NilsonGroup hållbarhetsrapport 2017 SE

Page 1

HÃ…LLBARHETSRAPPORT 2017


2


INNE HÅLL

O M R AP P O RTE N

4

V D H AR O R D E T

5

NI L S O NG RO UP I KO RTHE T

6

V ÅR A KO NCE P T

7

V ÅR KO M PAS S

8

ANALYS AV H ÅL L B AR HE TS R I S K ER

9

V ÅR A I NTR E SS E NTE R

10

I NTR E SS E NTD I ALO G O CH V Ä S ENTLIG HETS ANALYS

11

P RO D UK TU T V E CK L I NG

12

V ÅR V ÄR D E K E DJA

12

STUD I O SWE D E N

14

I NTE RV JU M E D V ÅR TE CH NICAL D IRECTO R

15

P RO D UK TI O N

16

LO G I STI K

22

F Ö R SÄL JNI NG

24

ANV ÄND NI NG - L ÄNG E L E V E S KO RNA

28

M E DAR B E TAR E

29

F E E TF I R ST ACAD E M Y

31

F Ö R ATT V I B RY R O SS

32

G R I - I ND E X

34

NilsonGroup ska vara pådrivande inom hållbar utveckling för den nordiska skobranschen. Vi ska bedriva vår verksamhet med god etik och vi ska utifrån vår vision och vår affärsidé arbeta för en hållbar utveckling i hela vår värdekedja, från produktutveckling till försäljning i butik. NilsonGroups hållbarhetspolicy.

3


O M RAP P ORT E N H ÅLLB ARHETSRAP P ORT 2 017

Detta är Nilsongroups lagstadgade hållbarhetsrapport i enlighet med ÅRL 6 kap. Rapporten har skrivits enligt GRI-standard och i enlighet med nivå ”core option”. Utöver de punkter som ingår i denna nivå har vi även valt att rapportera ytterligare delar som är väsentliga för vår verksamhet. Syftet med rapporten är att beskriva företagets hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan, från designstadiet till dess

att produkten hamnar hemma hos kunden. Rapporten har för avsikt att nå ut till våra intressenter och förmedla hur vi implementerar hållbarhet i vår verksamhet, vilka risker vi möter i detta arbete och hur vi hanterar dem. Hållbarhetsrisker kopplade till miljö, arbetsförhållanden, personal och korruption samt vilka interna rutiner och styrdokument vi arbetar med beskrivs mer utförligt på sidan 9.

rapport beskrev arbetet under kalenderår 2016 och publicerades våren 2017. I denna rapport har vi inte hittat några felaktigheter. För att kunna jämföra information med tidigare utgivna rapporter, så har nyckeltal presenterats för 3 år tillbaka i tiden. Rapporten omfattar hela verksamheten så långt som möjligt. Rapporten är inte granskad av extern part.

Rapporten avser det arbete som gjorts under kalenderåret 2017. Föregående

Vi gör fötterna till huvudsaken We put feet first!

HÅLLBARHET - EN S J ÄLVKL ARHET Det är vår övertygelse att en så viktig fråga som att skapa en hållbar framtid måste innefatta alla delar av samhället. Vårt hållbarhetsarbete berör miljö, sociala frågor, personal, mänskliga rättigheter och motverkan av korruption. Politiken, näringslivet och civilsamhället har alla viktiga roller att spela. Vi arbetar med ovan nämnda hållbarhetsfrågor utifrån vår position som stor aktör på den skandinaviska skomarknaden och med produktion i flera länder i Asien. För NilsonGroup är de utmaningar vi möter ett ansvar vi tar oss an med entusiasm. Vi är övertygade om att det finns stora utvecklingsmöjligheter i hållbarhetsarbetet. Att våga tänka nytt är en djupt rotad del av vår företagskultur. Vi arbetar med hållbarhet i varje del av vår värdekedja – från första idén till skorna som når våra kunder. Nilson Group tar starkt avstånd från all form av korruption och mutor. Våra anställda ska uppträda ärligt och uppriktigt mot kunder, leverantörer och arbetskamrater. Alla våra relationer ska präglas av affärsmässiga och arbetsrelaterade ställningstaganden. Vi är öppna för förslag och söker en aktiv dialog med våra partners och intressenter. Har ni frågor, synpunkter eller tips kring hållbarhet? Tveka inte att dela dem med oss på csr@nilsongroup.com. Mer om vårt hållbarhetsarbete kan du hitta på feetfirst.se/omoss/vart-ansvar.

4


V D HAR ORDE T UTÖKAT SORTIMENT OCH S AM L AD SERV IC E

2017 var ett generellt sett tuff t år för skofackhandeln. Vi är därför glada över att våra butiker som övervägande säljer egenutvecklade skovarumärken ändå fortsatt att utvecklas positivt. Vi har under året tagit stora steg framåt i vår utveckling mot större butiker med utökat sortiment och samlad service, ett arbete vi även kommer att fortsätta under 2018. På NilsonGroup vill vi erbjuda kunden ett tydligt koncept tillsammans med stora valmöjligheter och den bästa kvaliteten till det bästa priset. Större butiker innebär också flexiblare och effektivare butiksdrift där vi frigör tid till det personliga mötet med kunden samtidigt som vi även kan reducera våra transporter. Vi har parallellt med de fysiska butikerna arbetat intensivt med utvecklingen av vår e-handel och våra övriga digitala kanaler. Det är ett pågående arbete där vi möter kundernas behov och förändrade konsumtionsmönster med ett samlat utbud av samtliga koncept på en och samma site. Under året breddade vi också vår kundklubb FEETFIRST Friends samt lanserade den i Norge och Finland. Vi är vidare stolta över att under 2017 ha invigt vår prototypverkstad Studio Sweden på huvudkontoret i Varberg. Med egen studio ökar vi kompetensen hos våra medarbetare och kan snabbare omsätta idéer till nya produkter. Genom att redan tidigt under utvecklingsarbetet hitta de bästa

lösningarna för varje produkt ökar vi kvaliteten och livslängden hos våra skor. Vi ser också positiva resultat av att vi breddat den tekniska kompetensen och anställt fler personer till vårt utvecklings- och produktionsarbete, vilket varit ett led i vårt långsiktiga arbete med kvalitetsförbättringar. Vi kan se att våra redan låga andelar av reklamationer under året minskat ytterligare och ligger nu på rekordlåga nivåer. Det glädjer oss då vi vet att den ökade kunskapen om hållbarhet gör att våra kunder alltmer letar och förväntar sig skor av hög kvalitet och med en lång livslängd. Vi har även påbörjat ett arbete med att utöka andelen hållbara material i våra skor, som vi kommer att fortsätta med under 2018. På NilsonGroup sätter vi stort värde i nöjda medarbetare. Ett av våra långsiktiga mål är att vara skobranschens mest attraktiva arbetsgivare. För att få en bild av det aktuella läget har vi två gånger under året genomfört ”Motiverade medarbetar Index” och sett glädjande resultat. För att vi ska nå fortsatta framgångar är det viktigt att varje medarbetare får rätt förutsättningar för att lyckas i sitt dagliga arbete. I vårt webbaserade utbildningsprogram FEETFIRST Academy för vår butikspersonal har vi lanserat sju nya kurser under året. Genom dessa kurser har vi på ett anpassat och enkelt sätt kunnat fortbilda medarbetare i hela landet.

volymen från våra produktionskontor i Kina. Genom att införa cross dock där vi levererar ankommande gods direkt från hamn till butik har vi också minskat frakten inom Sverige. Det positiva resultat vi tillsammans uppnått 2017 skapar goda förutsättningar för företagets fortsatta utveckling både ekonomiskt, socialt och hållbart. Jag vill tacka alla medarbetare för ett gott arbete och ser fram emot ett nytt år där vi skapar största möjliga värde för våra kunder. Det är tillsammans vi fortsätter mot målet att bli Skandinaviens ledande skodestination!

Mats Nilsson, VD NilsonGroup AB

Under året har vi fortsatt arbetet med att minska våra transporter och därmed vår klimatpåverkan. Med en ny typ av kartonger har vi exempelvis minskat den totala frakt-

Genom att redan tidigt under utvecklingsarbetet hitta de bästa lösningarna för varje produkt ökar vi kvaliteten och livslängden hos våra skor. 5


N IL SO N G ROUP I KORT HE T Ä G A R SKAP OC H S T YRE LS E

SIFFROR

NilsonGroup AB är ett privatägt aktiebolag som ägs av

Omsättning 2017: 2268 mkr

Skofemman AB, som i sin tur ägs av N3 Group AB. Styrelsen

Balansomslutning: 1064 mkr, fördelat på (skulder) 349 mkr och

för NilsonGroup AB består av grundaren Rolf Nilssons tre barn,

(EK) 715 mkr

tillika ägare, samt två arbetstagarrepresentanter. I styrelsen är

Antal anställda: 1201 (omräknat till heltidstjänster)

60% kvinnor och 40% män. Åldersfördelningen är 60% >50år -

Antal butiker i Sverige, Norge och Finland: 238

40% <50år.

L E DNI NGS GRUP P E N

GEOGRAFIS K P L AC ERING

Ledningsgruppen på företaget består av vd, vice vd, affärsom-

Huvudkontoret ligger i Varberg på den svenska Västkusten.

rådeschefer, samt chefer för försäljning, ekonomi, it, logistik,

Filialer finns i Norge och Finland. Vi har 2 produktionskontor i

marknad, etablering och hr.

Kina, ett i Wenzhou och ett i Quanzhou.

S N A B B A S I F F RO R 2017

SV

NO

FI

TOTALT

H ELT I D

320

14 6

21

4 87

D ELT I D

1313

253

147

1713

KVI N N O R

15 01

388

15 9

2048

MÄN

13 2

11

9

15 2

TOTALT *

9 87

13 9

75

1201

AN TA L B U T I K E R

18 2

37

19

238

* Omräknat till heltid.

O R G A NISATIONSSCHEMA

VD

Vice VD

M ar knad

F ö rs ä l j n i n g

IT

HR

E tab ler ing

Ekonomi

NG Far East

Su ppl y c h a i n

*

**

* Franchisebaserade stores. ** Med underkoncepten Jerns och Radical Sports.

6

L o gi s t i k


VÅ R A KONC E P T

DINSKO - Genom ett brett och aktuellt skoutbud kopplat till ett bra erbjudande skapar vi en stark shoppingupplevelse för en modemedveten publik.

ECCO - Komfort, funktion och kvalitet är de nyckelord som

NILSON SHOES - Med hög mode- och servicegrad samt med

JERNS - Med hög servicegrad och kunskap erbjuder vi ett

RADICAL SPORTS - Med hög servicegrad och stor kunskap erbjuder vi det senaste sportmodet från de största varumärkena. Allt som behövs för gatans catwalk. The best of sneakers.

SKOPUNKTEN - Genom att erbjuda ett brett sortiment av

stor kunskap, erbjuder vi ett säkert urval av marknadens aktuella skomärken.

genomsyrar vårt arbete med Ecco-konceptet.

säkert urval av klassiska skovarumärken av hög kvalitet.

aktuella skor till lågt pris och med unika priserbjudanden ger vi våra kunder en trygg och enkel köpupplevelse.

7


VÅ R KOM PAS S

VÅ R K Ä R N V E RKS AM HE T ÄR S KOR

KUNDEN ÄR DET MEST VÄRDFULLA VI HAR

Vår framgång bygger på kvalitativa och moderna skor samlade i tydliga koncept. Våra volymer skapar möjligheter för kunden att köpa bra skor billigare snarare än att köpa billiga skor.

NilsonGroup finns tack vare våra kunder. Vi medarbetare är här för våra kunder. Nyckeln till framgång är nöjda kunder som vill komma tillbaka och rekommendera oss till andra.

VI SK A PA R ME RVÄRDE F ÖR KUNDE N

VI ÄR S T OLTA ÖVER VÅR HIS T OR I A

Med genuint intresse inspirerar och vägleder vi våra kunder så att de hittar den bästa produkten för sina behov. Vår kunskap och vårt engagemang har stor betydelse för kundernas upplevelse.

Med ödmjukhet och stolthet vårdar vi vår historia, vår företagskultur och vårt arv.

V I Ä R M E R ÄN E N S KOKE DJA

VÅRT ARBETE BET YDER MYC KET F Ö R VÅR OMGIVNING

Vår långa erfarenhet tillsammans med vår integrerade kundvärdekedja ger oss unika kunskaper och möjligheter. Vi tar ansvar för allt från design och produktutveckling till kundmöte i butik och på våra digitala plattformar. Genom våra koncept paketerar och presenterar vi det vi står för.

Vår arbetsplats är värdefull för fler än oss som arbetar här. Vår verksamhet är viktig för de kommuner vi finns i och för hela skobranschen i Sverige, Norge och Finland samt i våra tillverkningsländer.

V IS ION

VÅRA KÄRNVÄRDEN - KEN T

NORDENS SKODESTINATION

M IS S IO N VI GÖR FÖTTERNA TILL HUVUDSAKEN

A F FÄ R S IDE VI GÖR DET ENKELT, KUL OCH INSPIRERANDE ATT HANDLA SKOR!

8

K

VI TÄNKER PÅ KUNDEN

E

VI TÄNKER ENKELT

N

VI TÄNKER NYTT

T

VI TÄNKER OCH VISAR TILLIT

Vi ser allt ur kundens perspektiv. Vad vi än arbetar med skall vårt agerande styras av kundens behov.

Vi går den rakaste vägen mellan två punkter. Vi använder alltid få mellanhänder och ser utmaningen i att göra bra saker med hög kvalitet utan att krångla till det.

Vi utmanar alltid. Vi är nyfikna, modiga och vågar testa nya saker.

Alla människor växer och mår bäst när de får utrymme att ta eget ansvar. Vi litar på människor och det är basen för den goda känsla som vi vill skall genomsyra allt vi gör.


KARTL Ä G G N IN G AV HÅLLBARHE T S RI S KER IDENTIFIERADE RISKOMRÅDEN

DEL AV VÄRDEKEDJAN

ÅTGÄRDER

ST YRDOKUMENT

MILJÖ Begränsade naturresurser

Hela värdekedjan

Utsläpp

Produktion, logistik

Energiförbrukning

Prodututveckling, produktion, försäljning Produktion

Vattenförbrukning

Hållbara material Aktivt kvalitetsarbete Påbörjat arbete kring återbruk av produkter Aktivt arbete för att öka miljöåtgärder i fabrik Uppföljning av avfallshantering och utsläpp Aktivt arbete för att minska transporter Kemikalierestriktioner Kontroll av energiförbrukning HK, Butik, Fabrik

Miljöpolicy Hållbarhetspolicy Kemikalierestiriktionslista (RSL) Uppförandekod

Uppföljning vattenförbrukning och utsläpp fabriker

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL Löner

Produktion, medarbetare

Övertid Hälsa och säkerhet

Produktion Produktion, medarbetare

Rätt till fria fackföreningar

Produktion

Arbetarbostäder Ledningssystem

Produktion Hela värdekedjan

Tillgång till rent vatten

Produktion

Tillägg om levnadslön i Uppförandekoden Avtalsenliga ingångslöner Kontinuerligt arbete för jämställda löner Regelbunden kontroll av övertid vid fabriksbesök Regelbundna H&S utbildningar på fabrik Regelbundna kontroller av H&S åtgärder på fabrik Regelbundna kontroller av produktionskemikalier Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddskommitté Huvudkontor Regelbundna utbildningar på fabrik Regelbundna kontroller på fabrik Regelbundna kontroller på fabrik, vid förekomst Utbildningar i arbetsrätt för chefer på HK, butik Utbildning i dokumenthantering & ledningssystem på fabrik Regelbunden kontroll och uppföljning på fabrik

Uppförandekod Koncernpolicy Mångfaldspolicy Kemikalierestiriktionslista (RSL)

Regelbunden utbildning och kontroll under besök på fabrik Regelbunden utbildning och kontroll under besök på fabrik Arbetsrättutbildning för chefer HK, butik Introduktionsutbildning, policys Nolltolerans i uppförandekod och regelbunden kontroll under besök på fabrik Regelbunden kontroll under besök på fabrik samt regler och uppföljning vid förekomst Nolltolerans i uppförandekod och regelbunden kontroll under besök på fabrik

Mångfaldspolicy Koncernpolicy Uppförandekod

Regelverk kring korruption Introduktionsutbildning för nyanställda och arbetsrättsutbildning för chefer Utbildning och samtal med leverantör Rutiner kring att rotera personal som arbetar mot fabrik

Koncernpolicy Uppförandekod

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Diciplinära åtgärder

Produktion

Diskriminering

Produktion, försäljning, medarbetare

Tvångsarbete

Produktion

Unga arbetare

Produktion

Barnarbete

Produktion

MOT VERKANDE AV KORRUPTION Korruption

Hela värdekedjan, medarbetare

9


VÅ R A I NT RE S S E NT E R

Ä G A R EN

K U N DE N Vi vill vara lättillgängliga för våra kunder och sätter högt värde på snabb återkoppling och nära kunddialog, både i butik och på nätet, via vår hemsida, sociala medier och mail.

Goda investeringar som genererar god lönsamhet är en förutsättning för att driva företaget framåt. För att företaget ska kunna fortsätta arbeta ambitiöst och ansvarsfullt med hållbarhetsfrågor är en gynnsam utveckling viktig för Nilson Group.

MY N D I G H ETEN Vi vill medverka till att göra branschen i sin helhet mer hållbar och en viktig samarbetspartner är våra myndigheter. Vi ställer exempelvis höga krav på kemikaliehantering både i fabrikerna och i våra produkter, krav som sträcker sig längre än lagstiftade nivåer.

MED A R B ETARE N

LEV ER A N TÖ R E N

Vi är övertygade om att ett integrerat hållbarhetsarbete skapar stolta medarbetare och är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom våra produktionskontor har vi personal på plats i fabrikerna och kommunicerar med våra leverantörer utan mellanhänder.

N ÄT V ERK & SA MA R B E T E N Genom att samarbeta med andra aktörer får vi större möjlighet att påverka vår omvärld och att driva utvecklingen av branschen framåt.

TRANSPORTÖREN

D EN I D EELLA ORG A N I S ATI O N EN

Den största delen av våra produkter tillverkas i Asien och transporten är en viktig del i vår värdekedja. Vi väljer samarbetspartners inom transport som arbetar systematiskt med kvalitet och miljö.

En direkt, öppen och respektfull dialog med ideella organisationer ser vi som en tillgång i vårt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att ett integrerat hållbarhetsarbete skapar stolta medarbetare och är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

10


VÄ SE N T LI GHE T S ANALYS NilsonGroups hållbarhetgrupp innehåller representanter från företagets alla avdelningar och regelbundna möten hålls om företagets fortsatta hållbarhetsarbete. Hållbarhetsgruppen har tagit fram riktlinjer för en intressentdialog som påbörjades under föregående rapporteringsperiod genom en dialog med NilsonGroups medarbetare. Under 2017 fördjupade vi dialogen med våra intressenter ytterligare och genomförde då en enkät med ett slumpmässigt urval av kunder i vår kundklubb. En sammanställning av väsentliga punkter har sedan gjorts utifrån enkätsvaren och vi kan på så sätt få en tydligare bild av hur vi ytterligare kan förbättra vårt hållbarhetsarbete.

PRODUKTEN

PRODUKTENS VÄRDEKEDJA

KONTOR OCH BUTIK

Teknisk kompetens i fabrik Kemikalier i i produktion Arbetsförhållanden i fabrik Utbildning i fabrik Antikorruption - leverantör Fabriksutsläpp Energiförbrukning i fabrik Leverantörens sociala ansvar Förpackningsoptimering Transportsätt Transportkemikalier Transparens hos leverantören

Produktkvalitet Kemikalier i produkten Materialval Produktvarianter Design Miljövänliga produktalternativ Djurhållning

Utbildning av personal Energiförbrukning i butik/HK Utsläpp/Sopor Butiksinredning/marknadsmaterial Jämnställdhet inom NilsonGroup Transparens inom företaget Antikorruption - NilsonGroup Samhällsansvar Produktkunskap i butik Skovårdsprodukter Återbruk av produkter

H Ö GRE

VÄS E N TLIGHETSMATRIS

Miljövänliga produk talternativ

Produk tkvalitet

Ke m i k a l i e r i p r o du k t i o n

M a t e r i al v al

Tr a n s p a r e n s h o s l e v e r a n t ö r e r

Design

U t s l ä p p/s o p o r

Arbet sförhållanden i produk tion

Jämställdhet inom NilsonGroup

U t b i l d n i n g av p e r s o n al

Samhällsansvar

Energiförbrukning i butik /HK

REL EVAN S F ÖR NILS O NG RO UP

Å t e r b r u k av p r o d u k t e r

Ke m i k a l i e r i p r o d u k t e n

Produk tvarianter

Te k ni s k ko m p e t e n s i f a b r i k

B u t i k s i n r e d n i n g /m a r k n a d s m a t e r i a l

Energiförbrukning i fabrik

Fa b r i k s u t s l ä p p

A n t i ko r r u p t i o n - l e v e r a n t ö r e r Förpackningsoptimering Tr a n s p a r e n s i n o m f ö r e t a g e t A n t i ko r r u p t i o n - N i l s o n G r o u p Leverantörernas sociala ansvar Tr a n s p o r t s ä t t Tr a n s p o r t ke m i k a l i e r Utbildning i fabrik P r o du k t ku n s k a p i b u t i k HÖ G

S ko v å r d s p r o d u k t e r Djurhållning HÖ G

H Ö GRE

R E L E VANS FÖ R INTRES S ENTER

11


PRODUKTUT VECKLING

VÅR VÄRDEKEDJ A Alla par som finns i NilsonGroups butiker och e-handel har gått igenom en viktig resa från idé till färdig produkt. Vår kunskap om vår värdekedja utvecklas hela tiden och vi är delaktiga i allt större utsträckning. Alla skor har en bakgrundstanke och finns med i en större kollektion som planeras och produceras lång tid innan den finns till försäljning. Vi vill inkludera hållbarhet i vårt dagliga arbete och även i hela vår värdekedja. Värdekedjan är kärnan i vår verksamhet och behandlar alla moment en sko behöver genomgå, från att ha varit en kreativ idé i produktutvecklingsfasen tills dess att skon säljs och används av kunden.

PROD U KT UT V E C K L I N G

PROD U K TION

LO GIST IK

FÖ RSÄLJNING

ANVÄND NI NG

PR O D U K T UT VE C KLI NG H Ö G R E K VA L I T E T M E D H J Ä L P AV E T T BREDARE SAMARBETE

Arbetet med egen design och produktutveckling skapar stora möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet genom materialval, val av leverantör och produktionsutformning. Idag utvecklas nästan tre av fyra produkter via våra två produktionskontor i Kina. Genom egen produktutveckling kommer vi närmare våra leverantörer och får en ökad inblick och kunskap kring det dagliga arbetet i produktionen. Processen underlättar också kartläggningen av olika risker vi möter samt hur vi minimerar dem. Våra anställda ute på produktionskontoren är vidare en viktig länk mellan inköpsavdelningen i Sverige och leverantören som producerar våra skor. De talar det lokala språket vilket underlättar kommunikationen när det kommer till provhantering, orderläggning och de krav som vi ställer på våra produkter och produktionen av dessa. Kontoret utbildar även leverantörer i nya

12

rutiner och processer och hur man når de krav som vi ställer. De senaste åren har fem tekniker anställts och ett större fokus har lagts på produktutvecklingen för att säkerställa kvaliteten på slutprodukterna. Produktutvecklare och tekniker arbetar tätt tillsammans under hela produktutvecklingsfasen och spenderar en stor del av arbetstiden i leverantörernas fabriker. Arbetssättet bidrar till minskade ledtider och en ökad kontroll över produkt, kvalitet och passform. Valet av material i våra produkter har en stor påverkan på kvalitet, modegrad, pris, kemikalieinnehåll, arbetsförhållanden i fabrikerna och inte minst på miljön. NilsonGroup lägger stort fokus på att undvika oönskade kemikalier i de material och komponenter som används i våra skor. Vi arbetar målmedvetet med att implementera fler hållbara material i våra kollektioner för att bidra till en hållbarare konsumtion.

Till skornas ovandel använder NilsonGroup textilmaterial i syntet eller bomull, skinn eller syntetiskt skinn. Sulorna görs av TPR (syntetiskt gummi), TR (syntetiskt gummi), PU (polyuretan) eller gummi (naturgummi). Vi använder i dagsläget endast nytt ovandelsmaterial till produkterna. Vissa sulor, exempelvis sulor gjorda av TPR, innehåller produktionsspill från sultillverkningen. Spill och överflödigt material samlas då upp i fabriken och återanvänds i produktionsprocessen. Vi accepterar endast skinn och päls som kommer från djur som är uppfödda för köttproduktion och där skinnet eller pälsen är en biprodukt. Vi accepterar inte skinn eller päls från katter, hundar, karakul-lamm eller lamm och får som blivit utsatta för mulesing. Vi accepterar inte heller skinn eller päls från minkar, rävar, kaniner eller något annat djur som har fötts upp, fångats eller dödats på grund av dess päls.


13


PRODUKTUT VECKLING

ST UDI O SWEDEN Vår prototypstudio i Varberg Under året invigdes Studio Sweden på huvudkontoret i Varberg. Anläggningen är den andra av sin sort i norra Europa. Med en egen prototypstudio följer en rad fördelar i arbetet med att skapa nya kollektioner. Den viktigaste av dessa är att produktutvecklare, inköpare, tekniker och andra inblandade kan jobba tillsammans i team och ta fram kollektioner på hemmaplan i Varberg, en möjlighet som få andra svenska varumärken har. Alla inblandade i produktionen blir mer delaktiga och på så vis kan engagemanget öka. Att ha kompetensen samlad i Studio Sweden in-house är också ett bra sätt att sprida kunskap kring hantverk och skotillverkning inom företaget.

14

Vi ser ett värde i att våra produktutvecklare ska kunna skissa en sko och sedan se hur den tar form inom loppet av en dag eller två. I ett nära samarbete med våra tekniker kan vi också tidigt i processen säkra upp och öka kvaliteten. Det sparar också tid och transporter då vi undviker att skicka prover fram och tillbaka mellan våra produktionskontor och Sverige. Vi kan vidare kontrollera processen genom att testa olika typer av material och färger på plats samt få passformen perfekt. Eventuella korrigeringar kan sedan göras med hjälp av produktutvecklaren och andra experter på hemmaplan i Varberg.

I ett nära samarbete med våra tekniker kan vi också tidigt i processen säkra och öka kvaliteten.


INTERVJU MED VÅR TECHNICAL DIRECTOR Paulo Martins som ursprungligen är från Portugal har sedan många år varit en del av NilsonGroup. Paulo har jobbat med skotillverkning i mer än 30 år och är en värdefull kompetens i vårt kvalitetsarbete. Vi kikade in i Studio Sweden med några frågor till vår Technical Director. H U R S ER PRO C E S S EN U T N Ä R V I T IL LV ERK A R EN S KO ?

– Att producera en sko är en process i väldigt många steg. Förenklat kan vi säga följande: allt börjar med lästen som är grunden. På lästen ritar vi upp designen och kan se proportioner tredimensionellt. Därefter tar en modellör fram mönsterdelarna som sedan skärs ut i det material som produktutvecklaren eller inköparen har valt och sys ihop för att bilda skons ovandel. Innan ovandelen ska monteras sätter man dit tå- och bakkappor så att skon kan behålla formen av lästen. I monteringen formas ovandelen på lästen och limmas under mot bindsulan. Sista delen är att limma på yttersulan och montera klacken. Efter att skorna är färdiga är det dags för avprovning, där vi kontrollerar att skon sitter som den ska. HUR L ÅNG TID TAR DE T FR ÅN EN FÖRSTA S KI S S T IL L NI H A R S KO RN A I B U T IK?

– Cirka 140 dagar. Ibland längre, ibland kortare, beroende på hur lång tid designarbetet tar. Med hjälp av vår studio, där vi både har produktutvecklare och prototyptillverkning på plats, kan vi nu tillverka en skoprototyp på en dag. VAD ÄR DE T SVÅR ASTE STADIE T NÄR MAN TILLVERK AR EN SKO?

– En sko är ett hantverk som kräver mycket kunskap och känsla. Att skapa en prototyp är svårt nog, att sedan tillverka 10 000 par som håller samma känsla, kvalitet och passform är en utmaning!

Att skapa en prototyp är svårt nog, att sedan tillverka 10 000 par som håller samma känsla, kvalitet och passform är en utmaning!

FINNS DET NÅGON SÄRSKILT DU VILL SÄGA TILL DEM SOM INTE HAR NÅGON STÖRRE INSYN I TILLVERKNINGEN AV SKOR?

VILKEN ÄR DEN VANLIG A STE FÖRDOMEN O M PRO D U K T I O N I KIN A A N S ER D U ?

SLUTLIGEN - VILKEN ÄR DIN FAVORITSKO I FR ÅGA OM DESIGN OCH TEKNIK?

– Det de flesta inte vet är att prototyper och skor från den industriella produktionen tillverkas på i princip samma sätt. Många tror att allting sköts maskinellt men en hel del händer är också involverade i processen. Man kan säga att de flesta skor är mer eller mindre handgjorda.

– Att det innebär dålig kvalitet, vilket inte stämmer alls. Kina har utvecklats enormt under de senaste 15 åren. Det är ett strukturerat samhälle med en hög ambitionsnivå. Det tror jag är en av de orsaker till att Kina är kapabla att göra skor som få andra länder i värden kan.

– Efter att ha arbetat med skor så länge har jag lärt mig att älska alla typer av skor. Men vad de alla har gemensamt är kvalitet, passform och komfort.

15


PRODUKTION

PR ODUKT I ON VA L E T AV L E V E R A N T Ö R - N YC K E L N T I L L E N LYC K A D P R O D U K T I O N

NilsonGroup äger inte några egna fabriker utan arbetar och producerar skor hos en rad leverantörer i ett nära samarbete. Vår leverantörsbas består av varumärkesleverantörer, traders/agenter samt direktleverantörer. Direktleverantörer äger till största del sin fabrik själv, vilket underlättar arbetet på många sätt. Direktleverantörerna står för den största produktionsandelen av våra egenmärkta skor. Nästan alla de leverantörer som hanteras via våra produktionskontor är direktleverantörer. Varje leverantör har sin unika specialkunskap vilket i praktiken betyder att en leverantör kan vara specialist på att tillverka skor med klack medan en annan leverantör är expert på boots och stövlar. Nyckeln till en lyckad produktion är att samarbeta med rätt leverantör vid rätt tillfälle. När vi påbörjar ett nytt samarbete med en leverantör är det en rad olika punkter som skall gås igenom och stämma för båda parter. Rätt typ av produkt måste uppnå rätt kvalitet, rätt pris, uppfyllnad av minimikrav gällande socialt ansvar och positiva resultat av testordrar.

Genom att tillsammans arbeta konstruktivt och i båda parters intresse främjas tillit och långsiktighet. Förutsättningen för ett hållbart och ansvarsfullt företagande är att kunna utvecklas tillsammans. NilsonGroup har medvetet genomgått en resa från att ha sett leverantörerna som en ”motpart” med stort fokus på att pressa priser och ledtider till att se våra leverantörer som en partner. Genom att tillsammans arbeta konstruktivt och i båda parters intresse främjas tillit och långsiktighet.

16

A K T I V T S O C I A LT A N S VA R G E R

Två gånger om året genomför NilsonGroup utvärdering av våra private label-leverantörer. Utvärderingen visar vad som har fungerat bra respektive mindre bra i samarbetet under den gångna säsongen. Utvärderingen visar även på vilka områden vi tillsammans med leverantören behöver förbättra. Efter avslutad utvärdering får leverantören en återkoppling på sitt resultat.

R E S U LTAT

Att våra skor tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden är viktigt, då produktion i låglöneländer medför många risker inom exempelvis mänskliga rättigheter, korruption, arbetsvillkor, löner och miljö . År 2002 antogs vår första uppförandekod och den ingår sedan dess

P RO DUK T I O NSL Ä ND E R

2 015

2 016

2 017

KINA

8 4, 3%

8 4, 8%

82 ,1 %

VIETNAM

3, 6%

3, 4%

4, 3 %

I N DONE SI E N

1, 6%

2, 0%

2, 2 %

T HA I L A ND

1, 0%

1, 0%

1,1 %

ÖV R I G A A SI E N

2,1%

2,1%

3, 0 %

P O RT UG A L

1, 8%

2, 0%

2, 3 %

I TA L I E N

1, 6%

1, 3%

1, 5 %

ÖV R I G A E URO PA

2, 9%

2, 5%

2, 5 %

N O R DA FRI K A

0, 8%

0, 8%

0, 8 %

SY DA ME RI K A

0,1%

Redovisat procentsatser > 0,1.

75% 76 %

8% 9%

76 % 9%

17 %

15 %

2 0 17

15 %

PL LEV ERANTÖRER MÄRKESLEV ERANTÖRER PL LEV ERANTÖRER ( EJ V I A KONTOREN) PL: PRIVATE LABEL, EGENMÄRKTA VAROR

Utvecklingen av leverantörsantal i förhållande till inköpt volym.

2017 2016 2015


A

TA

RB

T OS

ÄD

ER

AR DI

B

S ET

CI

P

TID

Ä LIN

ER

RA

Å

Ä TG

RD

DI

ER

SK

RI

N MI

ER

D LE

IN NI

G NG

Y SS

ST

EM

ytterligare undvika uppkomsten av oegentligheter mellan våra medarbetare och våra leverantörer har vi som rutin att våra anställda inte ska arbeta mot samma fabrik för länge utan regelbundet rotera i sina ansvarsområden. Vid misstänkta fall av korruption görs en utredning och därefter vidtas en direkt åtgärdsplan. Under 2017 identifierades inga fall av korruption inom företaget.

E & A E RI ET AR SA T ET RB L F GAR ÄL RHE L A B I H T IN AR GS Ö, KE A T T EN ÅN LJ SÄ RÄ FÖR NG TV MI U CK FA

NE

Uppfyllnadsgrad av uppförandekoden för NilsonGroups leverantörer.

TO

TA

85,5%

85,0%

R

84,7%

NilsonGroup har valt att arbeta med coachande förhållningssätt gentemot

93,7% 94,1% 94,5%

92,8% 92,7% 93,5%

83,7% 82,9% 83,5%

79,1% 78,8% 77,4%

80,4% 80,7% 82,7% 62,5% 60,2% 63,0%

50%

E RB

100% 100% 100%

92,1% 92,2% 92,9%

100% 100% 100%

100%

huvudfokus är arbetsförhållanden i tillverkningsprocessen. NilsonGroup har nolltolerans mot all form av korruption i samtliga led. Största risken för uppkomsten av korruption har vi identifierat i produktionsledet. Vi har därför arbetat fram ett tydligt regelverk som både anställda vid produktionskontoren och våra leverantörer får ta del av. Att ha stor närvaro i fabrik samt en öppen dialog med våra leverantörer bidrar till ett gemensamt synsätt i frågorna runt korruption. För att

100% 100% 100%

i vårt samarbetsavtal med våra leverantörer. Uppförandekoden bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter, förbud mot av all form av diskriminering samt ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Härutöver följer vi nationella lagar, förordningar och regler i respektive produktionsland. Uppförandekoden i sin helhet är omfattande och berör många delar inom socialt ansvarstagande, där

LT

2 015 2 016 2 017

17


W

UP

H A ND L I NG SP L A N TA S FR A M - FA B R I K E N U T FÖ R FÖ R Ä ND R I N G A R .

FU LL

H A NDL INGSP LAN JU STERAS Y T T ERLIG AR E - FA BR I KEN UTF ÖR FÖRÄ ND RING AR.

VIS

våra minimikrav och våra kemikalierestriktioner efterföljs gör vi regelbundna revisioner på fabrikerna. Antalet revisioner är behovsanpassat och ungefär hälften av besöken är föranmälda och hälften oanmälda. Merparten av revisionerna är interna och genomförs av våra egna CSR-coacher som är lokalanställda på produktionskontoren i Kina. Coacherna är experter på socialt ansvar i tillverkningsprocessen och arbetar utifrån NilsonGroups uppförandekod och minimikrav.

IT

2 ND FOL LO

PRODUKTION

1 ST

FO L LOW UP

HAN D L I N G S PL AN JUST E R A S FABRIKEN UTFÖR FÖRÄNDRINGAR.

Besökscykel för säkerställande av FCIF punkter.

leverantör. Vi utbildar regelbundet både chefer och arbetare för att kunna implementera rutiner och strukturer direkt på fabrikerna. Ett coachande förhållningssätt ser vi som en förutsättning för hållbara förbättringar. Vi ger vidare stöttning och finns tillgängliga i det dagliga arbetet hos våra leverantörer. Under 2017 satte vi fokus på utbildningar kring brandskydd, kemikalier och skyddsutrustning. Vi har också arbetat med fabrikernas ledningssystem för att säkra dokumentation och rutiner i organisationen och att dessa inte är avhängiga enskilda medarbetare. Med vårt coachande förhållningssätt i ryggen har vi valt att belysa vissa delar ur uppförandekoden extra mycket och kalla dem Minimikrav. Minimikraven är grund-

läggande krav på arbetsförhållanden i fabrik och hörnstenar uppförandekoden. Bland Mimimikraven ingår nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Dessa krav skall alla leverantörer leva upp till vid alla tillfällen. Om vi under en revision upptäcker att en existerande fabrik avviker från dessa krav sätts en förbestämd åtgärdsplan in. Om fabriken misslyckas med att följa åtgärdsplanen avslutas samarbetet med den specifika fabriken under minst ett års tid. Innan vi inleder ett samarbete med en ny leverantör säkerställer vi att minimikraven följs. Läs mer om minimikraven och åtgärdsplaner på feetfirst.se/omoss/vart-ansvar/produktion. För att säkerställa att vår uppförandekod,

Coacherna är experter på socialt ansvar i tillverkningsprocessen och arbetar utifrån NilsonGroups uppförandekod och minimikrav. Under revisionerna använder sig coacherna av NilsonGroups egenutvecklade interna verktyg Factory Compliance Internal Form, FCIF. Verktyget är framtaget utifrån BSCIs (Business Social Compliance Initiative) revisionsverktyg och innehåller vår uppförandekod, kemikalierestriktioner och miljöfrågor. NilsonGroups grundprincip är att jobba i cykler om tre besök där det första besöket

0, 4 % UT B I L D NI NG ST I L L FÄ L L E N H O S L E V E RA NT Ö R

99,6%

GODKÄN DA T EST ER UN DER KÄN DA T ESTER

Resultat för totala antalet tester som genomfördes under 2017.

18

2 015

41

- **

2 016

71

37 *

2 017

74

51 *

Totalt antal utbildningstillfällen hos våra leverantörer gällande de olika delarna som ingår i vår uppförandekod. * Utbildning utförd av leverantör i egen regi med stöttning av NilsonGroup. ** Uppgift otillräcklig.


är en så kallad ”full visit”. I en ”full visit” behandlas FCIF:ens samtliga ca 260 frågeställningar grundligt. Efter det första besöket upprättas en förbättringsplan tillsammans med fabriken där fokus ligger på de områden där eventuella avvikelser har hittats. Nästkommande två besök stämmer av efterlevnad av den upprättade förbättringsplanen. Som komplement till våra interna revisioner och för att kvalitetssäkra vårt interna arbete görs inspektioner av tredje part i fabrikerna. En tredje part är en extern, oberoende inspektör som inte har någon relation till varken NilsonGroup eller våra leverantörer. Externa revisioner görs främst hos leverantörer i länder där vi inte har egen personal på plats. Vid våra inspektioner ser vi kontinuerliga förbättringar. Fortsatta fokusområden är löner och rätten till fria fackföreningar. Bland annat kommer vi öka kraven på att arbetarna i fabrikerna utbildas om sina rättigheter gällande arbetstid och säkerhet samt öka kraven på att de erhåller levnadslön enligt vår uppförandekod. Fabriker vi arbetat med en längre tid redovisar kontinuerligt förbättringar

PRODUKTION OCH MILJÖ I vårt uppföljningsverktyg FCIF tillkom 2015 en miljödel som omfattar områdena miljöpolicy, avfallshantering, vattenförbrukning, energikonsumtion och utsläpp. Syftet är att hjälpa våra leverantörer att förbättra dessa områden och lättare kunna följa upp implementeringen av miljöåtgärder i våra fabriker. Vår utgångspunkt är att alla leverantörer skall ha grundläggande kunskap om den yttre miljön samt hur deras fabriker påverkar den.

FCIF

2 015

2 016

2 017

A N TA L I N T E RNA B E SÖ K / RE V I SI O NE R

1 27

10 5

98

M E DE L- SCO RI NG I UPPFYL L NA D - UPPFÖ RA ND E KO D E N

85%

85%

86%

Antal genomförda besök i förhållande till medelvärdet av alla leverantörernas uppfyllnad av uppförandekoden. medan nyare fabriker har viss implementeringstid. Det blir därför naturligt att vårt huvudfokus ligger på de nyare fabrikerna då de inarbetade oftast är mer stabila. När det gäller arbetet med socialt ansvar hos våra leverantörer ser vi en tydlig positiv utveckling hos de fabriker vi arbetar direkt med via våra produktionskontor (interna leverantörer), medan vi hos de fabriker där vi har agenter eller traders som mellanhänder (externa leverantörer) nu kommer

att öka uppföljningsarbetet. VIKTIGT ARBETE MOT OHÄLSOSAMMA KEMIKALIER

Vi är ständigt omgivna av kemikalier av olika slag. De flesta ämnen vi kommer i kontakt med i vardagen är inte skadliga för vår hälsa. Även skor och dess komponenter innehåller kemikalier och vi på NilsonGroup arbetar tillsammans med

19


PRODUKTION

våra leverantörer för att se till att våra produkter inte innehåller några ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna ämnen. Vi nöjer oss inte med den färdiga skon utan har valt att gå längre tillbaka i värdekedjan och se till att dessa ämnen inte heller förekommer i tillverkningsprocessen. Vi ser det som ett viktigt led i att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden ute hos våra leverantörer och motverka negativa miljöeffekter såsom föroreningar av grundvatten och åkermark runt våra produktionsenheter.

Genom att göra ett grundligt arbete redan i produktutvecklingsfasen som vi sedan följer upp i produktionen har vi förbättrat kvaliteten på våra produkter och kunnat minska antalet reklamationer signifikant de senaste åren.

NILSONGROUP OCH KVALITET Under de senaste åren har NilsonGroup haft stort fokus på kvalitetsförbättrande arbete i vår skotillverkning. Vi har både personal och tekniker som tillbringar mycket tid ute i produktionen på de fabriker vi samarbetar med. De tar även med sin kunskap till Sverige i samarbetet med designers och produktutvecklare i Studio Sweden. Genom att göra ett grundligt arbete redan i produktutvecklingsfasen som vi sedan följer upp i produktionen har vi förbättrat kvaliteten på våra produkter och kunnat minska antalet reklamationer signifikant de senaste åren. Under 2017 har vi mer än fördubblat antalet fysiska tester för att ytterligare säkerställa att kvaliteten är bra innan skon skickas ut i butik.

Nilson Groups restriktionslistor grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning REACH (Register, Evaluation, Authorization and Restriction for Chemicals) men ställer i många fall högre krav än lagstiftningen. Listorna är specialanpassade för skoproduktion och är framtagna tillsammans med kemikalieexperter och ackrediterade laboratorier. Våra restriktionslistor finns publicerade på feetfirst.se/omoss/vart-ansvar/produktion. För att säkerställa rätt hantering av limmer, lösningsmedel och liknande kräver NilsonGroup av sina leverantörer att de skall ha korrekt tillhörande säkerhetsdatablad och att de skall finnas väl synliga och lättillgängliga i fabrik. Ett säkerhetsdatablad (MSDS – Material Safety Data

REKL A MATI O N ER

2 015

2 016

2 017

TOTALT

1, 43%

0, 81%

0, 68%

Statistik på reklamationer för alla koncept.

LEVERANTÖRSLISTA NilsonGroup är öppna med vilka leverantörer vi samarbetar med. På vår hemsida hittar du en förteckning över dessa. feetfirst.se/omoss/vart-ansvar/produktion

20

Sheet) innehåller information om ämnen som ingår i substansen samt instruktioner om hur den skall förvaras, hanteras och vilka åtgärder som krävs vid en eventuell olycka.

NOGGRANNA TESTER SÄKRAR KVALITETEN

Tester av produkterna genomförs både före och under produktion. Utöver de tester som vi själva initierar, tar vi även del av de tester våra leverantörer själva gör internt och externt. De tester som utförs varje säsong är noga utvalda, med särskilt fokus på barnprodukter. Om det visar sig att ett material inte klarar våra uppsatta krav, eller innehåller något otillåtet ämne, används inte materialet i produktionen av våra skor. Vi har även ett eget mindre testlaboratorium i Kina där vi utför fysiska tester, exempelvis vidhäftning av yttersulor och färghärdighetstester. De tester som vi själva inte kan utföra skickas till externa ackrediterade laboratorier för en opartisk bedömning. Under 2017 utfördes totalt ca 12 500 fysiska och kemiska tester. Under året har antalet fysiska tester ökat, vi har utfört fler olika typer av tester för att säkra produktkvaliteten ytterligare. Vi genomför fler tester ute i produktionen hos våra leverantörer, där flertalet fabriker har investerat i testutrustning för att kontrollera kvaliteten på produkterna. Kemikalietester skickas till externa ackrediterade laboratorier för att säkerställa att riktlinjerna i vår restriktionslista efterföljs. Vi samarbetar med kemikaliegruppen vid Swerea IVF för att hålla oss uppdaterade och kunna vidta eventuella åtgärder.


21


LOGISTIK

LOGI S T I K FR ÅN T ILLVERKNING T I L L B UT I K

På NilsonGroup finns en stark medvetenhet kring transporternas miljöpåverkan och risker. Genom att samarbeta med olika miljömedvetna transportörer arbetar vi ständigt för att minimera koldioxidutsläppen som orsakas utav våra transporter. Vi strävar efter att göra aktiva val av transportör och transportbolag utifrån miljöoch säkerhetssynpunkt. Vi arbetar aktivt med att maximera fyllnadsgraden av våra egenproducerade skokartonger och lastbärare, t.ex. containers för sjöfrakt. 2017 producerades för NilsonGroups räkning ca 7,2 miljoner skor i Asien och Europa varav 6,2 miljoner par hanterades via vårt centrallager i Varberg. Huvudparten av våra skor som produceras i Asien fraktas främst med båt. De produkter som tillverkas i Europa fraktas med lastbil direkt till vårt centrallager i Varberg.

NilsonGroup håller sig löpande uppdaterade kring aktuella miljöalternativ inom både landbaserad trafik och sjöfart. Från vårt centrallager ut till våra butiker sker transporterna vanligtvis med lastbil, ibland i kombination med tåg. Vi arbetar ständigt för att optimera fyllnadsgraden och därmed minska antalet transporter. Vi effektiviserar också transporterna genom att sampacka skor med marknadsmaterial och e-handelsordrar.

SA M ARB ET EN OCH MIL JÖ E N G AG EM AN G

NilsonGroup håller sig löpande uppdaterade kring aktuella miljöinitiativ inom både landbaserad trafik och sjöfart. Vi är medlemmar i miljöorganisationen Clean Shipping Index (CSI) något som är viktigt för oss eftersom ca 83% av importtrafiken sker med båt. CSI samarbetar i sin tur med Clean

22

FÖRBÄTTRINGAR UNDER 2017

Vi förbättrade vårt emballage för transporter från Kina. Med tunnare och samtidigt starkare well i kartongerna har vi minskat storleken och därmed den totala volymen som transporterats från Kina med ca 12%.

Vi testade tågtransporter från Kina för ca 35 000 antal par, ett både miljövänligare och snabbare alternativ. Den tillgängliga kapaciteten för tågtransport är dock fortfarande begränsad och kostnaden betydligt högre än sjöfrakt.

Vi implementerade cross dock där godset transporteras direkt till butik utan omväg via vårt centrallager i Varberg. Detta har minskat antalet transporter inom Sverige.

Vi införde styckplock som påfyllnadsmetod för Din Sko. Genom att styckplocka skor istället för att skicka ut hela sorteringar kan vi minska våra lagernivåer i butik och undvika onödiga utskick.

Cargo Working Group (CCWG) och gemensamt för de båda organisationerna är att de verkar för en renare havsmiljö genom att öka kunskap hos rederier kring

17 %

2 016

återvinning, utsläpp, havspåverkan etc. Läs gärna mer om deras arbete på www.cleanshippingindex.com

83%

15 %

BÅT BIL FLYG OCH TÅG

Val av transportsätt i procent.

2%

2 017

83 %


Vi arbetar ständigt fÜr att optimera fyllnadsgraden och därmed minska antalet transporter.

23


FÖRSÄLJNING

F Ö R S ÄLJNI NG HEL HE T S U PPL EV EL SE I B U TI K Med våra nya FEETFIRST-butiker utnyttjar NilsonGroup butiksytorna effektivare och kan ge kunden en bättre helhetsupplevelse. När två eller flera koncept samlas under samma tak, får kunden ett större utbud, en sömlös övergång mellan olika sortiment, samlad service och möjlighet att betala i samma kassa för alla koncept. Ett gemensamt arbetssätt i alla vår koncept förenklar för såväl kund som personal och frigör mer tid till det personliga kundmötet.

Ett gemensamt arbetssätt i alla våra koncept förenklar för såväl kund som personal och frigör mer tid till det personliga kundmötet.

På NilsonGroup vill vi att kunden skall ha stora valmöjligheter och alltid få den bästa kvaliteten till det bästa priset. Det är viktigt för oss att ta hand om våra kunder på bästa sätt, det gör vi bland annat genom vår kundklubb FEETFIRST Friends. Där samlar kunden bonus på inköp från alla våra butikskoncept – DinSko, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports, Skopunkten samt våra franchisebaserade Ecco Stores. Sedan starten 2009 har FEETFIRST Friends haft en konstant ökning av medlemsantalet och vi har nu drygt 1,4 miljoner medlemmar. Som medlem i kundklubben får man, främst via mail och sms, ta del av nyheter, erbjudanden och kampanjer. Under hösten 2017 lanserades FEETFIRST Friends även i Norge och Finland. Läs mer om vår kundklubb på vår hemsida feetfirst.se. Dagligen får vi frågor rörande kvalitet, kemikalier och vår uppförandekod, både

direkt till personal i butik men även via mail till huvudkontoret. Vi har en hög ambition att så snart som möjligt återkomma till kund med ett svar, då vi sätter stort värde på dessa frågor. Det finns också en väl etablerad rutin i butik för snabb återkoppling till huvudkontoret i dessa frågor. MEDVETNA ENERG IVAL I BU TIK I våra butiker förbrukas mycket energi. Våra kunder behöver rätt belysning och ett behagligt klimat när de besöker våra butiker. Då handlar det om att göra smarta val för att kunna erbjuda den upplevelsen på ett resurseffektivt sätt. Vi arbetar aktivt med hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartners, exempelvis fastighetsägare. Det kan röra sig om allt ifrån sopsortering till val av elleverantör. I de butiker där vi har möjlighet att påverka valet av energi använder vi oss endast av miljövänlig el.

Det tar lång tid för naturen att bryta ner en plastpåse och idag använder vi i snitt 200 plastpåsar per person och år i Sverige. NilsonGroup har därför anslutit sig till One Bag Habit för att bidra till en positiv förändring. Initiativet One Bag Habit startades av H&M, KappAhl och Lindex och lanserades den 1 juni 2017. Fr.o.m. augusti har NilsonGroup anslutit sig till den växande skaran svenska företag som vill vara med och göra skillnad genom att minska användningen av påsar. Syftet med One Bag Habit är att ta betalt för plastpåsar i butik och skänka överskottet från försäljningen till projekt inom hållbar utveckling. 2017 skänkte vi 500 000 till det svenska forskningsprojektet STEPS. Alla våra plastpåsar i butik är tillverkade av 100% återvunnen plast - hälften kommer från konsumentåtervunnen plast och hälften från fabriksspill. Genom att minska totalanvändningen av påsar bidrar vi ytterligare till att minska påverkan på miljö och klimat.

24


Vår huvudleverantör av inredning är godkänd av och arbetar i enlighet med både I-way och Q-way. (ISO 9000 och ISO 14000). Detta innebär ständiga förbättringar genom handlingsplaner och dokumenterade mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt förbättringar av hälsa och säkerhet för de anställda. Lagen om energikartläggning (EKL) ligger till grund för det omfattande arbete som idag görs i våra butiker. I alla nyetableringar installeras energisnål belysning. I befintliga butiker pågår ett löpande arbete med att byta ut till LED-belysning. Under 2017 genomfördes ett byte i ca 40 butiker. Det ger dubbel effekt i minskad elförbrukning genom att LED-armaturerna både drar mindre el och avger mindre värme, vilket minskar behovet av extra kyla till butikerna. Vi installerar också automatisk belysning i utrymmen så som kök, toaletter, kontor, städ- och tvättutrymmen.

2 014 - 15

2 015 - 16

2 016- 17

- 4%

- 2%

- 3%

E NE RGI F Ö RB RUK NI NG

Minskad energiförbrukning på jämförbara butiker från tidigare år. Vi ser även i år en minskad energiförbrukning i våra butiker. En analys av energianvändningen på huvudkontoret och centrallagret pågår för att även där kunna bidra till energieffektiviseringar.

R E - U S E I S Ö D RA SVERIG E NilsonGroup samarbetar med det skånska företaget TextilRecycling, här skänker NilsonGroup skor som av olika anledningar har reklamerats i butik. TextilRecycling är ett socialt företag som hanterar insamling av kläder, skor och textilier för återanvändning eller återvinning. Samarbetet inkluderar idag 20 butiker i Skåneregionen och i Växjö. Insamlingskärl finns placerade i butikerna

där de reklamerade skorna slängs. Kärlen töms kontinuerligt av TextilRecyclings personal och skorna skickas sedan vidare till företagets samarbetspartners för sortering, materialåtervinning eller återförsäljning. Vi kan genom samarbetet minska våra sopor då reklamerade skor annars går direkt i soptunnan till förbränning. Reklamerade skor som av någon anledning bedöms vara olämpliga för återanvändning, läggs inte i insamlingskärlen. Läs mer om Textil Recycling på www.textilrecycling.se

S O CIALA MEDIER

FAC EB OOK

YO UTUB E

INSTAG RAM

@dinsko @eccostores @feetfirstshoes @nilsonshoes @skopunkten

FEETFIRST DinSko Skopunkten

#dinsko #nilsonshoes #skopunkten

linkedin.com/company/nilsongroup

25


FÖRSÄLJNING

E -HANDE L SN A BB T V Ä XA N D E E- HAND E L Detaljhandeln står inför stora utmaningar när alltfler kunder handlar online. Nilson Group står mitt i detta skifte och vi arbetar för att balansera och komplettera den fysiska butiken med vår snabbt växande e-handel. Ett exempel är att kunden kan välja att hämta varor som beställts via vår webshop i någon av våra butiker, där vi sedan kan ge råd och service för att förstärka köpupplevelsen för kunden. Varorna från E-handel till butik sampackas med övrigt gods vilket leder till färre transporter, mindre avfall och bättre fyllnadsgrad. Därmed blir arbetet också en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Vi har fri frakt och fria returer på varor som hämtas och returneras i butik. Eventuella returer för E-handeln kan ske till valfri butik inom NilsonGroup. Tanken är att våra kunder ska få en sömlös upplevelse mellan den fysiska och digitala handeln. F E E TF I R ST S AMLAR KO NCEPTEN Med FEETFIRST har vi fortsatt att tydliggöra den röda tråden mellan butik, kundklubb och e-handel. Alla våra koncept - DinSko, ECCO, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten - är samlade på en sajt, www.feetfirst.se. En samlad E-handel ger kunden möjlighet

FÖRBÄTTRINGAR UNDER 2017 26% av de varor som beställdes på vår e-handel sampackades med andra varor och hämtades ut i butik. Våra plastpåsar för e-handelsfrakt bestod tidigare till 50% av återvunnet material. Under 2018 kommer påsarna att bestå av 100% återvunnet material.

26

att på ett enkelt sätt handla från alla våra varumärken och koncept samtidigt. Varje koncepts särart får utrymme samtidigt som shoppingfunktionerna är gemensamma. På www.feetfirst.se erbjuder vi också skor som endast kan handlas i vår webbshop – Online Exclusive.


Tanken är att våra kunder ska få en sömlös upplevelse mellan den fysiska butiken och digitala handeln.

27


ANVÄNDNING

L Ä N G E LE VE S KORNA ÖKA LIVSLÄNGDEN PÅ DINA SKOR

På NilsonGroup brinner vi för skor. Vi är stolta över våra produkter och vårt främsta mål är att våra kunder skall vara nöjda med sitt skoinköp hos oss. Vi ska leva upp till och gärna överträffa förväntningarna om en bra, säker, prisvärd och hållbar produkt. Även som kund kan man påverka. Genom att använda och ta hand om sina skor på ett bra sätt förlänger man livslängden.

valt ut ett brett sortiment av skovårdsprodukter för alla typer av material. Produkterna är helt fria från fluorerade ämnen. Några produkter i sortimentet är miljömärkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljövalmärkning. NilsonGroup har även ett eget sortiment av iläggssulor som finns tillgängligt i våra butiker och på e-handeln. HÅLLBARHET I VARJE STEG

NOGA UT VALDA PRODUKTER

Vi har i vårt samarbete med vår leverantör

Bra omhändertagande ökar skornas livslängd. Genom regelbunden vård kan man

på så sätt få en produkt som håller längre. Vår butikspersonal har bra kunskap om vilka typer av skovårdsprodukter man bör använda till de olika skorna och hur man applicerar produkterna för bästa resultat. Istället för att kassera färdiganvända skor uppmuntrar vi våra kunder att skänka dem vidare till bättre behövande, det bidrar till en minskad klimatpåverkan och en längre livslängd. Vi samarbetar bland annat med Human Bridge samt Textile Recycling, läs mer om det under våra samarbeten.

TIPS FÖR ATT ÖKA LIVSLÄNGDEN PÅ DINA SKOR Alla skor behöver tid för att torka och luftas. Det betyder att man inte bör ha samma skor flera dagar i rad utan variera mellan några par för att låta dem vila en dag eller två. Använd skohorn vid påtagning av skorna så undviker du nedtrampade hälkappor och skoskav. Om man använder iläggsulor i sina skor håller de sig fräscha längre. Det är bra att ha en varmare sula i vinterskorna så att isoleringsförmågan ökar. För att utöka livslängden ytterligare kan man lämna in sina skor till en skomakare och klacka eller sula om dem. Att skänka bort skor till välgörenhet istället för att slänga dem gör att produkterna får ett nytt liv hos en annan användare. Det finns många som har behov av skor men som inte har möjlighet att köpa nya.

28


ATT VA R A E N DE L AV VÅRT T E AM U T B IL DNIN G H A ND I H A ND MED PER S O NL I G U T V EC KL IN G

Ett av NilsonGroups långsiktiga mål är att vara skobranschens mest attraktiva arbetsgivare där varje dag skall kännas meningsfull och det skall vara roligt att gå till jobbet. NilsonGroup arbetar systematiskt och löpande för att säkra goda arbetsförhållanden genom alla delar av verksamheten. Vi vill ta tillvara på varje medarbetares kompetens och genom att sätta tydliga mål samt fokusera på individuell utveckling vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Alla anställda får ta del av NilsonGroups koncernpolicy som innefattar frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetsmiljö, säkerhet och korruption. Som nyanställd genomgår du även en introduktionsutbildning som tydliggör företagets olika rutiner och policys. Alla medarbetare på NilsonGroup bär ansvar för att förstå de lagar och interna regler som påverkar och är relevanta för arbetet. NilsonGroup tar starkt avstånd från all korruption och accepterar under inga omständigheter erbjudande om, eller mottagande av, mutor eller andra liknande otillbörliga betalningar. Våra anställda ska uppträda ärligt och uppriktigt mot kunder, leverantörer och arbetskamrater. Alla våra relationer ska präglas av affärsmässiga och arbetsrelaterade ställningstaganden och får aldrig styras av egna intressen. Vid eventuell misstanke eller rapportering om korruption sätts en anpassad åtgärdsplan in. Under 2017 rapporterades inga fall av korruption. NilsonGroup har vidare en mångfald- och jämställdhetspolicy som baseras på alla människors lika rättigheter och möjligheter. Som anställd skall man vända sig till närmsta chef eller vår HR-avdelning när en situation som uppfattas som diskriminerande uppstår. Eventuella fall av kränkande särbehandling följs upp av HR-avdelningen och ska behandlas konfidentiellt. Under 2017 anmäldes inga fall av diskriminering

Både chefer vid huvudkontoret och butik genomgår en arbetsrättsutbildning som bland annat berör diskrimineringsgrunderna. Samtliga NilsonGroups policys finns lättillgängliga för anställda och det är allas ansvar att hålla sig uppdaterade om såväl interna och externa regelverk som policys och instruktioner.

NilsonGroup vill ta till vara på varje medarbetares kompetens och egenskaper och erbjuder därför specialanpassade utbildningar.

På företagets huvudkontor finns en skyddskommitté där fackliga parter och utvalda chefer möts och samverkar två till fyra gånger per år. Skyddskommittén behandlar frågor som rör arbetsmiljön och säkerheten på huvudkontoret. Vi har en mycket låg frekvens av tillbud och arbetsskador i hela bolaget. Ett fokusområde under 2017 har varit att arbeta ytterligare med att sänka sjukfrånvaron. Huvudfokus har varit arbetet med långtidssjukskrivningar, ett arbete som resulterat i att antalet har minskat. Arbetet bedrivs i samverkan med företagshälsovården och kommer att fortskrida under kommande år.

29


Inom NilsonGroup är vi anslutna till fyra kollektivavtal och våra ingångslöner följer dessa avtal. Enligt arbetsmiljölagen ska alla verksamheter bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I det arbetet ingår att undersöka arbetsmiljön kontinuerligt samt att göra regelbundna riskbedömningar och konsekvensbedömningar. NilsonGroup anser att det är viktigt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I de fackliga avtal som föreligger finns frågor rörande hälsa och säkerhet som också är reglerade i arbetsmiljölagen. Under 2017 anmäldes inga fall av diskriminering. NilsonGroup värnar av tradition om facklig verksamhet. Att ha en nära dialog med fackföreningarna är en självklarhet för oss. Att träffas regelbundet och dela med oss av information är en mycket viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vårt mål är att NilsonGroup ska vara ett självklart val för den som vill arbeta inom skobranschen.

S A MM A KU NDB EM ÖTA NDE O C H RU T INER I A L L A B U T IKER

NilsonGroup har en rutinhandbok som omfattar alla delar av butiksarbetet, från varuhantering till rån och hot. Varje kapitel lyfter regler och rutiner kring de olika arbetsmomenten. Våra butiksanställda undertecknar en så kallad rutinförsäkran där de intygar att de läst och förstått handboken. För att säkerställa att rutinerna följs utförs varje år internrevisioner i butik av företagets säkerhetsavdelning. Personal från säkerhetsavdelningen går tillsammans med butikschefen igenom butiken utifrån gällande regler och rutiner. Därutöver görs en riskanalys för att säkra arbetsplatsen. Vid större avvikelser i dessa påbörjar säkerhetsavdelningen en djupanalys där vissa uppsatta parametrar kontrolleras och jämförs. Vid en sådan analys kan det upptäckas eventuella interna

oegentligheter, t ex falska återköp, vilket är den vanligast förekommande.

MEDV E T N A MIL J ÖVA L

Vi har på vårt huvudkontor automatisk belysning i flertalet utrymmen för att förhindra onödig elförbrukning. Vårt avfall sopsorteras och all uttjänad hårdvara tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Vid inköp av nya datorer används EPEAT, Electronic Product Environmental Assessment Tool (www.epeat.net). EPEAT är ett globalt rangordningssystem för grönare elektronik och används som ett verktyg för att vid inköp kunna göra miljöriktiga val. Inköp görs endast efter EPEATs högsta klassning, ”Gold”, vilken uppfyller flest miljökriterier. Under 2017 köptes 2 nya tjänstebilar in som båda är miljöklassade enligt de nya regler som sattes upp 2013. A N STÄ L L NIN G V I A VÅ R A PRO D U K T I O N S KO N TO R

PERSONALFAKTA UNDER 2017 266 kvinnor och 12 män tog ut föräldraledighet.

NilsonGroup har 283 personer i chefsbefattning med personalansvar.

Ca 2200 utbildningstimmar genomfördes på företaget. 91% av våra medarbetare genomförde ett medarbetarsamtal.

30

På våra produktionskontor främjar vi lokalanställning bland våra medarbetare. För närvarande är 80% av personerna i chefsposition lokalanställda. Bland övriga anställda i Kina är siffran 85%. Vi anställer lokalt bland annat för att säkerställa en bra kommunikation bland personalen samt för att bidra till samhällsutvecklingen på plats. Med lokalanställd menar NilsonGroup en anställd som är bosatt på orten samt född och uppvuxen i landet. De genomförs regelbundet utbildningar för personalen vid våra två produktionskontor i Kina. Under året genomfördes 18 stycken utbildningar inom säkerhet och kompetensutveckling.


U T B IL DNIN G FÖ R FR A M G Å N G

FEETFIRST Academy är vårt samlade utbud av interna utbildningar. För att vi ska nå fortsatta framgångar är det viktigt att varje medarbetare får rätt förutsättningar för att lyckas i sitt dagliga arbete. Genom våra utbildningar kan vi se till att var och en av oss kan växa med sin uppgift. Utbildningarna är webbaserade och tillgängliga för alla butiksanställda. Några av kurserna är i seminarieform och riktar sig till personer i chefsposition.

Att alla nya medarbetare på NilsonGroup får en bra introduktion är viktigt. Vi har under 2017 därför infört ett introduktionsprogram för nyanställda i butik i FEETFIRST Academy. Målet med programmet är att snabbt och enkelt komma in det dagliga arbetet. Under 2017 har vi lanserat ytterligare sju nya utbildningar som ett steg i vårt mål för att ”Öka möjligheterna till utbildning och utveckling för våra medarbetare”.

Totalt har 1224 antal personer genomgått utbildning genom FEETFIRST Academy under det gångna året vilket totalt resulterar i ca 2200 utbildningstimmar. Då seminarierna främst riktar sig till butiks- och regionchefer och pågår under en hel arbetsdag gör detta att antalet utbildningstimmar per anställd varierar.

E X E MP E L PÅ UTBILDNINGAR

IN T R O D U K T I ON T I LL LE DARS KAP

BRANDS ÄKERHET

Introduktion till ledarskap syftar till att introducera till ledarrol-

Syftet med utbildningen Brandsäkerhet är att lära sig att känna igen

len i NilsonGroup, vad denna betyder i praktiken samt ge metoder

brandrisker på sin arbetsplats och i sin vardag. Deltagarna får lära

för att coacha sina medarbetare.

sig hur de kan hjälpa till att förebygga bränder i butik och på lager och hur de bäst agerar om de upptäcker en brand.

S KOVÅRD S ÄKERHET I BUTIK

En av kurserna behandlar Skovård, då våra medarbetare sedan kan sprida kunskapen vidare till våra kunder, som på så vis lär sig att

Kursen Säker i butik bygger på de viktigaste reglerna som

bevara sina skor och öka produktens livslängd.

gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildning rekommenderas i programmet Skydd mot rån i handeln som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet står bakom.

S VÅRA S AM TAL Svåra samtal är en extern kurs riktad till regionchefer som syftar till att ge verktyg och modeller för att underlätta olika former av krävande samtal.

31


F Ö R AT T VI BRYR OS S För oss är det en självklarhet att bidra till och engagera oss i samhällsförbättrande och hållbarhetsfrämjande insatser och projekt. Det gör vi genom att ta ett aktivt ansvar för det samhälle där vi verkar och för hållbarhetsfrågor generellt.

MEDLEMSKAP

Medlemmar sedan 1984.

Medlemmar sedan 2011.

svenskhandel.se

furfreeretailer.com

Medlemmar sedan 2010.

Medlemmar sedan 2016.

swerea.se

csrvastsverige.se

Medlemmar sedan 2012.

Medlemmar sedan 2016.

cleanshippingindex.com

csrvastsverige.se

E NGAGEMANG

Under 2017 skänkte NilsonGroup 5384 par skor till Human Bridge. Deras kärnområden är bistånd, miljö och sociala insatser och genom det arbetet är de med och gör skillnad för både människa och miljö. Läs mer på humanbridge.se

Se sid. 24. Läs mer på onebaghabit.se

Se sid. 25. Läs mer på textilerecycling.se

32

SOS Barnbyar arbetar för att förbättra tillvaron för de allra mest utsatta barnen. NilsonGroup har sedan 2007 samarbetat med SOS Barnbyar och stödjer en barnby i Putian, Kina. Läs mer på sos-barnbyar.se

Se sid. 33. Läs mer på cancerfonden.se


C ANC E RF ONDE N Under 2017 genomförde vi ett samarbete med Cancerfonden och Rosa Bandet. Våra duktiga produktutvecklare arbetade fram specifika modeller för detta ändamål där överskottet från försäljningen gick till Cancerfonden. Vi tog även fram en fin skopåse och skoband i satin som såldes i våra butiker till förmån för Rosa Bandet. Kampanjen var väldigt framgångsrik och resulterade i att vi kunde skänka 600 000 sek till Cancerfonden.

33


G R I I NDE X

ORG A N ISAT IO N S P ROF I L 102-1

Organisationens namn 6

102-2

a) En beskrivning av organisationens verksamhet 6-8*

b) Organisationens produkter och varumärken 8

102-3

Huvudkontorets placering 6

102-4

Länder där organisationen har verksamhet 6

102-5

Ägandeskap och organisation 6

102-6

Marknader där organisationen verkar 6

102-7

Organisationens storlek 6*

Antal anställda 6*

Företagets struktur 6

Netto-omsättning 6*

Balansomslutning fördelat på skulder och EK 6*

Antal produkter/service 6

102-8

a) Totala antalet anställda per anställningsavtal och kön 6

b) Totala antalet anställda per anställningsavtal och land 6

c) Totalt antalet anställda uppdelat på typ av anställning och kön 6

d) Redovisa om en stor del av organisationens arbete utförs av arbetstagare ej anställda av företaget –

e) Eventuella säsongsvariationer i antalet anställda 102-8 a,b,c (ex beroende på säsong)

f) En förklaring om hur data har sammanställts 6

102-9

Organisationens värdekedja 12-28

OM RAPPORTEN - URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR

102-45

a) Lista alla enheter som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknande dokument *

b) Ange om någon av enheter som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknanade dokument inte inkluderar i denna rapport

102-46

a) En förklaring av processen för att definiera rapportinnehållet och avgränsningar 4

b) En förklaring till hur organisationen har genomfört principerna för att definiera rapportens innehåll 102-47 Lista väsentliga punkter som indentifieras i processen för att definiera rapportens innehåll

4, 11 11

102-48

Effekten av eventuella revideringar av information som ges i tidigare rapporter

102-49

Betydande förändringar från tidigare rapporteringsperioder över innehåll och avgränsningar 4

102-50 Rapporteringsperiod 4 102-51

Datum för den senaste publicerade rapporten 4

102-52 Rapporteringscykel 4 102-53

Kontaktinformation för frågor kring rapporten och dess innehåll 4

102-54

Ange vilken redovisningsprincip organisationen har valt 4

102-55

Ange GRI Index och lista alla punkter som ingår i rapporten 34, 35

102-56

Granskning av extern part 4

102-10 Betydande förändringar för företaget under rapporteringsperioden 5, 6*

VÄS ENT L IGA AS P EKT ER OC H AVGRÄNS NINGAR

102-11 Riskbedömning 9

103-1

En bakomliggande förklaring till väsentliga delar 11

102-12

Lista ekonomiska, miljömässiga och sociala initiativ som organisationen stödjer eller anslutit sig till 32

103-2

Hantering av väsentliga delar 11-30

103-3

Utvärdering och resultat av väsentliga delar 11-30

102-13

Lista medlemskap i organisationer 32

MIL J ÖAS P EKT ER

STRAT E G I O CH ANALYS 102-14

Uttalande från VD gällande stategi och hållbarhetsarbete

301-2 5

102-16

Minskning av energiförbrukning 25

Organisationens värderingar och policys 3, 4, 7, 9

BOL A G SST Y R N I NG 102-18

a) Organisationsstuktur

6

b) Beslutsfattande kommiteer gällande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

6

INTRE SSE N T E R 102-40

Organisationens intressenter 10

102-41

Totalt antal anställda som omfattas av kollektivavtal

102-42

Urval av intressenter 10, 11

30

102-43 Organisationens samarbete med intressenter 11 102-44 Specifika frågeställningart till intressenter, inklusive hur organisationen behandlar väsentliga punkter 11

34

Andel återvunnet material i tillverkning av produkter 12

302-1 Energiförbrukning 25 302-4

ETIK O CH IN T E G RI T E T

ARBET S FÖRHÅL L ANDEN

403-1

Arbetstagarrepresentation i formell kommitté gällande hälsa och säkerhet 29

403-2

Sjukfrånvaro, sjukskrivningar och arbetsplatsolyckor 29

403-4

Hälsa och säkerhet i avtal med facket 29, 30

404-1

Utbildningstimmar per år per anställd 31

404-2

Utbildningsmöjligheter för anställda 31

404-3

Procent av genomförda medarbetarsamtal 30


G R I I NDE X

MÄN SK L IG A R ÄT T I GHE T E R

P RODUKTS ÄKERHET

406-1

Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder

407-1

Andel leverantörer där rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtal kan vara hotat 16-19

408-1

Leverantörer och verksamheter där barnarbete är en stor risk, samt åtgärder 16-19

409-1

Leverantörer och verksamheter där tvångsarbete är en stor risk, samt åtgärder

412-1

Mänskliga rättigheter 16-19 29, 30

414-1

Nya leverantörer som utvärderas gällande sociala kriterier

29

16-19

16-19

416-1

Andelen produkter bedömda med avseende hälsa och säkerhet

416-2

Andel avvikelser gällande hälsa och säkerhet 17, 18 29, 30

301-3

Reklamationsnivå produkter

x

19, 20

20

* Hänvisning till Årsredovisningen ** Ej beskrivet fullt ut i och med ett nytt arbetssätt Uppfyller GRI helt Uppfyller GRI delvis

35Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.