Page 1

Γεωργικά Μηχανήματα Γεωργικά Μηχανήματα Η ζύγρξνλε ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη εμαηξεηηθά επηηεύγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ζηα γεσξγηθά κεραλήκαηα .

Πιένλ ε δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο κέζα ζε θάζε θαιιηέξγεηα. Απηό νλνκάδεηαη γεσξγία αθξηβείαο. Η δνξπθνξηθή θσηνγξαθία βνεζάεη ηε γεσξγία αθξηβείαο. Επίζεο ε γεσξγία αθξηβείαο βνεζηέηαη από ηελ ρξήζε εηδηθώλ εξγαιείσλ ηειεπηζθόπεζεο, θαζώο θαη από ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ.

Η γεσξγία αθξηβείαο έρεη σο ζθνπό λα βειηηώζεη ηελ επηινγή γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ, ζηεξίδνληαο ηελ επηινγή ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε θαιιηέξγεηαο. Αλ ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα νηη δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ αγξνύ έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ηόηε ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπκε πξνζαξκνζκέλε ιίπαλζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια γεσξγηθα κεραλεκαηα.

Η ρξήζε γεωργικών μηχανημάτων κε θαηάιιειν ηξόπν, ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο, κπνξνύλ λα πεξηνξίζνπλ πνιύ ηηο επηδξάζεηο ηεο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ. Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο πξνθύπηνπλ από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ρεκηθώλ θαζώο θαη από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε κε ηα Γεσξγηθά Μεραλήκαηα.

Η θαηάιιειε ρξήζε γεωργικών μηχανημάτων βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο κπνξεί λα απμήζεη ην εηζόδεκα ηνπ γεσξγνύ, δηόηη βειηηώλεη ηόζν ηελ πνηόηεηα όζν θαη ηελ πνζόηεηα ηεο παξαγσγήο.


Όηαλ ν θαιιηεξγεηήο έρεη λα θαιιηεξγήζεη κηθξέο εθηάζεηο, όπσο γηλόηαλ ηα παιηά ρξόληα, ηόηε είρε ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξεί ν ίδηνο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε θνκκάηη ηεο γεο ηνπ, θαη λα παξεκβαίλεη ν ίδηνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ θάζε θνκκαηηνύ. Όκσο απηό ζπλέβαηλε ζε παιαηόηεξεο επνρέο. Σηε ζύγρξνλε επνρή πιένλ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα από ηνλ θαιιηεξγεηή λα ζπκάηαη απηά ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε θνκκάηη ηεο γεο ηνπ. Επηπιένλ, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα παξαηεξεί ν γεσξγόο, θαζώο θαη νη επηινγέο ηνπ ζεγεωργικά μηχανήματα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη.

Μεταβολές στα Γεωργικά μηχαμήματα

Απηέο νη κεηαβνιέο ζηε γεσξγηθή ηερλνινγία θαη ζηα γεωργικά μηχανήματα νθείινληαη ζε έμη παξακέηξνπο: Η πξώηε παξάκεηξνο είλαη ε κεηαβιεηόηεηα ζηε ζνδεηά. Πιένλ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνύληαη ηζηνξηθά δεδνκέλα, θαζώο επίζεο λα θαηαγξάθνληαη νη εηήζηεο παξαγσγέο. Η δεύηεξε παξάκεηξνο είλαη ε κεηαβιεηόηεηα ηνπ αγξνύ, δειαδή ε ηνπνγξαθία ηνπ αγξνύ. Η ηξίηε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. Εδώ αλαθεξόκαζηε ηόζν ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, όζν θαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε δηάθνξα ζεκεία. Όια απηά καδί απνηεινύλ ηελ παξάκεηξν πνπ νλνκάδνπκε κεηαβιεηόηεηα ηνπ εδάθνπο. Η ηέηαξηε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζηελ ππθλόηεηα, ζην ύςνο, ζηα δηαζέζηκα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαζώο θαη ζηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ. Όια απηά καδί απνηεινύλ ηελ παξάκεηξν πνπ νλνκάδεηαη κεηαβιεηόηεηα ησλ θπηώλ. Η πέκπηε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηηο επηδξάζεηο από δηδάληα θαη παζνγόλα. Απηά απνηεινύλ ηελ παξάκεηξν πνπ νλνκάδεηαη κεηαβιεηόηεηα από αζηάζκεηνπο παξάγνληεο. Τέινο, δελ πξέπεη λα μεράζνπκε ηελ επηινγή ηεο πνηθηιίαο, ηελ επηινγή ηνπ πβξηδίνπ, ηελ απόθαζε γηα ηνλ ηύπν άξνζεο, ηελ απόθαζε γηα ιίπαλζε, ηελ απόθαζε γηα ηύπν άξδεπζεο, θαζώο θαη πνιιέο άιιεο απνθάζεηο. Όια απηά καδί απνηεινύλ ηελ παξάκεηξν πνπ νλνκάδεηαη κεηαβιεηόηεηα ζηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο.

Πέξα από απηέο ηηο έμη παξακέηξνπο, ε γεσξγηθή ηερλνινγία αθξηβείαο παξέρεη λέεο δπλαηόηεηεο, όπσο είλαη ε αλάπηπμε αηζζεηήξσλ, ε αλάπηπμε απηνκαηηζκώλ θαζώο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγηώλ ηειεεπηζθόπεζεο.

Αο μεθηλήζνπκε κε ηνπο αηζζεηήξεο. Η ζύγρξνλε γεσξγηθή ηερλνινγία παξέρεη κεγάιε γθάκα αηζζεηήξσλ, πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ παξέρνληαη κε κηθξό θόζηνο. Επηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλεί αζύξκαηα ν αηζζεηήξαο κε ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή, θαη απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Καη όρη κόλν αλάιπζε, αιιά θαη θαηαγξαθή, ώζηε λα κπνξνύκε κειινληηθά λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο θαη λα θηηάρλνπκε δηαγξάκκαηα πξνόδνπ.

Υπάξρνπλ πνιιώλ εηδώλ αηζζεηήξεο: πνιύ ζπλεζηζκέλνη είλαη νη αηζζεηήξεο ζνδεηάο. Επίζεο ζπλεζηζκέλνη είλαη νη αηζζεηήξεο αγξνύ (GPS). Σηγά ζηγά κπαίλνπλ ζηελ αγνξά θαη νη


αηζζεηήξεο εδάθνπο θαη νη αηζζεηήξεο θπηώλ. Τέινο δελ πξέπεη λα αγλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε έλα λέν ηνκέα, ζηνπο αηζζεηήξεο δηδαλίσλ ή πξνζβνιώλ. Labels: georgika mixanhmata, εωργικά Μηχανήματα

Γεωργικά Μηχανήματα  
Γεωργικά Μηχανήματα  

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει δημιουργήσει εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της γεωργίας και στα γεωργικά μηχανήματα . Πλέον η διαχείριση της...

Advertisement