ ᘝ՘жҞѽኧ௻Ϡᢜߞֺप‫ڀ‬೚Ȃ ᅆ‫ة‬ॎᢏȂ‫ة‬ᓬਡ።Ȃኧ௻ᢜକȂ ‫ة‬ઉм࠲᠕‫ڄ‬ᡙфফ֕ᒤຈґੜȄ ࠢ፴߳ራ ௵Ⴝૠ߿ᢸ߿‫ڀ‬ԕ࣏ᑫࣷҍࡡȂ ၃ᑫࣷňŎőӠಯ۶ᑫࣷ᜽ᇒ؊ᕭ ᢚȂᑧᖺ፱ᡃȂў࠮ՉԑգੜȂ๑ԇ֣஘֯ӡȂҞѽ۶֘᜽ ྥ୨‫ڹ‬ӡȂ࣏൵‫ߞڸ‬ᖉᏳ঴ᖚ࠲உࡡȄᏋԪ‫ݺ‬಩҃Ϡֺपґ କᎠြфԑ‫࠲ڗ‬உᎠನߞఈ߰ȄྲՐง༡Ȃ൵ᏋԪ֯ऎ԰஼ ୙ᚃ‫֋ݕ‬ӡߞᚃࡡȄ Ղྐᖔ‫ـ‬ԺࠫਿȂ᎛७ცȈ ఉҺᗁгҦȈ02 9737 9000, 1300 728 638Ȃ ᐍᆬӎȈ(03)9803 0398Ȃ‫ݿ‬Ѐ᠋Ȉ3344 7922 ᇨ‫׬‬Ȉwww.concordhealth.com.au

Ăᇦ૿ᚚ྽Нߏನನᖚਰ

ᔌ຾ߤྻߞЙᙝ๴ਣ۶ϠেࢥྐߞЙᙝႬྲȂ‫ـ‬ԺϠ༟‫ܕ‬ᝯަ‫ڗ‬ᢜߞஉ௵Ȅ੾ ငບి‫ڈ‬ЫчྐຜЂਛЬ೜ߞᑫЂ‫ڲ׀‬ᇦ૿ᚚ྽Нߏನನᖚਰබ࣏Ϙࠝ୫ᅆϠᢜ உ௵ߞ࢝‫ۦ‬ᑫࣷညԳϠᡌࠓߞȂ‫ڭ‬ѷ୼බ྽ತߞ௞྽Ȅ Цኃ࣏ߏನನᖚ (PHYSIOTHERAPY)? ߏನನᖚࢽߞ࣏ᕕӡϠЍߏನԯዴ(Ղԍȃცȃᇃȃᗏȃ࿢ጤȃධֽຈ)‫ڽ‬ჰ‫ڨ‬ ۶޼ᖚ઼ઽȄߏನನᖚᚎᇍನᖚȂहᕕߞᖚ‫ޱ‬գცᖚȃԍᖚȃᇃᖚȃጤᖚȃֽ ᖚȃѪᖚȂѽф໹ᗏޯᖚ‫ޱ‬ȃӠߏ԰㖝ᖚ‫ޱ‬ຈȄߏನನᖚߞᔹᙇ࣏֯ӡዃ޾Ȃ๑ ྫཋ‫ݑ‬ȂԢ੡ϫٟգ๭ॴȂѧႵՉԑȂᅆധԺઽཋ‫׮‬գЙԢ຀࢘ߞ޼ᖚੜ‫ލ‬Ȅթ ҳȂನᖚߞ֯ӡϵକᒕ࿂࠳་௵෇Ȃ‫ڨ‬ѤҞକ઻ϭߞࢢᓷાȄᅆᅙ‫ݑ‬ઽȃցՐ ઽȃཋรߞ௵෇ȂҞѽ୓ۖ᜽ߏȃјങ‫ݙ‬ЙକಯӠߞ֯ӡȄԯթȂನᖚϵ࣏௵෇ ᛁᐯКȂদঋߞ௵෇јࣱȄ ൵௱ӡߞನᖚў‫࣏ޱ‬ცᖚ‫ޱ‬۶ԍᖚ‫ޱ‬Ȅ‫ێ‬Кԍᖚ‫׀ࢽ࣏ޱ‬ӡϠЍԍ።ȂՂ॓ҳ ።ȃຘҳ።ȃҞ‫ڍ‬ԍȃ᠟ਡຈȂ‫઼޼ڨ‬ઽ۶࠳་ᑟᢜ௵෇ȄѧՂȂຘҳ።ѹঋ ӡ‫ݺ‬ઐࣲ౭ໂȂ‫ؼ‬ຠཋϾߞ֕౵୞஻Ȃ‫ە‬ᑬ‫ڭ‬ኧ௻ᑟᢜֺपґକ(‫)ࡂྏ޼ڨ‬Ȃᛉ ๭Ȃჰ‫ڨ‬۶޼ᖚֵ⚊ઽȃഹ୻ઽຈȄփ᠟ਡᖚ‫ޱ‬ੲᑂЙԢߞ᠟ਡᇌ᝷ȂҞѽӡ‫ݺ‬ ᠟ਡјങȂѽфᅙ‫ݑ‬ཋϾȃጚᆹߞᙽԪ۶Ⴥూ‫ݑ‬ኄ߆ຈȄ ᑫࣷߏನನᖚਰ PHYSIOTHERAPIST IN AUSTRALIA ߏನನᖚਰԴᑫࣷ៳‫ݺ‬ᇦ૿ᚚ྽Ȃहᝯᐯॊಲ྽Ӡߞබ྽ತऎġ 100%ȂවѼ࣏ Դᅁ೫ง༡බЏ၃ፁ‫ܠ‬Ѝ֯ԳᙇϞȂԴᑫࣷԧԳ஡ߞӀ‫׮‬ЍႤѪ࿤Դġ 45000 ᑫ ᅋۖġ 60,000 ᑫᅋُՐȂԯऎഺৎ᎝຀ߞঋِѧႵ୼ȂփѷԩᛝգনȂ‫ݙ‬ѽҪգ ᐯ೫௄ᚂ࢝ᔹ‫ࢅߞٽ‬ЄЖգᑟྻϢᡝႍ᎝຀Ȃᅆ‫ݺ‬஼ቫᐯӠ‫ڽ‬ሲϵ࣏ឮߋѧႵᑬ ધߞ௞྽Ȅ ঋ՘ऎໜҊߏನನᖚਰȂҪঋ؆՘ᑫЂ‫ߏڲ׀‬ನ޼ᖚਰ‫ྻ۝‬ġ (Australian Physiotherapist Council) ሮᝋߞ᎝຀‫׈‬ҞȄӫࡈऎѤȂԴ‫ݿ‬Ѐ᠋षȂԩ๕Ђᐯ КȂ‫ݿ‬Ѐ᠋Ђᐯ۶੾‫ڧ‬ໄ෻Ђᐯգ༟നहᝯ᎝຀ – ӎॊġ4 ՐۘѽфᇇЀġ2 ՐۘȄ ‫ݙی‬Ђᐯߞӎॊᐯ֜ߞᔂۤঋِգ‫ݙ‬ЙԢȂ પ‫࣏־‬༮ࢥўবȄ Ղ‫ލ‬Ԣᐯেᅆߏ ನ޼ᖚਰഺৎᚚ྽գᒸᎷߞ႖Ȃ᎛ቁ‫أ‬ᗑᜭ੾ငບి‫ڈ‬Ȃ ѽᖢႋ‫ـ‬ԺႤୈȄ

(ӎћൢߍᡋᙩ੾ငບి‫ڈ‬༰ᄥ‫ݙ‬գȂЙఀ‫֋ټ‬ᚼႶȃ‫ب‬ᔂ) Sunnybank Head Office Suite 111, Level 1, 250 McCullough St, Brisbane Q 4109

p.54!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

Tel: 61-7-3423 Times Square Sunnybank Australia

7577


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.55


ஔࡅၗᚠ

ᜌஔடষ‫ٮ‬ฒ೰ӈ‫ܛ‬ᐊᙚឍώհ

‫ا‬ȂϵധҞѽሲ࣏ৎᛕሬЍ֯߰Ȅ‫࢝ا‬ጄྍ‫ڹ‬ӡഺϘ௞ ࠜऎ‫ߞا‬ᠪࢉে‫އ‬சȂપ‫࣏־‬КᑫຕԪߞ௓ࢄȂ‫ا‬ൌ๑౧ ԆԳऎҁেஇϾᔝᚙ៌Ȃऎ‫ڤ‬ЙतᕖॻሬߞϘўႎ೟Գ៚ গᑫЂ‫ڲ׀‬գᝯ௓ࢄߞ౧‫ڼ‬Ȃ຀ՑȄऎ‫ڤ‬ЙᕖКћߞϘў ႋ៖ҩϘўߞঋِȂ‫ׅ‬ϧᢰഺКᑫ‫ی‬ўည‫ڰ‬ϠఀۖಎϢߞ ࿛഼Ȃ‫ڹ‬ҁেН༡Ⴟ՘‫ـ‬؆ग़ߞ௓ᚃ঍ᄑȄ ‫ا‬Դ‫ݙ‬գߞКᑫ௓ࢄߞ௓ᚃϯȂంᔝۖ‫؍‬ൌӡᛕሬѹ ࢺȂ኷Кॻ‫ی‬ፔћൢȂࠅࠕ‫ߞ঺ی‬੡༡ѹࢺ௓ᚃȂࡒంЙ ฅऎթҐ՜ᚙ៌໱Ȅည‫ྲۖऻا‬ϠেȂਛ៳েȂሼࢉেᆕ ྍߞ૯ᗚȂ‫ߞا‬ѕ࣏ԺኃߞᡌዐȄ ֭Ȃ‫ا‬ಲൣЙ࣏ᚙ៌৶Ȅ‫ڭا‬Йࢺգᚙ៌ᝋ੩Ȅ‫ـ‬দ ঋߞ࣏Ȃ‫ا‬ٟգႤ੾ຜᠪࢉᚙ៌ћԆȂϵٟգയԇऎᠪࢉ ᚙ៌ћԆȂԯऎ‫ڤ‬Й࣏‫ߞا‬Ѝ֯Ȃ‫ا‬Ҫ࣏௓ࢄᆾᝋ௞৶Ȃ ऎ‫ވ‬уেߞ௓ࢄ‫އ‬சȄ‫ڹ׈‬ᝋ௓௞৶Ԣ੡ϵᐾգᚙ៌৶Ⴄ ੾ȂՁϵٟգയԇ๑ᎫԳऎԇ֣Ϡᚙ៌ћԆȂԯऎ‫࣏ڤ‬Ձ

ஔࡅᅿᜌடষȈ⢬ఃᑗτρ (Mina) 0414 088 086 Minwu88@hotmail.com http://marriage.celebrant.tripod.com

ࡈ‫ڱ‬џЄȂჃۖഺኃϘৎӓᓐȄӎ‫ڽ‬ሲՀϞ௓ᚃϯȂྲ ਋ߞѭᓐঋऎЃ‫ߞۊ‬௓ࢄឥϯϘ঵֋Ў኷ߞКћ႐ȇ๒ࢢ ྲডߞӓᓐ֯ऎ԰ᚃϵྻԴ௓ᚃϯ݇Ϙ঵ᣙग़ߞॻћ႐Ȅ ഺዹߞՉవԺՀȂᛕўਛਲൌऎ‫ۊ‬Ѓেߞ௓ࢄྏۖᡭཆ‫ڭ‬ ऎҁেૡ໲ȄҞ࣏ࢢ‫ڽ‬Ȃഺ֜ӓᓐ‫ؼ‬ᢏϞѹྍȂౕؓ‫دا‬ ‫֜ڤ‬ѭᓐߞКћ႐ᚙ៌՘ॻћ‫ڭ‬ऎ௓ᚃ੬ሪȄ᎘֣ਟ‫ݽ‬Ȋ ‫ا‬Ҟٟգ‫ڤ‬ৎѪ࿤ᚙ៌႐ໟȂබᇖ‫ॻߞا‬ћѪ࿤ϞఀȂഺ ႆবᘘգ֯႐ϠߞѕఐȂՄҮߞӡྍȂᅆ‫ۊ‬Ѓߞૡ᝸Ȃߍ ᡋȂຈຈȄ‫اڹ׈‬ᅆѽϯᇌᇌൌᖢႋȂ‫ا‬ϵఀࠅϯЂҗч ґшЙ࣏ȉ‫ا‬ҪՀ‫ט‬໦‫֜ڤ‬ӓᓐᅆЙ୓ȄՁည๒࣏Й୼ᒸ ϞȂҞ‫ا‬ഺըᅁԴٟգᓱ‫ޱ‬କᆕ‫ږ‬ՁߞঋِȄ

ᚃȂۖ‫ا‬഍๳ୃȄည‫ا‬யۖЃўߞྍ᝸੡ȂЖ๴಩ഺ֜Ѓ ߞிࢺঋ‫֋د‬ЎߞϘৎรቪ‫ۊ‬Є௲ۖᑫࣷ‫ڽ‬Жሃ‫ߞٷڤ‬ຕ ௓ȄҁেН༡๑‫ޱ‬࿛഼ȂՄ‫ۏ‬ȂGoogle Translator ൌӡϯ ϞȂϵТह‫ؘ‬Й౻྾Ȃ‫ڭ‬ѷ໸ሲ໸ЙᅆࡏȂഺৎ௓ϵٟ‫ޱ‬ ຕϞȄ‫اڽ୓ྐߞٷ‬ϵധକᕒׄҁেȂ‫࣏ݺ‬ччຜ‫ا‬Ӈც ႖Ȃत֌Ϙч‫ی‬Ϭৎც႖Ҩ‫ا‬ཇ៌ȂփѷවѼُըൌ࣏ԫ ౎༺੡৏ȂϘᗾ୓‫ڽ‬බ࣏Ϙ‫ی‬ৎЈ੡Ȅҍ‫ݺ‬ᅆԢ४ߞԢఐ ۶ᕒׄȂ‫ا‬ൌ౮๑ࢩ‫ڏ‬Գऎҁে‫އ‬சȂ൵ೣ‫ڹ‬ᛕўઐ୵Ϟ ሱႋȂႿۖԒᝊȂۘ‫ܠ‬Ϟ‫ۊد‬Є௲ۖᑫࣷ‫ߞڽ‬঍ᄑȂ‫ڭ‬ѷ ᒸ୼ࠚધԳᗝ֖Ϟ௓ᚃȄ௓ᚃࢢȂҁেᘘຜ‫ࢋا‬ϞϘৎЂ ॓ҒȂྏᘁ‫ا‬ऎҁেߞ௓ࢄѾҍߞൻஜȄഺዹߞ௓ࢄϵፁ ᅁ҄Ϡྏᄛ஬Ȅ

ᘘգഺኃϘᅆఐ࠴Ȃҁে഼࣏ჅϘৎ๾ᕖॻሬߞ‫ވ‬уຜ ዪԪۖϘུߞȄ‫ߞٷ‬ҝϞϘᎶК஼ȂऻϞᆕྍȂබ໴Ϟ‫ی‬ ௺঳ᑟೈϘུ‫ۊ‬঳԰ᑫࣷ‫ڽ‬ϞȄ‫ߞٷ‬Ϙ԰‫୺ڽ‬ϯ࿤൯ᓱ௓

‫܇‬ឍգѕۖᑫࣷຕ௓ߞ‫ވ‬уেԺᐯᙇॻћԓ᎘௓ᎢཹЙ ᓵȄ‫ވ‬уেჃۖሬ‫ڏ‬ቪᜣȂϵҞѽ‫ڹ‬ӡࣆܹߞֺ໱ც႖ཇ ៌‫އ‬சȈTelephone Interpreting 13 14 50 Ȟ24 Ј੡ȟȄ

ߞӠࣿ‫ڽ‬࿚Ȅ

Mjpo!Spcfsu![ff!)৸Тᑹ*

ᜍᄸਲ਼ ijıIJIJĮIJijġ ୽ሬ྾υོᖂོߝܻҏТ ΜРॴܰҀ٨඼ҏȂᔖᗜюৰӵ༁ ߜ੕۬У࢑ନ۹ҥᐬࢸॶԩᖞᒲ‫ޟ‬ ᐬહӟѻЊҁࢷ፣Ꮻġ ĩłŏśŊġ őŢŤŪŧŪŤġ ŇŰųŶŮĪȄ၎፣Ꮻ஠ོԤ௃ᐬࢸӨӴȃ હՙ៌ȃӟѻȃ຅ᔼȃσྩӴЅࡔ‫ا‬ ้ΪΠএ୽ড়‫ޟ‬྾υོষघΞԻΡю ৰ࣏෈έЈ‫ࣀޟ‬ଢ଼ȂҥҏТΞР໠ۖՍΪΙР๖‫؂‬Ȅ

ቫ࿽Єྻ೐ġ94 ‫ܨ‬஼ቫՐྻКȂညᓴऎ஼ቫᗁྻࠜȄ ᝌᗁྻ࣏ࠜϘৎం‫ڰ‬ଝߩ۶੠Ⴜ‫ڰ‬྽ߞႭ஼༰ᄥߞѹ ਯȄҁ‫ݺ‬ġ 1981 ՐҐϢҙ୺৖ЋжྻࢢȂฅᑉԇԺ༵࿽ ЄྻᚚசȂҒࣁȶ໛ϧ೐ϘདྷภႻஜȷНԺ஼‫۝‬Ꭰ৶фġ OSEAL ୃᔂ૪੩ȃȶ໛ϧ೐ϘК஼֖ஜȷே֖ѹਯ, 2005 Ր࢘஼ቫՐྻ‫ظ‬ዾ܎৶ྻே֖ѹਯфѹᓱԳឯ܎ྻᅷ᠖ѹ ਯȄҁЏऎ஼ቫನ‫އྻڰ‬சġ 11 ՐȂգϬՐԇᚚԴே֖܎ ৶ྻȄ

ᝌᗁྻࠜฅᑉԇԺৎࣆܹфߤ஡‫އ‬சೡᚐߞನ‫ྻڰ‬ѹਯ ф܎৶ྻѹਯȄҁԴġ 1997 Րশส՘ऎપ‫ࣆ֖־‬஡Нࡈฅ ᑉԇশส஡சᠪயȄ֋ġ 1995 Ր୓ȂҁϘߡ࣏শสྻਣЂ ‫ڹ‬ȄᝌᗁྻࠜЙ֭ᖔఀॻЃऱჴఱߞᅷ᠖ᐙൢ۶൵൰ҍЂ ॻ࢓஼ᐙ቟Ȃᘘᖔఀॻ஼۶শสપ‫ࣆ֖־‬஡ჴఱߞቚຘଥ ᝌᅷੲԐӠ‫֋ڽ‬КົϠӔԒ۶஼শสપ‫ࣆ֖־‬஡Ȃ‫ݺ‬ġ ࣐ൢȄҁ࣏শสߞщӀೠЀȂᘘജࢽँऎߺҺ‫ڲ‬Ԓ۶஼ᏸ 2011 Րġ7 ѡġ4 - 8 џԴग़஼ົಽჲՍ֘༮ᄦҾᗝ֖ߞ஼ К஼শสપ‫ࣆ֖־‬஡фᑫࠝપ‫ࣆ֖־‬஡ߞԩ᠖ታ‫ڰ‬Ȅ ΞР‫ޟ‬໠ᄍ‫ڐ‬ᙄ‫ٮ‬ၖᗜ፜‫ڗ‬ϛ๼Ρҕӓ‫୽ڷ‬ᎹҀ٨඼ ҏ‫ޟ‬ዞ୙ᖂሴ‫ٱ‬Ѕ֔ሴ‫้ٱ‬ӖৰَມԪ౾‫ڐ‬Ȃ࣏σོቨ ӎϚЍȄ

p.56!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

ᝌᗁྻࠜᅆ஼ቫ࿽Єྻߞ൰ҍ‫އ‬சȂᢰҁᖔఀዴЙ౻ߞ ጨ༵Ȅ‫ێ‬КҒࣁȶ໛ϧ೐ϘདྷภႻஜȷН஼ਛ/Ժ஼‫۝‬Ꭰ ৶ጨȂ2003 Ր࢘ԑಧ൵൰ҍ࿽уጨȂѽфᗁྻጨᔽྻ৶ ߞ൵୼ᅷ᠖--ᓐຠЂ‫ڹ‬ጨȄᝌᗁྻࠜᘘ࣏ॷћᘨЀ་ૺྻ ৶ѽф໛ϧ೐ϘདྷภࣿஜЂᛝ੕ภ߰Ȅ ᝌᗁྻࠜ۶ҁЏࣇߞ‫܍‬Є֓๞Ȃ‫ڈ‬գ3ԩЄЃ- ֓ᆬћȂ ฆࠆҺ۶ՉջȄ


⊊ൔʑᄽણዮ૾ᓌ

‫ר‬ᔓ‫ލލ‬Ϸᐊώհ‫ޟ‬ٚवȈ

Юᒑ࿽‫៉۽‬ጕȈЖϛ‫ލލޟ‬ ‫ލލޟר‬჋ȌȌ

//////!!Ժᘁఋȃ‫ྑا‬ఋ

ೃ੕ࣴ!!ϲԑ઻

//////!‫ا‬ᕒߌߌ஗ନ

//////!!ԺᘁఋԺՐߞ࿰ᠪ

//////!‫ا‬ᕒߌߌஇᚙ៌

//////!!ఋՀཛྷȉ‫࢝ا‬భ݇ఋ

//////!‫ڮྻا‬Ϙ‫ڱ‬

//////!!ԺᘁఋȂྏᘁఋԺՐߞ࿰ᠪ

//////!‫ا‬ᕒߌߌబԳ

//////!!ૡఋ‫ڗ‬ᢜஉ௵

//////!‫ا‬ᕒߌߌஇ՝ᙇ

‫ר‬ᗙོཐᗂȈ

//////!‫ا‬ᕒߌߌஇ༺۶ࣾဦ

//////!!૟ѭ۶૟ӓȂҁেిϞϘৎՀ‫ۊ‬Є

//////!‫ا‬ᕒߌߌጓѪ۶ᇌࠅ

//////!!чѭȂᴽ୙ຜ‫ا‬Ϙৎྑѕߌߌ

//////!‫ا‬ᕒߌߌబԳ

//////!!ཽཽȂԯऎՁُϘчൌ࿰ᠪ‫ا‬

//////!‫ا‬ᕒߌߌࣾ֗‫އ‬۶ᅦ֗‫އ‬

೻‫ٲ‬ЖཎȂ‫پ‬ՌȈ!

//////!‫ྻا‬Ӈც႖ȃ኷ࠫຜߌߌ!

ȞбՐૺȟ൘ᓚӠȃ৫ᡌ፷

‫ࡩר‬ኺᔓ‫ލލ‬ኊઢЮᒑ࿽ȉ //////!இϘৎകᒣຜߌߌ //////!۶ߌߌ༼ମȃԫᙇѕ //////!ൖߌߌҍઔ൑൦ //////!ຜߌߌஇ՝ᙇ //////!۶ߌߌҝ෸َ //////!୙ᚃߏຜߌߌ

‫ר‬དၭ‫ލލ‬ᇳϧቄȉ //////!!ѭᓐြ‫أ‬ጄ

༾ցਰ

‫ߌߌߞا‬ᄊщ༧Ȃҁߞᗚᗁ࣏௲຾ྋ૯Ȅည‫ا‬ჃۖЙ ༟ѕߞ‫ߞڰ‬੡৏ȂҁྻՉዐ‫ا‬۶໴ᚃߏຜ‫ا‬Ȅҁϵᄊ໹ ϠϘዹ࠲᠕‫ا‬েȄҁሲ‫ا‬ে࣏ຜҁૂྑߞȂ‫ا‬ѕ㡯ૌ࣏ ୼ᒸȄߌߌȂ‫ا‬ӖቈྑఋȄညఋՐց੡Ȃᔝ᐀ӨϞߞ੡ ৏Ȃ‫ྻا‬࿰ᠪఋȄఋҪঋ‫ױ‬Դْ๴ϯऻც໛බՀϞȄ!!!!!

ሁཿ⼰!!Μԑ઻ ߌߌӀ௱࢝‫ॴڙ‬Ȃ‫ྻا‬ᕒҁஇϘ‫ڱ‬ਛசȇ‫ྻا‬ऎҁࢷ ዝȂ‫ڹ‬ҁ‫ڗ‬ᢜັ‫އ‬ȃѕఐ༟੬ȄԴѭᓐြ‫ڤ‬чȂ‫ྻا‬ᓐ ֋இϘ௺ѕྍҙ୙ຜҁȂϫྻஇϘৎ߿ЀകᒣຜҁԫȄ ߌߌȂᘁᘁఋ࿰ࠪϞ‫ߞا‬ႮȂ‫ྑا‬ఋȄ!

ᠻස༕!!!Τԑ઻

ȞϛՐૺȟ‫ޒ‬ᒖ๝ȃ֣੬֖ȃ൘ѡྎ ȞϣՐૺȟ௺ᒖ࠷ȃ‫ޒ‬ᘾȃ፼ຠ‫ۊ‬ȃ֣ѵ‫ޟ‬ȃ֣ѵ ඈȃཀቛ‫׽‬ȃ஡ᄜஈȃ൘ៃ߿ȃ࠘‫ޟޅ‬ȃ१ࠍञȃ࠘ᇇ ᗽ

ُчȂ‫ا‬ൌྻऎߌߌॆᜤȇ‫ྻا‬ᕒҁ࿰ᠪҁߞ‫܍‬Є! ...!‫ཽཽߞا‬Ȅѭᓐြ‫ڤ‬чȂ‫ྻا‬۶ཽཽዉૡȄ‫ྏ࢝ا‬ ᘁཽཽȂԯऎՁϘৎϠᏳЂϞϬৎࢅЄȄཽཽȂ‫ྑا‬ ఋȇߌߌȂ‫ྑا‬ఋȂ‫࢝ا‬భ݇ఋȂѭᓐြ‫أ‬ጄȄ!

‫؃‬ኋࣴ!!ϲԑ઻

!௾๡ඛ!!!Τԑ઻

ߌߌُч՝୓ϯ઱Ȃऎ‫ا‬েϘਛ‫ڙ‬པЍ֯Ȅ‫ݙ‬ѽȂ‫ا‬ ‫ߌߌߞا‬ᄊϘฐЂᑘȂᕒ‫ا‬েᐿলࠥȂ۶ຜ‫ا‬েϘৎ ྻᕒߌߌࣾဦ۶ᅦ֗‫އ‬Ȃᢰҁӡცၝ۶ऻც໛ȄԴѭᓐ ࿢ྷߞਛȄҁ࣏ৎӠྍϠȂ࢝ᕖஇϠ഍‫ڰ‬Ȃࠧ௱କ྅Ȅ ြ‫ڤ‬чȂ‫ྻا‬ऎߌߌતϘৎകᒣȂᘘྻ۶ཽཽஇϘჲᚳ ߌߌȂ‫ྐا‬ႬఋሲȈ‫ا‬েྻѽఋऎᅳዹȂ‫ׅ‬ϧᡝ੩ߞȄ!! නߞ౎ᔠຜߌߌԫȄ‫ا‬ঋྏᘁ૟ѭ۶૟ӓȂԯऎҁেి ᐱ‫ߌߌߞا‬ȄߌߌȂᘁᘁఋȄ

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.57


ឌଉ

‫ࢸٳ‬டਰωಢȞAsian Specialist Unitȟ

ϸ଄ႄΰᆧࡨ‫ٱ‬௑ ፜҈ “000”

༁ߜ੕۬ġSurfers Paradise ࡻడքਰ 6 џ ౻ ౐ ॗ ġ 4 : 3 0 Ȃ Ϙ ԩ ‫ ٷ‬Є ‫ ڕ‬་ ġ S u r f e r s Pa r a d i s e Boulevard Ϙ༡࠮‫ܸ׀‬Ȃᗏᇍ֋ЎࢺգјᆀȂԨܸ৶૶ۤࠛ ᓿȄႍԩ‫ٷ‬Єం՜ภᑟۤఀϘຊ಩ࠛࢢୟᛓ಩ඞȂ޻ġElkhorn Avenue Ԩ֘বୟ໿Ȅ‫ڰ‬ԆКٟգϠऻۖ‫ޠ‬ᐡȂϵٟգϠ‫ۦ‬ ཋȄႣϠऎӨϠҳሻȂ‫୼ڗ‬ġ 180 ᛃռȂช֒᝿ᡰ۶ࠜ᐀Ȃ् ຾ག֒ാලਇ֗ȃག֒ࠜᓌ۶ག֒ᏭȂሲ႖ᑆᑫࣷϾরȄ

ŘŰŰŭŭŰŰůŨŢţţŢġࡻడքਰ 5 џϭоॗġ 4:45Ȃ‫ی‬ԩ‫ٷ‬Єᛐ་ġ Stanley Street Ϙ༡੩ඡ ߤȂӡϥࢃᕂġ 68 ࿐ߞ‫ܸٷ‬৶ȂԴۤఀϘຊ಩ࠛࢢȂ‫޻ږݥ‬ġ Hubert Street ୟҝȄ‫ٷ‬ᚚ৶Դ‫ڰ‬ԆКٟգ‫ۦ‬ཋȄ‫ی‬ԩႣϠ‫׮‬ ሻ֬১֝Ӕ‫ݕ‬ਫӔȂ‫࡭ڗ‬ጴࡇȄ‫ێ‬КϘϠ‫୼ڗ‬ॗġ 180 ᛃռȂ ᔝᕛշ֒ࢴලЄȂ्຾շ֒ਇ֗۶ಎ֒ࠜᓌȄҩϘϠ‫୼ڗ‬ॗġ 160 ᛃռȂ्຾ᚡ֒֗ታġ T ࢳ۶ಎ֒๺ᓌȂᗚൊೖᖸ۶գफ ಶȄ

ŔűųŪůŨŸŰŰťġքਰ

Ⴋၗ 3364 6200 ༈ઍ 3364 4254 Ⴋ໏ asu@police.qld.gov.au

4 џϭоॗġ5:00ȂϘԩ‫ٷ‬Є‫ڕ‬་ġFitzgerald Avenue ᘉߏК ѕаϘ༡៧ҒܸȂည੡ܸаᚚ৶ӒԴዴᓿȄႍԩ‫ٷ‬Є‫ع‬ҝϘ ຊภ༵ࢢ࠮‫ږݥ‬ୟ໿Ȃ៧Ғܸᚚ৶ࡋంࢢୠቁȄ‫ێ‬༡ȂϘԩ Ѓᚚ৶ജႣϠ෭੉ᕝКȂ֭‫ڭ‬๑‫ۦ‬ཋȄႍԩႣϠ‫ࢢێ‬ষ‫ױ‬Ϙ ൊ቙֒ġFalcon ᝛‫ژ‬ୟҝȄႣϠऎӨϠҳሻȂ‫୼ڗ‬ġ185 ᛃռȂ ۩ப֒ᔝ᐀Ȃጴ‫لڗ‬Ȃ्຾ག֒๺ҳਇȂᔝᕛดಧලȄ

ŘŰŰťųŪťŨŦġᝒ१᠛ᔞ 4 џ≩౐ॗġ 1:40Ȃգ൉ϠԴġ Defiance Road ᅟஃϘൊ‫ڟ‬ᢑ ់‫ژ‬ȂᗏᇍգϘԩ‫ٷ‬ЄԴЙϳࡈജϠᡚᕝȄ់৶Դࠢࠕ‫ۖر‬ Ϙԩġ 20 ࿐ඡ֝ġ Woodridge ߞ‫ٷ‬ЄȂҁߞᔝൊទদ‫ۦ‬ཋȂᔌ ࢢജ୙݀ġLogan ᛁ୰త‫޼ۦ‬ᖚȄ់ўӒា᠈Ꭰࣤ‫ڰ‬ԆȄ

ŌŪůŨŴŵŰůġᏰਮЬឌ 4 џϭоॗġ 12:05Ȃ់ўфᇦࢧ‫އ‬ச഍తඡࢽġ Laughlin Street Ϙ༡Кᐯ๴Ӡѫ់Ȅઐ‫ڨ‬৶ቁۖ಩ඞఠۘѫཕȂҪգ Ϙኼ᎝࢈ጁജѫޯфȂ‫ێ‬КϘ༡᎝࢈‫ۖۦ‬ទদ૔᛼Ȃ‫ێ‬᏶᎝ ࢈ࡋജᑧ࿬ྫ࿑Ȅᐯ੭୓ѫࡈȂ੭аҩϘ഍Գўգዴ୸टጬ

ຄജ૒ဤȄ់ўӒᎠࣤѫ់ᇹԯȄ

ŎŰŶůŵġňųŢŷŢŵŵġࡻడքਰ 4 џ౻౐௟ࠕġ 4:00Ȃ‫ی‬ԩ‫ٷ‬Є‫ڕ‬་ġ Mount Gravatt Ϙ༡࠮ ‫ܸ׀‬Ȃ‫ێ‬КϘϠӡϥࢃᕂ‫ܸٷ‬৶Ȅ‫ܸٷ‬৶ӹҍϘ‫ڱ‬শ࿬۶Ϙ ຊ಩ࠛࢢȂ‫ی‬ԩႣϠ࠮ਵَᛓ༟ܸ⳴Ȅ់ў಩Ӓୠࣤ‫ی‬Ϡߞ ϭၢȂҁে‫׮‬ሻ֬১֝Ӕ‫ݕ‬ਫӔȂՐॗġ25 ࿐Ȃ‫ێ‬КϘϠ‫୼ڗ‬ ॗġ 183 ᛃռȂᕛ຾ག֒щ༧ೀᝡ۶ག֒ࢴලȂ्຾‫ݛ‬ᘤҳਇ ۶ག֒ࠜᓌȄҩϘϠ‫୼ڗ‬ॗġ 173 ᛃռȂ्຾շགह༡౧૳ാ ලਇ֗۶གӨह༡౧Єሏ፰๺ᓌȂᕛ຾ག֒јਇȄ

༁ߜ੕۬ġŃųŰŢťţŦŢŤũġЬឌ 3џ౎ϯॗġ 11:40Ȃ់ўфᇦࢧ‫އ‬ச഍తඡࢽġ Broadbeach Mall ᘉߏЂ໖ߞġVictoria Avenue Ϙ༡ҳᎱܸ๴Ӡѫ់Ȅ់ў ۖඞࢢȂऎՉԑ୓‫ڍ‬Ȃ௟ࠢࠕϘ༡஥ܸߞᠪࢉ಴෸Ȅઐ‫ڨ‬৶ ‫ڝ‬ി௟ѫዡᆪȄࠐَᎠࣤᢖӯѫ់১ԯٟգҞᆷȄӤ‫ݺ‬ѫ់ ๴Ӡ੡ȂҳᎱܸаٟգϠȂԯթٟգϠ‫ۦ‬ཋȄ

‫ڎ‬ᡝԃդԊ၆‫ٺڷ‬ҢġŪŕŢŭŬŃŃ џоኦ҈‫ר‬ঈ‫ޟ‬ዥጣġIJĹııġĵĹijġĶĶijġ‫࢐ܖ‬ ิച‫ר‬ঈ‫ޟ‬ᆩમġŸŸŸįŪŕŢŭŬŃŃįŤŰŮįŢŶ

ᆩၯႫၗġĮĮĮġᐠོ‫ޟ‬ඪҰ џࡈȂग़஼ֹ‫׀‬ш᠋Ҿඞᓙ႙гҦգᎠࣤඡ‫ט‬ᢖӯȂԴӏ ‫ ڽ‬5 ֌ 10 ՐаȂТᗑᇨгҦ௟ѹᐱທЂൊжߞცࠫ྽சȄ ‫ܨ‬੡ȂᇨႮც႖௟ԑবฆ҃ཇ೚ PSTN ც႖ȄϠেҞѽ഼Ⴥ ᇨႮც႖۶ѵधԧԳߞᓐу഼႖Ȃഺ௟ঝ‫ڹ‬ཇ೚ც႖гҦ་ ֖֖྽ЂᢏভȄႍඡ‫ט‬ᘘࢽҍȂცࠫ྽ߞӏ‫ڽ‬௟ӤТᗑᇨѹ ਙȄ‫ڹ‬ӡ߰ቮঋߞ࣏‫ߞֲ྆ـ‬Ԣм՘ӎȃ‫أـ‬థߞႤୈ՜๴ ി࢘ȃ‫ـ‬ᚳනߞᓙ႙аਟѽфԺණᢜᕕӡຈȂഺ‫ڱ‬ൌЙ࣏෼ ഼ߞცࠫгҦ‫ݙ‬କ෩‫ߞڻ‬Ȅ

Ӈ 24 Ј੡‫އ‬சጤ።Ȃ঎ᘉϘҭ҃ࠑྲᒸॊ‫ྲߞث‬ਛਲც႖ ‫א‬Ȋ“iTalkBB ྲცࠫ”પ‫־‬෩‫ڻ‬Кสሂ԰ዥၳፅȂѽфᇨႮੑ ၆঍๪ऎዃЂᑫࣷӡї༓‫ڗ‬঎இϞᑫࣷ঍๪Ӓง࢞຾ዃЂᑫ ࣷӡїߞጤఐᢜᢚȊ

2. Դ൵ྲ၃ᕻ๴ਣߞᙟស‫ێ‬К‫ر‬ᑟྻȄ 3. Դྲ᚞੡҃ӹฆჅ຀К‫ر‬ᑟྻȄ 4. Դ‫ߩߞࢠޱ‬ӨК‫ر‬ᑟྻȄ

࿋‫ר‬ঈี౪Ιএԁ‫ޟ‬ᐠོਢ൷ᔖ၎ୈ‫ڗ‬Ȉ 1. ྫྷԐϘَȂታԐϘႮȄ 2. ྫྷ֫ۘ୼ᙇȂබ࣏՘ґȄ

஼ቫТᗑᇨЍ຀ԇசೡ ȞIETFȟ ѹਯ Brain E. Carpenter ϵሮऎ VoIP ௟՘ऎӏ‫ڽ‬Тᗑᇨ൵գ዆ᠩϧߞЂ‫ڰ‬Ȃф੡ЂႻ ᖉϯࠝЙඈᡌȂ֭၃ᕻྻٙ‫ܠ‬ϘзȂ֋ӤឮߋྻᐼർϘзх ᅆϧ༓ȄႻᖉ஥Ҟକ๑‫ࠡޱ‬ᜣઐ໱߰‫ثྲۦڳ‬ങ௲‫׀࠮ߞڽ‬ ۶྆ኊȂ VoIP ಩֖Ҿඞߞ๴ਣϵӒԴᝋ‫ށ‬ഺϘᙇȄ

԰ᠪᑢҫȂُညϠ᝷၃ჅϘըদЂᢏভߞ੡৏Ȃൌྻᅆ‫ا‬ েߞӠࣿಯӠ࢝Ђߞ዆ᠩȄ

๋‫ޱ‬ᇯ࣏ӵᆩၯႫၗี৤‫ޟ‬σधශή๝ϠΟ‫ר‬ঈѲএ൶‫ײ‬ ᐠོП‫ޟݲ‬ంҰȈ

“iTalkBB ྲცࠫ”࣏Ϙਛ༰ु๴Ȃ‫އ‬ச‫ݺ‬Ϙᢜߞ஼ቫмЂ гҦȄVoIP ߞც႖‫އ‬சታԐѵधȄփЫӒຜᑫࣷߞպေົϠ ѽᢜᢚྲॊ‫ߞث‬ᑟྻȄఋᘘຈ࢞ЦኃȂӲ‫୓ੋ׈‬ఋߞც႖ዥ

1. Դ൵ྲߞ‫ߏڰ‬Кҝ‫ر‬ᑟྻȄ

ၼଢ଼࢐୊ஶ‫ي‬᛾ ਢ໢Ȉ࣐งϘ֌б ϯо 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈM.D. Henderson Park, Granadilla Street, MacGregor Ђгཀྵа кᒲȈ஼ઍྻщ࿂౐Ⴛ઱ ᖒ๜Ȉౖକ࿱ԐӠ 3343 7959 ֺ໱ᐯ೫щ࿂ႻஜೡᚐȂӫߞ࣏ᢰЂಿ ௻‫ڗ‬உᢜȂႿۖ‫أ‬ጄᏳӠНႽȄ‫ا‬েߞᄥ уȂЙж஼ឱȂЙжՐ៬ȂᡌࠓЂਛᔌ੡ ҐϢ‫ا‬েߞЂਛਲȄ

ߑ઻Њྃੲ ਢ໢Ȉ࣐งϘȃұ ϯо 7:30 ֌ 8:30 ӴᘈȈSvaboda Park, Steller Dr. KURABY ᖒ๜ȈൻԐӠ 3343 5028 ᐯ೫ࠐૺщ࿂઱Ȃᅆ௻‫ڗ‬ᢜգՀ഍Ȃщ ࿂ઈґȃᝯြᑆȃщ࿂੉ȃјြᑆȃщ࿂ ੈȃ႖ᏳӠНႽȄᡌࠓԧ֜‫ވ‬уணҐȄ

ُըদЂᢏভȂᗁ࣏බᑟྻԴઐҵȂԢ੡ϵჰӯഺྲᑟྻ ߞӒԴಯӠȄVoIP ௟՘ऎТᗑᇨ൵գ዆ᠩϧߞЂ‫ڰ‬ȄVoIP ߞ ԴᑫࣷҾඞϯߞ෼фӒԴᕕᝋഺϘᙇȄ

ᖒ๜ȈVeronica 0412 884 108 ࠜ߰ମ႖हᇸാоᔠȂ႕ᘛбϩУ࿐ѽ ϯࠜ߰ணሃȂֺ໱Ȅ

оᅈོЄ ਢ໢Ȉ࣐งұ ϯо 10:00 ֌ 12:00 ӴᘈȈКчՊઔྻ௅ 1034 Underwood Road, Priestdale кᒲȈКчԪ஭ᄥ ᖒ๜ȈLilian ཀЃЀ 3841 3511 Pennie 0401 083 433 ӎᄥ՘Ӳ‫ ݺ‬2003 ՐȂ෩্ѽᆇᗏಐм ѕᢸȂѽরጄग़мߤྻȂ‫ا‬েϵጤྑԳ ಧȃњࢺᖖ࠲ȃᝯѕѵधȄ

Ӓ୊௶ᇆ -- ߑᏰੲ

Helen 0403 368 668 Rita 0411 621918 Diana 0403 260 990

Agape ୽ሬஅ࿜ఀོ ȞջາᏰಬ़Мȟ

ਢ໢Ȉϭо4:30~ 6:00 Ȟُ۹џȟ ӴᘈȈBethlehem Lutheran Church 1078Boundary Rd and Beechcroft St., Coopers Plains ႫၗȈ3349 4168Ȃ 0411 146-409 ark_int@hotmail.com

ՁЩ౨ࣀଢ଼ ਢ໢Ȉ࣐งџ ϭо 3:00 ֌ 5:00 ӴᘈȈMacgregor State High School, Blackwattle Street, Macgregor кᒲȈྲ‫׀‬઱ᑫࣷ௄ရᇊর௅ ᖒ๜Ȉ‫ق‬዇ԍཇႽ 0430 567 509 ᡌࠓԇ֣ϠЀ঒ྻȂ໱ӡُ֜ 6 Ю

ල೽ၗ“ড়৳ஔࡅंಬོ”ᖿ ৴੫ོ кᒲȈ‫ݿ‬Ѐ᠋К஼Ϡ‫ྻ۝‬ ਢ໢Ȉ9 ѡ 24 џ 8:30am ֌ 5pm ӴᘈȈSunnybank ྲ‫׀‬઱ઓࠫྻ (127 Nemies Road, RuncornġĵIJIJĴĪ ᖒ๜Ȉ‫ށޒ‬઴(07)38417075, 0403307290 (ౖ៴៴)(07)31722306, 0432805794

ᖒ٤ሚ՗ᇄௌӓϷ‫ٴ‬ кᚠȈ‫ݿ‬Ѐ᠋‫ݗ‬Գಯ֣ҝ֣ంȆՂ֣‫׀‬ӡ ቙֖ܸᓿ‫ڽ‬ᙖЂ֋Ўߞ‫ݗ‬ಯ‫ظ‬Ⴄ Ȇ Ղ֣‫׻‬ӡଡ଼ກЙӡశᓿ ਢ໢Ȉ9 ѡ 25 џ ϭо 2 ᙇ – 4 ᙇ ӴᘈȈᗑ‫ڣ‬቙֖ Sunnybank ж֖ ȞSunnybank Plazzȟ ᖒ๜ȈClara ൘ᑍ᝶ 0404 852 420 Laura ൘᠋ 0411 331 194

‫ޥ‬ġღġੑġ਀ ӒཱིພࢌђЉੲ

ਢ໢Ȉ࣐งϟ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈSunnybank Primary School Glendower Street, Sunnybank ~~~~~~~~~~ ਢ໢Ȉ࣐งϬ ౎ϯ 7:00 ֌ 8:00 ӴᘈȈYMCA Gym 76 Andaman St, Jamboree Heights

~~~~~~~~~~

ਢ໢Ȉ࣐งұ ౎ϯ 6:30 ֌ 7:30 ӴᘈȈUpper Mt Gravatt State School 1 8 9 9 L o g a n Ro a d , U p p e r M t Gravatt ᖒ๜ȈSigung Tom Lo (ᒊЄ‫ݾ‬ਰг) 0418 783 783; www.tomlo.com ௻‫ڗ‬ȃ֋ᎎ᎝຀ȂᏋԪࠐᐯϠҀфԇ֣ Ր៬ȂӤᒊЄ‫ݾ‬ਰгᓐ֋ిఱȄҩ‫ټ‬Ϡి ఱԴ Calamvale ஡Ȅ

ߝ‫ޱ‬ᆹོ ਢ໢Ȉُѡ೐Ϭৎ࣐งϬ ϯо 10:00 ӴᘈȈၐѕྻ௅ 80 Nemies Road, Runcorn кᒲȈҿ‫ڧ‬෻ӎົϠчѹిྻ

ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 9:00 ֌ 10:30 (ُѡ೐ϟৎ࣐งџԃ᎝) ӴᘈȈPineland Lions Dancing Hall, 1 Nathan Road, Runcorn ѫ‫ژ‬૭੟ кᒲȈ਷ᔅࡱህ᜹ߤᅱᑫົԑஉవህᐯྻ ᖒ๜Ȉ3278 8434 tsuidance@yahoo.com.au ԑஉవህ઱Ӥ௞྽ህਰӒഢ୊ፚȂҒ‫ף‬ Ϟࠦ࣋ࣿϧߞ LatinȃPop RockȃHipHop ຈࣹ֖ Hits ᆇవవႯህȂࠦ࣋੡‫ܥ‬ȂՀ௵ உग़ȂጄᎷ๑ፎȊ

ωᏰ़МኵᏰሄᏲੲ

~~~~~ ooo ~~~~~ OOOOO ~~~~~ ooo ~~~~~

ኊϛऍᖒፗॱዅོ

ਢ໢Ȉ9 ѡ 17 џ (࣐งб) ϭо2:00 pm ӴᘈȈMacgregor ЈᐯЂᚃ௅ кᒲȈҿ‫ڧ‬෻ӎྑጄ༧ԍԪ஭ᄥ ᖒ๜ȈែӒ‫ ތ‬0405 560 295 ፼࣋ઔ 0402 168 333 ྑጄ༧ԍԪ஭ᄥ௟‫ົݺ‬Ϡ೐ཇ೚‫ڸ‬ြȂ Кौြง༡ȂᗝᓱরጄྻȄ

ਢ໢Ȉ࣐งџ ϯо 11:30 ֌ 12:30 ӴᘈȈMacGregor State High School ୽੎ོкᒲ (Block P) 29 Blackwattle St., MacGregor ӥྣ߂ ߆ٙ٠ၽ࿽РΙРၽ кᒲȈྲ‫׀‬઱௄ရᇊর௅ Р෈Ȉ2011 Ր 9 ѡ 17 џȞ࣐งбȟࠅ‫ژ‬ ᖒ๜Ȉ‫ق‬዇ԍཇႽ 0430 567 509 ‫ڟ‬Ⴜџ ੺ை‫ۊ‬ຆକ௉ᡝȃ኷ȃᡘȃᗾॻሬфᅆ າҢȈྻ৶ $28Ȃࠧྻ৶ $30 ᐯ೫ዴᐯߞᒸᎷӤ၃ᢚిఱ‫ۊ‬ຆЍ֯ߞᐱ ਰ঑യȂ໱ӡԑֺȂᡌࠓබᡝЈᐯߞЄЃ ൢ Ӫ Ȉ ஼ ઍ ྻ ྻ ‫ ݙ‬1 / 1 6 1 , W i c k h a m Street, FORTITUDE VALLEY, QLD ணҐȄ 4006 ဃԢωᆹ Ⴋၗ: 07 3252 9066 ਢ໢Ȉ࣐งб ϭо 1:00 ֌ 4:30 ਢ໢Ȉ1. ࣏џ՝ϯ7:30ȂҔ஡К஼ࡱࠛऱ ӴᘈȈLions Hall ਝஎѐЀ૭ 95 Lister St. Sunnybank 2. ࣏џ՝ϯ 7:45Ȃࡑ஡ D.M. Henderson Park (Granadilla Street, кᒲȈ‫ݿ‬Ѐ᠋၂ա‫ྻ۝‬ MacGregor)Ђгཀྵஎ ᖒ๜Ȉ‫ق‬ցਰ 3219 7083

p.58!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

ேࡤθ݀ρ៌ყМБ (Toowoomba)߆࿽

кᚠȈӤ‫ݿ‬Ѐ᠋К஼Ϡ‫ྻ۝‬ᗝᓱߞᄦћѐ (Toowoomba) ࠅҘᄜՐົϘџႼ௟ ‫ݺ‬9ѡ17џȞ۹бȟՂงᗝ֖Ȅ кᒲȈ‫ݿ‬Ѐ᠋К஼Ϡ‫ྻ۝‬ ਢ໢Ȉ9 ѡ 25 џ ϭо 2 ᙇ – 4 ᙇ ӴᘈȈDM Henderson Park (Granadilla St, MacGregor) ՝ϯ7:45࿤੡ҍ๴Ȅ ᖒ๜Ȉ0432 777 575 (‫ق‬ԐӠ, ஼ȃ၂ሬ)

ᐬϛငືҺࢺ‫ོڞ‬ᖞᒲ ୦୛ؓᓸନོ

кᚠȈ‫ݿ‬Ѐ᠋‫ݗ‬Գಯ֣ҝ֣ంȆՂ֣‫׀‬ӡ ቙֖ܸᓿ‫ڽ‬ᙖЂ֋Ўߞ‫ݗ‬ಯ‫ظ‬Ⴄ Ȇ Ղ֣‫׻‬ӡଡ଼ກЙӡశᓿ ਢ໢Ȉ2011/09/023 5:30pm-8:00pm ӴᘈȈ12 Park Road MiltonġġЈѐᐌ໖ ᖒ๜Ȉ௺ЃЀ0478 121 636

Ҁ٨඼ҏ๼Ρࡇၾོ ๼ᇭкРதࡶ

Р෈ȈijıIJIJՐĺѡIJĸџ ਢ໢Ȉϭо2Ȉ30PM —— 4Ȉ00PM ӴᘈȈҿ‫ڧ‬෻ӎົϠ௄ရిྻᜃਾ௅ ႫၗȈᘁᅷ‫ݾ‬ġߎਰ 0411 571 303 ቀ‫ޗۂ‬ġ‫ ҈ؙ‬0402 269 098


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.59


p.60!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ग़஼!ྑႿഈ!ഏޫ‫ڐ‬ണ୧༏

ണഄཀྵ!ࡡग़୧! ‫ټ‬ѓ

጑Ȃඪ

໔26࿲

ԑ౰ ᅭନ೅ ထেஉ ຉନȄ 32ᆍိ

้ ֤ӕନ

ਡၽ

དྷႀ೉Ӱ֤ँ‫ޟ‬π᝔౅๿޳‫ޟآ‬ЬόԸȂёΰҩЈଽྣȃ‫ۇ‬ఏళౝȂ‫ٺ‬དྷႀ೉Ϛ༉ѫԤᆸӪ‫଻ޟ‬ ႛᖦȂ‫ڏ‬Јณ‫ޟ‬ᕗც‫؁‬ᎌӫိຉҡߝȄ೐‫࢐ّݬ‬དྷႀ೉ᡶନ‫ޟ‬໠ᆒȂҡ౰‫ိޟ‬ຉନᆍ᜸ӻȃᛧۡ ‫ܒ‬ଽȂ։߯ᐣѬϚߝȂନ໐ϞӪࠓϚ⊽ՄٖȄ

‫ױ‬ၢ‫ݺ‬ःᖧЋଔሃഏޫ༡ȃᏐࠕ঵ܹᑘࡱȂഏޫ‫!ڐ‬ (Snake River Valley) ࣏ྑႿഈՍѹঋߞၬ່୧ಯ஡Н ϘȄԴѵधϯȂྑႿഈߞၬ່୧ࡡ๕ᘵ๒‫៳ܥ‬ՐቅȂ ֭ࡒ๴ਣ‫أ‬ിȂϵᖔఀЙьጨ༵ߺ‫ܠ‬ȂԴҾඞϯുՐ ᅈᠨᔝ‫ڎ‬Ȅ‫ێ‬ᅁྑႿഈ‫ !ݺ‬1862 Րබգ੺ᇌၬ່ѽф ᢵ୧ߞ॔ᔂȂҪҞఓԴग़஼ᅁࣉူ୧҄੡! (1920~1933 Ր) ജঝᄑϭҮᙇȂߡ֌!1970 ՐࢢЖԓը༟ుྲߞෞ ঱Ȅ ഏޫ‫ڐ‬գ຾੺ᇌၬ່ߞನྐᖖᄩȂ১ऎҟցุ޿ߞ Ͽនන‫ף‬ीᎳȂҐѽѫЋշ௲‫߲ڽ‬١Ȃѽфџ‫܆‬࿢ਮ ЂȂᘵ๒Րࠥ༓ь֭хփգ‫ݺ׀‬ѽϠЍ៿ๅߞᖅ࢘ఠ ۘȂညԳᢵ୧ਰሲȂ ҪঋѪ༓ఠۘఀ ‫ܢ‬Ȃ࠮କಯҍ୼ ಮ࢘ߞၬ່Ȅ

ড়৳ନ೅ ශमᒊӫྣហ ୧ഄգҒ‫ף‬Ԕ୧ຈԒ! 21 ᇌၬ ᑗಮ୧!(Soft HuckleberryȂॗ! 260 Юҭᅋӏກ)ȂѽྑႿഈ ൎӠߞ፺໸ᑗᓉϢၬ່୧КȂ ௲գ‫ك‬Хȃ޵੿ሃၻመߞশ ઈȄਆ‫ܞ‬Ȃ୧ഄϵྻԴ஄џ ᗝᓱরጄྻຈࣿஜȂᢰႼࢉ ఆࢣԴїҳߞନԳϯȂ‫ۦڳ‬ ጄর۶ग़୧Ȅ

່୧ȂᅰᏚߞ፺໸

‫ێ‬ਆԺаӨၬ່୧ฅ៏ఀԑग़ࠛ๕ጨȂ಄ᓉេ‫ލ‬ȃ౨ ຈ‫ލ‬শሃ౶౶ߞᑛѢ౜࣏ۧਆч౻ಜߞՀᓴᑄȄ

ሼપૼ! (Bitner Vineyards) ࣏༡ЈҼփ࿢៟ߞ୧ഄȂ Դ҇ᆕ༏‫م‬লߞࡡ୧࢈ ႆȂ੡փգညԳ᜹ങਛ་ ഺ Ϙ ௲ ߞ ၬ ່ ᏸȄٟգົដߞႅⱕȃ൘ ᇌนবᒕ჈! 300 നϵ࢝ᚎඏ֭ఊ༢ັᏋ г ൥ Ȃ ၬ ່ ࡡ ߞᓐзྏळ࿕ៜ෸Ȅ࢏ ᇌ ϵ Ժ Ȅ ‫ ێ‬К ߽ҳߞࠅࣛਲ୰Ȃକᢰ ၬ ່ ୧ Ր ಯ ༓ Ϡ‫ױ‬ϭ‫ڽ‬ԃᐵЈ୩Ȃం ჈ ! 1 5 ေ ፐ ߞ Ϙ੟ߞᣍ฀ҭȂႼࢉఀ ၐ ਆ ை ᆬ ୧ ഄ! ѽ ೃ ౕ ഏ ޫ ‫ ڐ‬Ȃ ၬ ່ ྣហȂ ࠢନࡉωѽՄ ೅‫ޟ‬ ઽନ ᇽ੫ (Ste. Chapelle ཀྵՂᇥฦᏛԳփҝȂ ‫ޟ‬ᒑϸ‫ݥ‬൜Ȅ ငᕊ ড়৳ шᅖ Winery)Ȃ࣏ྑ ቈ ഍ ᢪ Ӳ ߞ Ј ѫ Ћ ိຉᇄ‫ݎ‬ ༪ԃ࣏σ Ӵ᎜ΰᆦ Ⴟഈ൵Ђߞᢵ୧஥Ȃᑢҫ ѸȂබ࣏‫ߞ࡭ۏ‬ԴԳলఐȄ ෧Ȃӵ೐ ‫ّݬ‬Ιள ϵ൵ऎఊϳȄ‫ݺ֜ێ‬ЋѸ൤ϯߞࡡ୧࢈ф୧຅हည‫ۍ‬ ৤៩ॳ࠼ ሼપૼ୧ഄၬ່ᇌนবᒕ! 6 г൥ȃՐಯ༓! 1 ေಬȄ Ȅ ഢጀȂ‫ـ‬գ຾࿂‫ߞڸ‬ল฀໛ൎȄ

ҏൢၖဒӒᙛİঙᙛ ኄ֙೩ॎМষ ҡࣀ௑ൢี৤ٞഀȂࡨဒӒᙛ‫ܖ‬ঙᙛኄ֙೩ॎȃ ௶‫ގ‬МষȂ҆໸ዣҢ Corel DrawȃŊŭŭŶŴŵųŢŵŰųȃ In-DesignȃPhotoshop ้Ⴋသ೺ӇȂ ώհሯ On-line Translation ЅϛМ҈ԅ‫פ‬ȄԤᎽྱЅൢાώհငᡛ‫ޱ‬ᓺӑȄ Ѫဒ፜!Gvmm!Ujnf!ོॎȂሯᔗ!NZPCȃಠЖȃԤ೰ӈЖȃ ϛȃ़МࢺցȂԤငᡛȃQS!Ѕኄ‫ݍ‬ၗ‫ޱ‬ᓺӑȄ ፜சቺᐣՍȈsales@qcn.net.au

ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.61


p.62!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.63


!!

ѯԩȈȮඈྑ‫܆‬ልȯ Lan Kwai Fong

Ⴋኇ

ᐱᆊ!DirectorȈᓿ஼ஈ Wilson Chin ታ቟ѹᆊ!StarringȈാ႐༮!Shiga Lin ٔ‫!ށؠ‬Shen hi Ming ѹᆊ!StarringȈ൘ࣦՆ!(Jason Chan) ᰯ֒ដ (Bonnie Sin) ਽ᇇ‫(!ډ‬Jun Kung) ࿅ྑጭ!(Miki Yeung) ֣‫ۂ‬ဉ!(Jeana Ho) Ꮡᓉ!(Stephanie Cheng)Ȃ൘ᔖ!(DaDa) ѳ‫ܟ‬ග (Gregory Wong) ཀӿ٦!(Emme Wong) ඏӲћ!(Pal Sinn) Ꮡਛᇯ!(Gary Cheng) ‫( ߲ڲ‬Phat) Brian ۧ ҍࡡPresented byȈग़‫ڲ‬ც዆ሦ֯գনгҦ!Mei Ah Film Production Co. Ltd. ӎԳሦ֯գনгҦ Local Production Ltd. ᆾሦ ProducerȈԁஉ༯ Ng Kin Hung ፠ነWritten byȈ१ឹᏂ Mark Wu ‫ޒ‬െ Lam Fung ៷዆ࢽᐱ!Director of PhotographyȈ൘྾௻!(HKSC) Parkie Chan ग़ങࢽᐱ!Art DirectorȈ‫ق‬ஈ݅ Lee Wai-Chung ஗ᓭࢽᐱ!Edited byȈᘨ➗୬ Azrael Chung ധஈ൰ Matthew Hui ѯࠜDurationȈ96жៗ 96mins Ӥࣇ‫ڰ‬ᚎЬȈ᠋ੳ‫࣏ת‬শสᇷԩߞ୧‫ܸ܆א‬༰К ԳȂ‫܆܆‬೒ᆇȃᑶ॓୧ᇥȃ૽Ꮥࠛ୛ ࡱК‫ٷ‬ЃȂЙ ж஼ᚣൌඈྑۖഺႆඵ༟ѕȄգϠඵ‫ر‬Ϙ‫܆‬㔳⪠ȃ գϠୠِૌⰁྑఐ ᠋ੳ‫ת‬ҞᓜୃᔂϞҁেߞ෌ᡌᛓ ԪȂႽᆽಿӠ֒ह ೐Ϙৎ౎ϯȂ᠋ੳ‫ת‬௱ࢉ! Steven (ٔ‫ ށؠ‬ჹ) Ⴣϯߩ‫ !ܓ‬Jennifer (ാ႐༮ ჹ)ȂϟϠ๴ ӠϘ‫܆‬ఐȄҁেྏះЫըૌߞ᡽ྑϞȂहॗ୵Ёԓۖ ᠋ੳ‫ڍת‬বȂҞఓԯऎሱྻ! Steven ᅆ! Jennifer ᅗ࢘ Ϙх௱ᅗȂJennifer ѕշྍֽϭϫԓທႫ᠋ੳ‫ת‬Ȅ‫ڰ‬ უϣৎѡȂSteven দჃџࢥ‫ !ߞྐ܆‬JenniferȂ‫ౕؓـ‬ କ௉ሃՁ๴ਣȂҞఓ!Jennifer ൣЏ՘ऎЂցᘲ!Leslie (਽ᇇ‫ ډ‬ჹ) ߞЃ‫ވ‬уȂሃթԢ੡ȂSteven ՜ۖϞࠠ г (ඏӲћ ჹ) ԯ᜕֕ᇒജ୙་ࢧા࢈ߞ෋ଈ ၃ᢚց ۖȂଡ଼ԃЍ຀ਰࠠгѽჅ‫ڽ‬Ϡ‫ڗ‬Ԋឍ! Steven ঋᄊ‫ێ‬ Հу! Sean Ma (ѳ‫ܟ‬ග ჹ) ϘዹȂहࠫ֋ЎߞྏះȂ Sean ‫ـ‬ऎᒿЃ! Cat (DaDa൘ᔖ ჹ) ѾҍȄSteven ٙ ‫ܠ‬ᄁ୓ࡌઈҝԨ! Jennifer ࠑӨ֋ЎߞѕྍȂҞఓϘ зࡒऎ੡Џ౎ȇJennifer ৣຍᕕϞ! Leslie ߞِ௓Ȋ൚ ਮ༧ᓾȂබҪѣ‫ڤ‬Ϙᙇᙇ੡༡ Steven ࢢ੄ЙЏȂ޷ ඉߞᠻ๒ᛓҝ Steven ጋ๒ٙ‫ܠ‬త‫ۦ‬гҦߞᎠஜȂۖ ҳ஼ᗁгҦԇᚚȂՀуেऎҁᗝ֖! Farewell PartyȂ Jennifer ԓըҍ಩Ȃҁূକ‫׎‬՘ऎϘᅆԴᑶ॓୧ᇥߞ ‫܆‬ඞКഡఀૌྑߞ᡽Ϡ۸

ңஔᡐ Ꭲ߀юᒮৼ҈ᄇѮ

Synopsis Lan Kwai Fong (LKF), a wellknown party location in Hong Kong with loads of nightclubs and bars. Everyone likes to go LKF for fun, one night stand or even true love. LKF had captured oys and sorrows of many One night, Steven – a regular of LKF met the ight attendant – Jennifer. They had se on the first night they met but both could feel love comes along. They had another date on the New Year Eve again. Unfortunately, misunderstanding tore them apart and Jennifer decided disappear from LKF.After eight months, Steven met with Jennifer again and hoping to restart a relationship with her. However, Jennifer was no longer single, she s now his boss, Leslie s girlfriend. At the same time, Steven received a call that his close friend collapsed and had to be sent to hospital.His friend encouraged him to follow his hearts. When he finally decided to tell Jennifer about his feelings, Jennifer had already engaged to Leslie. Steven was

heart-broken. He accepted the ob promotion to stay in overseas branch office. His friends threw him a farewell party. He reunited with Jennifer again at the party. Will the two be together again after everything they ve been through in this place with tons of One Night Stand happening every night

ȶੀ‫۔‬ȷॶࢎԙో੕!ቓኈ๼Ϛමདዩ

‫ڕ‬ҍ௓ᢏ൚ᡨȂᑂสණඡᐱȂࠕՐ௞ѕ‫ݮ‬ᕚ ߞ௺ࣦ߿ԓᐼᆇᐪȂࡈч་ᔂর࢈ᔂሦӤՁ֯ ໟߞྲᆇȶฅ၃ȷȂᆇໟሃՁߞѕఐ‫ך‬ԪȂՂ ȶٟЦኃᓮЙ୓Ȃฅ၃ഺኃഺኃྑְȂฅ၃ѽ ऎྑ࢝ਟ‫ݽ‬ȷຈȂ‫݂؜‬ऎՁሃᘁᏨᏡߞྑఐ઻ ϭໜႋȄ ᑂสණࢽҍȂ௺ࣦ߿‫ށ‬௟Դϯઔҍਯ‫ތ‬ўᎎ ໛ȶህ‫ޒ‬ЂྻȷြӫȂഺ࣏Ձࢆֶᛓ௓ࢢ঵࢘ বᅆණᢜȂ಩ඞྻ๴ࠑྲᆇȄՁ௟ऎც዆ȶ዆ ЄྑϠȷȃȶޫ‫ތ‬࿽‫!נ‬2ȷᆊ஭ც዆ѹᛟաȄ ᑂఉȂ௺ࣦ߿Րܺ‫ށݕ‬Րࠐయҍྲ௞ᓭȂ‫ށ‬ ՐឯᓱϘඞँᅆՑᆊ஭ྻȂᘛ᎛Հуϯሂᆊ ஭Ȃᆊ஭ྻѽуఐऎѹᛟȂփᘁᏨᏡϵཇҍ‫ށ‬ Ր௟๴ྲ௞ᓭȃᓱ‫ڟࣷڲ‬஭Ȃ‫ܨ‬੡‫ی‬ϠҞକ՘ ऎᆇᐪឮߋᅆјȄ ௺ࣦ߿ฅҍჅ! 12 ௺௞ᓭȂ֭Դ! 06 Ր๴֖ ஼ȃ၂ሬᇟᓴᓭࢢȂබᚼ݀ც዆஻ȂНࡈཇ ҍЂ൙྽߰༟ኊϘඞ! 800 ေϠӔᅋȞॗҭᅋ! 3,600 ေȟ᎛Ձ‫ڟ‬ᆊȂՁѽ੡ᑟӏۖփ‫ݡ‬ທȄ ҳཇॻऱϵՉవᘁᏨᏡҍ஭ѯȂ‫ށ‬Րឯ൯‫ڟ‬ ᆊྻȄ‫ی‬Ϡൌদ԰ᆇᐪȂѹঋऎ࿰ᠪЈࢅȂც ዆Ϙ‫ࠜݮ‬Ⴟ! 2ȃ3 ৎѡȂᆊ஭ྻȃ஥ᆊ՜Ϣᚳ ࡓȂѷ੡༡๺Ȅ สණඡᐱ௺ࣦ߿၃॔гҦྲ‫ࣷڲ‬਎ጄࠑӯȂ ፁᅁգϠྐ‫߿ࣦ௺ر‬༟஭Ȃ֭Џ‫ݡ‬ທȄᅆ‫ݺ‬Ҟ କሃᘁᏨᏡӇᅆҭȂֲᎠࠑӯҾඞ஡უЙԢȂ ౕؓൌ࢝‫ۦ‬ᡌࠓȄ

p.64!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

ࢃҺ෻዆ਣឮᘈѯȶ੿‫ܓ‬ȷȂ‫ܫی‬ϬԳ዆୛Ҟକ ঋۖ‫ށ‬Ր! 3 ѡЖକऻۖȂѯКኒ዇ົሃၧ዇ኯߞ ྏϠᅆјᕚȂᢰЃୃ߰ऻఀಊࣹᆕবȂၧ዇ኯᆊ‫ث‬ ॎҍȂ֋Ўᅆ࣏‫ࢢࢋ׎‬Й‫ݱ‬ఀҵѕȂኒ዇ົ૯‫ڏ‬Ȉ ȶധᏬົߞც዆ȂЃӠЖਟ‫ੋݽ‬ጨȂ‫ٷ‬ӠЙঋԽྐ ஧Ȋȷ

৏ዅ

ၧ዇ኯ૯‫ڏ‬Ȃౕؓ֋ЎЙঋઽఀ࢝দЖժȂ᝸ ྍԴժࡈ௟‫ݙ‬գକӡߞൌ੕ຜ‫־‬ϠȄ

ົϠ዆ѯࡈ་ӎ‫ࢃܨ‬Һ෻዆ਣȂȶᘈ዇ֹȆѐ ຿ȷᏫҫ႐ઈཕۤർȂȶ੿‫ܓ‬ȷգ೟ᒵߞϠఐሃ ց௟ᇟࠚᆊ‫ث‬Ȃతϭ‫نڽ‬๝ਪȶᄳ‫ࠛۻ‬ȷգҁϘ രҍ֒ߞඞবᎠ࢘ȂЂ൙ѯȶϠЋϠઔȷᗜ੡౭ ȶ੿‫ܓ‬ȷ෡গЂь࿺ኒ዇ົ‫ۖۦ‬Ѓᄉࠠ੿Ȟၧ዇ ་ឮᘈѯ֖ԕȃഺ‫ی‬чබঋԴ஼ቫණᢜࡈࠪहȄ ኯჹȟߞ࿰ᠪȂညࠠ੿ՐցКলജ୙ϢցϠ୰Ȃь ‫ٿ‬ൣ৹ൊѯЖକऎົϠ዆ᐪ‫ݱ‬԰ࠛ࿽Ђጨȉԧў ࿺хሃՁ๴ਣҍӺѹᄉӺ‫ވ‬уߞᝯ࠼ȂᏳց୰К‫ ێ‬ൌࢹӫѽ࢞Ȅ ҁЙԢ‫߰ࠜߞ࡭ۏ‬ȂധᏬົϵգᇟࠚҍ֒ߞ෡ᜱȄ ࣉࡑӠሃᆊҍ֓ᆬܳ֘ᓚ֋ᐱ֋ᆊྲѯȶѳᆬ Ձ‫ۖऻڏ܃‬ነӎබ࢝ྏஜȂࡒ჆ඵЙ຾ࠛѹ᝸ྍ‫ ظ‬዇೻ጄग़ȷߞЃ࣐ጒ֘ҙࣤ෻‫܃‬ຈУϠԒӡ൰ҍ ႤȂՀԴգኒ዇ົணሃҍႤ‫ڭ‬ᆊҍȂᢰ֋Ўᅁ಩‫ ڽ‬Ѓ‫ݑ‬዆ϠЂጨȄ ࢃҺ෻዆ਣឮᘈߞѕ᝸Ȅ ኒ዇ົЙҪ࣏ȶ੿‫ܓ‬ȷᅌࢢґ֊НϘȂԴ࣐ԍ ЂႽ॓ԳฦӺ࣏൵‫ۦ‬ ᣘӫߞ๏ᙇȄһ࣐ল ࠚᆽఐ៖‫ݸ‬ȂᘘҞӡ ॻሬ԰ຍ஼ҳණᢜ෩ யȂᐃϧ݁‫އ‬ѪൌȄ ֭Դ‫ുڎ‬Ђጨᗏཕ ϯȂᘘ࣏ȶ੿‫ܓ‬ȷၧ ዇ኯౕؓႵᑧȂᆊ‫ث‬ ᇟีߞՁȂᘵ! 10 Ր ٟᆊც዆ȂϘᠨᗚᘘ ࣏ᢰԧўᢘᣨȂՁ൅ ᠨฅҝցϠ୰ᣍዝȂ हညգྏះȂэ‫࣏ێ‬ գ‫ڱ‬ցϠਛȂᘵࣿఀ ࢝๭ॴȂϫЙྐժ ҝȂҞକ੿‫ܓ‬ϵഺኃ ྐჅȄ

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.65


!!

Ⴋኇ

Ȯԑಧጤ᡽ȯൄ࡭ጹᙇ łůŨŦŭŢţŢţźΰᅋԻᡐ‫݈ڙ‬ᇶඋ ҝՐఐϠြȂᚚ྽፠ነ൘஼Ꮒሃѳਛᎎᒔӡነ࿰៷዆ ਰਆӖ௵঵ըᗑјӇൄߞȮԑࡱጤ᡽ȯȂϘᗝੋϭϞ!1.2 ኆЮߞೈ‫ݗ‬Ȅ9 ѡ! 9 џȂϟϠ௟៸! “‫܏ܗ‬ፔ”Ȯԑಧጤ ᡽ȯԓ࢘ҍᕝȂЙ֭ϬࣱࠧϘଠߞ! “ຆ႖”ྑఐᢰ“ጤ᡽” пૺȂAngelababyȃੳᇮᘡȃ൘ࡴ‫ڝ‬ȃኒॶॻȃോන ࡱຈᆊ৶ߞൄ࡭‫ـ‬ജ൘ਆӖ௵“ߕ”ҍϞྲྍȄਆӖ௵ࠑ ӯȈ“ຆ႖ȃඈྏȃ઎ᆝ࣏Ȯԑಧጤ᡽ȯߞᝯᘣՄȄ‫ݙ‬ѽ ഺϘըߞ໛ះੜ‫࣏ލ‬ঋ႒௺ϘᙇᙇߞȂྻգ࢝ԺՀߕߞ ྏះȄ”

֯ߞ੡৏Ȃҁྻ्຾Ϙ౧ജᇨуᕚᇍऎ! “୛௾ौᓌ” ߞ ᓌЄȂԍ຾ᇻЄ‫ױ‬ԴցҔ‫ݗߞڴ‬ᕳ‫ۊ‬ϯැૠ‫ۊ‬ȂԴ۩ப ᔡည‫އ‬ச৶੡৏Ȃҁ۶! Angelababy Ϙዹ्຾! “Ԟ࢘௾ ಧ୺ӥ”ȂϭϞ઱ҁࡋྻ्຾‫ݛ‬লߞշ֒ࠜภ৒‫ڗ‬ল֗᝗ ຾ϬᏇҝᎱ֘ӝȊ಩ᅁКՂ‫ލ‬գཇ‫ݚ‬ഺዹߞϠᎱ֘ӝ਻ ‫ྻݏ‬є୓ႮϠඛᣍȂЙჅԴც዆КȂഺዹߞӇ‫ط‬ӒՀॎ ҍϞСࣦ๒ჹᆊߞ౻୼! “Јћࠦ” Й᝸ԨӠࣿ‫ݑߞ۝؁‬ ੾પᙇȄ

਴ᆯᗢങ࠵ٞᔛቑϽഅ࠮ϞɆ‫׷‬ᖎ‫ޟ‬йШ ੫ɇ ‫ا‬ȊȊȊȊȊ” ߞሂໟ!“᜜ᆱ” ߞᢰᣍಿᔝө๴൫Ȅ

ŃŢţźᔛቑϽഅ࠮ϞɆូੀω‫۔‬ɇġ Angelababy ԴȮԑಧጤ᡽ȯКჹᆊЂ‫“ !࣐ށ‬ཀٰМ”Ȃൄ ࡭պᢏ࣏ഺৎ‫ߞ֒ڎ‬൵ЂપᙇȂ঵࢘๳ඞ࠮! “ᣨᢘұਲ਼” —— oversize ߞ៻੿ᔝჹȂ֒௾ᑧધߞ౎ᚃ‫އ‬Ȃൄ࡭႒௺ Н᏶҇ᆕඈྏȂሃՁ‫ݙ‬ᖔఀߞ! “൵᠀Ѓᆊ৶” ጨ୨Ԫఀࢫ ۖՀ഍ȄᐱᆊਆӖ௵Ь೜Ȉ“࢝Ժ‫࣐ށ‬Դੋጨߞ੡৏ൌඈ ᡌ्ఀ࢝ᔹ༮Ȃ‫ا‬බ࣏ࣇྍᢰՁߞൄ࡭ᢏఀ࢝႒௺Ȃԯऎ ‫ا‬हࠫգ‫࣏࣐ށ‬ЙߢႽЦऎҨஇૌᅁߞȄ‫ !ྐا‬Baby Դ㡯 বබ࣏ঋ‫ر‬ඵૌᅁ֋ЎߞϠȄ”

ŃŢţźᇄϢࢧณᔛቑϽഅ࠮ϞɆտ᜿ωЫռɇġ

ŃţŢţźᔛቑϽഅ࠮ϞɆӟ࡙‫ݰݰ‬၆ɇġ

࢔৯Сࣦ๒ԴȮԑಧጤ᡽ȯК‫ط‬ᆊߞ࣏Ϙ֜ᜃ෨຾֯ ਛᄱྐࡒЙఀ‫ߞؠ‬ћ᜹ࠦՐȂ዆ѯКഺ֜ӨчԴ۩பᔡ ည‫އ‬ச৶Ȃ౎ϯᎱ֘ӝߞ“֘ӝщড”ྑϯϞ஄‫އط‬ச৶ ߞЂ‫࣐ށ‬ཀٰМȂћ᜹ࠦՐᅆཀٰМจࢥድྐȂփཀٰ Мࡒॎ๒ઐҵߞ๑዆๑ᚸȄ࢈уऎϞᕒҁ‫ڕ‬ҍ൚ᡨЬ೜ ϞϘৎᗜᆊЍ֯Ȃ୎ਫ਼Ӓ࣏ཀٰМ‫ݙ‬ԴߞህሂነȮѡᆕ ‫܆‬ѐᐌȯነೡȂԴѯඞϟϠԓըहჃȂ‫्ڗ‬Ϙ‫ڗ‬Ѫј‫އ‬ ߞћ᜹ࠦՐСࣦ๒Ϙѕሮऎ angelababy ‫ط‬ᆊߞཀٰМ తࠕ֋ЎҪऎᢜᢚ۩பᣇ‫އ‬ச৶ӠࣿȂ‫࣏ݺ‬Ȃ୺฀ᕾՑ “۱৸ࠛ៳” ‫ے׈‬ϯᆊȈ“ְ᝾Ϟ‫ا‬ȊȊȊְҪ࣏Դ‫׀‬ӡ

೐Ϭըੋϭ“൵᠀Ѓѹ‫ࢢ”ڎ‬Ȃሰঋൠ਺ߞ! “ཀٰМ”ٙ ‫۩ۖܠ‬பᔡӇЍ‫ࠑۤכ‬ᆊ၃ᢚȄഺਇԞ࢘লఐޯޯႅȂӒ ࣏! Angelababy ԴᕚКඕႅ՘‫އ‬ச৶ߞۘ‫އ‬ȄਆӖ௵ࠑӯ ഺৎᢸྏ‫ݺ֋ڽ‬Ԟ࢘Ȃ“ӡԞ࢘‫އ‬ჹߞјЍԞࠅȂ୨ѽཇ ೚јЍᚔࠅຈЍ᜹Ȃᗀϯ௾֒ߞЈಧ௟ུ֒ӲᢜмȂ҇ᆕ ҙ഼֒௾ȂໍᅁຕԪȂᖉൄᄱёྏȄ”

ϢࢧณᔛቑϽഅ࠮ϞġɆऍᒍᇄॳ՘ɇ ୵Ϟ! “ЈѪֻ” ൄ࡭ҳȂ࢔৯Сࣦ๒Դ዆ѯКߞџ௱ൄ ࡭ϵϩжգᎷȂٟᓿٟԩ‫ڭ‬ЙକࠡѤћ᜹ࠦՐफ़࢔ȊٟЍ

৏ዅ

σT਀ኇȉ!ȶ࢐೾ᘈϚَு࢐ѯᘈȷ Ђ! S ߞȶਿ዆҃ࠑ֯ȷૌߞ࣏ȶЂ‫ޠ‬ӠȷȉՁ ۹ϟҍਯҔ‫ڴ‬঵࣍๴ҿྻϯᓐϾࠑӯȂҪ࣏ȶഽ ᙇȷЙ‫ڍ‬ఀ࣏ȶҮᙇȷȂՁЪգȶஇϠȷ঍๪Ȃည ϞཽНࢢԓऻᢜᅗ࣏‫׎‬԰෇ఀ‫ܢ‬Ȃԓٙ‫ܠ‬ঋЙঋԓ తᕚȄ

ԴȮԑಧጤ᡽ȯКȂੳᇮᘡሃ൘ࡴ‫ڝ‬ᆊҍϘᅆԴᑫࣷ ӠࣿߞົϠȂੳᇮᘡգጒᙻȂ൘ࡴ‫ڝ‬༟‫ژװ۾‬Ȃ‫ی‬ৎЙ ҞକԴϘ୓ߞϠࡒԯϘေग़ЮጨࠛփജᗑᜭԴϘ୓Ȅߤ ஡༟ਣ஄‫ط‬ѸѧપЂᘈȂ“ጒᙻЃ” ੳᇮᘡӡ! 100 ৎӨ јਇ‫ط‬՘ѸѧપߞଂᇻȂ“‫ࡋ ”ٷװ۾‬ӡ኿૽ፐ‫֋د‬ЎӇ ൄϞ՘ϞϘৎ෋ᠲଠߞч‫ڹ‬ȄϟϠϘႮ‫܋ٳ‬Ȃ໹ჅϞԧ ᇌԧዹ‫ڽ‬ணᘈߞ!“Ѹѧપଂᇻ”Ȃ൵ೣ‫ی‬ϠԴᆊያ࢈ࠝϾ हჃȂТЙहᢰНϭԧ֋ᕟᙝϞᅆўߞϘ୸ଂᇻȂ๒փ ᐱያࡒ‫د‬ጨࠛ๴ຜϞҁে‫ی‬ৎϠȂԯऎ‫ی‬ৎ! “‫ض‬ᗍߞѸ ѧપ” ૭ԴϘ୓බ࣏Ϙৎ৘‫ۍ‬Ϟч‫ڹ‬ሃᠲ୿પᙇߞпૺ ߍѸѧપȄ

ሂϯ‫ࠫد‬ᢏҍ‫ڽ‬ȄЂ!S Й཈࣏ѯКߞϘէ॓ࠅȂ಩ඞӺ ՘๏ᙇȂՁНࡈ‫ރ‬৆୙ᛁȂҳध෨เЙьȂ࣑чՁ्॓ ֒୼ႬᏭȂઈ֒ऻ‫ڽ‬ЙᓾȂࠑӯӫࡈϬᔠൌ࢝ަྍᖉᏳ ៷ۤȂЪԫ૵ࡒϵႃ҇കӨᎳȂ‫ڗ‬ᢜᎠᏳఀᘘЙᓾȂॶ ᢜϧҞ঑ഈȂྻԓҍਯȶЂ‫ޠ‬Ӡȷ‫ێ‬ҁࢆཇȄ

ՁϵయᎢҞକѽࡈщೢȂᒕᕅщԺિᐶྏȂϘϭ Є᜕๴Ж‫ރ‬৆ȄՁԴѯКሃᘹܷߞᑬఐᕚȂӡৄ ֜ўՑȂҍ‫܈‬༶‫׀‬Ȃ‫ی‬ըබ! OKȄ ўൌࢹӫѽ ࢞Ȅ

ࣉࡑӠሃᆊҍ֓ᆬܳ֘ᓚ֋ᐱ֋ᆊྲѯȶѳᆬ ȶЂ‫ޠ‬Ӡȷ঵࣍๴ҿྻϯȂЂ! Sȃ‫ד‬පȃᘹܷȃ ՁԴྋൾϯ๴ࠑணҐȶЂ‫ޠ‬Ӡȷ঵࣍๴ҿྻߞઐਿȂ ዇೻ጄग़ȷߞЃ࣐ጒ֘ҙࣤ෻‫܃‬ຈУϠԒӡ൰ҍ ኒᗽȃЮഎȃࣸࠛភຈൌۖඞȂᐱᆊ୼ᑍ‫ޗ‬ԯ୧ᏼ Ӻ᎛૰ບԺԺњࢺഺൊྲѯȄ Ѓ‫ݑ‬዆ϠЂጨȄ ᇹ‫ڰ‬ᘘԴᆯК‫އ‬Ԗ૿ਯȂҪ๴ࠑྏᘁࠫȂӤኒᗽԴ Ⴥ݀Ђ! SᄊЃ௻ϠȂ֋‫ا‬ঋِ࢝୼Ȃഺըॎ๒ઽ৆Ȃ

‫ں‬ٞȃ໿ಝ৫ᛖۘ‫ך‬ᠾȉ

ଡ‫܈‬ങ‫ס‬ሉ!஻఼޿ȃឃᴖ໠༛ ፠աЂਰᅱ኷ϭ๑ዴ၃‫ۏ‬Հᆇߞ൘‫ؠ‬ቈЫՐ! 3 ѡ! 16 џ᝜ѵࢢȂՀу ௟‫!ݺ‬12 ѡ!10 џѽȶՂ‫ލ‬գϘч‫ا‬ЙԴȂᑘԴȷᆊ஭ྻୠᐸҁȂҒࣁЏ ࢋ൪ߞ௺౻߾ȃՓ຾‫ڟ‬ᆊߞ௺෎܏ȃՀϳЙ‫ߞڍ‬ែᵕȃ൵ࠕᏎѫ‫ߞך‬ኅ ૨ൌ௟ணሃᆊ஭Ȅ

ฅ၃Ԫ֯ც዆Ȯ๪ө! 2ȯߞ۹‫ڝ‬ȃ ༾೜ਪȶ‫ؙܗ‬᡽ȷᜉԍȉᑂྲ઎ඡ ᐱȂգᇨӔϯཇᛔራ࿰ѯȂႍᛔራᇍ ȶ۹‫ڝ‬ሃ༾೜ਪߞ‫ؙܗ‬᡽ఐᜉԍȷȂ ‫ڭ‬୨գ‫ڗ‬຾ԃ༢ႅߞ‫ی‬ϠϘԢҳҍߞ ᄦѯȄᑂྲ઎ඡᐱȂ‫ݕ‬ധ࣏Ӥ‫៷ݮݺ‬ ߞ‫ߞ࢘ڎ‬யᛟȂ‫ی‬Ϡߞј‫׈‬௟ဥۖϘ ୓Ȅᅆ‫ݙݺ‬ᓜߞ‫ی‬Ϡߞ᡽ఐȂႍᛔራ ෡গᇍȶઇཔۨ᠕Ȃᑃᖔ߾ѕȷȄ

ӫࡈҙҦऎѳ൰ȃ‫܈ד‬༩ȃ‫ܟق‬ಽȃ‫෇࢙ق‬ȃ‫ق‬ᄯԑȃࠫȃ࣐ԍᕒȃ ࡹ‫ࢮڈ‬ȃ਷ᑍ຺ሃ࿅߾ኇȃ௺౻߾ȃࠠ܏ȃฅភኇȃཀፂȃ࿅ைՉȃၧ ᡌȃኅ૨ȃጝ໸༳ȃ፽๣ȃᘨᛉᕾȃែᵕຈȄ

ᑂඡᐱȂ۹‫ڝ‬Ѝ֯࢈ᗁ၃ನִԍ࿰ ԴྋൾКತԐ԰ᕕթ‫ڰ‬Ȃ‫ڭ‬௻ધߞࠑ ӯЙᆕȈȶ߇֯Ѥ‫ݺ‬ข߰ȷȄϘч‫ڙ‬ ॴ‫ݮ‬ᕚࢢұϠԒᇸߞЍ֯ᔠȂࢨබᢏ՘‫ؙܗ‬᡽Ϟȉȷִԍ࿰ᘘȶʧᐱᆊ ‫ن‬ਛጋȷȂྍࢥ࣏ညчҁেұϠϘ୓ᇸᔠȄ ඡᐱࢽҍȂ༾೜ਪᔌࢢᚼ๴ִԍ࿰ߞྋൾȂ‫ࠢڭ‬ϯϞϬէઙ༳Ȅྲ઎ ฆഺϬէઙ༳ϭໜႋȶ࢝‫ށ‬ᢖࠑӯȂഺᇌࣹ‫⬋ڏ‬ሬൌՂઙ༳ϘଠȷȄ

p.66!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011

রጄᗁᆾ൘෇‫ࠑށ‬ӯȂ൘‫ؠ‬ቈ၃‫ࡡ֯ۏ‬ಿԺȂ௟ం!1977 Ր୓ѽՐ҃፠ వြӫȂԧᆇјᆊ஭Ϙ঵֋Ўሃ൘‫ؠ‬ቈӹ༰ߞᆇȄԯऎࢷՐ҃వԕȂٟ գЂЈ๕Н‫־‬ȃ༟ඞ‫ݕ‬ᕅ༄НߋȂЂਛൌ࣏‫ڽ‬ୠᐸഺ֜রጄϠȄᆊ஭ྻ џࢢϵ௟๴֖!DVDȄ ୃ߰ྻϯȂ൘‫ؠ‬ቈᓷប൘ॶၤྏᘁՀуњࢺȂ‫ء‬Й֝৽࡟ȄՁሲȈ ȶԐӠඈᡌ‫ا‬༟ѕȂഺᕕႍ࣏রጄϠߞँᅆȂ‫ا‬Йྐ᝱ჅȄ֭ԴਛႆȂ ᡘۖরጄබྻ‫ء‬Й֝৵ȄȷՂȶччྐְȷȃȶᎡྑ‫ا‬ȷȃȶ઻Й֝ߞ ࣇ‫ڰ‬ȷȂᗁࣄஜՁߞಊၜȂȶഺඞᆊ஭ྻȂ࣏ҁ!30 Րߞদঋ॔ᔂȂहࠫ ࡔ୚ࠦՐ‫ܨ‬੡Դчϯྻ૯ఀ࢝༟ѕȄȷ


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.67


p.68!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.69


p.70!!ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News!!!www.qcn.net.au!

267ȁ 09.09.2011


ᮝᙙ෼ࢊ!Queensland Chinese News

www.qcn.net.au!!! 267ȁ 09.09.2011

!!p.71


Queensland Chinese News issue 267  

Queesland Chinese News issue 267

Queensland Chinese News issue 267  

Queesland Chinese News issue 267

Advertisement