Page 1

ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΗ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΘΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΚΔΡΑΞΡ΢ΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝ΢ΓΥΛ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ & ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΖΙΔΞΝΗΘΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΓΗΘΡ΢ΥΛ»

«Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011»

Δξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο: «Θεζκηθφ πιαίζην Ρειεπηθνηλσληψλ» Ηνχιηνο 2011

΢πεχζπλνο Θαζεγεηήο: Τάξξαο Αιθηβηάδεο

Φνηηεηέο :

Ρφιηαο Ληθφιανο, AM 314 Καξή Πνθία, AM 287 Θνξσλαίνπ Καξία, AM 313 Ξίηθα Πηπιηαλή, AM 298


Πίνακας περιεχομένων 1.

Δηζαγσγή .............................................................................................................. 3

2. Ηζηνξηθή Δπηζθφπεζε ........................................................................................ 4 3. Ν Λφκνο 703/1977 ............................................................................................. 7 4. Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ .................................................................................. 9 5. Ν Λφκνο 3959/2011 ......................................................................................... 12 5.1.

Γηαηάμεηο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε

παξαβάζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. ..................................................................... 13 5.2. Γηαηάμεηο δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε παξαβάζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. ..................................................................... 18 5.3. Αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη ζρεηηθά κε ηηο θαηαγγειίεο ....................... 20 5.4. Γηαηάμεηο νπζηαζηηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ζπγθεληξψζεσλ. ................................................................................................... 22 5.5. Γηαηάμεηο δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ζπγθεληξψζεσλ .................................................................................................... 24 5.6. Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ηηο αξκνδηφηεηεο απηήο αιιά θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επνπηεχνληνο ΢πνπξγνχ. ................................................................................... 27 6. Έλδηθα κέζα ...................................................................................................... 31 Ππληνκνγξαθίεο: ..................................................................................................... 34 Ξεγέο: ........................................................................................................................ 35

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 2


1. Ειζαγωγή Ν Λφκνο 3959/2011 πεξί «Ξξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Λφκν 703/1977 «Περί ελέγτοσ μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας τοσ ελεσθέροσ ανταγωνισμού». Ζ παξνχζα κεηαξξχζκηζε ησλ θαλφλσλ, πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα, δηαθέξεη απφ φιεο ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ, θαζψο θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ ππάξμεη έλαο αθφκα ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο, αιιά λα γίλεη κία ζπλνιηθή αλακφξθσζε θαη λα πξνηαζεί έλα εληαίν θείκελν λένπ λφκνπ. Θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αιιεινζπγθξνπφκελσλ δηαηάμεσλ θαη αβιεςηψλ θαη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη έλα ζπζηεκαηηθφ λνκνζέηεκα, ηνπ νπνίνπ ε γιψζζα θαη ε δνκή είλαη πην πξνζηηή ζηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ θαη ζηνλ πνιίηε. Κεηά

απφ

πξνζεθηηθή

ιεηηνπξγίαο

ησλ

κειέηε

κεραληζκψλ

ηεο

πθηζηάκελεο

ηήξεζεο

ησλ

θαηάζηαζε

ζπλζεθψλ

ηεο

πγηνχο

αληαγσληζκνχ, ηφζν ζε ειιεληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θξίλνληαλ αλαγθαίν λα δηακνξθσζεί έλα ζπλνιηθφηεξν Θεζκηθφ Ξιαίζην Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ επνπηείαο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζηζηψληαο ηελ

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έλα

κεραληζκφ άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο. Ζ

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ

είλαη

ζεκαηνθχιαθαο

ηεο

εχξπζκεο

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη εγγπάηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. H Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή θαη έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Νη

Πηφρνη

ηεο

απνθαηάζηαζε πξνζηαζία

Δπηηξνπήο ηεο

πγηνχο

Αληαγσληζκνχ αληαγσληζηηθήο

είλαη δνκήο

ε

δηαηήξεζε

ηεο

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή θαη

αγνξάο,

ή ε

ε νηθνλνκηθή

αλάπηπμε. Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 3


Δπίζεο, ζηφρνη ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ή λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαηαιήγνπλ ζε βιάβε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε θαη αλνηρηή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Όια απηά βέβαηα, παξεκβαίλνληαο πάληα νξζνινγηθά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο Αξρέο Αληαγσληζκνχ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ρα απνηειέζκαηα ηα νπνία επηδηψθεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη ε αχμεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο,

ηεο

παξαγσγηθφηεηαο,

ησλ

επελδχζεσλ, ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο , ε κείσζε ησλ ηηκψλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε επαθφινπζα αθελφο κελ ηε δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο, αθεηέξνπ δε ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ελ γέλεη.

2. Ιζηοπική Επιζκόπηζη Ν Λφκνο 703/77 ζεζπίζηεθε ιίγν πξηλ ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή Θνηλφηεηα κε βάζε ην πθηζηάκελν επξσπατθφ πξφηππν. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ, δεκηνχξγεζε ηελ ΢πεξεζία Αληαγσληζκνχ σο αλεμάξηεηε ππεξεζία ηνπ ΢πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, ε νπνία ηεξαξρηθά ππάγεηαη ζηνλ ΢πνπξγφ Δκπνξίνπ θαη ήηαλ αξκφδηα λα δηελεξγεί έξεπλεο θαη λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία, λα εηζαγάγεη ηηο ππνζέζεηο

ζηελ

ζπκπξάμεσλ,

λα

Δπηηξνπή ελεξγεί

Αληαγσληζκνχ, ηηο

λα

απαηηνχκελεο

ηεξεί

ην

κεηξψν

θνηλνπνηήζεηο

θαη

δεκνζηεχζεηο, λα αζθεί ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα κέζα, λα επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Ξξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, λα βεβαηψλεη ηα ζρεηηθά πξφζηηκα, Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 4


λα

ππνζηεξίδεη

γξακκαηεηαθά

ηελ

επηηξνπή

θαη

ελεκέξσλε

ηελ

εηζαγγειηθή αξρή ζε πεξίπησζε πνηληθψλ επζπλψλ. Δίρε δειαδή ε ΢πεξεζία Αληαγσληζκνχ ζεκαληηθφηαηεο εμνπζίεο θαη έπαηδε ξφιν παξφκνην κε απηφλ ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο ζε ζρέζε κε ηα δηθαζηήξηα. Κε ηα άξζξα 5 ηνπ Λ. 1232/82 θαη 5 ηεο Θνηλήο ΢πνπξγηθήο Απφθαζεο (Θ΢Α)

ησλ

΢πνπξγψλ

Β3/395/26.04.1982

Ξξνεδξίαο

(ΦΔΘ

Β

Θπβεξλήζεσο

217/1982)

ε

θαη

Δπηηξνπή

Δκπνξίνπ Ξξνζηαζίαο

Αληαγσληζκνχ θαηαξγήζεθε θαη ζηε ζέζε ηεο δεκηνπξγήζεθε ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Ρν άξζξν 6 ηεο παξαπάλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο φξηδε ηε ζχλζεζή ηεο σο εμήο: ν πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη έμη κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην ΢πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν Αζελψλ, ην Πχλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ, ηε Γεληθή Ππλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Κε ην άξζξν 7, νη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο πεξηήιζαλ ζηνλ ηφηε ΢πνπξγφ Δκπνξίνπ, ν νπνίνο ηηο αζθνχζε πιένλ ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Λ. 703/77

θαη

ρσξίο

ηε

ζχκθσλε

γλψκε

ηεο

επηηξνπήο, ε

νπνία

πεξηνξίζηεθε ζε γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ ππνπξγείνπ εκπνξίνπ, θαηά ην άξζξν 8. Πεκεηψλεηαη φηη ην 1988 θαηαξγήζεθε κε ην Ξ.Γ. 397/88 ε αλεμάξηεηε ππεξεζία αληαγσληζκνχ θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ εμαξηεκέλε ππεξεζία κε ηελ νλνκαζία Γηεχζπλζε Αγνξάο – Αληαγσληζκνχ, κία απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΢πνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Αθνινχζεζε ν Λ. 1934/1991 κε ηνλ νπνίν επαλήιζαλ νη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, αιιά δηαηεξήζεθε ε Γηεχζπλζε Αγνξάο – Αληαγσληζκνχ, σο φξγαλν κε πξσηνβνπιία ειέγρνπ ησλ παξαβάζεσλ ηνπ Λφκνπ 703/77. Κε ην Λ. 2296/95 ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηακνξθψζεθε σο Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, κε πξφεδξν πιήξνπο απαζρνιήζεσο, ν νπνίνο αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία θαη κε δηθή ηεο ππεξεζία, ηε Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 5


γξακκαηεία πνπ ζηειερψλνληαλ κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 703/77. Δπίζεο, είρε δηαθνξνπνηεζεί ε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο, ε νπνία ήηαλ ελλεακειήο, κε δηαηήξεζε ηεο αξρή ηεο εθπξνζψπεζεο ζηελ επηηξνπή ησλ θχξησλ εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νκάδσλ. Αθνινχζεζαλ νη Λφκνη 2741/99, 2837/00 θαη ν πξφζθαηνο Λ. 3337/05 κε ηνπο νπνίνπο επήιζαλ επνπζηψδεηο αιιαγέο ζην Λ. 703/77, φπσο είρε δηακνξθσζεί κε ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ην Λ. 3337/05 ξεηά θαζηεξψζεθε ε αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο λα ειέγρεη εάλ παξαβηάδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο ζπλζήθεο Δ.Θ, ε νπνία έδσζε ζηελ επηηξνπή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παξίζηαηαη ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο θαη άιιαμε ε ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο κε ηελ πξφζζεζε δχν κειψλ. Κε

ηελ

Θ΢Α

8275/15.12.2006

πνπ

έρεη

ηνλ

ηίηιν

«Θαλνληζκφο

Ιεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ» παξέρεηαη δηεμνδηθή ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο ζε ζπκθσλία κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 703/77, πνπ ζεζπίδνπλ θαλφλεο γηα ηε ζπγθξφηεζε, ηε ζχλζεζε θαη ηε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο ησλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο. Ρέινο, ζην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ 3959/2011 πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο πνπ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο

ηεο.

Ππγθξνηείηαη

απφ

ηνλ

Ξξφεδξν,

ηνλ

Αληηπξφεδξν, ηέζζεξηο Δηζεγεηέο, ηαθηηθά (8 κέιε) θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφβιεςε φηη ν Ξξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη νη ηέζζεξηο Δηζεγεηέο είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ επειημία ηεο Δπηηξνπήο θαη λα επηηαρχλεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ρα ινηπά κέιε, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δηζεγεηψλ, Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 6


δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ΢πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ απφ 3 ζε 5 έηε, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα κηα επηπιένλ πεληαεηία, πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηεί απηή απφ ηνλ εθινγηθφ θχθιν. Πην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη θαη ε αλακφξθσζε ηνπ αζπκβηβάζηνπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ.

3. Νόμορ 703/1977 Βαζηθφ λνκνζέηεκα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ν λ. 703/1977 «πεξί ειέγρνπ κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ». Πην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ λφκνπ ελέπηπηε θάζε κνξθήο ζχκπξαμε επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηφξηδε, λφζεπε, αιινίσλε ηνλ αληαγσληζκφ, ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο 12 επηρείξεζεο

ζηελ

αγνξά,

θαζψο

θαη

επηρεηξήζεηο

πνπ

ήιέγραλ

νινθιεξσηηθά ή ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αγνξά ρσξίο νπζηψδε αληαγσληζκφ, δεκηνπξγψληαο κνλνπψιηα ή νιηγνπψιηα θαη έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή

δξαζηεξηφηεηα

ελδηαθεξφκελσλ,

επηρεηξήζεσλ

θαη

θαηαλαισηψλ. Ν Λφκνο

703/1977 απνηεινχζε

πηζηή κεηαθνξά ησλ θνηλνηηθψλ

δηαηάμεσλ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε. Ρν αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο πεξηιακβάλνληαλ ζηα πξψηα άξζξα ηνπ λφκνπ. Κε ηνλ λφκν απηφ 1

Γεζπφδνπζα ζέζε: ε ζέζε νηθνλνκηθήο δχλακεο πνπ απνιακβάλεη κηα επηρείξεζε θαη πνπ ηελ θαζηζηά ηθαλή λα παξαθσιχεη ηελ δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ ζρεηηθή αγνξά θαη ηηο επηηξέπεη λα ελεξγεί ζε αηζζεηφ βαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηνπ αληαγσληζηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε αλεμάξηεηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 2

Ζ θαηαρξεζηηθή απηή εθκεηάιιεπζε δχλαηαη λα ζπλίζηαηαη ηδίσο: α) ζηελ άκεζε ή έκκεζε επηβνιή κε εχινγσλ ηηκψλ αγνξάο ή πσιήζεσο ή άιισλ φξσλ ζπλαιιαγήο, β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο επί δεκία ησλ θαηαλαισηψλ, γ) ζηελ εθαξκνγή ζην εκπφξην άληζσλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, ηδίσο ζηελ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πψιεζεο, αγνξάο ή άιιεο ζπλαιιαγήο, κε απνηέιεζκα λα πεξηέξρνληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ αληαγσληζκφ, δ) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή ζχλαςεο πξφζζεησλ ζπκβάζεσλ απφ ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, νη νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο ή ζχκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 7


ζπζηήζεθε ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο Αλεμάξηεηε Αξρή θαη ηα

κέιε ηεο ηπγράλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο

αλεμαξηεζίαο. Ζ Αξρή ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ επίβιεςε ηήξεζεο ηνπ λφκνπ θαη είρε αξκνδηφηεηα λα αζθεί πξνιεπηηθφ έιεγρν θαζψο θαη λα επηβάιιεη πξφζηηκα, πνηλέο θαη θπξψζεηο ζε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο. Ζ ζρεδφλ απηνχζηα κεηαθνξά ησλ επξσπατθψλ δηαηάμεσλ ζην εζσηεξηθφ δίθαην πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο. Αξλεηηθέο, κε ην επηρείξεκα φηη φια απηά είλαη μέλα πξνο ην ειιεληθφ δίθαην θαη αγλννχζαλ ηελ ηδηνηππία θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζεηηθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ αθξηβψο ην αληίζεην επηρείξεκα. Απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν ελλφκσλ ηάμεσλ κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε θαη δήηεκα εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Πχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα ζεσξία

ηεο

ππεξνρήο

ηνπ

θνηλνηηθνχ

δηθαίνπ

δελ

απνθιείνληαλ

παξάιιειε εθαξκνγή θαη ησλ δχν δηθαίσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ δελ έβιαπηε ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ. Ν λφκνο απηφο απνηεινχζε ην βαζηθφ λνκηθφ θείκελν ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ απαγνξεχνληαλ κε πνηλή απφιπηεο ζπκπξάμεηο

αθπξφηεηαο

κεηαμχ

θαη

άιισλ

επηρεηξήζεσλ,

θπξψζεσλ, ζπκθσλίεο

ελψζεσλ

επηρεηξήζεσλ

ή ή

ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή επηρεηξήζεσλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ λφζεπζε ηνπ

αληαγσληζκνχ.

Δπηπιένλ, απαγνξεχνληαλ ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηείραλ ζε ζχλνιν ή κέξνο ηεο αγνξάο ηεο ρψξαο κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 703/77 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ πξνβιέπνληαλ ε απαγφξεπζε ησλ ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πηελ έλλνηα «ζπκπξάμεηο» πεξηιακβάλνληαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη πεξηνξηζηηθέο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο. Ζ εξκελεία ηνπ θηλνχληαλ ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 8


ηίζνληαλ

νη

πξνυπνζέζεηο

εμαίξεζεο

απφ

ηελ

απαγφξεπζε

ηεο

παξαγξάθνπ 1, νη νπνίεο ήηαλ ζεηηθέο (ε ζχκπξαμε λα είλαη ππέξ ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη ηνπ θαηαλαισηή)

θαη

αξλεηηθέο

(φρη

ζεκαληηθφο

πεξηνξηζκφο

ηνπ

αληαγσληζκνχ θαη φρη πεξηνξηζκνί πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ). Πην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 703/77, είρε ζεζκνζεηεζεί ε έλλνηα ηεο θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο σο απαγνξεπηηθή γηα ηνλ αληαγσληζκφ πξαθηηθή. Πεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θαηάρξεζεο απνηεινχζε ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη έλλνηα γεσγξαθηθή ή αθφκε θαη λα θαηεγνξηνπνηεζεί βάζεη πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί

πσο θαη βάζεη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ δελ

απαγνξεχνληαλ ε χπαξμε δεζπφδνπζαο ζέζεο, αιιά ε θαηάρξεζε απηήο.

4. Επιηποπή Ανηαγωνιζμού Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη ε παιαηφηεξε απφ ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο ηεο ρψξαο καο, αθνχ ηδξχζεθε απφ ην 1977 κε ην Λφκν 703/77 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1979 σο Δπηηξνπή Ξξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ, φκσο ππνιεηηνπξγνχζε. Κε κηα ζεηξά αλαζεσξήζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ ,απφ απιφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θξάηνπο πήξε ην ραξαθηήξα Ανεξάπηηηηρ Διοικηηικήρ Απσήρ κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πνπ αλήθεη ζην

λνκηθφ

πξφζσπν

ηνπ

θξάηνπο.

Αλαιπηηθφηεξα,

ε

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ 703/77 , ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 81, παξάγξαθνο 1, θαη 82 ηεο Ππλζήθεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνπλ ηα θνηλνηηθά φξγαλα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ έρεη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο φζν θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ρξεκαηηθψλ πνηλψλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε δε ηνλ παξαπάλσ έρεη θαη ζεκαληηθέο Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011

Πειίδα 9


αξκνδηφηεηεο δηεμαγσγήο έξεπλαο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο κέζσ ησλ εμήο λνκνζεηηθνχ έξγνπ πνπ παξάρζεθε θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά: Νόμορ 2837/2000: Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απφθηεζε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα κέζσ παξαθξάηεζεο ηνπ 1% ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Αναθεώπηζη ηος Σςνηάγμαηορ (2001): Κε ην άξζξν 101Α ξπζκίδεηαη ε ζρέζε ινγνδνζίαο κε ην θνηλνβνχιην, ε ιεηηνπξγηθή θαη πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ησλ κειψλ γηα φιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Γπζηπρψο, ε Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ

δελ

εληάζζεηαη

ζηηο

ζπληαγκαηηθά

θαηνρπξσκέλεο αξρέο. Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ και Οικονομικήρ Διασείπιζηρ (2001): ζεζπίζηεθε σο Θ΢Α ησλ ΢πνπξγείσλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ,

χζηεξα

απφ

δηαηχπσζε

γλψκεο

ηεο

Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ Κώδικα Δεονηολογίαρ (2001): ζεζπίζηεθε σο ΢Α ηνπ ΢πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ, ηφζν ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο ηεο, χζηεξα απφ δηαηχπσζε γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ Κανονιζμόρ

1/2003

ηος

Σςμβοςλίος:

αλαγλψξηζε

ζεκαληηθέο

αξκνδηφηεηεο ζηηο Δζληθέο Αξρέο Αληαγσληζκνχ, πνπ καδί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απαξηίδνπλ ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αληαγσληζκνχ. Νόμορ 3373/2005 πεπί ηποποποίηζηρ ηος Ν 703/77: Γηα ηνπ λφκνπ απηνχ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απέθηεζε δηαθεθξηκέλε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ ηεο επηηξέπεη λα παξίζηαηαη απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηεο, ελψ παξάιιεια ηεο αλαγλσξίζηεθε αξκνδηφηεηα θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (άξζξν 5 λφκνπ 703/77). Δπηπιένλ, δηεπξχλζεθαλ Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 10


νη ειεγθηηθέο ηεο εμνπζίεο φπσο δηεπξχλζεθαλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, ζπκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 1/2003. Ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ βξίζθεηαη ζε δηαξθή εμέιημε θαη αλαβάζκηζε, εηδηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αληαγσληζκνχ3. Κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δηεζλέο θχξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ έρεη αλαβαζκηζηεί πιένλ ζεκαληηθά. Θαη ελψ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ηελ πξσηνθαζεδξία, νη εζληθέο αξρέο έρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα επέκβαζεο, δηαρεηξηζηηθή απηνλνκία, ελψ ππάξρεη ππνρξέσζε ακνηβαίαο ελεκέξσζεο, ζπλδξνκήο ζε επίπεδν έξεπλαο θαη γεληθφηεξεο ζπλεξγαζίαο. Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ν ξφινο ηεο ζε απηφ ην ζχζηεκα, ψζεζε ζε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ζην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα ιείπνπλ νη επηθπιάμεηο θαη νη θφβνη σο πξνο ηηο κεγάιεο εμνπζίεο ηεο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά αληηγξάθνπλ ηηο εμνπζίεο ειέγρνπ θαη παξέκβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (π.ρ. επξείεο εμνπζίεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ, θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο ζε άιινπο θιάδνπο). Θαη απηφ γηαηί ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη κεγαιχηεξε λνκηκνπνίεζε, ηερλνγλσζία θαη πφξνπο γηα λα παξέκβεη – θαη φκσο θαη πάιη «απνθεληξψλεη». Δθηφο φκσο απφ απηέο ηεο ακθηζβεηήζεηο, νη εμνπζίεο γηα

ξπζκηζηηθφ

έιεγρν,

εηδηθά

ησλ

άξζξσλ

γηα

ζπκπξάμεηο

θαη

ζπγθεληξψζεηο βξίζθνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζχκθσλνπο. Δλδηαθέξνλ έρεη παξνπζηάζεη φκσο θαη ε αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ παιαηά ππνβάζκηδαλ ηε ζεκαζία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηδαλ σο

κηα

πιαηθφξκα αληαιιαγήο

απφςεσλ θαη

ελεκέξσζεο. Όκσο ,κε ηελ αχμεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ,

Πηελ δηεπξπκέλε πιένλ Δπξσπατθή Έλσζε, εηδηθά κεηά ηελ κεγαιχηεξε ζηελ ηζηνξία ηεο δηεχξπλζε θαηά ην έηνο 2004, δελ ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ εθηθηφ λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα θνηλνπνηήζεσλ φισλ ησλ ζπκθσληψλ, ηνπ νπνίνπ φιν ην βάξνο ειέγρνπ ζα έθεξε απνθιεηζηηθά ε Δπηηξνπή. Κε πξφηαζή ηεο σο εθ ηνχηνπ, ν Θαλνληζκφο 1/2003 αληηθαηέζηεζε ηηο απνθιεηζηηθέο εμνπζίεο πνπ απνιάκβαλε ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζπιινγηθά απφ έλα δίθηπν αξρψλ αληαγσληζκνχ, ην ιεγφκελν Δπξσπατθφ Γίθηπν Αληαγσληζκνχ («ΔΓΑ», «European Competition Network») 3

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 11


νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά άξρηζαλ λα ηελ ιακβάλνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο . Δμάιινπ, ν ίδηνο ν Θαλνληζκφο 1/2003 έρεη πξνσζήζεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ρξνληθνχο

εηζάγνληαο

πεξηνξηζκνχο

ην

ζηελ

λέν

ζχζηεκα

πξνζθφκηζε

«πξνδηθαζίαο»

απνδεηθηηθψλ

θαη

κέζσλ,

πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα αέλαεο πξνζθφκηζεο λέσλ ζηνηρείσλ θαη βνεζψληαο ζηελ ηαρχηεξε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δλ γέλεη, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνηειεί βαζηθφ «εξγαιείν» επηηάρπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ

αληηκεηψπηζεο

ησλ

πιεζσξηζηηθψλ

ηάζεσλ.

Έρεη

δε

πην

καθξνρξφληα θαη κφληκα απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο «ζπκθσλίαο θπξίσλ» κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο.

5. Ο Νόμορ 3959/2011 Ρν λνκνζρέδην θαηαηέζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2010 θαη έιαβε ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή

κεηά

απφ

δεκφζηα

δηαβνχιεπζε,

αιιά

θαη

ζεκαληηθέο

παξαηεξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ν λένο λφκνο πεξηέρεη έμη εηδψλ αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ Λφκν 703/1977 (φπσο απηφο ίζρπε θαη κεηά ηελ πην πξφζθαηε ηξνπνπνίεζή ηνπ ην 2009), πην ζπγθεθξηκέλα ζε: 

διαηάξειρ οςζιαζηικού δικαίος ζε ζσέζη με ηην εξέηαζη παπαβάζεων ηος ανηαγωνιζμού,

διαηάξειρ διαδικαζηικού σαπακηήπα ζε ζσέζη με ηην εξέηαζη παπαβάζεων ηος ανηαγωνιζμού,

διαηάξειρ οςζιαζηικού σαπακηήπα ζε ζσέζη με ηον έλεγσο ζςγκενηπώζεων,

διαηάξειρ διαδικαζηικού σαπακηήπα ζε ζσέζη με ηον έλεγσο ζςγκενηπώζεων,

διαηάξειρ ζσεηικέρ με ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ Επιηποπήρ Ανηαγωνιζμού και ηιρ απμοδιόηηηερ αςηήρ,

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 12


διαηάξειρ ζσεηικέρ με ηα ένδικα μέζα.

Κπνξεί λα ιερζεί φηη απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε

εθαξκνγή

ησλ

θαλφλσλ

ηνπ

Διεχζεξνπ

Αληαγσληζκνχ, αθνχ νη δηαηάμεηο ηνπ: πξνζεγγίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ, επηηξέπνπλ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κεγαιχηεξε επειημία θαη έκθαζε ζηα κείδνλα δεηήκαηα ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ελδπλακψλνπλ ην απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα θαηά ησλ θαξηέι, δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξε έλδηθε πξνζηαζία αιιά θαη ελεξγφηεξν ξφιν ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηνλ Λφκν 3959/2011.

5.1. Διαηάξειρ οςζιαζηικού δικαίος 4 ζε ζσέζη με ηην εξέηαζη παπαβάζεων ηος ανηαγωνιζμού. Οεηά αλαθέξεηαη φηη νη Δλσζηαθνί Θαλνληζκνί Νκαδηθήο Απαιιαγήο 5 ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο δελ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 1 ηεο Ππλζήθεο γηα ηελ Ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ (ΠΙΔΔ) (άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ λένπ λφκνπ). Πχκθσλα κε ηελ Ππλζήθε απηή, νη ελ ιφγσ νη δηαηάμεηο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ζπκθσλίεο επηρεηξήζεσλ,

κεηαμχ

απνθάζεηο ελψζεσλ θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο,

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ, 4

Νπζηαζηηθφ Γίθαην: Οπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηψλ ή ηηο ζρέζεηο πνιηηψλ θαη θξάηνπο. Δίλαη εθείλνο πνπ ξπζκίδεη ηηο βηνηηθέο ζρέζεηο, ηελ θηήζε δηθαησκάησλ θαη ηελ γέλεζε ππνρξεψζεσλ θαη επηβάιιεη θπξψζεηο. 5 Νη Θαλνληζκνί Νκαδηθήο Απαιιαγήο αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θάζεηεο ζπκθσλίεο, δειαδή ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο. Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 13


ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη ζπγρξφλσο εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία ζηνπο θαηαλαισηέο. Ρα πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 αλέξρνληαη κέρξη πνζνζηνχ 10% (αληί γηα 15%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία έπαπζε ε παξάβαζε ή, αλ απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ή ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο αληηζηνίρσο. Δπίζεο πξνζηίζεηαη φηη ζε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ (άξζξν 25 παξάγξαθνο 2α ηνπ λένπ λφκνπ). Δθηφο απφ ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, πνπ έζεηε σο θξηηήξηα ν Λφκνο 703/77 ηα νπνία δηαηεξνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε θαηά

ηνλ

ππνινγηζκφ

ηνπ

πξνζηίκνπ,

αλαθέξνληαη

επηπιένλ

ε

γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο παξάβαζεο, ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ απνθφκηζε. Κάιηζηα, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ην χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ παξάβαζε, ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ (άξζξν 25 παξάγξαθνο 2α ηνπ λένπ λφκνπ) αθφκα θαη αλ ην χςνο ηνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο

2

ηνπ

λένπ

λφκνπ.

Πε

πεξίπησζε

θαζπζηέξεζεο

ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφθαζε, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη πξφζηηκν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 10.000 επξψ γηα θάζε επηπιένλ εκέξα θαζπζηέξεζεο. Λέα πξνζζήθε φζνλ αθνξά ηελ επζχλε θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζκνχ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηελ Δπηηξνπή λα επηβάιιεη ζηα ππεχζπλα θπζηθά πξφζσπα, εθηφο απφ ηελ επζχλε πνπ ππέρνπλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία εηο νιφθιεξνλ κε ην νηθείν λνκηθφ πξφζσπν γηα θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, θαη απηνηειέο (δηνηθεηηθφ) πξφζηηκν απφ €200.000 έσο €2.000.000, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηείραλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο, ζηελ Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 14


νξγάλσζε ή ηελ δηάπξαμε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε ε ζέζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξάλνκε πξάμε (άξζξν 25 παξάγξαθνο 2γ ηνπ λένπ λφκνπ). Ρν επηβαιιφκελν ή απεηινχκελν πξφζηηκν ζε πεξίπησζε πνπ ηελ παξάβαζε δηέπξαμε έλσζε επηρεηξήζεσλ θαη απηή ζπλδέεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο (ε ηειεπηαία απηή θξάζε απνηειεί πξνζζήθε πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηνλ πξντζρχνληα λφκν) κπνξεί, ζχκθσλα κε ηνλ λέν λφκν, λα αλέξρεηαη κέρξη 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κειψλ απηήο ηεο ηξέρνπζαο ή ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο, πνζνζηφ πνπ επίζεο έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξντζρχνπζα ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη 15%. Λέα πξφβιεςε απνηεινχλ φζα αθνινπζνχλ ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε θαη αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ ε έλσζε δελ είλαη αμηφρξεε6 κε απνηέιεζκα λα κε δχλαηαη ε ίδηα λα θαηαβάιιεη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηε λέα ξχζκηζε, ε έλσζε είλαη ππνρξεσκέλε λα δεηήζεη εηζθνξέο απφ ηα κέιε ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλεηζθνξέο απηέο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε ηειεπηαία

κπνξεί λα

απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ απεπζείαο απφ θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη εθπξφζσπνη ησλ νπνίσλ αλήθαλ ζηα εκπιεθφκελα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο έλσζεο. Όηαλ έρεη απαηηήζεη πιεξσκή ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηε

γηα

ηελ

πξνζηίκνπ,

κπνξεί

εμαζθάιηζε

λα

απαηηήζεη

ηεο

νινζρεξνχο

πιεξσκή

ηνπ

πιεξσκήο ππνινίπνπ

ηνπ απφ

νπνηνδήπνηε κέινο ηεο έλσζεο πνπ είρε ελεξγή δξάζε ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ζπλέβε ε παξάβαζε. Υζηφζν, δελ απαηηεί

πιεξσκή απφ

επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ εθήξκνζαλ ηελ παξάλνκε απφθαζε ηεο έλσζεο ή φηη είηε δελ είραλ αληηιεθζεί ηελ χπαξμή ηεο, είηε απνζηαζηνπνηήζεθαλ ελεξγά απφ απηήλ πξηλ αξρίζεη ε Δπηηξνπή 6

Κία δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη αμηφρξεε αλ ηα έζνδα πνπ παξάγεη είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα έμνδα πνπ δεκηνπξγεί, δειαδή κε κηθξή πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο. Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 15


Αληαγσληζκνχ λα δηεξεπλά ηελ ππφζεζε. Ζ νηθνλνκηθή επζχλε θάζε επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο ή ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο (άξζξν 25 παξάγξαθνο 3 ηνπ λένπ λφκνπ). Ζ δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα επηβάιεη απηνηειέο πξφζηηκν ζηα αλσηέξσ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηείραλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο, ζηελ νξγάλσζε ή ηε δηάπξαμε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηείθεηαο ζε θπζηθά πξφζσπα αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ

απνθαζηζηηθά ζηε δηαπίζησζε θαη εμάξζξσζε αληη-

αληαγσληζηηθψλ πξαθηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη θίλεηξν ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Δπηηξνπή. Ρέινο, πξνβιέπεηαη ε αλακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο απηψλ. Δηζάγεηαη πεληαεηήο πξνζεζκία παξαγξαθήο γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ην πξφηππν ηνπ Θαλνληζκνχ 1/2003. Ζ παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο θαη ζε πεξίπησζε φπνπ κηα παξάβαζε είλαη δηαξθήο ή έρεη δηαπξαρζεί θαηά εμαθνινχζεζε φπνηε αξρίδεη απφ ηελ εκέξα παχζεο ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο (άξζξν 42 παξάγξαθνη 1,2). Ζ εηζαγσγή ηεο παξαγξαθήο ζα απμήζεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ζα επηηξέςεη θαη ζηελ Δπηηξνπή αληαγσληζκνχ λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε παξνχζεο θαη φρη παξειζνχζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο παξαβάζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Πεκεηψλεηαη φηη ην άξζξν 50 («Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο») νξίδεη (ζηελ παξάγξαθν 7) φηη ε παξαγξαθή θαηαιακβάλεη θαη ηηο παξαβάζεηο πνπ έρνπλ ηειεζηεί πξηλ ηεο έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη δελ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ Δπηηξνπή. Δηζάγνληαη απζηεξφηεξεο πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θαξηέι. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε αθνξά ζε επηρεηξήζεηο

πνπ

είλαη

κεηαμχ

ηνπο

πξαγκαηηθνί

ή

δπλεηηθνί

αληαγσληζηέο, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ θαη Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 16


ρξεκαηηθή πνηλή απφ €100.000 έσο €1.000.000, ελψ ζηνλ πξντζρχνληα λφκν ε ρξεκαηηθή πνηλή θπκαηλφηαλ κεηαμχ €15.000 θαη €150.000 θαη ε επηβνιή θπιάθηζεο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. Γηαηεξείηαη ε ρξεκαηηθή πνηλή απφ €15.000 έσο €150.000 γηα φπνηνλ πξνβαίλεη ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά (άξζξν 44 παξάγξαθνο 1 ηνπ λένπ λφκνπ). Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ θπιάθηζεο γηα ηα θαξηέι (δχν ρξφληα αληί έμη κελψλ) δηθαηνινγείηαη απφ ηελ πνηληθή απαμία ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο επηθέξνπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη αλακέλεηαη λα δξάζεη απνηξεπηηθά ζηελ αλάπηπμε αληη-αληαγσληζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Θαηά ηνλ Λφκν 703/77 ε ππαγσγή ηεο νηθείαο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα επηείθεηαο 7 αίξεη ην αμηφπνηλν γηα ηα ππεχζπλα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα απαιιάζζεη απφ ηελ εηο νιφθιεξνλ επζχλε γηα ηελ ελ ιφγσ νξηδφληηα ζχκπξαμε 8. Πηνλ λέν λφκν πξνζηίζεηαη πσο αλ ε ππαγσγή ζην πξφγξακκα επηείθεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβνιή κεησκέλνπ πξνζηίκνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 25 θαη φρη ηελ πιήξε απαιιαγή, ηεο νπνίαο κφλν ην απνηέιεζκα ζε ζρέζε ηνπο δξάζηεο νξίδεη ν πξντζρχνλ λφκνο (άξζε ηνπ αμηνπνίλνπ),

ηφηε ζηνπο δξάζηεο ησλ

πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 επηβάιιεηαη πνηλή κεησκέλε θαηά ην άξζξν 83 Ξ.Θ. (άξζξν 44 παξάγξαθνο 3 ηνπ λένπ λφκνπ). Απινχζηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν 703/77, έλα

θπζηθφ πξφζσπν ην

νπνίν εξγάδνληαλ ή ζπκκεηείρε ζε κηα εηαηξεία, ε νπνία είρε έξζεη ζε κηα νξηδφληηα ζχκπξαμε κε κηα άιιε, θαη ήηαλ αλακεκεηγκέλνο ζηελ ππφζεζε απηή, ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα δηεπθφιπλαλ ηελ δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο ζχκπξαμεο θαη ζα απαιιάζζνληαλ απφ νπνπδήπνηε πνηλή ή πξφζηηκν. Κε ηνλ λέν Λφκν γηα λα απνθεχγνληαη νη ηπρψλ απζαίξεηεο ή αβάζηκεο 7

Ρν ελ ιφγσ Ξξφγξακκα, πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο ή κείσζεο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.703/1977 «Ξεξί Διέγρνπ Κνλνπσιίσλ, Νιηγνπσιίσλ θαη Ξξνζηαζίαο ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ» 8 Υο νξηδφληηεο ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ λννχληαη νη ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο λνκηθά απηφλνκεο θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο , πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζπληνλίδνπλ παξακέηξνπο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο δξάζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ζηελ ζρεηηθή αγνξά. Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 17


θαηαγγειίεο, νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θέξεηαη λα είλαη αλακεκηγκέλν ζηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ιφγσ κηαο νξηδφληηαο ζχκπξαμεο, δελ απαιιάζζεηαη πιήξσο, αιιά ηηκσξείηαη κε κεησκέλε πνηλή. Δπίζεο, νπνηαδήπνηε νξηδφληηα ζχκπξαμε, ε νπνία δεκηνπξγεί ζηξέβισζε ζηνλ αληαγσληζκφ κπνξεί λα θαηαγγειζεί θαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο, αιιά ζίγνληαη απφ ηηο πξάμεηο απηψλ. Πρεηηθή είλαη θαη ε επφκελε δηάηαμε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: Ν ππαίηηνο ή νη ζπκκέηνρνη ζε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 κέλνπλ αηηκψξεηνη, αλ κε δηθή ηνπο ζέιεζε θαη πξηλ εμεηαζζνχλ νπσζδήπνηε γηα ηελ πξάμε ηνπο ηελ αλαγγείινπλ ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα αξρή, πξνζθνκίδνληαο ζπγρξφλσο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πε θάζε πεξίπησζε, αλ ηα σο άλσ πξφζσπα ζπκβάινπλ νπζησδψο, κε ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ ζηηο αξρέο, ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξάμεηο απηέο άιιεο επηρείξεζεο, ηηκσξνχληαη κε πνηλή κεησκέλε θαηά ην άξζξν 83 Ξ.Θ. (άξζξν 44 παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ λένπ λφκνπ). Ξξνβιέπεηαη ξεηά, φηη ζηηο δίθεο ζηηο νπνίεο αθνξνχλ νη παξαβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δχλαηαη λα παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγνλ θάζε πξφζσπν, ην νπνίν ζίγεηαη άκεζα απφ ηηο πξάμεηο απηέο. (άξζξν 44 παξάγξαθνο 6 ηνπ λένπ λφκνπ).

5.2. Διαηάξειρ διαδικαζηικού σαπακηήπα ζε ζσέζη με ηην εξέηαζη παπαβάζεων ηος ανηαγωνιζμού. Θαηαξγείηαη ε γλσζηνπνίεζε ζπκθσληψλ θαη ζπκπξάμεσλ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ πξντζρχνληνο λφκνπ. Δπέξρεηαη κε ην ηξφπν απηφ πιήξεο ελαξκφληζε κε ηνλ Θαλνληζκφ Δ.Δ 1/2003. Γειαδή πιένλ δελ απαηηείηαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, ζχκπξαμε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηελ ζχλαςε, ιήςε ή ηέιεζε ηνπο. Ζ απφθαζε απηή αθνξά ηηο ζπκπξάμεηο ή ζπκθσλίεο

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 18


επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο δελ έρεη κεηαβιεζεί ή αιιάμεη ν έιεγρνο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Δηζάγεηαη ην ζχζηεκα ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνζέζεσλ. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνζέζεσλ δχλαηαη, φηαλ απηφ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν, λα

αλαζεσξείηαη

κε

απφθαζε

ηνπ

Γεληθνχ

Γηεπζπληή,

ε

νπνία

ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ πξψηε Νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο. Ζ Νινκέιεηα δχλαηαη λα απνξξίπηεη

ηελ

απφθαζε

ηνπ

Γεληθνχ

Γηεπζπληή.

Ζ

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη ζε Νινκέιεηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα (άξζξν 14 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν 1ε ηνπ λένπ λφκνπ). Νη απνξξηπηηθέο απνθάζεηο θαηαγγειηψλ ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θαηαγγέιινληα κέζα ζε 30 κέξεο απφ ηεο ιήςεο ηνπο θαη πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο. Ρν ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο δελ θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαγγέιινληα νχηε δεκνζηνπνηείηαη. Σξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ εζσηεξηθφ ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Ζ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ε Δηζήγεζε πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Νινκέιεηα δηεπξχλεηαη απφ 90 κέξεο ζε 120 κέξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ έιεγρν ζπγθεληξψζεσλ 9, ελψ κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη 60 κέξεο (ζε αληίζεζε κε ηηο 30 κέξεο πνπ πξνέβιεπε ν Λφκνο 703/77) – (άξζξν 15 παξάγξαθνο 4 ηνπ λένπ λφκνπ). Θάζε απφθαζε ιακβάλεηαη εληφο 12 κελψλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο ππφζεζεο ζηνλ Δηζεγεηή θαη φρη εληφο 6 κελψλ φπσο πξνέβιεπε ν Λφκνο 703/77, κε δηαηήξεζε ηεο δπλαηφηεηαο παξάηαζεο γηα άιινπο δχν κήλεο. (άξζξν 15 παξάγξαθνο 5 ηνπ λένπ λφκνπ). Ρα ηκήκαηα πνπ εμεηάδνπλ ππνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 5, αλ θαη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν,

Ππγθεληξψζεηο είλαη ζπκθσλίεο ράξε ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε απνθηά ηνλ έιεγρν άιιεο ή άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηαβάιιεη έηζη ηελ δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαζψο θαη ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία δξνπλ. 9

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 19


εηζάγνληαη

ππνρξεσηηθά

ζε

ηεηξακειή,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

Δηζεγεηή, ηκήκαηα. Ν Λφκνο 703/77 αλαθεξφηαλ ζε ηξηκειή ηκήκαηα. Ξξνζηίζεηαη πσο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δηαζθέςεηο ηεο Νινκέιεηαο θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπκκεηέρεη ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ (άξζξν 15 παξάγξαθνο 6 θαη 7 ηνπ λένπ λφκνπ). Απφ ηα ηκήκαηα απηά εμαηξνχληαη ππνζέζεηο κεγάιεο

ζεκαζίαο

πνπ

εηζάγνληαη

κε

απφθαζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ ζηελ Νινκέιεηα. Ζ

πξνζεζκία

θιήζεο

γηα

λα

παξαζηνχλ

απηνπξνζψπσο

ή

δηα

πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ζηε ζπδήηεζε επί ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ θαηαγγειηψλ

πνπ

ππνβάιινληαη

ζχκθσλα

κε

ηνλ

παξφληα

λφκν

δηεπξχλεηαη απφ 30 ζε 45 κέξεο (άξζξν 15 παξάγξαθνο 9 ηνπ λένπ λφκνπ). Πχκθσλα

κε

ηνλ

λέν

λφκν,

ηα

απνκαγλεηνθσλεκέλα

πξαθηηθά

θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ζηα κέξε ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ην πέξαο ηεο ελψπηνλ η εο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο, ελψ ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ ππνκλήκαηνο μεθηλά απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ πξαθηηθψλ. Πην πξντζρχνλ δίθαην αλαθεξφηαλ φηη ε παξάδνζε γίλεηαη κέζα ζε 10 κέξεο απφ ην πέξαο ηεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δηαδηθαζίαο (άξζξν 15 παξάγξαθνο 10 ηνπ λένπ λφκνπ).

5.3. Αλλαγέρ πος ειζάγονηαι ζσεηικά με ηιρ καηαγγελίερ Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δίδεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο θαηαγγειίεο πνπ ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14, παξάγξαθνο 2 , ζηνηρείν (ηε) ηνπ λένπ λφκνπ (άξζξν 36 παξάγξαθνο 3 ηνπ λένπ λφκνπ)

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 20


Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αμηνινγεί αλ ηα ζηνηρεία θαη νη ηζρπξηζκνί πνπ ηίζεληαη ππφςε ηεο

απφ ηνλ θαηαγγέιινληα

ζπληζηνχλ ελδείμεηο

παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε Ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ απφ ηελ

αμηνιφγεζε

απηή

δελ

πξνθχπηνπλ

ελδείμεηο

παξάβαζεο

ησλ

πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ, ε θαηαγγειία ινγίδεηαη σο πξνθαλψο αβάζηκε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λένπ λφκνπ (άξζξν 36 παξάγξαθνο 4 ηνπ λένπ λφκνπ). Πχκθσλα

κε

ηνλ

πξντζρχνληα

λφκν

ε

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ

ππνρξενχληαλ λα εθδψζεη απφθαζε κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαηαγγειίαο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη 2 κήλεο, πξφβιεςε πνπ αληηθαζίζηαηαη ζηνλ λέν λφκν απφ δηάηαμε ε νπνία νξίδεη φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθαίλεηαη επί ησλ θαηαγγειηψλ εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο θάζε ππφζεζεο, ηεξνχκελεο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ή ηνπ άξζξνπ 37 (άξζξν 36 παξάγξαθνο 5). Υζηφζν, πξνβιέπεηαη ζπλνπηηθή δηαδηθαζία επί θαηαγγειηψλ, είηε γηα θαηαγγειίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (ηνπνζέηεζε ζην αξρείν εληφο πέληε κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο), είηε γηα πξνθαλψο αβάζηκεο θαηαγγειίεο (ηνπνζέηεζε ζην αξρείν εληφο ελλέα κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο) (άξζξν 37 παξα.1 θαη 2 ηνπ λένπ λφκνπ). Νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 απνζθνπνχλ ζηελ εθθαζάξηζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ψζηε λα επηθεληξσζεί ε δξάζε ηεο ζε ππνζέζεηο ηξέρνληνο ελδηαθέξνληνο πξνο φθεινο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ζέζε ζην Αξρείν ησλ ππνζέζεσλ πνπ είραλ εηζαρζεί ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ 31.12.2003 θαη δελ έρνπλ εμεηαζζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κε ηελ ηήξεζε δηαηππψζεσλ απμεκέλεο δεκνζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηαγγέιινληεο λα δεηήζνπλ λα κελ ηεζεί ε θαηαγγειία ηνπο ζην Αξρείν. Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 21


Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ αιιά θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή νη παξαβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε εηζαρζεί ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο, είηε κεηά απφ απηεπάγγειηε έξεπλα, είηε κεηά απφ αίηεκα ηνπ ΢πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο). Κε ην άξζξν 42 επηηπγράλεηαη ε θάιπςε ελφο ζεκαληηθνχ θελνχ κε ηελ εηζαγσγή δηάηαμεο πεξί πεληαεηνχο παξαγξαθήο ησλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ

ηνπ

παξφληνο

λφκνπ

πνπ

παξέρνπλ

ζηελ

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη θπξψζεηο, θαηά ην πξφηππν ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ (Θαλνληζκφο 1/2003) θαη ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ Θξαηψλ - Κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηαζέηνπλ ξεηέο δηαηάμεηο παξαγξαθήο. Ζ εηζαγσγή ηεο παξαγξαθήο ζα απμήζεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ζα επηηξέςεη θαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε παξνχζεο θαη φρη παξειζνχζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο παξαβάζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δίλαη απηνλφεην

φηη

ε

έλαξμε

ηνπ

ρξφλνπ

παξαγξαθήο

επί

δηαξθψλ

παξαβάζεσλ ή παξαβάζεσλ θαη’ εμαθνινχζεζε, άξρεηαη απφ ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο θαη φρη απφ ην ρξφλν έλαξμεο απηήο.

5.4. Διαηάξειρ οςζιαζηικού σαπακηήπα ζε ζσέζη με ηον έλεγσο ζςγκενηπώζεων 10. Ξξνζηίζεηαη εδάθην ζηνλ νξηζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε φηαλ ηνλ έιεγρν αζθεί πξφζσπν νξηδφκελν απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, πηψρεπζεο, παχζεο πιεξσκψλ, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο. (άξζξν 5 παξάγξαθνο 6β ηνπ λένπ λφκνπ ). Ζ ζπγθέληξσζε είλαη ζπκθσλία ράξε ζηελ νπνία κηα επηρείξεζε απνθηά ηνλ έιεγρν άιιεο ή άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη έηζη κεηαβάιιεη ηελ δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαζψο θαη ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία δξνπλ. Νη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ζπγθεληξψζεσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζην θεθάιαην κηαο άιιεο ή άιισλ επηρεηξήζεσλ, ε νιηθή ή ε κεξηθή απφθηεζε απφ κηα εηαηξεία ηνπ ελεξγεηηθνχ άιιεο ή άιισλ εηαηξεηψλ θαη ηέινο ε ζπγρψλεπζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ λνκηθά αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ ζε κηα λέα. 10

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 22


Θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ησλ ιεγφκελσλ «κηθξψλ ζπγθεληξψζεσλ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 4α θαζψο θαη ε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζπκπξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ πξντζρχνληνο λφκνπ. Θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο απαγνξεπκέλεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ

ζπγθέληξσζεο

απφ

ηνπο

΢πνπξγνχο

Ξεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο θαη Νηθνλνκηθψλ. Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηνπ πξντζρχνληνο

λφκνπ

ζχκθσλα

κε

ηελ

νπνία

«Ππγθέληξσζε

πνπ

απαγνξεχζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα εγθξηζεί κε εηδηθά

αηηηνινγεκέλε

απφθαζε

ησλ

΢πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο

θαη

Νηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 4δ, φηαλ ε ζπγθέληξσζε παξνπζηάδεη γεληθφηεξα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ

ηνπ

αληαγσληζκνχ

πνπ

ζα

πξνθχςεη

απφ

απηή

ηε

ζπγθέληξσζε ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ππέξηεξνπ δεκφζηνπ θαη γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ επξσπατθή θαη δηεζλή αγνξά, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο». Γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ Λ703/77 δίλνληαλ ε δπλαηφηαηα, νη ππνπξγνί Αλάπηπμεο θαη Νηθνλνκηθψλ λα εγθξίλνπλ κηα ζχκπξαμε, ε νπνία είρε ραξαθηεξηζηεί απαγνξεπκέλε απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Νη αξκφδηνη ππνπξγνί κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα εάλ πίζηεπαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκπξαμε ζα σθεινχζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Διιεληθή Νηθνλνκία, είηε κε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, είηε κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επξσπατθέο θαη δηεζλήο αγνξέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμνπζία ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ αθαηξείηαη κε ηνλ λέν Λφκν 3959/11 θαη ,ζε πεξίπησζε απαγφξεπζε ζχκπξαμεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 23


Απμάλεηαη

ην

πξφζηηκν

γηα

ππαίηηα

παξάβαζε

ηεο

ππνρξέσζεο

γλσζηνπνίεζεο ζπγθεληξψζεσλ, δειαδή φηαλ πξνθχπηεη κεηαβνιή ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ ζπγρψλεπζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνεγνπκέλσο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ή ηκεκάησλ επηρεηξήζεσλ ή ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξφζσπν ή ε επηρείξεζε απνθηά ηνλ έιεγρν ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκαηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ, ζε ηνπιάρηζηνλ €30.000 θαη έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ (απφ €15.000 έσο 7% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ίζρπε θαηά ηνλ λ.703/77) (άξζξν 6 παξάγξαθν 4 ηνπ λένπ λφκνπ). Ξεξαηηέξσ ε ελ ιφγσ δηάηαμε δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε ε νηθνλνκηθή ηζρχο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, ην πιήζνο ησλ επεξεαδφκελσλ αγνξψλ θαη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ αληαγσληζκφ.

5.5. Διαηάξειρ διαδικαζηικού σαπακηήπα ζε ζσέζη με ηον έλεγσο ζςγκενηπώζεων Πεκαληηθέο αιιαγέο πξνηείλνληαη ηφζν ζηε πξνζεζκία γηα ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο (επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ) κίαο ζπγθέληξσζεο φζν θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εμέηαζήο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φπνπ αθεηεξία γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεζκίεο είλαη ε εθθίλεζε πιήξνπο δηεξεχλεζεο ηεο εθάζηνηε ζπγθέληξσζεο. Α) Ζ πξνζεζκία γλσζηνπνίεζεο επηκεθχλεηαη ζηηο 30 εκέξεο (αληί γηα 10 εκέξεο)

απφ

ηελ

ππνγξαθή/ζχλαςε

ηεο

ζπκθσλίαο/

αλάιεςε

ππνρξέσζεο γηα ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο. Β) Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε, εθδίδεηαη: είηε πξάμε ηνπ Ξξνέδξνπ φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ζπγθεληξψζεσλ, είηε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε, παξφηη εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ζπγθεληξψζεσλ, δελ

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 24


πξνθαιεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, είηε πξάμε ηνπ Ξξνέδξνπ φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη πξνθαιεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά, θαη γηα απηφ θηλεί ηε δηαδηθαζία ηεο πιήξνπο δηεξεχλεζεο. Γ) Ζ ππφζεζε εηζάγεηαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εληφο 45 εκεξψλ (έθδνζε Δηζήγεζεο) απφ ηελ εκέξα εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πιήξνπο δηεξεχλεζεο Γ) Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πξέπεη λα εθδνζεί εληφο 90 εκεξψλ απφ εκέξα εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πιήξνπο δηεξεχλεζεο Δ) Νη δεζκεχζεηο πνπ ππνβάινπλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο 65 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πιήξνπο δηεξεχλεζεο ΠΡ) Ζ Δηζήγεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δεζκεχζεσλ θαηαηίζεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο Ε) Ζ ππφ Γ πξνζεζκία ησλ 90 εκεξψλ παξαηείλεηαη ζε 105 εκέξεο ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζε δεζκεχζεσλ (εθηφο εάλ έρνπλ πξνηαζεί ζε κηθξφηεξν δηάζηεκα ησλ 55 εκεξψλ). Πεκεηψλεηαη φηη: Νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο (Β) ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίπησζε, (Γ), (Γ) θαη (Ε) κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α)

αλ

ζπκθσλήζνπλ

νη

επηρεηξήζεηο

πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζηε

ζπγθέληξσζε, β)

αλ ε γλσζηνπνίεζε είλαη ιαλζαζκέλε ή παξαπιαλεηηθή, κε

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο. Νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ (Β) ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίπησζε

κπνξνχλ

επίζεο

λα

παξαηαζνχλ

αλ

ην

έληππν

ηεο

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 25


γλσζηνπνίεζεο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί πιήξσο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηνπνηνχκελεο

ζπγθέληξσζεο

θαη

εθφζνλ

νη

γλσζηνπνηνχληεο

εηδνπνηεζνχλ γηα απηφ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά εξγάζηκσλ (7) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε σο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξνζήθνπζαο γλσζηνπνίεζεο. Νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο γηα ηε (Β), δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίπησζε, (Γ), (Γ) θαη (Ε) αλαζηέιινληαη θαη’ εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεηο

δελ

ζπκκνξθψλνληαη

πξνο

ηελ

ππνρξέσζε

παξνρήο

πιεξνθνξηψλ θαηά ην άξζξν 38 ηνπ Λένπ Λφκνπ, θαη εθφζνλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο εηδνπνηεζνχλ γηα απηφ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ είρε ηαρζεί γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ λφκσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο φιεο νη δεκφζηεο αξρέο θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε άξλεζεο, δπζηξνπίαο , θαζπζηέξεζεο πιεξνθνξηψλ

ή

ζε

πεξίπησζε

παξνρήο

ειιείπσλ

ή

αλαθξηβψλ

πιεξνθνξηψλ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ‘ε ελψζεηο επηρεηξήζεσλ , δηεπζπληέο θαη ππαιιήινπο, φπσο θαη ηδηψηεο ή Λ.Ξ.Η.Γ. επηβάιιεη πξφζηηκν 15.000 επξψ κε αλψηαην φξην ην 1 % ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο ε ππαιιήινπο Λ.Ξ.Γ.Γ. αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε, θαζψο νη πην πάλσ παξαβάζεηο ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ( άξζξν 38 παξάγξαθνη 2, 3 ηνπ λένπ Λφκνπ). Πηελ πεξίπησζε απηή, σο ρξνληθφ ζεκείν επαλέλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο παξνρήο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ησλ πιήξσλ θαη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ θαηά ην άξζξν 38 ηνπ Λένπ Λφκνπ.

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 26


5.6. Διαηάξειρ ζσεηικέρ με ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία ηηρ Επιηποπή Ανηαγωνιζμού, ηιρ απμοδιόηηηερ αςηήρ αλλά και ηιρ απμοδιόηηηερ ηος εποπηεύονηορ Υποςπγού. Πηνλ λέν λφκν νξίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζα ζπγθξνηείηαη πιένλ απφ 8 ηαθηηθά κέιε, απφ ηα νπνία έλα είλαη ν Ξξφεδξνο, έλα ν Αληηπξφεδξνο,

ηέζζεξηο

Δηζεγεηέο

πιήξνπο

θαη

απνθιεηζηηθήο

απαζρφιεζεο θαη δχν Αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε πιήξνπο, είηε κεξηθήο απαζρφιεζεο (αληί 9 κειψλ πνπ ίζρπε κε ηνλ Λ. 703/77). Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη ζηελ αλαπιήξσζε ησλ κειψλ, θαζψο ηνλ Ξξφεδξν θσιπφκελν, απφληα ή ειιείπνληα αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ν θαηά δηνξηζκφ αξραηφηεξνο ησλ Δηζεγεηψλ. Δηζεγεηή δε θσιπφκελν ή ειιείπνληα αλαπιεξψλεη άιινο εθ ησλ Δηζεγεηψλ θαηά ηελ σο άλσ θαηά δηνξηζκφ αξραηφηεηα (άξζξν 12 παξάγξαθνο 2 ηνπ λένπ λφκνπ). Ν

Ξξφεδξνο

θαη

ν

Αληηπξφεδξνο

ηεο

Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ

επηιέγνληαη απφ ηε Βνπιή ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 Α παξάγξαθνο 2 ηνπ Ππληάγκαηνο, κε απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ξξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, θαη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηεο Βνπιήο δηαδηθαζία, δηνξίδνληαη δε κε απφθαζε ηνπ ΢πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ξξνέδξσλ ηεο Βνπιήο. Ρα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαζψο θαη νη Δηζεγεηέο επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ ΢πνπξγφ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο 11.Ζ δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θηλείηαη θάζε θνξά δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ πξνεγνχκελσλ κειψλ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 3 ηνπ λένπ λφκνπ).

Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο είλαη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο επί ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη επί ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ΚΚΔ), θαζψο θαη ε επεμεξγαζία πξνηάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα ηεο δεκφζηαο δσήο. 11

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 27


Αιιαγή ζε ζρέζε κε ηνλ πξντζρχνληα λφκν επίζεο απνηειεί ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ,

ηαθηηθψλ

θαη

αλαπιεξσκαηηθψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δηζεγεηψλ ζε πεληαεηή (απφ ηξηεηή), αιιά κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κφλν γηα κία επηπιένλ ζεηεία πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηεί απφ ηνλ εθινγηθφ θχθιν(άξζξν 12 παξάγξαθνο 3 ηνπ λένπ λφκνπ). Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γλσζηνπνηνχλ ζηνλ ΢πνπξγφ Νηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηελ παξνρή ππεξεζίαο, ζπκβνπιήο, εξγαζίαο ή έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη κε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Αληίζηνηρε

ππνρξέσζε

έγγξαθεο

ελεκέξσζεο

ηνπ

Ξξνέδξνπ

ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, πθίζηαηαη θαη γηα θάζε έξγν, εξγαζία, ππεξεζία, ζπκβνπιή ή εληνιή πνπ παξέρνπλ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Δθφζνλ απφ ηηο σο άλσ γλσζηνπνηήζεηο πξνθχπηεη πξνεγνχκελε ή πθηζηάκελε ζρέζε ηνπ κέινπο κε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε ππφ εμέηαζε ππφζεζε, δειψλεηαη θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε απηή (άξζξν 12 παξάγξαθνο 4 ηνπ λένπ λφκνπ). Δηζάγεηαη απαγφξεπζε γηα φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα αφξηζην δηάζηεκα (αληί ηεο ηξηεηίαο) κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, κε ην πέξαο ηνπ νπνίνπ λα επηηξέπεηαη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα παξέρνπλ ππεξεζία κε έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξία ή επηρείξεζε επί ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ ηηο νπνίεο νη ίδηνη ρεηξίζηεθαλ ή επί ησλ νπνίσλ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε ιήςε απφθαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. (άξζξν 12 παξάγξαθνο 9 ηνπ λένπ λφκνπ).

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 28


Γηα παξάδεηγκα, κε ηνλ Λ703/77, κέινο ηεο Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κεηά ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ηελ δηέιεπζε ηξηψλ ρξφλσλ ζα κπνξνχζε λα εξγαζηεί ζε επηρείξεζε πνπ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη ρεηξηζηεί δηθή ηεο ππφζεζε. Κε ηνλ λέν Λφκν, ε απαγφξεπζε απηή, ηζρχεη γηα αφξηζην δηάζηεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαγφξεπζε έρεη λφεκα, θαζψο κηα εηαηξεία ε νπνία πξνζιακβάλεη πξψελ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ιάβεη πιεξνθφξεζε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα αιιάδεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζηελ αγνξά. Δπίζεο, πξνζηίζεηαη πσο ν Ξξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά, δελ επηηξέπεηαη, γηα δχν (2) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ γεληθψο ηελ ππεξάζπηζε ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (άξζξν 12 παξάγξαθνο 9 ηνπ λένπ λφκνπ). Απηφ ζεκαίλεη φηη, έλαο δηθεγφξνο, πξψελ κέινο ηεο Δ.Α, δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ππνζέζεηο εηαηξηψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαηά απνθάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ε Δπηηξνπή. Ζ

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ

ππνρξενχηαη

λα

θηλεί

αλά

ρξνληθά

δηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηελ πεληαεηία, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ γεληθφηεξα απφ ειεγθηέο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνζηέιινληαη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ ΢πνπξγφ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (άξζξν 22 ηνπ λένπ λφκνπ). Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαηππψλεη γλψκε ζρεηηθά κε ζρέδηα λφκσλ θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δχλαληαη λα εηζαγάγνπλ εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Ζ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 29


Αληαγσληζκνχ δχλαηαη θπβεξλεηηθφ

φξγαλν

λα ζην

δεηείηαη νπνίν

απφ ην αξκφδην θάζε

θαη

δηαβηβάδεηαη.

Ζ

θνξά

Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο κέζα ζε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 45 εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηή ηνπ ζέκαηνο. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ 45 εκεξψλ ε έιιεηςε ζρεηηθήο γλψκεο δελ εκπνδίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ρν άξζξν 38 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο (άξζξν 23 παξάγξαθνο 3 αιιά θαη 4 ηνπ λένπ λφκνπ). Θαηαξγείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη εηζάγεηαη πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα παξάβαζε ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Ρελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ θηλεί ην ΢πνπξγηθφ Ππκβνχιην

χζηεξα

απφ

πξφηαζε

ηνπ

΢πνπξγνχ

Νηθνλνκίαο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. Ρν Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην απνηειείηαη απφ έλαλ Πχκβνπιν Δπηθξαηείαο, έλαλ Αξενπαγίηε θαη έλαλ Θαζεγεηή Ξαλεπηζηεκίνπ κε εηδίθεπζε ζην δίθαην αληαγσληζκνχ ή ηα νηθνλνκηθά, κε ηξηεηή ζεηεία. Πε εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο

απφθαζεο

εθδίδεηαη

ζρεηηθή

πξάμε

ηνπ

΢πνπξγνχ

Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ

εθδίδεηαη

Απνθέληξσζεο

χζηεξα θαη

απφ

πξφηαζε

Ζιεθηξνληθήο

ηνπ

΢πνπξγνχ

Γηαθπβέξλεζεο,

Δζσηεξηθψλ,

ηνπ

΢πνπξγνχ

Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ηνπ ΢πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ην είδνο ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα (άξζξν 13 ηνπ λένπ λφκνπ). Αθφκα ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο ή άιιεο Αξρέο πνπ αζθνχλ έιεγρν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη παξέρεη ηελ ζπλδξνκή ηεο, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, ζηηο ελ ιφγσ Αξρέο φηαλ απηέο είλαη θαηά Λφκν αξκφδηεο θαηά ηελ εθαξκνγή ζηνπο εηδηθνχο απηνχο ηνκείο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΠΙΔΔ. Ν ιφγνο είλαη γηα λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο θαη λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 30


ξπζκηζηηθά

βάξε

πνπ

επηβαξχλνπλ

ηηο

επηρεηξήζεηο

(π.ρ.

δηπιή

γλσζηνπνίεζε). Δπίζεο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί ηελ ζπλδξνκή ησλ Αξρψλ απηψλ επί ππνζέζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε ίδηα έρεη αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ ζηνπο πην πάλσ εηδηθνχο ηνκείο (άξζξν 24 ηνπ λένπ λφκνπ). Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ λένπ Λφκνπ, ζε ελαξκφληζε

πξνο ηηο

δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 1/2003, ηίζεηαη ν θαλφλαο ηεο άξζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ λα εθαξκφζεη ηα άξζξα 101 θαη 102 ΠΙΔΔ, ζε πεξίπησζε θίλεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

6. Ένδικα μέζα Ξξνζζήθε λέαο ξχζκηζεο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ζε πεξίπησζε άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή κέξνπο ηνπ πξνζηίκνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ , ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% απηνχ. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο γίλεηαη δεθηή κέρξη ην σο άλσ αλψηαην κέξνο πξνζηίκνπ, θαη ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ επηβάιιεη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, φηαλ θξίλεηαη φηη ε άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζα πξνθαιέζεη ζηνλ αηηνχληα βιάβε

αλεπαλφξζσηε

ή

δπζρεξψο

επαλνξζψζηκε 12 ζε

πεξίπησζε

επδνθίκεζεο ηεο πξνζθπγήο. Αλ ην δηθαζηήξην εθηηκά φηη ε πξνζθπγή είλαη βάζηκε, κπνξεί λα δερζεί, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ηελ αίηεζε αλαζηνιήο, αθφκε θαη σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πξνζηίκνπ, αθφκε θαη αλ ε βιάβε ηνπ αηηνχληνο απφ ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο δελ θξίλεηαη σο αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο Αλεπαλφξζσηε ή ηδηαηηέξσο δπζρεξψο επαλνξζψζηκε πιηθή βιάβε είλαη εθείλε ε νπνία δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε πξφσξε ιχζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (πεξίπησζε αλεπαλφξζσηεο βιάβεο) ή εθείλε εθ ηεο νπνίαο θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθή ε ζπλέρηζε ηεο ππάξμεσο απηνχ (πεξίπησζε ηδηαηηέξσο δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο βιάβεο 12

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 31


επαλνξζψζηκε. Κε ηελ απφθαζε, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ή άιιν θαηάιιειν κέηξν, ην Γηθαζηήξην, αθφκε θαη ρσξίο λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, ιακβάλεη θαη θάζε αλαγθαίν κέηξν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο α) ηελ θαηάζεζε ζηελ Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ,

κέζα

ζε

ηαθηή

πξνζεζκία,

εγγπεηηθήο

επηζηνιήο 13 ζε πξψηε δήηεζε αμηφρξενπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, β) ηελ εγγξαθή απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε αθίλεην ηνπ αηηνχληνο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, γ) ηελ θαηάζεζε νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Ρν Γηθαζηήξην κπνξεί, αληί ησλ αλσηέξσ ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά,

λα

δηαηάμεη

ηελ

ηήξεζε

νπνηνπδήπνηε

άιινπ

θαηάιιεινπ φξνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο . Ζ ρνξήγεζε αλαζηνιήο απνθιείεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε έρεη ήδε εθηειεζζεί. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλεπαλφξζσηεο ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, αλ ην δηθαζηήξην εθηηκά φηη ε πξνζθπγή είλαη απαξάδεθηε ή αβάζηκε. Ζ αίηεζε κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλ θαηά ηε ζηάζκηζε ηεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θξίλεηαη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απνδνρή ζα είλαη ζνβαξφηεξεο απφ ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο (άξζξν 30 ηνπ λένπ λφκνπ). Θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ εθεηείνπ επηηξέπεηαη αίηεζε αλαηξέζεσο

ελψπηνλ

ηνπ

Ππκβνπιίνπ

ηεο

Δπηθξαηείαο

ζηνπο

δηαηειέζαληεο δηάδηθνπο θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ. Ζ πξνζεζκία αζθήζεσο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ είλαη ηξίκελε απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο θαη ε αίηεζε αλαηξέζεσο εθδηθάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Πηηο δίθεο απηέο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ επηρεηξήζεηο ή Κία εγγπεηηθή επηζηνιή είλαη έλα έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ θαη ελεξγεί σο εγγχεζε ηήξεζεο, απφ ηνλ εληνιέα (απηφλ γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε), ππνρξεψζεσλ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ ζε έλαλ δηθαηνχρν θαη νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηαηάμεηο λφκνπ ή απφ λφκηκεο ζπλαιιαγέο. Κπνξεί λα είλαη θαζνξηζκέλεο ή ανξίζηνπ δηάξθεηαο. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ κηα ηξηκεξήο ζρέζε, κε εκπιεθφκελα κέξε ηνλ εγγπεηή, ηνλ εληνιέα θαη ην δηθαηνχρν. 13

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 32


ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλέπξαμαλ κε ηελ δηάδηθν επηρείξεζε θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ (άξζξν 32 ηνπ λένπ Λφκνπ). Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν εηδηθψλ ηκεκάησλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ, παξεκβάζεσλ, αλαθνπψλ, εθέζεσλ θαη αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο πνπ αζθνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ, κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη απφ πξφηαζε ησλ ΢πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. Δπηπιένλ ε ζνβαξφηεηα ησλ ζεκάησλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ αγνξά απφ ηηο εθδηδφκελεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθάζεηο, επηβάιινπλ ηελ εθδίθαζή ηνπο ζε φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν ρξφλν. Ζ θαζπζηέξεζε εθδίθαζεο ζεκαίλεη δηαηήξεζε κε πγηψλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ή επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ, αιιά θαη γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην νπνίν ελ ηέιεη επσκίδεηαη ην κεγαιχηεξν βάξνο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξαθηηθψλ (άξζξν 33 ηνπ λένπ λφκνπ). Ρν άξζξν 35 ηνπ Λένπ Λφκνπ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα έηεξσλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ πεξί αληαγσληζκνχ. Πε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνλ θαλνληζκφ 1/2003, νξίδεηαη πιένλ ξεηά ζηελ παξάγξαθν 2 φηη ηα εζληθά δηθαζηήξηα πνιηηηθά θαη πνηληθά, είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο Ππλζήθεο γηα ηελ Ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νπζηαζηηθά δηνξζψλεη ην ζθάικα ηνπ άξζξνπ 18 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λφκνπ 703/77 . Γηεπξχλεηαη γηα ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ν ζεζκφο ηνπ amicus curiae14 θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ Διιεληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ππνζέζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ πξντζρχνληνο Λφκνπ 703/77 (πνπ παξακέλνπλ ίδηα θαη ζηνλ λέν λφκν). Ξην ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη «κε εμαίξεζε ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαηά Ρξίηνο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο είηε κε ηελ κνξθή λνκηθήο γλσκνδφηεζεο είηε σο καξηπξία πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε θαη κπνξεί λα βνεζήζεη έλα δηθαζηήξην λα απνθαλζεί. 14

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 33


ην άξζξν 30 θαη ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηα άξζξα 11 παξάγξαθνο 7 θαη 32, ε Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ

κπνξεί λα δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ είηε γξαπηά κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία είηε πξνθνξηθά εθφζνλ ηεο δεηεζεί απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο θαη 101 θαη 102 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε Ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».

Σςνηομογπαθίερ: 

Δ.Α. : Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ

Θ.΢.Α. : Θνηλή ΢πνπξγηθή Απφθαζε(΢πνπξγηθή Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη κε ζπλππνγξαθή απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ΢πνπξγνχο φηαλ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ΢πνπξγψλ - θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ζρεηηθνχ Λφκνπ.)

Ξ.Γ. : Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Ρα Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο θχξηεο εθθάλζεηο ηεο άζθεζεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ ην Πχληαγκα ηνπ παξαρσξεί. Έηζη, ν θάηνρνο ηνπ Ύπαηνπ Ξνιηηεηαθνχ Αμηψκαηνο κπνξεί, ππνβνεζψληαο ην έξγν ηεο Βνπιήο λα εθδίδεη ηα ελ ιφγσ δηαηάγκαηα βάζεη ηηο ζρεηηθήο εμνπζίαο πνπ εξείδεηαη απεπζείαο ζην Πχληαγκα. Υζηφζν, ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα απαηηείηαη λα θέξνπλ θαη ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ γηα ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαη ππνπξγνχ. Ρν παξάδνμν, πνπ εληζρχεηαη κεηά ηηο πξφζθαηεο ζπληαγκαηηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ 2001 θαη 2008 πνπ ζπλέηεηλαλ ζην δξαζηηθφηαην πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ησλ εμνπζηψλ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, είλαη φηη ηελ επζχλε γη' απηά ηα

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 34


δηαηάγκαηα δελ ηελ θέξεη ν ππνγξάθσλ Ξξφεδξνο, αιιά ν πξνζππνγξάθσλ αξκφδηνο ΢πνπξγφο, κηαο θαη απηά αληαλαθινχλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ νπνία κεηέρεη. ) 

Φ.Δ.Θ. : Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο

Π.Δ.Θ. : Ππλζήθε Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο

Y.A. : ΢πνπξγηθή Απφθαζε (Ξξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο κε ηελ νπνία έλαο ΢πνπξγφο θνηλνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.)

Δ.Γ.Α. :Δπξσπατθφ Γίθηπν Αληαγσληζκνχ (Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ

δηθηχνπ

αληαγσληζκνχ

(ΔΓΑ),

θαινχληαη

λα

ζπλεξγαζηνχλ ζηελά θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.) 

Π.Ι.Δ.Δ. :Ππλζήθε Ιεηηνπξγίαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο

Ξ.Θ. : Ξνηληθφο Θψδηθαο

Πηγέρ: 

http://www.epant.gr/content.php?Lang=gr&id=18

Θξεηηθφο

Μελνθψλ,

Επιτροπή

Ανταγωνισμού,

Ξάληεην

Ξαλεπηζηήκην Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Κάξηηνο 2008 

Ρξηαληαθπιιάθεο Γεψξγηνο, Νξηδφληηεο ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ (θαξηέι)

http://europedia.moussis.eu

Αηηηνινγηθή

έθζεζε

ζην

ζρέδην

Λφκνπ

Προστασία

τοσ

Ανταγωνισμού, Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

Λφκνο 3959/2011 Προστασία τοσ Ελεύθεροσ Ανταγωνισμού, Φ.Δ.Θ. Α’ 93, 20 Απξηιίνπ 2011

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 35


Λφκνο 703/1977 Περί Ελέγτοσ Μονοπωλίων και Ολιγοπωλίων και προστασίας τοσ Ελεύθεροσ Ανταγωνισμού, Φ.Δ.Θ. Α’ 278/20, 26 Πεπηεκβξίνπ 1977

http://www.katraslaw.gr

Πηακάηεο Γξαθαθάθεο (Απξίιηνο 2011), άπνςε: Ο νέος Νόμος για την Προστασία τοσ Ελεύθεροσ Ανταγωνισμού, Λαπηεκπνξηθή

Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C83/47, 30 Καξηίνπ 2010

Ρδνπγαλάηνο Γεκήηξεο, θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, «ην πξφζθαην

ζρέδην

γηα

ηελ

αλαβάζκηζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ: θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ» 

Θαλνληζκφο 1/2003 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ 2002 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Θαλφλσλ Αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 81 θαη 82 ηεο Ππλζήθεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο

Ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην λφκν 3959/2011 Πειίδα 36

Λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αλλαγές που προκύπτουν με τον νόμο 3959/2011  

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος "Θεσμικό Πλαίσιο Τηλεπικοινωνιών"