NilsonGroup Hållbarhetsrapport 2016

Page 1

HÃ…LLBARHETSRAPPORT 2016


H Å L L B A RHETSRAPPORT 2016

IN N E HÅLLS F ÖRT E C KNI NG

HÅLLB ARHET SRAP PO RT 2 016

2

O M RAP P ORTEN

3

VD HAR ORDET

4

VÅR KOMPASS

5

FÖRETAGSFAKTA 6 VÅRA INTRESSENT ER

8

IN T RESSEDIALOG O CH V ÄS EN T L I G HET S AN ALYS

9

VÅR VÄRDEKEDJA

10

PRODUKTUT VECK L I N G 10 PRODUKTION 14 LOGISTIK 2 0 FÖRSÄLJNING 2 2 ANVÄNDNING 24 MEDARB ETARE 2 5 SAMARB ET EN OCH S AM HÄL L S E N G AG EM AN G

28

VÅRT ARB ET E ME D HÅL L B AR HE T S F R ÅG O R

30

HÅLLB ARHET - EN S J ÄLV K L AR HE T

30

Vi gör fötterna till huvudsaken - We put feet first!

2


O M RAPPORTEN H ÅLLBA RHET SRAP P ORT 2 016

Denna rapport beskriver vårt hållbarhetsarbete genom hela varuflödeskedjan, från designstadiet tills dess att produkten hamnar hemma hos kunden. Rapporten avser det arbete som gjordes under kalenderåret 2016. Föregående rapport beskrev arbetet under 2015 och släpptes i juni 2016. Med rapporten vill vi kommunicera till våra intressenter hur vi integrerar hållbarhet i vår verksamhet. Vi vill sprida kunskap kring hur vi arbetar med hållbarhet och bjuda in till en öppen dialog där alla parter är välkomna. Under 2014 började vi använda oss av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Under 2017 kommer vår implementering enligt GRI standards vara klar.

Vår rapportering ligger på nivån ”core option”, vilket betyder att vi valt att rapportera de delar som är väsentliga och visar på den bakgrund mot vilken vi kommunicerar effekterna av de ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten. Rapporten följer redan i flera avseenden GRI´s standarder och vi fortsätter att jobba vidare med frågorna utifrån dessa riktilinjer. Vi har lagt större fokus på att involvera våra intressenter och genomfört en första mindre intressentdialog, där en enkät gått ut till ett urval av medarbetare som har kontakt både med huvudkontoret och med konsument. Vi har efter denna dialog kunnat se en tydlig riktning för den väsentlighetsanalys vi gjort. För att kunna jämföra information med tidigare utgivna rapporter, så har nyckeltal

VI S I ON N O R D E N S S KO D E S T I N AT I O N !

presenterats för några år tillbaka i tiden. Rapporten omfattar hela verksamheten så långt som möjligt. Urvalet är delvis baserat på den intressentdialog som vi genomförde. Vi har även valt att visa på delar i vår värdekedja som vi anser kan vara av intresse för våra intressenter. Rapporten är inte granskad av extern part. I rapporten från 2015 har vi inte hittat några felaktigheter. Fötterna har alltid varit huvudsaken för NilsonGroup. Med utgångspunkt i detta perspektiv och med vår långa erfarenhet av att aktivt arbeta utifrån våra kärnvärden vill vi härmed presentera 2016 års hållbarhetsrapport.

HÅL L BARHET NILSON GROUP SK A VERK A FÖR L ÅNGSIKTIGA O C H H Å L L B A R A R E S U LTAT M E D G O D LÖ N S A M H E T U T I F R Å N E T T M E D M Ä N S K L I GT, S Ä K E R T O C H S O C I A LT P E R S P E K T I V.

M I S S I ON V I G Ö R F ÖT T E R N A T I L L H U V U D S A K E N !

VÅRT ANS VAR V I TA R A N SVA R FÖ R HEL A VÅ R VÄ RDEKEDJA GEN O M

AF FÄRS I DÉ V I G Ö R D E T E N K E LT, K U L O C H I N S P I R E R A N D E AT T H A NDL A SKOR!

STÄ ND I G A FÖ RB ÄT T RIN G A R I VÅ R A A RB E T S RU T INER O C H E T T FL ER TA L S A MH Ä L L S EN G AGEM A N G . DE T Ä R ALL AS GEMENSAMMA ANSVAR OCH ENGAGEMANG SOM S K A PA R F Ö R U T S ÄT T N I N G A R F Ö R VÅ R F R A M G Å N G .

VÅ R A K Ä RNVÄRDE N - KE NT K - V I TÄ N K E R P Å K U N D E N E - V I TÄ N K E R E N K E LT N - V I TÄ N K E R N Y T T T - V I TÄ N K E R O C H V I S A R T I L L I T

3


VD HAR ORDET NILSON GROUP - MED F Ö T T ER N A S O M H UV UDSAK

Kunden har alltid varit i fokus för NilsonGroup. När kundernas köpbeteende förändras och konkurrensen hårdnar är det vår uppgift att tänka nytt och ständigt förbättra vårt erbjudande i butik och på nätet. Det är vårt gemensamma arbete med skorna som bas som bygger starka kundrelationer. Under hösten 2016 lanserade vi en ny användarvänlig e-handelsplattform med namnet FEETFIRST. Här samlas alla konceptens sortiment under en ny design med förbättrad funktionalitet. Samtidigt återlanserades vår kundklubb med det nya namnet FEETFIRST Friends. För de fysiska butikerna i våra verksamma länder har en gemensam försäljningsorganisation byggts upp. Detta har möjliggjort lanseringen av det samlade butikskonceptet FEETFIRST, där flera av våra koncept samlas i en större butik. Den gemensamma försäljningsorganisationen bidrar till en mer flexibel och effektiv butiksdrift, vilket underlättar för våra medarbetare och frigör mer tid till det viktiga kundmötet. Det blir också enklare för våra kunder att hitta rätt produkter med den sömlösa, integrerade shoppingupplevelse vi nu kan erbjuda både i butik och på nätet.

Med den nya e-handelsplattformen har vi utvecklat vår produkthantering. Ett styckplockningssystem har upprättats för att snabbt och effektivt kunna tillmötesgå kundernas efterfrågan och säkerställa sortimentet i våra butiker. Kort uttryckt: Rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi har under 2016 planerat och påbörjat uppförandet av en egen prototypstudio på huvudkontoret i Varberg. Studion kommer att underlätta i utvecklingen och framtagandet av nya produkter till våra olika koncept. Studion kommer att starta upp under våren 2017 för att kunna användas för kommande säsongers prototyper. Vårt fortsatta fokus på produktkvalitet har gett tydliga resultat och produkterna har fått en längre hållbarhet där val av material är en viktig aspekt. Vi har under året anställt fler personer vid våra produktionskontor för att kunna fokusera mer på utvecklingen och produktionen direkt på plats. En av de möjligheter vi ser är att tydligare lyfta fram våra egna skovarumärken. Vårt fokus på förbättrad kvalitet som vi genomfört tillsammans med våra tillverkare har gett tydliga framgångar. Med vår nya prototypstudio ökar vi möjligheten att utveckla våra skovarumärken ytterligare. Vi vill nu också nå ut till ännu fler kunder med våra skovarumärken. Ett steg

Vi har en stabil grund att stå på och ska använda resurserna på allra bästa sätt för att ständigt stärka värdet för våra kunder. Det gör vi genom att fortsätta utveckla och förbättra vår verksamhet.

4

i detta är att starta upp kundklubbar även i Norge och Finland. Ett av våra långsiktiga mål är att vara skobranschens mest attraktiva arbetsgivare. Genom fler utbildningar och satsningar på våra medarbetare som kommer att genomföras framöver hoppas vi att ytterligare stärka företagets attraktionskraft på vägen mot detta mål. Vi är stolta över vår arbetsplats, våra kollegor och våra skor! Vi har en stabil grund att stå på och ska använda resurserna på allra bästa sätt för att ständigt stärka värdet för våra kunder. Det gör vi genom att fortsätta utveckla och förbättra vår verksamhet. Jag är mycket tacksam för alla fina insatser som under 2016 lett till värdefulla framgångar! Nu tar vi nästa steg framåt!

Mats Nilsson, VD NilsonGroup AB


VÅR KOMPASS

VÅR KÄRNVE RKS AM HE T ÄR S KOR VÅ R F R A M G Å N G B YG G E R PÅ K VA L I TAT I VA O C H M O D E R N A S KO R S A M L A D E I T Y D L I G A KO N C E P T. VÅ R A VO LY M E R S K A PA R M ÖJ L I G H E T E R F Ö R KU N D E N AT T KÖ PA B R A S KO R B I L L I G A R E S N A R A R E Ä N AT T KÖ PA B I L L I G A S KO R .

V I ÄR M E R ÄN E N S KOKEDJ A VÅ R L Å N G A E R FA R E N H E T T I L L S A M M A N S M E D VÅ R I N T EG R E R A D E KU N DVÄ R D E K E DJ A G E R O S S U N I K A KU N S K A P E R O C H M ÖJ L I G H E T E R . V I TA R A N S VA R F Ö R A L LT F R Å N D E S I G N O C H P R O D U K T U T V EC K L I N G T I L L KU N D M ÖT E I B U T I K O C H D I G I TA L KO M M U N I K AT I O N . G E N O M VÅ R A KO N C E P T PA K ET E R A R O C H P R E S E N T E R A R V I D E T V I S TÅ R F Ö R .

KUNDEN ÄR DET MEST VÄRDEFULLA VI HAR N I L S O N G R O U P F I N N S TAC K VA R E VÅ R A KU N D E R . V I M E D A R B E TA R E Ä R H Ä R F Ö R D E M . N YC K E L N T I L L F R A M G Å N G Ä R N ÖJ DA KU N D E R S O M V I L L KO M M A T I L L B A K A , O C H R E KO M MENDERA OS S TILL ANDRA .

V I S KAPAR M E RVÄRDE F ÖR KUNDEN M E D G E N U I N T I N T R E S S E I N S P I R E R A R O C H VÄ G L E D E R V I VÅ R A KU N D E R S Å AT T D E H I T TA R D E N B Ä S TA P R O D U K T E N F Ö R S I N A B E H OV. VÅ R KU N S K A P O C H VÅ R T E N G A G E M A N G H A R S TO R B E T Y D E L S E F Ö R KU N D E R N A S U P P L E V E L S E .

VÅ RT A RBE T E BE T YDE R M YC KET FÖR VÅR OM GI VNI NG VÅ R A R B E T S P L AT S Ä R VÄ R D E F U L L F Ö R F L E R Ä N O S S S O M A R B E TA R H Ä R . V Å R V E R K S A M H E T Ä R V I K T I G F Ö R D E KO M M U N E R V I F I N N S I O C H Ä R B E T Y D E L S E F U L L F Ö R H E L A S KO B R A N S C H E N I S V E R I G E , N O R G E O C H F I N L A N D S A M T I VÅ R A T I L LV E R K N I N G S L Ä N D E R .

V I ÄR S T OLTA ÖVE R VÅR HIS TORIA M E D Ö D M J U K H E T O C H S TO LT H E T VÅ R DA R V I VÅ R H I S TO R I A , VÅ R F Ö R E TAG S KU LT U R O C H VÅ R T A R V.

5


F ÖRETAGSFAKTA

ÄGARS KAP NIL S O N G RO U P A B Ä R E T T PRI VATÄGT A K T IEB O L AG S O M ÄG S AV S KO F E M M A N A B , S O M I S I N T U R Ä G S AV N 3 G R O U P A B . S T Y R E L S E N F Ö R N I L S O N G R O U P A B B E S TÅ R AV G R U N DA R E N R O L F N I L S S O N S T R E B A R N , T I L L I K A Ä G A R E , S A M T T VÅ A R B E T S TAG A R R E P R E S E N TA N T E R .

L EDNINGS GRUP P L E D N I N G S G R U P P E N PÅ F Ö R E TA G E T B E S TÅ R AV V D, V I C E V D, A F FÄ R S O MR Å D E S C HEF ER , S A M T C HEF ER FÖ R FÖ R S Ä L J NIN G , E KO N O M I , I T, LO G I S T I K , M A R K N A D, E TA B L E R I N G O C H H R .

GE OGRAFIS K P L AC ERING H U V U D KO N TO R E T L I G G E R I VA R B E R G /S V E R I G E . F I L I A L E R F I N N S I N O R G E O C H F I N L A N D. P R O D U K T I O N S KO N TO R F I N N S I W E N Z H O U O C H Q UA N Z H O U PÅ K I N A S Ö S T KU S T.

S IFFROR O M S ÄT T N I N G : 2 314 MI L JO N E R K RO N O R . ANTAL ANSTÄLLDA: 1236 (OMRÄKNAT TILL HELTIDSTJÄNSTER). TOTALT AN TAL B UT I K E R : 2 8 0 ST ( SV E R I G E: 219 ST, N O RG E : 41 ST, FI NL A ND : 2 0 ST )

KONC EP T NILSONGROUP AB BESTÅR AV KONCEPTEN FEETFIRST, DINSKO, N I L S O N S HO E S , JE R NS, R A D I C A L SP O RT S, SKO P U N K T E N O CH F R AN CHI S E B A SE R A D E E C C O STO R E S.

FÖR MER INFORMATION SE NILSONGROUPS ÅRSREDOVISNING; F EE T F I R ST. S E /O M O SS/ NI L SO N G RO U P / E KO NO MI

6


7


VÅ RA INTRESSENTER Under hösten 2015 lades en plan upp för hur företaget ska följa det nya EU-direktivet 2014/95/EU, som den 1 december 2016 blev ett svenskt lagkrav. Planen baserade sig på att NilsonGroup ska rapportera enligt GRI standards och som ett första steg hölls en utbildning i detta ämne i december 2015. Under 2016 har sedan regelbundna möten med företagets olika avdelningar hållits där det tagits fram riktlinjer för en intressentdialog samt grunder för företagets fortsatta hållbarhetsarbete. Företagets intressenter sågs över och urval för en intressentdialog gjordes i en mindre workshop i februari 2016.

KUNDE N

MYNDIGHETEN

Vi vill vara lättillgängliga för våra kunder och sätter högt värde på snabb återkoppling till kund, både i butik och på nätet, via vår hemsida eller mail. Vi månar om våra kunder och vill erbjuda skor med bra kvalitet, som är tillverkade under bra förhållanden och till ett bra pris. Vi finns representerade på de sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, LinkedIn och Snapchat och det är viktigt för oss att kunna föra en dialog med våra kunder där.

Som en betydande aktör i skobranschen anser vi oss ha ett ansvar som går utanför att enbart följa rådande lagar och regler. Vi vill vara en del i att göra branschen i sin helhet mer hållbar och en viktig samarbetspartner är våra myndigheter. Vi ställer exempelvis höga krav på kemikaliehantering både i fabrik och i våra produkter. Krav som sträcker sig längre än lagstiftade nivåer. I kontakt med statliga och kommunala instanser under året där de belyst produktsäkerhetsfrågor, har NilsonGroup bidragit med information om befintliga rutiner och manualer.

M E DARBE TARE N

L EVERANT ÖREN

Vi på NilsonGroup har en stark företagskultur. Vi är övertygade om att ett integrerat hållbarhetsarbete skapar stolta medarbetare och är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer. Genom våra produktionskontor har vi personal på plats i fabrikerna och vi kommunicerar direkt med dessa leverantörer utan mellanhänder. Genom ett coachande förhållningssätt arbetar vi dagligen tillsammans med leverantörerna för att göra förbättringar.

D E N ID E E LLA ORGANI S AT I ONEN

ÄGAREN

En direkt, öppen och respektfull dialog med ideella organisationer av olika slag ser vi som en tillgång i vårt hållbarhetsarbete då de bidrar med mycket kunskap. Att dela med oss av erfarenheter och tillsammans tackla de svårigheter vi står inför gynnar alla parter.

Att vara ett ansvarsfullt företag genomsyrar inte bara själva produkten och produktionen utan handlar också om att ha engagerade och nöjda ägare. Att fortsätta utveckla företaget i en hållbar riktning, genom goda investeringar som genererar god lönsamhet är en förutsättning för att driva företaget framåt.

N ÄT V E RK OC H S AM ARBE T E N I BRANS C HE N

T RANS P ORT ÖRER

Genom att samarbeta med andra aktörer får vi större möjlighet att påverka vår omvärld och att driva utvecklingen av branschen framåt. Vi deltar kontinuerligt i olika typer av möten och seminarier. Läs mer om våra samarbeten på sid. 28-29.

8

Då den största andelen av våra produkter tillverkas i Asien så är transporten en viktig del i vår värdekedja. Våra samarbetspartners inom transport arbetar systematiskt med kvalitet och miljö genom ISO-certifieringar och även OHSAS 18001 gällande arbetsmiljö.


I NT RE S S E NT DI ALO G OC H VÄS ENT L IGHET S ANALYS Utifrån de val av intressenter som gjorts så genomfördes en första mindre dialog i form av en enkät, baserad på den workshop som hölls i februari 2016. Den intressentgrupp som först och främst var aktuell var medarbetarna hos NilsonGroup. Utifrån de svar som kommit in så har det tagits fram en sammanställning av väsentlighetspunkterna och deras utslag i enkäten.

PRO D U K T E N

P RODUKTENS V ÄRD EKEDJA

KONTOR OCH B UTI K

Produktkvalitet

Teknisk kompetens i fabrik

Utbildning av personal

Kemikalier i produkter

Kemikalier i produktion

Energiförbrukning i butik/HK

Materialval

Arbetsförhållande i fabrik

Utsläpp/sopor

Produktvarianter

Utbildning i fabrik

Butiksinredning/marknadsmaterial

Design

Antikorruption - leverantör

Jämställdhet inom NilsonGroup

Miljövänliga produktalternativ

Fabriksutsläpp

Transparens inom företaget

Energiförbrukning i fabrik

Antikorruption - NilsonGroup

Leverantörens sociala ansvar

Samhällsansvar

Förpackningsoptimering

Produktkunskap i butik

Transportsätt

Skovårdsprodukter

Transportkemikalier

Återbruk av produkter

Identifiering av viktiga frågor rörande hållbarhet.

REL EVA NS FÖ R N IL S ONG ROUP

H Ö GRE

VÄS E NTL IGHETS MAT RIS

ENERGIFÖRBRUKNING I

PROD UKTKVALI TET

BUTIK OCH HUVUDKONTOR

MATERI ALVAL

JÄM ST ÄLLDHET IN OM

D ESI G N

N ILSON GROUP

ÅTERB RUK AV PROD UKTER

TRANSPARENS HOS LEVERANTÖR

ARBETSFÖRHÅLLANDE I FABRIK

M I L J Ö V Ä N L I G A P RO D U K T-

UTB I LD NI NG AV PERSONAL

ALT ER N AT IV

KEMI KALI ER I PROD UKTER

LEVER AN T ÖR EN S SOCIALA

SAMHÄLLSANSVAR

AN SVAR

UTSLÄPP/SOPOR KEMI KALI ER I PROD UKTI ON

ANTIKORRUPTION - LEVERANTÖR

PROD UKT VARI ANTER

ANTIKORRUPTION - NILSONGROUP

FAB RI KSUTSLÄPP

EN ERGIFÖR BRUKN IN G I FAB RI K

B UTI KSI NRED NI NG /MARK-

T EKN ISK KOM P ET EN S I FABRI K

NAD SMATERI AL

UT BILDN IN G I FABR IK FÖR PACKN IN GSOP T IM ER IN G T R AN SP ORT SÄT T T R AN SP ORT KEM IKALIER P RODUKT KUN SKAP I BUT IK HÖ G

SKOVÅR DSP RODUKT ER TRANSPARENS INOM FÖRETAGET

HÖG

R E L E VANS FÖ R INTRES S ENTER

H Ö GRE

9


PROD UK T U T V E C K L I N G

VÅR VÄRDEKEDJ A Alla par som finns i NilsonGroups butiker och e-handel har gått igenom en viktig resa från idé till färdig produkt. Vår kunskap om vår värdekedja utvecklas hela tiden och vi är delaktiga i allt större utsträckning. Alla skor har en bakgrundstanke och finns med i en större kollektion som planeras och produceras lång tid innan den finns till försäljning. Vi vill inkludera hållbarhet i vårt dagliga arbete och även i vår värdekedja i och med att varje del har en påverkan på vår omvärld. Värdekedjan är kärnan i vår verksamhet och behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av kunden.

P RODU K T UT V E C K L I N G

PROD U K TION

LO GIST IK

FÖ RSÄLJNING

ANVÄN D NI NG

P R O DUKTUTVECKLING H Ö G R E K VA L I T E T M E D H J Ä L P AV E T T BREDARE SAMARBETE

Att arbeta med egen design och produktutveckling ger oss möjligheten att påverka hållbarhetsarbetet genom våra val av material, leverantörer och produktionsutformning. Ca 76% av de produkter NilsonGroup har till försäljning utvecklas via våra två produktionskontor i Kina. Genom produktionskontoren kommer vi närmare våra leverantörer. Det ger oss bra inblick i och kunskap kring det dagliga arbetet i produktionen och skapar möjligheter till förbättringar på plats. Våra anställda ute på produktionskontoren fungerar som en länk mellan inköpsavdelningarna i Sverige och leverantören som skall producera våra skor. De talar det lokala språket och kan lätt kommunicera med leverantören när det kommer till provhantering, orderläggning samt de krav vi har på våra produkter och senare även på produktionen. De senaste tre åren har Nilsongroup omstrukturerat sitt sätt att arbeta med kvaliteten på produkterna.

10

Flertalet tekniker har anställts och ett större fokus har lagts på produktutvecklingsfasen genom denna omorganisation. I och med detta har vi idag en bättre kontroll på hela produktionsflödet från design till färdig produkt. Produktutvecklaren och teknikern arbetar tätt tillsammans under hela produktut vecklingsfasen. De tillbringar båda en stor del av sin arbetstid i leverantörernas fabriker och vi får på så sätt bättre kontroll över den slutgiltiga kvaliteten på produkten och dess komponenter. I och med den ökade närvaron ute hos våra leverantörer har företaget dessutom uppnått ett betydligt närmare samarbete och partnerskap med de leverantörer som hanteras via produktionskontoren. Detta samarbete har resulterat i kortare ledtider och mer kontroll över våra produkter, kvalitet och passform. Möjligheter att konsolidera våra material i en större utsträckning ges också och därav har vi fått ökad kontroll över att testa och säkerställa kvaliteten av de ovandelsmaterial vi valt att använda innan det är dags för produkten att börja produceras.

Den prototypverkstad som startades i Kina under 2015 har tagit över delar av prototyptillverkningen för våra produkter vilket gör att vi äger våra egna modeller och utvecklingen av dessa i större utsträckning. Ägarskapet och den kunskap som kommer med detta leder till ett betydligt bättre utgångsläge vid orderläggning.

Värdekedjan är kärnan i vår verksamhet och behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av kunden. S A M O R D N I N G AV M AT E R I A L B I D R A R TILL MER SAMHÖRIGHET

Valet av material till våra produkter har stor påverkan på kvalitet, modegrad, pris, kemikalieinnehåll, arbetsförhållanden i fabrikerna


och inte minst miljön. NilsonGroup lägger stor vikt och fokus på att alla material och komponenter som vi använder i våra skor följer våra egna samt de kemikalierestriktioner som EU har utfärdat. En del i arbetet är att ytterligare konsolidera materialen som används till skorna för att kunna få en större utnyttjandegrad samt bättre kvalitet på materialen. I våra skor sitter alltid en märkning som visar vilken typ av material som använts till ovandelen, fodret och sulorna. Till skornas ovandel använder NilsonGroup textilmaterial i syntet eller bomull, skinn eller syntetiskt skinn. Sulorna görs av TPR (syntetiskt gummi), TR (syntetiskt gummi), PU (polyuretan) eller gummi (naturgummi). Vi använder i dagsläget endast nytt ovandelsmaterial till produkterna. Vissa sulor, till exempel sulor gjorda av TPR, innehåller produktionsspill från sultillverkningen. Spill och överflödigt material samlas då upp i fabriken och återanvänds i produktionsprocessen. Under 2016 har NilsonGroups materialriktlinjer uppdaterats och inkluderar nu även hänsynstagande till djurens välmående. (Vi tycker det är viktigt att djuren har det bra under sin livstid.) Vi accepterar (som förut) endast skinn och päls som kommer från djur som är uppfödda för köttproduktion och där skinnet/pälsen är en biprodukt. Vi accepterar inte skinn eller päls från katter, hundar, karakul-lamm eller lamm/får som blivit utsatta för mulesing. Vi accepterar inte heller skinn eller päls från minkar, rävar, kaniner eller något annat djur som har fötts upp, fångats eller dödats på grund av dess päls.

Med direktleverantör menas en leverantör som till större delen äger sin egen fabrik, vilket underlättar arbetet på många sätt. Volymmässigt står direktleverantörer för produktionen av majoriteten av våra egenmärkta skor och nästan alla leverantörer som hanteras via våra produktionskontor är direktleverantörer. Att tillverka skor är ett hantverk och varje leverantör har sina unika specialkunskaper. Det betyder i praktiken att en leverantör kan vara specialist på att tillverka skor med klack medan en annan leverantör är expert på boots och skor. Att samarbeta med rätt leverantör vid rätt tillfälle är nyckeln till en lyckad produktion. Det är viktigt att vi som köpare känner våra leverantörer väl och har byggt upp en god relation med dem. Vi arbetar därför med långsiktighet och nära relation till våra leverantörer. Att utvecklas tillsammans är en förutsättning för ett hållbart och ansvarsfullt företagande – både för oss som köpare och för våra leverantörer. På NilsonGroup har vi gjort en medveten resa från att tidigare se leverantörer som en ”motpart” med stort fokus på att pressa priser och ledtider till

att idag se våra leverantörer som en viktig samarbetspartner som vi vill arbeta med under lång tid. På NilsonGroup bygger vi allt fler långa leverantörsrelationer där den personliga kontakten utgör en viktig del.

Att utvecklas tillsammans är en förutsättning för ett hållbart och ansvarsfullt företagande både för oss som köpare och för våra leverantörer. Under årens lopp har vi arbetat fram ärliga och trygga relationer med våra leverantörer och vi ser en allt större öppenhet och vilja att genomföra förbättringar. Två gånger om året genomförs utvärderingar av våra private brand-leverantörer. Utvärderingen ger en bild av vad som har fungerat bra under föregående säsong och vilka (potentiella risk-) områden vi tillsammans med leverantören behöver förbättra inför kommande säsonger. Varje leverantör får en återkoppling på sitt resultat i utvärderingen.

VALET AV LEVERANTÖR – NYCKELN TILL LYCKAD PRODUKTION

Under året har det totala antalet leverantörer som ingår i vår leverantörsbas minskat något från föregående år. En del nya leverantörer har tillkommit medan andra har fasats ut, då oftast på grund av att de produkter som de erbjudit inte levt upp till våra behov. Valet av leverantör är viktigt. Det gäller att välja rätt leverantör till rätt typ av produkt, med rätt pris och med rätt kvalitet samt att leverantören skall uppfylla vår uppförandekod. NilsonGroup äger inga egna fabriker utan arbetar med en rad leverantörer som i nära samarbete med oss producerar våra skor. I vår leverantörsbas finns både varumärkesleverantörer, traders/agenter och direktleverantörer.

11


PROD UK T U T V E C K L I N G

Innan vi inleder ett nytt samarbete med en leverantör är det mycket som skall gås igenom och stämma för båda parter. Vi måste uppnå rätt typ av produkt, rätt kvalitet, rätt pris, uppfyllnad av minimikrav vad gäller socialt ansvar samt positiva resultat av testorders. Det finns

många sätt att göra inköpsprocessen mer hållbar. Att ge varje leverantör en plan för hur många par man planerar att orderlägga hos just dem är ett sätt som vi på NilsonGroup har anammat. Inför varje säsong, baserat på resultatet av leverantörsutvärderingen, ger vi leverantörerna en plan

för hur stor kapacitet vi anser oss kunna fylla hos just dem. Kapacitetsplaneringen ligger till grund för hur många par skor vi planerar att köpa hos varje leverantör. Vi för en nära dialog och uppdaterar planen med mer specifika volymer ju närmare den faktiska produktionstiden vi kommer.

P R ODUKTIONS L ÄNDER

2 014

P RO DU K T I O N S L Ä N DE R

2 015

2 016

KINA

82, 8%

8 4, 3%

8 4, 8%

VIETNAM

4, 7%

3, 6%

3, 4%

I N DONE S I E N

1, 8%

1, 6%

2, 0%

T HA I L A N D

1,1 %

1, 0%

1, 0%

ÖV R I G A A S I E N

2,1%

2,1%

2,1%

P O RT U G A L

1, 7%

1, 8%

2, 0%

I TA L I E N

1, 8%

1, 6%

1, 3%

ÖV R I G A E U ROPA

3, 0%

2, 9%

2, 5%

N O R DA F R I K A

0, 8%

0, 8%

0, 8%

SY DA M E R I K A

0,1%

Redovisar procentsatser > 0,1.

11 %

15 %

9% 2 014

15 %

74 %

9% 2 015

76 %

15 %

2 016

76 %

Utvecklingen av leverantörsantal i förhållande till inköpt volym.

PL LEV ERANTÖRER V I A KONTOREN

PL: PRIVATE LABEL, EGENMÄRKTA VAROR

MÄRKESLEV ERANTÖRER PL LEV ERANTÖRER ( EJ V I A KONTOREN)

12


S T UDIO S WEDEN Under 2016 påbörjades byggnationen av Studio Sweden, en prototypstudio där NilsonGroup vill utveckla samarbetet mellan produktutvecklare och skotekniker. Detta kommer att underlätta och öka utvecklingshastigheten för nya produkter. Produktutvecklarna kan vara med i de olika stegen och lämna feedback på produkten redan innan prototypen är färdigställd. NilsonGroup vill med detta befästa den tekniska kunskapen och kvaliteten på produkterna tidigt i processen. Detta är den andra anläggningen av sin sort i norra Europa.

13


PROD U K TION

PRODUKTION ETT COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÅLLBARA FÖRBÄTTRINGAR

För att ha en bättre översikt över produktionen så gör vi på förhand en noggrann produktionsplan för varje leverantör vilket betyder att vi kommer överens med våra leverantörer om när en order behöver placeras för att de i sin tur skall ha god tid på sig för att beställa material, skära till, sy, lästa och packa skorna. Allt för att både vi och våra leverantörer skall ha kontroll över ledtider, kapacitet och arbetstider för de anställda i fabrikerna. När sedan produkten är färdigutvecklad och godkänd så skapar vi en order. Denna order måste skickas till leverantören under rätt tidsperiod för att vi ska få produkten till butik i rätt tid för försäljning. Att vara på plats i produktionen ser vi som en viktig del i att skapa en effektiv och hållbar inköpsprocess. På plats i fabrik skapar vi också utrymme för dialog och förståelse från båda sidor. Vi vill ha en långsiktighet i vårt arbete med våra leverantörer vilket också kräver ömsesidighet. Detta innebär att vi alltid måste ställa krav på oss själva och vårt agerande gentemot våra leverantörer. Vi möter kulturella skillnader varje dag och ser det som otroligt viktigt att bemöta dessa olikheter med ödmjukhet. Då vi vill ha fortsatt hög kvalitet på våra produkter, rimliga ledtider, rimliga priser och bra arbetsförhållanden, ser vi att investeringar i kompetensutveckling hos våra leverantörer är en viktig del i arbetet. Ofta kan vi lära av varandra men om man inte förstår varför ett specifikt krav finns eller vad det betyder, är det svårt att acceptera

och följa det. Därför arbetar vi med regelbundna utbildningar för våra leverantörer. NilsonGroup ställer krav samtidigt som vi utbildar och visar leverantörerna hur de på egen hand kan gå vidare i hållbarhetsarbetet. Vi har valt att i vårt interna arbete lämna de traditionella leverantörskontrollerna av (”polisiär” karaktär) för att istället arbeta med ett coachande förhållningssätt. NilsonGroup utbildar både chefer och arbetare och jobbar för att tillsammans med leverantören implementera rutiner och strukturer direkt i fabrikerna. Coachning innebär att vi stöttar och finns tillgängliga i det dagliga arbetet för våra leverantörer. Ett coachande förhållningssätt ser vi som

UTBI L DN I NGST I L L F Ä L L E N HOS L E V E RA NT Ö RE R 2 014

18

2 015

41

2 016

34

Totalt antal utbildningstillfällen hos våra leverantörer gällande de olika delarna som ingår i vår uppförandekod.

14

en förutsättning för hållbara förbättringar. Kompetensutveckling hos våra leverantörer, genom regelbunden utbildning, är grundläggande för att nå långsiktiga och hållbara resultat.

Vi fokuserar på att göra förbättringar som gynnar fabriken vilket i förlängningen gynnar oss som kund. Vi fokuserar på att göra förbättringar som gynnar fabriken vilket i förlängningen gynnar oss som kund. Då vi valt att fokusera mer på förbättringar i fabrik utför vi kontinuerligt utbildningar hos våra leverantörer. Detta för att skapa en bättre grund för fabrikerna att arbeta med sitt eget hållbarhetsarbete. Vi jobbar fortfarande med direkta insatser vid besök men har även gått vidare och under 2016 startat upp information och utbildningar för att få fabrikerna att ta ett större eget ansvar, bland annat genom att hålla interna utbildningar för alla sina anställda i mänskliga rättigheter.


S O C IA LT ANSVARSTAG AND E I T I L LV E R KN I NGSLEDET

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att tillverkningen av våra skor sker under säkra och rättvisa arbetsförhållanden. 2002 antogs vår första uppförandekod och idag har vi en väl rotad intern organisation kring socialt ansvarstagande i tillverkningsledet. Uppförandekoden för socialt ansvar är en del av vårt samarbetsavtal med leverantören. Koden hanterar arbetsförhållanden i tillverkningsprocessen. Innan vi börjar vårt samarbete går vi igenom vårt leverantörsavtal med leverantören. Leverantören skall sedan signera det innan vi går vidare med vårt samarbete. Vår uppförandekod bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all form av diskriminering samt ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Utöver internationella konventioner och rekommendationer jobbar NilsonGroup alltid utifrån gällande nationella lagar, förordningar och regler i respektive produktionsland. Uppförandekoden i sin helhet är mycket omfattande och berör många delar av socialt ansvarstagande, bland annat har vi på NilsonGroup nolltolerans mot all form av korruption. Detta gäller i hela koncernen.

V I K T I G A H Ä ND E L SE R I N I L SO NG RO U P S U P P FÖ R A ND E KO D SA R B E T E

2002

D E N FÖ R STA U P P FÖ R A ND E KO D E N A N TO G S.

2005

ME D L E MSK A P I B SC I .

2008

C O D E O F C O N D U C T C OAC H A NST Ä L L S V I D P RO D U K T I ON SKO N TO R E T I K I NA .

2009

MINIMUMKRAV FÖR FABRIKERNA INFÖRS.

2 010

DET INTERNA VERKT YGET FÖR INSPEKTION AV FABRIKER SKAPAS OCH TAS I BRUK.

2 012

KONTROLLER AV KEMIKALIER I PRODUKTIONEN INFÖRS.

2 014

KONTROLLER AV MILJÖPÅVERKAN I PRODUKTIONEN INFÖRS.

2 015

Y T T E R L I G A R E E N C O D E O F C O N D U C T C OAC H A NST Ä L L S VID P RO D U K T I O NSKO NTO R E T I K I N A .

UTVECKLING AV ARBETET MED UPPFÖRANDEKODEN SKER LÖPANDE OCH UNDER 2017 ARBETAR VI MED ATT UPPDATERA VÅR UPPFÖRANDEKOD OCH VÅRT INTERNA ARBETSVERKT YG.

Med vårt coachande förhållningssätt i ryggen har vi valt att belysa vissa delar ur uppförandekoden extra mycket och kalla dem Minimikrav. Minimikraven är grundläggande krav på arbetsförhållanden i fabrik och betraktas som hörnstenar i den mer omfattande uppförandekoden. Vi accepterar exempelvis ingen form av barnarbete eller tvångsarbete och ingen form av diskriminering. Dessa krav skall alla leverantörer leva upp till vid alla tillfällen. Om vi under en revision upptäcker att en existerande fabrik avviker från dessa krav sätts en förbestämd åtgärdsplan in. Om fabriken misslyckas med att följa åtgärdsplanen avslutas samarbetet med den specifika fabriken under minst ett års tid. Innan vi inleder ett samarbete med en ny leverantör säkerställer vi att minimikraven följs. Läs mer om minimikraven och åtgärdsplaner på feetfirst.se/omoss/vart-ansvar/produktion.

kontor. Antal besök per fabrik och leverantör är behovsstyrt där ungefär hälften av besöken är föranmälda och andra hälften är oanmälda. Merparten av revisionerna är interna och genomförs av våra egna uppförandekods-coacher som är lokalanställda på produktionskontoren i Kina. Coacherna är experter på socialt ansvar i tillverkningsprocessen och arbetar med hållbara förbättringar utifrån NilsonGroups uppförandekod och minimikrav.

För att säkerställa att vår uppförandekod, våra minimikrav och kemikalierestriktioner följs gör vi regelbundna revisioner hos de fabriker som hanteras via våra produktions-

På huvudkontoret i Varberg jobbar en CSR-koordinator med samordning av CSR-arbetet. Efter varje leverantörsbesök återkopplar coacherna till koordinatorn som

Vi accepterar exempelvis ingen form av barnarbete eller tvångsarbete och ingen form av diskriminering. Dessa krav skall alla leverantörer leva upp till vid alla tillfällen. sammanställer resultaten och initierar eventuella extraåtgärder vid behov. Koordinatorn ansvarar för att hålla kemikalieoch CSR-områdena uppdaterade utifrån gällande lagar, regler och förordningar och ser till att coacherna får kontinuerlig återkoppling gällande eventuella förändringar. Under revisionerna använder sig coacherna av NilsonGroups egenutvecklade interna verktyg Factory Compliance Internal Form, FCIF. Verktyget är upparbetat utifrån BSCIs (Business Social Comp liance Initiative) revisionsverktyg och innehåller vår uppförandekod, kemikalierestriktioner och miljöfrågor.

15


PROD U K TION

Detta verktyg har använts för att kontrollera uppförandekodens implementering hos leverantör sedan 2010. Miljödelen som verktyget kompletterades med under 2015, belyser miljöbelastningen från skoproduktionen hos våra leverantörer. Kriterier som innefattar områdena miljöpolicy (dokumentation och implementering), avfallshantering, vattenförbrukning, energikonsumtion och utsläpp till luft, ger riktlinjer till våra leverantörer och vi kan på så sätt hjälpa dem med förbättringar inom dessa områden. Vi har i och med detta bättre kunskap om hur fabrikerna arbetar med miljö samt hur bra de implementerar ett hållbart arbetssätt. Ett fortsatt mål är att alla fabriker ska ha en grundläggande kunskap om den yttre miljön samt hur deras fabrik påverkar den.

FUL L VIS IT

2nd FOL L OW UP

79 78

80% 70%

Även resultaten från de externa revisionerna rapporteras till CSR-koordinatorn. De interna och externa resultaten jämförs och analyseras noggrant för att hitta eventuella skillnader och orsaken till dem. Vi tar med oss den analysen i det dagliga arbetet genom att vidareutveckla verktyg och metoder för bättre och mer effektiv coachning i fabrikerna. Under 2016 var fokus fortsatt riktat mot hälsa och säkerhet i

Som komplement till våra interna revisioner och för att kvalitetssäkra vårt interna arbete görs inspektioner av tredje part i fabrikerna. En tredje part är en extern, oberoende inspektör som inte har någon relation till varken NilsonGroup eller våra leverantörer. Externa revisioner görs främst hos leverantörer i länder där vi inte har egen

, 7 ,1 93 94

,8

personal på plats men även hos leverantörer som hanteras via våra inköpskontor. Kombinationen av interna och externa revisioner gör att vi med större säkerhet vet att vi är på rätt väg med det interna arbetet samt att vi har en nyanserad och verklighetstrogen bild av situationen i fabrikerna.

tillsammans med fabriken där fokus ligger på de områden där eventuella avvikelser har hittats. Nästkommande två besök bygger på den upprättade förbättringsplanen. När det tredje besöket är gjort börjar cykeln om från början med en ”full visit”. Utfallen från dessa besök är en del av det underlag som används i den återkommande leverantörsutvärderingen.

NilsonGroups grundprincip är att jobba i cykler om tre besök där det första besöket är en så kallad ”full visit”. I en ”full visit” behandlas FCIF:ens samtliga ca 260 frågeställningar grundligt. Efter det första besöket upprättas en förbättringsplan

,1

1 st FOL L OW UP

H A ND L I NG SP L A N JU ST E R A S - FA B R I K E N U T FÖ R FÖ R Ä ND R I N G A R .

Miljödelen som verktyget kompletterades med under 2015, belyser miljöbelastningen från skoproduktionen för våra leverantörer.

100% 90%

H A ND L I NG SP LAN TAS FR A M - FA B R IKEN U TF ÖR FÖ R Ä ND R I N G A R.

HA ND L I NG SP L A N JUST E R A S Y T T E R L I G A R E - FA B R I K E N U T FÖ R F Ö R Ä N D R I NG A R .

0 0 10 10

,8 ,7 92 92

0 0 10 10

0 0 10 10 ,7 ,9 83 82

,4 ,7 80 80

,1 , 2 92 92

,0 ,7 85 84

,5 ,2 62 60

60% 50% 40% 30%

2 015

20% 10 %

2 016 LÖ

NE

R AR

BE

T TS

ID

ER

U

A NG

AR

T BE

AR

FA

E

F CK

ÖR

E

N NI

GA

T

R N VÅ

GS

B AR

C DI

IP

ET

LI

N

E

A ÄR

ÅT

R GÄ

DE

LE

R

I DN

NG

S

S SY

TE

M

DI

R SK

IM

I

R NE

AR

BE

Uppfyllnadsgrad av uppförandekoden för NilsonGroups leverantörer.

16

IN

G

M TS

IL

J

H Ö/

ÄL

AR

B

SA

A ET

RB

O

Ä ST

DE

R TO

TA

LT


av grundvatten och åkermark i fabrikens närhet.

UTBIL D N IN G I FABRI K NilsonGroup har under flera år arbetat med insatser på plats i fabrik, bland annat med att höja kunskapsnivån hos våra leverantörer. Ett av de främsta områden vi arbetar med inom utbildning är hälsa och säkerhet, främst för att kunna minska riskerna i produktionen och skapa säkrare arbetsförhållanden. Vi erbjuder fabrikerna utbildning för personer i ledningsposition men även för de som arbetar i produktionen. Under 2016 startade vi upp ett projekt där fabrikerna själva ökar kunskapsnivån hos sina anställda i fabrikerna genom interna utbildningar. Vi finns med vid uppstarten av detta projekt hos varje leverantör och följer upp och coachar leverantörerna i de olika utbildningsstegen. Målet är att fabrikerna själva genom en höjd kunskapsnivå ska kunna minska de risker som kan förekomma i skoproduktionen. NilsonGroup arbetar successivt med att införa fler utbildningar inom olika områden för att öka medvetenheten hos alla anställda i fabrikerna och ge de en bättre grund att stå på i sitt yrkesliv.

fabrik men även frågor runt ledningssystem och dokumentation lyftes. De utbildningar som hölls för fabrikerna av våra coacher, var till största delen inriktade på våra fokusområden och NilsonGroups minimikrav.

Under 2016 var fokus fortsatt riktat mot hälsa och säkerhet i fabrik men även frågor runt ledningssystem och dokumentation lyftes. Fabriker vi arbetat med en längre tid redovisar kontinuerligt förbättringar medan nyare fabriker har viss implementeringstid. Det blir därför naturligt att vårt fokus vrids mer mot de nyare fabrikerna då de inarbetade oftast är mer stabila. När det gäller arbetet med socialt ansvar hos våra leverantörer ser vi en tydlig positiv utveckling hos de fabriker vi arbetar direkt med via våra produktionskontor (interna leverantörer), medan vi hos de fabriker där vi har agenter eller traders som mellanhänder (externa leverantörer) endast har påbörjat arbetet med uppföljning inom området. Detta gör att vi kommer att fokusera våra resurser mer och mer på de externa leverantörerna.

sammans med våra leverantörer ett ansvar att se till att våra produkter inte innehåller några ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna ämnen. Vi nöjer oss dock inte med att endast se till den färdiga produkten utan vi vill också aktivt motverka att dessa typer av ämnen förekommer i tillverkningsprocessen. Detta ser vi som ett viktigt led i att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden i fabrikerna samt att motverka negativa miljöeffekter så som förorening

Vårt revisionsverktyg behandlar bland annat följande områden: ansvar för kemikalier i fabrik, utbildning, förvaring av kemikalier, säkerhetsdatablad och förbudslista samt kemikaliehanteringen i produktion. Vid revisioner i fabrik använder sig coacherna av vårt egenutvecklade interna verktyg, FCIF. Kemikaliekontroller med FCIF som verktyg påbörjades under 2012. Nilson Groups restriktionslistor grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning REACH (Register, Evaluation, Authorization and Restriction for Chemicals) men ställer i många fall högre krav än lagstiftningen. Listorna är specialanpassade för skoproduktion och är framtagna tillsammans med kemikalieexperter och ackrediterade laboratorier. Våra restriktionslistor finns feetfirst.se/omoss/vartpublicerade på ansvar/produktion. Att ha kunskap om de ämnen som ingår i t.ex. ett lim är viktigt för att kunna garantera en säker hantering, produkt och produktionsmiljö. Ett säkerhetsdatablad (MSDS – Material Safety Data Sheet) innehåller information om ämnen som ingår i limmet samt instruktioner om hur produkten skall förvaras, hanteras och vilka

FCIF

2 014

2 015

2 016

A N TA L I N T ERNA B E SÖ K / RE V I SI O NE R

93

1 27

10 5

M E DE L- S C ORI NG I UPPFYL L NA D - UPPFÖ RA ND E KO D E N

83%

85%

85%

Antal genomförda besök i förhållande till medelvärdet av alla leverantörernas uppfyllnad av uppförandekoden.

ATT SKA PA SÄKRA P RODUK T ER UN D E R BR A FÖRHÅLLANDEN

Överallt i vår vardag finns kemikalier av olika slag och de flesta ämnen vi kommer i kontakt med i vardagen är inte skadliga för vår hälsa. Även skor innehåller kemikalier och på NilsonGroup har vi till-

17


PROD U K TION

åtgärder som krävs vid en eventuell olycka. NilsonGroup kräver av sina leverantörer att alla produkter, såsom limmer, lösningsmedel etc. skall ha korrekt tillhörande säkerhetsdatablad och att de skall finnas väl synliga och lättillgängliga i fabriken. Genom att sätta fokus på hantering och användning av kemikalier vill vi bidra till en ökad kompetens hos våra leverantörer. Det ger oss och leverantören en tydlig bild av var vi har de största riskerna. Utifrån varje fabriks unika behov genomför våra coacher regelbundna utbildningar och uppföljningar inom kemikalieområdet.

Att tillverka skor är ett hantverk från design till färdig produkt. Det är med andra ord många länkar i kedjan som skall hålla. Att tillverka skor är ett hantverk från design till färdig produkt. Det är med andra ord många länkar i kedjan som skall hålla. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken och på NilsonGroup har vi därför tekniker och kvalitetskontrollanter som hjälper våra leverantörer att skapa den produkt som vi efterfrågar. Tekniker och kvalitetskontrollanter är närvarande under hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen, från idéstadiet av en konstruktion, till inköp av material, sömnad, lästning och packning. De säkerställer att produkterna tillverkas i enlighet med NilsonGroups krav på materialets kvalitetsegenskaper samt att de estetiska kriterierna uppfylls.

1%

2 015

99%

0, 4%

2 016

99, 6%

G OD KÄNDA TESTER UND ERKÄNDA TESTER

Resultat för totala antalet tester som genomfördes under 2016. På NilsonGroup börjar arbetet med att säkerställa hög kvalitet på våra produkter i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Framtagning av läst och skons utformning i kombination med materialval har stor betydelse för kvaliteten på slutprodukten. I utvecklingsstadiet av produkten genomförs en riskbedömning. Där bedöms produkten kemikaliskt och med avseende på användning, konstruktion, produktionssätt och leverantör, för att upptäcka eventuella brister och problem innan produktionen startar. Att kontinuerligt utföra tester är viktigt för att så tidigt som möjligt upptäcka och förhindra att eventuella fel går vidare i kedjan. För att säkerställa att våra kemikaliska och fysikaliska krav uppfylls testas både råmaterial, de olika beståndsdelarna hos produkten och färdig produkt, beroende på riskbedömning. Tester av produkterna sker både före och under produktion. Förutom de tester vi

själva initierar, tar vi regelbundet del av de tester våra leverantörer själva gör internt och externt. Alla tester är produktspecifika och noga utvalda, till exempel har vi ett större fokus på barnprodukter. Om ett material skulle visa sig inte klara våra uppsatta krav, eller innehålla något otillåtet ämne, används inte detta material i produktionen av våra skor. NilsonGroup har ett eget testlaboratorium i Kina där vissa fysikaliska tester utförs, främst avseende vidhäftning av yttersulor men även färghärdighetstester. De fysikaliska tester som vi inte själva kan göra skickas till externa ackrediterade laboratorier. Till dessa laboratorier skickar vi produkter och material då vi vill ha en opartisk bedömning. Totalt utfördes 5405 tester under året. Andelen interna tester ligger på en konstant nivå mot förra året. Vi genomför fler tester ute i produktionen hos våra leverantörer, där flertalet fabriker har investerat

VAT T ENTÄTA P RODUKTER Vi har under 2016 ökat utvecklingen av våra egna vattentäta produkter och därmed ökat antalet produkter och direktleverantörer för detta. Vi gör detta för att med större säkerhet kunna erbjuda våra kunder produkter som fungerar i alla väderförhållanden och för att ha en större kontroll av produktionsprocesserna och de kemikalier som används under dessa. I och med det beslut som togs under 2015 att fasa ut perfluorerade ämnen i våra produkter så har vi under 2016 utvecklat andra material och har tillsammans med leverantörer hittat en alternativ lösning för att fortfarande ha en bra vattenavstötande effekt på produkterna utan att använda fluorerade ämnen. Vi har dock stött på några problem längs vägen och vi har idag några få produkter som fortfarande använder fluorkarboner som ytbehandling. Vi vill fortfarande kunna erbjuda de bästa produkterna till våra kunder och inte sänka våra kvalitetskrav. Detta gäller dock endast några få produkter och utfasning av behandlingar med fluorkarboner kommer att fortsätta under 2017.

18


i testutrustning för att kontrollera kvaliteten på produkterna. På så sätt förkortas ledtiden ytterligare. Vi ställer höga krav på att de ämnen som finns med på vår restriktionslista för kemikalier inte får förekomma i våra skor. I stort sett alla kemikaliska tester skickas till externa ackrediterade laboratorier. Ute i produktion kontrollerar vi själva förekomsten av nickel i accessoarer. Urvalet för de kemikaliska testerna görs med hjälp av stickprov och baseras på produktens material och användningsområde. Via samarbetet med Kemikaliegruppen (Kemikaliegruppen vid Swerea IVF) håller vi oss ständigt uppdaterade på området för att snabbt kunna undersöka och vidta åtgärder.

Vårt arbete med utbildningar ger oss en stor fördel när det kommer till förbättringar och förändringar i fabrikerna. F CIF - AR BET E OCH MÅL

Vi arbetar systematiskt med socialt ansvarstagande i produktionsledet. Under 2016 har ett av våra fokusområden varit hälsa

ANS VAR FÖR FÖRBÄT T RINGAR HOS L EVERANT ÖR Både leverantören och NilsonGroup som köpare bär ett ansvar för implementeringen av uppförandekoden och de andra krav vi har. Vi vill genom utbildning och förbättrade system och rutiner i fabrikerna hjälpa dem att ta kontrollen över införandet av förbättringarna. Vi vill självklart fortsätta ta vårt ansvar genom coachning och kompetensutveckling på plats för att säkerställa att kunskapen bibehålls hos fabrikerna och förs vidare till alla som arbetar där.

och säkerhet i produktionen. Där ingår allt från brandskydd och utrymningsvägar till skyddsutrustning och kemikaliehantering. Ett annat fokusområde har varit ledningssystem på fabriken, där det ingår delar om vilka rutiner och dokumentation fabriken har och att ansvaret för de olika delarna finns fast förankrat i organisationen och inte försvinner med specifika personer. För att kunna se hur fabriken utvecklas inom dessa områden har vi i vårt verktyg FCIF frågor som rör dessa delar mer specifikt och utifrån dessa får man fram en uppfyllnadsgrad som visar på hur många procent varje enskild fabrik uppnått.

förändringar i fabrikerna. Vid våra inspektioner ser vi gradvisa förbättringar hela tiden. Vi ser dock en del brister i uppfyllnad och kommer därför framöver lägga extra fokus på vissa områden, bl.a. arbetstider, löner och rätten till fria fackföreningar. Som ett led i detta arbete kommer vi att öka kraven på fabrikerna om att utbilda arbetarna på fabrik om deras rättigheter vad det gäller arbetstider, säkerhet m.m.

Vårt arbete med utbildningar ger oss en stor fördel när det kommer till förbättringar och

19


LO GIST IK

LOGISTIK OPTI MERADE T RANSPO RT E R

På NilsonGroup finns en stark medvetenhet om transporters miljöpåverkan. Vi arbetar därför kontinuerligt med att minska till exempel de koldioxidutsläpp som orsakas av våra transporter, genom samarbete med miljömedvetna transportörer till sjöss och på land. Arbetet bedrivs genom att aktivt välja rätt transportör och transportslag för våra godsflöden. En annan viktig faktor som vi arbetar med är optimering av fyllnadsgraden i våra egenproducerade skokartonger och lastbärare, t. ex. containers för sjöfrakt. TR ANSP ORTKEDJAN - F R ÅN T I L LV ER KNING T ILL B UT IK

På årsbasis produceras ca. 9 miljoner par skor i Asien och Europa som levereras till vårt centrallager i Varberg säsongsvis. Majoriteten av våra produkter tillverkas i Asien och fraktas främst med båt till hamnar på västkusten, bland annat till Göteborg och Halmstad. De produkter som tillverkas i Europa fraktas med lastbil direkt till vårt centrallager i Varberg. Vissa produkter fraktas direkt från leverantör till våra butiker. Att frakta skorna med båt är förstahandsvalet eftersom det i nuläget betraktas som det miljömässigt och ekonomiskt bästa alternativet.

16 %

2 015

8 4%

Att frakta skorna med båt är förstahandsvalet eftersom det i nuläget betraktas som det miljömässigt och ekonomiskt bästa sättet.

17 %

2 016

83%

BÅT B IL

Val av transportsätt i procent. (Övrig transport t.ex. flyg står för < 0,5%.)

20

Under 2016 startades ett projekt inom samlastning och cross dock för att minska antalet transporter och för att minska omlastning och transportsträckor. Samlastning innebär att vi från centrallagret sampackar de skor som ska ut till en specifik butik med t.ex marknadsmaterial eller eventuella e-handelsorders. Cross-dock är ett projekt där vi redan hos leverantören bestämmer till vilken butik skorna ska skickas. Kartongerna märks upp med speciella etiketter som har ett specifikt kollinummer som sedan styr ompackningen av kartongerna hos vår transportör i Sverige.


Godsf lödet från vårt centrallager till våra butiker i Norden sker vanligtvis med lastbil, ibland i kombination med tåg. Genom att optimera fyllnadsgraden på de pallar som skickas kan vi minska det totala antalet transporter.

Ett nystartat projekt inom optimering av godsflödet till butik har under 2016 testats med goda resultat. Optimeringen har minskat totala antalet kartonger med ungefär 10%.

Ett nystartat projekt inom optimering av godsf lödet till butik har under 2016 testats med goda resultat. Optimeringen har minskat det totala antalet kartonger med ungefär 10%.

genom att öka kunskapen hos rederier kring återvinning, utsläpp, havspåverkan etc. Läs gärna mer om deras arbete på www.cleanshippingindex.com.

NilsonGroup följer löpande aktuella miljöinitiativ som bedrivs inom både landbaserad trafik och sjöfart, för att kunna påverka och bidra på bästa sätt. Eftersom ca. 83% av importfrakten transporteras på båt, så är framstegen inom det området extra viktiga för oss i arbetet med att minska företagets miljöpåverkan.

E- HAN D EL EN LO G I ST I SK V E R K SA MH E T

Via vårt medlemskap i miljöorganisationen Clean Shipping Index (CSI), så följer vi ut vecklingen och håller oss uppdaterade. CSI-organisationen utvecklas i sin tur ständigt och har ett samarbete med Clean Cargo Working Group (CCWG). Båda organisationerna verkar för en renare havsmiljö,

I och med den nya e-handelsplattformen har vi valt att omorganisera vår hantering av produkter på lagersidan och ett styckplockningssystem har upprättats för att kunna förse både kunder och butiker med rätt antal par av en specifik artikel för att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi arbetar kontinuerligt för att reducera vår miljöpåverkan. När det kommer till e-handeln så använder NilsonGroup endast plastpåsar för att packa skorna till kunderna istället för kartonger. Detta då man ofta behöver använda sig av fyllnadsmaterial i kartongerna för att skorna inte ska skadas under transporten. Även retursedlar och

annan följedokumentation är omarbetade till mindre format för att minska pappersförbrukningen. När kunder väljer att hämta ut sina köp i våra egna butiker, samlastas dessa skopaket med övrigt gods som ska skickas till samma butik. Utskick av förbrukningsmaterial till våra butiker samlastas även det med annat pallgods till butikerna. Allt detta gör att vi kan optimera antalet transporter och öka vår pallfyllnadsgrad. När vi packar kartonger till butikerna eller skickar annat butiksmaterial så återanvänds tomma, nermalda transportkartonger som utfyllnadsmaterial där det behövs. Tidigare köpte vi helt nya material till utfyllnad. TJÄ NST E B I L A R

Under 2016 köptes 6 nya tjänstebilar in som alla är miljöklassade enligt de nya regler som sattes upp 2013.

21


F Ö RSÄLJNING

FÖRSÄLJ NING BUTIK ERNAS B ET YDE L S E F Ö R V ÅR A KU NDER

Allt fler kunder handlar via olika e-handelskanaler. Det är därför viktigt att vi via vårt butiksnät kommunicerar och bygger relationer till våra kunder för att kunna hjälpa dem i valet av produkt. NilsonGroup har under 2016 tagit ett stort steg mot bättre samordning för att ge kunden en större helhetsupplevelse. Detta har inneburit flera samdriftsbutiker där vi bättre utnyttjar våra butiksytor samt etablerandet av vårt nya koncept FEETFIRST. Ett gemensamt arbetssätt i alla våra koncept gör att personal lättare kan byta butik. Ett projekt för vidareutveckling av butiksdriften har startats upp som involverar både butikerna och HK. Målet är att frigöra mer tid till det personliga kundmötet.

NÖJDA KUNDER - VÅRT F R ÄM STA M ÅL

På NilsonGroup vill vi att kunden skall ha stora valmöjligheter och alltid få den bästa kvaliteten till det bästa priset. Vi vill öppna dörrarna till hur vi arbetar med arbetsförhållanden i produktionen och visa att vi tar ansvar samtidigt som vi har många utmaningar framför oss. Vi vill ta oss an dessa utmaningar och utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi värnar om våra kunder och det är viktigt för oss att ta hand om dem på bästa sätt, bland annat genom vår kundklubb, FEETFIRST Friends. Där samlar kunden bonus på inköp från alla våra butikskoncept – DinSko, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports, Skopunkten samt våra franchisebaserade Ecco Stores.

22

Sedan starten 2009 har vi sett en ökning av medlemsantalet och vi har i dag ca 1,2 miljoner medlemmar. Via kundklubben får de, främst via mail och sms, ta del av specifika utskick, erbjudanden och kampanjer. För femte året i rad genomfördes under 2016 en webbaserad enkät bland våra klubbmedlemmar, där kundnöjdheten mäts. Mest nöjda är de medlemmar som registrerat sig på Skopunkten. 65% av våra medlemmar uppger att de är mycket eller ganska nöjda med FEETFIRST Friends. Medelbetyget på kundklubben är 6,7 av 10. Här ser vi att det finns utrymme för förbättring. Läs mer om vår kundklubb på vår hemsida feetfirst.se. Vi får dagligen frågor rörande kvalitet, kemikalier eller vår uppförandekod, både direkt till personal i våra butiker eller via mail till huvudkontoret. Vi sätter värde på dessa frågor och har en hög ambition att så snart som möjligt återkomma till kund med ett svar. Vi har en väl utvecklad rutin i butik för snabb återkoppling till huvudkontoret vad gäller dessa frågor. S AM O R D N A D E - H A ND E L

Under 2016 bytte E-handeln på Nilson Group namn från Put Feet First till FEETFIRST för att tydliggöra den röda tråden mellan butik, kundklubb och e-handel. Alla våra koncept är samlade på en sajt, www.feetfirst.se. En samlad E-handel ger kunden möjlighet att på ett enkelt sätt handla från alla våra varumärken och koncept samtidigt. Varorna från de olika koncepten sampackas vilket leder till minskat antal paket, mindre avfall och bättre fyllnadsgrad i transporten

ut till våra kunder. För att ytterligare underlätta har vi fri frakt och fria returer på alla ordrar som hämtas ut och returneras i butik. Vid utlämning i butik har vi möjlighet att erbjuda kunden en högre servicegrad jämfört med postens utlämningsställen. Vår butikspersonal kan besvara frågor om t.ex. skovård och passform. Eventuella returer för E-handeln kan ske till valfri butik inom NilsonGroup.

Under 2016 bytte Ehandeln på NilsonGroup namn från Put Feet First till FEETFIRST för att tydliggöra den röda tråden mellan butik, kundklubb och e-handel. SO C I A L A ME D I E R

Det finns platser där vi finns alla dagar i veckan och under dygnets alla timmar. Samtliga affärsområden finns representerade i några av de sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, YouTube eller Snapchat, där nyheter, produkter och aktuella erbjudanden presenteras för önskad målgrupp eller direkt till dess följare. Det sociala utbytet ger oss värdefull information om vad våra kunder gillar och vad de väljer att dela vidare i sina privata nätverk. På våra Facebook-sidor välkomnas kundfrågor, önskemål och synpunkter gällande alla delar i organisationen. Här


bemöter vi kommentarer snabbt med support och har som mål att upprätthålla en svarsfrekvens på 100%. Arbetet med de sociala medierna är strategiskt planerade för att öka antalet följare samt utöka den digitala annonseringen löpande. NilsonGroup har även en företagssida på världens största yrkesnätverk, LinkedIn. Vår närvaro innebär att vi syns med vårt företagsnamn samtidigt som vi har möjlighet att publicera inlägg och nyheter. Ett steg i rätt riktning mot vårt strategiska mål ”Varbergs och skobranschens mest attraktiva arbetsgivare”. LinkedIn är en lämplig kanal att använda för att sprida företagsfrågor inom vår bransch. Läs mer på linkedin.com/company/nilsongroup. Om du har några frågor gällande sociala medier så hör av dig till socialmedia@ feetfirst.se

MEDVETN A ENERGIVAL I B UT I K

I butik förbrukas mycket energi. Våra kunder behöver rätt belysning och ett behagligt klimat när de besöker våra butiker. Då handlar det om att göra smarta val för att kunna erbjuda den upplevelsen på ett resurseffektivt sätt. Vi arbetar aktivt med hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartners, exempelvis fastighetsägare. Det kan röra sig om allt ifrån sopsortering till val av elleverantör. I de butiker där vi har möjlighet att påverka valet av energi använder vi oss endast av miljövänlig el. Vår huvudleverantör av inredning är godkänd av och arbetar i enlighet med både I-way och Q-way. (ISO 9000 och ISO 14000). Detta innebär ständiga förbättringar genom handlingsplaner och dokumenterade mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt förbättringar av hälsa och säkerhet för de anställda. I alla nyetableringar installeras ny energisnål belysning. Beslut är taget att byta ut belysningen även i befintliga butiker till LED-belysning. Det ger dubbel effekt i minskad elförbrukning genom att LEDarmaturerna både drar mindre el och avger mindre värme, vilket minskar behovet av extra kyla till butikerna. Vi installerar också automatisk belysning i utrymmen så som kök, toaletter, kontor, städ- och tvättutrymmen. Vi ser även i år en minskad energiförbrukning i våra butiker. Under året har ett omfattande jobb startats

upp genom Lagen om energikartläggning (EKL). Betydande energianvändning analyseras i detalj både på huvudkontor, på centrallager och i butik, och åtgärdsförslag tas fram för att minska energiförbrukningen. Under första delen av 2017 kommer åtgärdsförslagen utvärderas och beslut tas om vilka åtgärder som skall utföras.

och textilier för återanvändning eller återvinning. Vårt samarbete inkluderar idag 22 butiker i Skåneregionen och i Växjö. I dessa butiker har specifika insamlingskärl placerats i vilka de reklamerade skorna slängs. Kärlen töms kontinuerligt av TextilRecyclings personal och skorna skickas sedan vidare till företagets samarbetspartners för sortering, materialåtervinning eller återförsäljning. Vi vill genom vårt samarbete bl.a. minska våra sopor då reklamerade skor annars går direkt i soptunnan till förbränning. Reklamerade skor som av någon anledning bedöms vara olämpliga för återanvändning, läggs inte i insamlingskärlen. Läs mer om Textil Recycling på www.textilrecycling.se

ÅT ERV I N N I NG I B U T I K

NilsonGroup har sedan 2014 ett samarbete med det skånska företaget TextilRecycling till vilka NilsonGroup skänker skor som av olika anledningar har reklamerats till butik. TextilRecycling är ett socialt företag som hanterar insamling av kläder, skor

E N E RGI F Ö R B RUK NI NG

2 013 - 14

2 014 - 15

2 015 - 16

- 4%

- 2%

- 2%

Minskad energiförbrukning på jämförbara butiker från tidigare år.

23


AN VÄ ND NI NG

ANVÄNDNING SKOVÅRD FÖR ALLA L ÄG EN

Ö K A L I VSL Ä N G D E N P Å D I N A SKO R

På NilsonGroup brinner vi för skor. Vi är stolta över våra produkter och vårt främsta mål är att våra kunder skall vara nöjda med sitt skoinköp hos oss. Vi ska leva upp till och gärna överträffa förväntningarna om en bra, säker, prisvärd och hållbar produkt. Även som kund kan man påverka. Genom att använda och ta hand om sina skor på ett bra sätt förlänger man livslängden.

Bra omhändertagande ökar skornas livslängd. Genom regelbunden vård kan man på så sätt få en produkt som håller längre. Vår butikspersonal har bra kunskap om vilka typer av skovårdsprodukter man bör använda till de olika skorna och hur man applicerar produkterna för bästa resultat.

NOG A UT VALDA P ROD UK T E R

Vi har i vårt samarbete med vår leverantör valt ut ett brett sortiment av skovårdsprodukter för alla typer av material. Produkterna är helt fria från fluorerade ämnen. Några produkter i sortimentet är miljömärkta med Falken, som är Nat urskyddsföreningens Bra Miljövalmärkning. NilsonGroup har även ett eget sortiment av iläggssulor som finns tillgängligt i våra butiker och på e-handeln.

S KOT I P S Alla skor behöver tid för att torka och luftas. Det betyder att man inte bör ha samma skor flera dagar i rad utan variera mellan några par för att låta dem vila en dag eller två. Använd skohorn vid påtagning av skorna så undviker du nedtrampade hälkappor och skoskav. Om man använder iläggssulor i sina skor hålls de fräscha längre. Det är bra att ha en varmare sula i vinterskorna så att isoleringsförmågan ökar. För att utöka livslängden ytterligare kan man lämna in sina skor till en skomakare och klacka eller sula om dem. Att skänka bort hela skor till välgörenhet istället för att slänga dem gör att produkterna får ett nytt liv hos en annan användare. Det finns många som har behov av skor men som inte har möjlighet att köpa nya.

24


ME DARBETARE I N SPIRERANDE OCH UT VE CK L AN D E AT T JO BBA PÅ NILSONGROUP

Att NilsonGroup har en stark företagskultur råder det inga tvivel om. En kultur som inspirerar till kreativitet och engagemang bland alla medarbetare. Vi vill att varje dag skall kännas meningsfull och att det skall vara roligt att gå till jobbet! Allt vi står för finns samlat i vår koncernpolicy som alla nyanställda får kännedom om. NilsonGroups värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och återfinns i våra kärnvärden -KENT. Vi strävar efter att alla skall känna sig välkomna hos oss oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Detta gäller både medarbetare och kunder. Vi ser mångfald som en styrka. Vi månar om våra anställda och för de som arbetar inom NilsonGroup finns ett antal förmåner som dels är reglerade via lag och kollektivavtal, dels via interna riktlinjer. Bland annat kan nämnas företagshälsovård, personalrabatt och inköp av arbetsskor. Vi uppmuntrar till en aktiv fritid via olika typer av friskvårdbidrag. Samtliga anställda inom varje avtalsområde i respektive land omfattas av kollektivavtal. På företagets huvudkontor finns en skyddskommitté där fackliga parter och utvalda chefer möts och samverkar 2-4 ggr per år i frågor som rör arbetsmiljön och säkerheten på en central nivå. Vi har en mycket låg frekvens av tillbud och arbetsskador i hela bolaget. Sjukfrånvaron har under 2016 ökat något. Vi kommer tillsammans med företagshälsovården att arbeta med att sänka sjukfrånvaron för kommande år. Under året tog 303 kvinnor och 5 män ut föräldraledighet totalt inom företaget. Under 2016 anmäldes inga fall av diskriminering. Inom NilsonGroup är vi anslutna till fyra kollektivavtal och våra ingångslöner följer dessa avtal. Enligt arbetsmiljölagen ska alla verksamheter bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I det arbetet ingår att undersöka arbetsmiljön kontinuerligt samt att göra regelbundna riskbedömningar och konsekvensbedömningar. NilsonGroup anser att det är viktigt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I de fackliga avtal som föreligger finns frågor rörande hälsa och säkerhet som också är reglerade i arbetsmiljölagen.

S AM AR B E T E ME D FAC K L I G V E R K SA MHET - E N S J Ä LV K L A R H E T

I Sverige har vi en stark tradition av facklig verksamhet. Detta värnar vi om på NilsonGroup. Att ha en nära dialog med fackföreningarna är en självklarhet för oss. Att träffas regelbundet och dela med oss av information är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vill man arbeta i skobranschen ska NilsonGroup vara det självklara alternativet. Vi följer alltid gällande lagar och kollektivavtal.

UT B I L D N I N G H A ND I HA ND ME D P E RS O N L I G UT V E C K L I NG

NilsonGroup är seriösa och professionella i allt vi gör och vi vill att varje medarbetares kompetens och egenskaper skall tas tillvara på bästa möjliga vis. Genom att sätta tydliga mål och fokusera på individuell utveckling vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Våra medarbetare är en nyckel till framgång och hållbar utveckling. Varje år genomförs medarbetarsamtal med alla anställda. Samtalen

syftar till att gemensamt utvärdera året som varit samt komma överens om individuella mål för kommande år. En ny modell för medarbetarsamtal i butik togs fram under 2016. Detta är ett viktigt verktyg för våra butiks- och regionschefer.

Genom att sätta tydliga mål och fokusera på individuell utveckling vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. En annan del i vår personalutveckling som vi månar om är att erbjuda olika typer av utbildningar, både internt och externt. Under 2016 startades den första delen av NilsonGroup Academy, vårt interna utbildningssystem. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2017 och NilsonGroup Academy kommer att fyllas på med aktuella utbildningar löpande. Avsikten är att uppmuntra och underlätta vidareutbildning för de anställda.

25


Utbildningarna som erbjudits under 2016 är Introduktion till ledarrollen, Försäljning och utveckling, Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Svåra samtal, Säkerhet i butik, Första hjälpen och Brandutbildning. Vid upphandlingen av utbildningen inom Första hjälpen och HLR (Hjärt och Lung Räddning) sattes som mål att minst en anställd per butik ska genomgå utbildningen under en treårsperiod. Företagets 10 regioner delades upp och under 2015 utbildades personal inom 3 regioner, under 2016 inom 4 regioner och resterande 3 regioner kommer att utbildas under 2017. Denna utbildning kommer sedan att återkomma med lämpliga tidsintervaller. Totalt har 466 personer genomgått utbildning i HR-avdelningens regi under det gångna året vilket totalt resulterat i mer än 3200 utbildningstimmar för vår personal. Utöver detta var det mer än 1400 personer som genomförde vår digitala utbildning för butikspersonal. Det genomfördes också utbildningar för personalen vid våra två produktionskontor i Kina, bland annat gällande våra minimikrav på leverantörer och brandskydd. NilsonGroup har totalt 313 personer i chefsbefattning. I en chefsbefattning ingår alltid personalansvar. På våra produktionskontor främjar vi lokalanställning bland våra medarbetare. För närvarande är 80 % av personerna i chefs-

26

position lokalanställda vid våra kontor i Kina. Bland övriga anställda i Kina är siffran 90 %. Vi anställer lokalt bland annat för att säkerställa en bra kommunikation bland personalen samt för att bidra till samhällsutvecklingen på plats. Med lokalanställd menar NilsonGroup en anställd som är bosatt på orten samt född och uppvuxen i landet. S AM M A K U ND B E MÖ TA N D E O C H RU T I N ER I A L L A B U T I K E R

NilsonGroup har en väl genomarbetad Rutinhandbok som lyfter allt från hantering av varor till rån och hot i butik. Rutinhandboken är uppdelad i tre viktiga kapitel: Säkerhet, Försäljning och Lager. Varje kapitel lyfter regler och rutiner kring hanteringen runt de olika arbetsmomenten. Alla anställda i butik ska under det gångna året ha signerat en så kallad Rutinförsäkran där de intygar att de läst och förstått NilsonGroups Rutinhandbok. Varje kapitel signeras för sig. Varje år utför NilsonGroups säkerhetsavdelning internrevisioner i butik. Då har vi säkerhetspersonal på plats som tillsammans med butikschefen går igenom butiken utifrån gällande regler och rutiner men även för att riskanalysera och säkra arbetsplatsen för personalen. Under 2016 gjordes 72 internrevisioner

som dokumenterades i ett fördefinierat internformulär. Vid större avvikelser i dessa påbörjar säkerhetsavdelningen en djupanalys där vissa uppsatta parametrar kontrolleras och jämförs. Vid en sådan analys kan det upptäckas eventuella interna oegentligheter, t ex falska återköp, vilket är den mest vanliga oegentligheten. Under 2016 hade säkerhetsavdelningen 5 fall av interna oegentligheter som samtliga resulterade i att den anställdes anställning upphörde. Säkerhetsavdelningen medverkade under året på alla NilsonGroups regioners butikschefsmöten. På dessa möten informeras och utbildas personalen i säkerhetsrelaterade frågor. ME DV E T N A MI L JÖ VA L

Vi har på vårt huvudkontor automatisk belysning i flertalet utrymmen för att förhindra onödig elförbrukning. Vårt avfall sopsorteras och all uttjänad hårdvara tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Vid inköp av nya datorer används EPEAT, Electronic Product Environmental Assessment Tool (www.epeat.net). EPEAT är ett globalt rangordningssystem för grönare elektronik och används som ett verktyg för att vid inköp kunna göra miljöriktiga val. Inköp görs endast efter EPEATs högsta klassning, ”Gold”, vilken uppfyller flest miljökriterier.


Totalt har 466 personer genomgått utbildning i HR-avdelningens regi under det gågna året vilket resulterat i mer än 3200 utbildningstimmar för vår personal.

27


S AMARBE T E N OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG Vi vill ta ett aktivt ansvar för det samhälle där vi verkar och för hållbarhetsfrågor generellt. Det är för oss en självklarhet att bidra till och engagera oss i samhällsförbättrande och hållbarhetsfrämjande insatser. Vi arbetar med dessa frågor såväl internt som i externa projekt och samarbeten. M E DLE MS KAP OC H S AMARBETEN

SW E D E N T E XT I LE WAT E R I NI T I AT IVE (S T W I ) Sweden Textile Water Initiative startades 2010 som ett samarbetsprojekt mellan ett 30-tal svenska textil- och läderdetaljhandelsföretag i Sverige, tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI). Initiativet har tagit fram riktlinjer för att minska vattenåtgången i de olika produktionsleden för textil- och skinnprodukter. För mer information: stwi.se

KEMIKAL IEGRUP P EN Sedan årsskiftet 2010/2011 är NilsonGroup medlem i Kemikaliegruppen. Gruppen finns till för att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen, samt genom en kunskapsplattform hjälpa företagen att motverka förekomsten av farliga ämnen i deras produkter och för att möta krav och åsikter från media och konsumenter med fakta. Kemikaliegruppen drivs av Swerea IVF kopplat till ett nätverk av experter inom alla samhällsdelar. För mer information: swerea.se

C LE AN S HI P P I NG

T EXT IL REC YC L ING

2012 gick NilsonGroup med i projektet Clean Shipping. Genom medlemskapet får vi tillgång till en databas där fartyg är rankade utifrån miljöbelastning. Därmed kan vi göra aktiva val av rederi för våra sjötransporter.

NilsonGroup och Textil Recycling samarbetar för att skänka skor till återanvändning och återvinning. Samarbetet går ut på att Textil Recycling hämtar reklamerade skor i butikerna för att sedan transportera dessa till Polen och Tyskland för sortering och återanvändning.

För mer information: cleanshippingindex.com

För mer information: textilrecycling.se

B U S I NE S S F OR S OC I AL NSIK L R) R E SSPVE ONS BIHANDE LI T Y (BS Svensk årsskiftet Handel är2010/2011 en näringslivsorganisation arbetar med Sedan är NilsonGroup som medlem i BSR. näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföreBSR är ett globalt nätverk med mer än 250 företag som tag. Det är en organisation företräder medlemmar, därmedlemsdriven man arbetar med att utveckla som hållbara affärsföretag inom och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar strategier ochpartilösningar genom konsulttjänster, forskning och för en värld med fri handel utan handelshinder. tvärsektoriell samverkan. information: www.bsr.org svenskhandel.se För mer information,

FUR FREE AL L IANC E (FFA) Sedan januari 2011 har NilsonGroup ett avtal med Fur Free Alliance och vi har genom avtalet anslutit oss till det internationella Fur Free Retail Program. Programmet går ut på att man endast använder skinn och päls som kommer från djur som är uppfödda för köttproduktion och där skinnet/pälsen är en biprodukt. För mer information: furfreeretailer.com

28


C SR SCA N D IN AVI AN S HOE I NDUS T RY Ett nätverk där skobranschens största återförsäljare träffas och diskuterar hållbarhetsfrågor. Vi samlas två gånger per år för att lyfta frågor som rör miljö, arbetsförhållanden och sociala frågor i produktionsländer. Nätverket grundades 2016 och det första mötet hölls i januari 2016.

S AM HÄ L L S ENGAGEMANG

SO S BARNBYAR

HUMAN BRIDGE

SOS Barnbyar är en federation som bedriver verksamhet för att förbättra tillvaron för de allra mest utsatta barnen. Runt om i världen finns 150 miljoner barn som förlorat en eller båda sina föräldrar. SOS Barnbyar jobbar för att sätta dessa barns bästa i fokus och hjälpa så många som möjligt. Föräldralösa och övergivna barn får ett nytt hem i någon av barnbyarna, medan familjer som har det svårt får stöd och hjälp för att förhindra att barnen blir övergivna. NilsonGroup har sedan 2008 samarbetat med SOS Barnbyar och stödjer en barnby i Putian, Kina.

Human Bridge är en professionell organisation som utför materialrelaterade projekt inom bistånd. Årligen sker insatser till ett 25-tal länder. En del insatser sker i samverkan med andra organisationer, bland annat Läkarmissionen och Erikshjälpen. Bistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges kärnområden. Genom deras arbete är de med och gör skillnad för både människa och miljö. Under 2016 skänkte NilsonGroup skor till Human Bridges biståndsprojekt. För mer information: humanbridge.se

För mer information: sos-barnbyar.se

PL A N I NT E RNAT I ONAL

MUS IKHJ ÄL P EN

PLAN International är en självständig utvecklings- och humanitär organisation som arbetar med barns rättigheter och jämlikhet för flickor. De strävar efter en rättvis värld, tillsammans med barn, unga människor, sina bidragsgivare och partners. Under 2016 genomfördes 2 kampanjer i butik och på nätet för att stödja PLAN Internationals arbete.

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som funnits i Sverige sedan 2008. I 144 timmar sänder programledarna direkt dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play för att tillsammans med Radiohjälpen uppmärksamma och samla in pengar till en undangömd humanitär katastrof; det är ett nytt tema i Musikhjälpen varje år. Nilsongroup donerade pengar till Musikhjälpen 2016.

För mer information: plan-international.org

För mer information: sverigesradio.se

29


VÅRT A R B E T E MED HÅLLBARHETSFRÅGOR För oss på NilsonGroup är hållbarhetsfrågor mer än bara en pliktskyldig del av verksamheten. Vi har under flera år aktivt arbetat med frågor som rör hållbarhet, såväl med hänseende till miljöaspekter som i sociala frågor.

NÅ GRA FRÅGOR TILL JO N N A B UR M AN C S R - ANSVARIG P Å N I L S O N G RO UP

Vad är din uppgift hos NilsonGroup? Jag är CSR-koordinator och arbetar i min roll med många olika hållbarhetsfrågor. Bland annat följer jag upp implementeringen av vår uppförandekod hos våra leverantörer. Jag har även ansvar för hanteringen av kemikalier i våra produkter och i produktionen. Har NilsonGroup särskilda krav på social hållbarhet? Ja, vi har sedan 2002 en uppförandekod som våra leverantörer måste följa. Där tar vi upp säkerhet i produktionen, att de som arbetar

med våra produkter ska få bättre arbetsvillkor och hälsa och att vi inte accepterar barnarbete eller tvångsarbete för att nämna några delar. Vår uppförandekod finns att ladda ner från feetfirst.se Vilka utmaningar ser du med att arbeta med socialt ansvar i produktionen? En av de svåraste delarna med att arbeta med socialt ansvar i produktionen är att många arbetare endast jobbar kortare perioder och att det därför inte blir någon kontinuitet i kunskapsutbytet mellan de äldre arbetarna och de nyare. En annan utmaning är att ackord fortfarande används i stor utsträckning i fabrikerna. Det innebär att det blir svårare att kontrollera

registrering av arbetstider och kontroll av och ersättning för övertid. För att förbättra situationen i fabrikerna arbetar vi aktivt med utbildningar hos våra leverantörer. Vi vill få fabrikerna att själva öka kunskapen och medvetenheten hos sina anställda bland annat genom interna utbildningar. Hur arbetar ni med transparens i leverantörskedjan? NilsonGroup har under en tid haft interna diskussion om att öppna upp våra leverantörslistor och hoppas kunna göra detta senast 2018.

HÅLLBARHET - EN S J ÄLVKL ARHET Det är vår övertygelse att en så viktig fråga som att skapa en hållbar framtid måste innefatta alla delar av samhället. Politiken, näringslivet och civilsamhället har alla viktiga roller att spela. För NilsonGroup är de utmaningar vi står inför ett ansvar vi tar oss an med entusiasm. Vi är övertygade om att det finns stora utvecklingsmöjligheter i hållbarhetsarbetet. Att våga tänka nytt är en djupt rotad del av vår företagskultur. Vi vill med denna rapport belysa hur vi på olika vis hanterar de utmaningar vi står inför, som företag och som del av en integrerad värld där alla är beroende av varandra. NilsonGroup arbetar med hållbarhet i varje del av vår värdekedja – från första idén till skorna som når våra kunder. Vi är öppna för förslag och söker en aktiv dialog med våra partners och intressenter. Har ni frågor, synpunkter eller tips kring hållbarhet? Tveka inte att dela dem med oss på csr@nilsongroup.com. Mer om vårt hållbarhetsarbete kan du hitta på feetfirst.se/omoss/vart-ansvar.

30


Vi är övertygade om att det finns stora utvecklingsmöjligheter i hållbarhetsarbetet. Att våga tänka nytt är en djupt rotad del av vår företagskultur.

31Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.