Page 1

Eικαστικά Γ΄ και ∆΄∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θωµάς Zωγράφος, Kαθηγητής Kαλλιτεχνικών B/θµιας Eκπαίδευσης Aριάδνη Aξαοπούλου, ∆ασκάλα ∆ηµήτρης Mπέσσας, Kαθηγητής Eικαστικών στο Π.T.∆.E. ∆υτικής Mακεδονίας Eλεονόρα Mπέσσα, ∆ασκάλα Παναγιώτα Kαβούρη, Σχολική σύµβουλος A/θµιας Eκπαίδευσης Nίκος Kαµήλος, ∆άσκαλος Γιώργος Tσακίρης, Eπίκουρος Kαθηγητής στη Σ.K.T. του A.Π.Θ. Eύα Mπαζού, Σκιτσογράφος - Eικονογράφος Σοφία Στέρπη, Φιλόλογος Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων του Π.I.

Eλένη Mπούντα, ∆ασκάλα Παύλος Σάµιος, Eικαστικός Kαλλιτέχνης ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ηµήτριος Γ. Bλάχος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Θωµάς Zωγράφος

Aριάδνη Aξαοπούλου

∆ηµήτρης Mπέσσας

Eλεονόρα Mπέσσα

ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.

Eικαστικά Γ΄ και ∆΄∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ‚ϤÂȘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛΛÙÛ· ı· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó...

ŒÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ

π‰¤Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

√È ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

¶·Ú·ÙËÚÒ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

5


§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· Û¤Ó· OÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. M ·ÊÔÚÌ‹ fiÛ· ›‰Â˜ Î·È ¤Ì·ı˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ı· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÔ˘ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ù¤¯Ó˘. ŒÓ· ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ô˘ ı· Ê˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ı· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂȘ, fiÙÈ ˘‹Ú͘ Î·È ÂÛ‡ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. T· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔχ‚È·, ÔÈ Ì·Úη‰fiÚÔÈ, Ù· ·ÛÙ¤Ï, Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ ı· ·ψıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÛÔ˘. £· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤˜, ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Û¯‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÎfiÛÌÔ.

6


∂¡√∆∏∆∞ A. ªÔÚÊÈο ÛÙÔȯ›· ∞1. «……….», ¯ˆÚ›˜ Ù›ÙÏÔ.........................................................................................10 ∞2. ∆ÚÔ¯ÈÔÁÚ·Ì̤˜ .................................................................................................11 ∞3. ∆ÚԯȤ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (ÔÌfiÎÂÓÙÚ·) .......................................................13 ∞4. Ãڈ̷ÙÔÏfiÁÈ· ..................................................................................................14 ∞5. °‡Úˆ – ÔÏfiÁ˘Ú· ...............................................................................................17 ∞6. ™ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ..............................................................................18 ∂¡√∆∏∆∞ B. ∞fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ µ1. ∞ÓÙÈı¤ÛÂȘ .........................................................................................................22 µ2. ™ÎȤ˜..................................................................................................................23 µ3. ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi…ÌÔÚʤ˜ (·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ›) .................................................24 µ4. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ................................................................................25 µ5. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi....................................................27 µ6. °ÂʇÚÈ· ............................................................................................................28 ∂¡√∆∏∆∞ °. ∆¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ °1. ªË¯·ÓÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜.........................................................................................32 °2. ªÔÚʤ˜ ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ‰‡Ô ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·..............................34 °3. ∞fi ÙȘ ϤÍÂȘ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ .................................................................................36 ∂¡√∆∏∆∞ ¢. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¢1. ¢‡Ô ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË........................................................40 ¢2. µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·......................................................................................41 ¢3. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘.........................................42 ¢4. ™¤Ï· Î·È ÙÈÌfiÓÈ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ...............................................................................45 ¢5. °Ï˘Ù¿ Ô˘ ¿ÏÏÔÓÙ·È ......................................................................................47 ¢6. ÕÓıÚˆÔÈ – ÎÔ‡ÎϘ..........................................................................................48 ¢7. ∆· ¿ÓıË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ........................................................................................49 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ·Û΋ÛÂˆÓ .......................................................................................52

7


EÓfiÙËÙ· A

MÔÚÊÈο ™ÙÔȯ›· ªÂ ¤Ó· Ú˘ıÌfi, ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, ˘ÎÓ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ ¤Ó· ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ ÛÔ˘. ª·Úη‰fiÚÔÈ, ÎËÚÔÌÔÁȤ˜, ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ı· Â›Ó·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ı· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÔ˘.


A1 «.............» Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ ªÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ Ò˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ (ÂÈÎ. 2);

∫ÔÏ¿˙ ÛËÌ›ˆÓ Ì ¯¿ÓÙÚ˜, Ô‡ÏȘ Î·È ÎÔ˘ÌÈ¿ (ÂÈÎ.1).

10

ŒÚÁÔ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì Ì·ÙÔÓ¤Ù˜ (ÂÈÎ. 3).

™¯Â‰›·Û Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘ Ù· ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È Á¤ÌÈÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÔ˘ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÛËÌ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÏÂÙÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜.


MÔÚÊÈο ÛÙ Ôȯ›·

TÚÔ¯ÈÔÁÚ·Ì̤˜ A2

ªÂ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È Í˘ÏÔÌÔÁȤ˜, ¿ψÛ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ͤÚÂȘ Î·È ‰ÒÛ ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ÔÓfiÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË.

11


A2

12

™¯Â‰È·ÛÙÈο ·È¯ÓȉÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ¢ı›˜ Î·È Î·Ì‡Ï˜.

∞Ó·Î¿Ï˘„ ٷ ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ٷ ‰Èο ÛÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘.


MÔÚÊÈο ÛÙ Ôȯ›·

∆ÚԯȤ˜ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ µÚ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÚˆÛÈ΋ ÎÔ‡ÎÏ·. ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜; º¤ÚÙ ̛· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ (ÂÈÎ.1).

(ÔÌfiÎÂÓÙÚ·)

A3

1

2 3

™¯Â‰›·Û ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘ Û ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÂȘ Î·È Îfi„’ÙÔ. µ¿Ï ·fi οو ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÛÔ˘ Á‡Úˆ Á‡Úˆ ηٿ 1 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘. ∂·Ó¿Ï·‚ ÙÔ ›‰ÈÔ Û ¿ÏÏ· ¯·ÚÙfiÓÈ· ¤ÍÈ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ∫fiÏÏËÛ ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù· (ÂÈÎ. 2,3).

4

5

6

∫fi„ ¤ÍÈ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ÙÔ ¤Ó· Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ 1 ÂÎ. Ãڈ̿ÙÈÛ¤ Ù· Ì fi,ÙÈ ¯ÚÒÌ·Ù· ı¤ÏÂȘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ Ù· Ï›ÁÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È ÎfiÏÏ· ÁÈ· Ó· Ù· ÛÙÂÚÂÒÛÂȘ (ÂÈÎ. 4,5,6).

13


A4 Xڈ̷ÙÔÏÔÁ›· 1

14

∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÔÒÏË Ó· ‰Â›Ù ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Î·È Ò˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·.

2

¢È¿ÏÂÍ ÁÈ· οı ·ÎÏÔ ¤Ó· ¯ÚÒÌ· Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ̤۷ ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ‹ ÙȘ ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ ÛÔ˘. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜, ı· ÛÔ˘ Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· (ÂÈÎ.1,2).


MÔÚÊÈο ÛÙ Ôȯ›·

∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË, ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙÔÓ ÿÙÙÂÓ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÔ¯¤˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËΠfiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜.

A4

2

1

1. ............................................

2. ............................................ 4

3

3. ............................................

4. ............................................

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÿÙÙÂÓ (ÂÈÎ.1,2,3,4) Î·È ÁÚ¿„ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û οı ¤ÚÁÔ. ¢È¿ÏÂÍ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ì ·˘Ù¿ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ ¤Ó· ÙÔ›Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ Ù¤ÌÂÚ¤˜ ÛÔ˘.

15


1

A4 326 MOONLIGHT

327 MELODY

335 PRESPA

343 KITHIRA

338 APPRICOT

316 CORAL

205 GARDENIA

337 WILD CHERRY

2

16

326: ÊÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ, 327: ÌÂψ‰›·, 334: ¶Ú¤Û·, 343: ∫‡ıËÚ·, 338: ‚ÂÚ›ÎÔÎÔ, 316: ÎÔÚ¿ÏÈ, 205: Á·Ú‰¤ÓÈ·, 337: ·ÁÚÈÔΤڷÛÔ. °È·Ù› Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ (ÂÈÎ.1) ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·; ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ;

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

¢ÒÛÂ Î·È ÂÛ‡ Û οı ¯ÚÒÌ· ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÙÈ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ (ÂÈÎ. 2). ∫¿Ó ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Î·È ÁÚ¿„ ÁÈ· οı ¯ÚÒÌ· ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÂȘ.


MÔÚÊÈο ÛÙ Ôȯ›·

1

°‡Úˆ-ÔÏfiÁ˘Ú· A5

2 3

ªÂ ÌÔχ‚È Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿Ú·Î· οÓÙ ۯ¤‰È· ÚÔ‡¯ˆÓ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÏÂÙfi ¿ÛÚÔ ¯·ÚÙ› (ÂÈÎ.1). ∫fi„Ù ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ Û ‡Ê·ÛÌ· ‹ ÁÎÔÊÚ¤ ¯·ÚÙ› (ÂÈÎ. 2). ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ ·ÙÚfiÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Î·È Îfi„Ù ÙÔ. ºÙÈ¿ÍÙ ÚˆÙfiÙ˘· ÚÔ‡¯· (ÂÈÎ. 3). ¶fiÛ· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4; ªÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ÔÈ· ›ӷÈ; 4

Ãڈ̿ÙÈÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ (ÂÈÎ. 4) Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ‹ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚¿ÏÂȘ Û οı ÊfiÚÌ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·.

17


A6 ™ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ 1

¶ÔÈ· ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÂÈÎ.1); £· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ¤Ù·Ï· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ;

18

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Û¯Â‰›·Û Ì ۯ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂȘ.


MÔÚÊÈο ÛÙ Ôȯ›·

2

3

1

A6

¢ÈÏÒÛ·Ì ¤Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ¯·ÚÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ (ÂÈÎ.1). ™¯Â‰È¿Û·Ì ¿Óˆ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ù· (ÂÈÎ. 2), Ù· Îfi„·Ì (ÂÈÎ. 3), ͉ÈÏÒÛ·Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Ì·˜ ÌÔÙ›‚· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· (ÂÈÎ. 4). 4

∫¿ÓÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Ù· ‰Èο Û·˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·.

19


EÓfiÙËÙ· B

MÔÚÊÈο ™ÙÔȯ›· ∞˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂȘ, ·Ú·ÙËÚ›˜ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ¤ÚÁ·. °›ÓÂÛ·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÂʇÚÈ· Î·È Û›ÙÈ·, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›·, ¤Ó·˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘, ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Î·È ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.


B1 AÓÙÈı¤ÛÂȘ √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË Ê‡ÛË. ∞˘Ù‹ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∏ ̤ڷ Î·È Ë Ó‡¯Ù·, Ë ˙¤ÛÙË Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô, ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È ÙÔ ‚·Ú‡, ÙÔ ÛÎÏËÚfi Î·È ÙÔ Ì·Ï·Îfi Î·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË Á›ÓÔÓÙ·È ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜. 1

™Ù· ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ: ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· (ʈÙÂÈÓ¿-ÛÎÔ‡Ú·), ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· (ÌÈÎÚ¿-ÌÂÁ¿Ï·) Î·È ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ (¢ı›˜ηÌ‡Ï˜, ÏÂÙ¤˜-·¯È¤˜).

Ãڈ̿ÙÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯¤‰ÈÔ (ÂÈÎ.1) Ì ʈÙÂÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (ÂÈÎ. 2) Ì ÛÎÔ‡Ú·. 2

22


ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ ‡ Ê Ë Ù Ô˘ A fi

™ÎȤ˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜

OÈ ÛÎÈO¤È Û˜ÎȤ˜ B2

¶Ï¤ÎÔÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÛÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ÛÎȤ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ¢ÔΛ̷Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÔÚʤ˜ Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô (ÂÈÎ.1). 1

HÏÈ·Îfi ÚÔÏfiÈ

ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÏfiÁÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ŒÙÛÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙÔ ËÏÈ·Îfi ÚÔÏfiÈ (ÂÈÎ. 2). 2

¶fiÛ˜ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙËÓ Úfi‰· (ÂÈÎ. 3); 3 4

5

¶ÔÈÔ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ÂÈÎ. 4) ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ÈÔ „ËÏ¿; ∫¿ÓÂ Î·È Û˘ ¤Ó· ›ڷ̷ Î·È ‚Ú˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.

ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·Ù· (ÂÈÎ. 5);

23


B3 M¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi... ÌÔÚʤ˜! AÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ›

24

™¯Â‰›·Û οو ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁˆÌÂÙÚÈο fiÚÁ·Ó·, ÌÔχ‚È· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜.


ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ ‡ Ê Ë Ù Ô˘ A fi

B4. EÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ ›

1 2

B4

¶·Ú·ÙËÚÒ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (ÂÈÎ.1) Î·È ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ (ÂÈÎ. 2). 3

¢È¿ÏÂÍ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ (ÂÈÎ. 3) Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙÔ˘˜.

25


B4

26

™Â οı ÌÈÎÚfi Û¯‹Ì· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÓÛÎÈ ‚¿Ï ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ Î·È Î¿Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘ ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘. µÚ˜ ¤Ó· ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÙÔ.


ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ ‡ Ê Ë Ù Ô˘ A fi

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi B5

∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ۯ‰›·Û ÛÙ· ʇÏÏ· ÂÓfi˜ ÎÏ·‰ÈÔ‡ ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ûηı¿ÚÈ·. ÕÊËÛ fï˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó· ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÂÛ‡ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ûηı¿ÚÈ·. Ãڈ̿ÙÈÛ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÛÔ˘ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ‹ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜.

27


ã B6 °ÂʇÚÈ· H ʇÛË ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÙÈ ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡ ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙË Á¤Ê˘Ú· ÛÙË ™Â‚›ÏË (ÂÈÎ.1)...

...Î·È ÙÔ Ì¿ÙÈ, ÙÔ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ ÛÙË µ·Ï¤ÓÙÛÈ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ (ÂÈÎ. 2);

1

2

¶ÚfiÛÂÍ Ò˜ ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·. æ¿ÍÂ Î·È ‚Ú˜ Î·È Û˘ οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ ¤Ó· ÁÂʇÚÈ.

MÈ· ¿ÛÎËÛË Ì ÁÚ·Ì̤˜

ŒÓˆÛ ٷ ÛËÌ›· Ì ¯¿Ú·Î·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.

28


ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ ‡ Ê Ë Ù Ô˘ A fi

OÈ Á¤Ê˘Ú˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ 2

1

B6 3

°¤Ê˘Ú· Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘˙È¿Ó˘ (ÂÈÎ.1).

¶·ÏÈ¿ ÎÚÂÌ·ÛÙ‹ Á¤Ê˘Ú· Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô µ·Ó °ÎÔÁÎ (ÂÈÎ. 2).

¶ÔÏÏÔ› ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Á¤Ê˘Ú˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂȘ Î·È Û˘ ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÙË ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ.

AÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ›

M ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Á¤Ê˘Ú· Î·È ·Ó ı¤ÏÂȘ ·ÓÙÈηıÚ¤ÊÙÈÛ¤ ÙËÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi (ÂÈÎ. 3).

29


EÓfiÙËÙ· °

T¤¯ÓË Î·È T¯ÓÈΤ˜ ™¯¤‰È· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. £· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ›˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. £· ·›ÍÂȘ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÊÈÁÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ªÂ ϤÍÂȘ ı· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ı· „¿ÍÂȘ ÂÈÎfiÓ˜ ̤۷ ÛÙȘ ϤÍÂȘ.


°1 M˯·ÓÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜

32

Ãڈ̿ÙÈÛ Ì ÛËÌ›·, ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ۯ‰›·Û Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ ÊÈÁÔ‡Ú˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎfiÏÏËÛ Ì ÛÂÏÔÙ¤˚ ψڛ‰Â˜ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜. ™˘˙‹ÙËÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘.


T¤¯ÓË Î·È Ù Â¯ÓÈÎ ¤˜ 1 ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‚ϤÂȘ (ÂÈÎ.1) Â›Ó·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ·fi ‰È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ Û ÔıfiÓË. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Î·È ‚Ú˜ fiÛ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· Ó· ÎÈÓ›ٷÈ; ∫¿ÓÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ù· ‰Èο Û·˜ ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ÙÔ ‰È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜.

™¯Â‰›·Û Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÛÔ˘ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÊÈÁÔ‡Ú·˜ Î·È Â·Ó¿Ï·‚¤ ÙÔ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı¤ÏÂȘ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· οÓÂȘ ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· Ó· ÎÈÓ›ٷÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ fiϘ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÔ˘.

°1

33


ã ÙÔ˘ 2ԇ㠷ÈÒÓ· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ‰‡Ô ÁÏ˘ÙÒÓ ã °2 MÔÚʤ˜ 1

√ äÓÚÈ ªÔ˘Ú ¤Î·ÓÂ Û˘¯ÓÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ¤‚ÚÈÛΠے ·˘Ù‹Ó ˘ÏÈο ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘. ∆Ô ‚fiÙÛ·ÏÔ Ô˘ Ï›·ÓÂ Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ‹ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÎfiηÏÔ ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘.

2

ªÂ ͇ÏÔ Ô˘ ͤ‚Ú·ÛÂ Ë ı¿Ï·ÛÛ·, Ô ªÔ˘Ú ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ Î·Ùۛη˜ (ÂÈÎ.1). 3

∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÁÏ˘Ù¿ Â›Ó·È ¤ÙÚ˜ (ÂÈÎ. 2) Ô˘ ‚ڋΠ۠¤Ó·Ó ÂÚ›·Ùfi ÙÔ˘ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ∆È ÛÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó;

4

∏ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· (3) Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ ÁÏ˘Ùfi Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ë Ê‡ÛË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË (4) Â›Ó·È ÙÔ ÁÏ˘Ùfi Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô ªÔ˘Ú ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ùfi. ™Â ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· οÓÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË, ÌÔÚ›˜ Î·È ÂÛ‡ Ó· ‚ÚÂȘ ¤ÙÚ˜ Î·È Í‡Ï· Ô˘ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ. ∫¿Ó ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·˘Ù¿, ÁÚ¿„ Ì ÙÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û¤ Ù· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.º‡Ï·Í¤ Ù· ÁÈ·Ù› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

34

∞fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ, ‰È¿ÏÂÍ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È Û¯Â‰›·Û¤ ÙËÓ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ›ÛÂȘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ê·ÓÙ·ÛÙ›.

µÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ÂÚÈÔ‰Èο Ì ‚Ú¿¯È·, ¤ÙÚ˜, ͇Ϸ, ÎÔ¯‡ÏÈ· Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Î·È Î¿Ó Ì ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘.


T¤¯ÓË Î·È Ù Â¯ÓÈÎ ¤˜ 2 1

«√ ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ» Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∆˙È·ÎÔ̤ÙÈ (ÂÈÎ.1). ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

°2

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ «fiÚıȘ Á˘Ó·›Î˜» ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∆˙È·ÎÔ̤ÙÈ (ÂÈÎ. 2) Î·È ‚Ú˜ ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ٷ ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÛÎËÛË. °È·Ù›;

™¯Â‰›·Û Ì ÌÔχ‚È ÙËÓ ›‰È· ·ÓıÚÒÈÓË ÊÈÁÔ‡Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ̤۷ ÛÙ· ÙÚ›· ÔÚıÔÁÒÓÈ·. ™Â ÔÈÔ ·fi Ù· ÙÚ›· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· Î·È ÁÈ·Ù›; ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∆˙È·ÎÔ̤ÙÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘;

35


°3 Afi ÙȘ ϤÍÂȘ, ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ «ªÈ· ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ» ϤÓ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ. 1…ªÂ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ı· ÓÙ‡Ûˆ… 2…ÕÛÚ· ηڿ‚È· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ÁÈ· οÔÈÔ Úfi‰ÈÓÔ ÁÈ·Ïfi… 3...∫˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ ∫˘ÎÏ¿ÌÈÓÔ ÛÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÙË Û¯ÈÛÌ¿‰·… 4…¢ÂÏÊ›ÓÈ ‰ÂÏÊÈÓ¿ÎÈ ¿Ì ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· ‰ˆ Ù· Á˘ÚÈÛÙ¿ Ù˘ Ù· Ì·ÙÔÙÛ›ÓÔÚ·… 5…ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ, „‡ÙÈÎË Ë ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿… 6…¶¿Ú ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÌÔ˘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘… 7…∆Ô ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ ı· ʤÚÂÈ Í·ÛÙÂÚÈ¿… 8…∆Ë ÛÙfiÏÈÛ· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ¿ˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ… 9…¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó·˘¿ÁËÛ· ªÂ˜ ÛÙ· ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘... 10…ŒÓ·˜ ̤ÚÌËÁη˜ ÎÔ˘Êfi˜ ªÂ ‹Ú ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ...

36

AÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.


T¤¯ÓË Î·È Ù Â¯ÓÈÎ ¤˜ 1

°3

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ π·Îˆ‚›‰Ë (ÂÈÎ.1), ÁÚ¿„ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

37


EÓfiÙËÙ· ¢ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ‚ÚÂı›˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ·ÏÈ¿ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ, „¿ÍÂ, ‚Ú˜, Û‡ÁÎÚÈÓÂ, ÛΤ„Ô˘, ÂÚ›ÁÚ·„Â Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜ ۯ‰›·Û ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.


¢1 ¢‡Ô ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË √È ·Ú¯·›ÔÈ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó Ù· ·ÁÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ú˘ıÌÔ‡˜: ÙÔ ÌÈÛfi ·ÁÁÂ›Ô ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ. ∆· ·ÁÁ›· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰›ÁψÛÛ·.

40

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÂÛ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÁÁÂ›Ô Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙfiÏÈÛ ÙÔ ·ÁÁÂ›Ô ÛÔ˘ Ì ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ™¯Â‰›·Û ÚÒÙ· Ì ÙÔ ÌÔχ‚È ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ¤ Ù˜ Ì ̷‡ÚÔ Ì·Úη‰fiÚÔ ‹ ͢ÏÔÌÔÁÈ¿.


˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ Â › Á Ú ˘ Ô · ¢Ë ÌÈ

B˘˙·ÓÙÈÓ‹ AÁÈ ÔÁÚ·Ê›· ¢2

¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ì ÙȘ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ÛÔ˘.

41


¢3 ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ∆Ô ¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È ˙ÒÔ ·Ù›ı·ÛÔ, ÂÚ‹Ê·ÓÔ Î·È ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. ¶ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÔÏÏÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì Ò˜ Ô Î¿ı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ۯ‰›·ÛÂ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÛοÏÈÛ ÛÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘. 1 2 3

42

4

5

6

7

8

9

√È ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 79-80 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘. µÚ˜ Û ÔÈ· ¤ÚÁ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó.


˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ Â › Á Ú ˘ Ô · ¢Ë ÌÈ

µÚ˜ Ì ÔÈ· ·Ï¤Ù· ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÂ Ô Î¿ı ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. 1

¢3

2

3

™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· ‹ıÂϘ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ¿ÏÔÁ·; ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ï¤Ù˜ ı· ‰È¿ÏÂÁ˜ ÁÈ· Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘;

43


ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÚÁ·; ¡· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ (ÛÂÏ.79-80).

¢3

2 1

3

4

1. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. 2) Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ ÙË Ì ٷ Û¯¤‰È· ·ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¡Ù· µ›ÓÙÛÈ (ÛÂÏ. 76 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘). µÚ˜ Ì ÔÈÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. 2. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ı· Ù·›ÚÈ·˙ Û ¤Ó· ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ ·ÁÁÂ›Ô Î·È ÁÈ·Ù›; 3. ¶ÔÈÔ ¤ÚÁÔ ı· ‰È¿ÏÂÁ˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ·Ù›; °Ú¿„ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û¤ ÙËÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘. 4. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜, ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∆· ¿ÏÔÁ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË». ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ οӷÙ Û ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘.

44


˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ Â › Á Ú ˘ Ô · ¢Ë ÌÈ

™¤Ï· Î·È ÙÈÌfiÓÈ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ¢4

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ٷ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È fiÙÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜.

45


1

¢4

√ ¶ÈοÛÔ ÚÒÙ· ۯ‰›·Û ÙËÓ «KÈı¿Ú· ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È» (ÂÈÎ. 2) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· (ÂÈÎ.1). ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·;

2

46

Ãڈ̿ÙÈÛ Ì ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ. ∫¿Ó ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÏÏ·Á‹.


˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ Â › Á Ú ˘ Ô · ¢Ë ÌÈ

1

°Ï˘Ù¿ Ô˘ ¿ÏÏÔÓÙ·È ¢5 2

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ۯ¤‰È· ÁÈ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· (ÂÈÎ.1) Î·È ÌÈÎÚ¿ Ì·ÁÓËÙÈο ÁÏ˘Ù¿ (ÂÈÎ. 2).

™Î¤„Ô˘ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÈÎÚÔÁÏ˘Ù¿ Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Î·È Û¯Â‰›·Û¤ Ù· Ì ÌÔχ‚È· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜.

47


¢6 ÕÓıÚˆÔÈ-ÎÔ‡ÎϘ 1

™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ô‰‹ÁËÛ Û Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘, ÙËÓ «Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ». ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ú·Ó ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (ÚÔ‡¯·, η¤Ï·, ·Ô‡ÙÛÈ·, ·È¯Ó›‰È·) Î·È ·Ó··Ú¿ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÊÈÁÔ‡Ú·. 2

√ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ı›·ÛÔ˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (ÂÈÎ.1,2).

48

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ÛÎÈ¿¯ÙÚÔ Î·È ÌÈ· Ì·ÚfiÙ·. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔχ‚È·.


˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ Â › Á Ú ˘ Ô · ¢Ë ÌÈ

1

T· ¿ÓıË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ¢7 2

°È· ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ, ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¯·ÚÙ› Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ ÙÔ˘ (ÂÈÎ.1,2). ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜, ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ¯·Ú¿˜.

™¯Â‰›·Û Ì ÌÔχ‚È ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÓ¤ÏÔ˘ Î·È ÎfiÏÏËÛ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ψڛ‰Â˜ ¯·ÚÙÈÔ‡. ™Î¤„Ô˘ ÙÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È ‰ÒÛ ÙÔ˘ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi fiÓÔÌ·.

49


¶·Ú¿ÚÙËÌ· ·Û΋ÛÂˆÓ ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·fiÏ·˘ÛË. ªfiÓÔÈ ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Ì fiÌÔÚʘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ¿ÏϘ ȉ¤Â˜, ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ȉ¤Â˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ fiÌÔÚʘ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜!!!


∂¡√∆∏∆∞ B. MÔÚÊÈο ÛÙÔȯ›· ∞1. «.......» Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ 1. °¤ÌÈÛ Ì ÎfiÏÏ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¯·ÚÙÈÔ‡. ™ÎfiÚÈÛ ¿Óˆ Ù˘ ÎfiÎÎÔ˘˜ ¿ÌÌÔ˘. ¶·›Í ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÏÏÔ‡ ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ Û ¿ÌÌÔ Î·È ·ÏÏÔ‡ ·Ú·ÈfiÙÂÚ˜. 2. ∫fi„ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Ôχ¯ÚˆÌ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÙÚ‡ËÛ¤ Ù˜ Ì ÙÔ ‰È·ÎÔÚÂ˘Ù‹ Î·È Ì ٷ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ¯·ÚÙ¿ÎÈ· Ô˘ ı· Ì·˙¤„ÂȘ, οÓ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÏ¿˙ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÛËÌ›·. 3. µ¿„ Ì ÛÎÔ‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ¤Ó· ÎÔ˘Ù›. ™¯Â‰›·Û Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∆Ú‡ËÛ Ì ÙË Ì‡ÙË ÂÓfi˜ ÌÔÏ˘‚ÈÔ‡ (Û ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ) ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. ∆ÔÔı¤ÙËÛ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ¤Ó·Ó ·Ó·Ì̤ÓÔ Ê·Îfi Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. 4. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ʇÏÏ·, ͇Ϸ, ¯·ÚÙfiÓÈ·). ™˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‰ÂȘ.

∞2. ∆ÚÔ¯ÈÔÁÚ·Ì̤˜ 1. °Ú¿„Ù ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ Ì ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎψÛÙ¤˜, ÏÂÙ¤˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ψڛ‰Â˜ Î·È ÎÔÚ‰¤Ï˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜. 2. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙË Ó‡¯Ù·. ªÔÚ›˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÌfiÓÔ Ì ÁÚ·Ì̤˜ fiÏ· fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ; µ¿„ Ì ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÏ ¯ÚÒÌ· ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ¿ψÛ fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ͤÚÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ Ù¤ÌÂÚ¤˜ ÛÔ˘. 3. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Û’ ·˘Ù¿. 4. ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ™’ ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ ÁÚ¿„Ù ÙË Ï¤ÍË «ÁÚ·ÌÌ‹» Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ fiϘ ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¤Ó· Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË, .¯. ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜. °Ú¿„Ù ‰›Ï· Û οı ϤÍË Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ.

∞3. ∆ÚԯȤ˜ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (ÔÌfiÎÂÓÙÚ·) 1. ™¯Â‰›·Û ÛÙÔ ÌÏÔÎ Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÛÔ˘ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ (ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜). Ãڈ̿ÙÈÛ Ì ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÔ˘ οı ·ÎÏÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ʈÙÂÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. 2. ªÂ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Ï·ÛÙÂϛӘ ÊÙÈ¿Í ‰È¿ÊÔÚ· ›‰È· Û¯‹Ì·Ù· (·ÎÏÔ˘˜, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ÔÚıÔÁÒÓÈ·) Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ¤ Ù· ÙÔ ¤Ó· ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. 3. ∫¿Ó Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘. ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο οı ÊÔÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, οÓ ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·. 4. µÚ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ (ÔÙ‹ÚÈ·, È·Ù¿ÎÈ·, ÛÈÚÙfiÎÔ˘Ù·, ÊÂÏÏÔ‡˜, ÎÔ˘ÌÈ¿) Î·È Î¿ÓÂ Ù˘ÒÌ·Ù· Ì ·˘Ù¿. •ÂΛӷ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯‹Ì· Î·È ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ‚¿Ï ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÌÂÁ¿Ï· Û¯‹Ì·Ù· Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· οı ۯ‹Ì·. 5. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¿Ô˘Ï ∫ϤÂ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È Û˘ ÛÙÔ ÌÏÔÎ Ì ٤ÌÂÚ˜ fiÔÈÔ ı¤Ì· ı¤ÏÂȘ, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Û¯‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. 6. °Ú¿„ ٷ Û¯fiÏÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· «ÙÚÈÏ¿ ¿ÓıË» ÙÔ˘ ∫Ï¤Â Î·È ‚Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. 7. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· Ù· ÁˆÏÔÁÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ °Ë˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ ¤Ó· ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘;

∞4. Ãڈ̷ÙÔÏfiÁÈ· 1. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ ¤Ó·Ó ΋Ô Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ºÙÈ¿Í ÔÏÏ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ٤ÌÂÚ˜ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛ οı ¤Ù·ÏÔ Î·È Î¿ı ʇÏÏÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. 2. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ¯ÚˆÌ·ÙÔˆÏ›Ô. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÔÒÏË, ‰Â›Ù ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Î·È Ì ÔÈÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. 3. ª˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÔ˘ Î·È ÊÙÈ¿Í ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ªÂ ÙËÓ ·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ. ∂ÎÙ‡ˆÛ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ‰Â›Í ÙËÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÛÔ˘.

∞5 °‡Úˆ- ÔÏfiÁ˘Ú· 1. ∫¿Ó ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË Ì ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁˆÌÂÙÚÈο fiÚÁ·Ó·. 2. ™¯Â‰›·Û ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. ∂·Ó¿Ï·‚¤ ÙÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. 3. ∫¿ÓÙ ٷ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ÙÚÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Û·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ٷ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ¤ÙÚ˜. Ãڈ̷ٛÛÙ Ì ÙȘ Ù¤ÌÂÚ¤˜ Û·˜. 4. ™¯Â‰È¿ÛÙ Û fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ٷ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÈÓ¤˙˜. 5. ∫¿Ó Ì ԉÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ Î·È ÛÈÚÙfiÍ˘Ï·, ‚Ô˘Ó¿, ‰¤ÓÙÚ·, Û›ÙÈ· Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ı¤ÏÂȘ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÙÔ›Ô Ì ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 6. ™¯Â‰›·Û ÛÙÔ ÌÏfiÎ Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ù· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û‡ÚÌ·Ù· Î·È Î·Ï҉ȷ.

∞6. ™ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ

52

1. µÚ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ›‰Ë Ï·˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ (ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· Î.Ï.), º¤Ú’Ù· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÁˆÓÈ¿. 2. æ¿Í ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÛÔ˘ Î·È ‚Ú˜ ÌÔÙ›‚· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. 3. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË; 4. ∫¿ÓÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ¢È·Ï¤ÍÙ ٷ Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ۯ‰ȿÛÙ ٷ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿, Îfi„Ù ٷ Î·È ÎÔÏÏ‹ÛÙ ٷ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜. ¢ÒÛÙ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ: ÁˆÌÂÙÚ›·, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ΋Ô˜, Û¯‹Ì·Ù·, ÌÔÙ›‚Ô, Û‡ÓıÂÛË.


∂¡√∆∏∆∞ µ. ∞fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ µ1. ∞ÓÙÈı¤ÛÂȘ 1. ∫¿Ó ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ¯ÒÚÈÛ¤ Ù· Û ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó (ʈÙÂÈÓ¿-ÛÎÔ‡Ú·). 2. ªÂ Ù· ÓÂÚÔ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÛÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ̤ڷ˜. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ›Ô ÚÈÓ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÚ›ÁÚ·„¤ Ù˜. 3. æ¿ÍÂ Î·È ‚Ú˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °. ∆Û·ÚÔ‡¯Ë. 4. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ̷‡ÚË Ù¤ÌÂÚ· ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÔÚÙÚ¤Ù· Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÛÔ˘. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ¿ÛÚË Ù¤ÌÂÚ· Û ̷‡ÚÔ ¯·ÚÙfiÓÈ. 5. µÚ˜ ÌÈ· ¤Á¯ÚˆÌË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ̷˘Úfi·ÛÚË ÂÈ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ÙȘ Ù¤ÌÂÚ¤˜ ÛÔ˘. ™Ù· ʈÙÂÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ‚¿Ï ¿ÛÚÔ Î·È ÛÙ· ÛÎÔ‡Ú·, Ì·‡ÚÔ. ™¯ÔÏ›·Û Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û·˜. 6. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ˙ÂȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡-ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 7. ¢È¿ÏÂÍ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ Î·È ÊÙÈ¿Í ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Û·˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜. 8. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÔ˘ ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. °¤ÌÈÛ ÙÔ ‚˘ıfi ÛÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ („¿ÚÈ·, ʇÎÈ·, ‰‡Ù˜, ˘Ô‚Ú‡¯È·, Ó·˘¿ÁÈ·, ıËÛ·˘ÚÔ‡˜) Î·È ¯ÚËÛÔÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡-ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ʈÙÂÈÓÔ‡-ÛÎÔ‡ÚÔ˘. 9. ºÙÈ¿Í ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ-Ï˘Ë̤ÓÔ).

µ2. ™ÎȤ˜ 1. µÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Ì ÛÎȤ˜ Î·È Î¿Ó Ì ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ ÛÎÈÒÓ. 2. ∫fi„ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÎfiÏÏËÛ¤ Ù˜ ¿Óˆ ۠ϢÎfi ¯·ÚÙ›. ™Î¤„Ô˘ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ¤Î·Ó˜ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó ÛÎȤ˜ 3. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ·Ó¿ ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚ˘ÛÙ¿, Û ÚÔÊ›Ï ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Û·˜ Û ÙÔ›¯Ô Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. Ãڈ̷ٛÛÙ ٷ ÚÔÊ›Ï Û·˜ Ì ٤ÌÂÚ˜. 4. ¶Ò˜ ϤÁÔÓÙ·È Ù· ·ÁÁ›· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÛÎȤ˜; 5. µÚ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙÂ.

µ3. "ª¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi...ªÔÚʤ˜" 1. µÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡. æ¿Í Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ‚È‚Ï›· Ê˘ÛÈ΋˜. 2. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ̇ıÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÓÙÈηıÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ, ˙ÒˆÓ Î·È ÓÂÚ·˚‰ÒÓ; º¤Ú’Ù· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ‰È·‚¿ÛÙ ٷ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ٷ. 3. µÚ›Ù ¤ÚÁ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌfi Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ·Ê›Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. 4. ¶¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÙË ÙÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ. ¶ÚfiÛÂÍ ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· fiÙ·Ó ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘. 5. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ò˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË Ó‡¯Ù·, Ì ٷ ÊÒÙ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ Ó’ ·ÓÙÈηıÚÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙÔ Ì ÙȘ ÎËÚÔÌÔÁȤ˜ ÛÔ˘.

µ4. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› 1. µÚ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÓÙ›ÓÛÎÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ê¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ Û·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. 2. º¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ÙÚ›¯Â˜, ÊÏÔ‡‰Â˜ ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÒÓ, Ì‹ÏˆÓ Î.¿.), ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ٷ. 3. °Ú¿„Ù ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ. 4. ÕψÛ ÓÂÚfi Ì ¤Ó· ÈÓ¤ÏÔ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›‰Â˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ì ÙȘ Ù¤ÌÂÚ¤˜ ÛÔ˘. ÕÊËÛ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó, ‰Â›Í ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi. 5. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘! ¡Ù˘ı›Ù ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚ¤„Ù Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.

µ5. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi 1. æ¿ÍÙ Û ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì Î·È ‚Ú›Ù ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜». º¤ÚÙ ÙËÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ‰Â›Ù ÙËÓ fiÏÔÈ Ì·˙›…ı· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ! 2. ªÂ ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ûηı¿ÚÈ·: ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì·ÏÔÓ¿ÎÈ·, ‚·Ì‚¿ÎÈ, ‡Ê·ÛÌ·, ηÚÔ‡ÏÈ· ·fi ÎψÛÙ¤˜, ÌÈÎÚ¿ ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ·, ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Î.Ï.). 3. ºÙÈ¿ÍÙ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ ¯·ÚÙfiÓÈ·, Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·, ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ·Û¯·Ï›ÙÛ˜, ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ·Ú¿¯Ó˜ Î.Ï. ÂÚ¿ÛÙ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Û·˜ Û ÌÈ· ÎψÛÙ‹ Î·È ÎÚÂÌ¿Û٠٘ Û ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·. ªÂ ÙÔ ÌfiÌÈÏ Ô˘ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜. 4. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜, ÂÈϤÍÙ ÔÈ· ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ûηı¿ÚÈ· ı¤ÏÂÙ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ηχÙÂÚ·, ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

µ6. °ÂʇÚÈ· 1. ™¯Â‰›·Û ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· Ì ÔÏÏ¿ ÙfiÍ·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·. 2. ∫¿Ó ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ˘ÙÔً͈ Á¤Ê˘Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙ¤ÓÛÈÏ. 3. ¶ÔÈ·˜ fiÏ˘ Ë Á¤Ê˘Ú· ¤ÁÈÓ ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË; ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ’·˘Ù¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. 4. æ¿ÍÂ Î·È ‚Ú˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¤Ê˘Ú˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. µÚ˜ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÏȤ˜ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Á¤Ê˘Ú˜. 5. ∂ÎÙfi˜ ·fi Á¤Ê˘Ú˜ ÔÙ·ÌÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÁÂÊ˘ÚÒÓ. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔȘ Â›Ó·È Î·È Ó· οÓÂȘ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·˘Ù¤˜; 6. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÙË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ Á¤Ê˘Ú˜.

53


∂¡√∆∏∆∞ °. ∆¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ °1. ªË¯·ÓÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ 1. ™Î¤„Ô˘ Î·È ÁÚ¿„ Ì ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÊÈÁÔ‡Ú·. £˘Ì‹ÛÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÔ˘ Î·È ÊÙÈ¿Í ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÂȘ. ∂ÓÒÛÙ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÏÔÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ȉ¤Â˜ Û·˜ ÛÙÔ ‰¿ÛηÏfi Û·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ fiÔȘ ı¤ÏÂÙÂ..

°2. ªÔÚʤ˜ ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ‰‡Ô ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· 1. ™¯Â‰›·Û ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ Ì ̷‡ÚË ÎËÚÔÌÔÁÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Í·ψ̤Ó˜ ‹ ηıÈÛÙ¤˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ οÓÂȘ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‚Ú¿¯È·, ÎÔ¯‡ÏÈ· ‹ ‚Ô˘Ó¿. 2. ™¯Â‰›·Û ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘ Ì ÌÔχ‚È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Î·È Î¿Ó ٷ ‰Èο ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ.

°3. ∞fi ÙȘ ϤÍÂȘ, ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1.¢È¿ÏÂÍ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ¤ ÙËÓ. 2. ¢È¿ÏÂÍ ¤Ó· ı¤Ì· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Î¿Ó Û Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ∂ÓÒÛÙ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. 3. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ·Ú·Ì‡ıÈ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û¤ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘. 4. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ ÙȘ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (2Ã4 Î·È 8+4) Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÏÔÎ. 5. ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ΈÌÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ٷ. ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ù¿Í˘. 6. ∞fi Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ‰È·Ï¤ÍÙ ÔÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÁÚ¿„Ù ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÁÈ’·˘Ù‹Ó. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. 7. ∫fi„Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ·ÏÈ¿ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÈ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ Î·È Ù¤ÌÂÚ˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ. 8. µÚ›Ù ·ÚÔÈ̛˜ Î·È ÁÓˆÌÈο Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ٷ Û ÌÈÎÚ¿ ¯·ÚÙÔÓ¿ÎÈ·. ºÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÓˆÌÈÎÒÓ Î·È ·ÚÔÈÌÈÒÓ. 9. ¢È¿ÏÂÍ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÁÚ¿„ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·. 10. °Ú¿„ ÌÈ· ‰È΋ ÛÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ¤ ÙËÓ. 11. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ÛÙËÓ πı¿ÎË.

∂¡√∆∏∆∞ ¢. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¢1. ¢‡Ô ‰È¿ÏÔÁÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË 1. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ì Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ¤Ó· ¿Á·ÏÌ· Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈÔ Î·È ·Î›ÓËÙÔ, Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ô˘ ÎÈÓ›ٷÈ. 2. ∫¿ÓÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì οÚÙ˜ ·fi ÌÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÏ˘ÙÒÓ Î·È ·ÁÁ›ˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ı· ¤¯ÂȘ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ı· Ù· ‰Â›¯ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘.

¢2. µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· 1. º¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·Û¤Ù˜ ‹ CD Ì ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÎÔ‡ÛÙ ÙÔ˘˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ fi,ÙÈ ÓÈÒıÂÙ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. 2. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ Û·˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÈÂÚ¤·, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ·ÁÈÔÁڷʛ˜, ηٷÁÚ¿„ÙÂ Î·È Ù·ÍÈÓÔÌ‹Û٠٘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ (ÊÔÚËÙ¤˜, ÓˆÔÁڷʛ˜, „ËÊȉˆÙ¿) Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ 3. µÚ›Ù ٷ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË «∏ ÛÙ·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ·» Î·È «∏ ÂÍÔ¯È΋ §·ÌÚ‹», ‰È·‚¿ÛÙ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ٷ. µÚ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù fiÛ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. 4. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. µÚ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË

¢3.™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘

54

1. æ¿ÍÂ Î·È ‚Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ, ÊÙÈ¿Í ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì. 2. µÚ›Ù ͷÎÔ˘ÛÙ¿ ¿ÏÔÁ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. °Ú¿„Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· οı ·ÏfiÁÔ˘. ∫¿ÓÙ Ì ·˘Ù¿ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, Ì ı¤Ì· «∆¿ ¿ÏÔÁ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·» Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ÙÔ. 3. ¶Ò˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·; ºÙÈ¿Í ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ 4. µÚ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. 5. æ¿ÍÂ Î·È ‚Ú˜ ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÂÚ›ÁÚ·„ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î¿ı ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ «ÂÈÎfiÓÈÛ» ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ Î·È Ù· ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜. 6. ∫fi„ ·fi ·ÏÈ¿ ÂÚÈÔ‰Èο ÌÔÚʤ˜ ·ÏfiÁˆÓ Î·È ÎfiÏÏËÛ¤ Ù˜ Û ¯·ÚÙfiÓÈ. ¢È¿ÏÂÍ Ì ÔÈÔ ¯ÚÒÌ· ı· ¯ÚˆÌ¿ÙÈ˙˜ ÙÔ ÊfiÓÙÔ Î·È Ì ÔÈÔ Ù· ¿ÏÔÁ·. 7. ¶ÔÈÔ˜ ¤ÎÏ„ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹; ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ·Ú·Á‹˜ Ù˘ ¢ËÈ¿ÓÂÈÚ·˜. 8. µÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶‹Á·ÛÔ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ ÙÔÓ Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ÛÔ˘. 9. µÚ›Ù ٷ ˘ÏÈο Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ¢Ô‡ÚÂÈÔ ÿÔ. ∫¿ÓÙ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ ÙËÓ. 10. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‰¿Ì·Û ÙÔÓ ·Ù›ı·ÛÔ µÔ˘ÎÂÊ¿Ï·. ™¯Â‰›·Û ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹ fiˆ˜ ÙË Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. 11. µÚ˜ ·fi ·ÏÈ¿ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÏfiÁˆÓ. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ÙÔ›Ô Î·È ÎfiÏÏËÛ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi Ù· ¿ÏÔÁ· Ô˘ ‚ڋΘ. 12. µÚ˜ ÔÈ‹Ì·Ù·, ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÏÔÁ·. 13. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ¿ÏÔÁ·, ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ÙÔ›·, ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ Î·È ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜. µÚ›ÙÂ


¤ÚÁ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. 14. µÚ›Ù ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ¿ÏÔÁ· Î·È Î¿ÓÙ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ı¤Ì· «∆· ¿ÏÔÁ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË».

¢4. ™¤Ï· Î·È ÙÈÌfiÓÈ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ 1. æ¿Í ÛÙ· ¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È·. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ʤÚ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ªÂ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ô˘ ı· Ì·˙¤„ÂÙÂ, ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ. ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ fiÛ˜ ı¤ÏÂÙÂ. 2. ªÂ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ¯¿ÚÙÈÓ· ÎÔ˘ÙÈ¿, η¿ÎÈ·, ·ÏȤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ ,Î·È Î·ÛÂÙ›Ó˜ ÊÙÈ¿ÍÙ ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ Î·È Î·Ï¤ÛÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó. 3. µÚ›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈοÛÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ‚Ú›Ù οÓÙ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ·˘ÙfiÓ.

¢5. °Ï˘Ù¿ Ô˘ ¿ÏÏÔÓÙ·È 1. µÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∆¿ÎȘ. 2. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο. 3. ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ˘Í›‰· Î·È ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi; 4. º¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ÁÓ‹Ù˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ÔÌ·‰ÈÎfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÁÏ˘Ùfi. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÁÏ˘Ùfi Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜.

¢6. ÕÓıÚˆÔÈ-ÎÔ‡ÎϘ 1. ∫fi„ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο, ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ÎÔ‡ÎϘ Î·È ÛÎÈ¿¯ÙÚ· Î·È ÂÈ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ¤ Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ÛÔ˘. 2. ¶ÔÈ· ·È‰Èο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ∆ÚÈ‚È˙¿ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ; ™˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. 3. ºÙÈ¿Í ÌÈÎÚ¿ ÛÎÈ¿¯ÙÚ· Î·È Ì·ÚfiÙ˜ Ì ηÏ҉ȷ, Û‡ÚÌ·Ù·, Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰Â˜ Î·È Ï·ÛÙÂϛӘ. ¢7. ∆· ¿ÓıË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ 1. ™¯Â‰›·Û Û ¯·ÚÙfiÓÈ Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÂȘ, Îfi„ ٷ Î·È ÎfiÏÏËÛ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÏÂÙ¤˜ ψڛ‰Â˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ Ô˘ ı· Îfi„ÂȘ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο. ∫fiÏÏËÛ¤ Ù· Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈʤÓÂÈ· ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Î¿Ó ¤Ó· ÎÔÏ¿˙. 2. µÚ˜ ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ ·È¯Ó›‰È· (ÎÔ‡ÎϘ, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì¿Ï˜ Î.Ï.) Î·È ÎfiÏÏËÛ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÏÂÙ¤˜ ψڛ‰Â˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. º¤Ú’Ù· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Î¿ÓÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ·ÏÈ¿ Û·˜ ·È¯Ó›‰È· ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤Ó·. 3. ªÂ ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ¯·ÚÙ› ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ·È¯Ó›‰È· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜; 4. ºÙÈ¿ÍÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û·˜ Î·È Â›Ó·È: ·) ¿¯ÚËÛÙ·, ‚) ÊÙËÓ¿, Î·È Á) ·fi ÙË Ê‡ÛË. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Û·˜ ηٿÏÔÁÔ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜. 5. µÚ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜: ∞3. 1,2,3,4. °ÈÔ¯¿Ó˜ ÿÙÙÂÓ, ∏ ∆¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ΛÌÂÓ· ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ 5, ŒÓˆÛË ∫·ıËÁËÙÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ, ∞ı‹Ó· 1998. µ4. 1. Kandinsky, Centre Georges Pompidou, Collections du Musée National d' art moderne. µ6. 1. ªÔ˘˙È¿Ó˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ∂ΉfiÛÂȘ ∞‰¿Ì, ∞ı‹Ó·, 1996. 2. Vincent Van Gogh., ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ‰È¿ÛËÌˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ, ∞Ï΢ÒÓ, 1992.°2. 1,2,3,4. ∏enry Moore, Àfi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÿ‰Ú˘Ì· µ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘, 2000. 5,6. Alberto Giacometti, ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘, ÿ‰Ú˘Ì· µ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÕÓ‰ÚÔ˜. °3. 1. °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜,ŸÏÁ· ªÂÓÙ¿ıÔ˘-¶Ôχ˙Ô˘, ÂΉ. ∞‰¿Ì. ¢3.1. º·ÛÈ·Ófi˜, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜,1980,2,¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙË, 1992. 3. º. ª·ÚÎ, Berghaus Verlag 4. Kandinsky, Hudson Hills Press New York.¢4. 1,2. Picasso cubista, Rizzoli Editore Milano. ¢7 1,2 EΉfiÛÂȘ ∞‰¿Ì-ÿ‰Ú˘Ì· πˆ¿ÓÓÔ˘ º.∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘.

55


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Eikastika-Tetradio_Ergasiwn  

Eικαστικά Γ΄ και ∆΄∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...

Eikastika-Tetradio_Ergasiwn  

Eικαστικά Γ΄ και ∆΄∆ηµοτικού Tετράδιο Eργασιών Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...

Advertisement