Page 1

Kvpie NiKo)o£TO, rt£iT£ iiaq Mya Xoyia yia va 005 yvwpioovuE Kakimpal Nojll^CO OTV HE ^£p£TE apKETtt KttAxX, a(pOTJ

£ip.ai Ka0r)yr|Tf|<; oaq Km TiEpvd^iE apKETEi; jia^i. ©a caq aTTOKaXtiyco 6|ico<; eva JIOD: iocoq va Ei|j,ai XvyoTEpo oicA,rip6<; an' O,TI (paivo|j.ai Kai mo 8iaA,XaKTiK6g. AyaTicb TioXu TT|V oiKoyeveiaicr| ^cofi Kai Ta ;cai8id. M' apsoouv TU Ta^iSia , 01 £K8po|ie<; oTa %iowa Kai 9opd|j.ai va (ITCCO OE aEporcXdvo. AUTO TIOU ap£O£i oTouq av0pco7iou<; Eivai T| Kai r|

Ta KaTacpepajie! H Ecpr|p.£pi8 sivai yeyovoq!AiaA£^a|ie auTOv TOV yiari ypdcpouv 01 \iaBi\iic, vr\q A£x>T£pr|<; Td^r|c; TOU r\)|ivaoiou -|i£ KdTtoiouc; E^coTEpiKouq cruvspydTei; OTIO dAAfic; Td^Eig, TTOU Touq £uy_apvoTOi3[ie 7ioX,x>.H cp£Tivf| oxoXiKfi ypovid as 8ia(popeTiKf| 5td0£ar) arto TO 7rapeX,06v, Ka0cb<; Ta ysyovoTa 8sv sivai TtdvTa

Eioia OstopEiTE on Eivai ra TrpoTEpfjjiara KOI EXatrcofiaTa TOD XapaKTTJpa aa<;; Ta TipoTEpfmaTa ac, ia acpfjooDjiE va Ta Eiq, av Kai TTIOTEUCO DTI Eva POOIKO Eivai TO «yvcb0i oauTov». , oncoc, okoi, E^W 7ioX,A,d. ©a ava(p£pco (ifipiKd nov> EvSiacpspouv £od<;. auorrpoc;, 9covaK>.d<;, dypioq, pa0|iou<;, Eijiai o «|j.7:a(j,7toi3A^x<;» yia TOVX; [iaQr\-ceq Kai yEviKd SEV Eijiai

£uy_dpioTa. HUTU/COC; TE^icooav TO 5iaycovio|j.aTa TOU T anaiTOuaav 7toA.u 5idpao|ia. | aytovia yia Eivai |ieydA,T|, aA,A,d aq aa<; (ia<; aXXd Kav va aaq

vea TOXS

|ie TOV Katakspo Tp6?:o KI va aa<; apsosi. Ka0r)VT]TEC (IttC T| KOI OTTO

OTCOIKOC KOI UTIO^OVETIKOC.

acpopouv TT|V Tiari a^oepaoioaTE va KOVETE awro

T£%voAx)yia, TTJV uyeia, TTJV oiKoXoyia, Ta 5iKatcb(iaTd jiaq, eivai jiepiKd an' auTd TIOU

spyo TOD 5aoK<xAx)u Kai Tr)v 7ipoo7id0£ia Ttou KaTapdA,A£i Ka0r||j.Epivd yia va |i£TaXa|j.7ra5£i3o£i OTOIX; (a.a0r|T£(; TT|V yvcoor), TOV aycbva TOU va SiajiXdoEi av0pcb7iox><; OKETITO^IEVOIX; Kai £X£u0£pou<;. AyaTico Ta TtaiSia Kai r| ETtacpr) JJ.OD ^' auTd p.£ ysjii^Ei c/of|. OA,a auTd JJ.E o5r|yr|oav va yivco AASKAAO2.

9a 8iapdasTe OTO Ttapov TEu^oq a)M. Kttl OTtt ETtOJIEVa. Mr) ^doETE TT| OTf|X,T|

«MEVCO XaA.Ki8iKf)», Ta £0i|ia OTO «Ajr' KOI cpuoiKd xiq npoTdoEvi; naq yia Ov ouvraysi; |iac; auTOv TOV (if|va Eivai (puoiKa xpioTouyswidTVKEq, EVCO yia

KvpiE, yiari EIOTE TOOO avoriipoi; (IE TOV<; (ia0T|T£(;; Ms TO va 0£Tco KotTtoia opia Kai va opi^co

TT)V «IoTOpia O£ Ol)V£X£l£i;» EVtt EfU) VCL GOiC,

nu>: 0a avu7top.ov£iT£ va ETIOfiEVO T£l3%O<;!

TtpcoTioTCDi; £od<; Ta jcaiSid Kai TO SiKatcojia oXcov oat; OTTJV (id0r|aT| Kai OTT|V apuovncfi cronplcoori |j.£oa OTTJV Ta^r|. To va ir|p£i<; Kanoioui; KavovEc; Kai va aTiaiTEiq o£paop.6 SEV eivai auoTTporriTa, Eivai Ka0r)Kov oXcov |ia<;.

T^topr^iva NTOKQ

T£X£HovovTa<; , 0a

noia

on £ivai t]

OTTJ 5ot)>L£ld 7IOV KOtV£T£;

Fia TOV 8daKaAo |ieyaXiJTSpr| emm/ia Kai cruyxpovcoi; iKavo7ioir|oT| Kai %apd eivai va plsjtei xouq p.a0r|T8(; TOD (ieid and xpovia Kai va xouq aKousi va Afive ja.8 aydTrr) Kai ae . . . auiov TOV ei%a SdoKalo ...... Aev Tipenei ayajrriTd JIOD TiaiSid va ^eyvdTe , OTtcoq KI eyct) 5ev 8%co ^e^daei Trote ,TO ap^aio yvcop.iK6....<'<'i7TODc yovsicfiov opettco TO 6/v. grove /uov TO sv Crjv».


<m

ll^i^J'. -, I4 • ^1>XI ;'/ ^s

WC. /•

*?^i<>'

^x "

""^

K^Sf ^^r H/^epfl Xpiarovyewa TI/$ AAf^avSpag Tpa.]iy.air\a ;tio armavTiKd TtpdyfiaTa XPIETOYFENNA Kai nPSlTOXPONIEi: OTOV Koajio. 'Eva ocapo i5iavr£pa i\(h\\\i. ana did<pop£i; yetpsq TOV KOOHOV. ATtoXavoTE TO Kai... K (!./.!':>; FiopTE<;!

OTt] NOTia A<pplKTJ...pp£X£lTlX£KTplK£<;

loan; EijiaoTE "Xtyo" (leydloi yia va avapom6|iaoT£ aKO|a.a av tmdpxEi. Ac; Ta^i6£X|/ot>|a.£ ojicoq TCIOCO OTO X_p6vo KI a<; 9x>|a.T|9oiJne TCOOECJ TtpcoTOXpoviEcj (a.£ivan£ dypuirvoi yia va TOV 8ou|j.£. II6q ar|KCOv6naoTav pa arco TO Kp£p<m |iacj, (is TV; TufyinEcj, KOI ano TT| /apafidSa TT|I; TtopTacj (jj|7ia>cj 8oi3|j.£ rr\d TOU. Kai TsXiKd jiaq ETiaipvE o vnvoq yia ^iia aKojia cpopd KOI TO Trpcoi |^a<; ^UTTvouaav Kai TpExajiE OTO xpiaTouyswidTiKO 8£vipo va 5ou(i£ TI |iac; d(pr|a£ p.£oa OTI<; (ITIOTEC; |iai;, r\; Kp£|j.aa(i£V£i; K<xA,Ta£c; OTO T^UKI. Ma (puoiKd (iildco yia TOV Ayio BaoiX,T) ! ApayE undpxEv; Ta Ttio armavTiKd 7tpdyp.aTa OTOV KOOJIO 8sv cpaivovTai, 8s UTtopsiq va T' ayyi^Eiq. Dncog r| aydnri, T| cpavTaofa, T) nouaiKf), r) £X,7ii8a, t| yEwaioScopia, r| Doo UTidpxouv auTd, 6a UTidp^Ei KOI Ayioc;

Av pp£0EiT£ 7capa|a.ovf| np(OToyj)ovid<; XiX|i7tpoot) TOD rio^dvEanTioupyK, [ir\£ va PyEiTE OTO 8p6|a.o va yiopTdosTE TT|V aAAayr) TOU Y_povou |0£ (pi^id Kai ayKaX.i£t;. To ppd8u rr\c, ITapa|j.ovTJ<; TT)<; IIpcflTOXpovidc;, OTO oiryKGKpinevo Tcpodono «ppexei» Ta TEXeinaia ypovia 01 KdTOiKOi rr\c, 7iepioYj|<; eq)apn6^o p.m jiepiepyr) KI ETUKivSwr] 7iapd8oor|: TISTOTJV TOIK; £7ii7tX,a Kai TV; naXiec, r)A£KTpiK£<; H 8iKaioXoyia sivai OTI ETOI E^ayvi^ouv TO OTTITV aTto Kd9s TI TiaXio Kai xa^aonevo KOI TO 7ipo8Toi(id^ow yia Ta oXoKaivoupyia avTiK£i(ieva TCOU 6a TOIX; (pepsi TO vso ETO<;. OuoiKd, T) aoTi)vo|j.ia rr\c, Ttepvoxtii; e%ei SiacpopSTiKf) d7tov(;Ti Kai KdOe xpovo 01 aoTDvojaiKOi rriq pdp8ia<; ^epouv Ticoq 9a Jtepdoouv aKpipcbq TT|V ITapa|j.ovfi TT|q npcoTOYjjovidq: aTcoTpexj/ouv Tovq KaToiKouq OTCO QUTO TO ^EKa9dpio|ia!...

Kvpia BIRD KapoyKovvti * En7ivEua(iEvo a?i6 TOV Euysvio

STT|V AA,pav(a oDVT)iouv va ( IIpcoTOYjjovid Kai va TOV Tpcbve TO Ppd8u TT|q EIapanovr|i;, yia va sivai yX,i)Kid T| xpovid TIOU e |a.dA,ioTa, TO cpXxDupi TO spa^av (j.£oa OTOV STV; H£pe<; jiaq 7tpoTi|iow TtEpioooTspo TT| v Sidcpopsq Ttdore^ Kai \|/f)vot)v Kpea<; OTT| . H avTaXlayf| 8cbpa)v rcpiv TOV spxo|i6 TT)<; veac, S7iipdA,X£Tai, yiaxi UTidpxei T| avTi7.r|\|/r| OTI, av 8s 8(boo\)|a.£ 8cbpo OE Kdnoiov (is TOV sp/ojio iriq veai; Xpovidq, TOTE T| vsa xpovid 0a oTEprjosi TtoXuTina aya9d aTt' TT| (far\. ETIIOTH; OTCOX; OE KdOE paX,KaviKf| yfbpa, KOI OTT|V AA,pavia Ta 7iai8id TpayouSoiiv Ta KdXavTa Kai OTO oTtma aToXi^ow 8EVTpo. Luvr|9i^ouv, TEA,o<;, va ETtioKETCTOVTai Touq ouyysvEit; ouq, aKO(a.a KI av £pw noKi> jiaKpid, yia va T r) Xpovid»


OTV; HIIA...XpurrovyEwa cm]

<m|v AyyAia. . .

H AyyXiKr) ^picrrouyEwtdTiKTi 8uxKoour|ar| empdAAa (ptoravd KOKKiva AAd;av8puxvd yupco OTTO TO T£JOKI, KaGax; Kai KAaSux <cyKi» Ttou Kpsuovrai an' TTTV opocpT) TOU OTIITIQU. Suucpcova UE Tr)v napdSocT|, onoia; OTEKErai K<XTCO an' TO yia npfina va avToAAa^a cpiAxd ue ayannuEva npoocona. TsAxx;, yux TOW; AyyAoui; 5s vosraxi EopraonKO xpiorouyEwuxTuco Tpanetji yuipk, yoAonouAxx, KpeaTorora Kai xpiorouyEwuxTiKri nouriyKa yux KaAr) Tu^n. arf\. . .KDuna Kai

To crrmavriKOTEpo o^ioOEaTO TTJI; NEO<; Yopxriq Tr|v TispioSo auTf) sivai TO xpioTouyEwidTiKo Ssvrpo OTO Rockefeller Center, orr)v 5r| Ascocpopo (5th Avenue). To TtsAxopio sAxxTO Kd0£ xpovo KA£pa TT|V Ttapdoraori Kai OTCOTEAEI EiSr|or| OTa TnA^OTrnKd Kai paSiocpcoviKd SiKTua 6Aou TOU K6o|a.ou. HfiTrspva Ta 22 j^erpa, eivai 8uxKoour|u£vo UE TrepvaooTEpa omo 30.000 Aapmovux, ^uyi^Ei 9 TOVOIX; Kai ajiorfiAa OEO^O OTTO TO 1931, orav yia Trpcorri cpopd dvav)/£ yux va (pcoTaycoyf|oa TT| OKOTEIVTJ ETIOXTJ TOU OIKOVOUIKOU uapaonou. A;rapaiTr|TO ouu7iA.f|pco|j.a yupco ano TO SEvrpo OTIOTEAKI TO KAaoiKO 7tayo5p6|iio, TIOU U7io8£%£Tai Kd0£ xpovo iiiKpoug Kai UEydAouq, EVCO TO Toouxrepo Kpuo Kai TO %iovi ouunAripcbvouv TO 7iapa|^u0£vio OKTIVIKO. To pp<xSu Trji; npcoroxpovuxi; 01 NsouopKE^oi ouyKevrpcbvovrai orr|V jtEpicprmr) JiAaTEia Times Square yux va yioprdoouv -rnv EAsuot) TOU veou ETOU<;. AUTO TO cpavraouayopiKo aoou a^i^a va TO Cfioei KOVEII; EOTCO Kai u.ia ^opd orr| ^cof| TOU: TtAaiaicbvETai aim 7ruporexyr|(iaTa, Ttdpn, £K8r|AxboEu; Kai p.oumKf| GOTO xopcoSfe; TIOU TpayouSouv KdAxxvra OTO 8p6|io, EVCO EKoraoiaouEVOi emoKeTrrs; ano 6Aa TO uf|KT| Kai 7iAd-rr| TT|I; yni; «poucpouv» axopraya TT] jj.ova8iKr|

H PaxjiKf) aacArioia aKoAouOa TO naAio «IouAiav6» r|U£poAoyio Kai dpa o EopraouQc; TCOV XpiorouyEwcov sivai 13 uEps; nioco cam TO «rpnyopuxv6» nuEpoAoyio TT|<; Auonc;. £TO Ssinvo TT|q riapaux)vr|<; XpiorouyEvvcov, TO mo onuavnKO sSEOjia sivai EVOC; eu5iKo<; 'yvXac, nou XfiysTai KOUTUX. Ilepifixei aiTdpi Kai dAla TKJU ca»n|k)Xi£ow TT|V eAjri6a KOI TT|V aOavaaux, aAM KOI Kai Ttajtapowa. TIOU UTtocrxovrai eirru%ia Kai emiu^cia ornv oiKoyeveia. H KOUTIC Tpcoysrai GOTO eva TCUXTO KOIVO yux 6kn><;, TCOI au(apo/OLa Tqv evornra cmjv oiKoysvaa. IloAM; oiKoysveiec;, emar\c,, Guvr\6\Lpw va rterdvE |j.ia KOuraXux ajto TO %uA6 aoro crro Tapdvu Av o "ff^K, KoXA,r|oei, TO voiKoicupio 0a Jipoo5suoa. . . arr\. Advent STHV TtaM Pcociux T| MTtapnouoxa T|TOV aurr| TIOU ecpepve Scbpa H TKpioSoi; Tipw Ta XpiorouyEwa Asysrai Advent. YTtdp^ouv crra TiaiSid, omac, o Ayuxg Bac\kr\q a' E\m;. O OpuAxx; Asa nax; r\a 5ev apvf|9r)Ke va Ttpocripepa (payrjTOTIC,KaiTsoospi^ KOTacpaJyio TEoospa Advent, KupuxKa; TOU AsKsjippiou Ecog Ta XpioTOuyewa. SE Ka0£ Advent avdpa r) oiKoysvaa Eva KEpi TIOVCO crrouc Tpeig Mdyoix^ KI eroi Tcopa yupiCei TT| %cbpa Kai \j/d%va TO OTO xpioTOuyEwidTiKO OTECpdvi. 'ETCO, TT|V TfiA^uraia Kupiaxf| Ttpiv Ta 0eio Bpapoc. TtpoocpepovTo; a/i/jO/epa Scooa as 6Aa TO TtmSid XpiorouyEwa KUIVE Kai Ta tEoospa KEpid OTO OTScpdvi. TOU ouvavrda. ZTT|V ap%rj TOU Advent ypdtpa TO Kd0s TiaiSi OE sva yapri u 86po 0a Noppriyia. . . xtpuc^u trrov Julenissen r|0£A£ yia Ta Xpiorouyswa. To acpfyvEi OTO Tiapd9upo r\v Tiopra Tr| XpioroDyewcov TO 7iai8id PO^OUV uitoA, ^ie an' onou TO itaipva sva ayysAxxKi Kai TO Siva OTOV Ayio BaoiAr). OTIO oAsupi oov npoocpopd OTOV Julenissen, OTicoq ovojid^eTai o Noppriyoi; Ayio<; BacrfA,r|<;, TIOU NIKO<; KOUKA.I, Pa<paT)A.ia emoKETiTeTai TO jtaiSid rt]c, Noppr|yia<;, TO LlOKplVO TOU TO^lSl 0710 TT) AOTtCOVia TtdtVCO CTTO

7rou TO ospvouv TapovSoi. H uepa TCOV XpiaTOTT/ewcov Julbrod, Kai Kma TT\d rr\q TO Tialid 6TOi|j.a£pvTav uexpi Kai 60 5iacpoperiKd TOOTO yia TO Tpajtec^i TCOV cpiAxov, TCOV cruyyevcov Kai cpuoiKd TT|<; oiKoyevsiai;. orv; OilurmvEq. . .wrporyuXfj

TTJV napa|^ovf| ti]c, DpcoToxpovicxi; s/ouv sOijio va cpopow povya nova Kai va Tpcbvs jiovo crrpoyyuAd cpayr|Td Kai (ppowa! IliaTeuouv ETOI on Oa exouv acpOovia. KaOcbi; Tairri^ouv TO oTpoyyuAo axnn<x |^£ TO c!%r||ia TCOV KspjidTcov Kai TOD nAouTOU. tmi Xilrj...IIpcoTOXpovia OTO v£Kpora(p£io!

STO. . . vEKporacpeio uTioSs^ovTai KOTIOIOI XiA,iavoi TIJV HpcoTOXpovid. StrjTCEKpiLiEva, crrr|v ;:6A,r| TdAxa 01 KUTOIKOI cruyKEvrpcbvovrai sSco KOI 1 8 xpovia KdGs TETOUX jiepa crru; 1 1 n.(i. crro vEKpora^eio, nov TO s/ouv cpcoTaycoyr|aa jie cataAo cpcoTioLio, EVCO cmaA,r| KAaaiKr) (j.oucriKr| aKouyerai arco Ta TIXEIO. ®£copow Jtcoi; 01 aya7rr|ji£voi TOU<; TOU<; TIEPIJOEVODV OTO vEKporacpeio KOI 9a npena va wio8£xrow TO VEO ^povo ^la^i TOW;. H TtapdSooT) ^eidvT|O£ OTOV jiia oiKoysvEia VTOTOCOV Ttapaptaoe TOV cppdicn] yia va DTioSsxOEi tr|v npcoroxpovid OTOV Tdcpo TOD TiaTEpa Touq KI 0316 TOTE TispiooorEpoi ano 5.000 dvOpconoi ouyKEvrprnvovrai cno TOTTIKO VEKpoTacpsio.

Ktmpiva Kavdiai,

Mapia A(ippooi8oD


Aiafaffa KQI npowvu

.. .TO Pipllo «Ov£ipo<puAaK£c;» TT|<; Ayy£A,iKr|c; AapXacrri, arco TK; £K§6o£K; nataicr), TIOU irf\pe TO KpaTiKo BpapEio FIai5iKOu AoyoT£%viKou BipX,(ou TO 2005. Mou dpEOE TIOAU, yum EXEI cpavraaia Kai 8pdcrr|. To

TtpOTElVCO Kai OE TKXl5lCl Kai OS I

H Ti£piA,T|\|/r| Trig un60£crr|c;: Apays undpxEi KOVEIC;, as svav OAAO "ffbpo i TIOU cpuAOEi TO ovsipd (icu;; MTIOPEI. .. MTIOPEI as (iia i Xcbpa noKv |iaKpivr|, TiEpa UTIO Ta opia TOU KOOJIOU TIOU la P<x0r| TOU (luaAxru Kai i;£xac>|a£vr| aTT|v I TT|<; KapSicu;, y&pa TIOU KOVEII; SBV TT| Ppicncsi CTTO xdpTT|, va UTidpxouv... ovEipocpuAciKEi;! Ov£ipo{puAaK£<; JOE (lEydAxi Kai SuvaTa, yudXiva cprapa, yia va To^i5Euouv ta ovEipd |a.ag xjrr|Ad, a' ov£ip65po|j.ou(; (layiKoui;. STT| xropa TCOV ovEipocpUACtKCOV yswiETai Kai r| 'Epcrt], TIOU T' ovojid tT|q crrmaivEi 5pooocnaA,i5a. H 'Epcrr| 6|aci)i; yswiETai aSuvajir) KOI E^EI ^iKpd KI aa0sviKd cpTEpd. ©a KaTacpspa va EmpuboEi; Mf)nco<; KUTIOIO TiaiSi cnr| xcbpa TCOV AvOpcbiicov JIEIVEI iKtpiq ovsipa E^amaq TTH; «a8uva|iia<;» TT|<;; Oi «Ov£ipo(puXaK£9> Eivai sva Tiapa|iu0i TIOU (loid^Ei JIE TT| ^COT|. 'Eva TiapajjuOi yia TiaiSid Kai (OEyoAOUi; TIOU OEAOUV va Tipoo0£aouv

ITO 6iaycbviona EVOI; |ia0r|Tf|c; TIOU 5sv (iTtopEi va AUOEI TT|V l TT|V doKT|OT| ^lOVO O 0£0<; UTIOpEl VO TT) X.UOEI.

XpioTOuyEwa." O Ka0r|yr|Tri<; OTUIEICOVEI OTrjv KoM,a TOU: "O ©EOI; Tiaipvsi dpvoTa KI ECU aTioppiTtTEoai. Kai TOU xpovou." lupi KU; - Ilco<; Ti£0av£ o - Tov Tal|iTir|c>av Ta |o.aKapovia Melissa.

- ME TI (xoid^Ei TO (ivao cpEyydpi; - ME TO dA,AO 11106!

OTT|V1 yEUOT) OVElpOU.

Acvnava Oupouroi

[iSa KOI nporcivu ...Tnv Taivia The Holiday To The Holiday EIVQI pia auEpiKaviKii Kcoua)6ia TOU 2006, UE npcoTaycovioTpiEq THV Cameron Diaz (Oi QYYE^OI TOU TocipAi) Kai TO.V Kate Winslet (0 TiTdviKoc.), 01 onoiEq unofluovrai fliio yuvaiKsq nou ^ouv OTI<; fluo avriOeTEc; nA£up£q TOU ATAavriKou OKEQVOU KQI anocpaai^ouv va avraAAd^ouv npoocopivd oniTia yia va ^Ecpuyouv ano TO.V £pa)TiKn Touq anovoriTEUon THV TiEpioflo TCOV fliaKoncov. lupnpcoTaYCJViorouv 01 Jude Law (Sherlock Holmes) KOI Jack Black. H oKnvoSsoia Eivai Trie. Nancy Meyers. H Taivia uou apEOE YiaTi ouvfiua^Ei TO xiouuop UE TQ npoBAnuaTa TCOV 6uo YUVOIKCOV orov Ei OTO 9EOTH ouuna6£ia KOI yia Tiq 6uo, napoAo nou eivai TEAEitoe; 6iacpop£TiK£<; PETO^U Touq KOI avTiuETtoni^ouv UE SiacpopETiKO Tpono TO npoBAnuo: Touq! KavaKP) Kaiepiva

Oi 10TTpoT£iv6uevec.Taivi£c,Tou 2014 ano TOV ItOTnpn ToipKoufin 1.

The Avengers: Age of U Itron

2.

The Amazing Spiderman 2

3.

Hobbit 2: H Epnuici TOU Nooipiorri.

4.

Transformers: Age of Extinction

5.

Captain America: The Wonder Soldier

6.

Need for Speed

7.

300: H dvofioq Trjq auTOKpatopiac.

8.

nu>c.vaEKTTaid£UOET£Tod'paKooac,2

9.

X-Men: Days of f utu re past

10. Rio 2


Eficis KOI ra... Mucrnpio To

Mia wop/a <rc euvcxcics i »('ji] crovApij; , OUTE £cbo OUTE (puTiicf| Cfar\o TTI Tt) 0a LiTtopouoE va

lo

yia TIOAU Kaipo crrov Apr), £7t£i8r| Eva TouAdxiorov

'HTav (iia Kpua 90ivo7tcopivf| voyxa. O oupavoi;

paoiKo OUOTOTIKO -VEpo GE uypr| Liop(pr|- Eivai ouoiacmicd

T]Tav Ka0ap6q KOI ^daTEpoi;, LIE rr|v 7tavo£Ar)vo va TOV OTOAI^EI oav

OTtOV aTtO TT)V OKOUpiaOLlEVr) ETtlCpdVEia TOU KOKKIVOU 7tAavf|Tr|.

LiapyapiTdpi TIOU LIOAK; pyr)K£ and TO oorpaKO TOU. Oi AUKOI oupAiac^av

Ta oTOiXEia OTIO TO Siao-niLUKd oxnuaTa (popsp) Ttou

Kai 01 KOUKOupdyisi; poAoSEpvav avrjoux£<; aTto SevTpo oe 5£VTpo. H

7rpoc>£5a(piaTT)Kav OTOV Tr^avTjTri, Sfii^vouv OTV TtoXi) Kavpo

£7iauA,T| TOU Aop5ou KOI TT|<; A-ai8r|i; Ksipoou^ Ttdvco OTO Ao<po EO^U^E

rtpiv, o Apr)<; 0a (iTropouofi va E^EI VEpo OE uypr) nop(pr| OTT|V

aTto ^cor|. Aev iiTtopouoEi; va TCEH; TTCOI; £i%e EAAEiyr) TrpooamiKOu:

ETiwpdvEid TOU, aAAd auTO TO vepo r|Tav TioXu o^ivo COOTE va Eu8oKi(if|oov)v Liop(ps<; ^a»r|i;. npooqma, COOTOOO, (iia VEO

KULiaplEpEi;, LITtdTAEp, 0O(p£p, 0UpCOpOl... To U7THPETIKO TtpOOCOTtlKO

api0Liouo£ 30 dToiia.

XETtTOLiEprn; avaAuar) EVOI; aca>vr|0ioTOV) upoe^fixovTOi; Ppdxoi)

O Aop5oi; Keipoou^ EI^E Ttdei EKEIVT]

EXEI aTtoKOAuysi tiia EvSEi^r) ^ou SeixvEi OTI 6£v r|iav

TTI V U X T O aTto v c o p i q O T T ) V

oAOKAripoq o Apr|<; TtdvTa toao o^ivoi;.

KpfipaTOKdiiapa yia UTIVO, LIOVO TIOU...

To avdxcoLia (IIpOE^oxri Comanche) Eivat opaTO KOVTO orr|v

SEV ^U7tvr|o£. To 0)1X0 Ttpcoi r\a

Kopu(pr| TT|^ Eiicovac; \iac, KOI (paiVETai va TTEpisxEi acruvr|0iOTa

TOU 7tpoa7td0r|o£ va TOV 4u7tvf|o£i Kai LIE

u\)/T)A£<; croyKEVTpcoaEic crroiXEicov, OTCOX; av0paKiKO nayvfjcno

(ppiicr) 8ia7iiaTcoa£ Ttcoq r|Tav vEKpoq.

oi8r|pou. A£5o(a£vou OTI auTd ta av0paKiKd dX.aTa 8taX,uovTai

H XaiSr) TT|Aapcovr|O£ aiiEoax; OTOV T^copT^ KEipoou^,

EVTO^ TCOV O^ECOV, T| 8iaTf|pT|Cjr| auTcov TCOV avaxcoLidTcov SEIXVEV

^dSepcpo TOU AopSou, TIOU r|Tav o KaA-UTepoi; iaTpo8iKaoTT|g TT|g

OTI iaax; KOTIOTE va Epes OE oXoKAripo TOV Apr) vepo AiyoTEpo

7t£pioxr|c;. O T^copT^, LIE (iia arcAr] avdAuori avaKdAuyE OTK; cpAEpEg TOU

o^ivo KOI Trio euvoiKO yia TT] ^cor|. LTO diiEoo neAAov afyoupa 0a

vEKpou eva o^u, TO OTIOIO OKOTCOVEI aKapiaia LIOAK; £p0£i OE ETta^fj LIE

epswfic; Kai avaAuoeii; OE dXAa crniiEia TOU 7tAavrJTT|. NIKO<; TannoupAo<; (GOTO www. tsene.com)

TT|V av0pd)7iivr| KapSid. H Aai8r< TT]A£9cbvrio£ Kai OTT|V aaTUvoiiia. Snq 10.00 sva TtEplTIOAlKO £IX£ (pTttOEl OTT]V ETtaUAT) yia VO SlOAEUKaVEl TT| OKOTElvf) aUTT)U7l60EOT|...

0dvo<; KariKTi<; MapayKOi; i;, Al)

H furoypofia TOU Mriva

E avt)7rofiovT]oia ra XpioxouyEwa! (ETriAoyrj OtOToy) pacpiat;: O&vaaiaq Mnpayp


To ajiTJAaio TCOV IlETpaAcovcov , Ta HETpaAcova va va

XalmSmn...

r||iiop£iv y.copi TOU No^ou TTjq XaAKi5iKf|<;, 50 yjAionETpa ano TT) 0£ooaAoviicr|. £E anooTaor) svog nEpinou xiAio^iETpou ano TO x«>pi6, OTO opoc; KmoiKa, pptaKETai TO onr|Aaio TCOV IlETpaAcbvcov, OTO onoio £%ouv Pp£0£i av0pconoAoyiKd EuprmaTa Kai TO TtaAaiOTEpa i^vr) KaToiKT|or|<; TOU £AAr|viKou yficoypacpiKou y&pov. Eivai EnioK£\|/i|io ano TO 1979 KOI ot avaoKacpsg OE auTO cruvEYj^ovTai. 2/uo AvOpcoTtoAoyiKO MouaEio, nou AsiTOUpyfii a;i6 TO 1978, ppioKou|j.£ o|ioicb|j.aTa TOU jiauocoAEiou TOU apxavOpcbjiou TCOV riETpaAcovcov, Ta apxaioTEpa Sfiiy^aTa cpcoudi; (TouAdxioTOV 1.000.000 ETCOV), KaGcbi; Kai no'k'ka A,10iva KQI oaTEiva EpyaAfiia, Ttou Pp£0r|Kav aTT| Nfia TpiyAva. To anf|Aaio avaKdA,u\[/£ o <!)(Ai7t7to<; XavT^api5r|q OTU; 10 Ma'tou 1959 Kai Eyivs yvcoaTO yia Ta TraXaiovToXoyiKd Kai TtaAmoavOpcortoXoyiKcx TOU Eupr)|a.aTa f|8Ti arco TO 1 960, jiETd Tr|v ru%aia avaKdA,u\(/r| a£ auTO arco TOV KOTOIKO TCOV riETpaAcbvcov X. ZapriyiavviSr), TOU 7i£picpr|nou a7roAi6co(i£vou avGpcbmvou Kpaviou. H a^ia TOU £upr|p.aTOc; Kai r\d TOU £"8coaav a^opiiri a£ (iia asipd spyacncov |j.£aa Kai E^CO ajto TO Gnr\kaio. To 1968 Kai TT\V 7t£pio5o 1974-1988 5i£V£pyr|6r|Kav avaaKa^si; ano TOV (7taAaio)av9pco7ioA6yo Apr| Iloukavo. STI<; SrmooiEuaEig TOU HouAiavou yia TO Aoyoq yia MGiva Kai OOTEIVO spyaXsia, o Ttpoacopivoc; 6| XapaKTT|pa<; TCOV 8rmooi£unaTcov 8sv |ia<; 8ivsi jiia aacpr| EiKova Toug. Ta suprmaTa OTrcoaSr|7ioTE sivai oTiouSaiOTaTa Kai anoTEAouv Tig TtpcoTEi; napTupfeq KaTOiicr|or|q TOU £Alr|viKou yEcoypacpiKOu xcopou. ATIO av0pco7ioXoyiicr|(; ano\\ir)c, TO a7ioAi6co|j.£vo Kpavio Eivai aTrouSaiOTaTO £upr||j.a, ojicoq SEV UTtdp^si o|a.o<pcovia TCOV EiSiKcbv yia TT) yj)OvoAoyr|crr| TOU Kai yia TTIV a^iOAoyT)af| TOU. Oi Kupisi; a7t6x|/£ii; aTioKAivouv ormavTiKd Kai TO Kpavio OscopEiTai cog avr|Kov CTE dvGpcoTio TIOU E^TIOE TIEPITIOU 700.000 vj)6via Ttpiv aTto afmspa KUTU TT)V [iia, K a i 7t£pi7:ou 200.000 xpovia rcpw of|^£pa KOTO TTJV

i 1 J':/.W.TO. Ttoio i/.t/To; H mo oiKOAoy IKI'I

OXoEva Kai 7C£piaooT£poi dv9pcojioi uioGfiTouv TiEpi ai Tpojio tJ£>r\q. H avaKUKAxi)aT|, r\d auTOKivr|TOU, r| EyKaTa TtdvsA, T) E^oiKov6|^r|aT| vEpou Kai Eivai |j.£piKOi ajio Toug TpOTiouq (isicoariq TOU 9OUVTCOVEI r\» |i£Ta^u TCOV u?:oaTr|piKTcbv TCOV TlAaOTlKCOV XplOTOUyEWldTlKCOV SEVTpCOV Kai EKEWCOV TtOU

TipOTijiouv Ta TipayjiaTiKa. Ta KO(j.(j.Eva, Tipay^iaTiKd SsvTpa SEV Eivai ano nova Toug ETiipapuvTiKa yia TO nEpipdAlov, COOTOOO 01 EKTIOJITCEC aspicov TOU 0£p|ioKT|Ttiou yia TT| (iETacpopd Touq aW-d Kai yia TT)V aTtoppi\)/T) TOU<; OTiq 7i£pipaXXovTiKf| £Tiipdpuvcrr|. Ano TTJV dAX,T) TiAEupd, Ta \)/£UTiKa YpujTOuyEwicmKa Ss Eivai cruYvd cpuay(i£va ano pr] pio6iaon6Li£va uXiKd, oncog TO PVC. 'E^£i (idAiaTa uTioXoyiaTEi ncog Eva TE^VTITO XpiaTOuyswidTiKO SsvTpo yivETai XiyoTEpo EnipAapsq ano sva aAt|0iv6 as nEpinTcoor] nou TO KpatT|oou(i£ yia 5idorr|(j.a 20 ETCOV.

IIio oiKoAoyiKf), TEAiKd, OscopEiTai n ayopd EVOS; aAr|0ivou SEVTPOU, aAXd oyj KOJIJIEVOU. FiaTi va (ir| cpuTsysTE sva E^coTEpiKou xt°pou KaT<xAA.r|Ao yi' at>TT| TT| sAaTo), TO onoio 0a (pspvETE EVTOI; TOU onmou ^6vo TT|V nspioSo TCOV yiopTcbv; ME auTO TOV Tpono 0a anoAauasTE TOGO Ta aia0r)TiKa 600 KOI Ta nspipaAAovTiKa ocpsAr| svoq ojiopcpou SEVTPOU £K|j.r)8Ev(CovTac TO svspyEiaKo anoTuncojia TTJI; EniAoyrji; oag. Ad(3£T£ UTi6i|;r| aa^ OTI r\d EVOC; SEVTPOU ano TOV E^OJTEpLKO

X<^P°

C7TOV

SiaTapdacjEiTov cpuaiKO KUKAo TOU cpuTou, [it va KiTpiviaouv cpuAAa K.ATT. '0(icoc;,CTEAIYO Kaipo TO 6£VTpo crac; 8a EXEL TtpoCTap^oCTTEi KQL 8a ETcicrTpEiJ/EiCTTT|cpuaiKr)

XpiaTOuyEwiaTiKo SsvTpo V/EUTIKO r\;


I ::fi trm; ii;:/.(>LluK('/pov«

1 (pXiTt^. Toayiou Koko eXm6X,a8o !/2 (pXiT^. Toayiou KaXaLiTtoKEXxxio 1/2 (pXiTt^. Toayioij (pittivri 3/4

(pA.vr£. Toayiox) £d%apr|

Eva K£0£8dKiyiaox>pTi 200 yp.

1 (pXlT^. KttCpE KOVlttK

1 (pXu^. Toayiou \|/iXoKOLiLL£va KapiJ5ia

^uoLia ana Eva TtopTOKdXi, Eva A^LIOVI KI Eva jiavTapivi 1 CpOKE^dKl L171EKIV TtdODVTEp

... Kai yia TO aipom 1 & !/2 (pX,iT^. Taayiou KaA.6 LIE^I 1& l/2cpA,iT^. ToayiouvEpo

1 KiA,6 aA^upi uaXai

1& !/2(pA,iT^. Taayiou ^dxapr|

TtoAu KaA.d TO sXaio^aSo, TO KaXajiTiOKE^aio Kai Tt] ^UTIVTI us TT| ^d%apr|, LLEXP^ va yivouv oav npoa9£TOU(j.£ TO KOviaK Ktti TO x0!-10 7topTOKaX.i LiEoa OTOV OTTOIO EXOUUE 8iaX,i3o£v TT| a68a. AvaKaTEuoujiE anakd TO LLEiyjia (IE TO yiaoupTi, UE KODToXi, yia va |ir|v «7iai5Ei3ouLi£» TT| £6|ar|. IIpoaGETOULiE Myo Myo TO KoaKwiauEvo LIE TO LLTTEKIV aXsupi, avaicaTEiiovTac, LIE KOUTaA,i, Lis^pi va TTETUXOULLE (iia a^pdrri Kai a7raA,f| |. HXaGouLiE uiKpEq TiiTouXEi;, pd^ouLiE LI' Eva KOUTaXaKi aTr|v KdGfi (iia A,iyr| yELiioT) Kapu8icbv Kai TTVV E. «K£VTd|a.E» Ta LisXoLiaKdpova LI' Eva Taiu7ti8dKi OE a%£8io TpiavTacpuMx) rj 6,n dA,X,o GE^OULIE Kai TO yfjvouLiE OTOIX; 170 paGLiouc, LIE a£pa yia 20-25 'kema, avakoya. LIE TO cpoupvo. A(prjvou|j.£ Ta Lisy-OLiaKdpova va Kpuiaoouv. STO Li£Ta^i3 ETOi|id^ouLi£ TO aipOTii KOI TO ppd^oujiE yia 5 XCTTCL A^aipouLiE TOV a(ppo. M6X,n; Kpuroaouv T LisXoLiaKdpova, Ta aiponid^ouLiE LIE KUUTO aipOTri pi%vovTaq a?c6 LIUX KouTaXid OTO KaGsva. Doo oipom TO PIXVOULLE OTO Ta\|/i KI acpr|vouLi£ Ta (i£A,OLiaKdpova va TO a7ioppocpr|aouv. KaTEpiva Kapaxdoov

-AUTOV TOV Kaipo, TO K^iLia OTO oxoA^io apyitp. va yivsTai oko Kai TIIO xpuytouyswiaT -Oi Td^Eii; oToX,(tpvTai LIE xpioTOuyEwidTiKEi; A,aLi7C£pE<; ^coypa(pi£<;, LIE rr\a ^uoiKa tr\c, K. TC^EKOV. -Ss LIEPIKEI; Ta^Eiq £LL(pavioTr|Kav Kai xpioTOuyEwidTiKa SsvTpa. RaTi 6^1 OE 6A,£q; -Mia aico auTEC, Tiq LiEpsq TO TLifJLia TOD B 1 EI/E KEVO. . . STO «7taX,io» KTf|pio, (iia Tiapsa KOpiToicov, TCOU KdGovTav KOVTCI OTO KaXopicpEp, d Liia y?a>Kid Li£Xco8ia ano TO Tta^-io ypaepsio TCDV Ka6r|yrjTcbv Kai KaTdXapE TTCOC, Ta XpioTouyEwa KOVTETJOUV. 'HTav Ta TpayouSia Tr|i; xopcoSiaq, ncm TI<; LIEPEI; auTEi; avrr|/oi3v yta>Kd OTO oxoA£io, LIE TTI porjGEia rr\c, K. KapayKouvr). -To TIIO UTtspo^o an' oka, OLLOX;, Eivai 01 LispEi; oTr|v avTioTpocpr) (i£Tpr|or|, TTOU XiyooTEtiouv 6X.O Kttl TIEplOOOTEpO ! ! 4

-Tcbpa Tiox) Siapd^ETE TT|V E^rjLiEpiSa Lia<;, £%OULI£ rjSr] TidpEi TOU<; Pa6|iou<; Liac,. MspiKoi ano ELidi; EiLiaoTE apKETix £uxoipiOTr|Li£voi, EVCO dAAoi naki KaGo^ou. -Ilpoi; TOU<; yovEiq: Mr\v ay^covEOTE av Ta ?iai8id oaq 8sv Ta Ttiiyav OTCKX; TiEpiLiEvaTE. AEV 0ayivouLiE6A,oi£7tioTr|LiovEqf|(piA,6oo(poi! -ITpoq Ta 7iai8id: Oooi SEV EIOTE EU%apioTr|LiEvoi LIE TOXK; Pa6|iou<; oa<;, LIT|V E, E/OULIE dA,A,a 2 Tpi|ir|va. . . Alyr| 7tpooo%f| Kai kijoc, o£pao|i6c; OTOUI; Ka0r|yr|T£q TIOU VOLII^ETE OTI oa<; a8iKi-|oav Kai 6k.a LIE^I-Evro EOEIC, TCOD pyd^aTE TU 1 9dpia Kai Ta 20dpia,

i, cpTavs l/()/-M/^::i r\


AvraTtOKpioi] TT]V TETdp-ni 4 aycovac, TtoSoocpaipou - IlEUKOxcbpi OTO yf|7ifi5o £TT|V ojidSa TOU IloAuxpovou ou|4i£T£ixav 01: BaoiAaprjc, N., MTIOUAICOVT|C, A., MmjiTta E, XOAIAI Xp., Xaoav|inaodi 'E. Kai o P6Q, EVCO yux TO FlEUKoxcbpi aycovicrrr|Kav 01: Kx>Tav(5r|c, N., Pipa 'E., SavriKdi X., T^dvi Op., MaAiKi'E. Kai o Kkeo. To TtpcoTO rinfypovo EAT^E JIE 12-9 wrap TOU HeuKoxcopiou. Ta TtEpioooTEpa yKOA yia TO IlBUKoxcbpi or||j£koo£ o T^dvi Kai yia TO noAu/povo o XaAiAi. FKOA spaAav ETtioric, 01 MTIOUAICOVTIC,, XaoavjiTiaodi, KoTavi8r|c,, KAEO Kai Pipa ME TT|V Evap^r) TOU 8£UT£pou r|(ivxp6vou OAOI 01 TtaiKTEC, jj.7ur|Kav OTO yf|7ifi5o p.£ auTO7t£7toi9r|or| Kai aycovicrrr|Kav 8uvap.iKa, COOTOOO TT| viKT) KaT£KTT|O£ T)

ojidSa TOU noAu^povou JXE 2119. Tov aycbva TtapaKOAOu0r|oav TIOAAOI , 6%i jiovo arco

Te^Evraio Qpavio ZKsyieiq and TOVI; fiaOtjrsq nov TO nporiftovv riaridpays; OTTKX; KaTaXapaivETE, o' avvf\ Gtr\kr\ (iiXdjiE yia Ta (xuaTucd TOU TEX,EUTaiou 9paviou. IIproTa a?:' oka, sva KOIVO jiuoTiKo: Kd9£ xpovo TT|V 7ipQ>Tr| (i£pa TOU oxoXeiou yivETai Haxn yia TO TIOIOI 0a sivai 01 Tu^Epoi TIOU 9a Ka9(aouv o' auTO, yiaTi Ol U7IOV|/f|<plOl ElVai 7toA,AOl! 'ETOl, [i£plK£<; (pOpEC, TtpOKUTTTOUV SVTOVEi;

Tcbpa, TO yiaTi Ta ?iai5id ayaTtouv TO T£A£UTaio 9pavio, sivai 9£(j.a. Oi TiEpioaoTEpoi TIIOTEUOUV nuic, sivai r\) 9£ar| yia va (j.ilf|oouv JJ.E TO 8i7tA,avo Touq, va Tiai^ouv r\a Kdvouv oKovdKia y&pic, va TO KaTaXdpouv 01 Ka9r|yr|T£i;... ETiEiSri XOITIOV 9£Toq KOI syw Kd9ojj.ai OTO T£A£UTaio 9pavio, 0a 7ipoo7ia9r|oa) va avaKaX,uv)/a) oka TO jiuoTiKd TOU Kai 9a oaq TO aTtoKaXuTiTO) oiyd oiyd, OE Kd9fi TEUXOI;! ! T^topr^iva NrdKa

Fiaxi nayai\ov\K. ra XpioxouyEwa;

KUl

aAld Kai aTto XavicoTr) Kai Dalioupi. i_(H|)i(i. KOUKAI, NIKOI; TO KfllXaVTO TlOV XplOTOUyEWlOV

Ta KdXavTa TOOV XpicrrouyEwrov sivai noXu rtcpiaootepa and OUTOI mm aKouyovtai ano TO ^ai5ia Ka9c ypovo. ©a litav e\'6iaip£pov va TO 8eii£: K.aX.f|v Tmepav apxovrei; KI av eivai op\a\ioc, aai; Xpiaiou TT| 9eia rewriori va ma or ' ap^oviiKO ooi;. Xpicrro^yEwaTaicninEpov ev Br\B\£i^ TJI HOAEI 01 oupavoi a-yaW-ovtai xaipsi T\? 6Xt| . Ev Tto oirr|Xai(B TiKieiai EV <pdTvr| itov aXoycov o Baoileui; TCOV oupavrov KOI jroir|Tij$ Ttov oXxov. nXr|9og AyyEXcov v|/cAA.oum TO Ao^a EV YyiaTOi^ KOI TOUTO d^lOV eaTl T! TCBV JIOl|^£VO)V niOTli;.

EK TT|5 Ilepaia^ epxovTai Tp£i? Mdyoi HE TO 5aipa daTpo Xajijipo TOUI; o6riyEi xtopic va X£(\J/EI tbpa. <I>9dvovTai; Ei<;lEpox)aaXiinn£it69ov EpcoTcbaiv TIO\ £y£wf|9r| o Xpioioc; va Jtav va TOV Evpcocnv. $9doavTEi; EII; TT^V Bri9X££|j ppioKow TIIV ©EOTOKOV, no\> EKpdia Eu;Tr|v ayKdXr]V TT^^TOV Ayiov ir\c. TOKOV. Sicijpouv maTa TOV Tipooicuvouv Kai 6cbpa tov ajxupvav, xpuaov Kai M(3avov, ©EOV TOV £uq>r|ni^o Aid XpioTov coi; TIKODOEV o paai^Eui; Hpco8r|(;, a^Eawi; £TapdxTT|K£ KI Eyivs 9ripicb8r|5. \ir\V TTIV TtdpEi o XpiaTo<; KOI ^dusi TT|V a^iav. Kpd^Ei TOU<; Mdyouc; Kai pond Ttou o XpiOTOc; yswdTa Ei<; Br|9X££n ri^supoiXEV, <B<; r\| 8ir|ydTai. Tou? Ei7i£ va UTtdyouai KOI OTIOD TOV Bupmoiv va TOV EJipoaKryvriacoaiv va Ttav va TOV surcbaiv. OJICD? \>7idyr| KOI amoc; va TOV £7ipoaKr|vi'|OTi \it 86X.OV oncoi; o d9X.ioi; 8ia va TOV a(pavi<rr| . Byaivouv 01 Mdyoi Tp£%oi)Oiv xai TO aaTEpi P^ETIOW. Oax; ©si'Kov KOTEPTIKEV Kai HE xapdv TipooTpsxouv. nXt|v AyyEloi; E^ ODpavovi pyaivsi TOUI; EjajioSi^Ei dXXrjv 086 va JiopBinow auTOi; TODI; 8iopi^£i. £i<; Aiyu^Tov va 7top£\)Tf| EKEI va t|cn>xdcrr| . Na iidpri KOI TT|V Mapidji onov HE TOV Yiov TT]? OTI Hpcb8r|i; TOV (^TEI TOV TCKOV TOV SIKOV rr\q. Mr) p^Ejtcov SE o paaiAstx; TOUI; Mdyoix; va yupi^ouv, EII; Br|9X££n E^poaTa^EV itaiSi va \ir\v a!pf|aouv. Oaa jiaiSia Eiipcooiv SiJo /povcbv KOI KUTCO 6Xa va TO TOpaaouaiv Eu9ui; aTt' Ta ajia9id TOD<;. XiXidSsi; SEKaTEacEpii; ocpd^av El? |xiavr|H£pav! Spr|vov, KX.a9n6v Kai o8upnov eiyf, Kd9e nr|T£pa. Mr|T£ps<; Tiou Ta EI^OVE Tpapouaav Ta naX,X.id TOU<; jtou Jtaipvav Ta 7tai8diaa TOU? arco TT|V ayKaXid TOU?. ICaXa XpiaTOuyEwa HE XpioTO ! KI) |) in £0910 Ku |iu|i;:/./.ii

Eivai copaia va EP^OVTUI Ta XpioTouyswa, yiaTi Kai TiaipvoujiE Scbpa. Ojaax;, jia^l Kdvouv TTJV 7iavr|yupiKT) TOU<;... £IOO8O Kttl Ta TCEplTTCt KlA.d.

Oi amEq; AaTp£uou|iE va |j.Evou|i£ ^EOTU |i£ TIC cbp£c OTO KpspdTi (iac Kai va xouxou/adCoujaE OTOV KavanE uac. \'a (pTid^voujiE yA.UKa Kai va Ta 8oKindCou(i£. EcaiTiac TOU Kpuou Kaipou. npoTiud|i£ va (iEVOU^lE

TTEplOOOTEpO

^EOO

OTO OHITI,

|i£

a7rOT£/XO(ia

VO

PpioKop.aoT£ KOVTO OTOV «Ex9po» nov AEyETai yuysio. Oi 7u9avoTr|T£C, Toip.7toXoyr||iaTO(;, XOITCOV, au^dvovTai 8pa|j.aTiKd, Kai Ha^i Touq TO pdpoq |iac,... Kai TEAOI;, uTrpoaTd OTO XplOTOUyEWldtTlKO TpOTTfiCl p.E OAtt EKElVtt TO (f>ajt]ia,

TlOlOq |0.7:Op£i

va avTioTaOsi; Fia OAOUC TOUC napandvco Aoyouc, Ta XpioTOuyEwa, (iiKpoi KOI (isyaAoi. nps^Ei va ^poo£%ou|a.£ Myo TrspioooTEpo, yiaTi Ta KiAa TIOU TtaipvouuE 8uoKOAa Ta xdvoujis. Kdnoioi ano oaq liTtopsi va ur|v OVTIOUXEITE. yiaii OscopEiTE OTI r\| TtspioSoq sivai uiKpr|, ojicoc. TUOTEH/TE jiac. 9a 7raA£U£TE va %do£T£ EC yia |0.£Td!

DOTOOO, r| owoTri Kai 7tpoo£KTiKr| KaTavaAcoor) TCOV XpioTOuyEwidriKcov (payr)T(i)\ UTtopEi \'a Ecaacpa/aoEi anoAauor) OAAa Kai 8iairipr|OT| TOU OCOOTOU pdpouq. O ocoi^aTOTUTtoq K<x9£ av0pd)7iou Eivai Sia^opETiKOi; Kai 01 9£p(j.i5£c, TIOU (iTtopEi va napei Kd9s (ispa E^apTcbvTai aTto TIOAAOUC, TiapdyovTEi;. Apa, yia va |^T|V TtaA£uou|i£ va %doou(a.£ TO /pioTOuyswidTiKa Ki^d itp£Ti£i va aVTl|J£TC07IlOOUH£

Tr|V

TIEpioSo

TCOV yiOpTCOV

OttV

TIC,

dAASC,

ouvri9io|a.£VE(; r|H£p£<;. Ar|Aa8f| TipETtei va TpcbjiE TO Ka0r||i£piv6 j^ac, cpayr|TO «(i£ 6pia» Kai va yu|a.va^6naoT£ TUKTIKO, EITE OTO yu(a.vaoTT|pio, EITE TispTiaTrovTai; JJ.E TOU<; cpiAouc, iiac, OTO x^pio r\V ;.-, Av TO »avnT6 TIUV avrl yia Ahrec T0

Tt6A,r| TIOU (J.EVOUJIE.

KaAa XpioTOuyEwa akka (is (i£Tpo AOITIOV! Karepiva , A.p\itka Tonakki

Τεύχος 1  
Advertisement