Page 1

0449_COVER_TELIKO

16/11/2005

10:10

™ÂÏ›‰·1

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O ∂ϤÓË ∫·Ú·ÓÙ˙fiÏ·

∫·ÏÏÈfiË ∫‡Ú‰Ë

∆·ÙÈ¿Ó· ™·Ó¤ÏÏË

£ÂÔ‰ÒÚ· ∆ÛÈ·ÁοÓË

∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ

∆∞ ∞ ª ª A ƒ °

§ ∂ •∂ π™

π™

π ∂™ ƒ √ ∆

°§ø™™∞ ∞’ ¢∏ª√∆π∫√À ¢Â‡ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜

∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√ ∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™

Set 960-06-1895-X T. Bã 960-06-1897-6

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞


5h en. TETPA¢IO A™KH™EøN 20,5

03-11-2005

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

∂π∫O¡O°ƒ∞º∏™∏

ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡Oπ ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏

À¶∂À£À¡O™ ∆OÀ À¶O∂ƒ°OÀ

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

10:23

™ÂÏ›‰·2

∂ϤÓË ∫·Ú·ÓÙ˙fiÏ·, ∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË ∫‡Ú‰Ë, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∆·ÙÈ¿Ó· ™·Ó¤ÏÏË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ £ÂÔ‰ÒÚ· ∆ÛÈ·ÁοÓË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ πˆ¿ÓÓ˘ §Â‚ÂÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §˘‰›· ∞ÌfiÓË-∆ÛÔ‡Ú·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

§‹‰· µ·Ú‚·ÚÔ‡ÛË, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

µ·Û›ÏÂÈÔ˜ µÔ˘‚ÔÓ›ÎÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ACCESS °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™ ∞.∂.

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


5h en. TETPA¢IO A™KH™EøN 20,5

03-11-2005

10:23

™ÂÏ›‰·3

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O

¶ìÛîè ºáòáîôúÞìá ºáììéÞðè ºàòäè ÆáôéÀîá ªðáîÛììè £åïäñòá ÆóéáçëÀîè

∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™

¡¤¿ªª° °‹ ¢¸»ÃƹºÃË °Ú¿ÌÌ·Ù· §¤ÍÂȘ πÛÙÔڛ˜ ∆∂∆ƒ∞¢π√ ∂ƒ°∞™πø¡ ¢∂À∆∂ƒ√ ∆∂ÀÃ√™

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞


5h en. TETPA¢IO A™KH™EøN 20,5

03-11-2005

10:23

™ÂÏ›‰·4


5h en. TETPA¢IO A™KH™EøN 20,5

03-11-2005

10:23

™ÂÏ›‰·5

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· 5è åîÞôèôá: ªëáîôáìéÛ÷ Æï ëáðÛìï ðåòðáôÀåé! . . . Îîá÷ ëáéîïàòéï÷ íáõèôÜ÷ . Ùìïé óôï ïéëÞðåäï . . . . . . »ðìå Þîåéòá . . . . . . . . . . »å ðéîÛìá ëáé æáîôáóÝá . . Oé äùï æÝìïé . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

43 46 48 50 52 53 55

20 22 24 26 28 30

9è åîÞôèôá: O ëÞóíï÷ ôöî âéâìÝöî ªôè âéâìéïõÜëè . . . . . . . . . . . . . . . . Áá óá÷ äéáâÀóö; . . . . . . . . . . . . . . . Æï °ìæáâèôÀòé íå ôïî ×ìéï . . . . . . . £á ÁòÀãïùíå ôï äéëÞ íá÷ âéâìÝï . . . Îëõåóè âéâìÝïù . . . . . . . . . . . . . . . . AîôÝï, ÞîåéòÀ íïù . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

60 63 65 66 68 70

32 34 35 36 37 39 40

10è åîÞôèôá: Tï ëïøàìé ºáìïëáéòéîÜ åëäòïíÜ . . . . Øøîè óôèî Àííï . . . . . . . . . ¸ øåìñîá ºáòÛôôá ºáòÛôôá °òøáÝïé íàõïé . . . . . . . . . . . ¸ óðèìéÀ . . . . . . . . . . . . . . H íðïùòïà . . . . . . . . . . . . . ºïøàìé . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

73 75 76 78 79 80 81

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.6 .8 10 12 14 16

6è åîÞôèôá: Æï øáíÛîï ëìåéäÝ Ã ðáðïùôóöíÛîï÷ øéïîÞäòáëï÷ »èî áÁÁÝúåôå! Îøåé áÁëÀõéá! . . ºïîôÀ óôï ôúÀëé . . . . . . . . . . . ¸ åùøÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à õåÝï÷ ¦áàìï÷ . . . . . . . . . . . . ¡éá ôÕ áÁÁåìÀëéá ôÕ ïùòáîïà . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

7è åîÞôèôá: ºáòÀâéá Îîá ÁòÀííá Áéá ôèî ¹öÀîîá ¢ñòá Áéá ôèî ¹öÀîîá . . . . . Æé ëòàâåé ôï íðáïàìï; . . . . ºáòÀâéá . . . . . . . . . . . . . . . ¦áéøîÝäéá ðïù ôáêéäåàïùî . . Æï ðåôòïëÀòáâï. . . . . . . . . Méá KùòéáëÜ ôïù MÀòôè . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

8è åîÞôèôá: Íîïéêè ¸ íåôáëÞíéóè . . . . . . . . . . . . ¸ °ÁÁåìéëÜ . . . . . . . . . . . . . ¦áÝúïùíå ðáîôïíÝíá; . . . . . . µÞìôá óôï âïùîÞ . . . . . . . . . Tï ëïôóàæé . . . . . . . . . . . . . . Æï èíåòïìÞÁéï ôè÷ »áòÝîá÷ . ¡åéá óïù, ëÞôóùæá . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

ºáôÀìïçï÷ åéëÞîöî . . . . . . . . . . . . . . . 83

Y¶OMNHMA ™YMBO§øN

¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ

°Ú¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

K¿ÓÔ˘Ì οÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙›

°Ú¿ÊÔ˘Ì ÔÚıÔÁÚ·Ê›·

5


10h en. TETPA¢IO A™KH™EøN 20,5

04-11-2005

09:45

™ÂÏ›‰·83

KATA§O°O™ ∂π∫O¡ø¡

™∂§. 6: ™∂§. 8: ™∂§. 10: ™∂§. 12: ™∂§. 14: ™∂§. 18:

™∂§. 20: ™∂§. 22: ™∂§. 24: ™∂§. 26: ™∂§. 28:

∫ÔÓÙÔϤˆÓ, ª. 1999. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘... £· ‰Â›ÍÂÈ. ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘ 1. §›ÛÙÂÚ, ª. 2002. O ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ë ÓÂڿȉ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∞ı‹Ó·: ÕÌÌÔ˜ 2. ∆Ô ·È‰› Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È. 1986. ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·. Grindley, S. & P. Dann. 1999. OÈ Ê›ÏÔÈ Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∞ı‹Ó·: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. Dupasquier, P. 1988. ∞Á·Ë̤Ó ÌÔ˘ Ì·Ì¿… ∞ı‹Ó·: ƒÒÛÛË. Baumbusch, B. 2001. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ˙Ò·. ∞ı‹Ó·: ¡‹ÛÔ˜. 1. ¡ÙȤÁÎÔ µÂÏ¿ÛÎÂı ÓÙ· ™›Ï‚·, O Ú›ÁÎÈ·˜ º›ÏÈÔ˜ Ô ∂˘Ù˘¯‹˜ (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·). ∞fi ÙÔ: µÈ¤ÓÓË – ªÔ˘Û›Ô. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆¤¯Ó˘. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 1986. ∞ı‹Ó·: Mondatori- º˘ÙÚ¿Î˘. 2. §Ô‡ÛÈ·Ó ºÚfiÈÓÙ, ∫Ô¤Ï· Ì ¿ÛÚÔ Û·ÏÔ (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·). ∞fi ÙÔ: The Art Book. 19962. ∞ı‹Ó·: ÕÚ˘ ∆ÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜-∂ȉÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ∞.∂. 3. °Ô˘›ÏÈ·Ì °Ô˘¤ÁÎÌ·Ó, ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·. ∞fi ÙÔ: Art Book-∂ÈÎÔÛÙfi˜ ∞ÈÒÓ·˜, 1997. ∞ı‹Ó·: ÕÚ˘ ∆ÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜ – ∂ȉÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ∞.∂. 4. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °‡˙˘, ∏ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·). ∞fi ÙÔ: ªÈÛÈÚÏ‹, ¡. 1996. °‡˙˘. ∞ı‹Ó·: ∞‰¿Ì. ∫ÚfiÔ˘ıÂÚ, ∫. 20034. O Ì·‡ÚÔ˜ ∫fiÙÛ˘Ê·˜ ÎÈ Ô ¿ÛÚÔ˜ °Ï¿ÚÔ˜. ∞ı‹Ó·: ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ OÚ›˙ÔÓÙ˜. 1. Puybaret, ∂. 2003. O ºÂÁÁ·ÚÔÛÎÂ·ÛÙ‹˜. ∞ı‹Ó·: ∞›ÛˆÔ˜. 2. ∞›ÛˆÔ˜.1998. O Ù˙›Ù˙Èη˜ Î·È Ô Ì¤ÚÌËÁη˜. ∞ı‹Ó·: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ƒ. 2003.O Ù˙›Ù˙ÈÚ·˜, Ô Ì›Ù˙ÈÚ·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ… ÁψÛÛÔ‰¤Ù˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎË·˜. Garofalo, G. 2000. ∆ÚÂȘ Î·È Ì›· ¢¯¤˜. ∞ı‹Ó·: ∑‚Úfi‰ÂÈÏÔ˜. ∆ÚÈ‚È˙¿˜, ∂. 19964.O Ù·‡ÚÔ˜ Ô˘ ¤·È˙ ›È˙·. πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜.

OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∫. ∫‡Ú‰Ë ‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ „ËÊȷ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ O˘. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘.


ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, Aã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

Glwssa-Tetradio_Ergasiwn_B_Teyxos  
Glwssa-Tetradio_Ergasiwn_B_Teyxos  

°° §§ øø ™™ ™™ ∞∞ ∞’¢∏ª√∆π∫√À § § ∂ ∂ • • ∂ ∂ π π ™ ™ § § ∂ ∂ • • ∂ ∂ π π ™ ™ ∆∆ÂÂÙÙÚÚ¿¿‰‰ÈÈÔÔ EE ÚÚÁÁ··ÛÛÈÈÒÒÓÓ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π...

Advertisement