Page 1

παρατηρώ και δηµιουργώ Eικαστικά E΄ και Στ΄τάξη ∆ηµοτικού


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ YΠOEPΓOY ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Aπόστολος N. Mαγουλιώτης, Eικαστικός, Eπίκουρος Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Aθανάσιος Tσιπλητάρης, Oµότιµος Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Aθηνών

Bάος Aντώνιος, Eικαστικός, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πάτρας Λαζάρου Σωτηρία, Eικαστικός, Σύµβουλος B/θµιας Eκπαίδευσης Tαντάλου Eλένη, Eκπαιδευτικός A/θµιας Eκπαίδευσης Mαρία Tαπίνη*, Eικαστικός, Kαθηγήτρια Mέσης Eκπαίδευσης Xαρά Oικoνοµοπούλου, Φιλόλογος Γιώργος Σιγάλας, Σύµβουλος Kαλλιτεχνικών Mαθηµάτων του Π.I.

Mπούντα Eλένη, ∆ασκάλα, ∆ιδάκτωρ Iστορίας Nίκος Kληρονόµος, Zωγράφος ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

* H κα Tαπίνη εικονογράφησε τα έργα των σελίδων 10-11, 36, 46-47, 64-65

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ηµήτριος Γ. Bλάχος Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόµου Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Aπόστολος N. Mαγουλιώτης Aθανάσιος Tσιπλητάρης ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.

παρατηρώ και δηµιουργώ Eικαστικά E΄ και Στ΄τάξη ∆ηµοτικού

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ...........................................................................................................................

∞. ∞¶§∞ À§π∫∞ KAI ª√ƒºπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 1. ÃÚÒÌ· ·. ∏ ʇÛË «¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ» ................................................................................................................12 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù·.........................................................................................13 Á. ∆· ÂÚÈÔ‰Èο ˆ˜ ËÁ‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ï¤Ù·˜ Ì·˜ ...........................................................14 ‰. ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ Ï·‰Ô·ÛÙ¤Ï ....................................................................................................15 2. ÷ÚÙÈ¿ - ÷ÚÙfiÓÈ· - •‡Ï· ·. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó .....................................................................................................16 ‚. ªÂ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‹ ͇ÏÈÓ˜ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ ................................................................................................17 Á. ∫ÔÏÏ¿˙ Ì ¯·ÚÙÈ¿ Û¯ÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ .....................................................................................18 ‰. ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ ¯·ÚÙfiÓÈ·...............................................................................................19 Â. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù·...........................................................................................................20 ÛÙ. ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ͇Ϸ .................................................................................................................21 3. æËÊ›‰Â˜ - æËÊȉˆÙ¿ ·. ªÈ· Ù¤¯ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ....................................................................22 ‚. ÕÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ηٷÛ΢‹˜ „ËÊȉˆÙÒÓ ..................................................................................23 Á. ŒÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ηٷÛ΢‹˜ „ËÊȉˆÙÒÓ ................................................................................24 ‰. OÌ·‰Èο „ËÊȉˆÙ¿ ¤ÚÁ· ..........................................................................................................25 4. ™‡ÚÌ· ·. ¶ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ............................................................................................26 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ۇÚÌ· ....................................................................................27 Á. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ۇÚÌ· ..........................................................................................................28 ‰. ™˘ÚÌ¿ÙÈÓÔÈ fiÁÎÔÈ........................................................................................................................29 5.¶ËÏfi˜ ·. ªÈ· ̤ڷ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË ...........................................................................30 ‚. H Û˘ÓıÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ - H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÚÔÛıÂÙÈ΋˜ ..................................................................31 Á. H Û˘ÓıÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ - H Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÚ‰ÔÓÈÔ‡ .....................................................................32 ‰. H ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔ˘ÈÔ‡ - H Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÛÙË...................................................................33 6. ™‡ÓıÂÛË ·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ...........................................................................34 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ·.................................................................................................35

5


µ. √ ∫√™ª√™ ª∞™ 1. æ¿ÚÈ· ·. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ οو ·fi Ù· ·̷ٷ...........................................................................................38 ‚. ™ÙȘ Î˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜............................................................................................................39 2. ŒÓÙÔÌ· ·. ¶ÂÙÒÓÙ·˜ Û’ ¤Ó· ¿ÚÎo .............................................................................................................40 ‚. ŒÁÈÓ·Ó Á›Á·ÓÙ˜; ........................................................................................................................41 3. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÈ ÂÌ›˜ ...............................................................................................................42 ‚. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜..................................................................................................43 4. ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ·. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜.........................................................................................................................44 ‚. ∂ÓËÌÂÚÒÛÙ ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı›Ù ...............................................................................................45

°. EIKA™TIKA E¶A°°E§MATA 1. °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· - °ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·. ∆Ô Á¤ÏÈÔ Â›Ó·È ˘Á›· ....................................................................................................................48 ‚. √È ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Û·˜ ................................................................................................................49 2. ∫fiÌÈΘ - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ·. ∫·È ÙÒÚ· ∞ÛÙÂÚ›Í .......................................................................................................................50 ‚. ∆· ‰Èο Û·˜ ÎfiÌÈΘ .....................................................................................................................51 3. °Ú¿ÌÌ·Ù· - ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ·. ∆· ÎÚ˘Ì̤ӷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù·.......................................................................................52 ‚. ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙÔڛ˜ ............................................................................................53 Á. ™ÙȘ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘............................................................................................................54 ‰. ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›·..................................................................................55 4. ª·Î¤Ù· - ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ - ª·ÎÂÙ›ÛÙ·˜ ·. ∆· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ..........................................................................................56 ‚. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ...................................................................................................................57 Á. ª·Î¤Ù˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο........................................................................................................58 ‰. ª·Î¤Ù˜ - ™ÎËÓÈο......................................................................................................................59 5. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· - ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·. ÷ÌÔÁÂÏ¿ÛÙÂ, ·Ú·Î·ÏÒ! .........................................................................................................60 ‚. ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÈÁ̤˜ ........................................................................................................61 Á. ¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∏/À ............................................................................62 ‰. ∞fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ÊˆÙÔÌÔÓÙ¿˙......................................................................................63

¢. I™TOPIA TH™ TEXNH™ 1. ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜ ·. ™ÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ............................................................................................66 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜....................................................67 Á. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ ..............................................................................68 ‰. ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ........................................................................................69

6


2. πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ ·. ¶·È¯Ó›‰È· ʈÙfi˜ ........................................................................................................................70 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ..............................................................71 Á. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ٷ ·ÛÙ¤Ï....................................................................................................72 ‰. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ Î.¿. ........................................................................................73 3. ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ ·. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ....................................................................................................74 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·................................................................................75 Á. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ........................................................................................76 ‰. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ....................................................................................77 4. ∞Ê·›ÚÂÛË ·. ∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿......................................................................................78 ‚. √ ªÔÓÙÚÈ¿Ó ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ............................................................................................................79 Á. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈο ......................................................................................................80 ‰. µÏ¤ÔÓÙ·˜ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· ............................................................................................81 5. ¶Ô-∞ÚÙ ·. ∞Á·Ë̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ ...................................................................................................................82 ‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó .....................................................................................................83 Á. ¶Ï¿ıÔÓÙ·˜ ·ÏÌ˘Ú¿ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÁÏ˘Ù¿ .....................................................................................84 ‰. ∆˘ÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ ........................................................................85 6. ªÔ˘ÛÂ›Ô ·. ∂›ÛÎÂ„Ë Û ªÔ˘ÛÂ›Ô ...............................................................................................................86 ‚. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Û¿˜ ÂÌÓ¤ÂÈ............................................................................................................87

E. ¶APAPTHMA °ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ ............................................................................................................................................88 µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ........................................................................................................................................88 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ .............................................................................................................................................89 ∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ ...........................................................................................................................................90

7


∆· ÛΛÙÛ· Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô √È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ˆÌ¤Ó˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ–ÎÏÂȉȿ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ οı ÂÓfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

T¯ÓÈΤ˜, ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

8


§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ›Ù ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Û·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο, Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ÙÂ. ŒÙÛÈ, ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ‰Â ı· ÙÔ ‚ϤÂÙ ÌfiÓÔ Û·Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ‰¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ì›· Û‡ÓıÂÛË ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ì›· ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È È‰¤Â˜ ÛÙÔÓ Î¿ı ı·ً. ª¤Û· ·fi ¤ÚÁ· ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ·ÚfiÌÔȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÌÈ· ·ÓıÈṲ̂ÓË ÌËÏÈ¿, ·fi ¤Ó· Á˘ÌÓfi ‰¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÔȘ ȉ¤Â˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ‹ ÔÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì¿˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ∂ÊԉȷṲ̂ÓÔÈ È· Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ȉ¤Â˜ ·fi ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ, Ì ·Ï¿ ˘ÏÈο Î·È Ù¯ÓÈΤ˜, ÌÂÁ¿ÏË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÛÙÂ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ¤ÚÁ·, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘, ¤ÚÁ· ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ÌÔÓ·‰Èο, ·ÊÔ‡ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Û·˜ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜, ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉ¤Â˜, Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂Ï›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ó· Ì¿ıÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ∆¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜

9


Α °ÂÓÈο O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. A˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÓÔȘ, fiˆ˜ ÁÚ·ÌÌ‹, Û¯‹Ì·, ¯ÚÒÌ·, Û‡ÓıÂÛË. Afi ·˘Ù¿ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÂΛӷ Ù· ÌÔÚÊÈο ÛÙÔȯ›· (ÁÚ·ÌÌ‹, ¯ÚÒÌ· Î.Ï.) Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ È‰¤· ‹ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. °È· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ‹ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÈϤÁÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ. ŸÔÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ·Ó ÂÈϤÍÂÈ Î·Ó›˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, ÒÛÙ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È Ó· «˘ÔÙ¿ÍÂÈ» ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘.


∞¶§∞ À§π∫∞ KAI ª√ƒºπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ £· ÂÈϤÍÂÙ ¯ÚÒÌ·Ù·, Û¯‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ı· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›Ù Ì ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÙ ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ·. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ¯·ÚÙ›, ÙÔ Í‡ÏÔ, ÙÔ Û‡ÚÌ·, ÙȘ „ËÊ›‰Â˜, ÙÔÓ ËÏfi, ̤۷ ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ. £· ÂÍÔÈÎÂȈı›Ù Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ̤۷, ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·, ·ÙÔÌÈο ‹ ÔÌ·‰Èο Î·È ı· Ù· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ.


1. ÃÚÒÌ·

·. H ʇÛË «¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ»

¶›Ûˆ ·fi Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÎÔÚʤ˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‚·ÛÈχÂÈ Î·È Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ù· Û‡ÓÔÚ· ¯›ÏȘ ‚·Ê¤˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. (∫ÒÛÙ·˜ ∫Ú˘ÛÙ¿Ï˘)

2

1

 ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ οı ÂÈÎfiÓ·˜; ¶ÔÈÔ ¯ÚÒÌ· ΢Úȷگ›; º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂΛ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜! ∆È ·ÈÛı¿ÓÂÛÙÂ; ø˜ ı·٤˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ٷ ›‰È· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·;

3 4

5

12

∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, Ó· ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÛÙÔ ÌÏÔÎ.


‚. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ∆· ¯ÚÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÈÛıËÛȷο ‚¿ıË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. (∞. Matisse)

B›ÓÛÂÓÙ µ·Ó °ÎÔÁÎ. ∫·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¡‡¯Ù·. 1888. ∞ÓÚ› ª·Ù›˜. ∞ÚÌÔÓ›· Û ÎfiÎÎÈÓÔ. 1908-1909

 ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÚÁ· ·ÊËÁËı›Ù ̛· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚ›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÈÎÈÏ›· ÂÈı¤ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ‹ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. ¶ÔȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ‹ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ·; ¶ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÒÛÙ ӷ Û·˜ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; ™Â ÔÈ· ¤ÚÁ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ıÂÚÌ¿ ‹ / Î·È „˘¯Ú¿ ¯ÚÒÌ·Ù·;

¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›·. 1903

MÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

13


1. ÃÚÒÌ·

Á. ∆· ÂÚÈÔ‰Èο ˆ˜ ËÁ‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ï¤Ù·˜ Ì·˜ √È ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚԇ̠‡ÎÔÏ· Ó· Îfi„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· Ù· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Û ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈ· Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· Ì·˜. ™Â ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ·ÔÎfiÌÌ·Ù·; ∂›Ó·È ‰È¢ÎÔÏ˘ÓÙÈΤ˜ ÔÈ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ 1 Î·È 2; ∂Û›˜, Ò˜ ı· Ù· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Û·ÙÂ;

1

2

3‰ 3·

3‚

 AÊÔ‡ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ˆ˜ ‚ϤÂÙ ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ Ì ‰¤ÓÙÚ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÔȘ ȉ¤Â˜ ‹ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ ÚÔηÏ› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰¿ÛÔ˜; °È·Ù›; ¶ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (ÂÈÎ. 4); ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÈ Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ; ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‚Ú›Ù ¤ÙÔÈÌÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Û·˜;

4

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ˘ÏÈÎfi, Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÙ ÙÔ Û ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ·ÙÔÌÈο Î·È ÔÌ·‰Èο ¤ÚÁ·.

14


‰. ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·˜ Ï·‰Ô·ÛÙ¤Ï 1

¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂÈÎfiÓ˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì Ϸ‰Ô·ÛÙ¤Ï ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ;

2

∆· ÙÚ›· ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ¯ÚÒÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË Ì›ÍË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ. ∆Ș ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ò˜ ı· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ; ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÛÙÔ ÌÏÔÎ Ó· ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ. 3

4

5

 º‡ÛËÍ ·¤Ú·˜ Î·È ·Ó·Î¿Ù„ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 4, 5, 6. ∞ӷηχ„Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·È‰›, ÁÈ· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ›Ô. ∞ÚÈıÌ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ. ∆È ¤Ù˘¯Â ÙÔ ·È‰› ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·; 6

¢È·Ï¤ÍÙ fiÔÈÔ ı¤Ì· ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ Ì Ϸ‰Ô·ÛÙ¤Ï ÙˆÓ 3 ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ‹ ÏÂ˘Î¿ ¯·ÚÙfiÓÈ· ηÓÛfiÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ ·˘ÍÔÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. XÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ «·fi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÛÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi».

15


2. ÷ÚÙÈ¿ – X·ÚÙfiÓÈ· – •‡Ï·

·. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¶ÔÈ· ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ; °È·Ù› ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο;

1. ∞. º·ÛÈ·Ófi˜, ∞ÔÁ›ˆÛË. 1995

 ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ‹ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ¯·ÚÙÈ¿, ¯·ÚÙfiÓÈ· ‹ ͇Ϸ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÚÁ· Ì ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο;

2. ¢. ∫·Ï·Ì¿Ú·˜. ª·Î¤Ù˜ ¤ÊÈˆÓ. 1985-1990

4. ™·ÚÌ¿ÓÈÙÛ·, ›‰Ô˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÎÔ‡ÓÈ·˜. 3. ¢È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ›‰Ô˜ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘ (ÁÎÔ˘›ÏÈÓÁÎ ‹ ÊÈÏÈÁÎÚ›).

16

∆· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ... MÔÚ›Ù ‡ÎÔÏ· Ó· Ù· Ì·˙¤„ÂÙÂ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·.


‚. ªÂ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‹ ͇ÏÈÓ˜ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ ÷ÚÙÈ¿ ʈÙÔÙ˘ÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Â›Ó·È ˘ÏÈο Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ‡ÎÔÏ· Î·È Ó· Ù· Îfi„ÂÙ Û ÏÔ˘Ú›‰Â˜.

1

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈÔÓ Ù›ÙÏÔ ı· ‰›Ó·Ù ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 3;

2

3. .................................................. Afi ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÛÂÏ›‰·˜ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ·; ∆È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Î·Ó·Ó; °Ú¿„Ù οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 6 ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

4

M ÏÔ˘Ú›‰Â˜ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ˙¤ ‹ ͇ÏÈÓ˜ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Î·È Ó· Ù· ÎÚÂÌ¿ÛÂÙ Ì ÎψÛÙ‹.

5

6. ..............................................

17


2. ÷ÚÙÈ¿ – X·ÚÙfiÓÈ· – •‡Ï·

Á. ∫ÔÏÏ¿˙ Ì ¯·ÚÙÈ¿ Û¯ÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ∆· ¯·ÚÙÈ¿ ÁÏ·Û¤ ‹ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÚˆÙfiÙ˘· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÎÔÏÏ¿˙. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. (1 2 3 4 5 ÂÈÎ.) ¶ÔÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ı· Ù·›ÚÈ·˙ Û οı ¤ÚÁÔ; (2, 3, 4, 5 ÂÈÎ.)

1.

3. ..............................................

2. .....................................................

4. ...........................................................................

5. ...................................................

18

BÚ›Ù ¯·ÚÙÈ¿ ÁÏ·Û¤ ‹ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Óı¤ÛÂÙ ۯ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÎÔÏÏÒÓÙ·˜ Ù· Â¿Óˆ Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ.


‰. ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ ¯·ÚÙfiÓÈ· ∆· ¯·ÚÙfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ ·fi Ù· ¯·ÚÙÈ¿. EÈϤÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı›. N· ‰ÒÛÂÙ ٛÙÏÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÁ·. 1.

3. ............................................................................ 2. .........................................................

5. .................................. 6. ................................. 4. ...................................................... ¢Â ‚Ú›ÛÎÂÙ ˆ˜ Ù· ¯·ÚÙfiÓÈ· Â›Ó·È Â͢ËÚÂÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ηٷÛ΢¤˜ Û·˜; ¶ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÚÙÔÓÈÒÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙ· ¤ÚÁ· Û·˜;

19


2. ÷ÚÙÈ¿ – X·ÚÙfiÓÈ· – •‡Ï·

Â. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙÈ ˘ÏÈο ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Î·È ÁÈ·Ù›; ∞fi ÔÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Î·Ó·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜;

1

2

3

5 4

20

™ÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·È¯Ó›‰È· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ Ì ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜.


ÛÙ. ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ͇Ϸ ∫¿ÔÈ· ͇Ϸ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛ‡̷ٷ ͢ÏÔ˘ÚÁ›Ԣ ÎÔÏÏË̤ӷ Ì ͢ÏfiÎÔÏÏ·, Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ӷ Ì ٤ÌÂÚ˜ ‹ Ï·ÛÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ·È¯Ó›‰È·.

1

2 3

 ¢È·Ï¤ÍÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù· ÎÔÌ̤ӷ ͇Ϸ (ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙÔÓ fiÁÎÔ ‹ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜), ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜; ¶ÔȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔȘ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi ¯·ÚÙfiÎÔ˘Ù· Î·È ÙˆÓ Í˘ÏÔηٷÛ΢ÒÓ;

4

5

ª·˙¤„Ù ͇Ϸ Î·È ÛÎÂÊı›Ù ÙÈ ·È¯Ó›‰È· ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÌfiÓÔÈ Û·˜ ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜.

21


3. æËÊ›‰Â˜ - æËÊȉˆÙ¿

·. ªÈ· Ù¤¯ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ªÂ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ˘ÏÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· „ËÊȉˆÙ¿; ¶ÔÈÔ Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ „ËÊ›‰Â˜; ¶ÔÈ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Â›‰· Î·È ÔÈ· Â›Ó·È ÙÚÈۉȿÛٷٷ; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ οı „ËÊȉˆÙÔ‡; Aӷηχ„Ù Û ÔÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ù· „ËÊȉˆÙ¿ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜.

1. ∏ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·) 6Ô˜ ·È. Ì.Ã. ƒ·‚¤ÓÓ· πÙ·Ï›·˜

2. ∫˘Ó‹ÁÈ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡, (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·) 350 .Ã., ¶¤ÏÏ·

3. ∆¤ÌÂÓÔ ÙÔ˘ √Ì¿Ú, (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·) πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, (690-692 Ì.X., πÛÚ·‹Ï)

4. ¡ÂÎ ∆Û¿ÓÙ, ∑Ò·, (1970), πÓ‰›·

5. ¡›ÎÈ ÓÙ ™·Ó º·Ï, «∏ ÌÂÁ¿ÏË È¤ÚÂÈ·», (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·) (1980) πÙ·Ï›·

22

™ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ٷ ¤ÚÁ· ·fi Ôχ ÎÔÓÙ¿… Î·È ı· ۯ‰ȿÛÂÙ „ËÊȉˆÙ¿.

6. °Î·Ô˘ÓÙ›, H Û·Ï·Ì¿Ó‰Ú· πÛ·Ó›·


‚. ÕÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ηٷÛ΢‹˜ „ËÊȉˆÙÒÓ

1

√È „ËÊ›‰Â˜ ÛÙ· „ËÊȉˆÙ¿ ¤ÚÁ· ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË-˘fi‚·ıÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ›¯Ô˜, ¤Ó· ͇ÏÔ, ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Î.Ï.. ¶¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË, ÁÈ· Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ „ËÊ›‰Â˜, ·ÏÒÓÔ˘Ì ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ Ô˘ Â›Ó·È ÙÛÈÌÂÓÙÔÎÔÓ›·Ì· (ÙÛÈ̤ÓÙÔ + ¿ÌÌÔ˜ + ÓÂÚfi).

¶ÚÒÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 2-4 Î·È ·Ó·Î·Ï‡„Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÔÈ· ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ „ËÊ›‰Â˜, ˘fi‚·ıÚÔ Î·È ˘fiÛÙڈ̷ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 3, 4;

2

4

3

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ªÔÚԇ̠ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì „ËÊȉˆÙ¿ ÎÔÏÏÒÓÙ·˜ ÙȘ „ËÊ›‰Â˜ (·fi ÌÈÎÚ¿ ϷοÎÈ·) Ì ·ÎÚ˘ÏÈ΋ ÎfiÏÏ· ¿Óˆ Û ÎfiÓÙÚ· ϷΤ. ¶ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ; (ÂÈÎfiÓ˜ 5-7) ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ „ËÊÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó (ÛÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ „ËÊ›‰Â˜) ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ;

5

6

7

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ٷ ‰Èο Û·˜ „ËÊȉˆÙ¿, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ Î·È Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Î·È ÔÈÎÈÏ›· „ËÊ›‰ˆÓ.

23


3. æËÊ›‰Â˜ - æËÊȉˆÙ¿

Á. ŒÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ηٷÛ΢‹˜ „ËÊȉˆÙÒÓ °È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì „ËÊȉˆÙ¿ Ì ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô, ÎÔÏÏ¿Ì ÙȘ „ËÊ›‰Â˜ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (·˘Ù‹ Ô˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ¤ÚÁÔ) ¿Óˆ Û ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, Û ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ™ÙÔ ¯·ÚÙ›, ¿Óˆ ÛÙË Ì·Ù ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ Ì ̷Úη‰fiÚÔ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ì·˜. 1

¶ÚÒÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1-5 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ.

2

5

4

3

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ª›· ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ËÏÔ‡ ˆ˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ „ËÊ›‰ˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ (6-10) Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ·.

6

7

8

∂Û›˜ ÙÈ „ËÊ›‰Â˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ „ËÊȉˆÙ¿ Ì ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô;

9

24

10


‰. √Ì·‰Èο „ËÊȉˆÙ¿ ¤ÚÁ· æËÊ›‰Â˜ ·fi ËÏfi ∆Ô „ËÊȉˆÙfi Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 4 ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ, ·fi ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ, Ì ‹ÏÈÓ˜ „ËÊ›‰Â˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. (ÂÈÎ. 1).

1

 ¶ÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘; ¶ÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÚÈÓ ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ „ËÊ›‰Â˜ Ì ·ÙÏ·ÎfiÏ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ;

3 2 4

¶ÂÚ›Ù¯ӷ ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù· ̤۷ Û ·Ïfi ÊfiÓÙÔ.

 £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ì οÔÈÔ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ì·˜ ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ; ¶Ò˜ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 10;

5

6 7

9 8

EÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÙ›ÓÂÙ ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ›¯Ô˘ ‹ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηÈ, ·Ó Û·˜ ÂÈÙÚ·›, Ó· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.

10

25


4. ™‡ÚÌ·

·. ¶ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ °‡Úˆ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∫¿ÔȘ ÙȘ ‚ϤÔ˘ÌÂ, ¿ÏϘ ÙȘ ÂÈÓÔÔ‡ÌÂ.

2

1

2 3

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1, 2, 3, 4 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ¶ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È ÙÈ ÂÓÙ‡ˆÛË Û·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó;

 ¶ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1 Î·È 2; OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›Ù Ò˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË; ¶ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. 5; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ÊÔڤ̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡; 5

4

ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

26


‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ۇÚÌ· ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫¿ÏÓÙÂÚ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ. °È·Ù› ‰È¿ÏÂÍ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÚÁ· ·fi Û‡ÚÌ·; ¶ÔÈ· ̤ÚË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ¤Î·Ó Ì ۇÚÌ·; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °˘·Ú¿ÎË Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘ÎÓ¤˜ ‰¤Û̘ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜, fiÙ·Ó Ù· Û‡ÚÌ·Ù· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 3 Î·È 4 Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ‚Ú›Ù Ì ÔȘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó.

1. ∞. ∫¿ÏÓÙÂÚ. ¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ º¤ÚÓ·Ó §Â˙¤Ú. 1943

2. ∞. ∫¿ÏÓÙÂÚ. ƒˆÌÈfi˜ Î·È ƒÒÌ·˜. 1928

√ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ∫¿ÏÓÙÂÚ (1898 – 1976) Î·È ÔÈ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó ÛÎÈÙÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ·fi Û‡ÚÌ·.

√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °˘·Ú¿Î˘ (1962) ϤÎÂÈ ‰¤Û̘ Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÍÂϤÎÂÈ Î·È ÙȘ ·ÏÒÓÂÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ·.

3. °. °˘·Ú¿Î˘. ºÔ˘ÛÙ¿ÓÈ Ù˘ Á˘

4. °. °˘·Ú¿Î˘. ∆Ô ‰¤ÓÙÚÔ

™ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.

27


4. ™‡ÚÌ·

Á. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ۇÚÌ· 1

MÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ۇÚÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ٷÏÏ· ÏÂÙ¿ ‹ ¯ÔÓÙÚ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¿¯Ô˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ηÏ҉ȷ. ∫fi‚ÔÓÙ·È Ì „·Ï›‰È Î·È Ù· Ôχ ¯ÔÓÙÚ¿ Ì ÎfiÙË. ∆· Û‡ÚÌ·Ù· Ï˘Á›˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ, fiÙ·Ó Ù· Ï˘Á›˙ÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ (ÂÈÎ. 1). 2

3

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 2-5 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ¶ÔÈ· ›‰Ë ÁÚ·ÌÌÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ; ¶Ò˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ·; N· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ (26 Î·È 27).

4

5

28

∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û‡ÚÌ·Ù· Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ¤ÚÁ· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ.


‰. ™˘ÚÌ¿ÙÈÓÔÈ fiÁÎÔÈ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ¶ÔÈ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì·Á‹ fiÁÎÔ, ÔÈ· ÎÔ‡ÊÈÔ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜.

1

2

3

4

5

9

8

6

10

7

™˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ Ò˜ ·ÍÈÔÔÈ‹Û·Ù ÙÔ Û‡ÚÌ·, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ‹ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ.

¢È·Ï¤ÍÙ ۇÚÌ·Ù· ‹ ηÏ҉ȷ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·. ªËÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÙÂ! ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›ÙÂ! ∞ӷηχ„ÙÂ!

29


5. ¶ËÏfi˜

·. ªÈ· ̤ڷ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1-9 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÁÁ›Ԣ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÙÔ˘. – ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ·ÁÁ›Ԣ ÙÔÔıÂÙ› Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ; – ∞fi ÔȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÊfiÚ̘ ¤Ú·Û ÙÔ ·ÁÁÂ›Ô ÒÛÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋;

4 1 3

2

7 5

8

6

9

10

M ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, xˆÚ›˜ ÙÚÔ¯fi, ÌÔÚԇ̠ӷ Ï¿ÛÔ˘Ì ·ÁÁ›·, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì¿Ï· ËÏÔ‡, Á˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙË Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ Î·È ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙ·.

¶¿ÚÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ËÏÔ‡ Î·È ‰Ô˘Ï¤„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ.

30


‚. ∏ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜- ∏ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÚÔÛıÂÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. 2

1

3

ŒÓ· ‹ÏÈÓÔ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ Ï¿ıÔÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÎÔÏÏÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· Â·Ê‹˜ Ì ԉÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰· ‹ ÈÚÔ‡ÓÈ Î·È Ù· ‚Ú¤ÍÔ˘Ì Ì ÈÓ¤ÏÔ ‹ Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï·.

4

6

5

8

9

10

7

11 12

OÈ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ˜ ‹ ͇ÏÈÓ˜ ÁÏ˘Ê›‰Â˜ Â›Ó·È ÂÚÁ·Ï›· Ì ٷ ÔÔ›· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ‹ ÏÂÈ·›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ‹ ·Ê·ÈÚԇ̠ÙÔÓ ËÏfi ·fi Ù· ¤ÚÁ·. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ ‹ÏÈÓÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ì ÙȘ ÁÏ˘Ê›‰Â˜ ·Ê·ÈÚԇ̠ÙÔÓ ËÏfi ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔ‡ÊÈÔ Î·È Ó· ÌË ÛοÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ. MÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ӷ Ï¿ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ‹ÏÈÓ· ¤ÚÁ·.

31


5. ¶ËÏfi˜

Á. ∏ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜- ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÚ‰ÔÓÈÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

1 4

3

 ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÚ‰ÔÓÈÒÓ;

5 6

2

8 7

∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Û˘Ì·Á¤˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜, ÂÓÔÔÈԇ̠ٷ ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÙˆÓ ÎÔÚ‰ÔÓÈÒÓ Ì ‚ÚÂÁ̤ӷ ‰¿¯Ù˘Ï· ‹ Ì ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ͇ÏÈÓË ÁÏ˘Ê›‰·.

9

 ¶Ò˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó fiÚıÈ· Ù· ̷Ϸο ‹ÏÈÓ· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÛÙ· ‰ÈÏ·Ó¿ ¤ÚÁ·; ¶Ô‡ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ó;

32

10 11

¶Ï¿ÛÙ ‹ÏÈÓ· ÎÔÚ‰fiÓÈ· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ·ÁÁ›· ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. £˘ÌËı›Ù ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÓÒÛÂȘ. √È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÂÓfi˜ ‹ÏÈÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘!


‰. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔ˘ÈÔ‡- ∏ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÛÙË ∫˘ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ï¿ÛÙË ¿Óˆ Û ˯¿ÎÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔÓ ËÏfi Û ʇÏÏ·.

2

 ∆È ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ Ì ٷ ʇÏÏ·; AÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

1

5

3 4

6 7

ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· ¤ÚÁ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ηÏÔ‡È·.

8

10

11

9

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ Ò˜ ·ÏÒıËΠÙÔ ‹ÏÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔ‡È Î·È Ò˜ ÎfiËÎ·Ó ÔÈ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ Ô˘ Âͤ¯Ô˘Ó ÙÔ˘ ηÏÔ˘ÈÔ‡. ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ı· ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ì ӷ ÍÂÊÔÚÌ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ‹ÏÈÓÔ ÌÔÏ ·fi ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ηÏÔ‡È; ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÎÔÛÌ‹ıËÎ·Ó Ù· ‹ÏÈÓ· ʇÏÏ· ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ; 14 13 12

∂Û›˜ ÙÈ ı· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ̒ ¤Ó· ʇÏÏÔ ËÏÔ‡;

33


6. ™‡ÓıÂÛË

·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ ∏ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

 ŒÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÏfiÔ˘Ó. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¿ÚÙÈÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ* ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ. ZËÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹. 1

3 4

 ¶¿ÚÙ ¤Ó· ÌÔχ‚È Î·È ÛÙË Ì¤ÛË Î¿ı ÔÚÙÚ¤ÙÔ˘ (ÂÈÎfiÓ˜ 2-7) ۯ‰ȿÛÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙ·˘Úfi, ÁÈ· Ó· Ê·Ó› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿ı ο‰ÚÔ˘. ŒÂÈÙ· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÊÈÁÔ‡Ú·˜ (ÙÔ˘ ÎÏfiÔ˘Ó) ¤ÊÙÂÈ Ô ÛÙ·˘Úfi˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÔÈÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ «ÛˆÛÙ¿», Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ô ›Ó·Î·˜.

2

5

6

34

7


‚. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ∏ Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›·, ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· (ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.) ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· (‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜, ¯ÚÒÌ·, Û¯‹Ì· Î.¿.)

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1 Î·È 2. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘˜ (ÊÈÁÔ‡Ú·, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ); ∞Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· Û¯‹Ì·Ù· ο‰ÚˆÓ ·fi ·˘Ù¿, ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ù· ¤ÚÁ·; ¶Ò˜ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ Ô £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ· ‹ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋; ∞ӷηχ„Ù ÙÔÓ ·fiÚ·ÙÔ ¿ÍÔÓ·* Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘. M ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô §‡ÙÚ·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ٷ ÚfiÛˆ· Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·; ∫Ú‡„Ù Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi Û·˜ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ (Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜) ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÔÈÔ ÚfiÛˆÔ ı¤ÏÂÙÂ. ∆È ÂÓÙ‡ˆÛË Û·˜ ÚÔηÏ› Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÒÚ·;

1. ¢. £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ™Ù¤„Ë Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ 1591.

 ªÔÚ›Ù ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1 Î·È 2;

2. ¡. §‡ÙÚ·˜. ∆· οϷÓÙ·.

AÊÔ‡ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ·Ó ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Û·˜ Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‹ οıÂÙÔ ¯·ÚÙ›. N· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ Û‡ÓıÂÛË.

35


°ÂÓÈο

B

√È ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ÂÔ¯‹˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ. √ ¶. ∫Ϥ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠ·fi Ù· „¿ÚÈ· Î·È Ù· ·¤‰ˆÛ Ì ÔÈÎÈÏ›· ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ô ¡. ƒfiÙ˙ÂÚ˜ ηٷÛ··Û ¤ÓÙÔÌ· Û ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂ Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó‡·ÚÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Î·Ï‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˆ˜ ¿ÙÔÌÔ, ÔÌ¿‰·, ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È, ·ÓÙȉڿ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘.


O KO™MO™ MA™ ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ £· ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ٷ „¿ÚÈ· - ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶. ∫Ï¤Â Î·È Ì ٷ ¤ÓÙÔÌ· - ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¡. ƒfiÙ˙ÂÚ˜, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ Û ̛· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. £· ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο, ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ı· ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô, ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȤ˜. £· ÂÍÔÈÎÂȈı›Ù Ì ˘ÏÈο Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·, ·ÙÔÌÈο ‹ ÔÌ·‰Èο Î·È ı· Ù· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ.


1. æ¿ÚÈ·

·. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ οو ·fi Ù· ·̷ٷ...

1 2

√ ∂Ï‚ÂÙfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶¿Ô˘Ï ∫Ϥ (1879-1940) Ù·Í›‰Â˘Â ·ÚÎÂÙ¿, Î·È ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·. Œ·ÈÚÓ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ, Ù· ¤Ï·ı Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ Ì ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·.

3

4

6. ¶. ∫ϤÂ. ∆· „¿ÚÈ· Ô˘ ·Ô‰ËÌÔ‡Ó. 1926

5

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 6: ∆È Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ; ∆È Â›‰Ô˘˜ ÁÚ·Ì̤˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô ∫Ï¤Â Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 7 Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· „¿ÚÈ·. ªÂ ÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÙÔ Î‡Ì·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 8 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ·fi Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ô ∫ϤÂ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.

7. ¶. ∫ϤÂ. ™ÎËÓ‹ ª¿¯Ë˜ ·fi ÙËÓ ∫ˆÌÈÎÔÊ·ÓÙ·ÛÈ΋ ŸÂÚ· «√ ¡·‡Ù˘». 1923

 ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ „¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∫Ϥ Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. 1-8 ÂÈÎ.

38

™ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ·ÚfiÌÔÈ· ı¤Ì·Ù·.

8. ¶. ∫ϤÂ. æ¿ÚÈ· 1921


‚. ™ÙȘ Î˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫ϤÂ.

1

3

2

4

∏ ∆¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ Î˘Ì·ÙÈÛÙÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ªÂ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜ ‹ ͢ÏÔÌÔÁȤ˜ ۯ‰ȿÛÙ ÔÏϤ˜ Î˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ı· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 1). ∂›Û˘, ۯ‰ȿÛÙÂ Î˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ô˘ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ı· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎfiÓ· 2). ªÂ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· Î˘Ì¿ÙˆÓ. ∆ÒÚ·, Ú›ÍÙ ٷ ‰›¯Ù˘· Û·˜, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙÈ „¿ÚÈ· ı· È¿ÛÂÙÂ. ∞Ó fi¯È, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ̤۷ ÛÙ· ·̷ٷ, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÌÔÚʤ˜ „·ÚÈÒÓ Î·È Ó· ÙȘ ¯ˆÌ·Ù›ÛÂÙ (ÂÈÎfiÓ· 3-8).

5

6

7

8

∆ÒÚ· Ô˘ Ì¿ı·Ù Ò˜ „·Ú‡ԢÓ.... ¢È·Ï¤ÍÙ ÁÚ·Ì̤˜ ‹ Û¯¤‰È· ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ· Ô˘ ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙÂ. H Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· „¿ÚÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ¿ÏÏ· fiÓÙ·!!.

39


2. ŒÓÙÔÌ·

·. ¶ÂÙÒÓÙ·˜ Û’ ¤Ó· ¿ÚÎÔ «¶È¿Óˆ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ›Áˆ: ªÂ ¯Ù˘¿ÂÈ ÌÈ· ˙¤ÛÙË ·Ú·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙË ¤Ó· ÌÏ Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ ·Ó¿Û· ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ ÔÈ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ› Ù˘ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·˜ fiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·˙› ÔÏÏ¿ ÛÂÚÓ¿ÌÂÓ· ‹ ÂÙÔ‡ÌÂÓ· ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ·, Ê›‰È·, Û·‡Ú˜, οÌȘ Î·È ¿ÏÏ· Ù¤Ú·Ù· ·Ú‰·Ï¿ Ì ÎÂÚ·›Â˜ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ˜ (ϤÈ· ¯Ú˘Û¿ Ϸ̤ Î·È Ô‡ÏȘ ÎfiÎÎÈÓ˜)»... (∂χÙ˘)

∫¿ÔÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fiˆ˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÁχÙ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒfiÙ˙ÂÚ˜, ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÛ¯ËÌÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ¿Úη.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1 Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› Ô˘ ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ ¤ÚÁÔ. 1

2. O ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÁÂÏ¿.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎ. 1-3 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ∆· ˘ÏÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·. °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰È¿ÏÂÍ ˆ˜ ı¤Ì·Ù· Ù· ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ù· ¤Î·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ˘ÔÏÔÁ›ÛÙ fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù· ¤ÓÙÔÌ·.

40

3


‚. ŒÁÈÓ·Ó Á›Á·ÓÙ˜; O‰ËÁ›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ 1. ¶·›ÚÓÂÙ ÙÚ›· Û›‰ÂÚ· (Û ‚¤ÚÁ˜), Ù· Ï˘Á›˙ÂÙ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È Ù· Ù˘Ï›ÁÂÙ Ì ÏÂÙfi Û‡ÚÌ·. 2. ¢¤ÓÂÙ ¯·ÚÙfiÓÈ· Û ÏÔ˘Ú›‰Â˜ ¿Óˆ ÛÙ· fi‰È·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ·¯È¿. ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ٷ fi‰È· ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ϤÁÌ· (ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘).

2

1

3

4

3. §˘Á›˙ÂÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û›‰ÂÚÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡, Î·È ÙÔ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· fi‰È·. 4. ™Â Ú¢ÛÙfi Á‡„Ô ‚Ô˘Ù¿Ù ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÏÈÓ¿ÙÛ·˜ Î·È Ù˘Ï›ÁÂÙ ٷ fi‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

5

5. µÔ˘Ù¿Ù ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÏÈÓ¿ÙÛ·˜ Û Ú¢ÛÙfi Á‡„Ô Î·È Ù˘Ï›ÁÂÙ ٷ ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ¿ÓÈÛ· Ì·ÏfiÓÈ· (ÙÔ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿). ∞ÊÔ‡ ‹ÍÂÈ Ô Á‡„Ô˜, ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ٷ ÙÚ›· Ì·ÏfiÓÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡.

6

6. µ¿ÊÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Û·˜ . 7. ∫¿ÓÂÙ ‰‡Ô ÙÚ‡˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ıÒڷη Î·È ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙÔ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi ÊÙÂÚÒÓ, fiÔ˘ ÎÔÏÏ¿Ù ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ˙ÂÏ·Ù›Ó˜. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÈËÁËı›Ù ¤Ó· ̇ıÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û’ ¤ÓÙÔÌ·. ™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ ηٿÏÏËÏ· ˘ÏÈο Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ¤ÓÙÔÌÔ. 7

41


3. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

·. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÈ ÂÌ›˜ 1

1. E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ «E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ, ·Ó ¤Ó· ‡ÎÔ Îfi‚ÂÙ·È ‹ η›ÁÂÙ·È, Â̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ, ·Ó ¤Ó· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ ÏÂÚˆı› ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ·. °È·Ù› ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ‡ÎÔ, ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ. MÔÚÒ Ó’ ·ÏϿ͈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÁÒ, ÁÈ·Ù› Â̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ». (Afi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ °.°ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘-™Ô˘Ú¤ÏË)

 ¢ÒÛÙ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. 2

2. ™ÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘. ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ; ∆È Û˘Ó¤ÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜; 3. ∏ Ú¿ÛÈÓË fiÏË ™ÙË µÚ·˙ÈÏ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ηٷÚ¿ÛÈÓË fiÏË Ô˘ ÙË Ï¤Ó ∫Ô˘Ú›ÙÈÌ·. ∏ fiÏË ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÚÎˆÓ Î·È Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ. √È ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÂÓٷοı·ÚÔÈ Î·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È. (¢. µÔ˘‚¿ÏË) ∆È fiÓÔÌ· ı· ‰›Ó·Ù ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ ∫Ô˘Ú›ÙÈÌ· Î·È ÁÈ·Ù›; ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ; ¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜. ∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ÛÎfiÙ (ÂÈÎ. 3) Î·È ÙÈ ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó;

42

AÓ·Ù‡ÍÙ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 3


‚. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È, ÂÏ›˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

1. ............................... ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÁÚ¿„Ù ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. 2. ............................................................ ¶ÔȘ ÛΤ„ÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ÂÈÎ. 1, 2, 3 Î·È 4; ¶Ò˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ù ٷ ¤ÚÁ· 3 Î·È 4 ÁÈ· Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ;

3. .........................................................................

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì fiÔÈ· Ù¯ÓÈ΋ ‹ ˘ÏÈÎfi ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ‰›Ï· Û’ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi. M ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ‹ Û¯‹Ì·Ù· ı· ‰Â›ÍÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË;

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4 Î·È Î¿ÓÙ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ·˘Ù‹.

4. ...............................................................................

¶ÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ı· ÁÚ¿Ê·Ù ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ¯¿ÚÙÈÓ˘ fiÏ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 4; ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ .......................................................................

43


4. ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ

·. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜

1. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ŒÓ· Ì‹ÏÔ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ¤Ú·. (§·˚΋ ·ÚÔÈÌ›·) °È·Ù› Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ϤÁÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔÈÌ›·; ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÔÈ̛˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. 1

2. ¡¤Â˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ!

2

 AÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÊÚÔ‡ÙÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 1; ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηÚfi; °È·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Â‰›ˆÍ·Ó Î·È ¤Ù˘¯·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹; 3. ∂ΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2; M ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û··Û·Ó Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜;

4. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ N· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ................................................................................................................................. N· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó.

∂Û›˜ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ‰›Ó·Ù ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ;

44


‚. ∂ÓËÌÂÚÒÛÙ ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı›Ù T· ·È‰È¿ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Eã ‹ ™Ùã Ù¿Í˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ¤ÁÈÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.

1. ∫·Ù·Û΢¤˜ Ì ı¤Ì·: ªÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹.

 ¶ÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ù· ·È‰È¿, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜; °È·Ù› Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜; TÈ Â›‰Ô˘˜ ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó; M ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ;

2. ∫·Ù·Û΢‹ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û ٷÈÓ›·) Ì ı¤Ì·: √È ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.

·. ÏÏ·Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ 3. Aʛ۷: T· ÌÂÙ·

4. ∞ʛ۷ Ì ı¤Ì· : ∂Ή‹ÏˆÛË ‰È·Ì·Ú Ù˘Ú›·˜.

∆È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹; ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷÛÙÚÒÛÂÙ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ı¤Ì· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹.

45


°ÂÓÈο

Γ

∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· ›ӷÈ: √ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜. ¶·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. √ ۯ‰ȷÛÙ‹˜-ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÎÈÙÛ¿ÚÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙȘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. √ ۯ‰ȷÛÙ‹˜-ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÎfiÓ˜. ∂ÈϤÁÂÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜, ·Ê›Û˜, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, Û˘Û΢·Û›Â˜ Î.¿. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı· ¯ÙÈÛÙ› ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ. ™¯Â‰È¿˙ÂÈ fi„ÂȘ, ηÙfi„ÂȘ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ̷ΤÙ˜-ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. O ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ¯ÒÚÔ˘˜ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ Ì·Î¤Ù˜ ÁÈ· ÛÎËÓÈο ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ÎÂÙ›ÛÙ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì·Î¤Ù˜. √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÈϤÁÂÈ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ··ı·Ó·Ù›˙ÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¶·›˙ÂÈ Ì ÙË ÁˆÓ›· Ï‹„˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ‹ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∏/À ‹ Ù˘ οÓÂÈ ÌÔÓÙ¿˙, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.


EIKA™TIKA E¶A°°E§MATA

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ £· ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹, ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, Ù· ˘ÏÈο Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. £· ‰Â›Ù ¤ÚÁ· ·È‰ÈÒÓ. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜, ÎfiÌÈΘ, ÛΛÙÛ·, ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·Ê›Û˜, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ̷ΤÙ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ʈÙÔÌÔÓÙ¿˙.


1. °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· – °ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜

·. ∆Ô Á¤ÏÈÔ Â›Ó·È ˘Á›·... √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÂÏÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·. ∫¿ÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÁÂÏÔ‡Ó. ¶Ò˜ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1,2 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ·˘Ù‹, Ô˘ Û·˜ ¤Î·Ó ӷ ÁÂÏ¿ÛÂÙÂ. ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Á¤ÏÈÔ; 2. ...............................

1. ................................

√È ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÚÁ·, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÚfiÛˆ· ‹ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÚfiÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Á¤ÏÈÔ Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·.

 ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÊÈÁÔ‡Ú·˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô ∫˘Ú ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘; TÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ÙË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹;

3. ∫˘Ú. ¶ÔÈ· ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÏÔ˘ÌÂ;

 M ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ë Iˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘; MÔÚ›Ù ӷ ‰ÈËÁËı›Ù ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·;

 µÚ›Ù ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∞Úο Î·È ÙÔ˘ ∫˘Ú.

5. πˆ¿ÓÓÔ˘, ¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ... ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ

48

4. ∞Úο˜. °È· ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜

∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó, ÊÙÈ¿ÍÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜.


‚. √È ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Û·˜ ™¯Â‰È¿ÛÙ ÌÔÚʤ˜ Ì ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ, ÁÈ· Ó· Û·ÙÈÚ›ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ¤Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ‹ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›·. E¿Ó ı¤ÏÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ÌÔÚʤ˜ ·fi Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Ó· Û˘Óı¤ÛÂÙ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ Ì ‰˘Û·Ó·ÏÔÁ›Â˜.

 EÈϤÍÙ ̛· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ. ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÛÙ›·; ¢ÈËÁËı›Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ.

MÔÚ›Ù ӷ ÂÎı¤ÛÂÙ ÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Û·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜. ¶Ò˜ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË; ¶Ò˜ ı· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜; (·Ó¿ ı¤Ì·, ·Ó¿ Ù¯ÓÈ΋ Î.Ï.)

49


2. ∫fiÌÈΘ – ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜

·. ∫·È ÙÒÚ· ∞ÛÙÂÚ›Í ∆Ô ÎfiÌÈΘ Â›Ó·È ÛÂÈÚ¤˜ ·fi Û¯¤‰È·, Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙÔڛ˜. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô °·Ï¿Ù˘ ‹Úˆ·˜ ∞ÛÙÂÚ›Í, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1959 ÛÙË °·ÏÏ›·. ∆Ô ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ∞ÏÌ¤Ú √˘ÓÙÂÚ˙fi, ̠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ƒÂÓ¤ °ÎÔÛÈÓ‡. ∆· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈο ÂÂÈÛfi‰È· ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ °·Ï·Ù›·˜ (·Ú¯·›·˜ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ˘ 50 .X.). √ ∞ÛÙÂÚ›Í, ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ·ÌfiÓËÚÔ˜ Ì ÎÔÊÙÂÚfi Ì˘·Ïfi... ¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÈΘ; ¶ÔȘ ‰˘Û·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· fiÔÈˆÓ ËÚÒˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.

50

1. ŸÓÔÌ·

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο...................................................................................

2. ŸÓÔÌ·

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο...................................................................................

3. ŸÓÔÌ·

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο...................................................................................


‚. ∆· ‰Èο Û·˜ ÎfiÌÈΘ

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÌÈÎ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. °È·Ù› ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰ÂÓ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜; Afi ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ‹ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ÙËÓ Î¿ı ÛÎËÓ‹;

 ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΛÌÂÓ·;

EÈϤÍÙ ̛· ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÎfiÌÈÎ Û’ ¤Ó· ¯·ÚÙ› ∞4. AÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ (ÂÌÚÔÛıfiÊ˘ÏÏÔ Î·È ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ) Î·È ÌÔÚ› Ë Ù¿ÍË Û·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ÎfiÌÈΘ.

51


3. °Ú¿ÌÌ·Ù· – ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜

·. ∆· ÎÚ˘Ì̤ӷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ Û¯‹Ì·Ù· ‹ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÚÙ ¤Ó· ÌÔχ‚È Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙ ¿Óˆ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù· Û¯‹Ì·Ù· ‹ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„·ÙÂ.

 TÒÚ· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡„·Ù ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi „¿ÍÙ ÁÈ· ÎÚ˘Ì̤ӷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Á‡Úˆ Û·˜.

TÔ ÎÚ˘ÊÙfi ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ EÚÁ·ÛÈÒÓ.

52


‚. ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÈÛÙÔڛ˜ ™’ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ Ê˘ÛÈ΋ ۯ‰fiÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÏÈΘ ÙˆÓ ˘¤ÚÔ¯· ¯·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: ÛÂÈÚ‹Ó˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÏ¿ÊÈ· Ô˘ ¤ÙÚ¯·Ó, ¯›Ì·ÈÚ˜, ÎÔÚÌÔ› ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·Ó Û·Ó Û·ÏÈÁοÚÈ· ̤۷ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ. (√˘Ì¤ÚÙÔ ŒÎÔ)

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1, ‰È·‚¿ÛÙ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÁÚ·ÌÌ·:

1. ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË (πÂÚ¿ ª¤ÁÈÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔ·È‰›Ô˘, ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜)

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÂÈÎfiÓ· 2) Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜.

2. µ·ÌÔ‡Ï˘ ¶. ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÚˆÙÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ

 ŒÓ· ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÚˆÙfiÁÚ·ÌÌ· (ÂÈÎ. 3) ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙËÓ. ............................................................................................... 3. B˘˙·ÓÙÈÓfi ÚˆÙfiÁÚ·ÌÌ·

............................................................................................... ...............................................................................................

¶¿ÚÙ ÙÔ ªÏÔÎ Î·È Û¯Â‰È¿ÛÙ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ¿Óˆ ÂΛ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·.

............................................................................................... ...............................................................................................

53


3. °Ú¿ÌÌ·Ù· – ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜

Á. ™ÙȘ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘

∞fiÁÂ˘Ì· ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950 Î·È ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ ·È‰È¿ ͯ‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ·ÁˆÙ¿ Í˘Ï¿ÎÈ ‹ ΢ÂÏÏ¿ÎÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÙ·Ù˙‹ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. (ÂÊ. µ∏ª∞)

1

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 1 Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ·: ∞fi Ô‡ ·›ÚÓÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ò˜ Ù· ÂÈϤÁÂÙÂ;

2. µ·ÎÈÚÙ˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. 1967

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ·Ù›; ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·, ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜;

3. ∫·Ó·‚¿Î˘ ∞. – ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ¡. 1982

54

ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· ‰È΋ Û·˜ ·Ê›Û· Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏÏ¿˙ ‹ ¿ÏÏË Ù¯ÓÈ΋, ÁÈ· ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÙÂ.

4. µ·ÎÈÚÙ˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. 1974


‰. ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›· T· Û¯¤‰È· ¿Óˆ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜-ÁÚ·Ê›ÛÙ˜. AÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

1

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È: ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. 2

.................................................................................................................

3

................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ¶ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· Â¤ÏÂÍ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ô‡ Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó; NÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹; N· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÌÔÚÊ‹ Û οıÂ Û˘Û΢·Û›· Î·È Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË;

4

5

 ¶ÔÈ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ (ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ) ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó; 6

7

ªÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÊÚÔ˘ÙÔ¯˘ÌÔ‡ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÎı¤ÛÂÙ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Ù¿Í˘; 7

55


4. ª·Î¤Ù· – ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ – ª·ÎÂÙ›ÛÙ·˜

·. ∆· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ £· Û·˜ ¿ÚÂÛ ӷ ηÙÔÈΛ٠¿Óˆ Û ٤ÙÔÈ· ‰¤ÓÙÚ·; ¡· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ‹ Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ٷ ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.

1

2. ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜, ∞ı‹Ó·

 EÈϤÍÙ ̛· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ Èı·Ó‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Ù· ˘ÏÈο Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯Ù›ÛÙËÎÂ. ∞fi ÙÈ ÂËÚ¿ÛÙËÎÂ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ οı ÎÙÈÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ù· ˘ÏÈο Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘;

3. √˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜, ∏¶∞

4. ∞Ú¯·›· Û›ÙÈ·, ™˘Ú›·

5. ¶·ÏÈ¿ · ÁÚÔηÙÔÈÎ ›·, ∂ÏÏ¿‰·

ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ οÔÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜, ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û·˜ ‹ Ù˘ fiÏ˘ Û·˜ Ô˘ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ı¤Ì·: «∫Ù›ÚÈ·», ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ÎfiÛÌÔ.

56

6. ∞›ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ∆ÂÓÂÚ›Ê˘, ∫·Ó¿ÚÈ· ¡ËÛÈ¿


‚. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ √È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ fi„ˆÓ* Î·È Î·Ùfi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ̷ΤÙ˜*, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó.

1. ∫¿ÙÔ„Ë, Û¯¤‰ÈÔ ÎÙÈÚ›Ô˘

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1,2,3 Î·È ‚Ú›Ù ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË Ì·Î¤Ù· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ. ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘; 2. ∆ÚÈۉȿÛÙ·ÙË Ì·Î¤Ù· ÎÙÈÚ›Ô˘

3. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 4. ∆ÚÈۉȿÛÙ·ÙË Ì·Î¤Ù· Swiss Re Tower, §ÔÓ‰›ÓÔ

™ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·.

57


4. ª·Î¤Ù· – ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ – ª·ÎÂÙ›ÛÙ·˜

Á. ª·Î¤Ù˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο 1

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ : ¶Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙË Ì·Î¤Ù·; ™Â ÔÈ· ¤ÚÁ· ‚ϤÂÙ ̷ΤÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô Ì·˙›;

√‰ËÁ›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ̷Τٷ˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÔ˘˜ 1. ÷ÚÙfiÓÈ· Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È Û ۯ‹Ì·Ù·, Ù۷Λ˙ÔÓÙ·È Î·È ÎÔÏÏÈÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ Û ¿ÏÏ· (ÂÈÎ. 1, 7). 2. ÷ÚÙfiÓÈ· Ô˘ Îfi‚ÔÓÙ·È Û ۯ‹Ì·Ù·, „·Ïȉ›˙ÔÓÙ·È Û οÔÈ· ÛËÌ›· Î·È ÛÊËÓÒÓÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· (ÂÈÎ. 2,3). 3. ÷ÚÙfiÎÔ˘Ù· Ù· ÔÔ›· Îfi‚ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Î·È Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È Û ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ (ÂÈÎ. 4, 6).

2 3

4. •‡Ï· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË Î·È fiÁÎÔ˘˜ Ô˘ ÎÔÏÏÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ (ÂÈÎ. 5).

4 6 5 7

°È’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ı· ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ TÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ.

58

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٷ ˘ÏÈο Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó, ‰È·Ï¤ÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ̷Τٷ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Û˘Óı¤ÛÙ ÙË Ì·Î¤Ù· ÌÈ·˜ fiÏ˘.


‰. ª·Î¤Ù˜ - ™ÎËÓÈο ª·Î¤Ù˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ÛÎËÓÈο ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙȘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∞ÎfiÌË, ̷ΤÙ˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì·ÎÂÙ›ÛÙ˜.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1 Î·È 2 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„٠٘. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Û¯Â‰›·Û ÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ Ô ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜-ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘; µÚ›Ù ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ̷Τٷ˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡.

1. ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ̷Τٷ ÛÎËÓÈÎÔ‡, 1974

2. ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÈÎfi, 1974

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 3-6 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„٠٘. µÚ›Ù ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ¤Ï·‚·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ Î·È ¤ÛÙËÛ·Ó ÙȘ ̷ΤÙ˜ ÙÔ˘˜; ∆È ˘ÏÈο ‹Ú·Ó Î·È Ò˜ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó;

4. ¢. ∆ÛÈÔ‡¯·, ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡

3. ºÚ· ∞ÓÙ˙¤ÏÈÎÔ, ∏ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, 1430-40

6

5

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‹ ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· οÔÈÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ¿ÏÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ÌÈ· ̷Τٷ.

59


5. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· – ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜

·. ÷ÌÔÁÂÏ¿ÛÙÂ, ·Ú·Î·ÏÒ! ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÓfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

5 1

4 2

1. √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Î·È ÙË Ï‹„Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.

3

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ (ÂÈÎfiÓ· 2) Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›˙Ô˘Ó Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘: √ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ (1), Ô Ê·Îfi˜ (2), ÙÔ ÊÈÏÌ (3), ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· (4), ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÎfi¢Û˘ (5), ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÛÙ›·Û˘ (6) Î.¿.

6

2

 ™ÎÂÊÙ›Ù ÙË Ï‹„Ë ÌÈ·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù fiÛÔ ·Ó·Áη›· Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›·: ∆Ô ı¤Ì·, Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚ¿ÚÈÛÌ· (ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜), Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, ÙÔ Ê›ÏÌ, Ë ı¤ÛË Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

3. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÊÈÏÌ

 ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Î·È Ë ÂÎÙ‡ˆÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì·Á›·. ∞ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂȉÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. °È' ·˘Ùfi ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ˘ÔÙ˘҉˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ (ÂÈÎfiÓ· 3-4) ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ·. 4. ∏ ÂÎÙ‡ˆÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

60


‚. ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÈÁ̤˜ √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ.

1

3

4 2

6

5

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙÔ ı¤Ì·. ŒÂÈÙ·, ¿ÚÙ ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ··ı·Ó·Ù›ÛÙ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì·! ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù˘ÒÛÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÎı¤Û٠٘, ÁÈ· Ó· ‚Ú·‚‡ÛÂÙ ÙȘ ηχÙÂÚ˜. ¢È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜.

7

61


5. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· – ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜

Á. ¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∏/À ¶¿ÚÙ ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ (·Ϥ˜ ‹ „ËÊȷΤ˜), ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÙ οÔÈ· ÚfiÛˆ· Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔıË·ÛÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ·˘Ù¤˜ Ì ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ. 1

 EÈϤÍÙ ̛· ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Û ÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋. 3

2

5

4

6

7 8

62

ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ·Ï¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó! ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‚Á¿Ï·Ù ÂÛ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ.

9


‰. ∞fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ÊˆÙÔÌÔÓÙ¿˙ ŸÙ·Ó Û·˜ ÁÂÏÔ‡Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜... οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÊˆÙÔÌÔÓÙ¿˙.

1. .................................

2. .......................................................................

3. .................................

 EÈϤÍÙ ̛· ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜: ∫¿Ùˆ ·fi οı ¤ÚÁÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ Ù›ÙÏÔ.

4. ..............................

6. ..................................................................... 7.................................

5...................................

∞Ó ‰È·ÛΉ¿Û·Ù Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÔÚ›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· οÓÂÙ ʈÙÔÌÔÓÙ¿˙! °È’ ·˘Ùfi, ‚Ú›Ù ÂÚÈÔ‰Èο, „·Ï›‰È Î·È ÎfiÏÏ·, ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÂÙ ٷ ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Û·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û’ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

63


∆ °ÂÓÈο ∆Ô ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈο ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤Ì·ı ÔÙ¤ Ù›ÔÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ∆Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ, Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, Ì· ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËΠӷ ÙÔ˘ Ì¿ıÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ›Ó·Î·. (¶ÈοÛÔ) TÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ·¤‰ˆÛ ÂÈηÛÙÈο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. OÈ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÁ·Ó. TÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. H ·Ê·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÓËÌ· ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ¿ÌÂÛ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ı¤Ì·Ù·. H ¶Ô-∞ÚÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÔ¯‹ Ù˘.


π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∆∂á∏™ ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ 19Ô Î·È 20fi ·ÈÒÓ·. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ƒÂ·ÏÈÛÌÔ‡, πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡, ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡, ∞Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È ¶Ô-·ÚÙ. £· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. £· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ٷ ÌÔÚÊÈο ÛÙÔȯ›·-˘ÏÈο, Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. £· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ªÔ˘Û›Ô. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ˘ÏÈο Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·.


1. P·ÏÈÛÌfi˜

·. ™ÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ∫¿ÔȘ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÙȘ ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.

1

 EÈϤÍÙ ̛· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ ı¤Ì· Ù˘. ∆È ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ οı ÂÈÎfiÓ·˜;

2

3

4

5

66

¢ÈËÁËı›Ù Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÎËÓ‹ Ô˘ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ôχ. ∫·ÙfiÈÓ, ¿ÚÙ ÙÔ ÌÏÔÎ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹.


‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ∫·Ù¿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË °·ÏÏ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ΛÓËÌ· Ù¤¯Ó˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο, ÈÛÙÔÚÈο, ıÚËÛ΢ÙÈο ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. TÔ Î›ÓËÌ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠڷÏÈÛÌfi˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ªÂ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó;

√ °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∑·Ó – ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÏϤ (1814 -1875) ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ı¤Ì·Ù· Ì ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.

1. ∑. º. ªÈÏϤ. √È ÛÙ·¯ÔÌ·˙Ò¯ÙÚ˜. 1857

O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ I·Îˆ‚›‰Ë˜ (1853-1932) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì·Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. O °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ °Î˘ÛÙ¿‚ KÔ˘ÚÌ¤ (1819-1877) ıˆÚÔ‡Û ۈÛÙfi Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο.

3. °. ∫Ô˘ÚÌ¤. ∫·ÏË̤ڷ ·ÚÈ ∫Ô˘ÚÌ¤. 1854

2. °. π·Îˆ‚›‰Ë˜, ∆· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·.

™ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·.

67


1. P·ÏÈÛÌfi˜

Á. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ ∫¿ÔÈ· ·È‰È¿ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ªÂÙ¿ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó.

1................................................................

 ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. EÍËÁ‹ÛÙ ÁÈ·Ù› Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ; ªÂ ÙÈ ˘ÏÈο ¤ÁÈÓÂ; ∫¿Ùˆ ·fi οı ¤ÚÁÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

3. ..............................................................

2................................................................

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ù (ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜, ÛÙË ‚fiÏÙ· Û·˜, ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·ÏÏÔ‡) Î·È Û·˜ ΤÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

68

4...................................................................


‰. ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ∫¿ı ¯ÒÚ· ‹ Ê˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó‹ıÂȘ. √È ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˙Ô˘Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∫¿ÔÈ· ·È‰È¿ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ¤Ó· Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Î·È ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ȉȷ›ÙÂÚ·.

1................................................................... ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ªÂÙ¿, οو ·fi οı ¤ÚÁÔ ÁÚ¿„Ù ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

2.....................................................................

 ¶ÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È ÁÈ·Ù›; ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ·;

4..................................................................... 3...............................................................

ªÔÚ›Ù ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ·ÚfiÌÔȘ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÏÒÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ù ÚÔÛˆÈο ‹ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜

69


2. IÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

·. ¶·È¯Ó›‰È· ʈÙfi˜ ªÈÛÔÎÏ›ÛÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜, ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘ÌÂ.

1

2

3

 ∆Ô ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì·ÁÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘! ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ô Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (ÂÈÎfiÓ· 3) Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡;

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1,2 Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ˆ˜ Ù· ‚ϤÂÙÂ;

4

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ô‡ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È; 5

 ¶fiÛÔ Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 5 Î·È ÁÈ·Ù›;

70

°È· ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ.


‚. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ √ πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1874 Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ (ÂÈÎ. 1) ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∫ψÓÙ ªÔÓ¤ Ì ٛÙÏÔ: Impression: Soleit levant. √È ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰Â ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ı¤Ì·Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‹ ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ÂÚÈÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛÙÈÁÌÈ·›· ·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ªÔÓ¤ (1,3) Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ. µÚ›Ù ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¤. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ NÙÂÁο Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ: T· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÔ˘ÓÙ¿ ‹ ¤ÓÙÔÓ·; ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‹ fi¯È;

1. ªÔÓ¤. ∂ÓÙ‡ˆÛË: ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ. 1872

O ªÔÓ¤ (1840 – 1926) ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ¿ÓÙ· ÛÙË Ê‡ÛË fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÛÂ Î·È ·ÔÙ‡ˆÓ ٷ ÛÙÈÁÌÈ·›· ·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ΋Ô Ì ÔÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ù· ÔÔ›· ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙Â Û˘Ó¯Ҙ.

2. ¡ÙÂÁο, ª·Ï·Ú›Ó˜ ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·. 1887-1901

√ °¿ÏÏÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ŒÓÙÁÎ·Ú ¡ÙÂÁο (1834 – 1917) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Î·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ì·Ï·Ú›Ó˜ Î·È ¿ÏÔÁ· ÛÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ.

3. ªÔÓ¤. √ ΋Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙÔ ∑È‚¤ÚÓÈ. 1907

∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ Û ‚È‚Ï›· Ù¤¯Ó˘ Î·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ.

71


2. πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

Á. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ٷ ·ÛÙ¤Ï

¶ÔÏÏÔ› ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ Ì ·ÛÙ¤Ï (Ì›ÁÌ· Ï¢΋˜ ÎÈ̈ϛ·˜ Î·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ÛÎfiÓË). ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1-3 Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.

1

2 4

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 4-5 Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ·fi ÔÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› Ù· ·È‰È¿. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·. 5 3

∆· ·ÛÙ¤Ï ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ· ¿Óˆ Û ¿ÁÚȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. Ù· ¯·ÚÙfiÓÈ· ηÓÛfiÓ ‹ ‚ÂÏÔ˘Ù¤ ). ªÂ Ù· ·ÛÙ¤Ï ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ‹ Ì ϛÁÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Ó· ·ÏÒÓÂÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ··ÏÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. °È· ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚¿˙ÂÙ ÂÈϤÔÓ ·ÛÙ¤Ï.

72

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÌÏÔÎ ‹ ÛÙ· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ¯·ÚÙfiÓÈ·.


‰. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ Î.¿. √È ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜.

1

2

 ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ¶ÔÈ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ;

™ÙȘ ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÙÔÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. √È ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ·ÔÚÚÔÊËÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, fiˆ˜ ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È Í‡Ï·. ∞Ú¯›˙ÂÙ ÙÔ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÌ· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÚÒÙ· Ù· ıÂÚÌ¿ ‹ Ù· ·ÓÔȯÙfiÙÂÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· „˘¯Ú¿ ‹ Ù· ÛÎÔ˘ÚfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÛËÌ›·. ª›· ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ¤ÓÙÔÓ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ·ÛÙ¤Ï, ·ÊÔ‡ ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó Î·Ï¿ ÔÈ ÓÂÚÔÌÔÁȤ˜. 3

4

5

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÒÓ, ¿ÚÙ ÌÏÔÎ, ÈӤϷ, ÌÔÁȤ˜ Î·È ‚Á›Ù ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÁÈ· Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ·.

73


3. ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

·. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ.

1

 ¢È·Ï¤ÍÙ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·, ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ì ÔÈfiÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È.

2

3

¢ÈËÁËı›Ù Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ‚ÈÒÛ·ÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔ. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘ ‹ ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ÓÈÒÛ·Ù ÂÛ›˜ ‹ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ›Ù Ì ÏfiÁÈ· ›Ù ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜.

74

4


‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· οÔÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. ¢È·‚¿ÛÙ ٷ ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û οÔÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ∫¿Ùˆ ·fi οı ¤ÚÁÔ ÁÚ¿„Ù ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘. 1..........................ÕÁÚÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ·È‰ÈÒÓ, 1909

√ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ŒÓÙ‚·ÚÓÙ ªÔ˘ÓÎ (1863 – 1944) Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì’ ¤Ó· Ú˘ıÌfi ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ª·Í ª¤ÎÌ·Ó (1884 – 1950) ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ fiÓÔ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ∂Ì›Ï ¡fiÏÓÙ (1867 – 1956) ¤‚·Ï ¯ÚÒÌ·Ù· ηı·Ú¿ Î·È Ì ÙÚfiÔ Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÚÈÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘.

2......................................................∫Ú·˘Á‹,1893

°Ú¿„Ù Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û·˜ Ô ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜.

......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... 3..........................¶ÚÔÌËı¤·˜,1942 (§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·)

75


3. ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜

Á. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ªÈ· Ì¿Ûη ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. 1. ªÂ ¯·ÚÙfiÓÈ, „·Ï›‰È Î·È ÌÔÁȤ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·Ï¿ ÌÈ· Ì¿Ûη ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÙÂ.

2. ŒÓ· Ì·ÏfiÓÈ ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ̿Ûη, ·ÚΛ Ó· ÙÔ Î·Ï‡„ÂÙ Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ™ÙÔ Ì›ÁÌ· ·ÎÚ˘ÏÈ΋˜ ÎfiÏÏ·˜ Ì ÓÂÚfi, ‚Ô˘Ù¿Ù ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÎÔÏÏ¿Ù ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·ÏfiÓÈ. ∏ ÛˆÛÙ‹ ηٷÛ΢‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚÂȘ ÛÙÚÒÛÂȘ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ˆ˜ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙ¤ÁÓˆÛ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·ÏfiÓÈ, ·›ÚÓÂÙ ¤Ó· „·Ï›‰È, ÙÔ Îfi‚ÂÙ ÛÙ· ‰‡Ô Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ‰‡Ô Ì¿ÛΘ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ۯ‰ȿ˙ÂÙ ̿ÙÈ·, ̇ÙË, ÛÙfiÌ· Î·È ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂÙ Ì ÙÔ „·Ï›‰È. ∆¤ÏÔ˜, Ì ٤ÌÂÚ˜ ‹ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÁȤ˜ ‚¿ÊÂÙ ÙȘ Ì¿ÛΘ Û·˜.

3. Kfi„Ù ÌÈ· ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯·ÚÙfiÎÔ˘ÙÔ˘, ·ÓÔ›ÍÙ ̿ÙÈ·, ÛÙfiÌ· Î·È ÎÔÏÏ‹ÛÙ ̇ÙË Î·È ·ÊÙÈ¿. T¤ÏÔ˜, ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ ÙËÓ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ Ì¿Ûη.

76

4. ∂ÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙÂ Î·È ¿Óˆ Û ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜ ‹ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜.

ª¿ÛΘ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙ ‹ Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÙ›Ù ÙȘ ·fiÎÚȘ ‹ ÁÈ· ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·Ó‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.


‰. ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÔȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÔȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·.

1

4 2 3

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„٠٘: ∞fi Ô‡ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·; ªÂ ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÂͤÊÚ·Û·Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÈ ˘ÏÈο; ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Û·˜ Û˘ÁÎÈÓ› Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5

6

7

ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡.

77


4. AÊ·›ÚÂÛË

·. ∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿ ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÂÚ›ÏË„Ë ÎÚ·Ù¿Ì ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÎÈ ·Ê·ÈÚԇ̠οÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ● ∆È ·›ÛıËÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÌÔÚʤ˜. ● ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÁÈÓ·Ó.

1

2 3

4 5

78

ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÈËÁËı›Ù Ì Ôχ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Û·˜ ÂÈÎfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ϤÍÂȘ, fiˆ˜: ¯ÚÒÌ·Ù·, Û¯‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ì̤˜.


‚. √ ªÔÓÙÚÈ¿Ó ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· οÔÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó’ ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οÔÈ· ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÙËÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Û ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¶ÈÙ ªÔÓÙÚÈ¿Ó (1872 – 1944), Ô˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¯¿Ú·Í ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. 1. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ, 1909

 √È ÂÈÎfiÓ˜ 1,2,3,4, Â›Ó·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶. ªÔÓÙÚÈ¿Ó. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.

2. ∆Ô ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ, 1911

3. ∆Ô ·ÛË̤ÓÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ, 1911

5. Broadway, Boogie – Woogie, (1942-3)

 ∏ ÂÈÎfiÓ· 5 Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÔÓÙÚÈ¿Ó. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ٷ Û¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. µÚ›Ù ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·˜. 4. ∏ ·ÓıÈṲ̂ÓË Ì‹ÏÈ·, 1912

∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∞Ê·›ÚÂÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ.

79


4. ∞Ê·›ÚÂÛË

Á. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈο ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÚÁ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ: ∆È ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ò˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È; 1

2

3

4

5

7 6

80

ªÔÚ›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ˘ÏÈο Î·È ı¤Ì· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ οÓÔÓÙ·˜ ·Ê·›ÚÂÛË.

9 8


‰. µÏ¤ÔÓÙ·˜ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Û¯‹Ì·Ù· ...£’ ·Ó¤‚ˆ Û’ ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ‰ˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ‘ÎÂÈ ¿Óˆ. ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ· Ì ÎÔ˘ÎÏfiÛÈÙ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚÔ‡ÏÈ ÙfiÈ... (™. ∆ÛÈÒÙÔ˘)

1

2

ŸÙ·Ó η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ‹Ú·Ó ˘ÏÈο Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤ÛÙËÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ·fi ÂΛ ¿Óˆ.

 ¢È·Ï¤ÍÙ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ. ∆È ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘;

4

3

∏ Ù‹ÛË ∞ı‹Ó· – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó·¯ˆÚ› Û 10’. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó. ∫·ı›ÛÙ ·Ó··˘ÙÈο Î·È Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ ‰È·Ï¤ÍÙ ÙÈ ˘ÏÈο ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚ϤÂÙ ·fi ’ÎÂÈ ¿Óˆ.

81


5. ¶Ô – ∞ÚÙ

·. ∞Á·Ë̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û·˜ ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ηÙÔÈΛ٠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÎÔÏÏ¿Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î.¿. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÏÏ¿Ù ·Ê›Û˜ ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, ·fi ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¿ÏÏ·.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Â¿Ó ¤¯ÂÙ ·ÚfiÌÔȘ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜. ¶ÔȘ ¿ÏϘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›;

82

ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙȘ ·Ê›Û˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜. ∂›Û˘, ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ ÂÈÎfiÓ˜ ı· ı¤Ï·Ù ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜, ÛÙ· ÚÔ‡¯· Û·˜, ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Û·˜ ‹ ·ÏÏÔ‡.


‚. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ÛÙË ∞ÁÁÏ›· Î·È ÛÙȘ ∏¶∞ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ¶Ô – ·ÚÙ. ∆· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ Ù¿Û˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·fi Ù· ÎfiÌÈΘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ·Á·ı¿ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٷӿψÛ˘.

1. ........................................................ ¢ÂηÂÙ›·: ∞˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· 1962

2. .......................................... ∫ÔÓÛ¤Ú‚· ™Ô‡·˜ 1961-2.

3. ............................................... ∆È Î¿ÓÂÈ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Û›ÙÈ· ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∆fiÛÔ ÂÏ΢ÛÙÈο: 1956 (§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·)

 ¢È·‚¿ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ· Î·È ÁÚ¿„Ù οو ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Û ÔÈÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó‹ÎÂÈ Ë Î·ıÂÌÈ¿. °È·Ù› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ¶Ô – ·ÚÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó;

4. ..................................... ª·›ÚÈÏ˘Ó. 1962

2. ................................................................................... £‹ÎË ÁÏ˘ÎÒÓ 1. 1961-2

√È ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ!

√ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ ÕÓÙ˘ °Ô˘ÒÚ¯ÔÏ (1928 – 1987) ‹Ù·Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰È·ÊË̛ۈÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ¶Ô – ·ÚÙ Î·È ¤Î·Ó ¤ÚÁ· Ì ‰È¿ÛËÌ· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜, ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ Î.¿. √ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ ƒfiÌÂÚÙ πÓÙÈ¿Ó· (1928) ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ. √ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜ ÁχÙ˘ ∫Ï·˜ ŸÏÓÙÂÓÌÔ˘ÚÁÎ (1928) ÛÙÚ¿ÊËΠ΢ڛˆ˜ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ·ÁˆÙ¿, ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Î.¿. ∆Ô 1956, Ô ÕÁÁÏÔ˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓ٠ÿÌÈÏÙÔÓ (1922), ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· Ù· ʈÙÔÌÔÓÙ¿˙, ¤Î·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ¶Ô–·ÚÙ.

83


5. ¶Ô – ∞ÚÙ

Á. ¶Ï¿ıÔÓÙ·˜ ·ÏÌ˘Ú¿ ‹ ÁÏ˘Î¿ ÁÏ˘Ù¿ ∏ fiÚÂÍË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜.

1

 ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ. ∆È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ, Ì ÔÈ· ˘ÏÈο ¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÈ· ÂÚÁ·Ï›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ; ¶Ò˜ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ ˘Ê‹; °È·Ù›, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Û·˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ; 2

3

84

¶Ï¿ÛÙ ¤Ó· ·ÏÌ˘Úfi Î·È ¤Ó· ÁÏ˘Îfi ÁÏ˘Ùfi.


‰. ∆˘ÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· (ÂÈÎfiÓ· 7) Î·È Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¤ÊÙÈ·ÍÂ; ∆È ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 1; ∞fi ÔÈÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Î·Ó·Ó;

2

1

3

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜ 1. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ºˆ˜ Î·È ™ÎÈ¿ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ÙȘ ÛÎȤ˜. °È· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰È¿ÛÙ ÙË ÛÎÈ¿ Û·˜ ¿Óˆ Û ¯·ÚÙ›. ªÂÙ¿ ÛÌÈÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ (ÂÈÎfiÓ· 2). ∫ÔÏÏ‹ÛÙ ¿Óˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÔ‡ÏÈ (ÂÈÎfiÓ˜ 2,3), Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÊÙÈ¿Í·Ù ϤÁÂÙ·È ÛÙ¤ÓÛÈÏ. ¢ËÏ·‰‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ù ÌÈ· ·Ï‹ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·˜, ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ¶Ô – ·ÚÙ. 2. ¶¿ÚÙ ¤Ó· Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ Î·È ‚¿ÏÙ ÂÛˆÙÂÚÈο ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÙ›ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿. ™ÙÚÒÛÙ ÙÔ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ¤ÓÛÈÏ. ∫·ÙfiÈÓ, Ì ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÌÔÁÈ¿ (Ï·ÛÙÈÎfi ‹ ÂȉÈ΋ ÁÈ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·) ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÓÛÈÏ (ÂÈÎfiÓ· 4-5). ∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÌ· ‚Á¿ÏÙ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÔ ÛÙ¤ÓÛÈÏ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ (ÂÈÎfiÓ· 6). ∂›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÙ (ÂÈÎfiÓ˜ 1,7).

4

5

6

ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙÂ Ù˘ÒÌ·Ù· Ì ÛÙ¤ÓÛÈÏ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· Ù˘ÒÛÂÈ, ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ÂÛ‡. 7

85


6. ªÔ˘Û›Ô

·. ∂›ÛÎÂ„Ë Û ªÔ˘ÛÂ›Ô ™˘˙ËÙ›ÛÙ ÔÈÔ˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ. ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

1. ªÔ˘ÛÂ›Ô 1997. Guggenheim ÛÙËÓ fiÏË ªÈÏÌ¿Ô Ù˘ πÛ·Ó›·˜.

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„٠٘: ∆È ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙÈ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ; ∆È Â›Ó·È ÙÔ ·Ófi Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ; ∆È ¤ÚÁ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ; °ÓˆÚ›˙ÂÙ ¿ÏϘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È; ¶ÔÈÔ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ¤Ó· ÌÔ˘Û›Ô; ¶ÔÈÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ù· ¤ÚÁ·, fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÊıÔÚ¤˜;

2. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2004 Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È °Ï˘ÙÔı‹Î˘.

3. ¶·Ófi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ El Greco.

86

¶ÔÈÔ ªÔ˘Û›Ô, ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ‹ °Ï˘ÙÔı‹ÎË ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›;

4. ∆Ì‹Ì· ÌfiÓÈÌ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ (Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢. °ÈÔω¿ÛË) ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜).


‚. ∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Û¿˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ‡˜ ÂÈʇϷÍ ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∞fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ‹ Ï·ÒÓ. ∞fi ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ.

1

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ٷ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ¶ÔÈ· ˘ÏÈο ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο; 2

 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 4, Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞. º·ÛÈ·ÓÔ‡ Î·È ‚Ú›Ù ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. 4

3

ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô ‹ Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂÙ ‚È‚Ï›· ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ∫·ÙfiÈÓ, ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ οÔÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∆¤ÏÔ˜, ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÔÌ·‰Èο ‹ ·ÙÔÌÈο Ù· ‰Èο Û·˜ ¤ÚÁ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰Â›ÙÂ.

87


¶·Ú¿ÚÙËÌ· ·. °§ø™™∞ƒπ√ ∞ÏÊ·‰È¿˙ˆ: ʤÚÓˆ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ù· ̤ÚË Î¿ÔÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ÕÍÔÓ·˜: Ë ÓÔËÙ‹ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ı›· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ¤Ó· ÛÒÌ·. ∞Ê·›ÚÂÛË: Ë ·fiÛ·ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ. °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·: Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÏfiÁÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο. ™ÙË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ΈÌÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË È‰È·›ÙÂÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ °Ï˘ÙÔı‹ÎË: ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¤ÚÁ· Û ÁÏ˘Ù¿. ŒÌ‚ÏËÌ·: ÛÙ· „ËÊȉˆÙ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÂÙÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ „ËÊȉˆÙfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û ¤Ó· ‰¿Â‰Ô Ì ·Ï‹ Û‡ÓıÂÛË ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ. ∫·ÏÏÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· (calligrammes): ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Guillaumme Apollinaire (∞ÔÏÈÓ¤Ú). ŒÙÛÈ, Ë ÚfiÙ·ÛË «ÙÈ ÒÚ· Â›Ó·È Û ·Ú·Î·ÏÒ», ·Ó ÁÚ·Ê› ΢ÎÏÈο, ηٷϋÁÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì Ͽη ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ª·Î¤Ù·: οÙÈ ÌÈÎÚfi, ·Ï¿ ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ (·fi ¯·ÚÙfiÓÈ·, ͇ÏÔ, ËÏfi, ÎÂÚ› Î.¿.) ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ. ∂›Ó·È Ë È‰¤· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ, ÁχÙË, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ, Ì·ÎÂÙ›ÛÙ·. Ÿ„Ë: Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË: ÙÔ ›‰Ú˘Ì· Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¤ÚÁ· Û ›Ó·Î˜. ¶ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ∆· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. ŸÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó ÙË ÛÂÏ›‰·, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ӷ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ÙÔ ˙ˆÈÎfi Î·È Ê˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï›Ô˘Ó Î·È Ù· ÈÔ ÁˆÌÂÙÚÈο ÌÔÙ›‚·. ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜: Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ÛÎËÓÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›ӷÈ. ™Î›ÙÛÔ: ÙÔ ·Ïfi Û¯¤‰ÈÔ ÌÈ·˜ ȉ¤·˜ ‹ ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙȘ Ôχ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̤˜. ‚. µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ∞. 1. ¢¿ÓÔ˜ ª., ∏ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ∂√ª∂Ã, ∞ı‹Ó·, 1989. 2. Jackson P., L’ Encyclopedie du papier, Editions Fleurus, Paris, 1993. 3. Biggs E., ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙˆÓ „ËÊȉˆÙÒÓ, ÌÙÊ. ¡. ∂ÏÈ·Û¿, ÂΉ. πˆÓ,¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 2000. 4. Jensen – Markhoff Angela, ¢¤ÓÙÚ· - ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜, ÂΉ. ∂ÚÁ¿ÓË, ∞ı‹Ó·, 1989. 5. Cole A., ÃÚÒÌ·, ÌÙÊ. µ. ∫ÔÛÎÈÓÈÒÙÔ˘, ÂΉ. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘ – ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1994. 6. Kent S., ™‡ÓıÂÛË, ÌÙÊ. ª. ∆˙È·ÓÙ˙‹, ÂΉ. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘ – ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1995. µ. 1. ∫¿ÚÈ ¶., Paul Klee, ∆Ô ÓËÛ› Ì ٷ Ì·ÁÈο ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·, ÌÙÊ.∆. ª·ÛÙÔÚ¿ÎË, ÂΉ. √‰˘ÛÛ¤·˜/ ∞›ÔÏÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1985. °. 1. ∂Ù¿ ∏̤Ú˜, ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·, ÂÊ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹, ∞ı‹Ó·, 2001. 2. µ·ÌÔ‡Ï˘ ¶., µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋, ÂΉ. ∞ÛÙ¤ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1977. 2. ∫·Ú·¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™., ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ∞ʛۘ, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1984. 3. Owen P., °Ú·ÊÈÛÙÈ΋, ÌÙÊ. ¡. µ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ÂΉ. ª·ÏÏÈ¿Ú˘ ¶·È‰Â›·, ∞ı‹Ó·, 1998. 4. µ·Ó ¡ÙÂÚ ª¤ÂÚ ƒ. -™¿Ù˙ÈÙ˜ ¡., ∆Ô ·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÌÙÊ. ∞. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ¿ÎË, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·, 1998. 4. Wilkinson P., ∫Ù›ÚÈ·, ÌÙÊ. ∞ÚÂÙ‹ ∫·ÛÙÚÈÓ¿ÎË, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1997. 5. µ·ÙÙ˜ ª.-ÛÏÙÔÓ ∆., ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÌÙÊ. ª. µÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˜, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·, 1995. ¢. 1. ªÂÓÙ˙·ÊÔ‡-¶Ôχ˙Ô˘ √., °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜, ÂΉ. ∞‰¿Ì, ∞ı‹Ó·, 1999. 2. Welton J., ∂ÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, ÌÙÊ. ∂. ª¿ÓÔ˘, ÂΉ. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘ – ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1993. 5. §›·ÚÓÙ §., ¶Ô ·ÚÙ, ÌÙÊ. °. ∆·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ÀÔ‰ÔÌ‹, ∞ı‹Ó·, 1984. Hollingsworth M., ∏ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÌÙÊ. ¢. ∫·„·Ì¤ÏË, ÂΉ. ∞¢∞ª, ∞ı‹Ó·, 1998. ∫¤ÓÂÙ º., ¶·È‰ÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ (ÌÙÊ. ™. ∑·Ú·Ìԇη), ÂΉ. ¢È¿ÁÚ·ÌÌ·, ∞ı‹Ó·, 1982. ÷Ù˙‹ °., ŒÏÏËÓ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1988. ÷Ù˙‹ °., ŒÏÏËÓ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1990. ÃfiÓÔÚ Ã. ºÏ¤ÌÈÓÁÎ ∆., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆¤¯Ó˘ Ù.4Ô˜, ÂΉ. ÀÔ‰ÔÌ‹, ∞ı‹Ó·, 1993.

88


Á. ∂Àƒ∂∆∏ƒπ√ ∞Ê·›ÚÂÛË,70-73, 78-81 ∞ʛ۷, 45, 54, 82 °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· –°ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÎfiÌÈΘ, 48-51, 56 °ÂˆÁÚ·Ê›· 19, 69 °ÈÔÚÙ¤˜, 17, 24, 76, °Ï˘ÙÈ΋, ¶ËÏfi˜, Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, 30-33, 84 °Ú¿ÌÌ·Ù·, 52, 55 °Ú·Ì̤˜, 15, 17, 26-29, 38-39, 57 ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, 55, 61 ¢È·Ê‹ÌÈÛË, 51, 55 ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, 45, 51 ∂χıÂÚ· ı¤Ì·Ù·, 13, 14, 17, 19, 21, 25 ∂ÌÂÈڛ˜, 66, 74, ŒÓÙÔÌ·, 12, 40, 41 ∂ÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, 74-77 ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, 18, 31, 32, 33, 39, 43, 45, 49, 52, 53, 67-68, 7173, 75-77, 79-81, 83, 87 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, æËÊȷ΋ ÂÈÎfiÓ·, 62, 78 £¤·ÙÚÔ, 59, 74, 76 £ÚËÛ΢ÙÈο, 17, 22, 35, 53, 59 π‰¤Â˜, 24 πÛÙÔÚ›·, 15, 22, 23, 26, 56 πÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜, 13, 70-71 ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜,13, 16, 22, 27, 31, 35, 38, 40, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 67, 71, 75, 79, 83 ∫·Ù·Û΢¤˜, 16, 17, 19-21, 40, 43, 45, 55, 58-59, 76 ∫ÔÏÏ¿˙, 14, 18, 24, 25, 63, 81 KfiÌÈΘ, 50-51 §·‰Ô·ÛÙ¤Ï, ¶·ÛÙ¤Ï, 15, 33, 72, 87 §ÔÁÔÙ¯ӛ·, 40, 42, ª·Î¤Ù·, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ™ÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, 56-59

ª·ıËÌ·ÙÈο,12, 13, 16, 19, 28-29, M¿ÛΘ, 76 ªÔ˘Û›Ô, °Ï˘ÙÔı‹ÎË, ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, 86-87 ªÔ˘ÛÈ΋, 26 ªÔ˘Û›Ô, 86, 87 ¡ÂÚÔÌÔÁȤ˜, 20-21, 25, 68-69, 73, 76-77, 80-81 •‡ÏÔ, 16, 21, 40, 73, 81 ¶·È¯Ó›‰È·, 16, 17, 19, 20, 21, 28-29 ¶·Ú¿‰ÔÛË, 12-14-15, 16, 26 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, 12, 30, 42-43 ¶ÂÚÈÔ‰Èο, 14, 17, 18, 25, 49, 50, 63, 82-83 ¶ËÏfi˜, 30-33, 84 ¶fiÏË, 42-43, 56-58, 68, 79 ¶Ô –·ÚÙ, 82-85 ¶ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜, 66-69 ™˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜, 13 ™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, 12-15, 74-77 ™‡ÓıÂÛË, 34, 35 ™‡ÚÌ· 26-29, 41 ™¯Â‰È·ÛÙ‹˜, 50-51 ™¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜, 22, 42, 44, 56 T¤ÌÂÚ˜, 68, 69, 76, 77, 81 ∆‡ˆÌ·, ªÂÙ·ÍÔÙ˘›·, 85 º‡ÛË, 12, 18, 30, 38-39, 42-43, 40, 41, 71-73, 79 º˘ÛÈ΋, 12, 13, 25, 30, 38, 70 ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ʈÙÔÌÔÓÙ¿˙, 60-63, 82, 83 ÷ÚÙÈ¿, 16-21, 24, 43, 72-73, 76, 85 XÔÚfi˜, 26, 74, 75, 77 ÃÚÒÌ·, 12-15, 18, 20-21, 22-25, 38-39, 41, 62, 68-69, 70-73, 75-77, 80-81 ¯ˆÚÈfi, 19 æËÊ›‰Â˜, 22-25

89


∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Î›ÌÂÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ª. ¶ÔÚÓ¿Ï˘, ¶‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ∂Ή. Pornalis, µfiÏÔ˜, 2001./ ™ÙfiÔ˘Ó π., µ·Ó °ÎÔÁÎ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ˙ˆ‹, ÌÂÙÊ. ¢.¶. ∫ˆÛÙÂϤÓÔ˜, ÂΉ. °ÎÔ‚fiÛÙË, ∞ı‹Ó·, ¯.¯. /A. Cole, ÃÚÒÌ·, ∂Ή. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘ – ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1994. / ¢. ∫·Ï·Ì¿Ú·˜, µ·Ú˘ÌfiÌË,1993. / ∞. º·ÛÈ·Ófi˜ ∆· ¿·ÓÙ·, ∂.∫.™.∆., §¿ÚÈÛ·˜, 1997./ E.Hammer, Minispan und Finnnspan, Christophorus –Verlag, Freiburg 1976./ ™. §˘‰¿Î˘, ∞Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂΉ. ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó·, 2002./∞. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ù. ππ, ÂΉ. Yniversity Studio Press, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1993. / J. Baal –Teshuva, Alexander Calder, Taschen, London, 2002. / MAISON & DECORATION ., ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ∫˘Úȷ΋˜, / ª. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ∂ÏÏËÓÔÌÔ˘Û›ÔÓ, Ù. 2Ô˜, ∂Ή. ª›ÏËÙÔ˜, ÕÏÈÌÔ˜, 2001./ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜, DeAGOSTINI HELLAS, ∞ı‹Ó·, 2003. /√È ∂ÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ÛÙÔÓ 20Ô, ∂Ή. ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó·, 1975. / ¶ÂÚ. Œ„ÈÏÔÓ, ., ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ ÂÊ.. / S. Parker, ∆· „¿ÚÈ·, ∂Ή. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘, ∞ı‹Ó·, 1990. / ¶. ∫¿ÚÈ, Payl Klee, ∆Ô ÓËÛ› Ì ٷ Ì·ÁÈο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·, ∂Ή. √‰˘ÛÛ¤·˜- ∞›ÔÏÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1985. / ¶. ∫ϤÂ, ∏ ÂÈηÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ª¿Ô˘¯·Ô˘˜, ∂Ή. ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó·, 1989. / ∆.¶¿ÚÎÂÚ, ŒÓÙÔÌ·, ∂Ή. ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ À‰Ú›· °. ∞ÍȈ٤ÏÏ˘, ∞ı‹Ó·, 1996. / ™·˚Ó˘, √ °Ï‡Ù˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙Ô˘˙Ô˘ÓÈÒÓ, ∆· ™·˝ÓÈ·, . / ¢. µÔ˘‚¿ÏË, ∫Ô˘Ú›ÙÈÌ·: ∏ Ú¿ÛÈÓË fiÏË, Œ„ÈÏÔÓ, ., ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ ÂÊ. / Œ„ÈÏÔÓ, . 30-12-01, ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ ÂÊ.. / ∞. ª·Ó‰Ú¿ÎÔ˘-∆. °ÂˆÚÁÈÔÔ‡ÏÔ˘, ∆Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ «∑ËÓ ÂÈÎÈÓ‰‡Óˆ˜», ∫., ., ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÊËÌ. / 44.000 ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ηٿ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊ. 1-10-2000. / ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ™√À¶∂ƒ, ., 1992. / ¶ÔÈ· ∂ÏÏ¿‰· ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·, ÂÊ., 5-7-1997. / 7 ¯ÚfiÓÈ· ∂æπ§√¡, Œ„ÈÏÔÓ, ., ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜, ÂÊ.. / ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ÛÔÚ, / ∞. √˘ÓÙ¤Ú˙Ô-ƒ. °ÎÔÛÈÓ‡, ∞ÛÙÂÚ›Í ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ª∞ª√À£∫√ªπ•, ∞ı‹Ó·, ºÂ‚Ú. 1993. / ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, πÂÚ¿ ªÂÁ›ÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔ·È‰›Ô˘, ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, 2001/ ¶. µ·ÌÔ‡Ï˘, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋, ∂Ή. ∞ÛÙ¤ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1977. / ™ÙȘ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, µ‹Ì·, ÂÊ., 14-12-1997. / ™. ∫·Ú·¯Ú‹ÛÙÔ˜, ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ∞ʛۘ, ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1984. / °ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ ∆√¡∞¢∏ / ƒ. Wilkinson, ∫Ù›ÚÈ·, ∂Ή. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1997. / ∞›ıÔ˘Û· ™˘Ó·˘ÏÈÒÓ, ∆ÂÓÂÚ›Ê˘, ∂Ù¿ Ë̤Ú˜, ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ 25-4-04. / ∞Ú¯Â›Ô ¢‹ÌÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. / ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÚËÛΛ·, & 7, ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜, . ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜, 11-8-02. / ¢. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÛΘ ı¿ÙÚÔ˘, ∂Ή. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘, ∞ı‹Ó·, 1980. / ªÂÁ¿ÏÔÈ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ∂Ή. ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó·. / ∑ˆÁÚ¿ÊÔ, ¢. ∆ÛÈÔ‡¯·./ √. ªÂÓÙ˙·ÊÔ‡-¶Ôχ˙Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜, ∂Ή. ∞‰¿Ì, ∞ı‹Ó·, 1999. / M. Hollingsworth, ∏ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ∂Ή. ADAM, ∞ı‹Ó·, 1998./ E. H. Gombrich, ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÌÂÙÊ. §. ∫·Û‰·ÁÏ‹, ÂΉ. ªÔÚʈÙÈÎÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ∞ı‹Ó·, 1994. / ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2001, ∏ fiÏË ÌÔ˘ ¯ı˜, Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ…, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ∆ÚÈÎη›ˆÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∆¤¯Ó˘. / ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2001, ™ÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∆ÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ∂Ή. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ∆ÚÈÎη›ˆÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ∆¤¯Ó˘. / ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô µ.¢. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. / Degas, DeAGOSTINI HELLAS, ∞ı‹Ó·, 2003. / Claude Mone, DeAGOSTINI HELLAS, ∞ı‹Ó·, 2003. / C. Lesnes, √È ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ƒÔ˘¿ÓÙ·, º¿ÎÂÏÔ˜, µ‹Ì·, ÂÊ. 12-2-1995. / & 7, ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜ . ∫˘ÚȷοÙÈ΢ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ ÂÊ..3-12-2006/ ∆¤¯Ó˜ °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ÓÙÈÁfiÓË µ·Ï¿ÎÔ˘, ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊ., 21-9-03./ A. Cole, ÃÚÒÌ·, ∂Ή. ¢ÂÏËı·Ó¿Û˘ –∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·, 1994. / Chatelet A.- Groslier B. P., πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆¤¯Ó˘, ÌÂÙÊ. °. ¶·Ú›Û˘, ∂Ή. µπµ§π√ƒ∞ª∞, ∞ı‹Ó·, 1994. / ∞. ∆·Ì¿ÎË, ¶¿Û¯ˆÓ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ∂Ù¿ ∏̤Ú˜, . , ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊ., 11-8-2002. / Donna, ., µ‹Ì·, ÂÊ.. / Œ„ÈÏÔÓ, ., ∫˘ÚȷοÙÈ΢ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜ ÂÊ../ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÂÈÎÔÛÙfi˜ ·ÈÒÓ·˜, ∂Ή. Fabbri-ª¤ÏÈÛÛ·, ∞ı‹Ó· 1977. / ∂. . ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜. /Ã. ƒËÓÙ, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ∂Ή. ÀÔ‰ÔÌ‹, ∞ı‹Ó·, 1978. / ART BOOK- ∂ÈÎÔÛÙfi˜ ·ÈÒÓ·˜, ∂Ή. TERZO BOOKS, ∞ı‹Ó·, 1997. /§. §›·ÚÓÙ, ¶Ô ∞ÚÙ, ÌÙÊ. °. ∆·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂΉ. ÀÔ‰ÔÌ‹, ∞ı‹Ó·, 1984. / Ã. ƒËÓÙ, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ªÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ∂Ή. ÀÔ‰ÔÌ‹, ∞ı‹Ó·, 1978./ T. Osterwold, Pop Art, Tascen, London, 2003. / ªÔ˘ÛÂ›Ô Guggenheim, Connoct . 8-1999. / / ∞گ›Ô, ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È °Ï˘ÙÔı‹Î˘, ∞ı‹Ó·. / ∞Ú¯Â›Ô ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. / STUDIO IRIS ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô. http://www.paradoxplace.com/Insights/Topkapi/Byzantine/ http://www.frammentiart.com/Mosaic-history.as/ www.fotosearch.com/photos-images/mosque-omar.html www.harford.edu/faculty/Swest/coursematerials.htm http://www.nikidesaintphalle.com/walk2.html http://en.wikipedia.org/wiki/Park-Guell ∫›ÌÂÓ· ÙÚ›ÙˆÓ ∫. ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏ˘, Õ·ÓÙ·, ∞˘Ïfi˜ √. ∂χÙ˘, ∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ·ı¤ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ⁄„ÈÏÔÓ /µÈ‚Ï›· °. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë-™Ô˘Ú¤ÏË, E̤ӷ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ, ¶·Ù¿Î˘ 1989, Aı‹Ó· √˘Ì¤ÚÙÔ ŒÎÔ, ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒfi‰Ô˘, °ÓÒÛË, 1985 ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, πÂÚ¿ ªÂÁ›ÛÙË ªÔÓ‹ µ·ÙÔ·È‰›Ô˘, ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, 2001. ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È ÂÓı˘Ì‹ÛÂȘ, µ‹Ì·, 14-12-1997

90

E›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ K·Ú‰›ÙÛ·˜ (1Ô, 3Ô, 12Ô Î·È 13Ô) Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ K·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È N¤·˜ IˆÓ›·˜ M·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ì·ıËÙ‹.


Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄).

BIBΛIOΣHMO

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Eikastika-Biblio_Mathiti  

Eικαστικά E΄ και Στ΄τάξη ∆ηµοτικού παρατηρώ και δηµιουργώ Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο...

Eikastika-Biblio_Mathiti  

Eικαστικά E΄ και Στ΄τάξη ∆ηµοτικού παρατηρώ και δηµιουργώ Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο...