Page 1

0450_05/COVER

16/11/2005

10:27

™ÂÏ›‰·1

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O πÓÙ˙›‰ ˜ Ô ÂÏ ¿Á Á ∂˘

˘

∞ ı· Ó¿ÛÈ Ô˜ ¶· ·‰ fi 

Ô˘Ï Ô˜

∞ÚÈ ÛÙ

ÔÙ ¤ÏË

˜ ™ÈÔ‡ ÙË

˜

ı › ·  Ó · · · T

· È ‚ ‡ Ï ÌÔ

°ÏÒÛÛ· °’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡

∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜

∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√ ∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™

Set 960-06-1777-5 T. ∞ã 960-06-1778-3

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞

∞È Î·ÙÂ

Ú›ÓË ∆ÈÎ ÙÔÔ ‡Ï Ô

˘


™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

∂π∫O¡O°ƒ∞º∏™∏

ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡Oπ ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏

À¶∂À£À¡∏ ∆OÀ À¶O∂ƒ°OÀ

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ πÓÙ˙›‰Ë˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ™ÈÔ‡Ù˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∆ÈÎÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∆ÚÈÏÈ·Ófi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ª·Ú›· ∫·ÂÙ·Ó›‰Ô˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ∞ÚÁ‡Ú˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˜, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

µÔ˘‚ÔÓ›ÎÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ACCESS °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™ ∞.∂.

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡Ë·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ πÓÙ˙›‰Ë˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ™ÈÔ‡Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∆ÈÎÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™

°ÏÒÛÛ· °ã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ T· ·›ı·Ó· ÌÔχ‚È· ∆∂∆ƒ∞¢π√ ∂ƒ°∞™πø¡

¶ƒø∆√ ∆∂ÀÃ√™

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞


¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∞˜ ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ηχÙÂÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

¶¿ÏÈ Ì·˙›! 1. 2. 3. 4. 5.

£·Ï·ÛÛÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ıÚ·Ó›·! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ ∏Ì·ı›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÂÏÔ› ÔÈ ‰›‰˘ÌÔÈ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

™ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ 1. 2. 3. 4.

∞Á·ËÙfi ÌÔ˘ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∏ Ê›ÏË Ì·˜ Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ . . . ∆· ·È‰Èο ÌÔ˘ ·È¯Ó›‰È· . ™ÙË Ó¤· Ì·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

20 22 25 31

™›ÙÈ Ì ΋ÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °¿ÙÔ˜ ·fi Û›ÙÈ ˙ËÙ¿ Ó¤· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· . . . . . √È ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ . . . . . . . . . . . °Ë Î·È ı¿Ï·ÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √È ÌÈÎÚÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

34 36 39 41 43

™ÙË ÁË Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 1. 2. 3. 4. 5.

√ ÎfiÛÌÔ˜ Á‡Úˆ Ì·˜ 1. ¶Ò˜ ˘ÈÔıÂÙ‹Û·Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2. ∆· ¯·ÚÙÈ¿ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3. ∆Ô ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

¶ÔÏÈÙ›˜ ÓÙ˘Ì¤Ó˜ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ 1. ∏ fiÏË ¯¿ıËΠÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2. ∏ fiÏË ¯¿ıËΠÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ (Û˘Ó¤¯ÂÈ·). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3. ∆fiÛÔ ¯ÈfiÓÈ ‰ÂÓ Í·Ó¿ÁÈÓÂ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· 1. √ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2. ∫¿Ùˆ ·’ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3. √ ÂÁˆÈÛÙ‹˜ °›Á·ÓÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, Aã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

Glwssa-Tetradio_Ergasiwn_A_Teyxos  

°ÏÒÛÛ· °’¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you