Page 1

Πλαίςιο Γενικισ ΢υνζλευςθσ Φοιτθτϊν Δευτζρα 10 Μαΐου 2010

Επίκαιρα: 23 Απριλίου 2010 Θ κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ παραδίδεται άνευ όρων. 6 Μαΐου 2010 Βυκίηει τθ χϊρα ςτθν φφεςθ. Ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ εκφράηουμε τθν κλίψθ και τθν οργι μασ, για τα γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. ΢τθν δθμοκρατία τζτοιεσ λογικζσ και πρακτικζσ δεν ζχουν κζςθ. ΢υλλυποφμεκα τισ οικογζνειεσ των κυμάτων και ηθτοφμε από το ςφνολο του πολιτικοφ κόςμου, να καταδικάςει αυτοφ του είδουσ τα απαράδεκτα γεγονότα ςτο ςφνολό τουσ και χωρίσ όρουσ. Οι μειϊςεισ μιςκϊν και θ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ είναι εντελϊσ ςε λάκοσ κατεφκυνςθ. Μόνο ζνα αδφναμο 0,7% του ΑΕΠ κα φζρουν όλα αυτά τα ςκλθρά μζτρα, μθ ικανό να ανατρζψει τθν κατάςταςθ.

Θ ςθμερινι κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ με μικρά βιματα και πολλά ψζματα μασ οδθγεί εκεί που κζλει: ΢το ΔΝΣ και ςε βακιά οικονομικι φφεςθ. Το μεγαλφτερο ψζμα. Έταηε ςτουσ ζλλθνεσ ενϊ ιξερε τθν αλικεια: Το ΠΑΣΟΚ δια ςτόματοσ Γ. Παπανδρζου φϊναηε μόλισ προ 7 μθνϊν ότι ‘’λεφτά υπάρχουν’’. Εκ των υςτζρων είπατε πωσ δεν γνωρίηατε τθν κατάςταςθ τθσ Οικονομίασ. Και μόλισ πριν λίγεσ μζρεσ ςτισ 04/05/2010 ο διοικθτισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αποκάλυψε, ςτο ΣΚΑΪ, ότι προεκλογικά γνωρίηαν τα πάντα. Κι όμωσ επιμζνανε: ‘’λεφτά υπάρχουν’’.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ


Ο πρωκυπουργόσ Γ Παπανδρζου και θ κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ ανακοίνωνουν ωσ “ςωτθρία” τθσ Ελλάδασ, εκείνο που ωσ προχκζσ απζκλειε ωσ επιηιμιο και αχρείαςτο: Επί πλζον δραςτικά μζτρα περιςτολισ, πολφ χειρότερα από όςα ιδθ πάρκθκαν και τα οποία ωσ προχκζσ κρίνονταν απολφτωσ “επαρκι”. Βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν ομολογία ενόσ αλθκινοφ Βατερλϊ προβλζψεων και πολιτικϊν τθσ κυβζρνθςθσ: Προζβλεψαν τθν φετινι φφεςθ ςτο -0.3% και ςιμερα παραδζχονται ότι θ φφεςθ κα είναι υπερδεκαπλάςια, κα φτάςει το -4%! Μασ διαβεβαίωναν ότι το Πρόγραμμα Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ επαρκεί πλιρωσ, για φζτοσ. Τϊρα ομολογοφν ότι ζχει ουςιαςτικά αποτφχει και επιβάλουν νζα μζτρα πολφ πιο δραςτικά, με νζεσ αυξιςεισ εμμζςων φόρων και νζεσ περικοπζσ αμοιβϊν ςτο δθμόςιο. Ι μασ ζλεγαν ψζματα ωσ τϊρα, ι ζχουν χάςει προ πολλοφ τον ζλεγχο. Είτε ςυμβαίνουν και τα δφο. Σε κάκε περίπτωςθ ζχουν ξοδζψει κάκε απόκεμα αξιοπιςτίασ μζςα ςε λίγουσ μινεσ. -- Επιπλζον ςτα νζα μζτρα που ανακοινϊνουν δεν υπάρχει αλθκινόσ περιοριςμόσ τθσ ΢πατάλθσ, υπάρχουν μόνο περιοριςμοί μιςκϊν κι αυξιςεισ φόρων, μζςα ςε μια αγορά που αςφυκτιά ςε ςυνκικεσ πρωτόγνωρθσ φφεςθσ για τα ελλθνικά δεδομζνα. -- Δεν υπάρχουν μζτρα ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, υπάρχουν μζτρα μείωςθσ ςυντάξεων. -- Δεν υπάρχουν αντιςτακμιςτικά μζτρα που κα τόνωναν τισ αγορζσ, κα περιόριηαν τα λουκζτα, κα ςυγκρατοφςαν τθν ανεργία. -- Δεν υπάρχει καν προοπτικι αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του δθμοςίου. Όλα, δθλαδι, εκείνα που κα επζτρεπαν ςτθν Ελλάδα να αντιμετωπίςει ςφντομα το πρόβλθμα του υπερδανειςμοφ τθσ με τισ δικζσ τθσ δυνάμεισ, ϊςτε να βγει από τθ «μζγγενθ» το ταχφτερο. Ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ διαφϊνθςαμεμε τθν πολιτικι αυτι εξ αρχισ. Επιςθμάναμε ότι μασ βάηει ςε ζνα φαφλο κφκλο όλο και μεγαλφτερθσ φφεςθσ (βλ. Πλαίςιο ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 15/03/10 και 28/04/10). Διαφωνιςαμε με τθν προςφυγι ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, από όταν μποροφςε ακόμα να αποφευχκεί ςφμφωνα και με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ


Οι δανιςτζσ μασ...

Goldman-Sacks (χρθματοπιςτωτικόσ όμιλοσ):

Η Εταιρία που εμπλζκεται ςε όλα τα οικονομικά ςκάνδαλα ςτθν Αμερικι από το 1848. Είναι ζνασ από τουσ πιο ιςχυροφσ «παίκτεσ» ςτθ wall street. Βζβαια αυτό φαίνεται ξεκάκαρα και από τισ κζςεισ των ςτελεχϊν τθσ ςε όλο τον κόςμο. Οι τζςςερισ τελευταίοι οικονομικοί διευκυντζσ τθσ ςτθν Αμερικι, ζχουν γίνει υπουργοί οικονομικϊν. Στον 21 αιϊνα ζχει περάςει και από τθν άλλθ άκρθ του ωκεανοφ. Πολλά ςτελζχθ τθσ ζχουν κζςεισ ςε ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ. Στθ χϊρα μασ τι γίνεται; ΢τθν Ελλάδα ο πρωκυπουργόσ Γ. Παπανδρζου κζτει νζο επικεφαλι του Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμόςιου Χρζουσ τον Π. Χριςτοδοφλου, ο οποίοσ είναι πρϊθν ςτζλεχοσ τθσ Goldman-Sachs ςε κζματα Παγκοςμίων Αγορϊν και Παραγϊγων! Μάλιςτα ο κ. Χριςτοδοφλου πρότεινε να πλθρϊςει θ Goldman-Sacks ςυνολικοφσ φόρουσ για τον τηίρο τθσ ςτθν Ελλάδα μόλισ 1%, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι πετςόκοβαν τον 13 και 14 μιςκό και πάγωναν τον ιδιωτικό τομζα. Σι κάνουμε δθλαδι; Δίνουμε τουσ μιςκοφσ μασ για να «ςϊςουμε» τθν χϊρα, όςο οικονομικοί τρομοκράτεσ όπωσ θ Goldman-Sacks παίηουν καλά το παιχνίδι τουσ: Ζκρυψαν παλιότερα το χρζοσ τθσ χϊρασ για να μποφμε ςτθ ηϊνθ του ευρϊ και ποντάριςαν αργότερα ςτθν κατάρρευςθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ. Η τιμι του ευρϊ κα πζςει με τθν ςειρά τθσ. Χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία κα ευνοθκοφν ωσ εξαγωγικζσ, κακϊσ τα προϊόντα τουσ κα είναι όλο και φκθνότερα. Εμείσ όμωσ, οι Ζλλθνεσ κα ςυνεχίηουμε να δίνουμε τα λεφτά μασ και να δεχόμαςτε «νζα μζτρα» χωρίσ ουςιαςτικό αντίκριςμα! Αν, λοιπόν, κζλουμε να ζχουμε ελπίδεσ, δεν χρειάηεται να δϊςουμε «οφτε δραχμι» από τουσ μιςκοφσ μασ. Απλά μποροφμε να εκτοπίςουμε από τθν χϊρα μασ τζτοιουσ κερδοςκόπουσ, τζτοιουσ «τρομοκράτεσ» και ειδικά μζςα από το πολιτικό μασ ςφςτθμα!» Στισ 23.4.10 ςυνζβθςαν τα εξισ: H ςθμερινι κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ παραδόκθκε ςτο ΔΣΝ, που φάνθκε ξεκάκαρα τα τελευταία δφο χρόνια, ότι είναι οργανιςμόσ άμεςα ςυνυφαςμζνοσ με τα παιχνίδια τζτοιων οικονομικϊν τρομοκρατϊν. Ὀπωσ βζβαια αναφζρουν και ςτισ ομιλίεσ τουσ και διακεκριμζνοι οικονομολόγοι (Max Keiser, Bob Chapman κ.α.).

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ


΢ε λίγεσ γραμμζσ, ηθτάμε:  Θ ατιμωρθςία ζχει και τα όριά τθσ: Σιμωρία των υπαιτίων, ουςιαςτικι και όχι παραδειγματικι, από όποιο πολιτικό χϊρο κι αν προζρχονται! Δεν γίνεται χωρίσ τιμωρία να προχωράμε ςε άλλεσ λφςεισ!  Να διωχκοφν από τθν κυβζρνθςθ και τθν οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ οικονομικοί τρομοκράτεσ, όπωσ θ παραπάνω εταιρία!  Δίκαιθ φορολόγθςθ όλων των κοινωνικϊν ςτρωμάτων!  Ανακεϊρθςθ των τελευταίων μζτρων και του προγράμματοσ τθσ τριετίασ από τθν Κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ.  Αναπτυξιακό πρόγραμμα από τθν κυβζρνθςθ.  Οι φοιτθτζσ και οι πολίτεσ να αντιταχκοφν ςτθν πολιτικι αυτι που αναπτφςει θ κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ, με ψυχραιμία και ςυλλογικότθτα.  Ο φοιτθτικόσ ςφλλογοσ του Σμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ να μείνει ενωμζνοσ και να διαφυλλάξει όςα ζωσ ςιμερα κζρδιςε με πολφ κόπο.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ


Παιδεία: Στο πολυνομοςχζδιο που κατζκεςε θ Υπ Παιδείασ κ. Διαμαντοποφλου προβλζπεται θ κατάργθςθ του Συμβουλίου Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν Τίτλων Εξωτερικοφ (ΣΑΕΙΤΕ) και μζχρι το 2013 τθν ευκφνθ αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων κα ζχει το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (ΣΑΕΠ), που πρόκειται να κεςμοκετθκεί από το υπ. Παιδείασ. Μετά το 2013 τθν ευκφνθ αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων κα αναλάβουν τα επιμελθτιρια και επαγγελματικζσ Ενϊςεισ που λειτουργοφν με τθ μορφι Νομικοφ Προςϊπου Δθμοςίου Δικαίου, όπωσ για παράδειγμα Επιμελθτιρια , Ενϊςεισ Χθμικϊν και Φυςικϊν κλπ.

Απαιτοφμε τθν διαμόρφωςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου που κα απονείμει τα δικαιϊματα που αντιςτοιχοφν ςτα κολλζγια αλλά και ςτα δθμόςια πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ ανάλογα με το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ και κα βάλει τζλοσ ςτο αςαφζσ πεδίο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ζθτάμε κακολικι εφαρμογι του άρκρου 50 τθσ οδθγίασ το οποίο ορίηει ότι ςε περίπτωςθ αμφιβολιϊν για το πτυχίο και τα επαγγελματικά δικαιϊματα του πτυχιοφχου μπορεί να ηθτιςει επαλικευςθ από τον αρμόδιο φορζα του κράτουσ προζλευςθσ για τρία πράγματα: Κατά πόςο θ εκπαίδευςθ ςτο ελλθνικό κολλζγιο ζχει πιςτοποιθκεί επιςιμωσ από το μθτρικό πανεπιςτιμιο

 Κατά πόςο το πτυχίο που εξζδωςε το μθτρικό πανεπιςτιμιο είναι το ίδιο με εκείνο που κα χορθγοφςε εάν θ εκπαίδευςθ του πτυχιοφχου είχε πραγματοποιθκεί εξϋ ολοκλιρου ςτθν ευρωπαϊκι ζδρα του πανεπιςτθμίου  του.

Κατά πόςο το πτυχίο ςυνοδεφεται με τα ίδια επαγγελματικά δικαιϊματα που το ςυνοδεφουν ςτθ χϊρα προζλευςισ

Απαιτοφμε ο ζλεγχοσ αυτόσ να γίνει για όλα τα Κζντρα Ελευκζρων ΢πουδϊν που λειτουργοφν ςτθν χϊρα μασ και ζχουν αδειοδοτθκεί. Επιπλζον, απαιτοφμε να διευκρινιςκεί και να κακοριςτεί από τθν κυβζρνθςθ και από τα επιμελθτιρια που κα είναι αρμόδια για τα επαγγελματικά δικαιϊματα να αποςαφθνιςτοφν οι όροι απόκτθςθσ των δικαιωμάτων για τουσ αποφοίτουσ των ΚΕ΢. Όςον αφορά τθν κατάργθςθ τθσ βάςθσ του 10. Είμαςτε κάκετα αντίκετθ ςτο μζτρο αυτό.Μιπωσ κα ζπρεπε να μθν χρειάηεται και απολυτιριο λυκείου κυρία Υπουργζ; Η «ποιότθτα» των ειςακτζων είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τζτοια μζτρα.

Ακόμα θ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ωσ φοιτθτικι παράταξθ απαιτεί και ζχει ςαν χρζοσ να διαςφαλίςει και τθν μζγιςτθ δυνατι αφξθςθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ. Συγκεκριμζνα απαιτοφμε:  Αφξθςθ των φοιτθτικϊν εςτιϊν και ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ για τθν διαχείριςθ από τθν διοίκθςθ των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων. 

Αφξθςθ των υποτροφιϊν ςε όλα τα τμιματα.

 Ουςιαςτικι επαναλειτουργία των γραφείων διαςφνδεςθσ των ιδρυμάτων ϊςτε να ςυνδεκεί θ εκπαίδευςθ με τθν αγορά εργαςίασ. 

Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ δωρεάν μεταπτυχιακϊν και διατιρθςθσ των ιδθ υπαρχόντων.

 Ουςιαςτικότερθ εφαρμογι τθσ λίςτασ ςυγγραμμάτων, με διαγράμματα διδαςκαλίεσ και ςθμειϊςεισ, ϊςτε να αποφεφγεται θ αγορά από τουσ φοιτθτζσ ςυγκεκριμζνων ςυγγραμμάτων, μετά κακοδιγθςθ ι και επιβολι αυτϊν από κάποιουσ κακθγθτζσ.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ


Κζματα ΢χολισ: Ηθτάμε τθν περιφροφρθςθ των ζωσ ςιμερα επαγγελματικϊν δικαιωμάτων μασ. Δεν είναι δυνατϊν θ ίδια κυβζρνθςθ για δεφτερθ φορά να χτυπαζι τόςο ςκλθρά το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα. Θ ίδια κυβζρνθςθ του ΠΑ΢ΟΚ που με τον ςιμερα πρωκυπουργό Γ. Παπανδρζου είχε κεςμοκετιςει τα ΚΕ΢, ενςωματϊνει τθν κοινοτικι οδθγία 36/05 με τον χειρότερο τρόπο όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω. Επίςθσ, ηθτάμε από τθν Γενικι ΢υνζλευςθ Σμιματοσ να ανοίξει από τθν επόμενθ κι όλασ ςυνεδρίαςι τθσ διάλογο για το πωσ κα κατοχυρϊνουν, οι φοιτθτζσ του τμιματόσ μασ, το κατάλλθλο πιςτοποιθτικό παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ μζςα από το προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν. Δεν ςταματάμε όμωσ και να διεκδικοφμε: Εργαςιακά Δικαιϊματα Αποφοίτων Σμιματοσ Μακθματικϊν Ακινασ Θ Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ. Μακθματικοφ αναγνωρίηοντασ πρϊτθ απ’ όλουσ , τισ ανάγκεσ κατοχφρωςθσ περεταίρω επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των φοιτθτϊν του τμιματοσ και με αφορμι τθν κατοχφρωςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων από το Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ςτισ 14/09/2007, κακϊσ και τθν πρόςφατθ πρόταςθ για κατοχφρωςθ επιπλζον επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του τμιματοσ φυςικισ, που εγκρίκθκε από τθν ςφγκλθτο ςτισ 24/10/2008 και τθν απόφαςθ του Δ.Σ. του τμιματοσ Μακθματικϊν ςτισ 19/11/07, θ οποία ιταν διατυπωμζνθ ςτο πνεφμα τθσ πρόταςθσ που κατακζςαμε ςτισ 05/11/2007 και είχε υιοκετθκεί και από τθν ςυνζλευςθ των τομζων ςτατιςτικισ και Ε.Ε., τελικά εγκρίκθκε από τθν ςφγκλθτο ςτισ 24/10/08, αποτζλεςε απλά ζνα ευχολόγιο μιασ και δεν υλοποιικθκε μζχρι ςιμερα. Υπζρ τθσ λφςθσ αυτοφ του προβλιματοσ τάχκθκε και θ μαηικότερθ ΓΣ φοιτθτϊν του τμιματοσ μακθματικϊν Ακινασ «ο Ευκλείδθσ» ςτισ 19/01/09 με 172 φοιτθτζσ να ψθφίηουν υπζρ του πλαιςίου τθσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ. Κατακζτουμε ξανά, λοιπόν, τθν παρακάτω πρόταςθ και προτείνουμε ςτο τμιμα να καταγράψει μία ανάλογθ πρόταςθ προσ τθν ςφγκλθτο υπό μορφι Φ.Ε.Κ. και να ςυνεννοθκεί με τα υπόλοιπα τμιματα μακθματικϊν ϊςτε να υπάρξει και κοινι πρόταςθ προσ το υπουργείο. «Κεωροφμε αδιανόθτο οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ Μακθματικϊν να μθν γίνονται δεκτοί ςε διαγωνιςμοφσ Δθμοςίου ςε κζςεισ ςυνυφαςμζνεσ με τθν ΢τατιςτικι. Επιπρόςκετα οι πτυχιοφχοι του τμιματόσ μασ δεν ζχουν το δικαίωμα να δϊςουν εξετάςεισ ςτο διαγωνιςμό Α΢ΕΠ του δθμοςίου για προςλιψεισ κακθγθτϊν Πλθροφορικισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Διεκδικοφμε τθν αναγραφι ςτο πτυχίο των ειδικεφςεων που παίρνουν οι φοιτθτζσ, δθλαδι τθν επίςθμθ αναγνϊριςι τουσ, κακϊσ το ιςχφον κακεςτϊσ όπου θ ειδίκευςθ αναγράφεται ςε ζγγραφο που δίνεται από τθν Γραμματεία (αναλυτικι βακμολογία πτυχίου) υποβιβάηει και αναιρεί ςτθν ουςία τθν φπαρξι τουσ. Ηθτάμε να κατοχυρωκεί το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ πτυχιοφχουσ του Σμιματοσ Μακθματικϊν να προςλαμβάνονται ςτο Δθμόςιο ωσ ΢τατιςτικολόγοι και να διδάςκουν Πλθροφορικι ςτο Γυμνάςιο. Σζλοσ, καλοφμε τον Πρόεδρο του τμιματοσ Μακθματικϊν του ΕΚΠΑ να ςυντονιςτεί με τουσ Προζδρουσ των υπολοίπων Μακθματικϊν τμθμάτων τθσ Ελλάδασ, για τθν διεκδίκθςθ των επαγγελματικϊν μασ δικαιωμάτων.» Θα κζλαμε να καλζςουμε τθν ΓΣ Τμιματοσ να προχωριςει μαηί μασ ς’ ζνα γόνιμο διάλογο, χωρίσ πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ


Ακόμα ωσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προτείνουμε-ηθτάμε τθν εφαρμογι των προτάςεϊν μασ, όπωσ αυτζσ διατυπϊκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ ςτισ 28.04.2010. Σισ αναφζρουμε επιγραμματικά : Ρφκμιςθ κατϊτατου ποςοςτοφ επιτυχίασ: Προτείνουμε τθν κζςπιςθ κατϊτατου ποςοςτοφ (ενδεικτικά αναφζρουμε 33% ποςοςτό επιτυχίασ). Αν αυτό δεν επιτευχκεί να γίνεται αναπροςαρμογι των βακμϊν οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί το ποςοςτό ι επανάλθψθ των εξετάςεων εντόσ 30 θμερϊν και αν πάλι δεν επιτευχκεί το ποςοςτό να γίνεται εκ νζου αναπροςαρμογι των βακμϊν. Δεν μποροφμε να δεχτοφμε ότι προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ κατά 90% φοιτθτζσ οι οποίοι δεν παίρνουν προβιβάςιμουσ βακμοφσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι όλοι οι φοιτθτζσ ειςάγονται ςτο τμιμα μετά από πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Δεν γίνεται οι ίδιοι άνκρωποι που πζτυχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ να αποτυγχάνουν ςε τόςο μεγάλο ποςοςτό ςτισ εξετάςεισ του τμιματοσ. Εξεταςτικι διαδικαςία: Ηθτάμε από το τμιμα να προβεί ςε άμεςθ εφαρμογι του άρκρου 32 παρ. 3 του πρότυπου γενικοφ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ των Α.Ε.Λ.: «Οι φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ που ολοκλιρωςαν τον προβλεπόμενο αρικμό εξαμινων και ςτθ διάρκεια των οποίων ζχουν δθλϊςει τα μακιματα με τα οποία ςυμπλθρϊνουν τον απαραίτθτο αρικμό μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξετάηονται ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ ςτα μακιματα αυτά, ανεξάρτθτα αν διδάςκονται ςε χειμερινό ι εαρινό εξάμθνο». Ακόμα προτείνουμε τθ διεφρυνςθ του παραπάνω άρκρου ςε διδαςκαλία και εξζταςθ των Τποχρεωτικϊν μακθμάτων, Π.Κ.Ε.Μ., Π.Κ.Κ.Μ. και ςτα δφο εξάμθνα για όλουσ τουσ φοιτθτζσ ανεξαρτιτωσ ζτουσ φοίτθςθσ, όπωσ ηθτάμε εγγράφωσ από το τμιμα από το 2006 (19/9/2006 αρ. πρωτ. 121, 17/5/2007 αρ. πρωτ. 1615).

Ενδιάμεςεσ εξετάςεισ και εργαςίεσ Βελτίωςθ τθσ βακμολογίασ Ενιςχυτικζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ Απογευματινά μακιματα: Διεφρυνςθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου Αυτονομία των φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα τθσ εξεταςτικισ Κοινά κζματα εξετάςεων Σρόποσ κατανομισ τμθμάτων Να δθμιουργθκοφν ολιγομελι τμιματα Διεφρυνςθ του ERASMUS Για τθν ενίςχυςθ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, τθν ζκδοςθ καμπφλθσ κατανομισ των βακμολογιϊν Σθν ανάπτυξθ προγράμματοσ για «εςωτερικό Erasmus» Σθν προςπάκεια ενοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν των τμθμάτων μακθματικϊν Σθν διανομι αγγλοελλθνικοφ/ελλθνοαγγλικοφ λεξικοφ μακθματικϊν και άλλων όρων και ςυμβόλων Σθν ζναρξθ οικολογικοφ προγράμματοσ για «πράςινεσ ταράτςεσ» ςε όλθ τθν ΢χολι Κετικϊν Επιςτθμϊν. Σθν ανάπτυξθ προγραμμάτων εναλλακτικισ ενζργειασ Κακθμερινι λειτουργία τθσ γραμματείασ – διεφρυνςθ ωραρίου Σα πάςο να μοιράηονται ΔΩΡΕΑΝ ςτουσ φοιτθτζσ Δωρεάν φωτοτυπίεσ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ Να οριςκοφν κι άλλεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ για Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). Για τισ μεταγραφζσ Nέες Τεχνολογίες: Να χρθςιμοποιοφνται νζεσ Σεχνολογίεσ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων Σθν δθμιουργία αίκουςασ ςυνδιαλζξεων Δωρεάν πρόςβαςθ ςτο internet Καλφτερθ λειτουργία τθσ e-class Δωρεάν διανομι eBook (ι e-reader*) ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ: Δωρεάν e-mail: Δωρεάν διανομι USB μνθμϊν Σθν απόκτθςθ και αντικατάςταςθ(ι τθν μερικι αντικατάςταςθ) των κλαςικϊν πινάκων με «πίνακεσ λ» Σθν απόκτθςθ οκονϊν αφισ Σθ δθμιουργία ςυςτιματοσ ειςόδου με κάρτεσ μελϊν ςτθν βιβλιοκικθ τθσ ΢χολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν. Σθν επιδότθςθ για τθν αγορά φορθτϊν Θ/Τ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ που ειςζρχονται ςτο τμιμα Πλιρθ γνϊςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςθσ πλθροφορικισ (ECDL) Για τα συγγράμματa: Ζκδοςθ των τελικϊν βακμολογιϊν των γραπτϊν μζςα ςε χρονικά περικϊρια Ζναρξθ των δθλϊςεων μακθμάτων αμζςωσ μετά το πζρασ του παραπάνω χρονικοφ ορίου Ζναρξθ των δθλϊςεων μακθμάτων 1 Εβδομάδα (5 εργάςιμεσ θμζρεσ) μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων για τουσ φοιτθτζσ Α’ εξαμινου. Πολλαπλά ςυγγράμματα Κατάργθςθ του πλαφόν των 36 δωρεάν ςυγγραμμάτων Κεντρικι διανοµι των ςυγγραμμάτων

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μακθματικοφ υπεφκυνα μπροςτά ςτισ εξελίξεισ

Plaisio DAP-NDFK Mathimatikou 10.05.10  

Plaisio DAP-NDFK Mathimatikou 10.05.10