Page 1

Umeå Medicinska Studentkår Presenterar

Första hjälpen Din guide till livet som student i Umeå


Din guide till livet som student i Umeå är en liten sammanfattning av de viktigaste sakerna du behöver veta för att komma rätt ut i livet som student. och hjälpa dig igenom den akademiska djungeln. Målet är också att inspirera engagemang för kårens verksamhet samt reda ut lite av den begreppsförvirring som kan uppstå när man är ny som student. Upplaga 2 Maj 2016

www.medicinska.se 2


Innehåll s.4 Studentkårerna s.6 Utbildnings- och arbetsmiljöbevakning s.11 Varför engagera sig? s.17 Studiesocialt s.21 Övrigt s.23 Umeå Universitet s.24 Studentens A-Ö s.32 Föreningar vid Medicinska fakulteten s.33 Studiesociala sammanslutningar

3


Studentkårerna

Din kår är Umeå Medicinska Studentkår och vi finns till för dig som läser en utbildning inom medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Kåren har under sina år haft flera namn. Vid bildandet 1998 hette kåren Corpus för att sedan byta namn till Medicinska Studentkåren vid Umeå universitet eller MSU. Det senare är ofta förekommande även idag, då framförallt i kortare formerna som Medicinska Studentkåren eller bara Medicinska. Vid kårobligatoriets avskaffande 2010 bytte kåren namn till Umeå Medicinska Studentkår och antog då den logotyp vi har idag. Kåren bedriver också studiesocial verksamhet, framförallt genom Kårhuset Villan som är en ideellt driven studentkrog. Vi har också Sport- och FestMästeriet som anordnar studiesociala evenemang. Sist men inte minst har vi vår kårtidning et al. som publicerar artiklar och krönikor av intresse för våra studenter. Utmärkande för vår kår är att samtliga engagerade är heltidsstuderande, även kårordförande och samtliga i styrelsen. Övriga kårer vid universitetet har heltidsarbetande studenter i olika utsträckning. Vi hoppas att du kommer trivas hos oss och att ditt medlemskap ger dig ett stort mervärde under din studietid.

I. Hur har kåren inflytande

Kårens huvuduppgift är att bedriva utbildnings- och arbetsmiljöbevakning vid Umeå universitet. Detta sköts genom så kallade studieråd där en till tre representanter från varje kurs finns representerade. Det finns generellt ett studieråd per programråd, men detta varierar lite från program till program. Studieråden samlas sedan i Utbildningsbevakningsrådet som är ett internt samlingsorgan för utbildningsbevakning. Läs mer om detta på nästa uppslag. Kårstyrelsen sitter också i olika kommitéer och organ inom universitet och Västerbottens läns landsting och framför studenternas åsikter.

II.Varför ska du vara med?

Kårens främsta uppgift är att bevaka alla utbildningar vid Medicinska fakulteten, även Forskarutbildningen. Detta gör vi för alla studenter. Kåren arbetar för att upprätthålla hög kvalitet på utbildningarna och för att göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi så många studenters åsikter som möjligt. Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka detta samt möjlighet att berika studentlivet med fler studiesociala aktiviteter. Genom att bli medlem i kåren tar du ställning till att du värnar om din utbildnings kvalitét.

4


Dessutom erbjuder Umeå Medicinska Studentkår dig som medlem: • • • • •

• •

Information som ger överblick av dina rättigheter och även lättillgänglig information som kan komma att påverka din utbildning. Möjlighet att engagera dig i utbildningsbevakning genom olika organ: studieråd, kårstyrelse och kårfullmäktige. Kostnadsfri juridisk rådgivning från Juridiska föreningen om behov uppstår. Möjlighet att vara med i kårens valberedning. Berikat studiesocialt liv då du får ta del av: »» SportMästeriet »» FestMästeriet »» Kårtidningen et al. »» Tårtkalas, våffelfest och liknande för att fira våra medlemmar »» Äska1 pengar för egna evenemang som du vill genomföra, »» exempelvis mottagning eller klassfika »» möjlighet att komma in på Kårhuset Villan »» samt de andra kårhusen på campus då du får kårleg från oss »» Rabatterat inträde till kårgemensamma aktiviteter som till exempel »» Umeå universitets vårbal och olika shower så som Spex/Stand-up Du har även möjlighet att engagera dig i ovan nämnda verksamheter om det intresserar dig. Profilprodukter och rabatter: »» Umeå Medicinska Studentkårs produkter så som ryggsäckar och tröjor, sångboken Canticum och tygkassar. »» Biobiljetter till rabatterat pris »» IKSU-rabatt (kår-rabatt utöver vanlig studentrabatten)

Oavsett om du är medlem eller inte så är du välkommen att komma till oss. Uppstår det frågetecken kring din utbildning eller om du behöver stöd vid kränkning/dålig behandling/diskriminering finns vi här för dig.

Kåren står alltid upp för dig!

1. Äska innebär att man ansöker medel från kåren för att delvis bekosta ett evenemang som gynna kårens medlemmar

5


III. Registrerad medlem, vad händer nu?

När du registrerar dig blir du genast medlem i studentkåren. Gör du det på kårens kansli så får du redan då ett kvitto som gäller som medlemsbevis tills dess att ditt mecenatkort tryckts och skickats till den adress du angett. Laddar du ner mecenat-appen till din telefon så kan du även ha ditt medlemskort digitalt. Du får också en kod som kan användas för att logga in i vår självbetjäningstjänst och ändra dina uppgifter och hantera ditt medlemskap.

IV. Vilka kårer finns vid UmU?

Vid Umeå universitet finns tre studentkårer. Umeå Studentkår för de som studerar vid Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, Idrottshögskolan, Konsthögskolan, Lärarhögskolan och Restauranghögskolan. Vidare så finns Umeå Naturvetar- och Teknologkår för de som studerar vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Arkitekthögskolan och Designhögskolan. Vår egen kår, Umeå Medicinska Studentkår, är för de som studerar vid Medicinska fakulteten.

Utbildnings- och arbetsmiljöbevakning

En av Umeå Medicinska Studentkårs viktigaste uppgifter är att bevaka utbildningskvaliteten och arbetmiljön på programmen vid den Medicinska fakulteten. För att kunna göra detta har varje program ett studieråd där varje klass/termin väljer en representant. Studieråden företräder studenterna vid respektive program med representanter i Programråd, kårens Utbildningsbevakningsråd och gentemot Kårstyrelsen. Detta möjliggör för Kårstyrelsen att kunna representera samtliga program vid fakulteten när den företräder studenterna inom fakulteten och inom övriga universitetet. På medicinska fakulteten samordnas arbetmiljöbevakningen av huvudstuderandeskyddsombudet (HSAMO). Denna person representerar studenterna i fakultetens och den universitets centrala samarbetsgrupperna mellan arbetsgivare, arbetstagare och studenter. HSAMO sitter även med i arbetsmiljökommittén och gruppen för lika villkor. HSAMOs deltar också i universitetets och kommunens skyddsronder kring universitetet så finns det områden där du känner dig otrygg kring universitetets kan du vända dig till HSAMO. I varje studieråd finns också ett studerandeskyddsombud (SAMO) Alla studentkårer vid Umeå Universitet sammanställer vart tredje år en gemensam studentkårsskrivelse som överlämnas till Universitetet, denna ligger sedan till grund för ett förbättringsarbete för att göra studietiden till en ännu bättre tid för alla studenter!

6


I. Studieråden

Studierådens uppgift är att samordna den studerandenära utbildningsbevakningen. Studierådet utgörs av representanter från varje termin/klass och väljs vanligen en termin i taget. I studierådet diskuteras utbildningskvalitet och arbetmiljö på programnivå, och studierådet har möjlighet att lyfta sina åsikter till respektive programråd genom de representanter som är utsedda av studierådet. Studierådet kan även lyfta sina frågor till Kårstyrelsen genom sin kontaktperson, eller på Utbildningsbevakningsrådet som beskrivs i ett eget avsnitt. Alla studieråd har en ordförande och protokoll förs vid samtliga sammanträden. Idag finns studieråd för samtliga program vid Medicinska fakulteten, dock har inte alla program ett eget studieråd. Detta är för att några utbildningar har ett gemensamt programråd, varför dessa utbildningar även har ett gemensamt studieråd, dock självklart med klassrepresentanter från samtliga ingående program. Det finns också ett studerandeskyddsombud (SAMO) för varje studieråd. Dessa handhar de lokala arbetsmiljöfrågorna för studenterna på ditt program och arbetar tillsammans med HSAMO för att uppnå förändring i området arbetsmiljö. Exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor för studenterna kan vara lunchrum, föreläsningssalar, ståbord och tillgång till mikrovågsugnar. Kårens studieråd: • ATUM – Arbetsterapeutprogrammet • BMA – Biomedicinska analytikerprogrammet • BUR – Biomedicinprogrammet • FYSS – Fysioterapeutprogrammet • LSR - Läkarprogrammet • LPS - Logopedprogrammet • OUR – Odontologiska utbildningsrådet (Tandläkarprogrammet, Tandteknikerprogrammet och Tandhygienistprogrammet) • Public Health • RÖST - Röntgensjuksköterskeprogrammet • SSK - Sjuksköterskeprogrammet • Tränarprogrammets studieråd - Tränarprogrammet

II. Utbildningsbevakningsrådet (UBR)

För att samordna och övervaka utbildningsbevakningen på alla utbildningar vid Medicinska fakulteten finns under Kårstyrelsen ett råd med representanter från samtliga studieråd inom Umeå Medicinska Studentkår. Utbildningsbevakningsrådets uppgift är att agera diskussionsforum för studieråden i frågor som angår flera program vid fakulteten, men är också ett sätt för Kårstyrelsen att förankra frågor och samla in åsikter och information kring aktuella frågor. Varje studieråd utser en till tre studenter till representanter i Utbildningsbevakningsrådet och rådet sammankallas vid behov, vanligtvis

7


en till tre gånger per termin. Att vara representant i UBR är ett utmärkt sätt att träffa engagerade studenter från andra program, bli insatt i de stora principiella frågorna för studentkåren och ha möjlighet att påverka den utbildningsbevakning som kåren bedriver gentemot fakulteten och övriga universitetet.

III. Studentfall

Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt, och det gäller för både studenter, lärare och övriga personer inblandade i undervisningen vid universitetet. Kåren finns bland annat till för att kunna hjälpa till med svar på frågor kring din utbildning, dina rättigheter och skyldigheter som student, och för att kunna hjälpa dig att reda ut knepiga situationer gällande din utbildning. Det kan till exempel vara regelfrågor, såsom en tentamen som inte lämnas tillbaka inom uppsatt tidsram, eller att du känner dig orättvist bedömd eller har blivit otrevligt bemött av någon inom universitetet. Inga frågor är för små eller för stora, och du får snabbt svar! För att kunna följa regelefterlevnad vid universitetet, det vill säga hur ofta reglerna bryts, för alla studentkårerna varsitt studentfallsdiarium. Dessa sammanställs sedan vart tredje år och ligger bland annat till grund för den studentkårsskrivelse som kårerna gemensamt överlämnar till Universitetet. Givetvis är all information i diariet helt anonymiserat, och går inte att spåra till individen eller gruppen som rapporterade studentfallet. För att komma i kontakt med kåren gällande frågor rörande din utbildning, eller för att rapportera ett studentfall är det bara att maila utbildning@medicinska.se eller fylla i formuläret på www.medicinska.se/kontakt

IV. Dina rättigheter

Umeå Universitet har en mängd regelverk som reglerar hur utbildningen ska bedrivas vid universitetet. Detta är en sammanfattning av några av de viktigaste reglerna för dig som student, men den innehåller självklart inte alla regler. Vill du vara helt säker på att en regel fortfarande gäller måste du läsa regelverket i sin helhet, som finns i senaste upplaga på umu.se/regelverk. Inför kursen En kursplan ska finnas tillgänglig minst fyra veckor innan kursstart, och i den ska det tydligt framgå hur kursen kommer att examineras till exempel genom seminarium eller skriftligt prov. Ett översiktligt schema för minst de fyra första veckorna av kursen ska finnas tillgängligt minst fyra veckor innan kursstart. I schemat ska de obligatoriska momenten i kursen framgå tydligt. För praktikplatser/VFU som inte innebär att du behöver lämna din studieort bör plats meddelas två veckor innan din praktik/VFU ska börja. Om din praktikplats/VFU kräver

8


att du måste lämna din studieort och bo någon annanstans under perioden måste detta meddelas senast en månad innan praktiken/VFU tar sin början. Examinerande uppgifter För att ett moment skall kunna vara obligatoriskt måste det vara ett examinerande moment, t.ex. laborationer, klinisk undervisning, seminarier eller gruppövningar.Till detta räknas även undervisning som är av sådan art att det ej kan tas igen genom andra studier. Ordinarie prov ska normalt schemaläggas dagtid måndag till fredag i direkt anslutning till kursen och ej på helger. Vid examensarbeten får din handledare och din examinator ej vara samma person. Om det uppstår problem under arbetets gång har du rätt till prövning av byte till annan handledare/examinator. Gällande tentamen Alla salsskrivningar vid Umeå Universitet ska vara kodade. Fakultetsnämnden kan medge undantag från detta om särskilda skäl föreligger och det tydligt anges i kursplanen. Vid tentamen måste studenten infinna sig senast 15 minuter innan utsatt tid för skrivstart och kunna uppvisa godkänd fotolegitimation. Ett bra tips är att fråga kursansvarig vilka hjälpmedel som får medföras på tentamen. Övriga tillåtna tillhörigheter är pennor, radergummi, linjal, mediciner, öronproppar, glasögon utan fodral samt förträning utan skrymmande förpackningar. Tentamensresultat ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter examenstillfället. Vid kursslut En kursutvärdering ska ske i slutet av varje kurs. Resultatet av denna ska delges de som genomfört kursen och de som börjar den. Betyg kan inte överklagas men man kan begära att examinator omprövar sitt beslut. Viktigt här är att du inte bör ta hem originalexemplaret av tentan om du vill anmärka på rättningen. Du får då istället gå igenom tentan på plats hos kurssekreteraren eller begära ut en kopia som du kan ta med dig. Detta underlättar för dig att visa på att ina ändringar gjorts i orginalet. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs i maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

9


Arbetmiljön Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag). Kriterierna för en god arbetsmiljö finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån denna text kan man ställa följande krav på en bra studie- och arbetsmiljö: • • • • •

En sund och säker miljö Möjlighet att lära och utvecklas Meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter Rätt att medverka i utformningen av studiernas uppläggning och innehåll Möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter

Vem ska man tala med när det uppstår problem? Varje klass har en klassrepresentant som sitter i ett studieråd. Där kan man ta upp tankar och åsikter om hur kurser och programmet är upplagt. Om det uppstår ett problem under en pågående kurs så bör du tala med kursansvarig om problemet är övergripande och med berörd lärare om problemet är av sådan karaktär. Löser sig inte problemet kan du vända dig till kåren via utbildning@medicinska.se. Vill du få stöd i en fråga som rör arbetmiljön kan du alltid vända dig till studiesocialt@ medicinska.se

Foto: Anders Fällström,Vice rektor, Umeå universitet

10


Varför engagera sig?

Jo, därför att det är roligt, man träffar många nya vänner och det finns något för alla! Det är roligt att påverka och förändra det som berör en själv och ens blivande och nuvarande studiekamrater. Dessutom har det visat sig i studier att människor som engagerar sig har bättre hälsa och ökat välbefinnande än icke-engagerade. I början kanske du mest känner att du vill få koll på allt; hur dina studier kommer vara och lära känna alla nya blivande vänner i klassen. Ganska snart kommer du att ha koll på allt det där och är inne i ruljansen. Nya vänner får du garanterat när du engagerar dig. Det är ett bra och roligt sätt att knyta nya kontakter på. De som har engagerat sig är liksom dina studiekamrater på ditt program eller utbildning intresserade av det som du valt att engagera dig i.

I.Verksamheter

Det finns som sagt något för alla, oavsett om du tycker det är roligast att påverka hur universitetet bedriver sin utbildning eller om du tycker om att anordna fester, pubar eller sportturneringar. Nedan följer en lista med exempel på vad som går att engagera sig i och när man kan ansöka: Verksamhet Studieråd

Beskrivning Varje klass har en till tre studiebevakare som väljs varje termin till studierådet. Studierådets uppgift är att påverka programmens och utbildningens utförande genom att framföra studenternas synpunkter till kursledning och programrådet (som bestämmer hur programmet/en ska vara utformat). Studieråden påverkar således programmet/en direkt och har mandat i programrådet. De har även en kontaktperson i kårstyrelsen och fyller en väldigt viktig funktion för att samla studenternas åsikter så att kåren kan driva dessa även högre upp i universitetet.

11

Ansökning Början av höstoch vårterminen söks en till tre nya studiebevakare i varje klass via omröstning i klassen. Det går även att meddela sitt intresse till: kansli@medicinska.se


Verksamhet Kårfullmäktige

Beskrivning Kårens högsta beslutande organ och motsvarighet till ”riksdag”. Bestämmer vad kåren ska satsa på, hur mycket pengar som ska läggas på olika saker och vad kåren ska arbeta med. Delar även ut priser och bestämmer om förslag från kårstyrelsen ska inrättas.

Ansökning Mitten av vårterminen söks ett nytt kårfullmäktige som söks via: valberedning@ medicinska.se

Kårstyrelsen

Kårens verkställande organ och motsvarighet till ”regering”. Representerar studenternas intressen i universitetets styrelser och nämnder upp till högsta nivå, universitetsstyrelsen. Arbetar fram förslag till nya verksamheter och produkter. Leder arbetet i Umeå Medicinska Studentkår.

Mitten av vårterminen letar valberedningen en ny styrelse och denna kan du söka till via: valberedning@ medicinska.se

Kårhuset Villan

Umeå Medicinska Studentkårs kårhus vars personalstyrka sköter kårens löpande pub-, sittnings- och festverksamhet. Varje vecka läggs pub- och sittningspass ut på Kårhuset Villans facebooksida. Är man intresserad av att stå bakom baren just en av de kvällarna som läggs ut är man varmt välkommen att anmäla sig till ett pass. Det är en garanterad rolig upplevelse med en inbjudan till en gemenskap! Läs mer under KårhusetVillan-avsnittet.

Löpande under höst- och vårterminen söks personal till Kårhuset Villan via antingen: facebook.com/karhusetvillan eller jobba@karhusetvillan.com

FestMästeriet

Arrangerar kårens festevenemang och skulle ha varit, om det har hade funnits i regeringskansliet, kårens motsvarighet till ”festdepartementet”. Varje år väljs ett antal FestMästare som anordnar olika festliga evenemang för samt stödjer kårmedlemmar med egna idéer på evenemang, så kal�lade FestMästerister. Läs gärna mer under FestMästeri-avsnittet.

Mitten av vårterminen söks nya FestMästare: kansli@medicinska.se

12


Verksamhet SportMästeriet

Beskrivning Arrangerar sportevenemang såsom fotbollsturneringar och sportresor får kårmedlemmarna. Anordnar precis som FestMästeriet egna evenemang och kan även stödja kårmedlemmars egna idéer på evenemang, så kallade dessa medlamear kallas då SportMästerister. Läs gärna mer under SportMästeri-avsnittet.

Ansökning Mitten av vårterminen söks nya SportMästare via: kansli@medicinska.se

Kårtidningen

Kårtidningen ”et al.” är en tidning bestående av ett gäng duktiga skribenter som tillsammans med chefredaktör, ansvarig utgivare och artdirektor utgör tidningens redaktion. De skriver cirka fem nummer per år om intressanta teman och händelser för alla studenter vid medicinska fakulteten. Om du är intresserad av fotografi eller av att skriva är du mer än välkommen att höra av dig till chefredaktören för ”et al”.

Löpande under både höst och vårterminen. Kontakta gärna: etal@ medicinska.se

Vårbalskommittén Umeå universitets vårbal är ett återkommande evenemang på vårterminen för hela universitetets alla studenter oavsett hur långt man kommit i studierna. Själva vårbalen brukar ske i maj alternativt i april, men arbetet börjar redan under den senare delen av höstterminen. Läs mer under Vårbals-avsnittet.

Senare delen av höstterminen söks en ny vårbalskommitté, två kommittémedlemmar från varje kår samt en projektledare och en vice projektledare. Sök via: studiesocialt@ medicinska.se Mitten av vårterminen söks posterna inom ForskSek via: kansli@medicinska.se

ForskSek

Sektion för Forskande Studenter är en studiesocialverksamhet vars mål är att främja och underlätta för studenter som är intresserade av att börja forska. Anordnar föreläsningar om hur man kommer igång med forskning under studietiden och tar fram listor på forskningshandledare som söker forskningsintresserade studenter.

13


II. Frågor som drivits

Nedan beskrivs ett par utvalda frågor för att visa hur viktigt det är med engagemang inom kåren. Frågorna nedan är sådana som de olika kårstyrelserna har drivit genom åren parallellt med sina studier. Fråga

Beskrivning

Tidsperiod

Rekrytering av rektor

Umeå Medicinska Studentkår tilldelades för- 2014-2016 månen att representera samtliga studenter vid Umeå universitet i rekryterinskommitén för ny rektor.

Inrättande av bostadspool år 2016 för studenter med Verksamhetsförlagutbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett mo- 2015-2016 ment där en del studenter får tilldelat praktik utanför Umeå. Redan 2012 uppmärksammades att studenter som hade VFU på annan ort hade problem att få ihop ekonomin och att det emellanåt var svårt att hitta ett eget boende med kort tillträdelse- och uppsägningstid. Umeå Medicinska Studentkår skickade höstterminen 2015 in en skrivelse tillsammans med sjuksköterskornas studieråd som sedan togs upp i en rad olika nämnder på medicinska fakulteten. Studentkår och universitet kom överens om att inrätta en bostadspool på prov under 2016. Inrättandet medför att arbetet och de ekonomiska aspekterna kommer underlättas för studenter med VFU på annan ort under det kommande året. Exakt hur bostadspoolen ska se ut är ett pågående ärende.

Studentmandat i universitetssjukvårdstyrelsen

2015 fick studenterna plats och inflytande i hur 2014-2015 universitetssjukvården i norra regionen skulle organiseras och bedrivas. Här finns frågor om hur utbildningen för sjukvårdstuderande ska bedrivas.

14


Fråga

Beskrivning

Tidsperiod

Utbildning för amanuenser

Många universitet, inklusive Umeå universitet, 2013-2014 har så kallade amanuenser. Dessa är studenter som får en lärarroll i olika moment såsom exempelvis histologi då man ska titta på vävnadsprov i mikroskop. Umeå Medicinska Studentkår drev frågan om att amanuenserna skulle ges utbildning i sin uppgift i att vara amanuenser vilket ledde till att en sådan utbildning inrättades.

Klädautomater för studenter

Efter flera års diskussioner så fick Umeå Med- 2012-2013 icinska Studentkår tillsammans med medicinestuderandes förbund (MSF) igenom att sjukhuskläder skulle gå att få ut i alla klädautomater på sjukhuset på samma vis som ordinarie personal. Detta medförde att de mycket långa köerna och transportsträckorna på morgonen för alla vårdutbildningar blev avsevärt kortare.

Interaktiva lärmiljöer

I universitetsstyrelsen debatterades frågan om 2012-2013 de interaktiva lärmiljöer som är på väg att implementeras bland annat utanför medicinska biblioteket. Det fanns förslag mot att inrätta dessa men efter framförda argument från studentrepresentanter klubbades satsningen igenom vilket vi snart kommer att få njuta av.

Nollintag specia- Under detta år ville man ha så kallat ”nollintag” 2011-2012 listsjuksköterske- på specialistsjuksköterskeprogrammet. Detta programmet på grund av att man inte tyckte sig få klartecken kring finansiering från landstinget. På mötet i grundutbildningsnämnden stod det klart från lanstingsrepresentanten att finansiering skulle ges. Dock valde nämnden att ändå bevilja ”nollintag”. Umeå Medicinska Studentkårs representant reserverades sig mot beslutet och inkom skriftligen med sin motivering. Detta togs då upp i fakultetsnämnden som rev upp beslutet om nollintag på specialistsjuksköterskeprogrammet och utbildningen fortsatte som vanligt.

15


Förändringsarbetet sker också inom kåren och detta är några av de större projekten som genomförts inom kåren de senaste åren. Fråga Renovering av Kårhuset Villan

Beskrivning Tidsperiod Kårhuset Villans golv hotade att gå sönder 2014-2015 och ett trängande behov fanns för renovering. Dessutom upptäcktes det att Kårhuset Villans brandsystem behövde uppdateras. Baren byggdes om och väggarna målades i fina nya färger.

Inrättande av sångboken Canticum

En sångbok inrättades detta verksamhetsår, 2013-2014 den första ibland alla Umeås kårer.

Inrättande av Fest- och SportMästeri

Fest- och SportMästeriverksamheterna inrät- 2013-2014 tades detta verksamhetsår för att ytterligare utveckla det studiesociala livet för kårmedlemmarna.

Renovering av Kårhuset Villan

Sista golvslipningen utfördes på Kårhuset Vil- 2010-2011 lans golv. Dessutom lades isoleringsplattor i taket så att ljudnivån skulle sjunka i lokalerna och att det skulle bli mer behagligt att vistas i dem.

16


Studiesocialt I. Sport

SportMästeriet Studentkåren har ett SportMästeri, som varje år kommer med nya evenemang och planer för att föra samman alla medlemmar i sporten. Evenemangen sträcker sig från etablerade sporter såsom fotboll och innebandy till aktiviteter såsom beach volley och laserdome. Utöver detta så arrangerar SportMästarna ibland också större resor, till exempel surfresan till Portugal 2015 och skidresan till Kittelfjäll 2016 som för samman såväl erfarna som nybörjare. IKSU Idrottsklubben Studenterna i Umeå, IKSU, är Umeås välkända sportförening och träningscentrum. IKSU, som grundades 1959 och var under sin ungdom inte mycket mer än en idrottshall på Ålidhem, har nu växt sig till en av Europas största träningsanläggningar. I Umeå har IKSU tre anläggningar belägna i olika delar av staden. IKSU sport, det största, är beläget på Umeå universitets campus. Utöver IKSU sport så kan man även finna IKSU plus vis konstnärligt campus samt IKSU spa på Umedalen. Mycket av IKSUs popularitet går att spåra till den imponerande bredden på aktiviteter som erbjuds.Vidare så är det värt att nämna att IKSU har flera välkända lag inom elitidrott, såsom IKSU innebandy som är flerfaldiga Svenska Mästare samt Europacup-vinnare.

II. Fest

Kårhuset Villan Kårhuset Villan eller bara Villan är Umeå Medicinska Studentkårs kårhus och drivs helt ideellt av engagerade kårmedlemmar och studenter i Umeå. Alla kårmedlemmar oavsett studentkår är välkomna på Villans aktiviteter vilket vanligtvis består av Efter Plugget Pub (EPP) nästan varje fredag, men också pub varje fredag och lördag. Vanligtvis är Villan också bokad varje fredag och lördag för sittningar vilket är middagar med sång och skratt. För den som vill arbeta på Villan så är det fritt fram att höra av sig till jobba@ karhsuetvillan.com eller leta upp grupp ”Personal på Kårhuset Villan” på facebook. Canticum Umeå Medicinska Studentkårs sångbok heter Canticum och trycktes första gången 2014 och har sedan dess blivit ett absolut måste om du ska gå på sittning på Villan. Canticum innehåller allt från traditionella snapsvisor till lokala visor med medicinsk klang. FestMästeriet Sedan 2014 har Umeå Medicinska Studentkår ett eget FestMästeri som anordnar sittningar och andra roliga aktiviteter för medlemmarna i kåren. Bland annat anordnas varje termin en sångboksinsjungning för att introducera kåren sångbok. Andra återkommande aktiviteter är midvintersittningen eller vinterbalen som är en lite finare tillställning för att ljusa upp tillvaron för studenterna i Umeå när staden är som mörkast och tentastressen snart sätter in.

17


FestMästeriet drivs helt ideellt av FestMästarna, men även andra kan engagera sig i deras verksamhet och projekt. Dessa kallas för FestMästerister och dessa kan vara vem som helst som har en bra ide eller ett projekt som de vill förverkliga inom ramarna för FestMästeriets verksamhet. Vårbalen Umeå universitets vårbal är ett samarbete mellan alla tre studentkårerna och universitet.Vårbalen arrangerades första gången 2014 och har sedan dess blivit en väl etablerad tradition på universitet. Detta är ett av de få tillfällen då studenter från alla delar av campus samlas för att sjunga, umgås och dansa tillsammans. De andra kårhusen Kårhuset Villan är inte det enda kårhuset på campus utan det finns ytterligare tre kårhus. Från Villan sett kommer E-puben först och är Handelshögskolan i Umeås studentförenings (HHUS) kårhus. Här hittar du framförallt ekonomer, men också väldigt vanligt förekommande är andra typer av samhällsvetare. E-puben har öppet ett par dagar i veckan, men serverar också lunch varje dag i samarbete med MVG catering. Fortsätter man österut stöter man snart på Skogis som är Skogshögskolans studentkårs kårhus. Som namnet antyder så är det här Sveriges Lantbruksuniversitets studenter håller till. Skogis är mest känt för sina torsdagspubar där de serverar ärtsoppa och pannkakor. Bortanför Skogis ligger Origo som är Umeå Naturvetar- och Teknologkårs (NTK) kårhus. Här arbetar de olika barlagen hårt för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Här hittar du framförallt teknologer och naturvetare. Origo har EPP två dagar i veckan både tisdag och fredag, men har också oftast klubb både fredag och lördag. Origo är inte bara ett fantastisk fint hus med bra musik utan har också ett av Umeås största utbud av båda alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Mottagning Är ett sätt för äldre studenter vid varje program att välkomna de nya studenterna. Det inkluderar många aktiviteter och oftast programspecifika traditioner så som ärtsoppesittning eller Ålidhemsrace. Mottagningsveckan är ett fantastisk tillfälle att lära känna de andra som man kommer att läsa med och genom att göra alla olika aktiviteter tillsammans, kommer man snabbt närmare de andra i nya klassen. Deltagande i hela mottagningen och varje aktivitet är helt frivilligt! Var med i det som känns roligt för dig! Visst kan man ta tillfället att testa nya saker, men ifall du känner dig obekväm med något kan du alltid vända till faddrarna eller kåren. Mottagningsveckan avslutas oftast med en insparkssittning som äldre terminarna håller för de nya. Som tack, ordnas en sittning åt äldreterminerarna under nästkommande termin, eller senare samma termin

18


III. Sittningens vett & etikett

Som student i Sverige delar vi ett speciellt band till varandra. Under åren har traditioner uppkommit som tillhör ett visst lärosäte och så även i Umeå. Sedan finns det traditioner som sträcker sig över vårt avlånga land. Grundläggande traditioner som möjliggör att studenter från olika lärosäten kan känna tillhörighet till varandra samt att vi även över generationsklyftorna finner gemensam mark att stå på tillsammans. Det är vår förhoppning att Du som student kommer att inspireras av traditionerna som genomsyrar det akademiska rummet. Dessa middagar är övning och praktik i konsten att socialisera, knyta nya vänskapsband samtidigt som tankarna på tentorna kan släppas, om än bara för en kväll. Sittningarna är en del av studentlivets kärna och som sittningsgäst blir Du en förvaltare av dess själ och utveckling genom tiden. Det vi hoppas på är att Du kommer att förälska dig i studentlivet och med stolthet och entusiasm föra det vidare, som student vid Umeå universitet. På plats Vid ankomst serveras Du som gäst en fördrink som sakta sippas på under tiden en minglar. Var inte blyg! Dessa människor kommer Du dela de kommande timmarna med. Här ges även tillfälle att granska bordsplaceringstabellen och notera Din bordsdams/ bordsherres namn. Det är i detta skede som toastmaster presenterar sig själv, hälsar gästerna välkomna och informerar om de eventuella hållpunkterna under sittningen. Under sittningen Efter att toastmaster tillkännagivit att det är dags att sätta sig till bords bör Du skyndsamt söka Dig till Din tilldelade plats och ställa Dig vid stolsryggen. Samtliga gäster står upp tills toastmaster signalerar att det är dags att sitta. Traditionellt sett drar herrar ut stolen åt sin bordsdam som han har på sin högra sida för att sedan sätta sig själv. När maten har serverats råder det ibland meningsskiljaktigheter kring när det passar att börja äta. Det är god sed att vänta tills ens bordsgrannar försetts. Om sällskapet är färre än åtta personer råder en tumregel att alla väntar tills samtliga serverats. Toastmaster Under sittningen agerar toastmaster som en slags koordinator för tal, sånger och eventuella spex som är inplanerade eller spontana. Som gäst påtalar man för toastmaster innan sittningen påbörjas att man vill tala. Även spontana framföranden anmäls till toastmaster och sättes då in i schemat i mån av tid. Detta är även ett av de få skäl som är giltiga för brytande av taffeln. Tempo Under en sittning kan det ibland förekomma stunder då en som gäst känner att mellanrummen mellan aktiviteterna och talen förflyter för långsamt. I sådana fall

19


påkallas toastmasters uppmärksamhet genom att en själv och ens bordskamrater initierar en så kallad tempo. Tempon är en signal till toastmaster att denne skall påskynda talarlistan, initiera en sång eller kommunicera till spex att det är dags att börja. Vid framföranden Det förväntas av en att Du under sittningens gång uppför Dig på ett sätt som anstår en sittningsgäst. Självklarheter innefattar att man själv är tyst och inte stör med viskningar eller skrammel med bestick medan en person håller tal. Även deltagande i sånger och ett inkluderande beteende mot sällskapet kring Dig är en förutsättning för största möjliga trevnad för alla närvarande. Skålteknik Då och då under sittningen samt efter sång lyfts glaset i en skål med ens bordskamrater. Det kan vara en bordsskål som då riktas till personerna i din omedelbara närhet eller efter en sång. Skålen följer då en fastställd och simpel procedur: 1. Vänd Dig mot Din bordsdam/bordsherre och höj Ditt glas och se denne i ögonen. 2. Vänd Dig om och upprepa samma rörelse mot damen/herren på Din andra sida. 3. Vänd Dig slutligen mot personen mitt emot Dig på andra sidan bordet och repetera proceduren även här. 4. Drick från Ditt glas. 5. Med glaset fortfarande i Din hand, nicka mot Dina bordskamrater Du nyligen skålat med, dock i omvänd ordning. Alltså har Du påbörjat och sedan avslutat skålen med Din bordspartner. Även när en talare är klar kan det passa att utbringa en skål till denne. I sådana fall frångås de tidigare reglerna och istället riktas glaset mot talaren. Taffeln Ordet taffel är en äldre benämning på bord men används i detta sammanhang som en regel under sittningar. Syftet med taffeln är att undvika stök som kan störa talare och sång. Den gör även sittningsupplevelsen trevligare då man uppmuntras att ägna tid och uppmärksamhet till sin bordspartner(s). Taffeln dikterar regeln att man som gäst inte lämnar bordet innan värden eller värdinnan har gjort så vid middagens slut. Undantag från regeln ges vid brådskande besök till hemlighuset. Taffeln bryts när toastmaster initierar sången O gamla klang och jubeltid och den sjungits i sin helhet. Efter sittningen Värden/värdinnan lämnar nu bordet och taffeln har brutits. Det betyder att Du inte sätter Dig igen och att den efterföljande festen kan börja.

20


Övrigt

I. Söka bidrag från kåren

Som medlem i Umeå Medicinska Studentkår (UMS), eller medlem i en förening alternativt en studiesocial grupp knuten till UMS, vars syfte är att berika UMS medlemmars studiesociala liv kan ni söka pengar från kåren. Aktiviteten äskningen gäller skall förutom att främja medlemmarnas studiesociala liv, även främja interaktion mellan olika program, terminer samt mellan kåren och dess medlemmar. Pengarna som kåren sponsrar med får inte gå till något som strider mot Studentkårens stadgar, värderingar eller policys. Beviljade pengar får endast komma till UMS-medlemmars användning. Godkännande av äskningar sker efter en ansökningsperiod 4-6 gånger per verksamhetsår. Under en ansökningsperiod skickas äskningar in för kommande aktiviteter/verksamheter. Äskningarna viktas mot varandra och en prioriteringslista skapas vartefter de medel som finns tillgängliga för den perioden fördelas. Godkännande kan ske efter att aktiviteten ägt rum. Eventuella frågor mailas till studiesocialt ansvarig på studiesocialt@medicinska.se.

II. Matnyttigt

Lite mattips upphämtad från http://studentkrubb.se/ för att hjälpa dig att klara studentlivet på ett näringsrikt och ekonomiskt sätt. Spaghetti Gorgonzola Valfri pasta serveras med krämig gorgonzolasås. Emelie som driver“Matomspunnet” tipsar! Receptet utgör totalt fyra stycken portioner för 5 kr per portion. Ingredienser: 50 gram gorgonzolaost 5 dl mjölk 2 msk vetemjöl 1 tsk honung 1 msk smör svartpeppar muskot salt 4 portioner valfri pasta

Gör så här: 1. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen. 2. Smält smör i en kastrull. 3. Tillsätt mjöl och vispa ihop. 4. Häll i mjölk, honung och smaka av med kryddor. 5. Låt koka upp på medelvärme. 6. Tillsätt gorgonzolaost. 7. Låt osten smälta. 8. Servera gärna med broccoli!

21


Lasagne (halvvegetarisk) av Linnearil En krämig lasagne med köttfärs, zucchini och morötter. Perfekt för att ha som matlåda, blir god att värma upp i mikron. 8 portioner för ca 11 kr per portion. Om man vill göra det ännu lite billigare kan man göra bechamelsåsen själv. Ingredienser: Gör så här: 1. Skölj zucchinin och skala morötterna. 400g köttfärs 2. Hacka zucchini och morötterna i tärningar och 1 zucchini hacka löken i små bitar. 4 morötter 3. Fräs zucchini, morötter och lök i olivolja i en stek1 gullök Ca 400g krossade tomater panna med höga kanter. 15 lasagneplattor (ca 300g) 4. Lägg i köttfärsen och krydda med salt och peppar. 1 förpackning bechamellsås 5. När köttfärsen är klar häll på krossade tomater, smula ner buljongtärningen och lägg i rikligt med 1 påse riven ost basilika. 1 grönsaksbuljongtärning 6. Låt sjuda ca 10 min. Olivolja 7. Varva lasagneplattor, köttfärsen och bechamellsåBasilika sen i en ugnssäker form. Börja med plattor längst Salt och peppar ner i formen samt avsluta med plattor med bechamellsås högst upp och ett rikligt lager ost. 8. Grädda i mitten av ugnen på 225 C i 30-40 minuter, tills osten börjar bli brun. Snabb havregrynsgröt med jordnötssmör och banan av AJ Sjukt god frukost/mellanmål för fattiga studenter. Hyfsat nyttigt och man står sig länge. En portion kostar ca. 6 kronor eftersom bananer är dyrt, men handlar man smart kan man komma ner under 5 kronor per portion Ingredienser: 1 dl havregryn 2 dl vatten salt efter smak 1 msk jordnötssmör 1/2 - 1 banan 2 dl mjölk

Gör så här: Blanda havregryn och vatten i en djuptallrik eller skål, salta lite och låt svälla en liten stund (gröten brukar bli jämnare då). Ställ in i micron, full effekt i 2-3 minuter. Under tiden skivar du bananen och tar fram mjölk och jordnötssmör. När gröten är färdig lägger du på tillbehören.

Tips: • Lägg på jordnötssmöret medan gröten är riktigt varm, så mjuknar det lite. • Det är jätteenkelt att göra eget jordnötssmör, bara att mixa vanliga rostade jordnötter tills de blir smör och sedan smaka av med socker, salt och eventuellt valfri olja.

22


Umeå universitet

Visste du att Umeå universitet blev det femte universitetet i Sverige? Redan 1956 fanns här högskoleutbildning i form av tandläkarutbildning. 1958 tilldelades Umeå en läkarutbildning. 1963 togs så beslutet att Umeå skulle få ett universitet, och den 17 september 1965 invigdes Umeå universitet av dåvarande kung Gustav VI Adolf. 1965 fanns här omkring 2 000 studenter. Idag är antalet studenter inkl. forskarstuderande drygt 32 400. Fler än 9 000 av dessa studerar på distans. Umeå Universitet är alltså ett relativt ungt universitet och är ett så kalllat fullbreddsuniversitet, vilket innebär att alla studie- och forskningsfält inryms i universitetens verksamhet. Universitetet utgöras av fyra fakulteter; medicinska, teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteten. Umeå Universitet är byggt utifrån en amerikan campusmodell. Detta innebära att samtliga fakulteter samt Universitetssjukhuset är samlat på samma område och runt detta område återfinns majoriteten av studentbostäderna.

Foto: Anders Fällström,Vice rektor, Umeå universitet

23


Studentens A-Ö Adressändring måste göras vid flytt till skatteverket, men också göras till studentkåren.Vi samkör nämligen inte med vårt register med folkbokföringen. Akademiska hus äger och förvaltar stora delar av universitets lokaler. Universitetet hyr även av landstinget och Balticgruppen. Akademisk kvart är en tradition som finns på många universitet som innebär att föreläsningen eller seminariet börjar 15 min efter utsatt tid. Detta förekommer på vissa kurser och program, men långt ifrån alla. Akutrumsförmedlingen hjälper i början av varje termin studenter som inte kunnat hitta boende. Det är ett samarbete mellan kommunen och kårerna. För mer information kontakta din kårexpedition eller vänd dig direkt till akutrumsförmedlingen. Behörighetskrav är något som varierar från kurs till kurs och program till program. För att över huvud taget kunna söka till högskolan krävs grundläggande behörighet och den fastställs av riksdagen. För vissa program och kurser gäller särskild behörighet som innebär krav högre än grundläggande behörighet. Bibliotek finns det flera på campus. Dels finns det medicinska biblioteket som är beläget på Norrlands Universitetssjukhus samt Universitetsbiblioteket beläget i samhällsvetarhuset. I Umeå finns också ett stadsbibliotek som ligger i Kulturväven vid älven i centrala Umeå. Bilaterala utbyten innebär att universitetet har ett partneruniversitet i ett annat land. Studenterna på båda universiteten kan söka utbyte till det andra. Bildmuseet är Umeå universitets eget museum och ligger på konstnärligt campus, precis vid Umeå älv. Biografer har Umeå i skrivande stund två. Filmstaden som är en SF bio samt Folketsbio som är en ideell kulturförening även denna belägen i Kulturväven. Visste du förresten att du kan köpa biobiljetter till rabatterat pris på kårens kansli? Bostadsbidrag söks från försäkringskassan och är ett bra sätt att dryga ut kassan om du har ett dyrt boende. Det finns ett särskilt bostadsbidrag för dig som är mellan 18-28 år. Kontakta försäkringskassan för mer information. Bostad söker du hus en av Umeås många bostadsförmedlingar. Studentbostad kan du söka när du fått ditt antagningsbesked.

24


Brännboll är en sport som är mycket stor i Umeå och brännbollsyran som är den stora brännbollsfesten har VM-status sedan 1997. Yran har arrangerats sista helgen i maj sedan 1975 och är väldens absolut största brännbollstävling. Ca 7500 deltar varje vår. Bussar trafikerar stadens gator mer eller mindre dygnet runt. Stadstrafiken bedrivs av Ultrabussar och vill du mot förmodan lämna Umeå är det Y-buss, Swebus eller länstrafiken som gäller. Båten är en av Umeås flera restauranger som är belägen på en båt fastaankrad i Umeälven. Omåttligt populärt besöksmål för många studenter som är i Umeå under sommaren. Det finns även Vita björn som också bedriver restaurang på en båt i Umeälven. Caféer och restauranger finns det många av på Campus och på NUS. Många av dessa erbjuder studentrabatt eller väldigt förmånliga priser. Campus är det samlade universitetsområdet beläget intill NUS. Det finns även campus i Skellefteå och Örnsköldsvik samt ett konstnärligt campus beläget i centrala Umeå vid älven. Corpus är ett gammalt namn för Umeå Medicinska Studentkår. CSN eller centrala studiestödsnämnden är den statliga myndighet som handlägger och beviljar studiemedel. Stöter du på problem med CSN är du mycket välkommen att vända dig till kåren för stöd och hjälp. Curriculum Vitae (CV) är en latinsk benämning för meritförteckning. Flera av studentföreningarna inom fackförbunden erbjuder stöd och korrekturläsning av CV. Även studieverkstaden hjälper till med detta. Cyklar är alla Umeåstudenters primära transportmedel. Umeå har ett fantastiskt och väldig välutbyggt cykelvägsnät och du kan ta dig i princip överallt. Marknaden för begagnade cyklar är stor så du kan lätt hitta en billig cykel. Kom bara ihåg att köpa lås då även stölderna är många.Viktigast av allt är dock hjälmen. Dagstidningar finns det två av i Umeå både Västerbottens folkblad och Västerbottens-Kuriren. Datorlabb finns i de flesta byggnader på campus och även så på sjukhuset. Även biblioteken erbjuder flera datorplatser. Decentraliserad utbildning är belägen på en annan ort än Umeå. Finns många exempel på detta bland annat läkarprogrammet på flera orter eller sjuksköterskeprogrammet i Ö-vik eller Skellefteå.

25


Dekanus eller dekan kallas ordföranden i fakultetsnämnden. Dekanus leder fakultetens verksamhet. Designhögskolan ingår i Umeå universitet och ligger på konstnärligt campus nere vid Umeälvens norra strand. Disciplinnämnden är den nämnd på universitet som hanterar avstängningar och fusk. Här sitter bland annat universitetsjuristen men också studenter. Dispens kan beviljas för dig som inte uppfyller behörighetskraven. Disputation är när en doktorand lägger fram och offentligt försvarar sin avhandling. Distansutbildning är en utbildning som helt eller delvis bedrivs på valfri plats med ett antal till inga träffar. Som distansstudent har du rätt till en reducerad medlemsavgift i kåren. Doktorand är en student som bedriver studier mot en doktors- eller licentiatexamen. Dessa individer kan också delta i undervisning på grundutbildningen. Doktorandtjänst kan sökas av forskarstuderanden (doktorand). Där utbildningen finansieras genom tjänsten. Den omfattar 4 års anställning. Doktorsavhandling är den vetenskapliga avhandlingen som doktoranden måste försvara för att få ut sin doktorsexamen. Doktorspromotionen är en högtidlig sammankomst i Aula Nordica där de som avlagt doktorsexamen under året tar emot de yttre tecknen som kommer med detta i form av diplom, hatt/lagerkrans, ring och diplom. Promotionen ligger vanligtvis på våren och universitetet söker alltid studenter som studentmarsalkar under dessa tillfällen. Dugga är en minde omfattande tentamen och kan förekomma vid flera tillfällen under en kurs. Dessa behöver inte vara obligatoriska och av examinerande karaktär, men om de är så följer de reglerna för tentamenskrivningar. Elitidrott går bra att kombinera med studier på Umeå universitet. Kontakta idrottshögskolan så hjälper de dig. E-post är ett sätt att skicka meddelanden över internet och den variant som universitetet framförallt föredrar för informationsspridning. Alla studenter har en studentmail dit alla mail som rör din utbildning skickas. Denna kan vidarebefordras. Mer om detta hittar du på universitets hemsida.

26


Examen erhålls efter avslutad utbildning. Det finns flera olika typer av examina: 120 HP är en högskoleexamen, 180 HP en kandidatexamen, 240 HP en magisterexamen och 300 HP motsvarar en masterexamen. Tandläkar-, läkarexamen med mera är så kallade yrkesexamen. Examensarbete är en större uppgift som ofta omfattar en halv eller en heltermins arbete. Görs oftast i slutet av utbildningen. Examensbevis utfärdas av universitetet när du avslutat din utbildning, du måste dock själv ansöka om detta hos Studentcentrum eller på nätet. Fadder är ofta en äldre kursare som hjälper dig komma in i Umeå och lotsar dig genom mottagningsveckorna. Det finns också andra namn för faddrar så som Phösare eller Sparvar. Fakulteten är en sammanhållen organisatorisk enhet inom universitet som samlar närbesläktade ämnen. Umeå universitet har fyra fakulteter en medicinsk, samhällsvetenskaplig, humanistisk och en teknisk-naturvetenskaplig. Dessutom finns det högskolor vid universitet som är liknande organisatoriska enheter. Fakultetsnämnden är fakultetens högsta beslutande organ och den ansvarar för grund- och forskarutbildning samt forskning inom fakultetens ämnesområde. Minst tre av ledamöterna är studenter. Ferie eller sommaruppehåll. Utförligare beskrivning är överflödig. Festivaler är något som även förekommer i Umeå. Flera festivaler går av stapeln varje år och till de största hör Brännbollsyran, Umeå Open och House of Metal. Folkuniversitetet är Umeå Studentkår och Umeå universitets studieförbund. Där arrangeras bland annat kurser och studiecirklar som du kan ta del av utöver dina studier. Forskarutbildning är en högre nivå av utbildning som kräver minst 240 HP, studenterna vid forskarutbildningen är doktorander. Free movers är studenter som på egen hand pluggar utomlands, och alltså inte är utbytesstudenter. Föreläsning är den klassiska formen av universitetsundervisning. De äger rum i större grupper om ibland hundratals studenter. Föreläsningar är ofta en introduktion eller sammanfattning av ett område för att hjälpa dig som student med din inläsning. Föreläsningar kan inte vara obligatoriska.

27


Försäkring får du som student automatiskt genom en personskadeförsäkring via kammarkollegiet som täcker dig när du vistas på universitetet samt på vägen till och från. För övriga försäkringar rekommenderar vi dig att kontakta ett försäkringsbolag. Många erbjuder bra studentpriser så glöm inte fråga efter det. Glöm inte att skaffa hemförsäkring! Gamm är ett norrländskt prefix för att beskriva att något eller någon är gammal eller i det förgånga så som gamm-bilen, gamm-daton eller gamm-gubbe, Grupparbete är ett självständigt arbete som du och några kurskamrater gör tillsammans och sedan presenterar under kursens gång. Handelshögskolan utgörs av intuitionerna för ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, rättsvetenskap och statistik. Handelshögskolan ligger under samhällsvetenskapliga fakulteten. Funktionshinder ska inte innebära ett hinder för högskolestudier. Universitetet ska långt som det är möjligt erbjuda stöd och hjälp så att studierna kan bedrivas. Holdingbolag är ett bolag som är majoritetsägt av Umeå universitet. Utvecklar och bildar företag utifrån framsteg inom forskning och utbildning på universitetet. Högskoleprovet är ett av urvalsinstrumenten till högskolestudier. Provet ges två gånger per år och resultatet är giltigt i fem år. Idrottshögskolan är i Umeå ett sätt att kombinera elitidrott med högskolestudier. Här bedrivs också omfattande forskning inom idrottsmedicin. IKSU (uttalas ixu) är IdrottsKlubben Studenterna i Umeå och bedriver ett stort motionscentrum nära beläget till campus. De har också verksamhet vid konstnärligt campus och i Umedalen. Du vet väl att du kan få kårrabatt på IKSU? Institutioner/enheter är olika typer av organisationsformer inom universitetet. Institutionen är enheten som bedriver forskning och utbildning inom ett specifikt område. Den kan sedan delas upp i mindre ämnes specifika enheter. Kurser är den minsta beståndsdelen av en universitetsutbildning och flera kurser tillsammans kan utgöra ett program. Kurser examineras alltid och kan utgöras av ett eller flera examinerande moment. Kursplan är det juridiskt bindande dokumentet som bestämmer vad en kurs ska innehålla och vad som ska examineras. Det innehåller också förkunskapskrav, delmoment, förväntade studieresultat och ibland rekommenderad kurslitteratur.

28


Kåravgift är medlemsavgiften som betalas till kåren. Detta är inte längre obligatoriskt men kan ge dig många fördelar både genom rabatter men också möjligheten att delta i kårens arrangemang. Kårband är något som bärs tillsammans med frack eller långklänning men kan också bäras på slaget på kavajen eller som rosett på klänningen vid festligare tillfällen. Detta finns att köpa på kårernas kanslier. Kårexpeditionen ligger belägen på ovanvåningen på Kårhuset Villan och bemannas varje dag av kårens kanslipersonal mellan 10-13. Här kan du bland annat köpa profilmaterial eller få hjälp med dina medlemsfrågor. Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ. Kårhusen är idag fyra till antalet; Kårhuset Villan, E-puben, Origo och Skogis. Kårstyrelsen är kårens verkställande organ. Kårval hålls en gång per år där alla medlemmar har möjlighet att rösta om vilka som ska sitta i Kårfullmäktige. Laborationer är något som är vanligt förekommande på våra utbildningar. De är nästan uteslutande obligatoriska moment som redovisas med en rapport. LADOK eller Lokalt Adb-baserat DOKumentationssystem är det system som används för att registrera dina betyg som student, men också där alla andra uppgifter som universitetet har om dig lagras, så som bostadsadress. Mitum är Umeå Natur och Teknologvetarkårens fik som ligger beläget i MIT-huset. Nation är en sammanslutning av studenter från samma landsända. Deras verksamhet är till störas delen vilande, men idag är Yttre rymdens nation och Finlandssvenska nationen mycket aktiva. Norrlands universitets sjukhus är Sveriges största sjukhus norr om Uppsala och där stora delar av studenterna vid Medicinska fakulteten får sin kliniska utbildning. Närhet är något som kännetecknar Umeå geografiskt då det mesta ligger på 10 mins cykelavstånd från campus. O är ett norrländskt prefix som används väldigt ofta tex. för att beskriva att något är o-läst, o-gjort o-blandat. Odontologins förkämpe, kårens starke man eller Nils. Kärt barn har många namn.

29


Overaller är något som idag framförallt används av teknologer och naturvetare, men även sjuksköterskor och ekonomer har overaller. Poäng eller högskolepoäng är den enhet som beskriver omfattningen av ett program eller en kurs. 1,5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Prefekt är den person som är chef på en institution och ansvarar för arbetsmiljön för studenterna. Prorektor är rektors ställföreträdare och har olika ansvarsområden beroende på mandatperiod. Just nu har prorektorn extra ansvar för grundutbildning. Registrering är när du bekräftat att du ska gå en kurs eller program. Detta sker vanligen vid uppropet första dagen på kursen, eller på Portalen på nätet. Du ska meddelas i god tid hur du registrerar dig på de kurser du är antagen till. Rektor är universitetets myndighetschef. Räkmacka är en typ av vanligt förekommande måltid, men också Umeå kommuns arbetsmarknadsdagar som arrangeras tillsammans med studentkårerna. Scharinska är ett central beläget rosa hus som har en lång historia inom kårerna, men drivs idag av kommunen. Seminarium är en undervisningsform när man har en diskussion med den som leder seminariet. Dessa kan vara examinerande, men behöver inte vara det. Skywalk är de inglasade gångarna som leder mellan universitetets byggnader. Spikning är när doktorsavhandlingen enligt tradition spikas upp på universitets anslagstavla. Detta sker idag som regel på varje enskild enhet. Studenterna är vanligt förekommande på campus, i föreläsningssalars, i kaffekön samt på ICA Ålidhem när det är extrapris och självklart på Kårhuset Villan. Studenthälsan arbetar med studenternas hälsa och är beläget i Infocentrum på bottenplanet i Universum. Studentpeng är den summa pengar som universitetet får för varje student som studerar heltid. Studentombud är förtroendevalda och ofta en del av kårstyrelsen som arbetar med studentfrågor.

30


Tentamen är en typ av muntlig eller skriftlig examination kan som vanligtvis görs i slutet på en kurs. Termin är ett halvt läsår och motsvarar 30 HP av studier eller 20 veckor. TSURR är natur och teknologvetarnas konferensrum beläget i källaren på MIT-huset men också deras tidning. Umeå Naturvetare och teknologkår bildades samtidigt Umeå Medicinska Studentkår dvs. 1998. Deras kårkansli är beläget i MIT-huset.. Umeå Studentkår är studentkåren som sköter utbildningsbevakningen på Humanistiska -, samhällsvetenskapliga fakultetetrn och lärarögskolan. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ där studenterna representeras genom de tre kårordföranden. Utbildningsbevakning är studentkårernas viktigaste uppgift, Målet är att höja kvalitén. Utbildningsplan är det dokument som reglerar innehållet i ett program. Vårbalen är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitets tre kårer. Vårdutbildningar är ett samlingsnamn för alla utbildningar till legitimationsyrken som arbetar direkt med sjukvård.

31


Föreningar vid Medicinska fakulteten

Studenterna vid Medicinska fakulteten finns det väldigt många föreningar som du som student kan engagera dig i och flera har väldigt likdanande namn eller samma namn som studentkårerna vid de andra lärosätena. Umeå Medicinska Studentkår eller UMS är studentkåren vid Medicinska fakulteten. Kåren har tidigare gått under namnen Corpus och Medicinska Studentkåren vid Umeå Universitet eller MSU. Kåren kallas ibland i folkmun för Medicinarkåren eller Medicinska. Kåren bevakar din utbildning som student. Kårerna är de enda organisationerna som har rätten att utse studentrepresentanter i universitetets råd och nämnder och på så sätt har ett stort inflytande över universitetets verksamhet. Sveriges läkarförbund Student, tidigare MSF eller Medicinstuderandes förbund är läkarstudenternas organisation under Läkarförbundet. Det är inte en del av kåren och har en separat medlemsavgift. Deras uppgift är att hjälpa och stödja dig under hela studietiden och i övergången mellan arbete och studier. UMS och Sveriges läkarförbund student arbetar tillsammans för att din studietid ska bli så bra som möjligt. MF eller Medicinska Föreningen en förening som tidigare fanns i Umeå. Denna förening har nu uppgått i kåren och bildar SportMästeriet. Föreningar med namnet Medicinska föreningen bildar ofta kårer på andra lärosäten OF eller Odontologiska föreningen är en studiesocial förening och tillika universitets äldsta sådan. OF samlar alla odontologistudernade vid Umeå universitet dvs. Tandläkare, Tandhygienister och Tandtekniker. I likhet med MF har OF på andra lärosäten kårstatus så är inte fallet i Umeå. För att vara medlem i OF måste du vara medlem i UMS. Norra Studerandeföreningen är tandläkarstudenternas motsvarighet till Svergies läkarförbund student, och innehar samma syfte. Vårdvetarförbundet är vårdstudenternas motsvarighet till Svergies läkarförbund student, och innehar samma syfte. IFMSA är en ideell studentorganisation som tillhör och arbetar nära International Federation of Medical Students’ Associations som finns representerat i ett 100-tal länder. IFMSA arbetar med klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa utifrån sju universitetsstäder i Sverige.

32


Studiesociala sammanslutningar i Umeå

Kåren är inte det enda du kan engagera dig i, utan det finns massor av föreningar och grupper som i olika utsträckning bedriver verksamhet för studenter eller av studenter. Nedan följer några av dessa. Medicinska Föreningen i Umeås Spexkommitté (förkortat MESK) Är det äldsta spexet vid Umeå universitet. Den första föreställningen Aladdin sattes upp 1983 har följts av nya spex varje höst. Från 1995 och fram till 2014 sattes föreställningarna upp på Sagateatern i Umeå. Hösten 2015 sattes föreställningarna upp på Väven-scenen för första gången. Föreningens aktiva består huvudsakligen av medlemmar i Umeå Medicinska Studentkår och studerar något av programmen på Medicinska Fakulteten men alla studenter är numera välkomna att delta i produktionen. MESK följer den lundensiska traditionen med orimmade spex och har ett förhållandevis modernt musikval. Läs mer om oss på vår hemsida: www.medicinarspexet.se.

Föreningen Umespexarna Ett av Umeås två studentspex. Spex kommer av ordet spektakel, och det är en teaterform där man tar en välkänd historia, vrider, vänder, suddar och lägger till. Det hela kryddas med sång, dans, musik, ett gäng karaktärer och en stor näve humor! Föreningen Umespexarna består av ca 70-100 medlemmar och varje år kring april förenar vi våra krafter och kör en handfull föreställningar på en teater i Umeå. Är du sugen på att träffa nytt folk utanför din utbildning, umgås med ett skönt gäng och kanske sjunga, dansa, bygga dekor, sy, arrangera fester eller något annat så är det bara att ta kontakt med oss! Vi finns på FB! Vid frågor: styrelsen@umespexarna.se.

Umeå Studentkör Vill du sjunga i en av Umeås främsta körer? Har du sjungit i kör tidigare? Vill du ha ett roligare studentliv? Vi har insjungningar i början av varje termin. Körvana, notläsning och bra gehör är ett plus. För mer information om insjungningen och för att boka en tid för denna, kontakta körens insjungningsansvariga, insjungning@umeastudentkor.se. Mer information om oss finns på umeastudentkor.se och på vår facebooksida www.facebook.com/umeastudentkor.

33


Organisationen bildades ur askan av andra världskriget för att förena vårdstudenter världen över i kampen för global hälsa och förståelse mellan olika kulturer och människor. IFMSA Norr erbjuder Dig en möjlighet att vara en del av en gemenskap mellan 1,3 miljoner medlemmar i 120 länder, som grundas i tron på mänskliga rättigheter. Vad kan Du göra? IFMSA Norr har många olika arbetsgrupper. Nedan kan du läsa kort om några av dem.

SCOPE/SCORE Kliniska utbyten och forskarutbyten är grunden till IFMSA, de syftar till att öka ett kulturellt såväl som kunskapsutbyte mellan människor världen över. Utbytesgruppen erbjuder Dig en möjlighet att åka på kliniska eller forskningsutbyten till spännande delar av världen. Tveka inte att lära känna mer om dig själv och om andra! Vård För Alla (fd arbetsgruppen papperslösas rätt till vård) arbetar med att utbilda oss själva, fortbilda sjukvårdspersonal och arbeta för en mindre diskriminerande sjukvård. Är du en framtida vårdutövare som brinner för mänskliga rättigheter är detta gruppen för dig! LIVH - Läkar och vårdstudenter Informerar om Vård och Hälsa. Vi tror att alla ska ha rätt till ett hälsosamt liv, oavsett varifrån i världen vi kommer. Genom att möte nyanlända människor och hjälpa dem med förståelse för det svenska sjukvårdssystemet ser vi till att de kan söka hjälp på bästa sätt. Följ med oss när vi åker ut till SFI-klasser och asyl-boenden och hjälper nya invånare in i det svenska samhället!

Många svenska högstadie- och gymnasieskolor lider av en farlig bristsjukdom – avsaknaden av en god sex- och samlevnadsundervisning. Symptomen inkluderar dålig kunskap om sex, relationer, sexualitet, spridning av STDs inkl. HIV samt diskriminering utifrån sexuell läggning eller könstillhörighet. Kärleksakuten tycker att detta är fel och erbjuder ett botemedel. Som medlem erbjuds Du möjligheten att bli sexualupplysare för att åka på utryckningar till skolor i området och möta ungdomar på plats, att vara en del av botemedlet.Vi utbildar även oss själva i form av temakvällar och aktuella föreläsningar. Tycker du att jämställdhet och jämlikhet är viktigt? Hör av dig till KA! För mer information om oss och våra andra arbetsgrupper, besök www.ifmsa.se och likea vår Facebooksida IFMSA Norr. Vi ses!

34


Utrikespolitiska Föreningen Vi anordnar intressanta föreläsningar, dokumentärfilmskvällar, sociala aktiviteter och ger ut en tidning varje termin. Dessutom åker vi varje år på en större utlandsresa, detta året blir det Jordanien. Vår idé är att sprida kunskap om vår omvärld och fungera som ett forum för utrikespolitisk debatt. Hör av dig till oss för att få veta. FB: facebook.com/upf.umea. Mail: ordf@upfu.org. Web: upfu.org. Nationskören Välkommen till Nationskören! Vi är en fyrstämmig kör som är öppen både för studenter och icke-studenter och det krävs ingen förkunskap. Vi sjunger måndagar 17.1519.30 i Lärarhusets Ljusgård på Campus. De tre första gångerna på terminen är prova på sedan kostar det 200 kr för en termin (fika+noter ingår). I slutet av terminen har vi alltid en konsert och det brukar förekomma sociala aktiviteter som musikalhäng och sittning. Vid frågor, maila: nationskorenume@gmail.com. Vi finns även på Fb, sök Nationskören. Snösvänget och Baletten Sparketten är Umeås största, bästa och enda studentorkester söker nu nya musiker. Tycker DU om att ha kul? Det gör vi också. Så damma av ditt gamla instrument och kom och börja spela! Tycker du istället om att uttrycka musiken med hjälp av kroppen så finns Snösvängets egen dansgrupp Sparketten! Vi tycker om att dansa och kan le i takt! Vi spelar en gång i veckan i lärarhuset kl.18, och åker iväg på rephelger, studentorkesterfestivaler och på turné till Tyskland. Vi gör mycket tillsammans och har en härlig gemenskap! Känns det här som något för dig? Eller vill du bara veta mer? Maila oss på snow@acc.umu.se! För mer information kan man också besöka vår hemsida, www.snosvanget.se. Lappkast En skidförening för den snötokige studenten. Vi anordnar bl.a. skidresor till Alperna. Tycker du om snö och friluftsliv så kolla in vår facebooksida: www.facebook.se/lappkast För mer info, maila lappkast@live.com.

35


Odontologiska Föreningen Umeå Vi är en studiesocial förening, det vill säga vi har till uppgift att se till att det är en god kamratanda mellan de odontologiska utbildningarna samt ta tillvara på studenternas studiesociala intressen. Aktiviteter som återkommer varje år är bland annat Hemavanresan i februari. Utöver det anordnar vi sittningar, turneringar, en massa föreläsningar och inte minst Odontologiska Inspirationsdagen, en odontologisk mässa där vi bjuder in folktandvårder och företag från hela landet Web: www.ofumea.se. FB: ”Odontologiska Föreningen Umeå”.

Uman Förstahjälpenkrets Vi söker fler Första hjälpare till vår Första hjälpen-grupp i Umeå! Vi i Första hjälpen-gruppen i Umeå är omkring 30 aktiva (studenter och icke-studenter) som framförallt har första hjälpen-beredskap vid olika typer av evenemang, allt från festivaler till roller derby. Som Första hjälpare hos oss får du en gedigen utbildning i första hjälpen som gör dig förberedd för att gå på uppdrag.Vi bemannar flera spännande uppdrag och hos oss kan du få chansen att uppleva saker som du aldrig kunnat föreställa dig. Vi är en del av Svenska Röda Korset som är en organisation vars främsta syfte är att förhindra och lindra mänskligt lidande, vem det än drabbat och vart det än uppstår. Vi erbjuder dig en meningsfull sysselsättning där du kan hjälpa andra människor! Du hittar oss på www.uman.nu och är varmt välkommen att ta kontakt med oss på info@uman.nu.

KFUM är en del av den världsomspännande organisationen YMCA, världens största ungdomsrörelse som involverar 70miljoner människor i världen. Inom KFUM är det inte vad vi gör som är det viktiga utan hur vi gör det och varför. Det är därför som man kan hitta så många olika verksamheter inom KFUM. KFUM Umeå är en av Umeås största föreningar och bedriver utbildning, vandrarhem, boende för ensamkommande, idrottsverksamhet (basket, volleyboll, klättring och innebandy) samt två stora lägergårdar. Vi söker ständigt personer som vill engagera sig ideellt för att skapa bra och meningsfull verksamhet för barn och unga i Umeå. Vi engagerar oss särskilt för barn som inte har samma förutsättningar som andra.Vill du göra skillnad och samtidigt växa som person och få bra meriter. Då är du varmt välkommen till KFUM Umeå. Nu söker vi ledare inom våra olika idrotter och ledare till våra fantastiska sommarläger på Nydala och Norrbyskär. Läs mer om oss på vår hemsida www.kfum.nu.

36


38


39


Din guide till livet som student i Umeå  
Din guide till livet som student i Umeå  

Umeå Medicinska Studentkårs guide till livet som student i Umeå för höstetterminen 2016.

Advertisement