Page 1

M·ıËÌ·ÙÈο ¢ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ γ΄ τεύχος


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ξανθή Βαµβακούση, Εκπαιδευτικός Γεώργιος Καργιωτάκης, Εκπαιδευτικός Αλεξάνδρα-∆έσποινα Μποµποτίνου, Εκπαιδευτικός Αθανάσιος Σαΐτης, Εκπαιδευτικός Ευγένιος Αυγερινός, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Παναγιώτης Γιαβρίµης, Σχολικός Σύµβουλος Σταµάτης Βούλγαρης, Εκπαιδευτικός Πέτρος Μπουλούµπασης, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος Σοφία Τσακιρίδου, Φιλόλογος

Γεώργιος Τύπας, Μόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γεώργιος Πολύζος, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός Καλλιτέχνης ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Στη συγγραφή του δείγµατος γραφής, που αποτελεί µέρος του παρόντος βιβλίου, συµµετείχε και η Θεοδώρα Πατσαλού, Eκπαιδευτικός.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Μόν. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Μόν. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ξανθή Βαµβακούση Γεώργιος Καργιωτάκης Αλεξάνδρα-∆έσποινα Μποµποτίνου Αθανάσιος Σαΐτης ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ:

M·ıËÌ·ÙÈο ¢ã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ γ΄ τεύχος

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘

™Ù¤ÏÏ·

¶¤ÙÚÔ˜ HÚÒ NÈ΋ٷ˜

4

™·Ï


Ó ¶›Ó·Î·˜ ˆ Ó ¤ Ì ¶ÂÚÈÂ¯Ô ãAÍÔÓ˜ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ› ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ú¿ÍÂȘ ÁˆÌÂÙÚ›· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

Bã ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ÙȘ ÙÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜ 27 °ÓˆÚ›˙ˆ H ™Ù¤ÏÏ· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÛΛÙÛ· 6-7 ™¯Â‰È¿˙ˆ οıÂÙ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¢ı›˜ 28 T· ·È‰È¿ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó 8-9 ™¯Â‰È¿˙ˆ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¢ı›˜ 29 ™¯¤‰È· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 10-11 ¢È·ÎÚ›Óˆ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 30 O ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ 12-13 MÂÙÚÒ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ‚Ú›ÛΈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ 3 1 YÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ 14-15 M·ı·›Óˆ ÁÈ· Ù· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌ· 32 OÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ 16-17 YÔÏÔÁ›˙ˆ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘˜ Î·È ÂÌ‚·‰¿ 33 ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· Â›‰· Û¯‹Ì·Ù· 18-19 EÂÍÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· 34 ™˘ÌÌÂÙÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ 20-21 ..........................

.............................

.............................

...........

™‡Ì‚ÔÏ· - KÏÂȉȿ

......................

......................

ÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·

.........

ÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi

..................

5Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ

22-23

·ÚÈıÌÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ 20.000 35 ¢È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È E›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ 100.000 36 °ÓˆÚ›˙ˆ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ 200.000 3 7 °ÓˆÚ›˙ˆ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 38 ¢È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È TÔ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ÙÔ ÓÔ˘ 39 EÎÙÈÌÒ ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜

. . . . . . . . . . .24-25

·ÓÙ·ÏÏ·Á‹

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27

. . . . . . . . . . . . . . . .28-29

Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì·ıËÙ‹

............................................30-31

¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘

40

¯Ú‹ÛË ¯¿Ú·Î·

ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ˆ Î·È ‰È·ÈÚÒ AÚÈıÌÔ› ÛÙfi¯ÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35

6Ë Â·Ó¿ÏË„Ë

36-37

ÎÏ„‡‰Ú·

™˘ÓÔÙÈÎfi Bã ¶ÂÚÈfi‰Ô˘

. . . . . . . . . . .38-39

YfiÌÓËÌ· AÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë ‰È‰·Ûηϛ·. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. TÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.

Aã ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

11

£˘Ì¿Ì·È fi,ÙÈ ¤Ì·ı· ·fi ÙË °ã Ù¿ÍË ™ÙÔ §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7

AÚÈıÌfi˜ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. AÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ AÓ·Î¿Ï˘„˘.

5


27 1)

° Ó ˆÚ ›˙ ˆ Ù

· È Ù È˜ Ù Î ˜ Â Ï ¿ÏÏË Ú ·  ˜ È

ÂÌÓfiÌÂÓ˜ ¢ı›˜

¶Ô‡ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹; °Ú¿ÊÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

2)

¶ÔÈÔ ·ÎfiÓÙÈÔ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ; ¶ÚԂϤˆ: ∆Ô ·ÎfiÓÙÈÔ Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ................. ∂·ÏËı‡ˆ

3)

¶ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ˙‡ÁË Â˘ıÂÈÒÓ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; ∂ϤÁ¯ˆ ÌÂ Î·È ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ✔ .

4)

™˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ Â˘ı›˜; ∞Ó ÌÔÚÒ, ÙÔ ÂÓÙÔ›˙ˆ Û οı ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË.

‚ · 6

Á


5)

∆· ·È‰È¿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î¿ÚÙ˜ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ : ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜.

™Â ÔÈ· ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· Â›Ó·È :

– ·Ú¿ÏÏËÏ· ( – οıÂÙ· (

) ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; .............................................................

∆Ô ·Ú¯ÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ :

6)

) ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; ...............................................

............ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·

............ οıÂÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·

............ ÙÂÌÓfiÌÂÓ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· (fi¯È οıÂÙ·)

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›˜ Â›Ó·È : ●

·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙËÓ Â˘ı›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ · ;

οıÂÙË ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ · ;

·

Á

‚ ●

∂ϤÁ¯ˆ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘: ∞ÓÙÈÁڿʈ οı ¢ı›·, Ì·˙› Ì ÙÔ Ï·›ÛÈfi Ù˘, Û’ ¤Ó· Ï¢Îfi ‹ ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›. ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙÔ ¯·ÚÙ› ηٿÏÏËÏ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ · . 7


28 1)

™¯Â ‰È¿ ˙ ˆ

Ù Ô ˘˜ ‡ Í · ٠ ˜ Ì Î¿ıÂÙ

¢ı›˜

¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ: ·)

‚) 4Â

Î.

2)

8

Î.

™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÔÚı‹ ÁˆÓ›·:

3) ™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÔχÁˆÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜:


4)

¶ÔÈÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÛÙËÓ Â˘ı›· (Â); ........................ ∂ÍËÁÔ‡ÌÂ: .............................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................

5)

÷ڿ˙ˆ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ οı ÛËÌ›Ԣ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· Î·È ÌÂÙÚÒ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘.

¢ Z

B .......... ÂÎ .

6)

.......... ÂÎ .

.......... ÂÎ .

∏ ∏ÚÒ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Û ‚Ú·ÁȤ˜. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘˜. ™Â ÔÈ· ‚Ú·ÁÈ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÛÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ‹ ÛÙ˘ HÚÒ˜; ●

∂ÎÙÈÌÒ Î·È ÂÍËÁÒ ÁÈ·Ù›: ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. 9


29 1)

™¯Â ‰È¿ ˙ ˆ

· Í ‡ ÙÔ Ù Â Ì ˜ ÏËÏÂ ·Ú¿Ï

˘˜ ¢ı›˜

™¯Â‰È¿˙ˆ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· :

H

H

• ¶

2)

¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ; ∂ÎÙÈÌÒ : ....................................... ∂ϤÁ¯ˆ ÌÂ

·

3)

Î·È ÛËÌÂÈÒÓˆ ÌÂ

™¯Â‰È¿˙ˆ ÌÈ· ¢ı›·. ªÔÚÒ Ó· ۯ‰ȿۈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËϘ Û’ ·˘Ù‹Ó; ¢ÔÎÈÌ¿˙ˆ Î·È ··ÓÙÒ : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................

10

✔.

Á


4)

™¯Â‰È¿˙ˆ 2 ·Ú¿ÏÏËϘ Û οı ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›˜ :

5)

™¯Â‰È¿˙ˆ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ Î·È ÌÂÙÚÒ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘.

7)

6)

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›·, Ô˘ Ó· ·¤¯ÂÈ 1 ÂÎ. ·fi ·˘Ù‹Ó :

∂›Ó·È ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ô ¡È΋ٷ˜; ∂ÍËÁԇ̠: ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

11


30 1)

¢È·ÎÚ› Ó

·  fi ÙË · Ì Ì · ÂÚ›ÁÚ  Ô Ù ˆ

Ó ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

°È· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È : ……… ‹ ……..

2)

∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ......... ÂÎ. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ηχÙÂÙ·È

ÌÂ .........

3)

¤Ó· Û¯‹Ì· Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 16 ÂÎ.

¤Ó· Û¯‹Ì· Ô˘ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ηχÙÂÙ·È Ì 7

¶·Ú·ÙËÚÒ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ÂÎÙÈÌÒ : ●

¶ÔÈÔ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÌÂÙÚÔ; ™ËÌÂÈÒÓˆ Ì ÙÔ Û¯‹Ì· (·)

12

.

™¯Â‰È¿˙ˆ : ●

4)

‹ .........

✔.

ÙÔ Û¯‹Ì· (‚)


¶ÔÈÔ Û¯‹Ì· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·; ™ËÌÂÈÒÓˆ Ì ÙÔ Û¯‹Ì· (·)

✔.

ÙÔ Û¯‹Ì· (‚)

∂ϤÁ¯ˆ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘: ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ (·) : ................ ÙÔ˘ (‚) : ...............

∞ÓÙÈÁڿʈ Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Ï¢΋ ÎfiÏÏ· ¯·ÚÙ› ‹ Ù· Îfi‚ˆ. ∂Ê·ÚÌfi˙ˆ ÙÔ ¤Ó· Û¯‹Ì· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ÂϤÁ¯ˆ ÔÈÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.

5) ∆· Û¯‹Ì·Ù· (Á) Î·È (‰) ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.

Œ¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ë ∏ÚÒ; ∞ÓÙÈÁڿʈ ÙÔ Û¯‹Ì· (Á) Ì ‰È·Ê·Ó¤˜ ¯·ÚÙ›. ∆Ô Îfi‚ˆ ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÁÈ· Ó· ηχ„ˆ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (‰).

(Á)

(‰)

13


31

M Â Ù ÚÒ Ù Ë Ó Â

 ÈÊ

Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù ˆ Î Û ‚Ú› ¿ÓÂÈ·,

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢›Ï· ۯ‰ȿ˙ˆ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÌ‚·‰fiÓ. TÔ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘. = 1 Ù.ÂÎ.

1)

∂›Ó·È . . . . . Ù. ÂÎ.

2)

ºÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· Û¯‹Ì· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.∆Ô ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÂÌ‚·‰fiÓ.

∂›Ó·È . . . . . Ù. ÂÎ.

3)

● ●

14

∂›Ó·È . . . . . Ù. ÂÎ.

¶fiÛ· Ù.ÂÎ. ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì 1 Ù.‰ÂÎ; .............. ¶fiÛ· Ù.ÂÎ. ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ÙÔ 1 ÙÔ˘ Ù.‰ÂÎ. ; ∆· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ: 4


4)

5)

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ :

= 1 Ù.ÂÎ.

∂Ì‚·‰fiÓ = . . . . . . . . . .

∂Ì‚·‰fiÓ = . . . . . . . . . .

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ = . . . . . . . . . .

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ = . . . . . . . . . .

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Û Ù.ÂÎ. ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÍËÁÒ Ò˜ ÂÚÁ¿ÛÙËη : ...................................................................... ...................................................................... ∂ = . . . . . Ù.ÂÎ.

6) flÚ· ÁÈ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· !!

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì Û ¯·ÚÙfiÓÈ ¤Ó· 1Ù.Ì. Î·È ÙÔ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Û Ù.‰ÂηÙfiÌÂÙÚ·.

∆· ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û 4 ÔÌ¿‰Â˜, fiÛ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

∏ οı ÔÌ¿‰· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·fi ·Ïfi ¯·ÚÙ› 25 οÚÙ˜ Ì ∂Ì‚·‰fiÓ = 1 Ù.‰ÂÎ. Ë Î·ıÂÌ›·.

∫¿ı ÔÌ¿‰· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÛÙȘ οÚÙ˜ Ù˘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ.

XˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ Û 4 ›Û· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.

K¿ı ÔÌ¿‰· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÙȘ οÚÙ˜ Ù˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÚË ·˘Ù¿. 15


32 1)

M·ı·› Óˆ

Ï Ë ÏfiÁ Ï · Ú ·  ÁÈ· Ù·

Ú·ÌÌ·

¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ:

Ãڈ̷ٛ˙ˆ :

ªÂÙÚÒ fiÛ· Â›Ó·È :

Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·

- Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ....................

Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ·

- Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ....................

ÙÔ˘˜ ÚfiÌ‚Ô˘˜

- ÔÈ ÚfiÌ‚ÔÈ ....................

™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ; ∂ÍËÁԇ̠: µÚ‹Î· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 6 ÔÚıÔÁÒÓÈ·

............................................................................ ............................................................................

2)

¶ÔÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹; µ¿˙ˆ ŸÏ˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›Û˜

∆Ô Û¯‹Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ 4 Ï¢ڤ˜ Î·È 4 ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜

™ÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ›Û˜

16


3)

µÔËı¿Ì ÙÔ ¡È΋ٷ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................

4)

∆È Û¯‹Ì· ı· ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿, ·Ó ÂÓÒÓˆ ÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜; ●

¶ÚԂϤˆ: ·) .............................

‚) .............................

Á) .............................

Â) ............................. ‰) .............................

5)

∂ϤÁ¯ˆ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÌÔ˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜.

™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 8 ÂÎ.

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ Û¯‹Ì·, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ·Ú/ÌÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 10 ÂÎ.

17


33

YÔÏÔÁ

˜ Î ·È ÂÌ ˘ Ô Ú Ù ÚÈ̤ › ˙ ˆ Â

‚·‰¿

1)

™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ì ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ›ÛË Ì 10 ÂÎ.

2)

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ : ¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ : ............................................................................. ............................................................................. ∂Ì‚·‰fiÓ : ............................................................................. .............................................................................

3)

18

™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì 24 Ù. ÂÎ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ :


4)

ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì fiÛ· ϷΛ‰È· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ˘fiÏÔÈË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· : ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

5)

™˘Ó¯›˙ˆ Ù· ÌÔÙ›‚·.

∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ΛÙÚÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È : ...................

∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È : ...................

6)

°ÂˆÌÂÙÚÈΤ˜ Û·˙ÔÎÂÊ·ÏȤ˜ : ™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ Ï¢ÚÒÓ :

™¯Â‰È¿˙ˆ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÔÚı¤˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ :

19


34 1)

EÂÍÂ Ú

¿ Û ¯‹ Î È Ú Ù Â È Û˘ÌÌ · Ì Ô ˙ Á¿

Ãڈ̷ٛ˙ˆ Ù· Û¯¤‰È· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο :

ª˘ÎËÓ·˚Îfi ÎfiÛÌËÌ·

∞ÊÚÈηÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ

2)

•˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ó·fi

™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù· Û¯¤‰È·, ÒÛÙ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÎÎÈÓÔ ¿ÍÔÓ·. ™¯Â‰È¿˙ˆ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ ηٿÏÏËÏ·.

™¯¤‰ÈÔ ·fi ÂÙÚÔÁÏ˘ÊÈο Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20

™¯¤‰ÈÔ Û ÌÈÓˆ˚Îfi ÏÔ˘ÙÚfi

÷ڿ˙ˆ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ : ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÛÙ·˘Úfi˜

3)

Ì·Ù·

™¯¤‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋


4)

∂›Ó·È Ù· Û¯¤‰È· Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÌÏ ¿ÍÔÓ·;

¢È·ÎÔÛÌËÙÈο Û ·ÌÊÔÚ¤·, 540 .X.

5)

¶ÂÙÚÔÁÏ˘ÊÈο ÿÓη˜

∂ÍËÁԇ̠:..............................................

∂ÍËÁԇ̠:..............................................

................................................................

...............................................................

∂ÍÂÙ¿˙ˆ Ì ηıÚÂÙ¿ÎÈ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ :

ƒÔ‰È·Î‹ ÔÈÓÔ¯fiË, 650-600 .X. ÕÓıÔ˜ §ˆÙÔ‡, ªÈÓˆ˚΋ ÂÔ¯‹

6)

∞fi ·ÙÙÈÎfi ·ÌÊÔÚ¤·, 450-400 .X.

Xڈ̷ٛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·, ÊÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÙÔ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÌÏ ¿ÍÔÓ·.

21


5

Ë „ Ë Ï ¿ Ë E·Ó

1)

™ËÌÂÈÒÓˆ Ì ✔ fiÔ˘ Ô ÁÓÒÌÔÓ·˜ ‹ ÙÔ ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿, ÁÈ· Ó· ¯·Ú·¯Ù› Ë ·fiÛÙ·ÛË Î¿ı ÛËÌ›Ԣ ·fi ÙȘ ¢ı›˜.

Ô Ô

Ô

Ô ¯ Â

˙

2)

∂ϤÁ¯ˆ ÌÂ

Î·È ÛËÌÂÈÒÓˆ

™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜.

A

B

∆Ô ∞µ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ∑∂ ¢

°

∆Ô ∞∑ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ µ° ∆Ô °¢ Ù¤ÌÓÂÈ Î¿ıÂÙ· ÙÔ ¢∂ E Z

∆Ô µ° Ù¤ÌÓÂÈ Î¿ıÂÙ· ÙÔ °¢

3)

º¤ÚÓˆ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ¶ Î·È ƒ ·fi ÙËÓ Â˘ı›· (˙). ¶

(˙)

º¤ÚÓˆ ‰‡Ô ¢ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÛÙËÓ Â˘ı›· (Â) Î·È ‰‡Ô οıÂÙ˜ ÛÙËÓ Â˘ı›· (Ë).

P (Â) (Ë)

22


4)

÷ڿ˙ˆ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·Ù· :

5)

6)

™ËÌÂÈÒÓÔ˘ÌÂ

™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜ :

∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Ì Ï¢ڤ˜ 10 ÂÎ. Î·È 4 ÂÎ. Â›Ó·È 40 ÂÎ.

∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÏÂ˘Ú¿ 8 ÂÎ. Â›Ó·È 32 Ù. ÂÎ.

∂ÍËÁÒ : ...................................................................................................................

∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Â›Ó·È 24 Ù.ÂÎ. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ 5 ÂÎ. ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘. ●

K·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì fiÏ· Ù· Èı·Ó¿ ·Î¤Ú·È· Ì‹ÎË Ï¢ÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 24 Ù.ÂÎ.

EÈϤÁÔ˘Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ Ï¢ڤ˜.

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚfi ÙÔ˘.

1¯24 2¯.....

24

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ

¶ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ .......... Ù.ÂÎ. 23


35 1)

¢È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ

20.000 Ô Ù ˜ ÌÔ‡˜ ˆ ı È Ú · ·È

√ ·ÚÈÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ οÓÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ : ●

∆ÔÓ ‚ÔËıÒ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ·:

14.480ú+1.300ú+520ú + 1.700ú;

2)

3)

µÚ›ÛΈ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÛËÌÂÈÒÓˆ Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ‚‹Ì·Ù· Û ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹. ●

11.270+50= .................

13.760+80=..................

14.290+120=.................

12.010-20= .................

13.100-250=.................

15.350-420=..................

∂‰Ò ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙȘ ·ÚÈıÌÔÁÚ·Ì̤˜ ÌÔ˘.

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ηٿÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ - ÛÙfi¯Ô˘˜.

17.50 0+ ... ........ . ..... ....... 0 0 19.0

4)

... ........ . . . . + 9.000

18.000

2 x. ...... ...... .

5.550

10.000 24

3 x ............

∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ, ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 20.000. 15.999

.... + ....... 0 0 0 . 12

3.999 4.440

15.750

16.0 00...... ....

∂ϤÁ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜.


YÔÏÔÁ›˙ˆ ÌÂ ÙÔ ÓÔ˘:

5)

14.000-3.598

12.000-4.990

15.272-3.900

13.000+1.995

15.000+2.890

18.893+180

∫ƒÀ¶∆√§∂•√! — — — — — —

ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ› ¯ˆÚ›˜ ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ› : ●

Ãڈ̷ٛ˙ˆ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ Î˘ÎÏ¿ÎÈ, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ›ÛÔ ÙÔ˘ 5.000.∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ ΢ÎÏ¿ÎÈ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË Ô˘ „¿¯Óˆ. 4.997 + 4

K

7.000 - 1.500 A 4.930 + 80

6)

Y

2.500 + 2.500 N

4.920 + 90

M

1.500 + 2.700

O

5.225 – 300

E

7.000 - 1.999 T

2.200 + 2.500

P

5.012 – 13

O

10.000 - 4.500 H

9.500 - 4.500

I

∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ : 12.750 Î·È 22.250 ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ. ∂ÈÏ‡Ô˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. √ ¡È΋ٷ˜ Î·È Ô ™·Ï ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È. √ ¡È΋ٷ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ .................... fiÓÙÔ˘˜. Œ¯ÂÈ .................... fiÓÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ™·Ï. ¶fiÛÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ô ™·Ï;

7)

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∏ÚÒ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, Ô˘ ·¤¯ÂÈ 500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, Ô ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ 15.800 ¯Ì. ™Ù· ÌÈÛ¿ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ηʤ. ∆È ¤‰ÂȯÓÂ Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜; ·) √ÚÁ·ÓÒÓˆ Ù· ÛÙÔȯ›· Û ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹.

‚) ∂Èχˆ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·

15.800 25


36 1)

°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ

˘˜ ·

Ô 100.000 Ù ˜ ˆ ‡˜ ÚÈıÌÔ

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· : ONOMA™IA

API£MO™

EX

¢X

X

E

(100.000) (10.000) (1.000) (100)

›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

20.000

¢

M

(10)

(1)

2

0

0

0

0

4

4

0

0

2

8

9

9

9

9

ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤Ó· 56.010 ÂÍ‹ÓÙ· ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· 90.200 ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

2)

¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ηٿÏÏËÏ· Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·: 19.997

19.998

19.999

83.000

82.000

81.000 72.420

3)

72.430

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ηٿÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ - ÛÙfi¯Ô˘˜.

........ ..... x 2 .. ....... . . . . 3x

60.000 ‹ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

... ........ 4 x...

15.000 +......... ..+....... ...... ........ ..... x 1.000 .... ....... 3x ..

26

72.440

90.000 ‹ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

.. ........ . . . . . . ..... -....... 0 0 0 . 100

45.0 00+ ...... ...... ...... ..


4)

√ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È Ë ™Ù¤ÏÏ· ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 89.599 Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜.

89.599

89.599

599 ÌÔÓ¿‰Â˜

89 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

500

90

9

∞ÍÈÔÔÈÒ fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı¤Ïˆ ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›Ûˆ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· :

99.599 + 1

98.599 + 1.000

89.599 + 10.000

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞Ó Ì ‚ÔËı¿, ·Ó·Ï‡ˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.

50.000 – 1

5)

89.000

70.000 – 10

80.000 – 100

90.000 – 1.000

¶·Ú·ÙËÚÒ ÙȘ ·ÚÈıÌÔÁÚ·Ì̤˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌÒÓ. ·)

+ ...........

81.500

82.000 81.800

‚) 96.000

-.....

....400

+.....

™ËÌÂÈÒÓˆ ÙËÓ Ú¿ÍË:

+.....

83.000

....500

·) 81.800+..........=............

84.000

.....800

- ...........

-.....

97.000

™ËÌÂÈÒÓˆ ÙËÓ Ú¿ÍË:

98.000

99.000

99.500

‚) 99.500-...........=............

.....500

6)

∆· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ οÚÙ˜ Î·È Â›Ó·È ÈÛfi·Ï·. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿‚·Î· : 25

Ã

EX

¢X

(100.000) (10.000)

¢

X

E

¢

M

(1.000)

(100)

(10)

(1)

2

5

2

5

0

E

M

27


37 1)

°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ˘

˜·

200.000 Ô Ù ˜ ‡˜ ˆ Ú È ı ÌÔ

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ ›Ó·Î· : ONOMA™IA

API£MO™

EX

¢X

X

E

(100.000) (10.000) (1.000) (100)

¢

M

(10)

(1)

92.031 ÂηÙfiÓ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ 1

8

0

0

5

2

1

5

0

0

0

9

170.305 ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚ›· ‰È·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

2)

¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ηٿÏÏËÏ· Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· : 99.997

3)

99.998

99.999 145.000

150.000

155.000

199.996

199.997

199.998

ºÙÈ¿¯Óˆ ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ·Ó¿ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ. XÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙËÓ Î¿ı οÚÙ· ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿. TÔ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·. √È Î¿ÚÙ˜ ÌÔ˘

100.000

√È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·: ·) .....................

20

‚) ..................... 80.000

2.000

4

700

Á) ..................... ●

∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÌÔ˘ :.....................

28

™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›Û·ÌÂ. ∆È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ; °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ∂ÍËÁԇ̠ÚÔÊÔÚÈο.


4)

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ηٿÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ - ÛÙfi¯Ô˘˜. ... ........ 4 x...

106.0 00- .. ........ ..

100.000 ..... ....... + 0 9 99.9

5)

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ηٿÏÏËÏ· „ËÊ›· ÁÈ· Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ : 2 2. 0__ 6

>

2 2.046

1 0 3 .__6 3

>

1 0 3 .__6 3

199.999

<

__ __0 . 0 0 0

37.__48

<

37. __48

__3__. 8__2

=

1__9 . __2__

7)

138.85 0- ...... .....

6)

ªÂ Ù· „ËÊ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ˆ 3 ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ 150.000 Î·È 3 ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ :

7

1 3 9 6 0 4

ºÙ¿ÓÔ˘ÌÂ, Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÛÙÔÓ Î¿ı ·ÚÈıÌfi-ÛÙfi¯Ô :

150.000

8)

200.000: ...............

200.000

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

µÚ›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ (‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÎÙÏ.) ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÚÈıÌÔ› ·fi 100.000 ¤ˆ˜ 200.000.

29


38 1)

¢È·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ

Ì·Ù· ‹ Ï ‚ Ô · È Ú

∏ ™Ù¤ÏÏ· ÚÒÙËÛ ٷ ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘ Ù˘ fiÛ· ·‰¤ÚÊÈ· ¤¯Ô˘Ó. √ÚÁ¿ÓˆÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Û ›Ó·Î· Î·È Û ڷ‚‰fiÁÚ·ÌÌ·. ●

¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ :

· Ï fi ‹ı ·‰ Ô˜ ¤Ú ·È‰È¿ ÊÈ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË

·ÁfiÚÈ·

0

1

....... ......

2

1

>2

2

Ï‹ıÔ˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËηÓ

8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

ÎÔÚ›ÙÛÈ·

2)

4 ....... 2

1

2

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2

Ï‹ıÔ˜ ·fi ·‰¤ÚÊÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î¿ı ·È‰›

∏ ∏ÚÒ ı· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÙ›‚Ô ÛÙ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶ÔÈÔ ‹ ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›· ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚÔ; ∂ÈϤÁÔ˘Ì Ì ✔.

30

.......

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi Ì·˜ ÌÔÙ›‚Ô, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÌÔÙ›‚Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚÔ.


3)

ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ÊÔÚËÙÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì 1.512ú ÙÔÓ ¤Ó·Ó. ¶Ô˘Ï¿ ÙÔÓ Î¿ı ∏/À Ì ΤډԘ 525 ú. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË 20 ›‰ÈˆÓ ∏/À; ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο;

√ÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ï›Ô˘Ó. ∆ÈÌ‹ AÁÔÚ¿˜

4)

∆ÈÌ‹ ¶ÒÏËÛ˘

K¤Ú‰Ô˜

°È· ÙÔÓ 1 H/Y

....................

....................

....................

°È· ÙÔ˘˜ 20 H/Y

....................

....................

....................

√ ™·Ï ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÁˆÙfi ¯ˆÓ¿ÎÈ Ì ‰‡Ô Ì¿Ï˜. µÚ›ÛΈ fiϘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ™·Ï.

31


39 1)

EÎÙÈÌÒ Î·È

˘

Ô ÓÔ˘ Ù Â Ì ˆ ÔÏÔÁ›˙

µÚ›ÛΈ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· :

+

49.009

49.099 49.999

1

79.010 79.100

1

9

99

+

999

159.999

2)

79.000

1

11

111

189.999

™·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ !

µÚ‹Î· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¯ˆÚ›˜ Ó· οӈ η̛· Ú¿ÍË! Œ¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi. °È· Ó· ÙÔÓ ‚ÚÂȘ ÍÂΛӷ ·fi ÙÔ 50.000. ∞Ê·›ÚÂÛ 12.375. ¶ÚfiÛıÂÛ 1.080. ∞Ê·›ÚÂÛ 1.080 Î·È ÚfiÛıÂÛ 12.375.

¶Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ô ¡È΋ٷ˜; ™Î¤ÊÙÔÌ·È Î·È ÂÍËÁÒ : .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

3)

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ 100.000. (∫¿ı ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Î¿ı ÛÙ‹ÏË ¤¯ÂÈ ¿ıÚÔÈÛÌ· 100.000). ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÔ˘ 100.000 ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ¤Ó·Ó ‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ̷ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÁÈ· ÙÔ 50.000 Î·È ÁÈ· ÙÔ 200.000. 50.000

100.000 25.000

50.000

45.000

40.000 60.000

32

200.000


4)

ªÂ ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ı· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·; 28.200

19.000

31.000

15.800

( .......... + .......... ) + ( .......... + .......... ) = .......... + .......... = .......... 18.050

40.025

21.950

25.075

( .......... + .......... ) + ( .......... + .......... ) = .......... + .......... = ..........

5)

6)

™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚԇ̠ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ : 28.200 + ............... = ______.000

37.000 + ............... = _____0.000

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ηٿÏÏËÏ· : + ............ 10.000

12.500 - ............

100.000

7)

95.000

- ............ 11.000 + ............ 96.800

............ 13.500 ............ 91.800

............

............

12.000 ............

............ ............

93.600

............ ............ ............

............

............

∫Ú˘Ì̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ! Ãڈ̷ٛ˙ˆ ηٿÏÏËÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· : ●

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 75.000

ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 55.000

·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 55.000 Î·È ÛÙÔ 75.000

33


40 1)

¶ÔÏÏ·Ï·Û

‰È·ÈÚÒ È · Î È ¿ ˙ˆ

ºÙ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi - ÛÙfi¯Ô : 2.500

25.000 12.700

77.000

∫·Ù·Áڿʈ οı ÊÔÚ¿ ÙË ÛΤ„Ë ÌÔ˘ :

2)

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

12.700:2.500=............˘=.......

77.000:25.000=............˘=.......

™˘ÌÏËÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ : ●

ªÔÈÚ¿˙ˆ ÙÔ 80.000 Û .......... ›Û· ̤ÚË. 80.000 : ...... = .................. ∆Ô 1 ÙÔ˘ 80.000 Â›Ó·È : ................... 4

80.000 ●

ªÂÙÚÒ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ 20.000 ÛÙÔ 80.000. 80.000 : 20.000 = ..........

ªÂÙÚÒ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ................... ÛÙÔ ...................

80.000

............ : ............ = ........

10.000

3)

34

ªÔÈÚ¿˙ˆ ÙÔ ............ Û .......... ›Û· ̤ÚË. ............ : ...... = .............. ∆Ô 1 ÙÔ˘ 80.000 Â›Ó·È : ................... ....

™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó : 12.750 : ............... = 1.275

19.800 : ............... = 198

45.000 : ............... = 45

90.000 : ............... = 9


4)

ºÙÈ¿¯Óˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi - ÛÙfi¯Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ·: ●

Ì ٷ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ô˘ Ï›Ô˘Ó.

ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Û οı ÎÔ˘Ù¿ÎÈ.

............. 4.000 4.000

4.000

.............

.............

66.000 32.000 .............

............. .............

5)

√ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ∏ÚÒ˜ ¤Î·Ó ·Ó¿ÏË„Ë 2.250 ú ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. √ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰ÂÛÌ›‰Â˜ ·Í›·˜ 300 ú Ë Î¿ı ÌÈ· Î·È Î¿ÔÈ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ¶fiÛ˜ ‰ÂÛÌ›‰Â˜ Î·È ÔÈ· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ‹ÚÂ;

6)

∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‰›ÓÂÈ Ù· ÔÛ¿ Û ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 20 ‹ ÙˆÓ 50 ú Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 600 ú Û οıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÓÔÏÈο 1.500 ú ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶fiÛ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÙÈ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 1.390 ú;

35


6 1)

Ë „ Ë Ï ¿ Ë E·Ó ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ· ›‰Ë Î·È fiÛ· ·fi ÙÔ Î·ı¤Ó· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. ™˘ÌÏËÚÒÓˆ fi,ÙÈ Ï›ÂÈ : E›‰Ô˜

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÂÙ›·˜ OÏÔÁڿʈ˜ M ·ÚÈıÌÔ‡˜

EX

¢X

X

E

(100.000) (10.000) (1.000) (100)

¢

M

(10)

(1)

8

3

ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂηÙfi 200.001

103.402

1

9

0

0

ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÓÓ¤· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÍ·ÎfiÛÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ●

∞ÍÈÔÔÈÒ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È ··ÓÙÒ: ·) ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·Ù·Û··Û ÂÚ›Ô˘ 125.000 ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿, .................. ¯¿ÚÙ˜, ................ ÁˆÌÂÙÚÈο fiÚÁ·Ó·, ...................................... ˘‰ÚfiÁÂȘ ÛÊ·›Ú˜, ..................... ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜. ‚) ¢È·Ù¿ÛÛˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. ............................................................................................................................................ Á) ∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·Ù·Û··Û ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ΢‚¿ÎÈ· ·Ú›ıÌËÛ˘. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 100.000 ÙÂÌ¿¯È·. ¶fiÛ· ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ΢‚¿ÎÈ· ·Ú›ıÌËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÙËηÓ, ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ 100; ™ËÌÂÈÒÓˆ ÛÙËÓ ·ÚÈıÌÔÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:

99.630

36


2)

∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ ÛÙÂÚÂÒÓ Â›Ó·È 74.900 ú. ∆ÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ۯÔÏ›·, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÈÛ¤Ú·Í 97.820ú, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Û ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· 75.100ú. ¶fiÛÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ; ●

√ÚÁ·ÓÒÓˆ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î·:

∂Ù‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ∂ÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ∂ÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ™˘ÓÔÏÈÎfi ΤډԘ (Û ú) Û¯ÔÏ›· (Û ú) ........................ (Û ú)

..................... .....................

.....................

(ÂÚ›Ô˘ ............. ú) (ÂÚ›Ô˘ ............. ú)

(ÂÚ›Ô˘ ............. ú)

™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛڿ͈Ó

.....................

.........................................

∂ÎÙÈÌÒ : ·) ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛڿ͈Ó: ...................... ‚) ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ΤډԘ : ......................

3)

ÀÔÏÔÁ›˙ˆ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Î·Ù·Áڿʈ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

∏ ›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË 45.000 ·Î¤ÙˆÓ Ì ¯¿Ú·Î˜ ‹Ù·Ó 90.000ú. ∂›Û˘, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô‡ÏËÛ 10.000 ʈÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ˘‰ÚfiÁÂȘ ÛÊ·›Ú˜ Ì 20ú ÙËÓ Î¿ı ÌÈ·. ●

¢È·Ù˘ÒÓˆ 2 ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ. TÔ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘ ·È‰› ÂÈχÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

1Ô ∂ÚÒÙËÌ· : .............................................

2Ô ∂ÚÒÙËÌ· : .............................................

...................................................................

.....................................................................

37


B'

¶ÂÚ›Ô‰Ô˜

EÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÒ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Bã ÂÚ›Ô‰Ô: ● ™˘ÌÏËÚÒÓˆ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ ÂÈϤÁˆ Ì ✔, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

™Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 21 ˆ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 40 ªÔ˘ ¿ÚÂÛÂ:

........................................................................................................

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

¢Â ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ:

.....................................................................................................

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

ªÔ˘ Ê¿ÓËΠ‡ÎÔÏÔ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

ªÂ ‰˘ÛÎfiÏ„Â, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ù· ηٿÊÂÚ·:

................................................................

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

ªÂ ‰˘ÛÎfiÏÂ„Â Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚ˆ:

.........................................................

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ· ·ÚÎÂÙ¿ ª¿ÏÏÔÓ fi¯È

ª¿ÏÏÔÓ Ó·È

™›ÁÔ˘Ú· Ó·È

£ÂˆÚÒ fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ηϋ ª¿ÏÏÔÓ fi¯È

38

ª¿ÏÏÔÓ Ó·È

™›ÁÔ˘Ú· Ó·È


AÍÈÔÏÔÁÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ● ™˘ÌÏËÚÒÓˆ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη. ● ™Â οı ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÛËÌÂÈÒÓˆ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·:

ª¤ÏË ÔÌ¿‰·˜

K

ÁÈ· ÙÔ

K·ıfiÏÔ˘

§

ÁÈ· ÙÔ

§›ÁÔ

A

ÁÈ· ÙÔ

AÚÎÂÙ¿

ÁÈ· ÙÔ

¶Ôχ

∂›Ó·È ™˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ∂ÍËÁ› Û˘ÓÂ‹˜ Û ȉ¤Â˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Û fi,ÙÈ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘/Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË

™¤‚ÂÙ·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù۷ΈÌÔ‡˜

∂ÁÒ:… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

………...................………

39


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α΄).

BIB§IO™HMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Mathimatika-Tetradio_Ergasiwn_C_Teyxos  

TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ γ΄ τεύχος Στη συγγραφή του δείγµατος γραφής, που αποτελεί µέρος του παρόντος βιβλίου, συµµετείχε και η Θεοδώρα Πατσαλού, E...

Advertisement