Page 1

ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

ು೐‫ٻ࡯ٻڌډ‬ಬೀ೐೒‫ڐ ڌ ڋ ڍٻ‬

Прераснуваме: ಯ೎೑೒ೀೂ೅್‫ٻ‬ ೊೀೌ೅್‫ڈ‬೒೅ೌ೅ೋ್ೈೊ‫ٻ‬ ್ೀ‫ٻ‬ಡ೎ೋ್ೈೖೀ೒ೀ‫ٻ‬ ಭಥಳರಮಬಥತನಪಠ‫ٻ‬ Интервју со: ತ‫ڈ‬೐ಥೌೈೋ‫ٻ‬ ಳಣರನಭಮಢಱಪನ

ೌೀೃೀೇೈ್‫್ٻ‬ೀ‫ڕ‬


ɉɈɅɂɄɅɂɇɂɄȺ

ПЛАСТИЧНА РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА Прим. Д-р

Добрила Андоновска

ʫˁ˃ʫ˃ˁʶʤ ˈʰˀ˄ˀʧʰʵʤ͗ • • • • • • • • • •

Естетска хирургија на уши Естетска хирургија на очни капаци Лифтинг на лице Естетска хирургија на нос Естетска хирургија на дојки Гинекомастија Естетска хирургија на стомак Дермолипектомија на сите регии Третман на брчки (Ботокс и филери) Зголемување на усни

ʿʸʤˁ˃ʰˋʻʤʰ ˀʫʶʽʻˁ˃ˀ˄ʶ˃ʰʦʻʤˈʰˀ˄ˀʧʰʵʤ͗ • Окулопластична хирургија (птоза за очен капак, ентропион, ектропион, тумори на очни капаци) • Вродени деформитети на лице и врат • Вродени деформитети на шака, горни и долни екстремитети • Парализа на фацијален нерв • Хирургија на шака и стапало • Хирургија на тетиви на шака, стапало и Ахилова тетива • Хирургија на лузни, контрактури и тетоважи • Третман на рани, изгореници и смрзнатини • Дијабетично стапало • Мекоткивни инфекции

• Цисти и синуси • Бенигни и малигни кожни тумори • Бенигни и малигни мекоткивни тумори • Бенигни и малигни тумори на дојки, усни, ушна школка • Бекерова циста • Тумори на паротидна жлезда • Дипитренова контрактура • Тунел карпал синдром • Пилонидални цисти и синуси • Хирургија на надворешни полови органи • Имплантација на медикаменти • Хернии


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

ು೐‫ٻ࡯ٻڌډ‬ಬೀ೐೒‫ڐڌڋڍٻ‬

Прераснуваме: ಯ೎೑೒ೀೂ೅್‫ٻ‬ ೊೀೌ೅್‫ڈ‬೒೅ೌ೅ೋ್ೈೊ‫ٻ‬ ್ೀ‫ٻ‬ಡ೎ೋ್ೈೖೀ೒ೀ‫ٻ‬ ಭಥಳರಮಬಥತನಪಠ‫ٻ‬ Интервју со: ತ‫ڈ‬೐ಥೌೈೋ‫ٻ‬ ಳಣರನಭಮಢಱಪನ

ೌೀೃೀೇೈ್‫್ٻ‬ೀ‫ڕ‬

Издава: ПЗУ Неуромедика Уредник: Никола Митревски Стручни соработници: Проф. Д-р Методи Чепреганов Спец. Д-р. Магдалена Поповска Спец. Д-р Тодор Стаменковски Прим. Д-р. Марјан Капушевски Спец. Д-р Илија Здравков Прим. Д-р Мирослав Спасовски Спец. Д-р Тони Талески маркетинг и реклама: 071381315 nikola@neuromedica.com.mk Лектор: Катерина Ангеловска Фотографија: Дарио Јанковиќ Златко Димитров Дизајн: м-р Зоран Ефремов Европа92-Кочани Печат: Европа92 - Кочани

äá×ãÙÛàÓ 4 . . . . . Најуспешните студенти учат од Д-р Емил Угриновски, Генерален менаџер на Неуромедика 6 . . . . . Поставен камен–темелник на Болницата Неуромедика 8 . . . . . Хуманитарна акција за помош на бездомниците 10 . . . . ЕПИЛЕПСИИ (Дефиниција, патофизиологија, класификација, етиологија, епидемологија, дијагностика и терапија) 14 . . . .Карцином на дојка 16 . . . .Есенски Стручен состанок 2014 18 . . . .Стручен состанок - Битола 2014 19 . . . .Импланти и имплантирање 22 . . . . Официјална Поликлиника на Македонската фудбалска репрезентација 23 . . . . Официјална Поликлиника и спонзор на ракометната репрезентација на Македонија 24 . . . . Неуромедика на традицоналниот спортски настан Месец на спортот како учесник и како медицинско обезбедување 25 . . . . Официјална Поликлиника на ФК Работнички НЕУРОМЕДИКА спонзор на ФК Пелистер 26 . . . . Официјална поликлиника на првиот „Балкан бајк фестивал“ НЕУРОМЕДИКА медицинско обезбедување на Охридскиот маратон 27 . . . . Рано откривање на преканцерози на грлото на матката и нивен третман 28 . . . . Доделени 10 стипендии на најуспешните студенти од медицинските факултети 29 . . . . Најистакнат работник за втората половина на 2014 г. е спец. Д-р Тони Талески - ортопед

НЕУРОМЕДИКА Прва Приватна Поликлиника Since 1992 Партизански одреди бр. 42 1000 Скопје Дирекција: 02/3 114-023 Центар: 02/3 133-313 Влае: 02/2 042-323 neuromedica@neuromedica.com.mk

www.neuromedica.com.mk

30 . . . . ЕЛЕКТРОМИОНЕВРОГРАФИЈА – ЕМГ Дијагностика 31 . . . . Медицинското обезбедување и Санитетски транспорт 32 . . . . Како да се заштитите од сексуално преносливите инфекции? 34 . . . . Сколиоза или странично искривување на рбетот 36 . . . . НЕУРОМЕДИКА на саемот во Косово, Мedikos 2014 38 . . . .Учество на саемот за деца 2014


Интервју на Д- р Емил Угриновски - Генерален менаџер на Неуромедика за НАПАГ

НАЈУСПЕШНИТЕ СТУДЕНТИ УЧАТ ОД ДР ЕМИЛ УГРИНОВСКИ, ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏЕР НА НЕУРОМЕДИКА

Во склоп на проектот „ Најуспешните студенти учат од најуспешните претприемачи “ кој има за цел да ги претстави успешните претприемачки приказни во Република Македонија, НАПАГ го претставува интервјуто со Д- р Емил Угриновски, генерален менаџер на Неуромедика. 1.Каков беше патот на Неуромедика до препознатлив бренд каков што е денес? Основањето на Неуромедика, во далечната 1992 година, претставуваше пионерски чекор на превземање приватна иницијатива во здравствениот сектор, во почетниот период на премин на македонското општество од социјализам кон пазарна економија. Во тоа време, кога во Република Македонија сеуште не постоеше приватно здравство, кај нас имаше силна желба и голем ентузијазам да се направи нешто ново и различно со што значително ќе се подобри квалитетот на здравствената услуга. Во таа насока, посебно сум горд што Неуромедика беше првата приватна здравствена институција, која благодарејќи на новите принципи во работењето, во однос на љубезноста на

персоналот, чистотата на објектите и сл., го понесе најголемиот товар на промените во здравството, со што значително придонесе за креирањето свесност кај пациентите за тоа дека и во Македонија може да се добие квалитетна здравствена услуга. Во наредниот период брендот Неуромедика продолжи да расте со константна и стабилна стапка на раст, при што од 2004 година започна да се шири и надвор од Скопје (во останатите поголеми градови во Република Македонија), но што е уште позначајно и надвор од земјата. Имено, во 2005 година го проширивме бизнисот и во соседна Грција (Кукуш), што со текот на времето се потврди дека претставува исклучително исправна бизнис – одлука, за што сум посебно горд и истата ја сметам за еден од најголемите предизвици и успеси во мојата кариера. Имено, овој проект успеав да го реализирам до крај и да ја обезбедам потребната лиценца за работа и покрај сите опструкции од страна на грчките власти и песимизмот во однос на исплатливоста на инвестицијата, кој постоеше во моето најблиско опкружување. Во целиот овој изминат период бројот на пациенти континуирано се зголемуваше. Во претходната 2013 година вкупниот број на посети во Неуромедика достигна бројка од 140,000, со што станавме здравствена институција со најголем број пациенти во Република Македонија. За оваа година очекуваме раст од 5 - 7%, со што ќе добиеме една импозантна бројка од околу 150,000 пациенти, што претставува 8% од вкупното население во државата. За обезбедување квалитетна здравствена услуга на сите овие пациенти, во клиниките на Неуромедика низ државата, се

грижат преку 100 вработени, од кои 90% се со високо образование а дури 60% се млади луѓе под 30 години, што укажува на фактот дека и кај нас младите, здравствени работници можат да најдат работа и да успеат. Во прилог на ова тврдење ќе споменам и дека во наредниот период имаме потреба, и спремни сме да вработиме уште најмалку 30 луѓе, но за жал, реалната состојба на македонскиот пазар во моментов е таква што недостасува квалитетен кадар од оваа дејност и тоа е проблем кој посебно нé загрижува. Инаку, континуираното инвестирање во развој на човечките ресурси е движечка сила и мотор на растот на нашата компанија, тоа е нешто што ја прави клучната разлика во однос на сите останати субјекти во здравствениот сектор. Свесни сме дека без постојана едукација на персоналот и нивно стекнување со нови знаења и вештини, не може да се одговори на брзите промени во опкружувањето, така што нашите вработени се редовни гости на значајни конгреси и семинари кои се одржуваат во странство. 2. Кои се клучни фактори за успех во бизнисот и во животот воопшто? Како прва и дефинитивно, најзначајна лична карактеристика за успех би ја издвоил желбата за работа, која, да бидеме реални и да си признаеме, и не ни е баш многу силна страна на овие простори. Всушност, ова е и клучната разлика по која се разликуваат луѓето, бидејќи сите во помала или поголема мера поседуваме вродена прирoдна интелегенција, која со работа и многу залагање може да се надогради во сите области за кои личноста е заинтересирана . Исто така, кога станува збор за успех во услужна дејност каква што е здравствената, покрај стручноста и компетентноста на персоналот,


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

како исклучително значајни би ги издвоил и љубезноста и пристапот спрема нашите клиенти, која особено треба да биде застапена кај вработените што се во директна и секојдневна комуникација со нив. 3. Кои се најголеми успеси на кои сте посебно горди? Покрај импозантната бројка на пациенти, која веќе ја споменав, има и неколку други постигнувања на кои ние сме посебно горди, а јавноста не е доволно запознаена со нив. Едно од нив се петте магнетни резонанци кои ги поседува Неуромедика (три во Македонија и две во Грција) и три компјутерски томографи, при што, посебно би сакал да потенцирам дека, до пред извесно време во нашата држава имаше вкупно пет магнетни резонанци, вклучувајќи ги и нашите. Дополнителен наш успех, а воедно и голем придонес за заедницата, е нашиот ангажман како официјална институција за сервисирање на Ракометната федерација и многу клубови, а исто така ние сме задолжени и за санитетските обезбедувања на Фудбалската федерација на Македонија, што претставува големо признание за нас, поради фактот што истите критериуми постојат во сите земји кои се членки на ФИФА и УЕФА. Имено, на сите натпревари ние сме присутни со преку 50 вработени, 3 возила, 11 медицински тимови, со подвижни болници и со опрема која е во вкупна вредност од преку половина милион евра. При тоа, највалидна потврда за нашиот квалитет и професионален пристап се највисоките оценки кои континуирано ги добиваме од сите надлежни служби, според кои ние сме подобро евалуирани дури и од колегите од Германија и останатите развиени земји. Благодарение на сите претходно споменати постигнувања, како и на фактот дека поседуваме врвна технологија со најсовремени апарати, можам без лажна скромност да констатирам дека Неуромедика се изгради како препознатлив бренд на домашниот пазар, но и во меѓународни рамки, со оглед на нашето, речиси, десетгодишно присуство и на европскиот пазар. 4. Во кој правец планирате да се развива Неуромедика во наредниот период? Која треба да биде насоката на развој на здравствениот систем во Република Македонија во иднина? Ние веќе

имаме добиено дозвола за градба на болница, за која почетните активности на изградбата ќе започнат во периодот околу нова година. Истата планираме да се гради во две фази, каде во првата фаза во времетраење од 12 до 15 месеци, ќе се гради поликлиничкиот дел, а во наредниот период од 6 до 8 месеци, или во втората фаза, се планира да се работи на изградба на болничкиот дел. Откако ќе го реализираме овој крупен инфраструктурен проект (за помалку од две години и шест месеци), Неуромедика ќе прерасне во современа и модерна болница, чија посебност и различност во однос на останатите, ќе се состои во задржувањето на понудата на вистински квалитет и грижа за секој индивидуален пациент. Или, нашата визија е да не дозволиме процесот на ширење да завземе мегаломански димензии кои ќе не оддалечат од индивидуалниот и љубезен пристап спрема секој наш клиент, нешто по што бевме и уште повеќе ќе бидеме препознатливи во наредниот период. Во насока на идниот развој на целосниот систем на здравствено осигурување во Република Македонија, ние се залагаме и за понатамошна промоција и заживување на моделот на дополнително приватно здравствено осигурување, кој успешно функционира во голем дел од развиените земји, но и покрај тоа што лично не очекувам дека повеќе од 2 - 3% од македонското население ќе може да ги покрие трошоците за дополнителното осигурување (главно сопственици и менаџери на најуспешните претпријатија), во услови на пазарна економија не е коректно овие поединци (кои месечно плаќаат и по 20,000 денари за здравствено осигурување), да добиваат ист третман во здравствените установи, како и луѓето на кои дури и државата им го плаќа осигурувањето. Секако, за да успее имплементацијата на овој модел и во Република Македонија, потребно е добро да се проучат најуспешните светски практики, по што ќе следи нивно прилагодување на нашите услови. Паралено, и на населението ќе треба да му се објасни дека бенефитите од овој модел ќе ги почуствуваат сите, вклучително и државата, бидејќи на тој начин ќе се растерети фондот за здравство од покривање на трошоците за онаа категорија граѓани кои ќе можат да си дозволат сами да платат повеќе за да добијат зголемен квалитет на здравствените услуги, со што фондот ќе располага со повеќе финансии за

‫ڐڊڏ‬

лекување на социјално - ранливите категории граѓани. Дополнително, согласно праксата која постои во развиените земји, потребно е да се размислува и за изградба на специјални болници за лекување пациенти на кои државата им го покрива здравственото осигурување, каде ќе им се овозможи практична работа за стручно доусовршување на младите, талентирани, медицински кадри (доктори, медицински сестри и сл.). 5. Која е Вашата лична порака до најуспешните студенти? Мојата девиза гласи, дека и во Македонија секој може да успее и да си го најде местото под сонцето, независно од тоа дали ќе се одлучи да работи за друг или ќе се обиде да стартува сопствена компанија во сектор за кој смета дека има најголем профитен потенцијал. Важна е само желбата за работа, јасната визија и континуираната работа за нејзина реализација. Доказ за тоа се големиот број македонски компании, кои се веќе препознатливи брендови и во светски рамки, при што истите, постојано трагаат по талентирани, квалитетни поединци, од струките кои им се најпотребни, на кои им обезбедуваат големи можности за развој на нивната професионална кариера. Оваа констатација ќе ја поткрепам и со примерот на Неуромедика, каде во менаџментот имам вработено двајца исклучително успешни менаџери, од кои и покрај нивната младост (имаат по 24 години), јас сум многу задоволен, всушност тие се моите десни раце, кои многу ме растеретуваат од секојдневните обврски во менаџирањето на компанијата. Значи, возраста не претставува пречка за успех, пресудна е желбата за работа, професионалниот пристап кон работата и искористувањето и надградувањето на природната интелегенција, која сите во извесен степен ја поседуваме. Или, да заклучам, и во Македонија може да се има пристојна заработувачка и да се живее релативно добар и квалитетен живот, со сите предности и недостатоци кои секако дека ги има тука, но нив ги има и секаде во светот. Јас, лично сум горд што живеам во Македонија, што овде сум започнал бизнис во кој вработувам и други луѓе, а истиот го имам проширено и во останати земји од ЕУ, што плаќам данок тука, со што и директно и индиректно, им овозможувам и на моите деца да имаат солиден живот и да размислуваат за личната перспектива во својата матична татковина.


Прераснуваме:

ПОСТАВЕН

КАМЕНТЕМЕЛНИК НА

БОЛНИЦАТА НЕУРОМЕДИКА


Н

еуромедика од своето основање од 1992г. како прва приватна Поликлиника во Македонија е бренд и синоним за здравје кај секој човек. Низ годините се докажала професионалноста и стручноста која ја поседуваме, а најголем доказ за тоа е постојаната доверба од нашите пациенти и клиенти. Константното вложување и посветеноста во унапредувањето на работниот процес, кој како краен резултат стана Партнер на Вашето здравје, прераснува во поголем бренд – Болница Неуромедика! На 11.02.2015г. на градежното земјиште на ул. Јордан Мијалков бр. 62 Скопје, го поставивме и осветивме камен-темелникот за изградба на Болница и со овој свечен чин започна прераснувањето на Неуромедика од Поликлиника во Болница. Осветувањето го изврши Архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан. Со изградбата на Болницата значително ќе ги зголемиме работните капацитети, ќе ја прошириме медицинската дејност со повеќе специјалности, ќе овозможиме нови методи на лекување со најсовремена медицинска апаратура, со што очекуваме да станеме водечки, регионален медицински центар. Болница ќе биде на 8 ката, а во неа ќе бидат сместени дијагностички центар, ургентен центар, поликлинички амбуланти, оперативни сали , интензивна нега, апартманско сместување. Додека трае изградбата на Болницата, продолжуваме со поликлиничката дејност сo уште послно темпо мотивирани од прераснувањето и предизвиците кои следат.


– Општествено одговорна институција

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА

ПОМОШ НА БЕЗДОМНИЦИТЕ

Н

еуромедика на 26.12.2014 г. беше главен покровител на хуманитарна акција во Пунктот за бездомници во Момин поток. Во Пунктот за бездомници кој е под закрила на Црвен крст, се одржа

менаџментот на Неуромедика

хуманитарна акција на која се додели нова топла облека за бездомниците. Директорот на Неуромедика Д - р Емил Угриновски и Градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски, лично ги доделија пакетите за бездомниците.

Неуромедика како високо општествено одговорна институција константно се труди, помага и вложува за Македонија да биде поубаво место за живеење на секого!


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڔڊړ‬


ØâÛÞØâäÛÛ ×øćûĀûĉûěó Ăóąāćûúûāþāöûěó ýþóĄûćûýóĉûěó  øąûāþāöûěó øĂû÷øÿāþāöûěó ÷ûěóöĀāĄąûýóûąøăóĂûěó Според дефиницијата на Светската здравствена организација, епилепсијата е дефинирана како: мозочна хронична болест која има различни етиологии и која се карактеризира со рекурентни кризи врзани за ексцесивен дешарж на мозочните неврони. Понатаму, според истата дефиниција, епилепсијата е повеќе една група на синдроми, отколку една болест.

Проф. Д-р. Методи Чепреганов Специјалист по невропсихијатрија и епилептологија

Дефинирање Интимните механизми на епилепсијата се екстремно комплексни, недостасуваат сеуште многу сознанија за разрешување на енигмата наречена епилепсија. Постои фундаментална разлика помеѓу поимите: епилептична криза и епилепсија.

Епилептична криза: Kратка клиничка манифестација на пароксистичка хиперактивност на една група мозочни неврони. Таа има свој почеток, сосема добро дефиниран во време и крај. Може да се манифестира со абруптна модификација на состојбата на сознанието, со моторни, сензитивни сензориелни или психички феномени. Ова значи дека патолошкиот дешарж може да го афектира, или целиот кортекс, кога кризата ќе биде генерализирана, или пак само една регија во кортексот кога кризата ќе биде парциелна. Според ова, епилептичните кризи можат да имат најразлична клиничка семиологија.

Епилепсија: Услов при кој епилептичните кризи, дефинирани погоре, имаат тенденција да се повторуваат спонтано, хронично. Со други зборови речено, епилепсијата е хронична болест.

Епидемиологија на епилепсиите Преваленција: 0,5 до 0,8 од општата популација, или 1 болен на 200 жители. Во Македонија има околу 25000 до 30000 пациенти. Инциденција: 1 нов болен на 2000 жители. Во светот околу 60 милиони пациенти. Од овој број 70% се темпорални епилепсии, 10 % екстратемпорални и 20% идиопатски. Фактори: зголемен травматизам краниоцеребрален; Продолжена старосна граница на живеење; Малнутриција (плуривитаминска каренца) во сиромашните земји.

Електрофизолошки и биохемиски карактеристики на епилепсиите Појавата на еден епилептичен дешарж упатува на постоење на конституционално пореметување на невроналниот ексцитабилитет на една група неврони во мозочното ткиво и тоа во сивата маса. Денеска, според најновите сознанија за епилептоген, се смета петиот слој на мозочната кора.

Класификација на епилепсиите Првата класификација, сеуште многу употребувана, ги дели епилепсиисте во три групи:

1. Симптоматски епилепсии (постои етиолошки фактор кој е идентифициран) Симптоматските епилепсии (околу 75% до 80%) се предизвикани од егзогени акцидентални лезии: акутни инфективни или васкуларни секвели, тумори, травматски повреди - контузии на мозокот. Некои од овие аквирирани лезии можат да бидат превенирани. Овде се мисли пред се на инфективните болести и аноксо-исхемичните пери и постнатални акциденти. Во земјите во развој овие секвели се многу чест етиолошки епилептоген фактор, за разлика од индустријализираните и развиените земји. 2. Идиопатски епилепсии (нема етиолошки фактор, хередитетот присутен) Идиопатските епилепсии , кои претставуваат околу 20% од епилепсиите кај деца и околу 10 до 15% од епилепсиите кај возрасните, многу се корелирани со генетската предиспозиција. 3. Криптогени епилепсии (факторот е суспектен, но не е идентифициран) Кај криптогените епилепсии причина постои, но таа е скриена, за сите досега познати неуро радиолошки, неурофизиолошки и метаболитни инвестигации. Овде спаѓат сите епилепсии кои не можат да се вбројат во ниту една позната идиопатска форма на епилепсија, обратно, имаат симптоматски карактер..

Етиологоија на епилепсиите Сите епилептични кризи се резултат на поврзување на генетските и аквирираните фактори. Зависно од случајот, едниот или другиот од овие фактори е предоминантен. Кај епилепсиите кои се генетски детерминирани, егзогените фактори ја фаворизираат експресијата


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

на болеста. Веројатно е и дека, генетските фактори го диригираат епилептогениот потенцијал на структурните лезии на централниот нервен систем.

Аквирирани фактори (стекнати во текот на животот)

• Токсични енцефалопати (седативи со долг полуживот, консумирани од мајката за време на бременоста).

Инфективни болести Инфекциите на централниот нервен систем можат да провоцираат кризи кај сите возрасти.

Пре и перинатални фактори

Кранијален травматизам

Пренаталните и перинаталните фактори се екстремно варијабилни. Голем дел од пери и пост наталните фактори значително се намалија, во однос на пренаталните фактори, поради прогрес на обстетрицијата и перинатологијата. Од пренаталните ќе цитираме: • Малформации: аномалии на гирацијата, како шизенцефалијата, лизенцефалијата, пахигиријата, полимикрогиријата; понатаму, аномалии на неуроналната миграција: арахноидални цисти, комплексни малформации на пример синдромот на Аицарди • Васкуларни церебрални акциденти кои се појавуваат за време на интра утериниот живот, со формации од типот на поренцефалични кавитети • Инфекции на централниот нервен систем (токсоплазмози, цитомегаловирози) • Медикаментозни интоксикации пренесени од мајката на фетусот За време на неонаталниот период : • Исхемични и хипоксични енцефалопатии • Спонтани интракранијални хеморагии, или пак провоцирани со травматизам, • Церебрални контузии (обстетрицијален травматизам) • Церебро менингеални бактериелни инфекции (листериоза, хемофилус инфекции) или вирални инфекции (херпес симплекс) • Метаболни пореметувања (хипокалцемија, хипогликемија, хиперамониемија)

Појава на кризи после кранијален травматизам кој предизвикува церебрални лезии, е факт, познат уште од античко време. Многу честа после втората световна војна (25 - 30% голем број од овие кризи биле хистерични), травматската епилепсија е многу поретка во “ цивилниот “ секојдневен живот (0,5 до 5%). Кризите можат да бидат од два типа: • рани кризи, кои се појавуваат во првите денови после травмата. Тие се почести во колку повредата била потешка, но не е правило да се повторуваат • касни кризи, кои се појавуваат во првата недела, кој всушност и ја претставуваат правата епилиепсија

Мозочни тумори Ретко кај децата, но во 10 до 15% кај возрасните туморот може да биде епилептоген фактор и тоа над 50% од случаевите еволуцијата на супратенториелните тумори е придружена од епилептични напади.

Церебро васкуларни болести Кортикалните епилептогени секвеларни цикатрикси од васкуларните церебрални акциденти ја чинат најфреквентната етиологија на епилепсиите кај возраста над 60 години. Разликуваме рани кризи, во акутниот период на акцидентот и касни кризи, резултат на атрофичните секвели.

Токсични, метаболнитни и медикаментозни фактори Повеќето од овие фактори се имплицирани во провокацијата на изолирани кризи, врзани за еден транзиторен епилептоген контекст.

‫ڌڌڊڋڌ‬

Психотропните лекови можат да декланшират кризи со два механизми: • Хронична импрегнација со неуролептици, или антидепресори, или пак предозирање со антидепресори или литијумов карбонат • Релативен или абсолутен прекид на психотропни лекови кои се антиепилептици (бензодиазепини, барбитурати). Потенцијални епилептогени лекови: теофилин, цклоспорин, изониазид, пеницилин парентерално во големи дози. Кај болни од епилепсија добро контролирани кризи можат да предизвикат: мефлокин и некои вазоконстриктори. Кај токсикоманите: кокаинот и амфетаминот можат да предизвикат кризи. Исто така и некои тешки метали: олово, манган, метанол, органофосфорни соединенија можат да предизвикат епилептични кризи.

Метаболитни фактори Акутните модификации на гликемичниот и електролитниот еквилибар особено се епилептогени: хипогликемии, хипергликемии со хиперосмоларитет, хипонатриемии, хипокалцемии; уремични енцефалопатии; хепатични инсуфициенции; аноксични енцефалопатии; акутни порфирии. Демиелинизантни болести на мозокот Мултиплата склероза кај 1,3 - 10,8 % може да биде асоцирана со кризи. Сличен е случајот и со Алзхеимеровата деменција и хореа Хунтингтони.

Дијагностика • ЕЕГ, видео–ЕЕГ • Неуроимагинг методи: КТМ, МНР, ПЕТ, СПЕКТ • Спектроскопија со МНР • Волуметрија • Перфузија • Дифузија

Терапија  • • • •

Антиепилептици Хируршки третман Кетогена диета Вагус стимулација


 ʛ ʜ  ʤ ʖ ʧ ʟ

Ď̷̡̡̛̛̖̦̖̬̭̪̖̯̙̖̦̌̌̚ ʶ̸̡̨̛̛̛̣̦̪̬̖̣̖̐̔̔ ̶̨̨̛̛̭̪̖̠̣̭̯̪̯̬̱̌̔̏̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ͻ ʤ̸̶̡̨̨̛̛̛̦̥̦̖̭̯̪̯̌̔̌ ͻ ˁ̨̛̛̛̯̯̱̭̪̭̭̯̖̥̌ ̨̨̛̦̯̬̪̥̖̯̬̠̌̌ ͻ ˁ̨̛̛̪̬̥̖̯̬̠̌ ͻ ʤ̨̛̛̱̥̖̯̬̠̔̌

ʽˀʸͲ̪̬̖̣̖̐̔ ʽ̴̨̨̡̛̯̣̥̣̹̪̬̖̣̖̌̐̔ ˀ̨̨̡̛̛̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ͻ ʫ̵̨̨̡̛̦̠̌̔ ͻ ʺ̴̨̛̥̬̠̌̐̌̌ ͻ ˀ˃ʧ̨̨̛̛̦̖̣̬̌̍̔̍̏

ʧ̡̨̨̡̛̛̦̖̣̹̪̬̖̣̖̐̔ ͻ ˄̸̣̯̬̱̖̦̪̬̖̣̖̌̏̐̔̚ʹʫ̵̨ ͻ ʿʤʿͲ̯̖̭̯ ͻ ʶ̨̨̡̨̛̣̪̭̪̠̌

ʿ̵̨̨̡̛̛̭̣̹̪̬̖̣̖̐̔ ʶ̨̨̡̛̛̬̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔

ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

ͻ ʫ̵̴̨̡̨̡̛̛̬̬̭̪̬̖̣̖̦̌̔̐̌̐̔̌ ̶̭̬̖ ͻ ʶ̨̨̬̦̬̖̦̭̯̬̖̭̌Ͳ̯̖̭̯ ͻ ʫ̡̨̡̨̛̣̖̯̬̬̬̥̌̔̐̌ʹʫʶʧ ͻ ʪ̨̪̣̖̬Ͳ̧̛̭̣̖̱̖̔̏̌ ̴̛̦̪̖̬̖̬̦̌̌ ̶̶̡̛̛̬̱̣̠̌̌ ͻ ʫ̵̨̨̛̛̛̦̦̯̬̖̹̦̬̦̌̏̌̐̌ ̨̥̖̦̌̍̔

ˁ̡̨̨̖̬̱̥̭̙̖̣̖̚ ,ĞůŝĐŽďĂĐƚĞƌƉLJůŽƌŝ ʺ̡̨̛̬̖̬̦̭̪̣̖̦̖̌̌̏̌ʹZW ʶ̶̛̣̱̥̌ ˄̡̛̛̛̬̖̬̖̯̦̦̌̌ ʤ̛̛̦̣̦̱̬̦̌̌̌̌̚

ʸ̨̨̛̬̯̬̠̌̍̌̌ ͻ ʶ̶̡̛̛̛̛̬̦̭̣̭̖̥̖̦̯̠̏̌̌̔̌̌ ͻ ˌ̢̨̡̖̖̬̬̏̏ ͻ ˃̶̛̛̛̛̛̬̣̖̬̐̔ˈ̨̨̣̖̭̯̖̬̣Ͳ ʸʪʸ͕ˈʪʸ ͻ ˇ̶̶̡̨̨̛̛̱̦̠̦̬̦̯̬̌̌̔̍Ͳ ʤʸ˃͕ʤˁ˃ ͻ ˇ̶̡̨̛̛̛̱̦̠̦̯̬̦̌̌̔̌ ̙̣̖̔̌̚Ͳ˃ˁˈ͕ˇ˃ϰ

s/Wʺ̷̡̡̛̛̖̦̖̬̭̪̖̯̙̖̦̌̌̌̚ ʶ̸̡̨̛̛̛̣̦̪̬̖̣̖̐̔̔ ̶̨̨̛̛̭̪̖̠̣̭̯̪̯̬̱̌̔̏̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ͻ ͻ ͻ ͻ

ʤ̸̶̡̨̨̛̛̛̦̥̦̖̭̯̪̯̌̔̌ ˁ̨̨̨̛̛̛̛̯̯̱̭̪̭̭̯̖̥̦̯̬̪̥̖̯̬̠̌̌̌ ˁ̨̛̛̪̬̥̖̯̬̠̌ ʤ̨̛̛̱̥̖̯̬̠̔̌

ʽˀʸͲ̪̬̖̣̖̐̔ ʿ̵̨̨̡̛̛̭̣̹̪̬̖̣̖̐̔ ˀ̨̨̡̛̛̛̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ̨̡̨̛̛̠̦̭̯̭̔̌̐̌DEZ̛d ͻ ʺ̶̨̨̨̡̛̦̖̯̦̬̖̦̦̠̦̥̌̐̌̌̌̌̚̚ ͻ ʶ̴̨̡̨̨̛̛̥̪̠̱̯̖̬̭̯̥̬̠̦̖̣̌̐̌̌̌̍ ̨̨̛̬̔̍̏ ͻ ʫ̵̨̨̡̛̦̠̌̔ ͻ ʺ̴̨̛̥̬̠̌̐̌̌

ʧ̡̨̨̡̛̛̦̖̣̹̪̬̖̣̖̐̔ ͻ ˄̸̣̯̬̱̖̦̪̬̖̣̖̌̏̐̔̚ʹʫ̵̨ ͻ ʿʤʿͲ̯̖̭̯ ͻ ʶ̨̨̡̨̛̣̪̭̪̠̌

ʽ̴̨̨̡̛̯̣̥̣̹̪̬̖̣̖̌̐̔ ʶ̨̨̡̛̛̬̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ͻ ͻ ͻ ͻ

ʫ̵̴̶̨̡̨̡̛̛̬̬̭̪̬̖̣̖̦̭̬̖̌̔̐̌̐̔̌ ʶ̨̨̬̦̬̖̦̭̯̬̖̭̌Ͳ̯̖̭̯ ʫ̡̨̡̨̛̣̖̯̬̬̬̥̌̔̐̌ʹʫʶʧ ʪ̨̪̣̖̬Ͳ̴̧̛̛̭̣̖̱̖̦̪̖̬̖̬̦̔̏̌̌̌ ̶̶̡̛̛̬̱̣̠̌̌ ͻ ʫ̵̨̨̨̛̛̛̦̦̯̬̖̹̦̬̦̥̖̦̌̏̌̐̌̌̍̔

 ʛ ʜ  ʤ ʖ ʧ ʟ

ͻ ͻ ͻ ͻ

ʤ̛̛̦̣̦̱̬̦̌̌̌̌̚ ʿ̨̡̛̛̬̯̖̦̭̭̯̯̱̭̌ ʥ̛̛̛̣̱̬̦̍ ˃̨̱̥̬Ͳ̡̛̥̬̖̬̌;ˉʫʤ͕ʤˇʿ͕ˉʤϭϵ͘ϵ͕ ˉʤϭϮϱ͕ʥˈˉʧͿ ͻ ʰ̧̨̛̛̛̭̪̯̱̦̬̦̣̖̭̯̏̌̌̌̌̌̍̚̚ˈʰʦ ̵̛̛̖̪̯̯̌ ͻ ʫ̡̨̛̣̖̯̬̣̯̖̦̭̯̯̱̭̌ͲĂ͕EĂ͕<

ʸ̨̨̛̬̯̬̠̌̍̌̌ ͻ ʶ̶̡̛̛̛̛̬̦̭̣̭̖̥̖̦̯̠̏̌̌̔̌̌ ͻ ˌ̢̨̡̡̨̛̛̛̛̖̖̬̬̣̣̬̦̏̏̐̌̚ ̵̨̨̛̖̥̣̦̐̍ ͻ ˃̶̛̛̛̛̛̬̣̖̬̐̔ˈ̨̨̣̖̭̯̖̬̣Ͳ ʸʪʸ͕ˈʪʸ ͻ ˇ̶̶̡̨̨̛̛̱̦̠̦̬̦̯̬̌̌̔̍Ͳ ʤʸ˃͕ʤˁ˃ ͻ ˇ̶̡̨̛̛̛̱̦̠̦̯̬̦̌̌̔̌ ̙̣̖̔̌̚Ͳ˃ˁˈ͕ˇ˃ϰ ͻ ˁ̡̨̨̖̬̱̥̭̙̖̣̖̚ ͻ ,ĞůŝĐŽďĂĐƚĞƌƉLJůŽƌŝ ͻ ʺ̡̨̛̬̖̬̦̭̪̣̖̦̖̌̌̏̌ʹZW ͻ ˄̡̛̛̛̬̖̬̖̯̦̦̌̌

ɉɈɅɂɄɅɂɇɂɄȺ

ϬϮͬϯϭϯϯͲϯϭϯ

WŽůŝŬůŝŶŝŬĂEĞƵƌŽŵĞĚŝĐĂ

neuromedica@neuromedica.com.mk


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

 ʛ ʜ  ʤ ʖ ʧ ʟ

Ď̷̡̡̛̛̖̦̖̬̭̪̖̯̥̙̌̌̌̚ ʶ̸̡̨̛̛̛̣̦̪̬̖̣̖̐̔̔ ̶̨̨̛̛̭̪̖̠̣̭̯̪̯̬̱̌̔̏̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ͻ ͻ ͻ ͻ

ʤ̸̶̡̨̨̛̛̛̦̥̦̖̭̯̪̯̌̔̌ ˁ̨̨̨̛̛̛̛̯̯̱̭̪̭̭̯̖̥̦̯̬̪̥̖̯̬̠̌̌̌ ˁ̨̛̛̪̬̥̖̯̬̠̌ ʤ̨̛̛̱̥̖̯̬̠̔̌

ʽˀʸͲ̪̬̖̣̖̐̔ ʽ̴̨̨̡̛̯̣̥̣̹̪̬̖̣̖̌̐̔ ʿ̵̨̨̡̛̛̭̣̹̪̬̖̣̖̐̔ ˀ̨̨̡̛̛̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ͻ ʫ̵̨̨̦̪̬̭̯̯̌̌̌ ͻ ˀ˃ʧ̨̨̛̛̦̖̣̬̌̍̔̍̏

ʶ̨̨̡̛̛̬̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ͻ ʫ̵̴̶̨̡̨̡̛̛̬̬̭̪̬̖̣̖̦̭̬̖̌̔̐̌̐̔̌ ͻ ʶ̨̨̬̦̬̖̦̭̯̬̖̭̌Ͳ̯̖̭̯ ͻ ʫ̡̨̡̨̛̣̖̯̬̬̬̥̌̔̐̌ʹʫʶʧ

ͻ ʪ̨̪̣̖̬Ͳ ̧̛̭̣̖̱̖̔̏̌ ̴̛̦̪̖̬̖̬̦̌̌ ̶̶̡̛̛̬̱̣̠̌̌ ͻ ʫ̵̨̛̦̦̯̬̖̹̦̌̏̌ ̨̨̛̛̬̦̥̖̦̐̌̌̍̔

ʸ̨̨̛̬̯̬̠̌̍̌̌ ͻ ʶ̡̛̛̬̦̭̣̏̌̌ ̶̛̛̭̖̥̖̦̯̠̔̌̌ ͻ ˌ̢̨̡̖̖̬̬̏̏ ͻ ˃̶̛̛̛̛̛̬̣̖̬̐̔ ̵̨̨̣̖̭̯̖̬̣Ͳʸʪʸ͕ ˈʪʸ ͻ ˇ̶̶̡̨̛̛̱̦̠̦̬̦̯̌̌ ̨̬̔̍Ͳʤʸ˃͕ʤˁ˃ ͻ ˇ̶̡̨̛̛̛̱̦̠̦̯̬̦̙̣̖̌̌̔̌̔̌̚Ͳ˃ˁˈ͕ ˇ˃ϰ ͻ ˁ̡̨̨̖̬̱̥̭̙̖̣̖̚ ͻ ʿ̸̨̛̛̬̭̯̯̖̦̦̯̖̦̌̌̐Ͳʿˁʤ

ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

,ĞůŝĐŽďĂĐƚĞƌƉLJůŽƌŝ ʺ̡̨̛̬̖̬̦̭̪̣̖̦̖̌̌̏̌ʹZW ʶ̶̛̣̱̥̌ ˄̡̛̛̛̬̖̬̖̯̦̦̌̌ ʤ̛̛̦̣̦̱̬̦̌̌̌̌̚

s/Wʺ̷̡̡̛̛̖̦̖̬̭̪̖̯̥̙̌̌̌̌̚ ʶ̸̡̨̛̛̛̣̦̪̬̖̣̖̐̔̔ ̶̨̨̛̛̭̪̖̠̣̭̯̪̯̬̱̌̔̏̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ͻ ͻ ͻ ͻ

ʤ̸̶̡̨̨̛̛̛̦̥̦̖̭̯̪̯̌̔̌ ˁ̨̨̨̛̛̛̛̯̯̱̭̪̭̭̯̖̥̦̯̬̪̥̖̯̬̠̌̌̌ ˁ̨̛̛̪̬̥̖̯̬̠̌ ʤ̨̛̛̱̥̖̯̬̠̔̌

ʽˀʸͲ̪̬̖̣̖̐̔ ʽ̴̨̨̡̛̯̣̥̣̹̪̬̖̣̖̌̐̔ ʿ̵̨̨̡̛̛̭̣̹̪̬̖̣̖̐̔ ˀ̨̨̡̛̛̛̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ̨̡̨̛̛̠̦̭̯̭̔̌̐̌DEZ̛d ͻ ʺ̶̨̨̨̡̛̦̖̯̦̬̖̦̦̠̦̥̌̐̌̌̌̌̚̚ ͻ ʶ̴̨̡̨̨̛̛̥̪̠̱̯̖̬̭̯̥̬̠̦̖̣̌̐̌̌̌̍ ̨̨̛̬̔̍̏ ͻ ʫ̵̨̨̦̪̬̭̯̯̌̌̌

ʶ̨̨̡̛̛̬̣̹̪̬̖̣̖̌̔̐̔ ͻ ʫ̵̴̶̨̡̨̡̛̛̬̬̭̪̬̖̣̖̦̭̬̖̌̔̐̌̐̔̌ ͻ ʶ̨̨̬̦̬̖̦̭̯̬̖̭̯̖̭̯̌ ͻ ʫ̡̨̡̨̛̣̖̯̬̬̬̥̌̔̐̌ʹʫʶʧ

‫ڎڌڊڍڌ‬

ͻ ʪ̨̪̣̖̬Ͳ̴̧̛̛̭̣̖̱̖̦̪̖̬̖̬̦̔̏̌̌̌ ̶̶̡̛̛̬̱̣̠̌̌ ͻ ʫ̵̨̨̛̛̛̦̦̯̬̖̹̦̬̦̌̏̌̐̌ ̨̥̖̦̌̍̔

ʸ̨̨̛̬̯̬̠̌̍̌̌ ͻ ʶ̶̡̛̛̛̛̬̦̭̣̭̖̥̖̦̯̠̏̌̌̔̌̌ ͻ ˌ̢̨̡̡̨̛̛̛̛̖̖̬̬̣̣̬̦̏̏̐̌̚ ̵̨̨̛̖̥̣̦̐̍ ͻ ˃̶̛̛̛̛̛̬̣̖̬̐̔ ̵̨̨̣̖̭̯̖̬̣Ͳʸʪʸ͕ ˈʪʸ ͻ ˇ̶̶̡̨̛̛̱̦̠̦̬̦̯̌̌ ̨̬̔̍Ͳʤʸ˃͕ʤˁ˃ ͻ ˇ̶̡̛̱̦̠̦̌̌ ̨̛̛̯̬̦̙̣̖̔̌̔̌̚Ͳ ˃ˁˈ͕ˇ˃ϰ ͻ ˁ̡̨̨̖̬̱̥̭̙̖̣̖̚ ͻ ,ĞůŝĐŽďĂĐƚĞƌƉLJůŽƌŝ ͻ ʺ̡̬̖̬̦̌̌ ̨̛̭̪̣̖̦̖̏̌ʹZW ͻ ˄̡̛̛̛̬̖̬̖̯̦̦̌̌ ͻ ʤ̛̛̦̣̦̱̬̦̌̌̌̌̚

 ʛ ʜ  ʤ ʖ ʧ ʟ

ͻ ʿ̨̡̛̛̬̯̖̦̭̭̯̯̱̭̌ ͻ ʥ̛̛̛̣̱̬̦̍ ͻ ˃̨̡̛̱̥̬̥̬̖̬̌;ˉʫʤ͕ʤˇʿ͕ˉʤϭϵ͘ϵ͕ ˉʤ͕ʥˈˉʧͿ ͻ ʿ̸̨̛̛̬̭̯̯̖̦̦̯̖̦̌̌̐Ͳʿˁʤ ͻ ʰ̧̨̛̛̛̭̪̯̱̦̬̦̣̖̭̯̏̌̌̌̌̌̍̚̚ ˈʰʦ̵̛̛̖̪̯̯̌ ͻ ʫ̡̨̛̣̖̯̬̣̯̖̦̭̯̯̱̭̌ͲĂ͕EĂ͕<

ɉɈɅɂɄɅɂɇɂɄȺ

ϬϮͬϯϭϯϯͲϯϭϯ

WŽůŝŬůŝŶŝŬĂEĞƵƌŽŵĞĚŝĐĂ

neuromedica@neuromedica.com.mk


ÝóăĉûĀāÿĀó÷āěýó Болест, кај која, нормалните клетки во дојката почнуваат да се менуваат, растат без контрола и умираат.

Кој се ризик фактори за карцином на дојка ?

Спец. Д-р. Магдалена Поповска специјалист по радиологија

Што е карцином на дојка? Што е карцином на дојка? Најчест тип на карцином кај жените и втора најчеста причина за смрт кај жените.

- Годините - Расата - Индивидуална или фамилијарна историја за карцином на дојка - Историја за оваријален канцер - Генетска предиспозиција (мутација на BRCA1 или BRCA2 предизвикува 2% до 3% од сите карциноми на дојка ) - Естроген експозитура - Атипична хиперплазија на дојката - Лобуларен карцином in situ (LCIS) - Животен стил (дебелина,

физичка неактивност, алкохол, пушење) - Радијација

Карцином на дојка и рана детекција - Рана дијагноза значи поголеми шанси за успешен третман - Мамографијата е најдобар избор за скрининг на карцином на дојка - Повеќето организации препорачуваат секоја жена да прави мамографија на 2 години, почнувајќи од нејзината 40 година - Редовните клинички иследувања и самопрегледот на дојката се исто така препорачани.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

Чекори за самопреглед - Инспекција пред огледало - Палпација во стоење, седење или лежење

-

Како се евалуира карцином на дојка? - Скрининг и/или дијагностичка мамографија - Ултразвук - Магнетна резонанца (MRI) - Биопсија - неопходна за потврдување на дијагнозата - Крвна слика - Дополнителни тестови за детерминирање на стадиумот

Мамографија - Употреба на ниски дози x-ray за иследување на дојката - Мамографијата може да покаже промени во дојката две години порано од можноста со клинички преглед да се палпира промена

-

-

-

-

Индикации за магнет на дојка

-

- Предоперативна евалуација, стејџинг кај пациенти со ново дијагностициран карцином

-

на дојка, каде во комбинација со мамографија, ултразвук и клинички преглед се прави проценка на екстензијата на болеста, мултифокално или мултицентрично заболување, екстензија во аксила, кој е неопходен за прогноза и третман. Сензитивноста на MRI е 95 - 100%. Евалуација на пациенти со карцином на дојка кој се на хемотерапија. MRI се користи за мониторинг на одговорот на третманот со хемотерапија Евалуација на пациенти со метастатска аксиларна лимфаденопатија и непознат примарен малигнитет MRI се користи за детерминирање на екстензијата на ризидуалната болест, кога маргините се позитивни и мамограмот не помага Детерминирање на интегритетот на силиконски импланти на дојка Скрининг за карцином на дојка кај пациенти со висок ризик Разрешување на дилема при позитивен мамографски

‫ڐڌڊڏڌ‬

преглед, тридимензионална локализација на лезијата - Евалуација на мистериозни (occult ) карциноми на дојка, со аксиларна лимфаденопатија или Paget’s disease, MRI го детектира примарниот карцином - Евалуација на мали дојки, каде MRI е одличен за инвестигација со мултипланарен приказ Постоперативна лузна (scar) vs. рекурентен тумор - MRI е неопходна за детекција на неочекуван малигнитет во ипсилатералната дојка (во 10% до 27% од пациентите). Вo радиолошката амбуланта во Поликлиника НЕУРОМЕДИКА, може да се извршат следниве дијагностички процедури: - Магнетна Резонаца на неуро со DWI и спектроскопија - Магнетна Резонаца на мускулоскелетална патологија - Магнетна Резонаца на дојка Компјутерска томографија на бели дробови и абдомен - Компјутерска томографија ангиографија - Ехо на дојка и абдомен – Мамографија


– Континуриана медицинска едукација

ЕСЕНСКИ СТРУЧЕН

СОСТАНОК

Н

еуромедика Есенскиот Стручен состанок 2014 се одржа на 14.10.2014 од 12.00 часот во Конгресната сала на Соборниот храм „Св. Климент Охридски“ - Скопје. Целта на Стручниот состанок беше докторите од Неуромедика да го споделат своето акадeмско, стручно и професинaлно знаење и искуство на своите колеги - доктори. Ова е прв Стручен состанок и почеток на

2014

многуте кои ќе следат. Идејата е Стручните состаноци на Неуромедика да постанат традиција, да има два годишно, еден Есенски и еден Пролетен. На овие стручни состаноци планирано е да се презентираат научни и практични новитети во медицината, нови методи на лекување и секако ретроспектива на сработеното. Се надеваме дека овие Стручни состаноци ќе прераснат во

нешто поголемо и ќе постанат привилегија за учество на секој доктор. На овој Стручен состанок присуствуваа околу 220 доктори, со што стана најпосетен настан од ваков вид во нашата држава. Стручниот состанок беше поддржан и акредитиран од Лекарска комора на Република Македонија, со 6 бодови за предавачите и со 4 бодови за слушателите.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

Предавачи и теми на овој Стручен состанок беа: 1. Проф. Д- р Методи Чепреганов - специјалист невропсихијатар и епилептолог, на тема “Стресот и Ние” – Репетиториум и кратка променада 2. Проф. Д- р Глигор Џолев - специјалист ортопед,

на тема “Современи дијагностичкотерапевтски можности во лекување на дегенеративните заболувања на зглобовите во амбулантски услови” 3. Прим. Д- р Добрила Андоновска - специјалист по пластична и реконструктивна

‫ڒڌڊڑڌ‬

хирургија, на тема “Пластична, реконструктивна и естетска хирургија во Неуромедика” 4. Прим. Д- р Мирослав Спасовски - специјалист дерматовенеролог, на тема “Тераписки одговор на базоцелуларен карцином кон локално аплициран 5% Имиквимод”


СТРУЧЕН СОСТАНОК  БИТОЛА 2014

На 22.12.2014 во Хотел Епинал - Битола Neuromedica оранизираше Стручен состанок акредитиран од Лекарска комора на РМ. На Стручниот состанок имаше 130 слушатели доктори и медицински лица. Предавачи беа докторите од Неуромедика Проф. Д -р Методи Чепреганов - специјалист невропсихијатар и епилептолог и Прим. Д- р Добрила Андоновска - специјалист по пластична и реконструктивна хирургија.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڔڌڊړڌ‬

ÛÿĂþóĀąûûûÿĂþóĀąûăóĝø

Спец. Д-р Тодор Стаменковски специјалист по орална хирургија и имплантологија

Оралната имплантологија е дисциплина која се занимава со всадување импланти (вештачки заместители) во вилиците, сé со цел да се надоместат изгубените заби, а со тоа да се подобри естетиката и функционалноста на пациентот. Имплантите се направени од високо квалитетен титаниум кој не предизвикува никакви алергиски реакции и е биокомпатибилен со човечката коска, така да лесно се остеоинтегрира во неа. Постапката за нивно поставување се изведува во операциона сала, во стерилни услови, со локална анестезија и самата процедура е безболна. Пред да се постави имплантот пациентот се запознава со начинот на постава на имплантот, потполнува прашалник за општата здравствена состојба (кај пушачи, кај пациенти што консумираат алкохол, дијабетичари, чкртање со заби – бруксизам) прво треба да се реши проблемот со лошите навики и здравствените проблеми па потоа да се продолжи со постапката за имплантирање, со потпишување на согласност од страна на пациентот. Кај пациентот прво се прават РТГ снимки – панорамикс или КТ – компјутерска томографија, квалитет и квантитет на коска, сите анатомски структури па потоа се

прави студио модел со Шаблона на која се позиционираат имплантите, одредувајќи ја нивната ширина и должина. Доколоку пациентот се реши за поставување на имплант се преминува на: Фаза I – поставување на имплантот во коска, се изведува со најразлични дрилови (борери) кои го прават лежиштето на имплантот, со континуирано ладење со физиолошки раствор, сé со цел да не дојде до загревање на коската и појава на perimplantit (воспаление на коската околу самиот имплант), негово расклатување, а со тоа и губење на самиот имплант. Фаза II - после операцијата на пациентот му се препишуваат антибиотици (7 дена), се аплицира локално (кортикостероид) околу

самото оперативно поле за да се редуцира отокот и болката, земање на аналгетици и ставање ладни облоги. Остеоинтегрирањето (сраснувањето) на имплантот со коската е анкилотично и трае 2 - 3 месеци во долна вилица, и 4 - 6 месеци во горна вилица. Фаза III - после времето на остеоинтеграција, имплантот се отвара и се поставува надоградба (абадмент) врз која се прави протетска конструкција (фиксна и мобилна). Најважно во успешноста на имплантот е одржување на добра орална хигиена, посета на стоматолог 2 - 3 пати годишно, да се исчисти забниот плак, да се обработат меките ткива околу самиот имплант, со што ќе се допринесе за долготрајно користење на протетско решение, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот на пациентот.


ПЕРИОДИЧНИ СИСТЕМАТСКИ

ПРЕГЛЕДИ

ЗА ФИРМИ

Сите видови на лекарски уверенија: ; кандидати за возачи (А, Б, Ц, Д, Е категорија) ; професионални возачи ; инструктори ; таксисти ; за вработување и работоспособност ; за работа на брод

ɉɈɅɂɄɅɂɇɂɄȺ

ϬϮͬϯϭϯϯͲϯϭϯ ϬϮͬϯϭϯϯͲϯϭϯ

WŽůŝŬůŝŶŝŬĂEĞƵƌŽŵĞĚŝĐĂ WŽůŝŬůŝŶŝŬĂEĞƵƌŽŵĞĚŝĐĂ

neuromedica@neuromedica.com.mk neuromedica@neuromedica.com.mk


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڌڍڊڋڍ‬


СП РТ

Неуромедика

ОФИЦИЈАЛНА ПОЛИКЛИНИКА НА

МАКЕДОНСКАТА ФУДБАЛСКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Н

еуромедикиа е медицинско обезбедување на сите интернационални натпревари кои ги организира ФФМ. Неуромедика беше медицинско обезбедување на натпреварот од квалификациите за Европското првенство, на кој Македонија играше со Словачка. На спортската арена Филип II, Неуромедика со 7 медицински екипи или 23 медицински лица, беше надлежна за здравјето на спортистите и публиката. Ви претставуваме дел од атмносферата од овој фудбалски натпревар.


ОФИЦИЈАЛНА ПОЛИКЛИНИКА И СПОНЗОР НА РАКОМЕТНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА


НЕУРОМЕДИКА НА ТРАДИЦОНАЛНИОТ СПОРТСКИ НАСТАН МЕСЕЦ НА СПОРТОТ

како учесник и како медицинско обезбедување МЕСЕЦ НА СПОРТОТ е едномесечен спортски турнир за бизнис единките во Македонија, наменет за развој на рекреативниот спорт и Team Building помеѓу вработените. Турнирот се одржа по седми пат годинава во СЦ ФОРЦА и СЦ Борис Трајковски, во периодот од 28. мај 2014 до 30. јуни 2014. Месец на спортот е одлична можност за дружење и забава на голем број вработени во најдобрите и најсилните Македонски компании. Настанот ги опфаќа спортовите: фудбал, баскет, одбојка на песок, пинг понг, team building, картинг, пливање и куглање. За време на натпреварите е обезбедена лекарска супервизија, и професионални судии за сите спортови. Поликлиника Неуромедика е официјална поликлиника на овој спортски настан. Неуромедика медицински го обезбедуваше настанот со својата стручна медицинска служба. Покрај тоа, вработените во Неуромедика учествуваа на Месец на спортот и како натпреварувачи во четири дисциплини: баскет, пинг понг, картинг и куглање. На турнирот беа одиграни околу 100 натпревари од екипни спортови на кои НЕУРОМЕДИКА изврши 295 медицинскии интервенции, а во однос на натпреварувачкиот дел НЕУРОМЕДИКА освои 3-то место во куглање и 3- то место во категоријата картинг жени.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڐڍڊڏڍ‬

ОФИЦИЈАЛНА ПОЛИКЛИНИКА НА ФК РАБОТНИЧКИ

Оваа сезона за здравјето на фудбалерите на ФК Работнички, актуелниот освојувач на двојната круна на Р. Македонија, ќе се грижи врвниот медицински тим на НЕУРОМЕДИКА. Овие два македонски бренда ќе соработуваат и во полето на медицинско обезбедување на сите фудбалски натпревари на кои ќе игра ФК Работнички.

НЕУРОМЕДИКА СПОНЗОР НА ФК ПЕЛИСТЕР Неуромедика е официјална Поликлиника и спонзор на ФК Пелистер. ФК Пелистер e клуб со голема традиција од кој излегле голем број на репрезентативци. Од оваа сезона, со новото раководство Пелистер најавува враќање во врвот на македонскиот фудбал. Неуромедика го поддржува македонскиот спорт!


ОФИЦИЈАЛНА ПОЛИКЛИНИКА НА ПРВИОТ „БАЛКАН БАЈК ФЕСТИВАЛ“ Првиот „Балкан бајк фестивал“ се одржа на 20 и 21 септември на Водно и во центарот на Скопје. Во рамки на фестивалот беа опфатени голем број настани за и околу велосипедизмот. „Балкан бајк фестивалот“ опфати: балкански шампионат во планински велосипедизам, меѓународно УЦИ натпреварување и BMX шампионат на Македонија. Исто така, се одржа и рекреативно натпреварувачки маратон по падините на Водно, изложби, наградни игри и сето тоа пропратено со многу забава. На трките учествуваа велосипедисти од Македонија, Србија, Црна Гора, Романија, Грција, Кипар. Неуромедика беше официјална поликлиника на настанот и медицински го обезбедуваше настанот со своите медицински екипи.

НЕУРОМЕДИКА МЕДИЦИНСКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОХРИДСКИОТ МАРАТОН


ãóĀāāąýăûõóĝøĀó âãØÝÓàéØãáÚÛàÓÖãÞáåáàÓ ßÓåÝÓåÓûĀûõøĀąăøąÿóĀ ಯПрим. ಠರಲД-р. ಭಥМарјан ರ‫ٻ‬ಭಠКапушевски ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

специјалист по гинекологија и акушерство

ПАП Тест Во преканцерози спаѓаат - Цервикална интраепителијална неоплазија (ЦИН) лезии. Постојат три типа на ЦИН лезии 1, 2 и 3. ЦИН 1 и 2 се реверзибилни промени и може со козервативен третман да бидат вратени во нормален наод. ЦИН 3 е иреверзибилна промена и е потребен хируршки третман. За рано откривање на преканцерози на грло на матката постои скрининг метода ПАПАНИКОЛАУ тест (ПАП), која, откако е воведена значајно е намалена појавата на карцином на грло на матка. ПАП е едноставна, евтина, неинвазивна метода со која рано се откриваат промени на клеточно ниво на грлото на матката. Генијалноста на методата е во тоа што ги открива клеточните промени во стадиум кога пациентката не чувстува практично ништо, нема никакви знаци на болест. Има светски протоколи за тоа колку често треба да се прави ПАП тестот т.е. еднаш годишно или на 2 години. Јас практикувам, кај пациентки кои се во репродуктивен период од животот, да земам еднаш годишно.

КОЛПОСКОПИЈА Колпоскопија е неинвазивна метода со која гинекологот го визуелизара епителот на грлото на матката . Има

различни колпоскопски слики кои упатуваат во кои случаи треба да се направи биопсија за да се верификува и хистолошки дијагнозата. ПАП и Колпоскопија се комплементарни методи со кои, искусен колпоскопер, практично поставува сигурна дијагноза.

ХПВ ТИПИЗАЦИЈА Најчест причинител на ЦИН лезиите е хуман папилома вирус (ХПВ). Ги има многу типови кои се категоризирани во три групи - високо ризични вируси - потенцијално високо ризични вируси - ниско ризични вируси. Покрај ЦИН лезии ХПВ може да е предизвикувач на кондиломи (брадавици) низ вулвата и вагината. Типизацијата се работи по ПЦР метода, а матерјалот се зема со браш четкица и се става во специјален медиум.

ТРЕТМАН ЦИН лезиите и ХПВ се лекуваат на следниов начин: Основно е да се подигне имунитетот на пациентката за да може да се избори организмот и да го совлада вирусот. За таа цел се даваат витамини, минерали и антиоксиданси. Истовремено, пациентката се треира и локално, со

‫ڒڍڊڑڍ‬

медикаменти во форма на вагиналети. Локалните промени, кондиломите се отстрануваат со вапоризација. Во Неуромедика располагаме со најсовремена апаратура за вапоризација и вршиме потполно отстранување на кондиломите. На крај да заклучиме, пациентка која редовно оди на гинеколог еднаш годишно, со скрининг методите за рано откривање на преканцрозите на грлото на матката, нема да дозволме никогаш да дојде до стадиум на карцином на грлото на матката. Во гинеколошко - акушерската амбуланта во Поликлиника НЕУРОМЕДИКА може да се извршат следниве медицински услуги: 1. ПАП тест, резултат за 24 часа 2. ВИДЕО Коплпоскопија 3. Биопсија на грло на матка 4. Вагинално ЕХО 4Д 5. Третман на ЦИН лезии 6. Третман на кондиломи 7. Полипектомија 8. Стерилитет 9. Контрацепција 10. Пункции на цисти 11. Рано откривање на бременост 12. Следење на бременост 13. ЕХО 4Д и колор Доплер 14. Скрининг на аномалии (Даунов синдром) 15. Приска тест


ДОДЕЛЕНИ 10 СТИПЕНДИИ НА

НАЈУСПЕШНИТЕ СТУДЕНТИ ОД МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ На 24.12.2014 во Деканатот на Медициснки факултет - Скопје Д- р Емил Угриновски - Генерален менаџер на Неуромедика, ги додели стипендиите на најдобрите студентите од медицинските факултети. Целта е со стипендиите да се мотивираат студентите да продолжат со успешното едуцирање и со тоа Р. Македонија константно да добива високо квалитетен медицински кадар. „Tокму овој млад стрчен кадар може понатаму да има приоритет при вработување кај нас, бидејќи ние сме институција која константно бара квалитетен кадар. Приоритет имаат високо позиционираните кадри од Медицинските факултети кои ќе можат да ја градат кариерата во Р. Македонија“ изјави Д-р Емил Угриновски.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڔڍڊړڍ‬

àÓËÛäåÓÝàÓåãÓÔáåàÛÝ ЗА ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2014 г. Е СПЕЦ. ДР ТОНИ ТАЛЕСКИ  ОРТОПЕД

Д-р Тони Талески собра најмногу гласови од своите колеги, најпозитивни критики од манџментот и најважно огромно задоволство од неговите пациенти кои преку анкета и пофалби го оценуваат со највисоки оцени, според ова е прогласен за најистакнат работник за втората половина на 2014г. Д-р Талески е специјалист ортопед и Лиценциран вештак по ортопедија и трауматологија. Специјализaцијата по ортопедија ја завршува во 2006 година на Медицинскиот факултет во Скопје и започнува со работа во Општата болница во Прилеп, каде останува до 2010 г. Од 2010 г. Д-р Талески е дел од тимот на Неуромедика, каде што успешно продолжи да ја развива медицинската пракса и желба за постојано усовршување. Д-р Талески во изминатите години со особен жар и високи етички принципи пристапува кон пациентите - ставајќи го како императив нивното подобро здравје. Непосреден, насмеан, ведар никогаш не се штеди себе, и своето професионално знаење да го става во служба на заштита

на здравјето и лекувањето на пациентите. Меѓу колегите за кратко време успеа да стекне ниво на висока почит и углед, заради неговата спремност секогаш излегува во пресрет за решавање на некоја медицинска дилема или каква било помош, а неговата дружељубивост и ненаметливост го прави да биде омилен меѓу персоналот.

Како награда за вложениот труд, менаџментот на Неуромедика му додели на Д-р Талески пофалница и викенд во Охрид во вила Св. Ѓорѓи. Искрено му го честитаме изборот за најдобар работник и му посакуваме успех во остварување на уште поголеми професионални достигнувања.

e e f f Co

е Нескаф . ден 50

2 Go

Мак и Еспр јато е Капу со чино 40 ден.

Кафе за носење и достава 02 615 3507

Партизански одреди 42

coffeedreammk


ØÞØÝåãáßÛáàØÕãáÖãÓçÛËÓ ”ØßÖ×ûěóöĀāĄąûýó

Спец. Д-р Илија Здравков Невролог

ШТО Е ЕМГ?

Електромионеврографијата или едноставно ЕМГ е електродијагностичка метода која ja испитува функцијата на нервите и мускулите. Сите нерви и мускули во телото на човекот работат преку пренос на информации и сигнали по електричен пат, а ЕМГ овозможува мерење на нивната функција, затоа што има можност да ги регистрира електричните сигнали кои се произведуваат во телото.

ЗОШТО СЕ ПРАВИ ЕМГ? Со ЕМГ може да се постави дијагноза при:

- Болести на р´бетниот мозок; - Болести на р´бетниот столб (спондилоза, ревматски промени, дискус хернија и др). Оштетувања кои доведуваат до притисок на р´бетниот мозок и нервите кои од него излегуваат. Овие болести се многу чести и главна одлика им е болка - во пределот на половината која се шири кон нозете; - Болести на периферните нерви (поединечни оштетувања на нерви, на пр. при повреда и невропатии - оштетување на поголема група на нерви, како во случајот на дијабетична полиневропатија; - Мијстенија гравис; - Болести на мускулите). ;

кер или други метални делови известете го докторот. Исто така задолжително кажете доколку земате терапија за циркулација или против тромбоза (аспирин, клопидогрел, синтром и др.). - Не заминувајте на снимање доколку имате покачена телесна температура. - Известете го докторот доколку имате некоја хронична инфективна болест.

КАКО СЕ ИЗВЕДУВА ДИЈАГНОСТИКАТА СО ЕМГ?

ЕМГ дијагностиката се состои од два дела: - Првиот дел е наречен неврографија и со него се снимаат ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД поединечните нерви на рацете ДА ПРАВИТЕ ЕМГ? и нозете. Снимањето се врши со Пред да бидте упатени на ЕМГ, потребно поставување на електроди на е да имате направено претходни испиВашата кожа, односно лепенки, тувања по што со посебен дел од апаратот се започнува со стимулација - снимки на р´бетниот столб, аналина нервот. Преку ова снимање за на крв и др. докторот е во состојба да процени - На денот на снимањето консумисо колкава брзина Вашите нерви рајте храна и пијалоци како што спроведуваат сигнал и дали тоа тоа го правите тоа секој ден. спроведување е нормално или - Не ставајте креми на рацете и нонекаде постои пречка. зете. - Доколку имате вградено пејсмеј-

- Откако ќе заврши ова снимање, се започнува со вториот дел, кога со стерилна, мала и тенка игла се боцкаат одредени мускули, а од Вас докторот бара да вршите одредени движења со раката или ногата. За да соработувате полесно со докторот слушајте го звукот од апаратот кој се добива директно од Вашиот мускул, а се пренесува од иглата. Со ова снимање се испитува состојбата на мускулот. Целата постапка на ЕМГ снимањето трае од 30 до 40 мин. Во одредени случаи ако е потребно, трае и подолго.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڌڎڊڋڎ‬

МЕДИЦИНСКОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

И САНИТЕТСКИ ТРАНСПОРТ Неуромедика во 2014 година реализира: - 340 транспорти во земјата и странство - 220 медицински обезбедувања на спортски натпревари - 43 медицински обезбедувања на настани - 1340 домашни посети

НАЈСОФИСТИЦИРАНИ, БЕЗБЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО

NATALITY

TRANQUILITY

Зачувување на матични клетки од крв и ткиво од папочна врвца

Најточен неинвазивен пренатален ДНК тест

3 CryoSave е најискусна, најсигурна и технолошки најнапредна банка за матични клетки во Европа повеќе од 14 години 3 Зачувани над 300 000 и ослободени 15 примероци за терапија 3 Највисоки стадарди за лабораториите: AABB, WHO: GMP, FAMHP, SWISSMEDIC и ISO 9001: 2008 3 Сепарација на матичните клетки и редукција на волуменот 3 Затворен и автоматизиран систем на обработка на примерокот

3 Брз и најсигурен тест од венска крв од мајката за рано откривања на Трисомија 21 (Даунов синдром), Трисомија 13 и 18, абнормалности на половите хромозоми како и полот на детето 3 Се изведува со најсупериорна американска технологија Ilumina светски златен стандард за NIPT 3 Врвно опремена лабораторија во Швајцарија со најстроги стандарди за квалитет CLIA/CAP со што гарантира најточни и најбрзи резултати 3 Највисока сензитивност >99,9 % и највисока специфичност >99,8 %

VERITY Тест за окривање на 111 метаболни нарушувања од урина 3 Verity анализира 250 метаболити од урината на детето 3 Ја користи најнапредната достапна технологија за скрининг на новороденчиња: GC/MS 3 Може да се направи од 2от ден од раѓањето се до 5 годишна возраст 3 Дијагностицирање на 111 вродени метаболни нарушувања 3 Навремено откривање е клучно за правилно лечење на детето и избегнување на физичка или ментална ретардација 3 Болеста може веднаш да почне да се лекува од страна на вашиот доктор

Повеќе информации за услугите на холдинг-групација Esperite ќе добиете во компанијата Би-МЕК, ексклузивен претставник за Македонија ул. Јуриј Гагарин бр.31 б • тел 02 3296 990 • дежурен тел. 24/7 + 389 71 389 717


Ýóýā÷óĄøúóċąûąûąø

á×äØÝäæÓÞàá âãØàáäÞÛÕÛåØ ÛàçØÝéÛÛ

Прим. Др. Мирослав Спасовски специјалист дерматовенеролог

Сексуално преносливите инфекции се во експанзија. За тоа не можеме да ја обвиниме модернизацијата, но можеме урбанизацијата. Зошто е тоа така? Затоа што луѓето во градовите имаат повеќе слободно време, односно повеќе време за дружење. Нормално, дека тоа дружење носи и повеќе сексуални контакти, едни меѓу други и почесто менување на партнерите.

Еден од клучните проблеми за проширување на сексуално преносливите инфекции се во адолесцентниот период, познат како период на душевно созревање на младите, после пубертетскиот стадиум кога хормонално се случува ерупција. Факт е, дека во нашата средина недостасува соодветно сексуално воспитание и образование. Исто така, недостасуваат валидни и точни информации од луѓе кои што се компетентни да го промовираат тоа. Секако дека на интернет може да прочитате многу на оваа тема, но каде е вистината во овие куп информации? Младите се постојано на интернет, читаат и се интересираат што е тоа кламидија, што е тоа гонореја, потоа ХПВ - инфекција, што е сида, сифилис... Меѓутоа, ние како медицинари, треба добро да се замислиме како сите тие податоци да ги спакуваме во еден систем и да ги пренесеме на младата популација. Факт е дека од година во година расте процентот на сексуално преносливите болести. Најчести причини

тел. 070336161 • www.vilasvetigorgi.mk

за тоа се падот на квалитетот на животот, пад на имунитетот, при што се ослободува едно огромно поле на вирусите кои што стануваат доминантни причинители на сексуално преносливите болести. Еве, најдоминантна од сите е кламидијата. Тоа е вирус , кој постојано се шири и тоа без симптоми, а последиците се гледаат подоцна кога се појавува стерилитет меѓу машката и женската популација. Тоа е вирусна инфекција што ги разорува репродуктивните канали и нема сперматогенеза, нема плод на јајцеводите и жената не може да остане плодна. Можеме да потврдиме, дека се повеќе, човекот работи на своја штета и тоа им дава повеќе потенцијал на вирусите. Покрај кламидијата, Хуман Папилома Вирусот - ХПВ исто така е во една експанзија, лесно се шири, а се манифестира со промена на кожата, подоцна може да се продуцира во карцином на матката или на структурата на пенисот. Тоа се две најеклатантни вирусни инфекции, кои што во моментов се најактуелни. ХПВ- вирусот може да се препознае, се појавуваат брадавици, кондиломи кои се видливи и се добар индикатор дека ХПВ постои и се всадил во организмот. Инаку, овој вирус многу се менува, прилагодува и не може да остане непрепознаен. Освен на кожата, се јавуваат папиломи на дигестивниот систем, крварење, значи кај овој вирус дали е брадавица, папилом или ние го викаме мало туморче, може да се види и да се реагира веднаш. За да се заштитиме од сексуално преносливите болести мора да постои едукативен процес на таа тема, за да знаат младите како да се заштитат. Треба да им се посочи што е тоа кламидија, што е ХПВ, потоа како тие органели живеат во нашето тело, дека не треба адолесцентите


прерано да влегуваат во сексуални односи. Исто така, мора да се внимава на хигиенските навики, да се инсистира на интимната хигиена. Во делот со образованието, треба да им се каже за употребата на кондоми и таквите вештини треба слободно да се промовираат. Потоа, мора да се објасни дека најризични се оние нови партнери, практично во опасност се оние личности кои секогаш одат со нов партнер, не размислувајќи дека тие со себе носат инфекција и ја шират. Треба да се зборува на таа тема за да се подигне свеста. За да се лекува кламидијата првин мора да се детектира, таа брзо се лекува со антибиотик, кој е доста ефикасен. Кај ХПВ вирусот лекувањето оди потешко, затоа што тој мутира. Тој е високоваријабилен, посебно кај женската популација и мора да се направи Пап тест, бидејќи таму е најризичната зона. За кондиломите, папиломите што се појавуваат има течен азот, се премачкуваат и веднаш паѓаат. Исто така, има и креми кои го подигаат имунолошкиот систем,таквите креми го елиминираат и чистат зафатеното ткиво. Херпес гениталните инфекции исто така се вирус, кај него се појавуваат симптоми, на местото на инфекцијата настанува печење, болка, црвенило и од него истекуваат меурчиња како гроздови. Лошото кај овој вирус е што по лекување со антивирусна терапија, со пад на имунитетот тој може повторно да се

обнови. За негово лекување постои антивирусна терапија која се нанесува локално. Трихомонас вагиналис се паразитни инфекции кои најчесто се појавуваат во вагиналната слузница и релативно се чести непријатели на женската популација. Создаваат еден зеленкаст исцедок со непријатен мирис на риба. Сепак, со вагиналети брзо се смирува и добро е тоа што нема компликации. Сифилисот е бактерија, најчесто пренослива во последниот век. На времето немало терапија за неа, немало доволно хигиенски услови и затоа постоеле големи епидемии на сифилис. Таа бактерија е прилично разорна, ги напаѓа гениталиите, па влегува во циркулацијата и ги напаѓа сите внатрешни органи. Со воведувањето на антибиотската терапија, епидемијата е контролирана, сега може да се забележи во оние земји со лош социо економскиот статус, каде што нема услови за хигиена. Сега за сега, тоа е Африка и некои делови од Азија, каде што многу девојки работат како проститутки, ги држат во мизерни услови, во разни хотели и кај нив најчесто се забележува појавата на оваа бактерија. Најчести симптоми на сифилисот е раничка на гениталиите, на пенисот на мажите, а кај жената на усните, тие ранички се тврди, но не се болни. При инфекција или кога пациентите ќе забележат ваква раничка мора да се јават кај дерматовенеролог, за да им се даде терапија, ако се пропушти тоа, може да влезе во циркулацијата и да се прошири во телото, срцето, јетрата. Ширењето се манифестира во вид на осип или сипаници по кожата, што докажува дека е во напредна фаза и се лекува со ефикасни антибиотици. Од овие сексуално преносливи болести најзасегнати се хомосексуалците, проститутките, наркоманите.


äÝáÞÛáÚÓ ûþûĄąăóĀûĊĀā ûĄýăûõĆõóĝøĀó ă‡ôøąāą

Спец. Д-р Тони Талевски специјалист по ортопедија

Едно од почестите манифестации на развојните заболувања на р´бетот во период на забрзан раст (пред и во периодот на адолесценција до завршувањето на скелетниот раст) е сколиозата. Сколиозата како ентитет претставува искривување на р´бетот во страна, со ротација на прешленските тела по надолжната оска и торзија (увртување) на р´бетот. Описното значење на ротацијата е увртување на р´бетот околу надолжната оска, а торзијата значи увртување на еден дел од прешленот спрема друг. Кај сите облици на сколиози постои опасност од зголемување на испакнатоста на кривината, особено во периодот на забрзан скелетен раст. Оттука произлегува значењето на раната дијагностика на искривувањата на р´бетот со цел правовремено отпочнување со процедури за зајакнување на мускулатурата на грбот или превентивно спречување на зголемување на деформитетот, поради неправилна постура (исправеност) во секојдневни навики и активности.

Вообичаена поделба на искривувањата на р´бетот во страна е на функционални (неструктурни) и структурни сколиози. 1. Кај неструктурните сколиози најчесто постои неизбалансираност на мускулатурата од двете страни на р´бетот, па затоа истите се нарекуваат и сколиотично држење. Кај овој тип на сколиози не постојат анатомски пореметувања. Сколиоточното држење може да биде условено од повеќе фактори кои доведуваат до дисбаланс на паравертебралната мускулатура (задната мускулна ложа на р´бетот). Ваквите сколиотични држења се среќаваат при инегалитет на долните екстремитети (кога постои разлика во должината на долните екстремитети) при што, поради денивелација на карлицата, доаѓа до функционално искривување на р´бетот во страна. Исто така при болни вертеброгени синдроми поради дисбалансот предизвикан од мускулен спазам на едната страна на р´бетот, често пати се среќава сколиотично држење. Кај ваквите неструктурни сколиози не е потребен посебен третман, но истите треба да се следат заради одржување на мобилноста на мускулно -лигаментарниот апарат на р´бетот. Од другите причини за појава на сколиотично држење чести се деформитетите на колковите како оптеретувачки зглобови, дискалните хернии во мобилниот слабински дел од р´бетот и кај акутните ревматолошки заболувања. За неструктурните сколиози, кои се најчесто од времен карактер, постои правило дека истите се нормализираат со отстранување на причината поради непостоење на анатомски деформитет на р´бетот односно на прешлените.

2. Стуктурните сколиози етиолошки се делат на конгенитални (вродени) и стекнати. Истите се со анатомска промена на р´бетниот столб, зглобните компоненти, лигаментите или паравертебралните мускули. Кај вродените сколиози, кои се најчесто резултат на пореметување во ембриогенезата, постојат и пропратни аномалии на други органски системи и истите во последно време се најретко застапени поради следењето на плодот во тек на бременоста со софистицирани дијагностики и рана детекција на вродените аберации. На возраст до една година, односно до проодување, целиот р´бет завзема положба на свитканост, со тек на време добива своја посебна


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

физиолошка физиономија поради цервикалната лордоза (вратната кривина со испакнување кон напред), торакалната кифоза (грбната кривина со испакнување кон назад) и лумбалната лордоза (слабинската кривина со испакнатост кон напред). Гледан од позади, р´бетот нормално треба да изгледа како надолжна права линија, поради симетричната поставеност на р´бетните прешлени еден врз друг кои се со квадратеста форма, а зглобните стабилизатори и лигаменти ја одржуваат нивната пасивна стабилност. Паравертебралната мускулатура (мускулите од двете страни на р´бетот во задна ложа), претставува додатен активен стабилизатор при исправеност на телото и движења во наведнување и странично свиткување на р´бетот. Кај сколиозите причинителот треба да се бара во еден од овие елементи кои го градат р´бетот и ја одредуваат неговата фукционалност во целост, како единствен орган по цела должина на телоток, од главата до тртната коска.

Клинички знаци за детекција на сколиозите На инспекција при исправен став на рамна подлога со провиснати дланки се воочува нееднаква висина на двата рамени појаси, и денивелација на рамениот појас спрема карлицата, исто така кај клинички манифестни сколиози се детектира нееднакво развиена мускулатура со различна поставеност на висината на лопатките од задната страна на телото и со асиметрија на просторот помеѓу провиснатите раце и телото. Од клиничките знаци најчест се применува т.н. bending test (тест на претклон) при кој од стоечки став, испитаникот се наведнува према напред со слободно висечки раце, со овој тест од позади се забележува испакнатост на едната страна на ребрената грба (гибус), која секогаш се наоѓа на страната на конвекситетот (искривувањето) на сколиотичната кривина. Ако при тест на претклон, асиметријата на рбетот исчезнува при стоечки исправен став, тогаш станува збор за сколиотично држење (неструктурна сколиоза). За прецизно одредување на сколиозите се применува панорама на р´бет, како стандардна радиографска метода, со рентген снимка по цела должина на р´бетот во две рамнини, на која пре-

цизно и радиолошки се одредуваат аглите на закривувањата на нормалните физиолошки кривини, односно се мерат отстапувањата од нормалните кривини.

Симптоми Кај значително недеформантните сколиози болка и дискомфорт во предел на гибусот (искривувањето каде постои мускулен дисбаланс) не е карактерисична клиничка симптоматологија, но се тек на време поради нееднаквиот распоред на оптеретувањата врз р´бетот постојат болни вертеброгени синдроми, особено во средна и напредна возраст, заради започнување на предвремена дегенерација на интервертебралните дискови во мобилните сегменти на р´бетот (вратниот и слабинскиот дел од рбетот).

Лекување Најчесто поради рана детекција на сколиотичните држења во период од училишна возраст, кај деца со неправилна постура (став), се применуваат кинезитераписки процедури кои се пропратна терапија и кај деформитети кои се со конзервативен третман на лекување. Превземањето на превентивни мерки за спречување на деформитетот на р´бетот е од суштинско значење, особено во период на забрзан скелетен раст (адолесценција), со редовно следење од страна на ортопед и специјалист по физикална медицина и рехабилитација, со укажување на корективни навики во секојдневните активности и изготвување на поединечни вежби за зајакнување на ослабената мускулатура при мускулниот дисбаланс. Кинезитерапевтските третмани покажуваат дека е можно постигнување на позитивен баланс на мускулатурата преку одредување на индивидуални

‫ڐڎڊڏڎ‬

вежби за дишење и корекција на ставот во стоење, седење, создавање на навики за истегнување на скратените мускули, вежби за јакнење на поодделни групи на мускули, со посебни програми за вежби во вода и пливање. Вежбите се одредуваат во зависност од возраста на пациентот, неговата кондициона подготвеност и се разбира степенот на сколиоза. Според досегашните искуства спортувањето и практикувањето на вежби се со неспорна медицинска вредност. Спортувањето е метода на избор кон која треба да насочуваат и родителите од рана возраст кај децата, со цел да се превенираат состојби со искивување на р´бетот. Особено што во школска возраст постои висок процент на застапеност на сколизои и сколиотични држења поради инактивитетни навики, долг тајминг на седење во школска клупа и зголемена употреба на домашен компјутер, што го пасивизира детето во седечка положба со консеквентен дисбаланс на мускулатурата од грбот. Од конзервативните методи на спречување на искривувањата се користат ортози за пасивна стабилизација во корективна положба на телото (р´бетот), од типот на еластични или ригидни корсети. Хируршкото лекување е резервирано за напредни сколиози со исклучителна деформација на р´бетниот столб по поставена индикација од страна на лекар оператор. Спец. Д- р Тони Талевски извршува ортопедски прегледи, со најсовремена медицинска апаратура (магнетна резонанца, компјутерска томографија, рентген), поставува дијагоза и третман на ортопедски проблеми и извршува домашни посети на пациенти.


НЕУРОМЕДИКА НА САЕМОТ ВО КОСОВО НЕУРОМЕДИКА беше учесник на саемот за медицина, стоматологија и фармација Medikos 2014 во Косово, Приштина. Саемот беше доста посетен од лица кои работат во здравствениот сектор и секако заинтересирани

МEDIKOS 2014 граѓани. Neuromedica беше единствен претставник од Р. Македонија и остави одличен впечаток на Саемот, при што доби Сертификат - Признание за редовен учесник. На саемот покрај претставувањето на услугите и

можностите кои ги нуди Neuromedica, учество земаа и нашите еминентни доктори Проф. Д- р Методи Чепреганов и Прим. Д- р Добрила Андоновска со стручни медицински предавања.


ಯಠರಲಭಥರ‫ٻ‬ಭಠ‫ٻ‬ಢಠಸಥಲಮ

‫ڒڎڊڑڎ‬


УЧЕСТВО НА САЕМОТ ЗА ДЕЦА 2014

Neuromedica беше покровител и учесник на Саемот за деца, кој се одржа од 2023 Ноември во Skopje City Mall. На саемот NEUROMEDICA беше присутна со своја медицинска екипа, предводена од доктор педијатар кој вршеше контролни прегледи на децата.


РЕКЛАМА


‫ۇڼۏۄۋێۊڣ‬

Партнер на Вашето здравје бр. 1  

Партнер на Вашето здравје бр. 1

Партнер на Вашето здравје бр. 1  

Партнер на Вашето здравје бр. 1

Advertisement