Page 1

ζηδεξάδηθν θαη ςπραγσγία Ο ειεύζεξνο ρξόλνο είλαη ν ρξόλνο πνπ ην άηνκν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Ο ρξόλνο απηόο βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεη θαλείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ επαγγεικαηηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη άιιεο. Γπζηπρώο, αλ θαη ν ειεύζεξνο ρξόλνο είλαη ηόζν δηθαίσκα όζν θαη αλάγθε ηνπ αηόκνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα ν ρξόλνο απηόο όιν θαη πεξηνξίδεηαη ιόγσ ησλ ζηαδηαθά απμαλόκελσλ ππνρξεώζεσλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί: όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ζπζηάδνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ κε επάξθεηα ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο εηδηθά ζηα αζηηθά θέληξα ράλνπλ κεγάιν πνζνζηό ρξόλνπ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο εμαηηίαο ησλ θπθινθνξηαθώλ πξνβιεκάησλ Οη θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο απνξξνθνύλ κεγάιν κέξνο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο.


ζιδεράδικο Μηα από ηηο θαιύηεξεο επηινγέο δηαζθέδαζεο ζηα αζηηθά θέληξα είλαη ε επίζθεςε ζε επηιεγκέλα θιακπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ζηδεξάδηθν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Βνηαληθό. Τν Σηδεξαδηθν ζην Βνηαληθό είλαη θαηά ηε γλώκε καο ε θαιύηεξε επηινγή γηα όπνηνλ επηζπκεί πνηνηηθή βξαδηλή δηαζθέδαζε. Ιδηαίηεξα νη λένη άλζξσπνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αληηκεησπίδνπλ κηα απαηηεηηθή θαη δύζθακπηε ξνπηίλα πνπ ηνπο θαζηζηά θνπξαζκέλνπο θαη θαηαβεβιεκέλνπο θαζώο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα πςειέο ζρνιηθέο επηδόζεηο ν ειεύζεξνο ρξόλνο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. Τν ππεξθνξησκέλν πξόγξακκά ηνπο (δηάβαζκα, εξγαζίεο, θξνληηζηήξηα θηι.) ηνπο νδεγεί ζην λα επηιέγνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκέλν ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ηελ εθηόλσζε θαη ηε δηαζθέδαζε θαη ιηγόηεξν ηελ νπζηαζηηθή ςπραγσγία πνπ ζθνπό έρεη λα θαιιηεξγήζεη, λα δηδάμεη, λα αλαπηύμεη ηα πλεπκαηηθά


ραξίζκαηα θαη ηηο έκθπηεο θιίζεηο ηνπο. Απηό ζα απνηεινύζε κηα δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ: Αλάγλσζεο βηβιίσλ πνπ όρη κόλν ζηνρεύνπλ ζηε κεηάδνζε γλώζεσλ αιιά θαη ζην λα εμάπηνπλ ηε θαληαζία θαη λα πξνζθέξνπλ ζπγθίλεζεο. Δπίζθεςεο ζε επηιεγκέλα λπρηεξηλά καγαδηά όπσο γηα παξάδεηγκα ην ζηδεξάδηθν

Γεληθόηεξεο επαθήο κε ηελ ηέρλε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο όπσο είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ε δσγξαθηθή, ην ζέαηξν πνπ ζα ηνπο θέξεη ζε επαθή κε ην σξαίν θαη ζα ηνπο πξνζθέξεη αηζζεηηθή απόιαπζε. Δπηθνηλσλίαο κε άιινπο αλζξώπνπο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θηιίαο, αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθόηεηαο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ, ζπλαηζζεκάησλ, απόςεσλ. Αζιεηηζκνύ γηα εθηόλσζε θαη αλαλέσζε ησλ δπλάκεσλ. Δπαθήο κε ηε θύζε γηα αλάθηεζε ηεο εξεκίαο θαη ηεο γαιήλεο πνπ ν άλζξσπνο ράλεη ζηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Δλαζρόιεζεο κε ηα ρόκπη γηα αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ αιιά θαη γηα παξνρή ηθαλνπνίεζεο. Έλα από ηα θαιύηεξα ζεκεία γηα ηελ ςπραγσγία ζαο είλαη θαη ην clubΣηδεξάδηθν


Υπάξρνπλ βέβαηα θαη αξλεηηθνί ηξόπνη πιήξσζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ όπσο: ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά θαη ηπρεξά παηρλίδηα, παζεηηθή ηειεζέαζε θαηά θαλόλα θαθήο πνηόηεηαο ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ, αδξάλεηα θαη παζεηηθόηεηα, εκνληθή ελαζρόιεζε κε ηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα, θαηαλάισζε αιθννινύρσλ πνηώλ, θαηαθπγή ζηα λαξθσηηθά. Οη αξλεηηθνί απηνί ηξόπνη δηαζθέδαζεο αιινηξηώλνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ λέσλ θαη ηνπο νδεγνύλ ζηελ παζεηηθόηεηα θαη ην άγρνο. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη ν πλεπκαηηθόο καξαζκόο ε αληηπλεπκαηηθόηεηα αιιά θαη ε εμαζζέληζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε επηινγή ηεο κνλαμηάο έλαληη ησλ πγεηώλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ε καδνπνίεζε, ε ππνρώξεζε ζηηο επηινγέο ηνπ λένπ ηεο πνηόηεηαο έλαληη ηεο πνζόηεηαο, ε αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο αιιά θαη ν εθεζπραζκόο θαη ε θπγή από ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Φπζηθά ν άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ηελ εθηόλσζε δελ πξέπεη όκσο λα ηελ αληηκεησπίδεη ζα κνλόδξνκν θαη λα ηελ επηδηώθεη αληί γηα ηελ ςπραγσγία. Γηα λα είλαη εθηθηό όκσο απηό πξέπεη λα έρεη κπεζεί ζηε ζεκαζία θαη ζην πεξηερόκελν ηεο ςπραγσγίαο. Απηό κπνξεί λα πξνθύςεη κέζσ ηεο κόξθσζεο, έηζη ώζηε λα είλαη ηθαλόο λα απνιακβάλεη ηελ ζπγθίλεζε ηνπ αιεζηλά σξαίνπ θαη νπζηαζηηθνύ.

σιδεράδικο και ψυχαγωγία  

Μια από τις καλύτερες επιλογές διασκέδασης στα αστικά κέντρα είναι η επίσκεψη σε επιλεγμένα κλαμπ, όπως για παράδειγμα το σιδεράδικο το οποί...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you