Page 1

ENERGIES


ÍNDEX ●

ENERGIES NO RENOVABLES

ENERGIES RENOVABLES

- Solar tèrmica

- Carbó

- Solar fotovoltaica

- Petroli

- Eòlica

- Gas Natural

- Marina

- Nuclear

- Hidràulica - Geotèrmica - Biomassa


ENERGIES RENOVABLES


Energia Solar Tèrmica ●

La tecnologia solar tèrmica utilitza l’energia procedent directament del sol.

Índex


Energia Solar Fotovoltaica ●

L' energia solar fotovoltaica, és aquella que aprofita directament els raigs solars per produir electricitat.

Índex


Energia Eòlica ●

L'energia eòlica, aprofita l’energia del vent.

Índex


Energia Marina ●

L’energia de les marees, aprofita la seva capacitat per desplaçar grans masses d’aigua.

Índex


Energia Hidràulica ●

L’energia hidràulica és l’obtinguda a partir de l’aigua dels rius, i s’aprofita bàsicament gràcies als salts d’aigua de les preses.

Índex


Energia Geotèrmica ●

L'energia geotèrmica, es basa en la producció de calor i electricitat a partir de l’aprofitament de l’energia calòrica continguda a l’interior de la terra. Aquesta energia prové d’una dinàmica interna del planeta.

Índex


Energia Biomassa ●

L'energia biomassa, prové de la transformació de matèria orgànica, com ara residus agrícoles o troncs d’arbres, en energia calòrica o elèctrica.

ïndex


ENERGIES NO RENOVABLES


Carbó ●

El carbó, és un combustible fòssil i sòlid que es troba en el subsòl de l’escorça terrestre, on s’ha produït per l’acumulació de vegetals que, sotmesos a variacions de pressió i de temperatura durant llargs intervals de temps, i a causa de diverses reaccions químiques, pateixen el procés de carbonització.

Índex


Petroli ●

El petroli, es un oli mineral, combustible i fòssil, constituit bàsicament per hidrocarburs. Prové de la descomposició sense oxigen de restes d’organismes vius depositats al fons marí, llacunes dessecades o a les desembocadures de rius.

Índex


Gas natural ●

El gas natural, és format majoritàriament de metà, és un tipus de font energètica molt relacionada a la indústria del petroli, pel seu origen comú.

Índex


Nuclear ●

L'energia nuclear, procedeix de reaccions de fissió o fusió d’àtoms en què s’alliberen grans quantitats d’energia que s’utilitzen per produir electricitat.

Índex

Energies  
Energies  

Energies renovables i no renovables

Advertisement