__MAIN_TEXT__

Page 9

att du måste lämna din studieort och bo någon annanstans under perioden måste detta meddelas senast en månad innan praktiken/VFU tar sin början. Examinerande uppgifter För att ett moment skall kunna vara obligatoriskt måste det vara ett examinerande moment, t.ex. laborationer, klinisk undervisning, seminarier eller gruppövningar.Till detta räknas även undervisning som är av sådan art att det ej kan tas igen genom andra studier. Ordinarie prov ska normalt schemaläggas dagtid måndag till fredag i direkt anslutning till kursen och ej på helger. Vid examensarbeten får din handledare och din examinator ej vara samma person. Om det uppstår problem under arbetets gång har du rätt till prövning av byte till annan handledare/examinator. Gällande tentamen Alla salsskrivningar vid Umeå Universitet ska vara kodade. Fakultetsnämnden kan medge undantag från detta om särskilda skäl föreligger och det tydligt anges i kursplanen. Vid tentamen måste studenten infinna sig senast 15 minuter innan utsatt tid för skrivstart och kunna uppvisa godkänd fotolegitimation. Ett bra tips är att fråga kursansvarig vilka hjälpmedel som får medföras på tentamen. Övriga tillåtna tillhörigheter är pennor, radergummi, linjal, mediciner, öronproppar, glasögon utan fodral samt förträning utan skrymmande förpackningar. Tentamensresultat ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter examenstillfället. Vid kursslut En kursutvärdering ska ske i slutet av varje kurs. Resultatet av denna ska delges de som genomfört kursen och de som börjar den. Betyg kan inte överklagas men man kan begära att examinator omprövar sitt beslut. Viktigt här är att du inte bör ta hem originalexemplaret av tentan om du vill anmärka på rättningen. Du får då istället gå igenom tentan på plats hos kurssekreteraren eller begära ut en kopia som du kan ta med dig. Detta underlättar för dig att visa på att ina ändringar gjorts i orginalet. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs i maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

9

Profile for Umeå Medicinska Studentkår

Din guide till livet som student i Umeå  

Umeå Medicinska Studentkårs guide till livet som student i Umeå för höstetterminen 2016.

Din guide till livet som student i Umeå  

Umeå Medicinska Studentkårs guide till livet som student i Umeå för höstetterminen 2016.

Advertisement