Page 1

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний університет Європейський університет (м. Київ)

Міністерство праці і соціальної політики України НДІ праці і зайнятості населення НДІ соціально-трудових відносин

Національна академія наук України ДУ Інститут економіки та прогнозування Інститут економіки промисловості

ПРОГРАМА V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Перспективи підвищення економічного, інноваційно-інвестиційного та соціально-трудового потенціалу України за умов розвитку інтеграційних процесів”

12-14 жовтня 2009 р. Хмельницький 2009


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова конференції:

Скиба Микола Єгорович проф., д-р техн. наук, ректор Хмельницького національного університету. Співголови конференції:

Нижник Віктор Михайлович, проф., д-р екон. наук, проректор з фінансово-економічної діяльності Хмельницького національного університету, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин. Богиня Дем’ян Петрович, проф., д-р екон. наук, професор кафедри економіки Європейського університету (м. Київ). Науково-програмний комітет:

Чумаченко М.Г. – д-р екон. наук, проф., академік НАН України, президент Академії економічних наук України. Чухно А.А. – д-р екон. наук, академік НАН України, проф. кафедри економіки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Войнаренко М.П. – д-р екон. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету. Тимошенко І.І. – проф., ректор Європейського університету (м. Київ). Параска Г.Б. – д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету. Онищенко В.О. – д-р екон. наук, проф., ректор Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. Асаул А.Н. – д-р екон. наук, проф. Санкт-Петербурзького архітектурно-будівельного університету. Новікова О.Ф. – д-р екон. наук, проф., заввідділом економічних проблем охорони праці та соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН України. Кір’ян Т.М. – канд. екон. наук, проф., директор Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінпраці та соцполітики України. Чорна Л.О. – д-р екон. наук, проф., зав. кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сумцов В.Г. – канд. екон. наук, проф., зав. кафедри економічної теорії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Васильківський Д.М. – канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. Грицина Л.А. – канд. екон. наук, ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. 2


ПОРЯДОК РОБОТИ 12 жовтня 2009 р. (1-й день роботи)

900– 930 – реєстрація учасників. 930–1130 – переїзд до санаторію “Товтри” (смт. Сатанів). 1130–1145 – відкриття V Міжнародної науково-практичної конференції. 1145–1330 – пленарне засідання. 1330–1430 – обід. 1430–1800 – секційні засідання. 1800–1830 – вироблення рекомендацій конференції. 2000 – вечір знайомств. 13 жовтня 2009 р. (2-й день роботи)

900–1000 – сніданок. 1000–1100 – прийняття резолюції конференції та звернень до Мінпраці та соцполітики України, МОН України. 1100–1700 – екскурсія: “Кам’янець-Подільський – історична перлина Хмельниччини”. 1700–1730 – урочисте завершення роботи конференції. 14 жовтня 2009 р. (3-й день роботи)

900–1000 – отримання учасниками конференції наукового журналу “Вісник Хмельницького національного університету” № 5, 2009, т. 1, т. 2 та інших матеріалів. 1000–1200 – від’їзд учасників конференції.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ Час доповіді: 10–15 хв.

Інформаційні засоби для доповідачів:

мультимедійний відеопроектор, апарат для проектування слайдів.

3


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1. Привітання ректора Хмельницького національного університету д-р техн. наук, проф. Скиби М.Є. та відкриття конференції. 2. Стан та перспективи наукової діяльності Хмельницького національного університету Параска Г.Б., д-р техн. наук, проф., проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету. 3. Ментальні чинники в системі регулювання зайнятості та стимулювання праці в Україні Богиня Д.П., д-р екон. наук, проф., професор кафедри економіки Європейського університету, співголова конференції. 4. Євроінтеграційний вибір України: перспективи економічної безпеки Нижник В.М., д-р екон. наук, проф., проректор з фінансово-економічної діяльності, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету, співголова конференції. 5. Ринок цінних паперів України в період світової фінансової кризи і перспективи його подальшого розвитку Войнаренко М.П., д-р екон. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету. 6. Формирование национальной инновационной системы в Российской Федерации Асаул А.Н., д-р екон. наук, проф. Санкт-Петербурзького архітектурно-будівельного університету. 7. Державне регулювання якістю та конкурентоспроможністю трудового потенціалу в контексті сталого розвитку Новікова О.Ф., д-р екон. наук, проф., завідувач відділом економічних проблем охорони праці та соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН України. 8. Сучасне формування продуктивної зайнятості населення України та підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах глобалізації. Кір’ян Т.М., канд. екон. наук, проф., директор Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінпраці та соцполітики України. 9. Удосконалення системи стратегічного і операційного менеджменту за допомогою сучасних систем якості та інформаційних технологій Чорна Л.О., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 4


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

1. Механізми забезпечення економічної безпеки України в розвитку інтеграційних процесів Голова секції – д-р екон. наук, проф., Нижник Віктор Михайлович. Секретар секції – канд. екон. наук, Васильківський Дмитро Миколайович.

Економічна дипломатія у забезпеченні економічної безпеки України Нижник В.М., д-р екон. наук, проф. Інтеграційні та безпекові координати управління сталим розвитком: методологія позиціонування Юшин С.О., д-р екон. наук, проф. Організація та забезпечення економічної безпеки підприємств у період інтеграційних процесів Васильківський Д.М., канд. екон. наук, Стаднік М.О., асп. Економіка глобального інформаційного суспільства: облікова інтерпретація капіталу Труш В.Є., д-р екон. наук, проф., Яценко В.Ф., канд. екон. наук. Екологічний менеджмент в контексті забезпечення екологічної безпеки підприємства Акуленко В.Л., канд. екон. наук, доц., Мамчук І.В., викл. Організація моніторингу соціально-економічного розвитку України Макара О.В., канд. екон. наук, доц. Аспекти регіональної ідентифікації економіко-енергетичної безпеки в контексті європейської інтеграції Оборіна О.В., здобувач. Фактор управління якістю у механізмі забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Сташко І.В., асист. Обґрунтування стратегії безпеки сільського господарства України на основі економіко-енергетичних критеріїв розвитку Штанько О.С., асп. Погодно-кліматична складова економічної безпеки регіону Шурда К.Е., канд. геогр. наук, ст. наук. співробітник.

5


2. Реалізація перспектив інноваційного розвитку України на шляху до Європейського Союзу Голова секції – д-р екон. наук, академік НАН України, Чухно Анатолій Андрійович. Секретар секції – канд. екон. наук, Грицина Леся Анатоліївна.

Сучасна фінансово-економічна криза: проблеми та шляхи подолання Чухно А.А., д-р екон. наук, академік НАН України. Особливості формування ефективної регіональної економічної політики в сучасних умовах розвитку інтеграційних процесів Онищенко В.О., д-р екон. наук, Романова Т.В., асист. Формирование национальной инновационной системы в Российской Федерации Асаул А.Н., д-р екон. наук, проф. Механізм забезпечення науково-технологічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією Федулова Л.І., д-р екон. наук, проф. Кластерний підхід до аналізу і підвищення конкурентоспроможності економіки України та її регіонів Захарченко В.І., д-р екон. наук, Захарченко С.В., асп. Харчова промисловість України в контексті розвитку національної інноваційної системи Крисанов Д.Ф., д-р екон. наук, Бужимська К.О., канд. екон. наук, докторант. Трансформація регуляторів інвестиційної політики в умовах економічної кризи Захарін С.В., канд. екон. наук, докторант. Динаміка ефективності сільськогосподарських підприємств Вінниччини під впливом факторів інвестиційного та інноваційного процесів Мороз О.В., д-р екон. наук, проф., Руда Л.П., асист. Освіта та наука головні чинники людського розвитку Заюков І.В., канд. екон. наук. Моделі стратегічного менеджменту за допомогою управлінських інформаційних систем Коваленко О.О., канд. техн. наук. Розробка структурної моделі механізму формування КСВ машинобудівних підприємств Грицина Л.А., канд. екон. наук. 6


Визначення моделі інноваційного розвитку України: чинники інституціональної компліментарності Липов В.В., канд. екон. наук, докторант. Особливості стимулювання інноваційної діяльності в Карпатському регіоні Щеглюк С.Д., канд. екон. наук. Передумови та перспективи інноваційного розвитку українських регіонів Павлюк А.П., канд. екон. наук. Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу Білоус С.В., асп. Україна на шляху ЄС: інновації у сфері соціальних послуг Горемикіна Ю.В., асп. Оцінка ефективності використання енергоресурсів на підставі аналізу енергоємності виробництва Миколюк О.А., асп. Управління ресурсозбереженням в регіоні Новикова І.В., викл. Закономірності інноваційного розвитку в умовах системної кризи Теляча Л.П., ст. викл. Напрями удосконалення організаційної структури машинобудівного підприємства за умов глобалізації Зінченко С.Г., асп. Методический подход к определению критерия инновационного развития в промышленности Анисимова Г.В., асп. Загальні передумови формування парадигми глобального менеджменту Гончарова О.В., асп. Інноваційний розвиток як фактор інтеграції до ЄС Максимова К.А., асп. Форфейтинг: проблеми та перспективи Піддубна Т.М., асп. Аналіз інноваційних моделей реконструкції сучасних підприємств Бабій І.В., асп. Маркетинг інноваційних продуктів машинобудівних підприємств в системі змін глобальних пріоритетів розвитку зарубіжних ринків Ніколайчук М.В., канд. екон. наук, Дрюкова Ю.В. 7


3.

Перспективи розвитку міжнародного бізнесу та міжнародних економічних відносин у системі інтеграційних процесів та членства України в СОТ Голова секції – д-р екон. наук, проф., Чорна Людмила Олександрівна. Секретар секції – канд. екон. наук, Мельник Альона Олексіївна.

Удосконалення системи стратегічного та операційного менеджменту за допомогою сучасних систем якості та інформаційних технологій Чорна Л.О., д-р екон. наук, проф., Бабчинська О.І., канд. геогр. наук, Соколовська В.В., канд. екон. наук. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу Петрушенко Ю.М., канд. екон. наук, доц. Теоретичний аспект нейтральності у міжнародному оподаткуванні Лук’яненко О.В., канд. екон. наук. Стратегія грошово-кредитної стабільності економіки країни Мельник А.О., канд. екон. наук. Теоретико-ігрове моделювання методів підвищення ефективності роботи менеджерів з продаж Нікіфорова Л.О., Шиян А.А., канд. фіз.-мат. наук, доц. Перспективи інтеграції українських морських портів в міжнародний транспортно-логістичний ринок Афанасьєва О.К., асист. Вартість бізнесу як основа для прийняття управлінських рішень Мазур О.О., викл. Діяльність міжнародних страхових груп в країнах Центральної та Східної Європи: потенційні ризики та перспективи Мединський С.Д., асп. Генезис і періодизація концепцій маркетингу в управлінні підприємством Романов О.О., асп. Моделювання бізнес-процесів інтеграційних об’єднань. Загальні принципи та методологія Чорна Н.Ю., асист. Система організаційних чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства Чухрій М.В., асп. Аналіз розбіжності методології формування бухгалтерського та податкового прибутку підприємства Шмичкова І.Ю. 8


Формування складових регіонального ринку об’єктів інтелектуальної власності Лазарєва Є.В., канд. екон. наук, Брикаліна С.В., канд. екон. наук. Методологічні основи формування конкурентного потенціалу підприємств в умовах зростання відкритості української економіки Смагач О.І., канд. екон. наук, доц. Вільні економічні зони в Україні: проблеми становлення та розвитку Іванович І.Ю., викл. Інформаційне забезпечення узгодженого розвитку дипломатичної служби і ЗЕД Машталір Я.П., ст. викл. Перспективи підготовки спеціалістів з логістики для управління корпоративною логістичною відповідальністю підприємств Світловський О.О., асп. Організація експортно-імпортних операцій на підприємствах та шляхи її удосконалення Губіна М.І., асп. Чинники та динаміка прибутковості зовнішньоекономічних операцій машинобудівних підприємств Каткова Т.І., здобувач. Засади управління обіговими коштами та активами в межах критеріїв забезпечення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства Корбут А.А., здобувач.

4.

Підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України за умов розвитку міжнародних відносин і глобалізаційних процесів Голова секції – д-р екон. наук, проф., Новікова Ольга Федорівна. Секретар секції – канд. екон. наук, Ніколайчук Микола Володимирович.

Державне регулювання якістю та конкурентоспроможністю трудового потенціалу в контексті сталого розвитку Новікова О.Ф., д-р екон. наук, проф. Соціально-економічні проблеми працевлаштування випускників приватних вузів Тимошенко І.І., проф. 9


Аналіз теоретичних основ формування трудової міграції населення Нижник В.М., д-р екон. наук, проф., Найдюк А.С. Кластерні моделі міжнародної ділової переговорної поведінки українських компаній Петрашко Л.П., канд. екон. наук. доц., Овчаренко А.О., асист. Безперервна освіта в системі підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу Бойко Т.О., асп. Фактори впливу на розвиток регіонального ринку праці за умов євроінтеграції Зуб М.Я., асп. Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах інтеграції в світове господарство Кириченко Т.О., асист. Людський капітал як детермінанта інноваційно-інвестиційного розвитку держави Подра О.П., асп. Генезис концепції соціального капіталу Полив’яна Н.М., асп. Соціальний капітал як елемент інституційних інновацій у сфері сталого сільського розвитку Стоянець Н.В., ст. викл. Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні Галустян Ю.М., Лавриненко Л.М. Національні особливості наукового потенціалу в контексті міжнародних показників Юхновська Т.М., м. н. с. Роль демографічних чинників у визначенні базових основ людського потенціалу Нижник В.М., д-р екон. наук, проф., Поліщук О.І. Адаптаційні можливості працюючого населення: поведінковий аспект Панькова О.В., канд. соц. наук. Якість трудового потенціалу та забезпечення соціальної стабільності на ринку праці в Україні Гук Л.П. Особливості регулювання трудової поведінки працівників на засадах синергізму Базалінська Н.П., асп. 10


Відтворення людського потенціалу в системі основних соціально-економічних тенденцій та розвитку регіонального ринку праці Ніколайчук М.В., канд. екон. наук. Чинники соціального розвитку і ефективної реалізації соціальної політики Бузецький І.Г., асп.

5.

Соціально-економічні аспекти управління якістю та конкурентоспроможністю робочої сили за умов становлення ринку праці в Україні Голова секції – канд. екон. наук, проф., Кір’ян Тетяна Михайлівна. Секретар секції – канд. екон. наук, Матюх Сергій Анатолійович.

Сучасне формування продуктивної зайнятості населення України та підвищення конкурентоспроможності робочої сили в умовах глобалізації Кір’ян Т. М., канд. екон. наук, проф. Теоретичні аспекти розвитку персоналу Брич В.Я., д-р екон. наук, проф., Гугул О.Я. Формування інтелектуального капіталу торговельного підприємства як фактор посилення конкурентоспроможності Володін Д.С., ст. викл. Інвестиції в здоров’я як напрям підвищення якості робочої сили в Україні Герасименко Г.В., канд. екон. наук. Резерви підвищення комунікаційної ефективності інформаційно-консультаційних послуг служби зайнятості Петюх В.М., канд. екон. наук, проф., Щетініна Л.В., канд. екон. наук, доц., Корчевна О.В., канд. психол. наук, доц. Освітній компонент конкурентоспроможності робочої сили як інноваційний чинник її підвищення Войналович І.А., асп. Конкурентоспроможність робочої сили в умовах становлення ринку праці в Україні Квітка А.В., асп. Управління людським потенціалом регіону Курій Л.О., асп. Роль тренінгу у формуванні професійних і особистих компетенцій працівника сучасного промислового підприємства Лебедєв С.С., асп. 11


Сучасні підходи щодо оцінки діяльності державної служби зайнятості як складової частини інфраструктури ринку праці Родічева І.С., асп. Оценка экономической целесообразности переквалификации рабочих промышленного предприятия Русіян О.А., асп. Стратегічні напрями становлення та розвитку середнього класу як носія інноваційних ідей Близнюк В.В. Закономірності сучасного етапу відтворення людського потенціалу України Матюх С.А., канд. екон. наук. Економічне відтворення вищої освіти України в контексті Болонського процесу Лупак Р.Л., канд. екон. наук. Чинники соціального розвитку та ефективної реалізації соціальної політики Матусяк С.В., асп.

6.

Удосконалення форм та систем оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн ЄС Голова секції – д-р екон. наук, проф., Богиня Дем’ян Петрович. Секретар секції – ст. викл., Харун Олена Андріївна.

Ментальні чинники в системі регулювання зайнятості та стимулювання праці в Україні Богиня Д.П., д-р екон. наук, проф. Розробка економетричної моделі механізму формування заробітної плати в промисловості України Антонюк В.П., д-р екон. наук, Боднарук О.В. Державне регулювання ціни на працю в Україні, його наслідки Соколик М.П., канд. екон. наук. Удосконалення моделей оплати праці в Україні на основі досвіду США Костишина Т.А., канд. екон. наук, доц. Зарубіжний досвід визначення частки оплати праці у ВВП та собівартості продукції Кузьменко В.В. 12


Теоретичні основи формування мотиваційного механізму управління персоналом машинобудівних підприємств Харун О.А., асист. Сучасні парадигми інформатизації малого бізнесу Янчук Т.В., асист. Концептуальні напрямки формування нової політики оплати та стимулювання праці Вакуленко Н.В., асп. Творці інновацій: оплата праці в ЄС, США і в Україні Монастирська Г.В., наук. співробітник. Розробка систем мотивації та оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду Гребінська С.І., викл. Аналіз систем мотивації персоналу з урахуванням досвіду провідних країн світу Рукасов С.В., асп. Методи формування амортизаційної політики на промислових підприємствах Бакай В. Й., канд. екон. наук.

7.

Проблеми і перспективи управління фінансовими ресурсами та підвищення прибутковості вітчизняних підприємств в умовах економічної кризи Голова секції – д-р екон. наук, проф., Войнаренко Михайло Петрович. Секретар секції – ст. викл., Яременко Оксана Федорівна.

Ринок цінних паперів України в період світової фінансової кризи і перспективи його подальшого розвитку Войнаренко М.П., д-р екон. наук, проф., Пономарьова Н.А., канд. екон. наук, доц. Підходи щодо запровадження державного регулювання фінансовоекономічної діяльності підприємств та підвищення купівельної спроможності населення України в умовах економічної кризи Мельник С.В., канд. екон. наук. Економне використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів підприємств: головне завдання сьогодення Нижник В.М., д-р екон. наук, проф., Шумовецька Т.В. 13


Економіка України в умовах світової фінансової кризи та шляхи її оздоровлення Скиба Г.В., ст. викл., Доскоч Д.І. Удосконалення формування фінансової стратегії на основі функціональної моделі Прохорова В.В., канд. екон. наук, доц. Системи формування, розподілу та використання фінансових ресурсів в управлінні машинобудівними підприємствами Кравцова А.М., канд. екон. наук, доц. Амортизація по-українські бухгалтерський та податковий аспект, що гірше? Рясних Є.Г., канд. екон. наук, проф., Несторишин І.В., канд. екон. наук, доц. Оптимізація фінансового навантаження на суб’єкти економічної діяльності шляхом моделювання взаємовідносин агентів у системі сплати податків Соколовський Д.Б., канд. екон. наук. Теоретичні аспекти формування конкурентної стійкості підприємств Яременко О.Ф., ст. викл. Методологічні особливості формування економічної теорії Карачина Н.П., канд. екон. наук. Діагностика конкурентних переваг підприємств: методи та моделі Нижник І.В., асп. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством Бондарчук Л.В., асп. Ефективність управління ЗЕД машинобудівних підприємств: вплив факторів та аналіз стану Курок О.О., асп. Податкова політика як чинник стимулювання розвитку підприємств торгівлі Дуляба Н.І., асист. Теоретичні основи структуризації капіталу підприємства Матвійчук Л.О., асп. Характеристика системи аналітичного обліку зобов’язань та методика її удосконалення в умовах електронної обробки економічної інформації Волинець О.О., асп. Проблеми та перспективи управління маркетинговою діяльністю в галузі туризму у період економічної кризи Годованюк А.В., асп. 14


Стан та основні економічні проблеми діяльності машинобудівних підприємств Вінницького регіону Грабко М.В., асп. Факторы, влияющие на выбор предприятием налогового поведения Дасів А.Ф., асп. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі регулювання підприємства Даценко Г.В., асист. Застосування ефективних антикризових заходів в управлінні фінансовими ресурсами у туристичних підприємствах України Кравчук І.В., асп. Контроль як функція антикризового управління фінансовими ресурсами підприємства Крамар О.В., асп. Теоретичні основи поняття “адаптація підприємств” Кудлаенко С.В., асп. Генезис та класифікація ризиків у діяльності машинобудівних підприємств Левченко М.О., здобувач. Сутність та складові елементи поняття “економічний потенціал підприємства” Ружицька Т.Д., асп. Підхід до досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством на основі координації процесів бенчмаркінгу та аутсорсингу Усова Г.В., асист. Окремі питання теоретичних засад стратегічного аналізу підприємства Фесюк В.Л., викл. Аналіз стану підприємств машинобудування Вінницької області Фесюк М.О., асист. Особливості та значимість податкового планування для контролю та управління в умовах кризи Шевчук Л.П., асист, Шевчук А.А. Аналіз економічного розвитку аграрних підприємств Київської області Дьолог Т.І., асп. Шляхи покращення управління фінансовими ресурсами та підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств Яворська Ж.Б., канд. екон. наук. 15


8. Регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках у контексті інтеграції України до ЄС Голова секції – д-р екон. наук, проф. Чумаченко Микола Григорович. Секретар секції – канд. екон. наук, Пухальський Вадим Валентинович.

Організація економічного управління на підприємстві Чумаченко М.Г., д-р екон. наук, проф., академік НАНУ, Белоусова І.А., канд. екон. наук, доц. Удосконалення ЗЕД вітчизняних підприємств в системі трансферу технологій Нижник В.М., д-р екон. наук, проф., Пасічник І.В. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Львівщини Шульський М.Г., д-р екон. наук, проф. Активізація інноваційного спрямування діяльності підприємств Гречановська І.Г., д-р екон. наук, проф., Петрищенко Н.А., асист. Еволюція розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами Нижник В.М., д-р екон. наук, проф., Терехов Д.С. Перспективи застосування інвестиційних інструментів в системі ефективного управління вартістю компанії Мамонтова Н.А., канд. екон. наук, доц. Аналіз конкурентоспроможності України в сфері міжнародного туристичного бізнесу Пухальський В.В., канд. екон. наук, доц., Гончаровська Р.М. Классификационные признаки организации экономических взаимодействий предприятий корпоративной структуры Рекова Н.Ю., канд. екон. наук. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства Олійник Л.Г., Солоїд О.В. Інноваційно-інституційна база економіко-екологічного співробітництва в Чорноморському регіоні Рубель О.Є., канд. екон. наук. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства в контексті її впливу на якість та продуктивність праці Атаманюк Ю.Ф., асп. 16


Концепція формування стратегії інноваційно-технологічного розвитку машинобудівного підприємства Єременко В.В., здобувач. Шляхи та механізми забезпечення розвитку малого інноваційного підприємства в Україні Лукашина М.В. Організація системи контролю за формуванням конкурентних переваг в умовах кризи Самофолов Ю.Є., ст. викл. Державна допомога сільськогосподарським підприємствам: реальний стан та шляхи удосконалення Семцов В.М., асист. Перспективы инновационного развития металлургических предприятий с внешнеэкономическим потенциалом Кулішова Я.В., асп. Оцінка ефективності впровадження автоматизованих систем управління підприємством: проблеми та перспективи Лисак В.М., асп. Управління процесами у роздрібній торгівлі: вимоги до інструментарію підтримки управлінських рішень Гелей Л.О., асп. Особливості визначення доцільності здійснення процесів концентрації капіталу Сінгаєвський І.П., асп. Еволюційно-понятійні засади стратегії машинобудівних підприємств Коваленко С.О., здобувач. Моніторинг роботи промислових підприємств за критерієм розрахункової валової доданої вартості Флентін С.В.

17


ДЛЯ НОТАТОК __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 18

Програма конференції  

Список членів оргкомітуту, учасників та графік проведення конференції

Advertisement