Page 1

samรก voda


samรก voda

4


samá voda

Voda

byla v krajině vždy významným činitelem, jak z hlediska zemědělství a průmyslu, tak jako nositel kultury a rituálů. Stejně tomu bylo i v regionu Jaroslavic, o čemž svědčí množství existujících i zapomenutých mlýnů a rybníků, síť umělých náhonů a zaniklých potoků.

5


samรก voda

6


samá voda

Dnes je voda brána jako přítomná, někdy jako hrozba, ale málo se s ní nakládá vědomě tak aby sloužila nejen lidem, ale především

krajině. 7


analýzy

umělá - zpřírodnělá - přírodní

V celém regionu, především mezi Krhovicemi a Dyjákovicemi, můžeme vodní toky a plochy rozdělit do 3 kategorií. Umělé jsou člověkem vybudované vodohospodářské stavby - rybníky, kanál KrhoviceHevlín. I zpřírodnělé toky jsou uměle vytvořené, ale příroda nad nimi převzala vládu a na jejich dnešní podobě není ruka člověka téměř patrná. V místě je to především mlýnský náhon. Přírodním a velmi významným tokem je řeka Dyje, která nejen že zásobuje vodou mlýnský náhon i Krhovický kanál, ale je i dúležitým ekologickým systémem.

8

Kategorie také odkazují ke způsobu jakým se máme k daným vodám chovat. Přírodní je třeba zachovat ve své podobě, dát jí prostor. Zpřírodnělá může být místy vhodná k revitalizaci nebo drobným zásahům. U uměle vybudovaných toků je nutné zvážit za jakým účelem byly vybudovány a jestli jejich revitalizace nenaruší jejich funkci. Příkladem toho může být kanál Krhovice-Hevlín. Ten je sice nejhorším příkladem betonového koryta, ale vzhledem k hydrogeologickým podmínkám je to jedno z mála možných řešení.


1:35 000

100

500

1000 m


analýzy

10


analýzy

meandry

rybník

Jsou jedním z postupů při obnově řek a potoků, která byla nevhodně usměrněna betonovými koryty. Toku je navrácen jeho přirozený tvar, který umožňuje zasakování a vznik říční nivy a zpomaluje rychlost průtoku, čímž přispívá k přirozené retenci.

Umělá vodní nádrž budovaná za účelem chovu ryb, vodní drůbeže, později snad k rekreaci. Pokud pomineme náklady na výstavbu, rybníky se v historii prokázaly jako velmi výhodné, především v poměru námáhavosti hospodaření k výnosu. Kromě toho sloužily jako zásobárna vody širokému okolí.

swale

poldr

Neboli zasakovací průleh je opatření pro zadržení a postupné vsakování dešťové vody. Dá se použít v různých měřítcích od malé strouhy na zahradě po dlouhé příkopy mezi polemi, které zachytávají vodu z přívalových dešťů. Swale má typicky dno s akumulační vrstvou a jeho hrana může být osázena bylinami nebo stromy, které vodu nasáknou.

Vodní dílo pro ochranu před povodněmi. Poldr může být suchý, měl by si však udržovat alespoň nízkou hladinu vody. Většinu času v něm líně protéká potůček, ale v případě, kdy se rozvodní, je příval zadržen hrází poldru a voda se může bezpečně rozlít v ďolíku, kde nenapáchá žádné škody.

mokřad

tůň

Mokřad je v podstatě projev vysoké hladiny spodní vody, která se dostala až na povrch. Často se objevují v nivách řek nebo blízko rybníků a jiných vodních ploch. Nejdou tedy úplně vytvořit uměle, ale je třeba podporovat jejich výskyt a nevysušovat je nevhodnými melioračními opatřeními.

Je periodicky se objevující malá vodní plocha. Její typický cyklus začíná na jaře, kdy se naplní vodou z tání, během léta pak postupně vysychá. Kvůli své velikosti nemají tůně příliš velký význam z hlediska retence vody, ale jsou významnými biotopy rostlin a vodních živočichů. Mohou být průtočné, boční či plněné spodní vodou.

11


voda jako vrstva


RE

RE LEGENDA: trznica mala

lesní mini školka

trznica velka

1. stupeň lesní základní školy

pekáreň

2. stupeň Montessori školy

komunitná záhrada

Střední škola

vinárstvo

Praxe střední školy

komunitný sad

ML

SL

KR

BT

mliekareň sladovňa

BT

SL

solárna elektráreň veterná elektráreň vodná elektráreň

výroba krmných zmesí

bioplynová stanica

bitúnok+masokombinát

akumulácia energie

ML

KR

Na základě analýz možností hospodaření s vodou v krajině, především jejího zadržení, vznikl v rámci nově definované struktury návrh na obnovení využívání vody v krajině v rámci principů permakultury a udržitelného hospodaření.

14


RE

Region Jaroslavicka je reakcí na stávající neutěšenou situaci, která ještě po téměř 30 letech od revoluce a pádu železné opony v oblasti jihomoravkého pohraničí stále přetrvává. Dříve byl tento region významnou bohatou oblastí těžící z prakticky neexistující hranice s Rakouskou monarchií. Po nešťastných událostech minulého století zde máme doslova nemocný region s přetrhanými vazbami, narušenou kontinuitou identity (potažmo její úplnou ztrátou). Revitalizací území se vracíme k odkazu někdejšího Jaroslavického okresu. Nejde však jen o pouhou reminiscenci. Jedná se o komplexní restrukturalizaci území o od základu. Pomocí prostředků v různých sférách působení usilujeme o vytvoření životaschopného, prosperujícího, suverénního, maximálně soběstačného, kompaktního územního celku, přičemž si klademe za cíl dát šanci přírodě a životnímu prostředí, hospodárně nakládat se zdroji, redukovat neefektivní dopravu, atd. V našem zájmu je i člověk, který by měl být vhodným způsobem erudovaný a cítit větší sounáležitost vůči svému bydlišti. Sumárně bychom mohli hovořit o chytrém řešení venkova, zde příznačně smart řešení spočívá v selském rozumu.

RE je společný projekt Jiřího Šmejkala, Lucie Mrlinové, Ivany Galkové, Markéty Mrlíkové, Laury Draxler, Nikoly Stibůrkové, Veroniky Dočekalové a Jana Májka.

15


mapa regionu

16


mapa zásahů

500

1000

2000 m

1:60 000 17


swale a zavlažování polí

Kanál Krhovice - Hevlín je uměle vytvořené vodní dílo. Vede podél silnice spojující obce Krhovice, Valtrovice, Hrádek, Dyjákovice a Hevlín. Jeho celková délka je 15 km, z řeky Dyje odbočuje v jejím 117,738 kilometru. Byl vybudován v letech 1949 - 1954, tvoří ho betonové koryto lichoběžníkového průřezu o šířce dna 1,1 m. Jeho účelem je přivádění vody určené k zavlažování polí. Z kanálu vedou v obci Valtrovice a Dyjákovice odbočky, voda je z kanálu čerpána do nádrží a menšího okruhu kanálů mezi polemi. Kanál spravuje firma Závlahy Dyjákovice s.r.o.. Nutnost čerpat velké množstí vody částečně nahrazuje vybudování swalů, které vodu v

18

případě velkých dešťů nebo v období tání shromažďují, část vsakují a část přivádějí do retenčních nádrží. Z nich může být voda v období sucha použita na zavlažování polí. Vzhledem k množství srážek v místě není možné počítat s využitím swalů jako jediného zdroje vody, proto je zavlažovací kanál ponechán a jeho funkce není změněna. Jeho koryto vzhledem k výrazně propustnému podloží a technickým okolnostem (kanál se na zimu vypouští) nemůže být jednoduše zrevitalizováno na přírodě bližší podobu. Proto je jeho cizí podoba zdůrazněna - beton jakoby se přelíval z kanálu na jeho břeh a tvořil nepravidelné okraje a průřez.


19

1:35 000

100

500

1000 m

samรก voda


swale a zavlažování polí

řez swalem Typicky je swale navržen tak aby se v něm voda zadržela a postupně vsakovala do podloží. V tomto případě je však podloží natolik propustné, že by k akumulaci vody nedošlo. Proto je dno průlehu navrženo z nepropropustného materiálu, který vodu akumuluje. Nadbytek vody potom zadrží porost na jeho břehu.

retenční nádrž Shromažďuje vodu ze swalů, v období sucha je voda čerpána ze zavlažovacího kanálu Krhovice Systém navazuje na opatření která v místě dnes ale snaží se omezit dopravu vody, na je v případě potřeby použita solární Vzhledem k technickým požadavkům na je nádrž přiznaným cizím prvkem v

do ní Hevlín. existují, kterou energie. materiál krajině.

zavlažovací kanál Vede od Krhovic po Hevlín a byl vybudován v 50. letech minulého století. Slouží k přivedení vody na závlahu polí. Jeho trasa ani funkce není změněna, mění se jen průřez v průběhu trasy. Hlubší místa jsou mimo obce a slouží ke zpomalení vody a jejímu případnému přelivu do tůní v okolí kanálu. V obcích je mělký, tak aby voda rychleji protekla a nenapáchala škodu.

20


swale a zavlažování polí

21


obnova rybníka na Daníži

Jaroslavicko bývalo v 16. století významnou rybníkářskou oblastí. Rybníky a jejich kaskády zde umožňovaly hospodářsky zhodnotit i drobné vodní zdroje potoků. O významnosti tohoto druhu hospodářství dodnes svědčí Zámecký rybník v Jaroslavicích, který je se svou rozlohou 245 ha druhým největším rybníkem na Moravě. Rybníky začaly být v oblasti vysoušeny v momentě kdy si vrchnost uvědomila, že ze stejně velké plochy polí bude mít větší výnos. Tento osud potkal kaskádu rybníků na potoce Daníž i Jaroslavický rybník. Ten byl sice spolu s některými dalšími

22

v 50. a 60. letech minulého století obnoven, ale původní plochy rybníků už znovu nebylo dosaženo. Obnova jednoho z rybníků bývalé kaskády na potoku Daníž může pomoci rekreačnímu potenciálu oblasti. Jaroslavický rybník jakožto chovný není k rekreačním aktivitám vhodný. Rybníky a další vodní plochy mají také příznivý vliv na okolí z hlediska vlhkosti a snižování teploty. Spolu s nedávno vybudovaným poldrem na stejném toku tak může rybník pomoci k revitalizaci a navrátit vodu do této oblasti.


23

1:35 000

100

500

1000 m

samรก voda


revitalizace mlýnské strouhy

Dyjsko - mlýnský náhon je uměle vytvořený vodní tok určený k zásobování mlýnů vodou. Z Dyje se odpojuje na jezu v Krhovicích a vrací se do ní až na Rakouské straně u města Laa. První písemné zmínky zmiňují mlýn v Micmanicích, který náhon využíval, už kolem roku 1302. Postupně na náhonu vznikly další mlýny, z nichž nejvýznamnější, dnes technická památka, je mlýn ve Slupi. Náhon by významně přestavěn ve 30. letech 18. století a tuto trasu a podobu si udržuje dodnes. Koryto náhonu je dnes v podstatě k nerozeznání od

24

jakéhokoliv přirozeného vodního toku. Protéká mezi obcemi, po trase se vytvořilo množství tůní a mokřadů. Jednou z mála částí, která je vhodná k revitalizaci, je odbočka náhonu mezi Strachoticemi a Slupí. Koryto je téměř rovné a vede mezi polemi. V tomto místě je navrženo zameandrování toku, které zpomalí průtok vody a vytvoří říční nivu, významou pro rostliny i zvířata. Díky vytvoření tůní podél vody vzniknou další stanoviště pro vodní živočichy.


25

1:35 000

100

500

1000 m

samรก voda


Místa bez vědomí Bc. Nikola Stibůrková vedoucí práce: Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.

VUT Brno Fakulta architektury 2017/2018

Samá voda  

Nakládání s vodou v krajině nově strukturovaného regionu Jaroslavic / Water management and retention in newly structured region of Jaroslavi...

Samá voda  

Nakládání s vodou v krajině nově strukturovaného regionu Jaroslavic / Water management and retention in newly structured region of Jaroslavi...

Advertisement