Page 1

M·ıËÌ·ÙÈο ™Tã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ TÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Áã Ù‡¯Ô˜


™Y°°PAºEI™

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ À¶∂À£À¡√™ TOY À¶√∂ƒ°√À ∂•øºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

ŸÏÁ· K·ÛÛÒÙË, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶¤ÙÚÔ˜ KÏÈ¿˘, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ £ˆÌ¿˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢¤ÛÔÈÓ· ¶fiÙ·ÚË, K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ¢¤ÛÔÈÓ· AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ KÒÛÙ·˜ BÚ˘ÒÓ˘, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ AÓ‰Ú¤·˜ K·ÙÛ·Ô‡Ó˘, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ E˘ÊÚÔÛ‡ÓË •ÈÍ‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ T‡·˜, MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜, MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ NÈÎfiÏ·Ô˜ N·˘Ú›‰Ë˜, EÈηÛÙÈÎfi˜ K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘

ACCESS °Ú·ÊÈΤ˜ T¤¯Ó˜ A.E.

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô KÒÛÙ·˜ ZÈÒÁ·˜, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

°ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ NËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ MfiÓ. ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ MfiÓ. ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

¶¤ÙÚÔ˜ KÏÈ¿˘

ŸÏÁ· K·ÛÛÒÙË

£ˆÌ¿˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘

ANA¢OXO™ ™Y°°PAºH™: ∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ ∞.∂.

M·ıËÌ·ÙÈο ™Tã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ TÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Áã Ù‡¯Ô˜

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN A£HNA


3

Ô

T ‡ ¯Ô ˜ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∆π∆§√™ ∫∂º∞§∞π√À 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

ª∞£∏ª∞∆π∫√™ ∆π∆§√™

§‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∏ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ! ∏ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ∂›Ó·È ·Ïfi fiÙ·Ó Í¤Úˆ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÈ̤˜! ∏ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙ· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ ™˘ÁÎÚ›Óˆ (Ô)ÛˆÛÙ¿ % ∂ÎÙÈÌÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ µÚ›ÛΈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¶ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿: µÚ›ÛΈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ∞fi Ô‡ ¤Ú¯ÔÌ·È; §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿: µÚ›ÛΈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ °È· Ó· ÌË Ï¤Ì ÔÏÏ¿ ... §‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿: µÚ›ÛΈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· % ∞Í›˙ÂÈ fiÛÔ ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ ... ∞ÂÈÎÔÓ›˙ˆ ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ڷ‚‰fiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÂÈÎÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ∏ ÒÚ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ∆·ÍÈÓÔÌÒ ‰Â‰Ô̤ӷ – ÂÍ¿Áˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ∆Ô ‹Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·; ÕÏÏÔÈ Ù‡ÔÈ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ √ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙ˘ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ µÚ›ÛΈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ›˜; ªÂÙÚÒ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ªÔÚÒ Ó· Ù· ÛËÎÒÛˆ; ªÂÙÚÒ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ ‚¿ÚË ™Ù·Ì¿Ù· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹! ªÂÙÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ŸÛÔ - fiÛÔ... ªÂÙÚÒ ÙËÓ ·Í›· Ì ¯Ú‹Ì·Ù· øÚ·›Ô Û¯¤‰ÈÔ! °ÂˆÌÂÙÚÈο ÌÔÙ›‚· ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ; ∞ÚÈıÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·

™∂§π¢∞

¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ!

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

5


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 37Ô

§‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿

Παίρνοντας αποφάσεις! ¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ 460 ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 5 ú Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ì ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 20 ú. ¶fiÛ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 20 ú ı· ¿ÚÂÈ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ...................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ™Ùã Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ §›Ó‰Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ÀÔÏfiÁÈÛ·Ó ˆ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜ 45 ú οı ̤ڷ. ∆È ÔÛfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi Û 30 Ë̤Ú˜;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 3Ô ∏ ÂÓÔÚ›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ 15 ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ 750 ú ÛÙËÓ Î·ıÂÌ›· ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ fï˜ ÛÙËÓ ÂÓÔÚ›· ¤Ì·ı·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ 10 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ·. ∞Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙÈ ÔÛfi ı· ¿ÚÂÈ Ë Î·ıÂÌ›·;

§‡ÛË

7

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................


¶Úfi‚ÏËÌ· 4Ô ™ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ηٷÛ΋ӈÛË ÙˆÓ 20 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· 15 Ë̤Ú˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ Ó· ÙÚÒÓ 160 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÁÏ˘Îfi ÙÔ Î·ı¤Ó·. ¶fiÛ· ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ Î¿ı ·È‰› ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÁÏ˘Îfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 5Ô ªÂ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ¤Ó·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ 30 Ë̤Ú˜ ·Ó Ífi‰Â˘Â 15 ú ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· Íԉ‡ÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÒÛÙ ӷ Â·ÚΤÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· 45 Ë̤Ú˜;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ..........................................................................................................

°Ú¿„ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ A ‹ ÙÔ B ·) ¢˘Ô ÁÂÚ·ÓÔ› ÍÂÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ›Ô Û ÙÚÂȘ ÒÚ˜... ‚) ŒÓ·˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì 15 ¯Ì. ÙËÓ ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË. ŒÓ·˜ Â˙fi˜...

8


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 38Ô

∏ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿

Η απλή µέθοδος των τριών! ¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô «N· Ï˘ı› Ì 2 ÙÚfiÔ˘˜» √ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi˜ ÎÚÔ˘Ófi˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û 5 ÏÂÙ¿. ¶fiÛË ÒÚ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 12 Ô¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô «N· Ï˘ı› Ì 2 ÙÚfiÔ˘˜» ™ÙȘ ·Ï˘Î¤˜ ·fi 100 Ï›ÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 3 ÎÈÏ¿ ·Ï·ÙÈÔ‡. ¶fiÛ· Ï›ÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 420 ÎÈÏ¿ ·Ï¿ÙÈ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 3Ô «N· Ï˘ı› Ì 2 ÙÚfiÔ˘˜» ∏ ·fiÛÙ·ÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – ∞ı‹Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È 0,84 ̤ÙÚ·. ∞Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È 420 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, Ó· ‚ÚÂı› Ë Îϛ̷η ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË.

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

9


¶Úfi‚ÏËÌ· 4Ô «N· Ï˘ı› Ì 2 ÙÚfiÔ˘˜» √ ™Ù¿ı˘ ÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ ÔÌÈÏ›·˜ 150 ÏÂÙÒÓ 24,6 ú (¯ˆÚ›˜ Ù· ¿ÁÈ·). ¶fiÛ· ∂Àƒø ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ô ™‡ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Ù· ¿ÁÈ·) ·Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈÓËÙfi 205 ÏÂÙ¿;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 5Ô «N· Ï˘ı› Ì 2 ÙÚfiÔ˘˜» °È· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÂÈ 300 Ï›ÙÚ· ÎÚ·ÛÈÔ‡ Ô Î˘Ú-∫ÒÛÙ·˜ ˘ÔÏfiÁÈÛ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 400 ÎÈÏ¿ ÛٷʇÏÈ·. ¶fiÛ· ÙÂÏ¿Ú· Ì ÛٷʇÏÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÂÈ 480 Ï›ÙÚ· ÎÚ·Û›, ·Ó οı ÙÂÏ¿ÚÔ ¯ˆÚ¿ÂÈ 16 ÎÈÏ¿ ÛٷʇÏÈ·;

§‡ÛË

(BÔËıËÙÈ΋ Ú¿ÍË) A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 6Ô «N· Ï˘ı› Ì 2 ÙÚfiÔ˘˜» ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Disneyland ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, Ì Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ 90 ú ÙË ‚Ú·‰È¿. ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ‰È·ÎÔÒÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó ‰È·ı¤ÙÂÈ 1.175 ú Î·È ÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 455 ú;

§‡ÛË

10

(BÔËıËÙÈ΋ Ú¿ÍË) A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 39Ô

∏ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÔÛ¿

Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιµές! ¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô √ µ·Û›Ï˘ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ˘ÔÏfiÁÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ·ÌȇÂÈ 5 ú ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· 32 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™Â fiÛ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi, ·Ó ·ÔÙ·ÌȇÂÈ 8 ú ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô °È· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚÔ‡ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, 2 ÂÚÁ¿Ù˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· 4 ÒÚ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ηڤÎϘ Î·È ÛÎËÓÈο ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ¶fiÛÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÙȘ ηڤÎϘ Î·È Ù· ÛÎËÓÈο, ÒÛÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Û 1 ÒÚ·;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 3Ô ∆· ·È‰È¿ ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó ˆ˜, ÁÈ· Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ ·˘Ï‹˜, ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó 90 ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ· Ê˘ÙÂ̤ӷ Û ·fiÛÙ·ÛË 5 ̤ÙÚˆÓ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¶fiÛ· ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó, ·Ó Ù· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ·Ó¿ 3 ̤ÙÚ·;

§‡ÛË

11

A¿ÓÙËÛË: ........................................................................................................


¶Úfi‚ÏËÌ· 4Ô ŒÓ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ, ·Ó Íԉ‡ÂÈ 30 ú ÙËÓ Ë̤ڷ, ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ 15 Ë̤Ú˜. µÚ‹Î fï˜ ÈÔ ÊıËÓfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ٷ ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘ Û 22,5 ú ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 5Ô ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· Ó· ÂÚÈÊÚ·¯Ù› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ360 ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ Û ·fiÛÙ·ÛË 1,20 Ì. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó 72 ¿ÛÛ·ÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ. AÓ Ù· ‰˘Ô ÔÈÎfi‰· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›ÌÂÙÚÔ fiÛË Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 6Ô ™Â ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 20 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· 20 Ë̤Ú˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÔχıËÎ·Ó ÔÈ 4. ¶fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ì ٷ ›‰È· ÙÚfiÊÈÌ·;

§‡ÛË

12

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 40fi

∂ÎÙÈÌÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi

Συγκρίνω (πο)σωστά % ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘: ●

∆Ô 90% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. (∆· ·È‰È¿ Â›Ó·È 10.) .................................................................................................................................................................

∆Ô 50% ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ú˘·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. .................................................................................................................................................................

∆Ô 25% ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ 2. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜; .................................................................................................................................................................

∆· ÛٷʇÏÈ· ‰›ÓÔ˘Ó 70% ÌÔ‡ÛÙÔ. .................................................................................................................................................................

∆Ô 90% ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÓÂÚfi. (Œ¯Ô˘Ì ÂÚ›Ô˘ 5 Ï›ÙÚ· ·›Ì·) .................................................................................................................................................................

∆Ô 100% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË. .................................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË 2Ë ™Â ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ¯·ÚÙ› 10x10 ‹ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯¤‰ÈÔ Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙ ÔÛÔÛÙfi 20% Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ). ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

ÕÛÎËÛË 3Ë °Ú¿„ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi (%) Ô˘ Â›Ó·È Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ∞. ..........% ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. µ. ..........% ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. °. ..........% ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ¢. ..........% ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. 13


ÕÛÎËÛË 4Ë ∏ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ «∂‡ÛÙÔ¯ÔÈ» ›¯·Ó ÂÈÙ˘¯›· 10% ÛÙȘ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. ¡ÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÓÔÌ·; °È·Ù›; ....................................................................................................................................................................... ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Î·ÈÚÔ‡: «˘¿Ú¯ÂÈ 100% Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‚ÚÔ¯‹ ·‡ÚÈÔ». ∂›Ó·È ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ Ë Úfi‚Ï„Ë; °È·Ù›; ....................................................................................................................................................................... √ ¯˘Ìfi˜ «ºÀ™π∫√ ºƒ√À∆√¶√∆√» ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË Û˘Û΢·Û›· fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ 5% ¯˘Ìfi ÊÚÔ‡ÙÔ˘. ¡ÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘; °È·Ù›; ....................................................................................................................................................................... ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ: «∆ÚÔÌÂÚ¤˜ ÂÎÙÒÛÂȘ! ŸÏ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 10%!». ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢ηÈÚ›·; °È·Ù›; .......................................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË 5Ë ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ÔÛÔÛÙ¿ (%) Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ó· Ù· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ (·ÊÔ‡ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ 0 ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Î·È 1 ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜):

3 4

1 10

1 5

8 20

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «XÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÚԂϤ„ÂȘ» ™Â ÌÈ· ÏÔÙ·Ú›· Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË ‹Ú 4 ·fi ÙÔ˘˜ 200 Ï·¯ÓÔ‡˜. ™Â ÌÈ· ¿ÏÏË ÏÔÙ·Ú›·, Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ‹Ú 6 ·fi ÙÔ˘˜ 250 Ï·¯ÓÔ‡˜. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ;

§‡ÛË

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ●

14 ●

ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ Ì·˜; °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ;


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 41Ô

µÚ›ÛΈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi

Παίζοντας µε τα ποσοστά ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ÔÛÔÛÙ¿ Ù· ÎÏ¿ÛÌ·Ù·, Ó· Ù· ÁÚ¿„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ 3 ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·›ÛÈ·: ∫Ï¿ÛÌ· ·)

1 5

‚)

3 4

Á)

7 10 ∞

∂ηÙÔÛÙÈ·›Ô ÎÏ¿ÛÌ·

µ

¢Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

¶ÔÛÔÛÙfi (%)

°

ÕÛÎËÛË 2Ë ÀÔÏfiÁÈÛ Ì ÙÔ ÓÔ˘: 1. ∆Ô 50% ÙˆÓ 1.000 ú: ............................................................................................................................. 2. ∆Ô 75% ÙÔ˘ ÎÈÏÔ‡: .................................................................................................................................. 3. ∆Ô 10% ÙÔ˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ˘: ....................................................................................................................... 4. ∆Ô 40% ÙˆÓ 2 ÎÈÏÒÓ: .............................................................................................................................. 5. ∆Ô 3% ÙˆÓ 700 ú:................................................................................................................................... 6. ∆Ô 11,5% ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘: ............................................................................................................................ 7. ∆Ô 6% ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘: .................................................................................................................................. 8. ∆Ô 25% ÙÔ˘ 24ˆÚÔ˘: .............................................................................................................................. 9. ∆Ô 10% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘: .............................................................................................. 10. ∆Ô 1ò ÙˆÓ 4.000.000 ηÙԛΈÓ: ...........................................................................................................

15


¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ∏ ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂȯÔÚËÁ‹ıËΠÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì 20.000 ú. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÔÛÔÛÙÈ·›· ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘. ∫¿Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ÁÈ· οı ‰·¿ÓË.

§‡ÛË - A¿ÓÙËÛË: ¢·¿ÓË

¶ÔÛÔÛÙfi

∂Ó‰˘Ì·Û›Â˜

23%

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

6%

ªÈÛıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹

48%

ª¿Ï˜ Î·È ¿ÏÏ· ˘ÏÈο

11%

ª›ÛıˆÛË ÁË¤‰Ô˘

12%

™‡ÓÔÏ·

100%

∫fiÛÙÔ˜

20.000 ú

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ™Ùã Ù¿Í˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ Ù˘ Ù¿Í˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó 25 Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ 2. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ú 13 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ 12. ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ‹ÚÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÔÈÔ ÛÙ· ÂηÙfi (%);

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «¶ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ù‡Ô» æ¿Í Û ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, η٤ÁÚ·„ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÛÔÛÙ¿.

16

™Â ÂÎÙÒÛÂȘ: ....................................................................................

™Â ÌÈÛıÔ‡˜: ........................................................................................

™Â οÔÈ· ·‡ÍËÛË: .............................................................................

™Â οÔÈ· Ì›ˆÛË: .............................................................................

™Â οÔÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ: ..............................................................................

™Â οÙÈ ¿ÏÏÔ; ......................................................................................


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 42Ô

§‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿: µÚ›ÛΈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹

Ποσοστά της αλλαγής ¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· µÔÓÙ˙·Ï›‰Ë Ï‹ÚˆÛ ʤÙÔ˜ 850 ú ÁÈ· ηٷӿψÛË Ú‡̷ÙÔ˜. ™Â οÔÈÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ‰È¿‚·Û·Ó fiÙÈ, ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ó Ï¿Ì˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ηٿ 30%. ¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· ηٷӿψÛË Ú‡̷ÙÔ˜ ·Ó οÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô √ ∂√∆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ·‡ÍËÛË 8% Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶¤Ú˘ÛÈ Ì·˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 2.500.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ¶fiÛÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 3Ô ∏ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ›Â: «Ã·›ÚÔÌ·È Ô˘ Â¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤˙ËÛ· Ù· Ì·ıËÙÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙfiÙ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·Í·Ó. ŸÙ·Ó ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó Ì·ı‹ÙÚÈ·, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó 90 Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÍËÛË 40% Û ۯ¤ÛË Ì ÙfiÙÂ.» ¶fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Û‹ÌÂÚ·;

§‡ÛË

17

A¿ÓÙËÛË: ..............................................................................................


¶Úfi‚ÏËÌ· 4Ô ™Â ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ. µÔ‹ıËÛ¤ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜.

∂›‰Ô˜

∞Ú¯È΋ ÙÈÌ‹

¶ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ ÛÙ· 100 (%)

∞ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·

98

15

ºfiÚÌ· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜

48

20

∞ıÏËÙÈΤ˜ οÏÙÛ˜

12

30

ª¿Ï· ‚fiÏÂ˚

28

15

ª¿Ï· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

24

30

∆ÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹

¶Úfi‚ÏËÌ· 5Ô √ §Â˘Ù¤Ú˘ ‹Á Ì 30 ú Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 2 CD. ∆Ô ¤Ó· ÎfiÛÙÈ˙ 15,50 ú Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ 12,50 ú. ÀÔÏfiÁÈÛ Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó 15% ¤ÎÙˆÛË. ¶fiÛ· Ú¤ÛÙ· ‹ÚÂ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «¶ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ηډȿ˜» ∫¿ÔÈ· ˙Ò· Â›Ó·È ÚÔÈÎÈṲ̂ӷ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·˘ÍÔÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ú‰È·ÎÒÓ ·ÏÌÒÓ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ‡Ó Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ηډȷÎÔ‡˜ ·ÏÌÔ‡˜ ·Ó¿ ÏÂÙfi οı ˙ÒÔ˘ fiÙ·Ó Î·Ù·‰‡ÂÙ·È.

18

∫·Ú‰È·ÎÔ› ·ÏÌÔ› ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

¶ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi Ì›ˆÛ˘ ·ÏÌÒÓ (%)

∫¿ÛÙÔÚ·˜

140

95%

¢ÂÏÊ›ÓÈ

110

60%

ºÒÎÈ·

100

90%

∫·Ú‰È·ÎÔ› ·ÏÌÔ› Û ηٿ‰˘ÛË

ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÌÒÓ Ù˘ ηډȿ˜ Â›Ó·È 10% (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ËÚÂÌ›·). ¡· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÌÔ‡˜ Ù˘ ηډȿ˜ ÛÔ˘ Û ËÚÂÌ›· Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ·ÏÌÔ‡˜ ·Ó¿ ÏÂÙfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 43Ô

§‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿: µÚ›ÛΈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹

Από πού έρχοµαι; ¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏÔ˘ Û ˙¿¯·ÚË Â›Ó·È ÙÔ 8% ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó Ù· 50 ÎÈÏ¿ ˙¿¯·Ú˘ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û 1 ¯ÚfiÓÔ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ∫¿Ó·Ì ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˘ÏÈο ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ª·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó 152 ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÛÔÛÙfi 32% ·fi fiÛ˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ¶fiÛ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÛÙ›ϷÌÂ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 3Ô √ ηıËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· ÙÔ 15% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜. ™ËÎÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È ·ÊÔ‡ ¤Ê·ÁÂ, Û·˜ ¯·ÈÚÂÙ¿ Î·È Ê‡ÁÂÈ. µÏ¤ÂÙ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘, Ó· ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ 2,40 ú. ¶fiÛÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘;

§‡ÛË

19

A¿ÓÙËÛË: ..........................................................................................................


¶Úfi‚ÏËÌ· 4Ô √È ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì·˜ ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹Ù·Ó 18.000 ú, ϤÂÈ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, Î·È ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 10% Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. ¶fiÛ· ‹Ù·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 5Ô ™Â ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı·ÙÒÓ ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 70 ¿ÙÔÌ·. °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰È·Ê‹ÌÈÛ fiÙÈ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 45 ÚÒÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÌÈ· ·Ê›Û· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ ÔÈ 45 Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ê›Û· ‹Ù·Ó ÙÔ 60% ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ·) ¡· ‚ÚÂȘ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ı·٤˜ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú·. ‚) ∫¿ı ·Ê›Û· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2 ú Î·È ·fi ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 6 ú. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ fiÛÔ Î¤Ú‰ÈÛ ÂΛÓË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ΤډÈ˙ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÛΤ„Ô˘ Î·È ·¿ÓÙËÛ ·Ó ·Í›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¢Â˘Ù¤Ú˜.

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «ŒÚ¢Ó˜» ™Â ÌÈ· ÌÂϤÙË ‹ ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· (ΛÙÚÈÓÔ) Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ. ∞Ó ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ì·˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ™Â ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ̷ıËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 12–14 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ;» 210 Ì·ıËÙ¤˜ (ÔÛÔÛÙfi 70%) ·¿ÓÙËÛ·Ó «ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·». ¶fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜;

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË 20

● ●

°È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ¤Ú¢Ó˜; ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ; ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÂÙ·È ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi;


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 44Ô

§‡Óˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÔÛÔÛÙ¿: µÚ›ÛΈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi %

Για να µη λέµε πολλά ... ¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ∏ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›·

x 100 ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ 34% ÙÔ˘ 350. = 350 34

·) ∂Í‹ÁËÛ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜: .................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ‚) °Ú¿„ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· Î·È ‚Ú˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜, ÛËÌÂÈÒÛ·Ì fiÙÈ ÔÈ 12 ·fi ÙȘ 20 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Û ·È¯Ó›‰È·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi (%) ÙˆÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 3Ô ∏ ª·Ú›Ó· ›‰Â Û ÌÈ· ‚ÈÙÚ›Ó· ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹: «∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ô˘Ïfi‚ÂÚ ·›ÚÓÂÙ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Û˘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜ ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹». ŒÙÛÈ Ì‹ÎÂ Î·È ·ÁfiÚ·Û ‰‡Ô Ô˘Ïfi‚ÂÚ. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó 41,70 ú Î·È 27,80 ú. ·) ¶fiÛÔ Ï‹ÚˆÛ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Ô˘Ïfi‚ÂÚ; ‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi % ¤ÎÙˆÛ˘ Ô˘ Ù˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÔÏÈο;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

21


¶Úfi‚ÏËÌ· 4Ô ∞fi Ù· 43.100 ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÙÔ 1990 Ù· 5.172 ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿. ∆È ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi ‚È‚Ï›· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È ·È‰È¿;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 5Ô ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ 75% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ 25% ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Î¿ı ̷ıËÙ‹˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤¯ÂÈ ‹ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ ‹ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «¶ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ» ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÚÔ‡Ó ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·. µÚ›ÛÎÂȘ fiÙÈ ÔÈ 22 ·fi ÙÔ˘˜ 25 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ ÊÔÚÔ‡Ó ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó 583 Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ·) ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â›ÁÌ·; .................................................................................................................................................................. ‚) ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· ÂηÙfi (%) ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·; .................................................................................................................................................................. Á) ∂›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÙÔ ‰Â›ÁÌ·; °È·Ù›; ..................................................................................................................................................................

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË

22

∞fi ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 30 Ì·ıËÙÒÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜;

∆Ô Á¿Ï· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ 86% ·fi ÓÂÚfi. ∂Ô̤ӈ˜ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ. °È·Ù› Ó· ÙÔ ›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ; ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÛËÌ·ÓÙÈÎfi» Î·È «·Û‹Ì·ÓÙÔ». ∂›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ÔÛfiÙËÙ·˜ ‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÛÙ· ÂηÙfi;


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 45Ô

∞ÂÈÎÔÓ›˙ˆ ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ڷ‚‰fiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÂÈÎÔÓfiÁÚ·ÌÌ·

Αξίζει όσο χίλιες λέξεις ... ÕÛÎËÛË 1Ë ™Â ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÂÙ¿ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ¤Î·Ó ÙÔ ÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ›Ó·Î· ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ οÓÂÙ ÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ¯ˆÚÒÓ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ‹ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Î·È ÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. Ãøƒ∞

∂∫∆∞™∏

µ¤ÏÁÈÔ

30.513

∂ÏÏ¿‰·

131.957

πÙ·Ï›·

301.300

ºÈÓÏ·Ó‰›·

337.009

™Ô˘Ë‰›·

448.750

πÛ·Ó›·

505.000

°·ÏÏ›·

547.000

∏ ¤ÎÙ·ÛË Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ. ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·

ÕÛÎËÛË 2Ë ∆· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ∆Ô 2004 ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. Ô˘ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ «¤ı·„·Ó» ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ (Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜): πÛ·Ó›· 16, °·ÏÏ›· 14, πÙ·Ï›· 20 Î·È ∂ÏÏ¿‰· 3. ªÂ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿: ·) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·. XøPA

¶O™OTHTA ™KOY¶I¢IøN

23


‚) ¡· οÓÂȘ ÙÔ ÂÈÎÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛΛÙÛÔ ÛÎÔ˘ȉÔÙÂÓÂΤ ÙfiÓÔ˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ.

XøPA

ÁÈ· οı ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·

¶O™OTHTA ™KOY¶I¢IøN

= 2.000.000 ÙfiÓÔÈ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «•ÂÓÔÊÔ‚›·» ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ¤ÁÈÓ ÙfiÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÏÏÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë ÛÙË ‰È΋ Ì·˜. ∞Ó Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔͤÓËÛÂ Û·Ó ·È‰È¿ Ù˘, ˘‹ÚÍ·Ó Î¿ÔȘ, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ï›Á˜, ʈӤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. «¡· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ», ÊÒÓ·Í·Ó Î¿ÔÈÔÈ, «Ì·˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜», ›·Ó ¿ÏÏÔÈ. ∞˜ ¿Ì ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ÈÔ ›Ûˆ ÛÙÔ 1913 Î·È ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.(*) ªÂ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ·.

EıÓÈÎfiÙËÙ˜

AÚÈıÌfi˜ ·ÙfïÓ

ŒÏÏËÓ˜

39.956

∂‚Ú·›ÔÈ

61.439

√ıˆÌ·ÓÔ›

45.867

µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ

6.263

ÕÏÏÔÈ Í¤ÓÔÈ

4.364

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË

24

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ Î·È ¿ÏÏ·ÍÂ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙfiÙÂ.

Œ¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ fiÛÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;

(*) ∆· ÛÙÔȯ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ÃÂΛÌÔÁÏÔ˘, ∂., (1996). £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Î·È ªÂÛÔfiÏÂÌÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ŒÎÊÚ·ÛË.


∆·ÍÈÓÔÌÒ ‰Â‰Ô̤ӷ – ÂÍ¿Áˆ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 46Ô

Η ώρα των αποφάσεων ÕÛÎËÛË 1Ë ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ™∆ã Ù¿Í˘ ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ƒfi‰Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÚˆÈÓfi. ŒÎ·Ó·Ó ÏÔÈfiÓ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÈ ÙÚÒÓ ٷ ·È‰È¿ ÚÈÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∆· ·È‰È¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÚˆÈÓfi. ŒÙÛÈ «°» Â›Ó·È ÙÔ Á¿Ï·, «¢Ë» Â›Ó·È Ù· ‰ËÌËÙÚȷο, «æˆ» ÙÔ „ˆÌ›, «∆Ô» ÙÔ ÙÔÛÙ, «∆˘» Ë Ù˘ÚfiÈÙ· Î·È «∫» ÙÔ Î¤ÈÎ. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: ·) Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ Ù· ÛÙÔȯ›· ηٿ ›‰Ô˜. ‚) ¡· οÓÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î· ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔًوÓ. Á) Ó· οÓÂȘ ÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ·.

°- ¢Ë

°- æˆ

°- ∆˘

°- æˆ

°- ∆˘

∞§§√

°- ∆˘

∞§§√

°- ¢Ë

°- æˆ

∞§§√

°- ¢Ë

∞§§√

∞§§√

°-¢Ë

∞§§√

°- æˆ

°- æˆ

°- æˆ

°- ∫Â

°- æˆ

°- ∫Â

∞§§√

°- ∆Ô

°- ¢Ë

°- ∆Ô

°- æˆ

§‡ÛË

·) ¶›Ó·Î·˜ Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ

‚) ¶›Ó·Î·˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂›‰Ô˜

™‡Ì‚ÔÏ· (π)

Á) P·‚‰fiÁÚ·ÌÌ· (Ù›ÙÏÔ˜)

™˘¯ÓfiÙËÙ·

25


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «T· ηÙÔÈΛ‰È· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘» ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿. ™ÎÂÊًηÙ ÔÙ¤ ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ηÙÔÈΛ‰ÈÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜; ªË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù›, ·Ó ÂÚ¢ӋÛÂÙ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔÛÂÎÙÈο, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Í·ÊÓÈ¿ÛÂÈ. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ˙ÒÔ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ηÙÔÈΛ‰ÈÔ. ª·˙› Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Û·˜ ÁÚ¿„Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ·fi Ù· ¤ÓÙ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ηÙÔÈΛ‰È·. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, «¿ÏÏÔ» Î·È «Î·Ó¤Ó·». Œ¯ÂÙ ÏÔÈfiÓ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ÂÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1. ¶›Ó·Î·˜ 1. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ:

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÁÚ¿„Ù ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ οıÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2. ¶›Ó·Î·˜ 2. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘

™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3 Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Û ηÙËÁÔڛ˜ (fiÏÔÈ ÔÈ Û·ÏÔÈ, ÌÂÙ¿ fiϘ ÔÈ Á¿Ù˜ Î.Ï.) ¶›Ó·Î·˜ 3. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ Û ηÙËÁÔڛ˜:

∆¤ÏÔ˜, οÓÂÙ ÙÔÓ ¶›Ó·Î· ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ·. (ªË ͯӿÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ.) ZÒÔ

™‡Ì‚ÔÏ· (π)

™˘¯ÓfiÙËÙ·

£¤Ì· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË 26

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ·Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‚ڋηÙ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 47Ô

ÕÏÏÔÈ Ù‡ÔÈ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ

Το πήρες το µήνυµα; ÕÛÎËÛË 1Ë ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÙ ·Ó ı· ‰È·Ï¤Á·Ù ÁÚ¿ÊËÌ· ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ· ‹ ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. ·) ∫¿Ó·Ù ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· 10 ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ηٿ ÛÂÈÚ¿, ·fi ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ‚) √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Á) ª¿ı·Ù fiÙÈ Û ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÔÈ ıÂÚÌ›‰Â˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 60% ·fi ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ, 30% ·fi ÏÈ·Ú¿ Î·È 10% ·fi ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË 2Ë ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ¿ÊËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ̈ÚÔ‡ ÙÔ˘˜ 12 ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÈ ‡„Ô˜ ›¯Â ÙÔ ÌˆÚfi:

‡„Ô˜ Û ÂηÙÔÛÙ¿

·) fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ.................. ‚) fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 6 ÌËÓÒÓ.................. Á) fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ 12 ÌËÓÒÓ..................

ËÏÈΛ· Û ̋Ó˜

ÕÛÎËÛË 3Ë ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 ηٿ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¡· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· 0 ˆ˜ 14.

27


ÕÛÎËÛË 4Ë ™Â ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2004 Û 2.000 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 33 ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÒÙËÛË: 2 ÒÚ˜

3 ÒÚ˜

4 ÒÚ˜

1 ÒÚ·

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 5 ÒÚ˜

34,7%

31,6 %

15 %

12,9 %

5,6 %

™ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ 1 ÛÙÔ˘˜ 4 Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ‰‡Ô ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÌfiÓÔ Ì›·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «ÙÈ Â͈ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›· ‰È·‚¿˙ÂÙÂ;» ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó: 7 ÛÙÔ˘˜ 10 Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, 5 ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ‚È‚Ï›·, 4 ÛÙÔ˘˜ 10 ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È 3 ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÚÈÔ‰Èο. ¡· ‚¿ÏÂȘ ÁÈ· Ù›ÙÏÔ ¿Óˆ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È.

ÕÛÎËÛË 5Ë ™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 11 ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °Ë˜. ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ·. 7 6 5 4 3 2 1 0 1804

1927

1960

1999

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ù‡Ô» 28

¡· Îfi„ÂÙ ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Ó· ʤÚÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÁÈ·Ù› ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 48Ô

µÚ›ÛΈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ

Ο Προκρούστης των αριθµών ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: ·) 1, 2, 3

‚) 1, 2, 3, 4

Á) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË 2Ë ™ÙÔ Û¯‹Ì· 1 Ê·›ÓÔÓÙ·È 20 ÎÚ›ÎÔÈ ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÛÙ‡ÏÔ˘˜. ™ÙÔ Û¯‹Ì· 2 Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙ‡ÏÔÈ ÚÈÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ fiÛÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ ˘‹Ú¯·Ó ·fi οı ¯ÚÒÌ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ‡ÏÔ ÚÈÓ ÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Û fiÏÔ˘˜;

™¯‹Ì· 1

™¯‹Ì· 2

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË 3Ë √È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2003 ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·: 16

15

13

13

12

6

2

5

12

15

15

16

18

16

17

20

18

19

21

22

20

18

20

18

18

21

22

23

24

26

·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ‚) ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ̤Û˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1961 ¤ˆ˜ 1990 Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 2003 ‹Ù·Ó ηٿ 2,5 ‚·ıÌÔ‡˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË. ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ 2003 ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ „˘¯Úfi˜ Ì‹Ó·˜;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................

29


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «TÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ì·˜» ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù· ·È‰È¿ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ı¤Ì· «∆Ô ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜». ∆ËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ. £¤ÏËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÙÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÔÙ¿ÌÈ· ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ Û¯ÔÏ›· ı· ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi η٤ÛÙÚˆÛ·Ó ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÁÂʇÚÈ. ¶‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· 50 ̤ÙÚˆÓ, ÙÚ›· Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Î·È ¤Ó·Ó ¯¿Ú·Î· Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó. ŒÎ·Ó·Ó ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó Û ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ¯·ÚÙ› fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.

ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ò˜ ̤ÙÚËÛ·Ó Ù· ‚¿ıË; ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

°È·Ù› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ¿ÚÔ˘Ó ¤ÓÙ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡; (¢‡Ô ÛÙȘ fi¯ı˜ ‰ÂÍÈ¿ - ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì›· ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂӉȿÌÂÛ· ̤ÛÔ˘ Î·È fi¯ı˘.) ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

ªÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡; ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË

30

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ, ·Ó Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‚ڋηÙÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÙ·Ìfi.

∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡;

∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Â›Ó·È 0,5 ̤ÙÚ·. ªÔÚԇ̠ӷ ÙË ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ì ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜;


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 49Ô

MÂÙÚÒ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜

Πόσο µακριά είπες; ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Â›Ó·È Î¿ı ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜: ·) 34 ÂηÙÔÛÙ¿

‚) 43 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿

Á) 90 ÂηÙÔÛÙ¿

‰) 9 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿

Á) ................................

‰) ................................

§‡ÛË ·).................................

‚) ..............................

ÕÛÎËÛË 2Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù· Ì‹ÎË ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË: (£˘Ì‹ÛÔ˘! ¯Ì. = ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ¯ÈÏ. = ¯ÈÏÈÔÛÙ¿) ●

9 ÂÎ. ..............................(¯ÈÏ.)

6 Ì. .....................................(ÂÎ.)

5 ¯ÈÏ. .............................(ÂÎ.)

19 ¯Ì. ............................(Ì.)

0,6 Ì. ..................................(ÂÎ.)

5 Ì. ................................(¯ÈÏ.)

90 ¯ÈÏ. ...........................(ÂÎ.)

16 Ì. ...................................(¯ÈÏ.)

999 ¯Ì. ..........................(Ì.)

ÕÛÎËÛË 3Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔÓ ›Ó·Î·: XÈÏÈfiÌÂÙÚ· 14

M¤ÙÚ· 180

EηÙÔÛÙ¿

XÈÏÈÔÛÙ¿

10

6

™˘ÓÔÏÈÎfi M‹ÎÔ˜ 14 ¯Ì. 180 Ì. 1 ¯Ì.

3

2

1

3

2

1

10 ÂÎ.

3 ¯ÈÏ.

10 Ì.

1 ÂÎ.

18 Ì.

99 ÂÎ.

9 ¯ÈÏ.

..... ¯Ì. ..... Ì. ....... ÂÎ.

....... ¯ÈÏ.

..... ¯Ì. ..... Ì. ....... ÂÎ.

....... ¯ÈÏ.

¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙÚÒ Î·È Î·Ù·Áڿʈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ‹ÏË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ªÂÙÚÒ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ˆ

ªÂ ÙÔ ÓÔ˘

ªÂ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ

∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ∆Ô ‡„Ô˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û¿˜ ÌÔ˘ ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ıÚ·Ó›Ô˘ ÌÔ˘ ∆Ô Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÌÔ˘

31


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «TÚfiÊÈÌ· Û ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·» ŸÙ·Ó Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡˜, ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ·. ªÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ÁÈ· ̤Ú˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∆ÚÈοψÓ. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯¤‰ÈÔ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÊԉȿÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ÙÂÊ¿ÓÈ Ì ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ªËÏÈ¿. ªÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ ÂÚÁ·ÛÙ›Ù ˆ˜ ÂÍ‹˜: ●

µÚ›ÙÂ Î·È ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ªËÏÈ¿ – ™ÙÂÊ¿ÓÈ Ô˘ Ó· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÈÛ΢‹ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ÛËÌ›Ԣ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ................................................................... ...................................................................

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÈÛ΢¿Û·ÙÂ; ................................................................... ...................................................................

¶fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ªËÏÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÈÔ‡; ................................................................... ...................................................................

ªÔÚԇ̠ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ÂÊԉȿÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ Ì ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙË ªËÏÈ¿; ∞Ó Ó·È, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi; .................................................................................................................................................................

°Ú¿„Ù ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

¶fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ªËÏÈ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ; .................................................................................................................................................................

£¤Ì· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ●

32

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. µÚ›Ù ÙËÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ̤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ‹ Ô ‰¿ÛηÏfi˜ Û·˜ ı· Û·˜ ˘ԉ›ÍÂÈ.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 50fi

ªÂÙÚÒ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ ‚¿ÚË

Μπορώ να τα σηκώσω; ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚¿ÚË ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ: 23 ÁÚ.

10 ÁÚ.

1 Î.

125 ÁÚ.

25 ÁÚ.

0,3 Î.

84 ÁÚ.

11 ÁÚ.

ÕÛÎËÛË 2Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘: ●

2,5 Î. + 50 ÁÚ.

..................................................

6 ÙÔÓ. – 2.000 Î. ...................................................

19 Î. – 3.700 ÁÚ. ..................................................

0,6 Î. + 600 ÁÚ. ...................................................

200 ÁÚ. . 5

16 Î. : 10

..................................................

...................................................

ÕÛÎËÛË 3Ë ™Î¤„Ô˘ Î·È ÁÚ¿„ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË fiÔ˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ οÔÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË, fiˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. EPøTH™H 2 ·Î¤Ù· ̷ηÚfiÓÈ· ˙˘Á›˙Ô˘Ó...

A¶ANTH™H 1 Î. 250 ÁÚ 30 ÁÚ. 40 ÙÔÓ.

¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÛΛÙÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÈÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÔÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜;

§‡ÛË A¿ÓÙËÛË: ..............................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ŒÓ· ÌÔχ‚È ˙˘Á›˙ÂÈ 26 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¶fiÛ· ÎÈÏ¿ ı· ˙˘Á›˙ÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 150 Ù¤ÙÔÈ· ÌÔχ‚È· fiÙ·Ó ¿‰ÂÈÔ ˙˘Á›˙ÂÈ 0,1 Î.;

§‡ÛË A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

33


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «T·¯˘‰ÚÔÌÈο ¤ÍÔ‰·» ∆· ·È‰È¿ Ù˘ ™Ùã Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 64Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ¤ÓÙ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔ-Ô˘ÁÁ·Ú¤˙ÈÎÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ µÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Ù· ‰ÒÚ·, ΢ڛˆ˜ ‚È‚Ï›·, Î·È ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (www.elta.gr) ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ¤ÍÔ‰·. ∂Λ ‚Ú‹Î·Ó ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ∂¤ÏÂÍ·Ó ÏÔÈfiÓ Ù· ÂÍ‹˜: ● ¯ÒÚ·: √˘ÁÁ·Ú›· ● ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·: µã (ÈÔ ·ÚÁ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÏÏ¿ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋) ∫·ÙfiÈÓ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î· Ì ٷ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ¤ÍÔ‰·. º¿ÎÂÏÔ˜ ÁÈ· √˘ÁÁ·Ú›· µã ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·

¢¤Ì· ÁÈ· √˘ÁÁ·Ú›· µã ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· (SAL)

µ¿ÚÔ˜ (ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·)

µ¿ÚÔ˜ (ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·)

∫fiÛÙÔ˜ (ú)

∫fiÛÙÔ˜ (ú)

300

3,10

2000

22,50

400 - 500

5

2500

24,50

600 - 700

7

3000

26,00

800 - 1000

9

4000

29,50

1100 - 1300

13

5000

33,00

6000

36,50

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙‡ÁÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ˙‡ÁÈ˙·Ó 450 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ô Î·ı¤Ó·˜, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÌÈÛfi ÎÈÏfi Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˙‡ÁÈ˙ 650 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ●

™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿. º¿ÎÂÏÔ˜ 1

º¿ÎÂÏÔ˜ 2

º¿ÎÂÏÔ˜ 3

º¿ÎÂÏÔ˜ 4

º¿ÎÂÏÔ˜ 5

µ¿ÚÔ˜ ∫fiÛÙÔ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ●

ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ¶ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì·˙› Û ¤Ó· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓ·ÌÂ Û·Ó ‰¤Ì· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ Î·È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙÔ Î¿ı ·È‰›; (˘ÔÏÔÁ›ÛÙÂ Î·È 0,4 ÎÈÏ¿ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ˘.)

ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·fi ·˘ÙfiÓ;

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË

34

ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ÛÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ Î·È ‚Ú›Ù ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰¤Ì· ‹ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÌÈ· ¯ÒÚ·.

°È·Ù› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜;

µ¿ÚÔ˜ Î·È ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: ∂›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜; ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ οÔÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (.¯. ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi Ì ¿ÌÌÔ Î·È ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi Ì ¤ÈÏ·)

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ¿ÏϘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 51Ô

ªÂÙÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ

Σταµάτα µια στιγµή! ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÌÌÈÁ›˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ÏÂÙ¿. ·) 1 ÒÚ· 25 Ï.

‚) 1 ÒÚ· 40 Ï.

Á) 2 ÒÚ˜ 25 Ï.

‰) 3 ÒÚ˜ 50 Ï.

Á) ................................

‰) ................................

§‡ÛË ·).................................

‚) ..............................

ÕÛÎËÛË 2Ë ŒÍÈ ·ÏȤ˜ ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ÌˆÚfi, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â¿Óˆ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ÏÂÙ¿. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ fiÛ˜ ÒÚ˜ Î·È fiÛ· ÏÂÙ¿ ‰È·ÚΛ Ë Î·ıÂÌ›·. ·) 240 Ï.

‚) 100 Ï.

Á) 200 Ï.

‰) 180 Ï.

Â) 140 Ï.

ÛÙ) 85 Ï.

‚) ..................

Á) ....................

‰) ...................

Â) ...................

ÛÙ) ..................

§‡ÛË ·) .....................

ÕÛÎËÛË 3Ë ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÒÚ·, fiÙ·Ó: ∆Ô ÚÔÏfiÈ «¯¿ÓÂÈ» 45 ÏÂÙ¿ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÒÚ· ›ӷÈ

TÔ ÚÔÏfiÈ «¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿» 30 ÏÂÙ¿ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ

5:15

5:15

4:45

4:45

8:05

8:05

11:40

11:40

∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÒÚ· ›ӷÈ

¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ‰È·ÚΤÛÂÈ ‰˘Ô ‰ÂηÂÓÙ¿ÏÂÙ· Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂοÏÂÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ∞Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù¤ÏÂȈÛ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ‰¤Î· Î·È ÌÈÛ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÈ ÒÚ· ¿Ú¯ÈÛÂ;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ªÈ· Ù‹ÛË ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙȘ 15:00 ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÙ¿ ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ™›ÓÙÓÂ˚ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (GMT + 10). ∞Ó Ë Ù‹ÛË ‰È·ÚΛ 24 ÒÚ˜, ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È Ë ÙÔÈ΋ ÒÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÚÔÛÁÂȈı›; ∞Ó ·ÔÁÂȈı› ¤ÂÈÙ· ·fi 5 ÒÚ˜ fiÙ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ; (ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÙÔÈ΋ ÒÚ·)

§‡ÛË 35

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «AÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ» ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÈ·˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË ˘fiıÂÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ (Ó· ÌËÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó) Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· Ì ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Ù‹ÛË ¶ÂΛÓÔ–§ÔÓ‰›ÓÔ ‰È·ÚΛ 10 ÒÚ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 15 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ªfi˚ÓÎ (Boeing) 747 Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È.

ZËÙÔ‡ÌÂÓÔ 1Ô ™ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 06:30ã ÙÔ Úˆ›, ÙÔÈ΋ ÒÚ·, ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ (GMT + 8), ÙÈ ÒÚ· ı· Â›Ó·È ÂΛ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ; ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›·; ......................................................................................................................................................................

ZËÙÔ‡ÌÂÓÔ 2Ô ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÒÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ οÔÈˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ¶ÂΛÓÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÒÚ˜ ¿ÊÈ͢. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ¶ÂΛÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·)

07:30

10:00

12:30

15:00

17:30

20:00

22:30

ÕÊÈÍË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ∂Û‡ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÛÔ˘ ›ÛÙ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÈ·˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Û·˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·:

£¤Ì· 1Ô £¤ÏÂÙ ӷ ¤¯ÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 3 Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∂ÈϤÍÙ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ›Ó·Î· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ·Ú·Î¿Ùˆ, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ (Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÔÈ ÒÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ Î·È ¿ÊÈ͢;). ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ¶ÂΛÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÕÊÈÍË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·)

£¤Ì· 2Ô ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ¶ÂΛÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÕÊÈÍË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi §ÔÓ‰›ÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÕÊÈÍË ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ∫¿ı ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ 3 ÒÚ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ·ÓÂÊԉȷÛÌfi, ηı·ÚÈÛÌfi, ÂÈ‚›‚·ÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ·ÔÛ΢ÒÓ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηıËÌÂÚÈÓÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ¶ÂΛÓÔ – §ÔÓ‰›ÓÔ – ¶ÂΛÓÔ ÁÈ· 3 ËÌÂÚ‹ÛȘ Ù‹ÛÂȘ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¶fiÛ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜; .................................................

£¤Ì· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË 36

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù‹ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 52Ô

ªÂÙÚÒ ÙËÓ ·Í›· Ì ¯Ú‹Ì·Ù·

Όσο - όσο ... ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ›‰Ë, fiÙ·Ó: ·) Ù· 10 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 3 ú 60 Ï.

‚) Ù· 100 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 16 ú

Á) Ù· 5 ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 1 ú 55 Ï.

‚) ..............................................

Á) ................................................

§‡ÛË ·) .................................................

ÕÛÎËÛË 2Ë ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯È΋ ÙÈÌ‹ οı ›‰Ô˘˜ fiÙ·Ó ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ ˆÏ›ٷÈ: ·) 36 ú 18 Ï.

‚) 0,9 ú

Á) 99 ú

‰) 1 ú 80 Ï.

Â) 174 ú 30 Ï.

§‡ÛË ·).................................

‚) ..............................

Á) ................................

‰) ................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 1Ô ªÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 32 ÏÂÙ¿. ªÂ 8 ú ÌÔÚÒ Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ Ì›· ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· 25 ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÌÔ˘;

§‡ÛË

A¿ÓÙËÛË: ................................................................................................................

¶Úfi‚ÏËÌ· 2Ô ∏ ŸÏÁ· „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÚfiÛÂÍ ˆ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. £¤ÏËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ›‰Ë Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚ· ÂΛ ‹ ‰Ò. (πÛÔÙÈÌ›·: 1 ú = 1,35 ‰ÔÏ¿ÚÈ·) $ 199

$ 149

$9

$ 60

145 ú

129 ú

16 ú

44 ú

¶Úfi‚ÏËÌ· 3o ™Â ¤Ó· Ù·Í›‰È 120 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ı¤ÏËÛ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÍÔ‰¤„·Ì ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË. √ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ › ˆ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ‚ÂÓ˙›ÓË Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î¿ı 8 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 79 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ¶fiÛÔ ÎfiÛÙÈÛ ÙÂÏÈο Ë ‚ÂÓ˙›ÓË;

§‡ÛË 37

A¿ÓÙËÛË: ..................................................................................................................


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «KfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜» ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË. ¶ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÍÔ‰· Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· Û ÈÛÔÚÚÔ›·. ™ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÌËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰· (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜) ÌÈ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ÎÔ¤Ï·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· οÓÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ηχÙÂÚ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘. ª·Ú›· ∫. ªËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· 1.150 ú ¶¿ÁÈ· ¤ÍÔ‰· (ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ̋ӷ): ∂ÓÔ›ÎÈÔ ∂ÍfiÊÏËÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ˙ˆ‹˜

350 252 35 30

ªÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ· ¤ÍÔ‰·: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÎÈÓËÙÔ‡

35 40

§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‡‰Ú¢Û˘ ŒÍÔ‰· ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· ŒÍÔ‰· ÁÈ· ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ŒÍÔ‰· ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË ŒÍÔ‰· ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÕÏϘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¶ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· (ÔÊ›ÏÂÈ 1500 ú)

45 15 120 70 80 100 45

™À¡√§√ ∂•√¢ø¡

µÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÛÔÚÚÔ›· Ù· ¤ÍÔ‰· Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ù˘ ª·Ú›·˜; .................................................................................................................................................................

™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÁÚ¿„Ù ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û οı ÔÛfi Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÁÚ¿„Ù ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Û·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ. ●

¶fiÛ· ∂Àƒø Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ‰È΋ Û·˜ ÚfiÙ·ÛË ·fi Ù˘ ª·Ú›·˜;............................................

¶fiÛ· ∂Àƒø Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ‰È΋ Û·˜ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜; .................................................................................................................................................................

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ ӷ Íԉ‡ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·; .................................................................................................................................................................

À¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ʤÚÂÈ Ë ª·Ú›· Û ÈÛÔÚÚÔ›· Ù· ¤ÍÔ‰· Ì ٷ ¤ÛÔ‰¿ Ù˘; .................................................................................................................................................................

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ●

38

● ●

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ (˙ËÌȤ˜, ·Ûı¤ÓÂȘ Î.Ï.). ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙ οÔÈ· «ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰·» Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ οÓÔ˘Ì ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 53Ô

°ÂˆÌÂÙÚÈο ÌÔÙ›‚·

Ωραίο σχέδιο! ÕÛÎËÛË 1Ë ¡· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ù· Û¯¤‰È·.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË2Ë ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯¤‰È· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È Ó· ΢ÎÏÒÛÂȘ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô.

ÕÛÎËÛË 3Ë ªÔÚ›˜ Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ Ù· ÏÂ˘Î¿ Û¯¤‰È· Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÒÌ· ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÔÙ›‚Ô; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È; ∫‡Îψۤ ÙÔ.

39


ÕÛÎËÛË 4Ë ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ÙÚ›· ÚÒÙ· ËÌÈ·ÎÏÈ· Î·È ‰È¿ÏÂÍ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ÔÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô. ¶ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô;

A¿ÓÙËÛË: ....................................................................................................................................................

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «AÔÎfiÌÌ·Ù·» ∏ ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÂÚÌ¿ÙˆÓ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ı· Ú·ÊÙÔ‡Ó Î·È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· (·ÔÎfiÌÌ·Ù·). ∆· ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ Û˘ÚÚ·Ê‹˜ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ. ∆· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÚ›ÁˆÓ·, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ‹ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ(‚Ï. ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·) . √ Ù¯ӛÙ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÒÛÙ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯Ô˘Ì 20 ÙÚÈÁˆÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›·, ·Ó ÂÓˆıÔ‡Ó ·Ó¿ 4, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·, ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. √ Ù¯ӛÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÂÓÈ·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Îfi„ÂÈ Î·Ó¤Ó·. ŸÙ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·). °È· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ì ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∫¿ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙÚÈÁˆÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ì 4 (ÔÚÙÔηϛ) Î·È 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· (ΛÙÚÈÓÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË.

¶·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ì fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì 4 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ Ó· χÛÂÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¯·ÚÙ› ÌÈÏÈÌÂÙÚ¤ ‹ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Î·Ú¤ (Ì ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·). ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, ·ÚΛ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ, ·Ó ÂÓˆıÔ‡Ó ·Ó¿ 4 (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Û¯‹Ì·), Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ì ٷ 4 ‹ Ù· 5 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·;

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ●

40 ●

™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁÔ˘Ó·ÚÈÎÒÓ. ∆· ÌÔÙ›‚· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË: ¶›Ó·Î˜ ÙÔ˘ Esher Ù· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÙÔ˘ °·˝ÙË Î.Ï.


KÂÊ¿Ï·ÈÔ 54Ô

∞ÚÈıÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·

Τι είναι αυτό που µας ενώνει; ÕÛÎËÛË 1Ë ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ÁÈÓfiÌÂÓ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÔÙ›‚Ô; ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙË Ï‡ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÂȘ; 1

.

1

=

1

11

.

11

=

121

111

.

111

=

12321

1111

.

1111

=

1234321

ªÔÚ›˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÁÈÓfiÌÂÓ·: (·Ó ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘). 111111 . 111111 = .................................................................................................................................. 11111111 . 11111111 = .................................................................................................................................. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô;

ÕÛÎËÛË 2Ë ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ·fi ÙÔ 1 ˆ˜ ÙÔ 10: (‰Â›ÙÂ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 = 55 ‹ ·Ó¿ ˙‡ÁË (1 + 10) + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + (5 + 6) ‰ËÏ·‰‹ 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 5 . 11 ‹ «5 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô». ªÔÚ›Ù Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·: ·) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +...+ 98 + 99 + 100 ‚) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +...+ 998 + 999 + 1000

§‡ÛË

¶ÔÈÔ Â›Ó·È Ù· ÌÔÙ›‚Ô Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ٷ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·; ......................................................................................................................................................................

ÕÛÎËÛË 3Ë ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ Ï›ÂÈ Û οı ÛÂÈÚ¿: (µÚ›Ù ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi) ·)

2

5

__

11

14

17

20

23

‚)

2

4

6

8

__

12

14

16

Á)

2

7

12

17

22

__

32

37

‰)

2

4

8

16

__

64

128

256

41


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ: «H ˘Ú·Ì›‰· ÙˆÓ ÌÔÙ›‚ˆÓ» ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Û ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· (fiˆ˜ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ) ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ·ÚÈıÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ˘Ú·Ì›‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÙ›‚·. 1

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ˘Ú·Ì›‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ 100

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ 100; .................................................................................................................................................................

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ οı ÛÙ‹Ï˘; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˆ˜ ·fi ÙÔ 1 ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ 3 Î·È Ò˜ ·fi ÙÔ 3 ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ 7; (∆Ô ÌÔÙ›‚Ô Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi;) ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ¿ÏÏ· ÌÔÙ›‚·; ............................................................................................................... .................................................................................................................................................................

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ (1, 4, 9, 16, 25, 36 Î.Ï.). ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1, 2, 3, 4, 5, 6; ...........................................................................................................................

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ Î¿ıÂÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ: ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ 5 . 11 = ...................................................................................................................... ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÙ‹ÏË; ......................................................................................................... fiÛ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 5; (ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘)

● ●

∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4 . 8 ‹ 7 . 13 ‹ 6 . 12 ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ¤Ó·Ó ηÓfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÛÙ‹Ï˘;

£¤Ì·Ù· ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ●

™¯Â‰È¿ÛÙ Û «Î·Ú¤» ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˘Ú·Ì›‰· ·ÚÈıÌÒÓ (.¯. ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1 Î·È 2, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 3, 4, 5, 6, 7 Î·È 8, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 9, 10. Î.Ï.)

À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÔÙ›‚· ÛÙË Ó¤· ˘Ú·Ì›‰·;

42


ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, Aã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

Mathimatika-Tetradio_Ergasiwn_C_Teyxos  

TÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Áã Ù‡¯Ô˜ ™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È Ô KÒÛÙ·˜ ZÈÒÁ·˜, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚ...