Page 1

παρατηρώ και δηµιουργώ Eικαστικά E΄ και Στ΄τάξη ∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Aπόστολος N. Mαγουλιώτης, Eικαστικός, Eπίκουρος Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Aθανάσιος Tσιπλητάρης, Oµότιµος Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Aθηνών

Bάος Aντώνιος, Eικαστικός, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πάτρας Λαζάρου Σωτηρία, Eικαστικός, Σύµβουλος B/θµιας Eκπαίδευσης Tαντάλου Eλένη, Eκπαιδευτικός A/θµιας Eκπαίδευσης Xαρά Oικoνοµοπούλου, Φιλόλογος Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων του Π.I.

Mπούντα Eλένη, ∆ασκάλα, ∆ιδάκτωρ Iστορίας Nίκος Kληρονόµος, Zωγράφος ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ηµήτριος Γ. Bλάχος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Aπόστολος N. Mαγουλιώτης Aθανάσιος Tσιπλητάρης ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.

παρατηρώ και δηµιουργώ Eικαστικά E΄ και Στ΄τάξη ∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È AÛ΋ÛÂˆÓ ....................................................................6

∞. ∞¶§∞ À§π∫∞ & ª√ƒºπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 1. ÃÚÒÌ·.......................................................................................................................................................8 2. ÷ÚÙÈ¿ - ÷ÚÙfiÓÈ· - •‡Ï· ..................................................................................................................10 3. æËÊ›‰Â˜ - æËÊȉˆÙ¿ ........................................................................................................................12 4. ™‡ÚÌ· ....................................................................................................................................................14 5.¶ËÏfi˜ .......................................................................................................................................................16 6. ™‡ÓıÂÛË ..................................................................................................................................................18

µ. √ ∫√™ª√™ ª∞™ 1. æ¿ÚÈ· .....................................................................................................................................................20 2. ŒÓÙÔÌ· ..................................................................................................................................................22 3. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ...........................................................................................................................................23 4. ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ .....................................................................................................................24

°. EIKA™TIKA E¶A°°E§MATA 1. °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· - °ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.........................................................................................................26 2. ∫fiÌÈΘ - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ...........................................................................................................................27 3. °Ú¿ÌÌ·Ù· - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜ .....................................................................................................................28 4. ª·Î¤Ù· - ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - ª·ÎÂÙ›ÛÙ·˜ ...........................................................................................30 5. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· - ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ............................................................................................................34

¢. I™TOPIA TH™ TEXNH™ 1. ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜ ..............................................................................................................................................36 2. πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ ...................................................................................................................................38 3. ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ ..................................................................................................................................40 4. ∞Ê·›ÚÂÛË .............................................................................................................................................42 5. ¶Ô-∞ÚÙ ................................................................................................................................................45 6. ªÔ˘ÛÂ›Ô .................................................................................................................................................46 º‡ÏÏÔ EÚÁ·Û›·˜ ........................................................................................................................................47


§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ ∆Ô ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÔȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Û¿˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ۯ‰ȿÛÂÙÂ, Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙÂ, Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÂÈÎfiÓ˜, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Ó· ÙÔ ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Ï¢Τ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. √È ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¿ÏÏÔÙ ·È¯Ó›‰È· ÂÌ¤‰ˆÛ˘ fiÛˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Û·˜ Ì ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û·˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ

ÌÔχ‚È·,

Ï·‰Ô·ÛÙ¤Ï,

Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ EÚÁ·ÛÈÒÓ Ó· Û·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜.


Α ∞¶§∞ À§π∫∞ & ª√ƒºπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞


1. ÃÚÒÌ·

·. EÓfiÙËÙ· 1. ∆· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ªÂ ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ı· ˙ˆÁÚ·Ê›˙·Ù ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ; ∞ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ÙȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·.

∑¤ÛÙË

¢ÚÔÛÈ¿

ª¤Ú·

¡‡¯Ù·

£fiÚ˘‚Ô˜

∏ÚÂÌ›·

ÀÁ›·

∞ÚÚÒÛÙÈ·

2. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ∆· ÙÚ›· ÚÒÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È ıÂÚÌ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ∆· ÙÚ›· ÂfiÌÂÓ· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·È „˘¯Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ªÂ ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÒÛ·Ù ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜; ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛË.

3. ™ÂÈÚ¤˜ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÌÏÔÎ √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂÈÚ¤˜ ¤ÚÁˆÓ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ οı ÊÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ‹ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÛÙÔ ÌÏÔÎ, Û ‰‡Ô ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ïfi ı¤Ì· (.¯. ¤Ó· ÙÔ›Ô) Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙ ÛÙËÓ ·ã ÛÂÏ›‰· ÌfiÓÔ Ì ıÂÚÌ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙË ‚ã ÌfiÓÔ Ì „˘¯Ú¿. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.

8


1. ÃÚÒÌ·

‚. EÓfiÙËÙ· 1. £ÂÚÌ¿ Î·È „˘¯Ú¿ £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Îfi„Ô˘Ì ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ·ÎÏÔ Û ‰‡Ô ̤ÚË, ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ ·fi Ù· „˘¯Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ∆Ú·‚‹ÍÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È Û·˜, ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. 1

2

∆· ıÂÚÌ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ı·ً, ÂÓÒ Ù· „˘¯Ú¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·Ø Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ı·ً, ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. ¢È·ÈÛÙÒÛÙ ÙÔ, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 2.

 ¶ÔÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ıÂÚÌ¿ Î·È „˘¯Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜; ¶Ô‡ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Ù· „˘¯Ú¿; °È·Ù›; ¶Ô‡ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Ù· ıÂÚÌ¿; °È·Ù›; ∆È ¤Ù˘¯·Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ıÂÚÌÒÓ Î·È „˘¯ÚÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ;

2. £ÂÚÌ¿ ¿Óˆ ÛÙ· „˘¯Ú¿ ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÛÙÔ ÌÏÔÎ fiÔÈÔ ı¤Ì· ı¤ÏÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙ Ì ıÂÚÌ¿ Î·È „˘¯Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜.

3. ª¿ÓÙ„ ÙÈ ÓÈÒıˆ

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ

§˘Ë̤ÓÔ

ŒÎÏËÎÙÔ

¢ÈÏÒÛÙ ¤Ó· ¯·ÚÙ› ∞4 Û 6 ̤ÚË, Îfi„ÙÂ Î·È ÁÚ¿„Ù Û οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙÈÔ‡ ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ·, fiˆ˜ ‚ϤÂÙ ‰›Ï·. ™¯Â‰È¿ÛÙ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ¤Ó· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ ‹ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ÁÚ¿„·ÙÂ.

£˘ÌˆÌ¤ÓÔ

◊ÚÂÌÔ

™ÎÂÙÈÎfi

¢Â›ÍÙ ٷ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ӷ Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó ÔÈ· ‰È¿ıÂÛË ‹ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ˙ˆÁڷʛ۷ÙÂ.

9


2. ÷ÚÙÈ¿ – ¯·ÚÙfiÓÈ· – ͇Ϸ

·. ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ∆Ô Í‡ÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÎfiÓË ÁÈ· ÔÏÙfi, Ó· ÎÔ› Û ÏÂÙ¿ Í˘Ï·Ú¿ÎÈ· (.¯. Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜), Û ʇÏÏ· Î·È fiÁÎÔ˘˜. ∂›Û˘ Ûηϛ˙ÂÙ·È, ηÚÊÒÓÂÙ·È, ÎÔÏÏȤٷÈ, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ˘ÏÈÎfi, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÔ˘Ì ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Ì·˜. ∆Ô ¯·ÚÙ› ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ¿ÏÏ· ˘ÏÈο ‰›ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÈfiÙËÙ˜. 1. ∂›‰Ë ¯·ÚÙÈÔ‡ (™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ). N· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ· ›‰Ë ¯·ÚÙÈÒÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Ò˜ ı· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 2. ∆Ô Í‡ÏÔ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ (™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ) N· ÁÚ¿„ÂÙ Û ÔȘ ÌÔÚʤ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٷ ͇Ϸ Î·È Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

10

3. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÌÂٷ͇ Û·˜ ÙÈ ˘ÏÈο (¯·ÚÙÈ¿ ‹ ¯·ÚÙfiÓÈ· ‹ ͇Ϸ) ı· ʤÚÂÙ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›ÙÂ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ·.


2. ÷ÚÙÈ¿-¯·ÚÙfiÓÈ·-͇Ϸ

Â. ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηٷÛ΢ÒÓ N· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ó· ÛÎÂÊı›Ù ÁÈ· ÔÈ· ηٷÛ΢‹ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÂÚÁ·Û›Â˜.

1

2

 T· ·È‰È¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ÎfiÏÏ· Î·È ¯·ÚÙÔÙ·Èӛ˜. ¶Ô‡ ‚¿˙Ô˘Ó ÎfiÏÏ· Î·È Ô‡ ¯·ÚÙÔÙ·ÈÓ›·; ¶ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ¤ÚÁÔ;

4

5

3

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3 ÙÔ ·È‰› ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ÁÈ· Ó· Îfi„ÂÈ Ù· ͇Ϸ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙȘ Úfi‰Â˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜.

11


3. æËÊ›‰Â˜ - „ËÊȉˆÙ¿

·. EÓfiÙËÙ· 1. ∆ÚfiÔÈ „ËÊÔı¤ÙËÛ˘ ∞fi ÔÈ· „ËÊȉˆÙ¿ ¤ÚÁ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ʈÙÔÁڷʛ˜; ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë Ì›· „ËÊ›‰· ‰›Ï· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ¶fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡„·ÙÂ;

1. ................................................................... 2. ..........................................................

3. ............................................. 4. ..........................................................

5. .......................................................... 6. .............................................................

12


3. æËÊ›‰Â˜ - „ËÊȉˆÙ¿

·. ∂ÓfiÙËÙ· 2. ™¯Â‰›·ÛË „ËÊȉˆÙÒÓ ¤ÚÁˆÓ £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ „ËÊȉˆÙfi ÎÔÏÏÒÓÙ·˜ ηÙ¢ı›·Ó ÙȘ „ËÊ›‰Â˜ ¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË. ŸÏÔÈ ÔÈ „ËÊÔı¤Ù˜ fï˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ „ËÊȉˆÙfi Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ï¿ıË Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÚÒÙ· Ì ÌÔχ‚È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ „ËÊ›‰ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ªÂ ÌÔχ‚È Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Û·˜ ÌÏÔÎ ÌÈ· ·Ï‹ ÌÔÚÊ‹. ¡· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÊfiÓÙÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜. ªÂ ÙÔ ÌÔχ‚È Û·˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ „ËÊ›‰ˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›˙·Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ (·ÎÏÔ˘˜, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Î.Ï), ·Ó ÎÔÏÏÔ‡Û·Ù Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ „ËÊ›‰Â˜.

3. TÔ Ì¤Û· Î·È Ù· ¤Íˆ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙȘ „ËÊ›‰Â˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹; £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ: ·) ·Î·ÓfiÓÈÛÙ˜ „ËÊ›‰Â˜ ÌÂ Ù˘¯·›· ÙÔÔı¤ÙËÛË; (Û¯‹Ì· ·) ‚) ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ‹ ÔÚıÔÁÒÓȘ „ËÊ›‰Â˜ Ì ηÓÔÓÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË(Û·Ó ÛηÎȤڷ); (Û¯‹Ì· ‚) Á) ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜ ‹ ÔÚıÔÁÒÓȘ „ËÊ›‰Â˜ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ fiˆ˜ ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÙÔ‡‚ψÓ; (Û¯‹Ì· Á) ‰) „ËÊ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜; (Û¯‹Ì· ‰) Â) Û˘Ó‰˘·ÛÌfi οÔÈˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÚfiÔ˘˜ „ËÊÔı¤ÙËÛ˘ (.¯. Áã Î·È ‰ã ÙÚfiÔ); (Û¯‹Ì· Â)

·

Â

Á

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›Ù ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ „ËÊÔı¤ÙËÛ˘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤Ì· Û·˜. Xڈ̷ٛÛÂÙ Ì ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ.

13


4. ™‡ÚÌ·

·. ∂ÓfiÙËÙ· 1.1.

¶·Ú·Ì‡ıÈ

◊Ù·Ó Î¿ÔÙ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ›¯Â ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ¤Ó· Á·Ù¿ÎÈ. ªÈ· ̤ڷ Ë ÌËÙ¤Ú· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ϤÍÂÈ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘. ∫¿ıÈÛÂ Î·È ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÈ Û¯¤‰È· ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ô˘Ïfi‚ÂÚ. ¢ÂÓ Ù˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·ÌÈ¿ ηϋ ȉ¤·, fiÙ·Ó... ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ‹‰ËÍ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ¤ÚÈÍ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ì ٷ ÎÔ˘‚¿ÚÈ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ∞˘Ù¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È Î·È Ó· Î˘Ï¿Ó ̤۷ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∆Ô Á·Ù¿ÎÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÚ¯ ›Ûˆ ·fi Ù· ÎÔ˘‚¿ÚÈ· Î·È Ë Ì·Ì¿ ·ÁÚÈÂ̤ÓË ›Ûˆ ·fi ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ. ŸÙ·Ó ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ È¿ÛÂÈ, ÎÈ ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÙÔ Ì·ÏÒÛÂÈ, ÎÔ›Ù·Í Á‡Úˆ Ù˘ Î·È ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ›‰Â; ™ÙÔ ¿ÙˆÌ· ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ! ........................................................... ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ïfi‚ÂÚ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘.

1.2.

™¯¤‰ÈÔ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›·

∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Û·˜ Î·È Ì ٷ ÌÔχ‚È· ‹ ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ʤÚÂÙ ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ٷ Ô˘Ïfi‚ÂÚ Û·˜ ‹ ÌÔÚʤ˜ ˙ÒˆÓ ‹ ÌÔÚʤ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î.¿.

14


4. ™‡ÚÌ·

‚. ∂ÓfiÙËÙ· 1. ªÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏȤ˜ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ∫¿ÏÓÙÂÚ Î·È ÙÔÓ °˘·Ú¿ÎË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ì ÁÚ·Ì̤˜ – Û‡ÚÌ·. √ ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ Û¯Â‰›·˙ Ì ÌÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏȤ˜ – ‰ËÏ·‰‹ ¤Î·Ó ۯ¤‰È· – ÌÔÚʤ˜ ÌfiÓÔ Ì ̛· Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ∆Ô ÌÔχ‚È ÙÔ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ Û‹ÎˆÓ fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÓ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. ¶. ¶ÈοÛÔ, ªÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏȤ˜

2. √È ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÌÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏȤ˜ ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÌÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏȤ˜. ¢ËÏ·‰‹, Ì ÌÈ· Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ۯ‰ȿÛÙ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È ‹ ÁÚ¿„Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ Û·˜ ‹ ۯ‰ȿÛÙ ¤Ó· Ô˘Ï›, ‹ ¤Ó· ˙ÒÔ, ¤Ó· ÚfiÛˆÔ. ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î.¿.

3.

∞˘Ù¿ Ô˘ ۯ‰ȿ۷ÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· οÓÂÙÂ Î·È Û ηٷÛ΢¤˜ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Û‡ÚÌ·.

15


5. ¶ËÏfi˜

·. EÓfiÙËÙ· 1. ¶‹ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ¶ÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ Â›Ó·È ‹ÏÈÓ·; ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ Á‡Úˆ Û·˜!

¶‹ÏÈÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·

2. ºfiÚ̘ ·ÁÁ›ˆÓ ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÁ›· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘. ¢È·Ï¤ÍÙÂ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÙÚÂȘ ÊfiÚ̘ ·ÁÁ›ˆÓ.

3. AÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ·ÁÁ›Ԣ Ì ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. 1

2

ªÂ ÙÔÓ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ· Ȥ˙Ô˘Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ì¿Ï·˜.

16

¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï·, ÙÚ·‚¿ÌÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙ›¯ÂÈÚ˜ Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù·, ÁÈ· Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó.

3

¶È¤˙Ô˘Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Â›Â‰Ë Ë ‚¿ÛË.

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÛÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Â›Ó·È Ë ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ›ÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ οı ‹ÏÈÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘!


5. ¶ËÏfi˜

‰. ÂÓfiÙËÙ· ¶·È¯Ó›‰È ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ ∆· ‹ÏÈÓ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÎÂÚ·Ì›ÛÙ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜; N· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù· ·ÁÁ›· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜.

1. ..............................

4. ..............................

2. ..............................

5. ...................................

3. ..............................

6. ..............................

¶ÔȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÔȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÎfiÛÌËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ; ™Â ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ηٷϋÁÂÙÂ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÊfiÚÌ· ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ÛÙËÓ ·ã ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜. ∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙÂ;

17


6. ™‡ÓıÂÛË

‚. EÓfiÙËÙ·

1

1. ™‡ÓıÂÛË Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¢. ª˘Ù·Ú¿˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ̛· ʈÙÔÁÚ·Ê›· (ÂÈÎ. 1) ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÌÔ˘Û·Ì¿ Î·È ·Ó¤Ù˘Í Á‡Úˆ Ù˘ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ó· ÂÓۈ̷وı› Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ªÂ ÔÈÔ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Û¯‹Ì· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·; T· ·È‰È¿ ‹Ú·Ó ʈÙÔÁڷʛ˜, ÙȘ ÎfiÏÏËÛ·Ó Û οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ù˘Í·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË. ∆È ¤Ù˘¯·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ (ÂÈÎ. 2 & 3) Ù· ·È‰È¿;

2 3

18

ªÔÚ›Ù ӷ ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂÙ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ̛· ÂÈÎfiÓ· (ÌÈÎÚ‹ Û ̤ÁÂıÔ˜), Ó· ÙËÓ Îfi„ÂÙÂ Î·È Ó· ÙËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Û·˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó.


B KO™MO™ MA™ MA™ OO KO™MO™


1. æ¿ÚÈ·

·. EÓfiÙËÙ· 1. ∆¯ÓÈ΋ ÙˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™¯Â‰È¿ÛÙ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ „·ÚÈÔ‡. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ „·ÚÈÔ‡ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ (ÂÚ›Ô˘), ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÁÂÌ›ÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ̤ÚË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ŒÂÈÙ· ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ‹ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ Î·È Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙ ٷ „¿ÚÈ· Û·˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·.

1

2

3

2. ∆¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔ: ¶ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ; ∆È Â›‰Ô˘˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‹ Û¯‹Ì·Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ·fi ÔÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫Ϥ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ KϤ ·fi ·˘Ù¿;

20

ªÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ, „·Ï›‰È, ¯·ÚÙfiÓÈ·, ÎfiÏÏ· Î·È Ó· οÓÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ „¿ÚÈ· ‹ Ô˘ÏÈ¿ ‹ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ›· ‹ ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ÁÂÌ¿Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·.


1. æ¿ÚÈ·

‚. EÓfiÙËÙ· ∆¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηډÈÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜ ∫¿ÔÈÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ¤Ó· ηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ· Î·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ›‰Â Ì›· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ „·ÚÈÔ‡ Ó· ¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ÂΛ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ۯ‰›·Û ¤Ó· ηډÈÔÁÚ¿ÊËÌ·. ªÂÙ¿ ¤ÊÂÚ ¤Ó· ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· „·ÚÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜, ͢ÏÔÌÔÁȤ˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ˆÚ·›Ô. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ·fi ÔÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫Ϥ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Î·Ó·Ó.

1

2

3

1. ªÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ· ηډÈÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ „¿ÚÈ·, ʇÎÈ· Î·È ¿ÏÏ·.

2. √È ÁÚ·Ì̤˜ Û·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÌÔÚʤ˜ „·ÚÈÒÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙÂ Î·È ÌÔÚʤ˜ Ô˘ÏÈÒÓ, ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ·.

21


2. ŒÓÙÔÌ·

·. EÓfiÙËÙ· 1. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ¤ÓÙÔÌ·, ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ªÂ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÙÚÂȘ ·ÎÏÔ˘˜ ‹ ÂÏÏ›„ÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ. ªÂÙ¿, Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

1

2 3

2. ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÓÙfiÌˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¤ÓÙÔÌ· ‹ ʈÙÔÁڷʛ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ Û·˜ ‹ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ӷ ·Ô‰ÒÛÂÙ ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ (Ù· 3 ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÚıÚˆÙ¿ fi‰È·). MÔÚ›ÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ʷÓÙ·ÛÙÈο ¤ÓÙÔÌ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Î¿ı ·È‰› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙÔÌ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ Í·Ó·Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯·ÚÙ›, ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÓÙÔÌfi ÙÔ˘, ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÓÙfiÌˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘.

3. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ۯ‰ȿ۷Ù (ÛÙÔ ÌÏÔÎ) ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ¤ÓÙÔÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο.

22


3. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

·. EÓfiÙËÙ· 1. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¤ÓȈıÂ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ °. °Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ √ °ÈÒÚÁÔ˜ °Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (1890 – 1977) ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ı¤Ì·Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ʷÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ Î·È fiÓÂÈÚ· ·fi Ù· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.

°Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °.. ¢¤ÓÙÚ·, ¤Á¯ÚˆÌÔ Û¯¤‰ÈÔ

2. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Ê·ÓÙ·Û›· ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ ÚÔηÏ› ·˘Ù‹ Ë ÛÎËÓ‹; °È·Ù›; ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; M ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Ï¿ÛÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘; AÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Û ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ; N· ÁÚ¿„ÂÙ ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Â›ıÂÙ· Î·È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

23


4. ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ

‚. EÓfiÙËÙ· EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 1. H ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò ¤¯ÂÈ ı¤Ì·: ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. •ÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜. √È ·ÙÔÌÈΤ˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¿Óˆ Û ¯·ÚÙÈ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞4. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓÒıËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̛· ÌÂÁ¿ÏË Ù·ÈÓ›·.

1. ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜: OÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

2. ∏ Ù·ÈÓ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË «ÙËÏÂfiÚ·ÛË», Ë ÔÔ›· ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ¤Ó· ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ (Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 50 x 35 x 25 ÂηÙÔÛÙ¿). ™ÙËÓ Î¿Ùˆ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔıfiÓË. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰‡Ô ÙÚ‡˜, ÁÈ· Ó· ÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ªÂÙ¿ ‚¿ÊÙËΠÙÔ ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ, ÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÂÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜.

2. ∆Ô ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ë Ù·ÈÓ›· Ù˘ÏÈÁ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜.

3-5. √ ¿Óˆ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘Ï›ÁÂÈ ÙË Ì›· ¿ÎÚË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÂÓÒ Ô Î¿Ùˆ ÙËÓ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ·È‰› ·ÊËÁ›ٷÈ. 3. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜

4. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·.

24

5. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.

Aӷηχ„Ù ÙÚfiÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛًηÙÂ.


Γ EIKA™TIKA E¶A°°E§MATA


1. °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· - °ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜

·. EÓfiÙËÙ· 1. ∏ ÚÒÙË Û·˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ªÂ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ÌÈ· ÊÈÁÔ‡Ú·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ. ¶¿ÚÙ ٷ ÌÔχ‚È· Û·˜, ÎÏ›ÛÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· οÓÙ ÌÈ· ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·. ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ ı· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ ÌË ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·. ™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ, fï˜, ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜.

∞Ó ¤¯ÂÙ ¯ÒÚÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· οÓÙÂ Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜

2. ™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ (™ÙÔ Û›ÙÈ) – ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο ‹ ·ÏÏÔ‡. – ∞ÊÔ‡ ÙȘ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ, Ó· ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: – ¶Ò˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· οı ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜; – ¶ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô Î¿ı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘; ¶¿Óˆ Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Î·È Ó· ÙȘ ‚¿ÏÂÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÈ· Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÙÂ.

26


2. ∫fiÌÈΘ - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜

·. EÓfiÙËÙ· ÕÏÏ· ÎfiÌÈΘ (ÛÙÔ Û›ÙÈ) N· ‚Ú›Ù ÎfiÌÈΘ ‰‡Ô ۯ‰ȷÛÙÒÓ. N· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ οı ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô Î¿ı ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÚ·ÊÈÛÙÈο Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‹Úˆ· (.¯. ÙË ¯·Ú¿ ‹ ÙÔ ı˘Ìfi ‹ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË). ¶ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô Î¿ı ۯ‰ȷÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; N· ۯ‰ȿÛÂÙ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È Û·˜ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.

27


3. °Ú¿ÌÌ·Ù· - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜

·. EÓfiÙËÙ· ™¯¤‰ÈÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ™¯Â‰È¿ÛÙ ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„·Ù ÛÙË °3. ·. ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ µ.ª. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ¿Óˆ ÂΛ Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙȘ ›‰È˜ ÌÔÚʤ˜ ‹ οÔȘ ¿ÏϘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ Û¯‹Ì·Ù· ‹ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ∞ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„·Ù ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ, fiˆ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ηÌËÏÔ¿Ú‰·Ï˘.

1

28

2


3. °Ú¿ÌÌ·Ù· - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜

‚. EÓfiÙËÙ· 1. ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ∫·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹! ∫·È Ì¿ÙÈ· Î·È fi‰È·! ¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙÂ; N· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.

1

N· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ù· ‰Èο Û·˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó, Ó· ÎÏ·›ÓÂ, Ó· οÓÔ˘Ó ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜.

2. Calligrammes (∫·ÏÏÈÁÎڿ̘) ∫¿ÓÂÙ ϿıÔ˜ ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ï¤ÍÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ¢ı›˜ ÁÚ·Ì̤˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì Ì ϤÍÂȘ! ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÔÈ ÔÈËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· «˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó» Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎ. 2). ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ϤÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜.

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οÔȘ ϤÍÂȘ ‹ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹.

2

29


4. M·Î¤Ù· - ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - M·ÎÂÙ›ÛÙ·˜

·. EÓfiÙËÙ· °Ú·Ì̤˜ ‹ Û¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ 1. ™¯Â‰È¿ÛÙÂ, ¯ˆÚ›˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‹ Ù· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· «∫Ù›ÚÈ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» (B.M.).

2. °Ú¿„Ù ٷ ›‰Ë ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· ........................................................................................................................................................

30


4. M·Î¤Ù· - ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - M·ÎÂÙ›ÛÙ·˜

‚. EÓfiÙËÙ· 1. ™¯¤‰ÈÔ «ÁÚ·ÌÌÈÎfi – ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi» (™ÙÔ Û›ÙÈ) ªÂ Ô‰ËÁfi ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ì ·Ϥ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ۯ‰ȿÛÙ ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ (·Ó ¤¯ÂÙ ηϋ ÌÓ‹ÌË ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô).

2. ™¯¤‰ÈÔ ÂχıÂÚÔ (̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË) (™ÙÔ Û›ÙÈ) ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙ ·Ï¿ Ì›· fi„Ë ÙÔ˘ (‰ËÏ·‰‹, Ì›· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿). (∞Ó ¤¯ÂÙ ηϋ ÌÓ‹ÌË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô).

ªÂ Ù· Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ ÁÓˆÚ›Û·Ù ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·.

31


4. M·Î¤Ù· - ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - M·ÎÂÙ›ÛÙ·˜

Á. EÓfiÙËÙ· √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜ Ì·ÎÂÙÒÓ

1

1. ∆· ¯·ÚÙfiÓÈ· Îfi‚ÔÓÙ·È Û ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·, οÔÈ· Ù۷Λ˙ÔÓÙ·È Î·È ÎÔÏÏÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. 2. ™Ù· ¯·ÚÙfiÓÈ· Îfi‚Ô˘Ì ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÛÊËÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÓ· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. 3. ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ¯¿ÚÙÈÓ˘ Û˘Û΢·Û›·˜ Îfi‚ÂÙ·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· (ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·Ú¿ı˘Ú· Î·È fiÚÙ˜) Î·È fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Ì·Î¤Ù·. 4. ∆Ô ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ Îfi‚ÂÙ·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È.

2· 2‚

2‰

3‚ 4

32

∂‰Ò Ì¿ı·Ù ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ‹ ÙÔ˘ Ì·ÎÂÙ›ÛÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÌÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜.


4. M·Î¤Ù· - ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - M·ÎÂÙ›ÛÙ·˜

°È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓfiÙËÙ· ¶ÚfiÙ·ÛË – ¶·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Â›Ó·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÎÙ›ÚÈ· ‹ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ (ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î.Ï.). ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¶Ò˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÎÙ›ÛÌ·, Ò˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ (¯·ÌËÏfi ‹ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜), ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (Û›ÙÈ ÁÈ· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÔχÙÂÎÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·) Î·È ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ‰¤¯ÂÙ·È ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜) Î.¿. §·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (.¯. ··ÁfiÚ¢ÛË ÔÏ˘ÔÚfiÊˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÛÎÂ‹˜ Ì ÎÂÚ·Ì›‰È·), ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÔ˘ ı· ¯ÙÈÛÙ› ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ¶ÚÒÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ª›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ·È‰È¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡... - ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ̤ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜) Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ï›Ô˘Ó (.¯. fiÛ· ·È‰È¿, ÙÈ Â›‰Ô˜ ηÙÔÈΛ· Û ÔÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ·ÓÂÁÂÚı› Î.Ï.)... ¢Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¿ÚÎÔ Û ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 20Ì x 15Ì. MÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ƒfiÏÔÈ: ·) 2-3 ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‚) 2-3 ̤ÏË Û˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Á) 5-6 οÙÔÈÎÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ Î·ÙԛΈÓ. ‰) 3-4 ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ÙˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÎÙÈÚ›ˆÓ Â) 2-3 ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. MÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‹ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. N· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ÚfiÏÔ. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ..... ∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË!

33


5. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· - ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜

‚. EÓfiÙËÙ· ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı¤Ì· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ¢È·Ï¤ÍÙ ̛· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. ∫¿Ùˆ ·fi οı ÂÈÎfiÓ· ÁÚ¿„Ù ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

4. .......................................................

5. ...........................................................................

6. .................................................................................

34

∆È ı¤Ì· ı· ÂÈϤÍÂÙ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜;

7. ..................................................................


5. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· - ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜

‚. EÓfiÙËÙ· ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı¤Ì· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ¢È·Ï¤ÍÙ ̛· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. ∫¿Ùˆ ·fi οı ÂÈÎfiÓ· ÁÚ¿„Ù ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

4. .......................................................

5. ...........................................................................

6. .................................................................................

34

∆È ı¤Ì· ı· ÂÈϤÍÂÙ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜;

7. ..................................................................


∆ I™TOPIA TH™ TEXNH™


1. ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜

·. EÓfiÙËÙ· •Â¯ˆÚ›ÛÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜ ·fi ÂΛӘ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi οı ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›.

2. ................................................................

1. ............................................................

3. ..................................................

4. ...........................................................

36

5. .............................................................


1. ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜

‚. EÓfiÙËÙ· 1. ∞˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÂȘ; «¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ. «∆ÔÔÁÚ·Ê›·» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· ÙÔ›Ô. «∏ıÔÁÚ·Ê›·» ‹ «ƒˆÔÁÚ·Ê›·» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ, fiÙ·Ó ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ, ·Ó ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «ÓÂÎÚ‹ ʇÛË». ∫·Ù·Ï¿‚·Ù ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÈÛÌÔ‡˜; ™Â ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜;

1. MÈÏϤ .......................

2. I·Îˆ‚›‰Ë˜................

1. KÔ˘Ì¤ ....................

2. flÚ· ÁÈ· ·È¯Ó›‰È! 1) °Ú¿„Ù Û 4 οÚÙ˜ ÙȘ ϤÍÂȘ: «ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·», «ÙÔÔÁÚ·Ê›·», «ËıÔÁÚ·Ê›·», «ÓÂÎÚ‹ ʇÛË». 2) ∫·ı›ÛÙ Û ·ÎÏÔ Î·È ‚¿ÏÙ ÛÙË Ì¤ÛË ÙȘ οÚÙ˜ Á˘ÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ˜ Ù· οو, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‚ϤÂÙ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Î¿ı οÚÙ·. 3) ∆Ô ·È‰› Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ÚÔ‡¯· Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔ˘ÌÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÒÙÔ. 4) ∆Ú·‚¿ÂÈ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ì›· οÚÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÚÔÊÔÚÈο ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Î·È Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ë Î¿ÚÙ· ÁÚ¿ÊÂÈ «ÓÂÎÚ‹ ʇÛË», ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÙËÓ ÙÚ¿‚ËÍ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ: «™Î¤ÊÙÔÌ·È Ó· ˙ˆÁڷʛۈ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì›· ηӿٷ Á˘¿ÏÈÓË ¿‰ÂÈ· Î·È ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· ÁÂÌ¿Ù·». 5) ∆· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿ ·ÎÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› ÙË Ï¤ÍË Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„Â Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ (Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ó «ÓÂÎÚ‹ ʇÛË»). 6) ŸÛÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ϤÍË ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó 1 fiÓÙÔ. 7) √ ÚÒÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Ì ÙȘ ¿ÏϘ Î·È ÙȘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ. 8) ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ô˘ οıÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·›ÎÙË. 9) ¡ÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ 5 fiÓÙÔ˘˜.

∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË.

37


2. πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

·. EÓfiÙËÙ· 1. ¶ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ˙ÂÏ·Ù›Ó˜ ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‚ϤÂÙ ı·Ì¿ ÙÔÓ Á‡Úˆ ÎfiÛÌÔ, ÙfiÙ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›Ù Ì ÙȘ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜. ¶¿ÚÙ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜ (ı‹Î˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔıË·ÂÙ ¯·ÚÙÈ¿ ∞4) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹Û٠٘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜. AÓ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʇÏÏ· ˙ÂÏ·Ù›Ó·˜, ÙÔ ı¿ÌˆÌ· ı· Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ. ŒÙÛÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÙÚfiÔ Ó· ‚ϤÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ ÔÈ πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ.

2. ™˘ÏÏÔÁ‹ ı·ÌÒÓ Î·È Î·ı·ÚÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ EÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. BÚ›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ fiÔ˘ ÙÔ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù· ı· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. BÚ›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ ʈÙÔÁڷʛ˜ fiÔ˘ Ù· ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù· ı· Â›Ó·È ı·Ì¿ ·fi ÙÔ Êˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ·Ú·Î¿Ùˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ı· ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ.

38


2. πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

‚. EÓfiÙËÙ· TÈ Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ 1. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ªÔÓ¤ Î·È ¡ÙÂÁο. ª’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì¿ı·Ù ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ‚. (µª) ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÔÈÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ Î¿ı ¤ÚÁÔ; °Ú¿„Ù οو ·fi οı ¤ÚÁÔ ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘.

1................................ ÃÔÚ‡ÙÚÈ· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘. 1880-85

2................................√È ··ÚÔ‡Ó˜. 1873

4................................ π›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ. 1866-68 3................................¡Ô‡Ê·Ú·. 1916

2. °Ú¿„Ù Ì ϛÁ˜ ϤÍÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙Â Ô ªÔÓ¤. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

39


3. ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

‚. EÓfiÙËÙ· ¶·Ú·ÌfiÚʈÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ (ÛÙÔ Û›ÙÈ) æ¿ÍÙ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ‚Ú›Ù ̛· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‹ ʈÙÔÙ˘›·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÌÈ·-‰˘Ô ÊÈÁÔ‡Ú˜ (·ÓıÚÒÔ˘) Î·È ÎÔÏÏ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ. ∫·ÙfiÈÓ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Î·È Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙȘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂÙ Û οÔÈ· ÛËÌ›·. ªÂÙ¿ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· fiÏË ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ¤ÙÛÈ Ô˘ ÔÈ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜.

40


3. ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

Á. EÓfiÙËÙ· ∂ÎÊÚ·ÛÙÈο ÚfiÛˆ· ™›ÁÔ˘Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û·˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ÚfiÛˆ· ‹ Ì¿ÛΘ. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·›ÛÈ· ۯ‰ȿÛÙ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ·fi οو ÁÚ¿„Ù ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó.

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ∆· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Û·˜ ÚfiÛˆ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο, fiÙ·Ó Á›ÓÔ˘Ó Û ̿Ûη.

41


4. ∞Ê·›ÚÂÛË

‚. EÓfiÙËÙ· 1. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ οÓÂȘ ·Ê·›ÚÂÛË ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ·Ê·›ÚÂÛË, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ı¤Ì· ‹ ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ‚ϤÂÙÂ. °È’ ·˘Ùfi, ÎÔÈÙ¿ÍÙ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ‚Ú›Ù οÙÈ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ (.¯. ÙÔ ‚¿˙Ô, ÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È, Ô ›Ó·Î·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ‚Á›Ù ¤Íˆ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜). ŒÂÈÙ· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ Ì ÙȘ ÌÔÁȤ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Í·Ó¿ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔ ·Ï¿, Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. °È· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›Ù ӷ Í·Ó·˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· (ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·›ÛÈ·), ·ÏÏ¿ οı ÊÔÚ¿ Ó· ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÙ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

42


4. ∞Ê·›ÚÂÛË

‚. EÓfiÙËÙ· 2. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÍÈ ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÛÔ˘‰¤˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ¶ÈοÛÔ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ Ù·‡ÚÔ. ∆Ô ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ¤Î·Ó ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1945 Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1946. ∞ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÌÂÚ‰¤„·Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ Ù· ¤Î·ÓÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿. ∂Û›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ, Îfi‚ÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó;

✄ 1

2

3

4

6 5

43


44


5. ¶Ô – ·ÚÙ

‚. EÓfiÙËÙ· ÀÏÈο Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

√È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ¶Ô – ·ÚÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·Ê›Û˜, ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÎfiÌÈΘ ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ì Ӥ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ 1Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ: ∞fi ÙÈ ˘ÏÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ¤ÁÈÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ: ¶ÔÈÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ 2Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ: ∆È Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ›Ó·Î·.

1. ............................................................................

√È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ›ӷÈ: √ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ƒfi˘ §›¯ÓÂÛÙ·˚Ó (1923), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÚÁ· Ì ÛÙÔȯ›· ·Ṳ́ӷ ·fi Ù· ÎfiÌÈΘ. Ãڈ̷ٛ˙ÂÈ Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ‹ ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ· Ì ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜, ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜ Ì ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·. ● √ πÙ·ÏÔ˜ ª›ÌÔ ƒÔ٤Ϸ (1918), Ô˘ Û¯›˙ÂÈ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÔÏÏ¿ Û’ ¤Ó· ÌÔ˘Û·Ì¿, fiÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ ·fi οو ÛÙÚÒÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ·ÊÈÛÒÓ. ●

2. .................................................................................

ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ù ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ¶Ô – ·ÚÙ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο ‹ ·Ê›Û˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·. ∂›Û˘, ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Û·˜.

45


6. ªÔ˘Û›Ô

·. EÓfiÙËÙ· 1. ∞ÎÚÔÛÙȯ›‰· ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ «¶¿Ì ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ի, χÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ì¿ı·ÌÂ:

∫∞£∂∆∞ : ÃÒÚÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ∆¤¯Ó˘ 1.

M – – – – – –

2.

– – – – – O – – –

3.

– Y – – – – – – – –

4.

™ – – – – – – – –

5.

E – – – – – – – – –

6.

– – – I – – – – –

7.

– – – – – – – – A

√ƒπ∑√¡∆π∞: 1. ∫¿ı ªÔ˘ÛÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ȉÈfiÎÙËÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ fiÔÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. 2. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ì ٷ ¤ÚÁ· ÌÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘. 3. √ «ÁÈ·ÙÚfi˜» ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∆¤¯Ó˘. 4. ∞˘Ùfi˜ ·Á·¿ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¤ÚÁ· ∆¤¯Ó˘. 5. ∞˘Ùfi˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË. 6. ∆· ¤ÚÁ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÚΛ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. 7. ∆· ÌfiÓ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ̷˙› Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ì·˜ Û ¤Ó· ªÔ˘Û›Ô.

2. ÃÒÚÔÈ Ì ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ªÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÈÔ Î¿Ùˆ Û ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘; ∂›Û˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ ‹ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Î·È Ó· ÙȘ ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ÈÔ Î¿Ùˆ.

46


º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ‹ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÔÈÎÈÏfiÙÚÔ· Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. 1. ¶ÔÈ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Û·˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; 2. ∆È ÌÔÚ› Ó· ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ; ∫¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤˙ËÛÂ; 3. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÙË ÁÓÒÌË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›Û·Ù ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. 4. ∆Ô ¤ÚÁÔ ‰ÈËÁ›ٷÈ: « ∫¿ÔÙ ‹ÌÔ˘Ó ‹ ‹Ù·Ó ....» Û˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. 5. ªÂ ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ·; 6. ∆Ô ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›· ‹ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·; 7. ∆È Â›‰Ô˘˜ ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È Ò˜ Ù· ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi; ∆¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ›Ûˆ˜ Ó· ÛÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ÂÈı˘Ì›Â˜. ¶Ò˜ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ; ·) M¤Û· ·fi οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È ÏfiÁÔ˘ (ÔȘ ϤÍÂȘ, ÛÙ›¯ÔÈ ÛÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔ;) ‚) M¤Û· ·fi οÔÈÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È (ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ‹ Ó· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ‹ Ì ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ). Á) M¤Û· ·fi οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜; (ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÈÙÛ¿ÚÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁfiÌ· ‹ Ó· ÛÎÈÙÛ¿ÚÂȘ ÌÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Û ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ).

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¶ÈοÛÔ, ªÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏȤ˜, ÂΉ. ¡¤· ™‡ÓÔÚ· –∞.∞. §È‚¿ÓË / ¢. ª˘Ù·Ú¿˜, ∂ÈÎfiÓ˜ ., ÂÊËÌ. ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜/ ŒÏÏËÓ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÂΉ. ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó·, 1976./ ¶·È‰ÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆· ™·˚ÓÈ· /∞. ª·ÁÔ˘ÏÈÒÙ˘, ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ - °Ï˘ÙÈ΋ ÷ڷÎÙÈ΋, ÂΉ. Gutenbreg, ∞ı‹Ó·, 1989. / ∞Ú¯Â›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›Ԣ IRIS, ∞º√π ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫·Ú‰›ÙÛ·, 2003. / ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂Ù¿ ∏ª∂ƒ∂™ Ù˘ ÂÊËÌ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜, 14 -5-2000 / ∫. ª·Ï¿Ê·˜, ºˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌӋ̘ ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏ¿‰·, ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∞گ›Ô, ∞ı‹Ó·, 2003/ Degas, DeAGOSTINI HELLAS, ∞ı‹Ó·, 2003 / Claude Mone, DeAGOSTINI HELLAS, ∞ı‹Ó·, 2003/, ¶ÈοÛÛÔ, . Courrier Ù˘ √˘Ó¤ÛÎÔ, ∞Ú. 1983, ∞ı‹Ó·./ T. Osterwold, Pop Art, Tascen, London, 2003/ ART BOOK, ∂π∫√™∆√™ ∞πø¡∞™, ∆∂R∑√ µ√√∫™, ∞ı‹Ó·, 1997. www.mosaic-tileart.com/mosaic.html www.soas.ac.uk http://www.ceramicstudies.me.uk/hgrafs05/ch511xens.gif www.auctionmaastricht.nl/veillingen/showimage www.hamillgallery.com/NUPE/NupeVessels/NupePots/NupePot09.html www.vandekar.com/archives/category.asp?category=cpor http://www.toei.co.jp/ice/inca%20catalog/images/Inka5_psd.jpg

47


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Eikastika-Tetradio_Ergasiwn  

παρατηρώ και δηµιουργώ Tετράδιο Eργασιών ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ηµήτριος Γ. Bλάχος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ι...