Page 1

`

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Υ∆ΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 180 40 Υ∆ΡΑ Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου 2012 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου

«Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· τάξατε δὴ καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδούς ὑμῶν. (Ἀγ. 1,5 )

∆εκαέξι ∆εκεµβρίου σήµερα, Ἀδελφοί µου, καὶ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία µας, ἑορτάζει τὴν µνήµη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἀγγαίου, πού - ὅπως ὁ ἱερὸς ὑµνογράφος του τονίζει - ὁ Θεὸς διακρίνοντας «τῆς ψυχῆς τὸ καθαρόν», τὸν ἀνέδειξε ὁδηγὸν τοῦ λαοῦ. Ὁ προφήτης Ἀγγαῖος, ὁ δέκατος µεταξὺ τῶν ἐλασσόνων προφητῶν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης , ἔζησε και ἔδρασε στὴν Ἱερουσαλὴµ κατὰ τὸν 6 αἰώνα π.Χ, µιὰ ἐποχὴ ἐξαιρετικὰ κρίσιµη γιὰ τὴν Ἰουδαικὴ ἱστορία. Ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς µόλις εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τὴν Βαβυλώνιο αἰχµαλωσία καὶ εἶχε ἀνάγκη συµπαραστάσεως καὶ ἐνθαρρύνσεως στὴν προσπάθεια του γιὰ πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἀναδιοργάνωση. Γιὰ τὸν Ἀγγαῖο, κατ’ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς προαιχµαλωσιακοὺς προφῆτες, ἀπαραὶτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑνότητος καὶ τὴν ἐπίτευξη τῆς πνευµατικῆς ἐπιβιώσεως τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἦταν ἡ ὕπαρξΗ τοῦ ναοῦ, που θὰ ἀποτελοῦσε τὸ θρησκευτικὸ καὶ πολιτικὸ κέντρο τοῦ λαοῦ. Γι΄αὐτό, λοιπόν, ὁ προφήτης ἀναλαµβάνει µὲ τὸ κήρυγµά του νὰ συµβάλη στὴν ἐπανοικοδόµηση τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴµ καὶ στὴν ἐπανένωση τῶν συµπατριωτῶν του. Αὐτὸ ποὺ συναντᾶ ὅµως ὁ Ἀγγαῖος ἀπὸ τὸν λαό, εἶναι ἀδιαφορία, ἰδιοτέλεια καὶ ἐνδιαφέρον µόνο γιὰ τὰ προσωπικά του συµφέροντα. Γι’αὐτό, µὲ αὐστηρὸ καὶ ἔντονο ὕφος στοὺς λὀγους του, ὅπως διασώζονται στὸ ὁµώνυµο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐπιτιµᾶ τὴν ὀλιγωρία καὶ τὴν ἀµέλεια τοῦ λαοῦ. ∆ανείζει τὸ στόµα του στὸν Θεὸ καὶ τοὺς λέει: «Τάξατε δὴ καρδίας ὑµῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑµῶν»( Ἀγ.1,5), δηλαδὴ, ἐξετάσατε µέσα στὴν καρδιά σας τοὺς δρόµους ποὺ ἀκολουθεῖτε, ἀναθεωρῆστε τὶς προτεραιότητες τῆς ζωῆς σας. Καὶ συνεχίζει: µὴ σᾶς ξενίζει ποὺ

«σπείρατε πολὺ σπόρο καὶ µαζέψατε λίγο καρπό ˙ ποὺ φάγατε καὶ δὲν χορτάσατε ˙ ποὺ ἢπιατε οἶνο καὶ δὲν τὸν εὐχαριστηθήκατε ˙ ποὺ φορέσατε ἐνδύµατα καὶ δὲν ζεσταθήκατε ˙ ποὺ µαζέψατε χρήµατα σὲ τρύπιο σακκούλι καὶ τὰ χάσατε»(Ἀγ.1,6 ). « Ὑπολογίσατε ὅτι θὰ ἀποκτήσετε πολλά , ὅµως ᾖταν λίγα. Τα συγκεντρώσατε στὸν οἶκό σας , καὶ ἐγώ, ὁ Κύριος παντοκράτωρ , µ’ἕνα φύσηµα τὰ διεσκόρπισα»(Ἀγ.1,9). Καὶ τοὺς ρωτάει ὁ προφήτης: «Μήπως ἦλθε ὁ καιρὸς νὰ ἐργαστῆτε γιὰ τὸν ναό, ποὺ παραµένει στὰ ἐρείπια;» (Ἀγ.1,4) Ἡ περίπτωση τοῦ προφήτου Ἀγγαίου, Ἀδελφοί µου, καὶ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ποὺ ἐκεῖνος προσπάθησε νὰ ἀφυπνίση, µᾶς βάζουν νὰ ἀναλογιστοῦµε τὸν σπουδαῖο ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ κατὰ καιροὺς ἐθνικὸ ρόλο ποὺ 1


διεδραµάτισε ἡ πίστη στὸν Θεὸ, ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Μᾶς θέτει ὅµως καὶ ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν µας καὶ µᾶς προτρέπει νὰ διερωτηθοῦµε, ποία εἶναι ἡ στάση ἡ δική µας σήµερα; Ποιά θέση ἔχει στὴ ζωὴ καὶ στὶς προτεραιότητες µας ἡ πίστη στὸν Θεό, σὴµερα, ποὺ ἡ πατρίδα µας, διὰ τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως, διέρχεται ἴσως µιὰ ἀπὸ τὶς δυσκολώτερες περιόδους τῆς νεωτέρας Ἱστορίας της. Σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ θεσµοί ἀπορρίπτονται καὶ τὰ σύµβολα καταλύονται˙ σὲ µια ἐποχὴ ποὺ, χάριν της παγκοσµίου ἰσότητος καὶ τῆς ὁµογενοποιήσεως τῶν πάντων, φτάσαµε στὸ σηµεῖο, στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα µας , νὰ ἐπιτρέπουµε νὰ ὑβρίζεται ὁ ἀληθινός Θεός µας µὲ ἀνήθικα καὶ ἀνιστόρητα θεατρικὰ ἔργα, χωρὶς νὰ ἀντιδροῦµε (βλ. Corpus Ghristi) ˙ σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ φτάσαµε στὸ σηµεῖο νὰ ἐπιτρέπουµε σὲ δῆθεν ἐκσυγχρονιστὲς νὰ ἐµποδίζουν τὰ Ἑλληνόπουλα νὰ διδαχθοῦν στὸ σχολεῖο τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη, µεταβάλλοντας τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικὸ σεµινάριο, ἐξισώνοντας τὸν Βούδα καὶ τὸν Μωάµεθ µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, χάριν τῆς πολυπολιτισµικότητος ˙ σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ φτάσαµε στὸ σηµεῖο, νὰ ἑτοιµάζωνται νὰ ἀποκαθηλώσουν τὶς ἱερὲς εἰκόνες ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ τὶς δηµόσιες ὑπηρεσίες, ποὺ σχεδιάζουν νὰ διαγράψουν τὸν Τίµιο Σταυρὸ ἀπὸ τὴν αἱµατοβαµµένη Ἑλληνικὴ σηµαία µας, καὶ ἐµεῖς στωϊκὰ στέκουµε καὶ παρακολουθοῦµε ˙ σὲ µιὰ τέτοια ἐποχὴ φαντάζει εὔστοχη ἡ προτροπὴ τοῦ προφήτου Ἀγγαίου καὶ πρὸς ὅλους ἐµᾶς τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες: «Τάξατε δὴ καρδίας ὑµῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑµῶν»( Ἀγ.1,5), εξετάσατε δηλαδὴ µέσα στὴν καρδιά σας τοὺς δρόµους ποὺ ακολουθεῖτε, τὶς προτεραιότητες ποὺ ἔχετε βάλει. Ἀδελφοί µου, µου ὅπως ἀπεδείχθη, ὁ ρόλος ποὺ διεδραµάτισε ὁ ναὸς τοῦ Σολοµῶντος στὰ Ἱεροσόλυµα, τὴν κρίσιµη γιὰ τὸν Ἰσραηλιτικό λαὸ ἱστορικὴ περίοδο µετὰ τὴν Βαβυλώνιο αἰχµαλωσία, ὑπῆρξε σπουδαῖος. Ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς κινδύνευε νὰ ἀφοµιωθῆ ἀπὸ τοὺς γειτονικοὺς λαούς, µέσῳ τῆς ἀπώλειας τῆς πνευµατικῆς του κληρονοµιᾶς, τῆς γλώσσας καὶ τῆς θρησκείας. Γι’αὐτό καὶ ὁ προφήτης Ἀγγαῖος θεώρησε ὡς µόνο µέσο σωτηρίας καὶ διασώσεως τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς συνειδήσεως τὴν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ, ἐκεῖ ποὺ ὁ λαὸς θὰ εὐλογῆται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ καθοδηγῆται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς. Ὁ προφήτης ἱστορικὰ δικαιώθηκε, διότι, ᾂν ἐπέζησε ὁ Ἰουδαϊσµὸς κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ρωµαϊκῆς περιόδου, αὐτὸ ὀφείλεται στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ τῆς Ἱερουσαλήµ. Ἂς παραδειγµατιστοῦµε λοιπόν καὶ ἐµεῖς! Σήµερα, ποὺ ἡ οἰκονοµικὴ κρίση ἔχει ἀποδιοργανώσει τὴν πατρίδα µας , ἂς ἀγωνιστοῦµε νὰ µὴν χαθοῦµε ὥς ἔθνος, νὰ µὴν ξεχάσουµε τὴν ἱστορική µας κληρονοµιά, νὰ µὴν διαγράψουµε τὸν πολιτισµό µας καὶ νὰ µὴν λησµονήσουµε τὴν πίστη µας στὸν ἀληθινὸ Θεὸ. Ἕνα ἔθνος χάνεται - καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καλὰ οἱ ἐπίβουλοι τῆς Ἑλλάδος- ὅχι ὅταν ὑπάρχουν οἰκονοµικὰ προβλήµατα, ἀλλά, ὅταν χάνεται ἡ γλώσσα του, ξεχνιέται ἡ ἱστορία του καὶ παραµερίζωνται τὰ «πιστεύω» του, διότι τότε χαλαρώνει ἡ συνοχή καὶ ἡ ἐθνικὴ συνείδησή του. Ἂς µὴν τὸ ἐπιτρέψουµε! Ἀµὴν. 2

KHRYGMA16122012  

KHRYGMA 16122012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you