Page 1

Mateja Filipec Tomislav Frančid

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jakovid Broj indeksa autora: 0067453240 0016077723

Zagreb, Studeni 2012.


SADRŽAJ 1

UVOD ................................................................................................................................ 3 1.1

Predmet i cilj rada ........................................................................................................ 3

1.2

Izvori podataka i metode prikupljanja ......................................................................... 3

1.3

Sadrţaj i struktura rada ................................................................................................ 3

2

KRATKI OPIS LINKEDIN-A ........................................................................................... 4

3

TEHNOLOŠKI OKVIR ..................................................................................................... 5

4

KRATAK RAZVOJ ........................................................................................................... 6

5

OPIS PROBLEMA ............................................................................................................ 7

6

DETALJNA RAZRADA TEME ....................................................................................... 8 6.1

Funkcionalnosti web servisa ........................................................................................ 8

6.1.1

Traţenje posla ...................................................................................................... 8

6.1.2

Traţenje zaposlenika .......................................................................................... 10

6.1.3

Preporuke ........................................................................................................... 11

6.1.4

Dodavanje kontakata .......................................................................................... 11

6.1.5

Korištenje interesnih grupa ................................................................................ 12

6.1.6

Pregled novosti s usmjeren na kompanije i trţite rada ....................................... 14

6.1.7

Ostale mogućnosti .............................................................................................. 15

6.2

Primjer traţenja zaposlenja ........................................................................................ 16

7

KREIRANJE PROFILA .................................................................................................. 18

8

POSLOVNA PRIMJENA ................................................................................................ 23

9

KONKURENCIJA ........................................................................................................... 24 9.1

BranchOut .................................................................................................................. 24

9.2

Viadeo ........................................................................................................................ 25

9.3

XING ......................................................................................................................... 25

9.4

Zeroply....................................................................................................................... 26

9.5

Company.com ............................................................................................................ 26

10

POZITIVNE vs NEGATIVNE KARAKTERISTIKE ..................................................... 27

11

SWOT analiza .................................................................................................................. 28

12

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST .................................... 29 12.1

Troškovi pokretanja ............................................................................................... 29

12.2

Cijena korištenja LinkedIn-a.................................................................................. 29 1


12.3

Opis cijena korištenja pojedinih usluga ................................................................. 29

12.4

Pokazatelji uspješnosti ........................................................................................... 29

13

MOGUĆOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ............... 31

14

ZAKLJUĈAK .................................................................................................................. 32

15

LITERATURA ................................................................................................................. 33

16

POPIS SLIKA .................................................................................................................. 34

17

POPIS TABLICA ............................................................................................................. 34

18

ŢIVOTOPIS ..................................................................................................................... 35

19

SAŢETAK ........................................................................................................................ 39

2


1

UVOD

1.1 Predmet i cilj rada Predmet seminarskog rada je poslovna socijalna mreža LinkedIn čija je glavna primjena pronalazak posla, odnosno pronalazak kandidata za posao. Cilj ovog seminarskog rada je ukazati na brojne prednosti koje LinkedIn pruža i kako ih najbolje iskoristiti.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Glavni izvor podataka je sama stranica web servisa LinkedIn-a. Osim te stranice u izradi seminarskog rada korištene su i stranice konkurentnih web servisa te druge stranice povezane s glavnom temom rada. Podatke smo prikupili filtriranjem i selektiranjem internetskih izvora na vjerodostojne i nevjerodostojne, te korištenjem samo onih vjerodostojnih odnosno službenih podataka.

1.3 Sadržaj i struktura rada Rad se sastoji od uvoda, kratkog opisa web servisa te njegovog izgleda. U nastavku slijedi tehnološki opis te kratak razvoj. Potom de biti opisani problemi koji se rješavaju LinkedIn-om, njegove funkcionalnosti, kako se kreira profil, njegova poslovna primjena te tko mu predstavlja konkurenciju. Dalje de biti prikazane pozitivne i negativne strane LinkedIn-a, SWOT analiza, troškovi, mogudnost nadogradnje i na kraju slijedi zaključak i popis literature. Na kraju rada su priloženi životopisi autora te rad završava kratkim sažetkom.

3


2

KRATKI OPIS LINKEDIN-A LinkedIn je poslovna društvena mreža za stvaranje poslovnih kontakata. U mrežu je

uključeno više od 160 milijuna korisnika. Pokrenut je još 2003. godine te svake sekunde broj članova se povedava za dva. Tri su glavne namjene: – pronadi kolege i jednostavno ostati u kontaktu s njima – unaprijediti svoju karijeru stvaranjem vlastite mreže poslovnih kontakata – saznati odgovore na pitanja od priznatih stručnjaka koji su ved aktivni na mreži. Web adresa LinkedIn-a je http://www.linkedin.com, a izgled početne stranice prikazan je na slici 1.

Slika 1. Početna stranica (izvor: www.linkedin.com)

4


3

TEHNOLOŠKI OKVIR Prilikom izrade web servisa LinkedIn-a koristila se tehnologija Web 2.0 PNS (Personal

News Service). To je tehnologija koja omogudava njenim korisnicima personalizirani pristup vijestima dobivenih iz višestrukih Web izvora. Pritom koristi dva inputa: novinske agencije, portale elektroničkih novina i sl. te same korisnike kao drugi mogudi izvor novosti.

5


4

KRATAK RAZVOJ Tvrtku je osnovao Reid Hoffman sa članovima iz PayPala i Socialnet u Santa Monici 2003.

godine. LinkedIn ima sjedište u Mountain Viewu (Kalifornija) sa uredima u Omahi, Chicagu, New Yorku, Londonu i Dublinu. LinkedIn je dosegao profitabilnost u ožujku 2006. Te iste godine Sequoia Capital je vodio serije ulaganja u tvrtku. 2010. LinkedIn je otvorio europsko sjedište u Dublinu te dobio 20 milijuna dolara ulaganja iz Tiger Global Uprave LLC u iznosu dvije milijarde dolara. U 2011. LinkedIn zaradio 154,6 milijuna dolara prihoda od oglašavanja , nadmašivši Twitter koji je zaradio 139,5 milijuna dolara. U studenom 2012. LinkedIn je izdao svoj tredi kvartal zarade, te izvjestio zarade po dionici u iznosu od 0,22 dolara na prihod od 252 milijuna dolara. U rezultat tih brojeva, LinkedIn-ova dionica je porasla na 112 dolara.

6


5

OPIS PROBLEMA LinkedIn je web servis koji se primarno koristi za traženja poslova od strane fizičkih

osoba, odnosno traženje zaposlenika od strane pravnih osoba. Njegova jednostavna primjena dovodi do uspješnih suradnja zaposlenika i poduzeda. LinkedIn se također koristi i za pronalazak kolega te održavanje kontakata sa njima. Koristi se za dobivanje odgovora od priznatih stručnjaka koji su aktivni na mreži.

7


6

DETALJNA RAZRADA TEME U nastavku ove sekcije, detaljno demo opisati sve funkcionalnosti web servisa LinkedIn te

potkrijepiti svaku s pripadajudim printscreenom. Isto tako, bit de riječi o tome kako se mogu konkretno provesti određene radnje. Istraživali smo i postojanje desktop aplikacije koja bi mogla zamijeniti LinkedIn, no utvrdili smo da navedena ne postoji na tržištu.

6.1 Funkcionalnosti web servisa Pri opisivanju glavnih funkcionalnosti web servisa, krenut demo od najvažnijih: traženje posla i traženje zaposlenika, a nakon toga više riječi bit de o prikupljanju preporuka, traženju kontakata, interesnim grupama, otvaranje profila i drugo. 6.1.1 Traženje posla

Slika 2. Printscreen traženje posla (izvor: www.linkedin.com)

Traženje posla je vrlo jednostavno. U kartici Jobs, klikom na Find Jobs pojavljuje se pretraživač poslova. Pretraživanje je mogude po nekoliko kategorija: temeljem ključnih riječi, naziva radnog mjesta ili traženja kompanija koje traže zaposlenike. Isto tako, mogude se orijentirati samo na poslove u zemlji ili pretraživati i one u inozemstvu. Nakon što odaberemo Search, na glavnom dijelu ekrana nam se prikazuju poslovi po traženim 8


kriterijima. Klikom na svaku ponudu, otvaraju se detalji o konkretnom radnom mjestu te se možemo prijaviti za taj posao ukoliko se smatramo kompatibilnima. Također, mogude je vidjeti koliki je interes za tu ponudu, bududi da se ispod linka za prijavu nalazi brojač koji broji klikove na link.

Slika 3. Pretplata na stranice poduzeda (izvor: www.linkedin.com)

Zanima li nas posao u određenom poduzedu, klikom na Follow Company omogudeno nam je pradenje svih aktivnosti te kompanije koje se objavljuju na njihovoj profilnoj stranici, te tako možemo na vrijeme saznati kada kompanija objavi ponudu za posao.

9


Slika 4. Tko nam gleda profil? (izvor: www.linkedin.com)

Zanimljiva je i izrazito korisna opcija kojom možemo vidjeti tko nam je pregledavao profil u zadnjih nekoliko dana. Na taj način možemo djelovati proaktivno te kontaktirati te osobe odnosno poduzeda ukoliko nam se čine zanimljivima. 6.1.2 Traženje zaposlenika

Slika 5. Traženje zaposlenika (izvor: www.linkedin.com)

Tražnje zaposlenika, jednostavno je kao i tražnje posla. Ponovnim klikom na karticu Jobs, pa nakon toga Post a Job otvara se obrazac koji je potrebno popuniti. Od naziva radnog mjesta, naziva poduzeda koje traži posao do lokacije posla i detaljnog opisa radnog mjesta. U principu, što se detaljnije definiraju kriteriji, lakše de biti pronadi pravog kandidata bududi da se time sužava broj ljudi koji se mogu prijaviti. S druge strane, moramo imati u vidu da na taj način isključujemo potencijalne vrhunske zaposlenike na temelju znanja koja možda nisu imali prilike stedi, a da su ipak visoko kompatibilni za ponuđeno radno mjesto.

10


6.1.3 Preporuke Želimo li na svom profilu imati preporuku, što može biti vrlo važno ukoliko se radi o preporuci od neke relevantne osobe, možemo toj osobi poslati zahtjev za preporuku. Tada ona upiše preporuku u zadani obrazac, te se ista pojavljuje na našem LinkedIn profilu.

Slika 6. Davanje preporuka (izvor: www.linkedin.com)

6.1.4 Dodavanje kontakata Naravno, cijeli koncept LinkedIn-a nebi imao smisla bez povezivanja svog profila s profilima drugih osobama. Osim samog traženja putem dostupne nam tražilice, gdje možemo postaviti različite kriterije, kontakte možemo „uvesti“ iz baze kontakta s Hotmail, Gmail, Yahoo i sličnih servisa.

11


Slika 7. Dodavanje kontakta (izvor: www.linkedin.com)

Osim navedenoga, LinkedIn ima mogudnost preporučivanja kontakata s mreže u koju smo uključeni, odnosno onih kontakata za koje postoji mogudnost da ih poznajemo a s našeg područja interesa. 6.1.5 Korištenje interesnih grupa Svrha interesnih grupa je povezivanje osoba s istim interesima. Dakle, ukoliko nas zanima npr. područje financija možemo poslati zahtjev za uključivanje u neku od mnogobrojnih grupa s tom tematikom. Ukoliko nas administratori prihvate, omoguden nam je pristup raznovrsnom znanju u obliku rasprava koje se vode u toj grupi. Također, možemo prepoznati stručnjake te se povezati s njima. Iako su sve u istom obliku, za neke od grupa postoje određeni formalni i neformalni uvjeti ulaska. Tako se stvaraju određene „privilegirane“ grupe u koje se može udi jedino s izrazito dobrim CV-om. Iako se to na prvi pogled čini kao nedostatak, za članove te grupe to je prednost iz tog razloga što se grupa „ne zatrpava“ osobama koji nisu stručni u tom području.

12


Slika 8. Tra탑nje interesnih grupa (izvor: www.linkedin.com)

13


6.1.6

Pregled novosti s usmjeren na kompanije i tržite rada

Slika 9. Pregled novosti (izvor: www.linkedin.com)

Osim bazičnih funkcionalnosti, pomodu LinkedIn-a možemo pratiti sve događaje i novosti koji su uglavnom, povezani s poslodavcima, tržištem rada i slično. Omogudeno je i komentiranje te dijeljenje tih vijesti i na našem profilu.

14


6.1.7 Ostale mogudnosti

Slika 10. Ostale mogudnosti LinkedIn-a (izvor: www.linkedin.com)

Od drugih mogudnosti navest demo četiri značajnije: 

Pradenje događaja koje nam LinkedIn preporučuje

Kreiranje liste pročitanih knjiga (u suradnji s Amazonom)

Kreiranje i ispunjavanje anketa

Korisne aplikacije

Sve te dodatne mogudnosti mogu nam biti itekako korisne. Npr. pradenje događaja i posjeta istih, može nam omoguditi upoznavanje potencijalnog poslodavca. Osim toga, LinkedIn nam, prema našem profilu i našim interesima, nudi one događaje koje bi nam mogli biti zanimljivi te na kojima se okupljaju osobe sličnih karakteristika. Lista pročitanih knjiga može poslodavcu pokazati naša područja interesa izvan posla. Tu su i aplikacije koje nam mogu biti itekako korisne za organizaciju našeg vremena, pradenje određenih događaja.

15


6.2 Primjer traženja zaposlenja U ovom dijelu rada, konkretno de se prikazati postupak traženja posla. U tu svrhu, pretpostavit demo da smo osoba koja traži posao a koji uključuje vođenje projekata na području Europske unije. Najprije u glavnom prozoru kliknemo na karticu Jobs pa idemo na Find jobs. Nakon toga u polje Search for a job, upišemo ključne riječi „vođenje projekata“. Tada nam se prikažu dostupni poslovi.

Slika 11. Traženje posla voditelja projekta (izvor: www.linkedin.com)

Tri su mogude akcije: otvaranje detalja tog posla, spremanje ponuđenog posla, traženje sličnih poslova. Istaknute su i osobe koje su povezane s tim poslodavcem te ih možemo kontaktirati ukoliko je to potrebno.

Slika 12. Zahtjevi za posao (izvor: www.linkedin.com)

16


Dakle, otvaranjem linka, vidimo sve potrebne zahtjeve za posao te ukoliko se smatramo kompatibilnima možemo kliknuti na Apply on Company Website te nam se otvara stranica kompanije, odnosno u ovom slučaju stranica EU careers gdje se direktno prijavljujemo. Ukoliko želimo proširiti okvire traženja, možemo se orijentirati npr. na poslove iz cijelog svijeta te pod Location označiti Anywhere. No poslove možemo filtrirati i po drugim kriterijima: poduzedima, vremenu kada je objavljen, pladi, funkciji u poduzedu i industrijama.

17


7

KREIRANJE PROFILA Kreirati profil na LinkedIn-u je vrlo jednostavno. Nakon što se otvori početna stranica

web servisa, potrebno je upisati tražene podatke.

Slika 13. Početna stranica LinkedIn-a (izvor: www.linkedin.com)

Odmah nakon toga, dobiva se mail u kojem se nalazi link kojim se potvrđuje prijava.

18


Slika 14 Potvrda prijave (izvor: www.hotmail.com)

Tada LinkedIn prema kontaktima koji se nalaze u mailu, nudi poÄ?etne kontakte na servisu.

Slika 15 Prijedlog kontakata (izvor: www.linkedin.hr)

19


Tada se dobiva potvrda o kreaciji profila.

Slika 16 Potvrda o kreiranju profila (izvor: www.linkedin.hr)

Sljededi korak je popunjavanje profila pomodu pitanja koje web-servis nudi. Pitanja su: Koja je Vaša industrija u kojoj se nalazite? Gdje radite? Koja je Vaša pozicija? Koji fakultet ste završili?

20


Slika 17 Popunjavanje profila (izvor: www.linkedin.com)

Vrste pogodnosti koje LinkedIn nudi smještamo u četiri skupine: privatni korisnici, poslovni korisnici, profesionalni trgovci i ostali. Cijene se međusobno razlikuju što de biti prikazano u nastavku.

Slika 18 Cijene pojedinih računa za privatne korisnike (izvor: www.linkedin.com)

Slika 19 Cijene pojedinih računa za poslovne korisnike (izvor: www.linkedin.com)

Slika 20 Cijene pojedinih računa za profesionalne trgovce (izvor: www.linkedin.com)

21


Slika 21 Cijene pojedinih raÄ?una za ostale korisnike (izvor: www.linkedin.com)

22


8

POSLOVNA PRIMJENA LinkedIn je poslovna društvena mreža koja je usko specijalizirana. Korisnicima se lakše

pristupa bududi da je posao glavni motiv pristupanja mreži. Povezujudi se sa kontaktima iz poduzeda u kojem želimo raditi, postajemo vidljivi poslodavcima i povedava se mogudnost da nas određene osobe zamijete u željenom sektoru.

23


9

KONKURENCIJA LinkedIn je u kratko vremenu postao vrlo popularna mreža poslovnih kontakata. Iz tog

razloga u vrlo kratkom vremenu stekao je i nekoliko ozbiljnih konkurenata: 

BranchOut (25 milijuna korisnika)

Viadeo (45 milijuna korisnika)

XING (12 milijuna korisnika)

Zeroply

Achoo

9.1 BranchOut1 Facebookova aplikacija postala je najvedi konkurent LinkedIn-u. Glavna prednost joj je veda baza osoba koja je dostupna. Dakle, sve osobe koje koriste Facebook ne moraju otvarati novi profil, ved jednostavno samo dozvole aplikaciji pristup svojem Facebook accountu. Broj korisnika je prešao 25 milijuna još početkom godine. U osnovi, nadmetanje LinkedIn-a i BranchOut-a može se usporediti s nadmetanjem Coca Cole i Pepsija.

Slika 22 BranchOut (izvor: www.vidi.hr) 1

Izvor: http://www.vidi.hr/Lifestyle/Business-3.0/BranchOut-Linkedinov-konkurent-s-25-milijuna-korisnika,

24


9.2 Viadeo2 Iako je francuski proizvod, nije orijentiran samo na područje francuskog govornog područja. Viadeo je mreža koja ima više od 45 milijuna korisnika diljem svijeta. Članovi mreže su uglavnom vlasnici poduzeda, poduzetnici i menadžeri s različitih poslovnih područja diljem svijeta.

Slika 23 Viadeo (izvor: www.viadeo.com)

9.3 XING3 Društvena mreža koja potječe iz Njemačke. Pokrenuli su je Lars Hinrichs i Bill Lao kao dioničko društvo. Broji 12 milijuna članova i također je vrlo slična LinkedIn-u.

Slika 24 XING (izvor: www.xing.com) 2 3

Izvor: http://www.alexa.com/siteinfo/viadeo.com Izvor: http://corporate.xing.com/no_cache/english/company/xing-ag/

25


9.4 Zeroply4 Jednostavna mreža profesionalaca koja se fokusira na iskustva i talente članova te njihovu prezentaciju u najboljem mogudem obliku.

Slika 25 Zeroply (izvor: http://zerply.com/about)

9.5 Company.com5 Cilj ovog servisa je dugoročno povezati poslovne kontakte te na profitabilan način kako bi se uspostavile stabilne i stalno rastude veze.

Slika 26 Company.com (izvor: www.company.com) 4 5

Izvor: http://zerply.com/about Izvor: http://www.company.com/

26


10 POZITIVNE vs NEGATIVNE KARAKTERISTIKE Tabela 1

Pozitivne i negativne karakteristike web servisa (izvor: vlastita izrada) Pozitivne

Negativne Za pojedinca

Jednostavno pretraživanje ponude poslova

Zloupotreba podataka

Izravno povezivanje sa stručnjacima

Gubitak direktne komunikacije

Stvaranje poslovnih kontakata

Vrijeme utrošeno na kreiranje i održavanje profila

Održavanje kontakta s bivšim i sadašnjim

Pretežna usmjerenost na poslovni aspekt

kolegama Mogudnost pretraživanja događanja

Naplata dodatnog sadržaja

povezanih sa našim interesima Objavljivanje preporuka od relevantnih osoba

Otežan pristup interesnim grupama s vrhunskim stručnjacima

Za poduzede Pronalaženje kandidata za radno mjesto

Nepouzdani podaci korisnika

Privlačenje kupaca i klijenata

Mogudnost kopiranja proizvoda i usluga

Promocija vlastitog poduzeda i proizvoda

Zbog povedanog broja prijava za posao potrebno više vremena za obradu

Istraživanje konkurencije

Lako vidljiv odljev zaposlenika iz poduzeda (koji se može povezati s problemima u poduzedu)

27


11 SWOT analiza6

Snage - brand - stečeno dosadašnje znanje - diverzifikacija prihoda (premium accounts, promocijske aktivnosti, objavljivanje poslova)

Prilike

6

Slabosti - limitirani pristup premium računom - nezadovoljenje kulturnih i običajnih razlika diljem svijeta (Azija i ostatak svijeta) - manji broj ljudi koristi više sociajnih mreža odjednom

Prijetnje

- korištenje i integriranje novih tehnologija

- Facebook mreža s potencijalom spajanja društvenih i poslovnih mogudnosti

- iskorištavanje opdeg rasta popularnosti drušvenih mreža

- očekivanja mladih u povezivanju društvenog i poslovnog

- opdi stav o korisnosti samopromocije

- drugi konkurenti koji ciljaju na tržite Azije (Xing)

Izvor: vlastita izrada prema http://www.slideshare.net/jkwong5/linkedin-presentation-5150716#btnNext

28


12 TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST 12.1 Troškovi pokretanja LilnkedIn je pokrenut 2003. godine u dnevnoj sobi Reid Hoffmana (glavni osnivač kompanije) te tima sastavljenog od djelatnika PayPal-a i Socialnet.com. S obzirom da je to Web servis, osnovno pokretanje nije predstavljalo značajniji iznos materijalnih sredstava.

12.2 Cijena korištenja LinkedIn-a Osnovno korištenje Web servisa je besplatno. Dakle, sve osnovne funkcije kao traženje posla, traženje zaposlenika i sl. se ne napladuju. No, složenije usluge npr. traženja talenata i najboljih profila na LinkedIn-u se napladuju prema cjeniku koji je detaljno naveden u 7. poglavlju ovog rada (Kreiranje profila)

12.3 Opis cijena korištenja pojedinih usluga Cijene su podijeljene u četiri segmenta: 

paketi za poslodavce

paketi za osobe koje traže posao

paketi za profesionalne trgovce

ostali paketi

S obzirom na raznovrsnost paketa, cijene su pristupačne svima. Npr. za osobe koje traže posao cijene naprednijih paketa kredu se od oko 120 kn pa do 300 kn mjesečno. Dok za poduzeda to iznosi između 100 kn i 3000 kn. Dakle, ti iznosi nebi trebali predstavljati veliko troškovno opteredenje za ozbiljnija poduzeda te stoga možemo zaključiti da su cijene vrlo pristupačne.

12.4 Pokazatelji uspješnosti7 Zadnji kvartal (Q3 2012) pokazuje rast prihoda od 81% u odnosnu na godinu prije na 252.0 milijuna dolara. Rast se bilježi u svim segmentima poslovanja.

7

Izvor: http://press.linkedin.com/About

29


Gledajudi zadnji godišnji izvještaj za 2011. godinu, rast prihoda iznosi 115% na 522 milijuna dolara. Unatoč mnogim inozemnim investicijama EBITDA iznosi 99 milijuna dolara što znači da marža u poslovanju 19%. Možemo zaključiti da je poduzede izuzetno uspješno što pokazuje i rast cijene dionice (LNKD) na burzi u New Yorku s $60 na $107 u zadnjih godinu dana gledajudi na današnji dan.

30


13 MOGUDOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUDNOSTI Razvojem tehnologije nastaju brojne mogudnosti za nadogradnju web servisa. Iako trenutačni koncept LinkedIn-a omoguduje mnoge pogodnosti za svoje korisnike, morao bi se prilagođavati zahtjevima svojih korisnika i razvijati vlastite mogudnosti. Primjer za unaprjeđenje LinkedIn-a je intervju preko web servisa. To bi se ostvarilo na način da LInkedIn razvije aplikaciju preko koje bi pozvali određenog korisnika na razgovor. Odvijao bi se na isti način kao i intervju uživo. Ukoliko bi postojali testovi koje kandidati trebaju položiti, polagali bi se u vrijeme intervjua preko interneta sa određenim vremenom rješavanja. Također jedan od načina nadogradnje je i uključivanje trede osobe i u intervju. No treda osoba, koja bi bila stručnjak u određenoj djelatnosti ili psiholog, imala bi dvostruku ulogu. S jedne strane bi bila na strani poslodavca te procjenjivala kandidata za vrijeme intervjua. Na kraju bi treda osoba dala svoje bilješke poslodavcu koji bi zajedno sa svojim dojmovima donio odluku o kandidatu. S druge strane, treda osoba bi postojala na LinkedIn-u kao savjetnik za svoje korisnike koje bi ih savjetovala kako pristupiti u intervjuu ili ih ispravila ukoliko griješe kod razgovora sa poslodavcem.

31


14 ZAKLJUČAK LinkedIn kao mreža poslovnih korisnika, u posljednje vrijeme doživljava izrazit rast i razvitak koji praktički nije ničim ograničen. Iako ima mnogo konkurenata, dugogodišnje znanje i iskustvo njegovih djelatnika i menadžera teško je usporedivo s konkurentima. Glavni problem, u principu, predstavlja Facebook koji se može koristiti kako za privatne tako i za poslovne svrhe. Drugi problem je što ljudi, opdenito, počinju shvadati kako im održavanje vedeg broja profila na različitim servisima oduzima podosta vremena te zbog toga počinju razmišljati i o samim koristima. Na tom području koristi, LinkedIn je zapravo u velikoj prednosti, bududi da su koristi lako vidljive i mjerljive te mu je najbolja referenca broj ljudi koji se zaposlio na taj način, pogotovo u vremenima „krize“. Od značajnijih nedostataka može se još spomenuti i nedostatak privatnosti koji je opdeniti problem današnjice, stoga se ne može povezati smo s LinkedIn-om. Jednostavno i vrlo intuitivno sučelje, briga za korisnike te ulaganje u njihov razvitak u kombinaciji s pristupačnim cijenama, predstavljaju vrlo atraktivan marketinški miks za svakog korisnika. Što se tiče LinkedIn-a u Hrvatskoj, nažalost, opdi dojam je vrlo slabe iskorištenosti u široj populaciji. Ili gledano s druge strane, potencijal za rast je izuzetno velik. Vedi broj, pa i studenata, nije nikad ni čuo za navedeni servis. Za kraj, jasno je da izrazit rast LinkedIn-a za više od 100% godišnje nije održiv, no ono što je sigurno da de servis još neko određeno vrijeme biti lider na svojem tržištu i prvi izbor za korisnike.

32


15 LITERATURA 1. LinkedIn, www.linkeadin.com, studeni 2012. 2. BranchOut, (2012.), Vidi [online], dostupno na: http://www.vidi.hr/Lifestyle/Business3.0/BranchOut-Linkedinov-konkurent-s-25-milijuna-korisnika, studeni 2012. 3. Alexa, (2012.), dostupno na: http://www.alexa.com/siteinfo/viadeo.com, studeni 2012. 4. XING, dostupno na: http://corporate.xing.com/no_cache/english/company/xing-ag/, studeni 2012. 5. Zerply, dostupno na: http://zerply.com/about, studeni 2012. 6. Company.com, dostupno na (http://www.company.com ), studeni 2012. 7. LinkedIn, dostupno na: http://www.slideshare.net/jkwong5/linkedin-presentation5150716#btnNext , studeni 2012.

8. LinkedIn- press, dostupno na: http://press.linkedin.com/About, studeni 2012.

33


16 POPIS SLIKA Slika 1. Poĉetna stranica (izvor: www.linkedin.com) ................................................................ 4 Slika 2. Printscreen traţenje posla (izvor: www.linkedin.com) ................................................. 8 Slika 3. Pretplata na stranice poduzeća (izvor: www.linkedin.com) ......................................... 9 Slika 4. Tko nam gleda profil? (izvor: www.linkedin.com) .................................................... 10 Slika 5. Traţenje zaposlenika (izvor: www.linkedin.com) ....................................................... 10 Slika 6. Davanje preporuka (izvor: www.linkedin.com)........................................................... 11 Slika 7. Dodavanje kontakta (izvor: www.linkedin.com) ......................................................... 12 Slika 8. Traţnje interesnih grupa (izvor: www.linkedin.com) .................................................. 13 Slika 9. Pregled novosti (izvor: www.linkedin.com) ............................................................... 14 Slika 10. Ostale mogućnosti LinkedIn-a (izvor: www.linkedin.com) ..................................... 15 Slika 11. Traţenje posla voditelja projekta (izvor: www.linkedin.com).................................. 16 Slika 12. Zahtjevi za posao (izvor: www.linkedin.com) .......................................................... 16 Slika 13. Poĉetna stranica LinkedIn-a (izvor: www.linkedin.com) ......................................... 18 Slika 14 Potvrda prijave (izvor: www.hotmail.com) ............................................................... 19 Slika 15 Prijedlog kontakata (izvor: www.linkedin.hr) ........................................................... 19 Slika 16 Potvrda o kreiranju profila (izvor: www.linkedin.hr) ................................................ 20 Slika 17 Popunjavanje profila (izvor: www.linkedin.com) ...................................................... 21 Slika 18 Cijene pojedinih raĉuna za privatne korisnike (izvor: www.linkedin.com) .............. 21 Slika 19 Cijene pojedinih raĉuna za poslovne korisnike (izvor: www.linkedin.com) ............. 21 Slika 20 Cijene pojedinih raĉuna za profesionalne trgovce (izvor: www.linkedin.com) ........ 21 Slika 21 Cijene pojedinih raĉuna za ostale korisnike (izvor: www.linkedin.com) .................. 22 Slika 22 BranchOut (izvor: www.vidi.hr) ................................................................................ 24 Slika 23 Viadeo (izvor: www.viadeo.com) .............................................................................. 25 Slika 24 XING (izvor: www.xing.com) ................................................................................... 25 Slika 25 Zeroply (izvor: http://zerply.com/about) .................................................................... 26 Slika 26 Company.com (izvor: www.company.com) .............................................................. 26

17 POPIS TABLICA Tabela 1 Pozitivne i negativne karakteristike web servisa (izvor: vlastita izrada) .................. 27

34


18 ŽIVOTOPIS

Europass Ţivotopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona E-mail Državljanstvo Datum roĎenja Spol

Filipec Mateja Maksimirska 18, 10000 Zagreb 099 400 30 64 mateja.filpec@gmail.com hrvatsko 2.11.1990. ženski

Ţeljeno zaposlenje/zanimanje Menadţment Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

11.7.2012. Promocije Komunikacija s klijentima, prodaja

Ime i adresa poslodavca

Special Events Team, Radnički put 66, 10 000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

Marketing

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

13.3.2012. Financijski savjetnik Komunikacija s klijentima, prodaja štednji

Ime i adresa poslodavca

Raiffeisen stambena štedionica d.d. Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

Financije

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

8.4.2012. – 8.5.2012. Praksa u knjigovodstvenom servisu Upis podataka URA, IRA, ispunjavanje obrazaca za FiNU i poreznu upravu

Ime i adresa poslodavca

MILARO d.o.o. Ksavera Šandora Gjalskog 4, 49210 Zabok

Vrsta djelatnosti ili sektor

Računovodstvo

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi

1.9.2009. Studentica ( status redovnog studenta, 4. godina) Ekonomski Fakultet u Zagrebu, Trg J.F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb

5.9.2005. – 12.6.2009

35


Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

SSS (smjer prirodoslovno-matematička gimnazija) Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Razumijevanje

Samoprocjena

Govor

Slušanje

Čitanje

Njemački

B2

B2

B2

B2

B2

Engleski

B2

B1

B1

B1

B1

Španjolski

B1

B1

B1

B1

B1

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

Raĉunalne vještine i kompetencije

Druge vještine i kompetencije Vozaĉka dozvola

Dodatne informacije

Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Komunikativna, samostalna ali prilagodljiva timskom radu, ambiciozna, motivirana

Organizirana, prezentacijske vještine

Rad u MS Office ( Word, Excel, Publisher, PowerPoint), osnove SAP-a, osnove ARIS Toolseta

Fitness, trčanje, šetnja B

Član studentske udruge eStudent, Tim za informacijske tehnoloije 2012. sudjelovanje na Case Study Competition za poslovni slučaj Tele-2 2011. sudjelovanje na Case Study Competition za poslovni slučaj Nestle

36


Europass Ţivotopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Broj mobilnog telefona: E-mail Državljanstvo Datum roĎenja Spol

Ţeljeno zaposlenje/zanimanje

Frančić Tomislav Laščinska 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska (Nikole Pavića 37, 40 0000 Čakovec) 385 95 909 2747 tfrancic@hotmail.com Hrvatsko 26.09.2012. Muški

Konzultant, financijski manager

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

Ime i adresa poslodavca

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Veljača 2012. - … Demonstrator na katedri za menadţment - prevoĎenje stručne engleske literature- članaka s Harvarda - oblikovanje članaka i dopuna - kreiranje i slanje stručnih dopisa na engleskom jeziku - uredski poslovi Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet, Zagreb (prof. dr. sc. Vinko Belak, Ana Bulić MPP)

1.- 30. Lipanj 2012. Stručna praksa Coca-Cola HBC(odjel: Financije) korištenje SAP-a, rad s fakturama, pomoć pri komunikaciji s kolegama iz inozemstva

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.,Milana Sachsa 1, Zagreb Privatni sektor

01.- 20.kolovoz 2011. 09.-28. kolovoz 2010. Računovodstveni pripravnik - voĎenje poslovnih evidencija za pravne osobe: glavna knjiga, salda-konti, obračun PDVa, izrada statističkih obračuna - voĎenje evidencija za obrtnike: knjiga prihoda i rashoda, porezna evidencija, spiskovi opreme i obračun amortizacije - savjetovanje pri dopuni računovodstvenih programa Nada d.o.o., Nikole Pavića BB, Čakovec, (040) 363 217 Privatni sektor

Obrazovanje i osposobljavanje Lipanj 2012.

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene

Završena IESEG međunarodna ljetna škola menadţmenta (Pariz) Razumijevanje i rad u multikulturalnom okuženju, osnove Francuskog jezika

37


profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

IESEG School of Management Paris

Lipanj 2011. Završen tečaj Njemačkog jezika Stupanj: B Lingua grupa d.o.o.

Lipanj 2011. ECDL Start Sveučilišni računarski centar (SRCE)

Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Lipanj 2011. Izrada poslovnog plana Institut za menadžment, Zagreb

Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Rujan 2009. - … Ekonomski fakultet Zagreb

Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Rujan 2005. – srpanj 2009. Gimnazija Čakovec

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski jezik

Drugi jezik(ci) Samoprocjena

Europska razina (*) Jezik

Engleski jezik Njemaĉki jezik Francuski jezik

Razumijevanje

Govor

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

B2 B2 A1

B2 B2 A1

B2 B2 A1

B2 B1 A1

Pisanje

B2 B1 A1

38


Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije Raĉunalne vještine i kompetencije

Druge vještine i kompetencije Vozaĉka dozvola

Dodatne informacije

Spremnost na timski rad, suradnju i učenje

Sklonost vodstvu

Napredni rad na računalu i MS Office-u, osnove Photoshop-a

Košarka, nogomet, tenis B

Članstvo u Financijskom klubu, projekt: Student investitor- Analiza poduzeća; organiziranje konferencije „Primarno tržište“ Član predsjedništva 2012./2013.

19 SAŽETAK LinkedIn je poslovna društvena mreža za stvaranje poslovnih kontakata. U mrežu je uključeno više od 160 milijuna osoba. Pokrenut je još 2003. godine te svake sekunde broj članova se povedava za dva. Tri su glavne namjene, a to su: pronadi posao, pronadi kolege sa posla i ostati u kontaktu sa njima te savjetovanje od strane stručnjaka. Tvrtku je osnovao Reid Hoffman sa članovima iz PayPala i Socialnet u Santa Monici 2003 godine. LinkedIn ima sjedište u Mountain Viewu (Kalifornija) sa uredima u Omahi, Chicagu, New Yorku, Londonu i Dublinu. Pri nastanku web servisa korištena je najsuvremenija tehnologija Web 2.0 PNS. To je tehnologija koja omogudava korisnicima personalizirani pristup vijestima dobivenih iz višestrukih Web izvora. LinkedIn sadrţi mnogo funkcionalnosti, a u radu su obraĊene sljedeće: traženje posla i traženje zaposlenika (sa konkretnim primjerom), prikupljanje preporuka, traţenje kontakata, 39


pridruţivanje interesnim grupama i otvaranje profila. Sljedeće funkcionalnosti koje su spomenute u nastavku: pregled novosti usmjeren na kompanije i tržište rada te ostale mogudnosti kao što su pradenje događaja koje nam LinkedIn preporuĉuje, kreiranje liste pročitanih knjiga (u suradnji s Amazonom), te kreiranje i ispunjavanje anketa. No, kako bi se mogle koristiti sve funkcionalnosti LinkedIna, potrebno je napraviti svoj vlastiti raĉun a to je veoma jednostavno. Nakon što se otvori poĉetna stranica web servis, potrebno je upisati podatke te nakon toga slijediti korake koji su zapravo odgovori na pitanja koje LinkedIn nudi. Po završetku registracije profil korisnika izgleda poput njegovog ţivotopisa. LinkedIn nudi svojim korisnicima modele plaćanja koji se svrstavaju u 4 skupine: privatni korisnici, poslovni korisnici, profesionalni trgovci i ostale. Osim po cijeni razlikuju se po nekim vaţnijim karakteristikama LinkedIn je u kratko vremenu postao vrlo popularna mreža poslovnih kontakata. Iz tog razloga u vrlo kratkom vremenu stekao je i nekoliko ozbiljnih konkurenata poput BranchOut, Viadeo, XING, Zeroply i Achoo. Što se tiĉe SWOT analize najvaţnije je istaknuti: snage- brand i diverzifikacija prihoda, slabosti- limitiranost premium raĉunom, problem povezivanja razliĉitih kulturnih i obiĉajnih razlika diljem svijeta, prilike- korištenje i integriranje novih tehnologija i popularnost društvenih mreţa, prijetnje- Facebook. Od pokazatelja uspješnosti poslovanja LinkedIn biljeţi rast prihoda veći od 100% u zadnjoj godini a isto tako pokazuju i ovogodišnja kvartalna izvješća. U godinu dana cijena dionice je porasla za više od 50% što je vrlo vaţan indikator uspješnosti poslovanja poduzeća. Ako se okrenemo prema budućnosti, razvojem tehnologije i njezinom primjenom, LinkedIn ima mogućnost razvoja, napretka i nadogradnje svoje usluge.

40

43_Filipec_Frančić_www.linkedin.com  

Filipec Mateja Frančić Tomislav

Advertisement