Page 1

0442_COVER

16/11/2005

10:16

™ÂÏ›‰·1

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O ∂ϤÓË ∫·Ú·ÓÙ˙fiÏ·

∫·ÏÏÈfiË ∫‡Ú‰Ë

∆·ÙÈ¿Ó· ™·Ó¤ÏÏË

£ÂÔ‰ÒÚ· ∆ÛÈ·ÁοÓË

∆∞ ∞ ª ª A ƒ °

§ ∂ •∂ π™

π™

π ∂™ ƒ √ ∆

°§ø™™∞ ∞’ ¢∏ª√∆π∫√À ¢Â‡ÙÂÚÔ Ù‡¯Ô˜

∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√ ∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™

Set 960-06-1891-7 T. Bã 960-06-1893-3

√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞


5h en. BIBLIO MATHITI 20,5Ã28

02-11-2005

10:58

™ÂÏ›‰·1

¡¤¿ªª° °‹ ¢¸»ÃƹºÃË °Ú¿ÌÌ·Ù· §¤ÍÂȘ πÛÙÔڛ˜ ¢∂À∆∂ƒ√ ∆∂ÀÃ√™


5h en. BIBLIO MATHITI 20,5Ã28

02-11-2005

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

∂π∫O¡O°ƒ∞º∏™∏

ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

À¶∂À£À¡Oπ ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏

À¶∂À£À¡O™ ∆OÀ À¶O∂ƒ°OÀ

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

10:58

™ÂÏ›‰·2

∂ϤÓË ∫·Ú·ÓÙ˙fiÏ·, ∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË ∫‡Ú‰Ë, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∆·ÙÈ¿Ó· ™·Ó¤ÏÏË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ £ÂÔ‰ÒÚ· ∆ÛÈ·ÁοÓË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ πˆ¿ÓÓ˘ §Â‚ÂÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §˘‰›· ∞ÌfiÓË-∆ÛÔ‡Ú·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

§‹‰· µ·Ú‚·ÚÔ‡ÛË, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜-∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

µ·Û›ÏÂÈÔ˜ µÔ˘‚ÔÓ›ÎÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··Ú›˙Ô˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘, ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ACCESS °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™ ∞.∂.

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.


5h en. BIBLIO MATHITI 20,5Ã28

02-11-2005

10:58

™ÂÏ›‰·3

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O

¶ìÛîè ºáòáîôúÞìá ºáììéÞðè ºàòäè ÆáôéÀîá ªðáîÛììè £åïäñòá ÆóéáçëÀîè

∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™

¡¤¿ªª° °‹ ¢¸»ÃƹºÃË °Ú¿ÌÌ·Ù· §¤ÍÂȘ πÛÙÔڛ˜ ¢∂À∆∂ƒ√ ∆∂ÀÃ√™

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞


5h en. BIBLIO MATHITI 20,5Ã28

02-11-2005

10:58

™ÂÏ›‰·4


5h en. BIBLIO MATHITI 20,5Ã28

02-11-2005

10:58

™ÂÏ›‰·5

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· 5è åîÞôèôá: ªëáîôáìéÛ÷ Æï ëáðÛìï ðåòðáôÀåé! . . . . . . . . . Îîá÷ ëáéîïàòéï÷ íáõèôÜ÷ . . . . . . . Ùìïé óôï ïéëÞðåäï . . . . . . . . . . . . »ðìå Þîåéòá . . . . . . . . . . . . . . . . »å ðéîÛìá ëáé æáîôáóÝá . . . . . . . . Oé äùï æÝìïé ôïù ·áøáòÝá ¦áðáîôöîÝïù 6è åîÞôèôá: Æï øáíÛîï ëìåéäÝ Ã ðáðïùôóöíÛîï÷ øéïîÞäòáëï÷ »èî áÁÁÝúåôå! Îøåé áÁëÀõéá! . . ºïîôÀ óôï ôúÀëé . . . . . . . . . . . . ¸ åùøÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à õåÝï÷ ¦áàìï÷ . . . . . . . . . . . . ¡éá ôÕ áÁÁåìÀëéá ôÕ ïùòáîïà ôè÷ £Ûôè÷ ÌïòôéÀôè . . . . . . . . . . . . . 7è åîÞôèôá: ºáòÀâéá Îîá ÁòÀííá Áéá ôèî ¹öÀîîá ¢ñòá Áéá ôèî ¹öÀîîá . . . . . Æé ëòàâåé ôï íðáïàìï; . . . . ºáòÀâéá . . . . . . . . . . . . . . . ¦áéøîÝäéá ðïù ôáêéäåàïùî. . Æï ðåôòïëÀòáâï. . . . . . . . . H 25è MáòôÝïù

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.8 10 12 14 16 18

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

20 22 24 26 28

. . . . . . 30

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

32 34 35 36 38 39

Úíîï÷ åé÷ ôèî EìåùõåòÝá ôïù ¢éïîàóéïù ªïìöíïà £ïàòéï÷ ôïù PÜÁá ¼åòáÝïù . . . . . . . . . . . . . .

40 Méá KùòéáëÜ ôïù MÀòôè ôïù ÁÝëïù ¡ëÀôóïù . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8è åîÞôèôá: Íîïéêè ¸ íåôáëÞíéóè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ¸ °ÁÁåìéëÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

¦áÝúïùíå ðáîôïíÝíá; . . . . . . µÞìôá óôï âïùîÞ . . . . . . . . . Tï ëïôóàæé . . . . . . . . . . . . . . Æï èíåòïìÞÁéï ôè÷ »áòÝîá÷ . ¡åéá óïù, ëÞôóùæá, ¢éáóëåùÜ ìáûëÜ÷ ðáòÀäïóè÷ . . . . . ¦áóøáìéîÞ ôè÷ Îììè÷ °ìåêÝïù

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

48 50 52 54

. . . . . . . . 55

¦áóøáìéîÀ ëïùìïàòéá. ¢éáóëåùÜ áðÞ ôï âéâìÝï ¦Ûòäéëå÷ ëáé ðïùìéÀ, Ãé íéëòïÝ ìáïÁòÀæïé 5 ôïù »ïùóåÝïù ¶ììèîéëÜ÷ ¤áûëÜ÷ ÆÛøîè÷ . . . .

. . 56

9è åîÞôèôá: O ëÞóíï÷ ôöî âéâìÝöî ªôè âéâìéïõÜëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Áá óá÷ äéáâÀóö; AðïóðÀóíáôá áðÞ ôï âéâìÝï Æï çáûôáîÀëé ôè÷ ·öòú ªáòòÜ .

........... Æï °ìæáâèôÀòé íå ôïî ×ìéï AðÞóðáóíá áðÞ ôï ïíÞôéôìï áîáÁîöóôéëÞ . . . £á ÁòÀãïùíå ôï äéëÞ íá÷ âéâìÝï . . . . Îëõåóè âéâìÝïù. . . . . . . . . . . . . . . . . . AîôÝï, ÞîåéòÀ íïù ôè÷ °òÁùòñ÷ ºïëïòÛìè .

. . . .

62 64 66 68

10è åîÞôèôá: Tï ëïøàìé ºáìïëáéòéîÜ åëäòïíÜ . . . . . . . Øøîè óôèî Àííï . . . . . . . . . . . . ¸ øåìñîá ºáòÛôôá ºáòÛôôá . . . °òøáÝïé íàõïé . . . . . . . . . . . . . . ¸ óðèìéÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . H íðïùòïà . . . . . . . . . . . . . . . . Æá ôúéôúÝëéá ôïù ÃäùóóÛá ¶ìàôè . . ºïøàìé ôïù ¼åîôåòÝëï ¡ëáòõÝá ¤Þòëá

. . . . . . . .

70 71 72 74 75 76 77 78

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. 60

¤Ûêåé÷-ëìåéäéÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Y¶OMNHMA ™YMBO§øN

°Ú¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ

K¿ÓÔ˘Ì οÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙›

™˘˙ËÙ¿ÌÂ

£˘ÌfiÌ·ÛÙ ͷӿ

5


5h en. BIBLIO MATHITI 20,5Ã28

02-11-2005

10:58

™ÂÏ›‰·6


10h en. BIBLIO MATHITI 20,5X28

02-11-2005

11:09

™ÂÏ›‰·81

KATA§O°O™ ∂π∫O¡ø¡

™∂§. 9:

1. °Ô˘·˚ÓÛÙ¿ÈÓ, ª. 2003. ∂Û‡ Î·È ÙÔ ˙ˆ¿ÎÈ ÛÔ˘: ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Î·È ·È‰¿ÎÈ·. ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜. 2. Whitehead, S., Viner B. Î.¿. 2000. O Û·ÏÔ˜, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ı‹Ó·: ÿÚȉ·. 3. ™Î‡ÏÔÈ Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·. «ª·ı·›Óˆ Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·». 1996. ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘. ™∂§. 15: 1. °È·Ó µÂṲ́ÂÚ, O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ: µÈ¤ÓÓË-ªÔ˘Û›Ô. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆¤¯Ó˘. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 1986. ∞ı‹Ó·: Mondatori-º˘ÙÚ¿Î˘. 2. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜-°Î›Î·˜, ∆Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. ™∂§. 17: 1. ∞ÓÚ› ƒÔ˘ÛÛÒ, ª·˚ÌÔ‡‰Â˜ Û ·Úı¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜. ∞fi ÙÔ: ∫¿ÚÈ, ¶.19852 . Rousseau. ∏ ÙÛÈÁÁ¿Ó· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜. ∏ Ù¤¯ÓË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∞ı‹Ó·: O‰˘ÛÛ¤·˜-∞›ÔÏÔ˜. 2. ∆Ô Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Ï›, ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ∫ÓˆÛfi, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ™∂§. 33: 1. Möllers, F. (ʈÙ). °ÂˆÙÚfiÈÔ 147, 1 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2003. 2. ∑˘Ú›Ó˘, ∫. (ʈÙ). °ÂˆÙÚfiÈÔ 156, 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2003. 3. ªÈ¯·Ï¿ÎË, ƒ. (ʈÙ). °ÂˆÙÚfiÈÔ 167, 21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2003. ™∂§. 37: 1. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, °. (ʈÙ). °ÂˆÙÚfiÈÔ 227, 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004. 2. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, °. (ʈÙ). °ÂˆÙÚfiÈÔ 227, 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004. 3. http://49gym-athin.att.sch.gr/students/pressteam/retrospect2004/queenmary.htm ™∂§. 40: £Âfi‰ˆÚÔ˜ µÚ˘˙¿Î˘, ∆Ô ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. ™∂§. 41: 1, 2, 3. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞. ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜, ÛԘ, ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô. 4. ™ÙÔÏ‹ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏ¿‰Ô˜ . 5. ∆‡Ô˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ 18Ô˘-19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏ¿‰Ô˜ . 6. ∆Ô ÌÚ›ÎÈ ∆ÈÌÔϤˆÓ. ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™∂§. 42: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Úı¤Ó˘, TÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. ™∂§. 53: 1. http://www.skiathos.gr/clorida-panida/index.html ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «µÈÒÛÈÌË ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË & ¶ÚÔÛÙ·Û›· º˘ÛÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË Ó‹ÛÔ ™ÎÈ¿ıÔ». 2. http://www.dpgr.gr ºˆÙ. Aineias 3. www.treknature.com 4. www.turning-earth.co.uk 5. ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. ™∂§. 56: 1. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘. 2. «§·˙·Ú¿ÎÈ ·fi ÙËÓ ∫ˆ», ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. ∞Ú¯Â›Ô §Ô˘›˙·˜ ∫·Ú·ȉ¿ÎË, ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ (∫.∂.∂.§.). 3. «¶·Û¯·ÏÈÓfi ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ·». ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ÕÚÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÌÊ›ÎÏÂÈ· ºıÈÒÙȉ·˜. ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ (∫.∂.∂.§.). ™∂§. 59: 1. ™·Ú‹, ∑. ∆Ô Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ. 200412. ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿Î˘. 2. ∆ÚÈ‚È˙¿˜, ∂. 1993. ∆· ÙÚ›· ÌÈÎÚ¿ Ï˘Î¿ÎÈ·. ∞ı‹Ó·: ª›Óˆ·˜. ™∂§. 62: ¢ËÌ·Ú¿˜, ∞. (ÂÈÌ.) 1976. ∆Ô ∞ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ∞ı‹Ó·: ∂ÚÌ‹˜. ™∂§. 66: OÈ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °2 Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 70Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ. 2004-2005. ™∂§. 68: ∫ÔÎÔÚ¤ÏË, ∞. 2004. ∞ÓÙ›Ô, fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘. ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ™∂§. 72-73: 1,2,3 : ∞Ú¯¤ÏˆÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÃÂÏÒÓ·˜. 4. ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÃÂψÓÒÓ MEDASSET. Sculpture-McFarland-© D. McFarland 5. ∞Ú¯¤ÏˆÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÃÂÏÒÓ·˜. 6. ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÃÂψÓÒÓ. MEDASSET. © ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∑ˆÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘. ™∂§. 78: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜, ∏ ÙfiÓÓ·. ∞fi ÙÔ: ª˘Ù·Ú¿˜, ¢. & ∫. µÚ¿ÙÈÙ˜. 1998. ™·Ú¿ÓÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎÔ¯‡ÏÈ·. ∞ı‹Ó·: ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∫. ∫‡Ú‰Ë ‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ „ËÊȷ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ O˘. §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘.


ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, Aã).

BIB§IO™HMO

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

Glwssa-Biblio_Mathiti_TeyxosB_  
Glwssa-Biblio_Mathiti_TeyxosB_  

°° §§ øø ™™ ™™ ∞∞ ∞’¢∏ª√∆π∫√À § § ∂ ∂ • • ∂ ∂ π π ™ ™ § § ∂ ∂ • • ∂ ∂ π π ™ ™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™...

Advertisement