Page 1

Temeljem članka 28. stavka 8. i članka 118. stavka 2. podstavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12 i 86/12.) i članka 39. Statuta OSNOVNE ŠKOLE GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVAC, Školski odbor na prijedlog ravnatelja i uz mišljenje Vijeća roditelja donosi na 41. sjednici održanoj 27. 09. 2012. godine

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2012./2013. ŠKOLSKU GODINU

Đurđevac, 27. rujna 2012.


SADRŽAJ 1. PODACI O UVJETIMA RADA ............................................................................................... 5 1.1. Podaci o upisnom području ...................................................................................................... 5 1.2. Unutarnji školski prostori ......................................................................................................... 5 1.3. Školski okoliš ........................................................................................................................... 6 1.4. Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................... 6 1.4.1. Knjižni fond škole ................................................................................................................. 6 1.5. Plan obnove i adaptacije ........................................................................................................... 6 2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U ... 7 2012./ 2013. ŠKOLSKOJ GODINI ............................................................................................... 7 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima .................................................................................. 7 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ..................................................................................... 7 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave .................................................................................. 7 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima .......................................................................... 10 2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima .................................................... 10 2.2. Podaci o ostalim radnicima škole ............................................................................................ 10 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole .............................................. 12 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave .......................................................... 12 2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ....................................................... 13 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole ........................................ 16 2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ................................................................ 16 3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA..................................................................................... 17 3.1. Organizacija smjena ............................................................................................................... 17 3.2. Godišnji kalendar rada................................................................................................................ 17 3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela .............................................................................. 18 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada...................................................... 20 3.3.2. Nastava u kući......................................................................................................................... 20 4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO- .......... 21 OBRAZOVNOG RADA ............................................................................................................. 21 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................... 21 4.1. 1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima u PŠ........ 22 4.1. 2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete po razredima u PP...................... 23 4.1. 3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za učenike na stupnju umjerene MR ............................ 23 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada....................... 24 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ............................................................ 24 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka, Matična + PŠ................ 24 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave engleskog jezika ............................... 24 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkog jezika.............................. 25 4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike ...................................... 25 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ......................................................... 25 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave............................................................ 26 4.3. Obuka plivanja ....................................................................................................................... 26 5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA27 5.1. Plan rada ravnatelja ................................................................................................................ 27 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga .................................................................................. 29 2


5.3. Plan rada stručnog suradnika psihologa..................................................................................... 35 5.4. Plan rada stručnog suradnika logopeda...………………………………………………………40 5.5. Plan rada stručnog suradnika knjižničara………….………………………………………….. 45 5.6. Plan rada tajnika ..................................................................................................................... 48 5.7. Plan rada računovođe i knjigovođe............................................................................................ 52 5.8. Plan rada školskog liječnika ................................................................................................... 56 6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ............................................ 58 6.1. Plan rada Školskog odbora ..................................................................................................... 58 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................... 58 6.3. Plan rada Razrednog vijeća .................................................................................................... 58 6.4. Plan rada Vijeća roditelja ....................................................................................................... 59 6.5. Plan rada Vijeća učenika ........................................................................................................ 59 7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ...................................... 59 7.1. Stručno usavršavanje u školi................................................................................................... 59 7.1.1. Stručna vijeća ...................................................................................................................... 59 7.2. Stručna usavršavanja izvan škole ............................................................................................ 61 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini .......................................................................... 61 7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini .............................................................................. 61 7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja ........................................................................ 61 8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG . 62 RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ................................................................... 62 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .............................................................................................. 62 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika .............................................................................. 63 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole ....................................... 63 8.4. Školski preventivni programi.................................................................................................. 64 9. GRUPE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ...................................................................... 82 10. PLAN NABAVE I OPREMANJA ........................................................................................ 83 11. PRILOZI .................................................................. Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

3


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Adresa sjedišta škole: Županija: Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: Internetska adresa: Šifra škole: Matični broj škole: OIB: Upis u sudski registar (broj i datum):

OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVAC

Ravnatelj škole: Zamjenik ravnatelja: Voditelji područnih škola:

Marijan Vinković Nikola Vuković Olga Lazar, PŠ Budrovac Marija Šimunić, PŠ Čepelovac Nada Petrović, PŠ Mičetinac Senka Zobunđija, PŠ Sirova Katalena Katica Bratanović, PŠ za učenike s teškoćama Područna škola Budrovac, Školska 7, 893-066 Područna škola Čepelovac, Planinska 86 , 893-057 Područna škola Mičetinac, Mičetinac 69, 280-665 Područna škola Sirova Katalena, Sirova Katalena bb, 893-475 Područna škola za učenike s teškoćama, Kralja Tomislava 3, Đurđevac; 812-076

Nazivi , adrese i telefonski brojevi područnih škola:

Broj učenika: Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: Broj učenika s teškoćama u razvoju: Broj učenika putnika: Ukupan broj razrednih odjela: Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj školi: Broj razrednih odjela RN-a: Broj razrednih odjela PN-a: Broj smjena: Početak i završetak svake smjene: Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: Broj učitelja razredne nastave: Broj stručnih suradnika i ravnatelj: Broj ostalih radnika: Broj nestručnih učitelja: Broj pripravnika: Broj mentora i savjetnika: Broj voditelja ŽSV-a: Broj računala u školi: Broj specijaliziranih učionica:

Đure Basaričeka 5D, 48350 Đurđevac Koprivničko-križevačka županija 048 812-414; 814-063; 814-520 048 812-414

os-grgura-karlovcana@kc.t-com.hr http://www.os-gkarlovcana-djurdjevac.skole.hr

06-023-001 1439448 01375465233 Broj: Tt-09/871-2

Datum: 3. rujna 2009.

726 351 375 38 prilagođeni + 40 posebni program 107 41 31 10 20 21 2 Prva smjena (08.00-13.15), druga smjena (11.40-16.55)

80 38 20 5 17 3 3 8 1 42 6 4


Broj općih učionica: Broj športskih dvorana: Broj športskih igrališta: Školska knjižnica: Školska kuhinja:

20 1 2 1 1

1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom području

Upisno područje OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac obuhvaća grad Đurđevac i prigradska naselja Sirova Katalena, Čepelovac, Budrovac, Mičetinac, Severovci i Grkine. Prometna povezanost je dobra za učenike koji se prevoze posebnom školskom linijom.

1.2. Unutarnji školski prostori (Matična škola)

Funkcionalnost školskog prostora (broj klasičnih učionica, specijaliziranih učionica, knjižnice, informatičke učionice), opće opreme te eventualne teškoće u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadaća i programa kojima su uzrok prostorni uvjeti ili oprema, što bitno nedostaje u odnosu na normative u Pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Učionice

NAZIV PROSTORA

(klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Učionice - klasične Likovna kultura Glazbena kultura Kemija Fizika Tehnička kultura Informatika

Broj

4 3 3 4

Kabineti

Veličina Veličina Broj 2 um u m2 RAZREDNA NASTAVA

62,5 62,5 62,5 62,5

-

-

Oznaka stanja opremljenosti Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

2 2 2 2

2 2 2 2

2 1 1 2 2 2 2

2 1 2 2 2 1 2

PREDMETNA NASTAVA

6 -

62,5 -

1 1 1 1 1 1

62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

OSTALO Dvorana za TZK 1 1800 2 Produženi boravak Knjižnica 1 96,25 2 Dvorana za priredbe 1 105,49 Zbornica 2 65,5 3 Uredi (ukupno) 5 67,5 2 Blagovaona - učitelji 1 32,3 3 Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

2 2 -

5


1.3. Školski okoliš (Matična škola) Naziv površine

Veličina u m2

Ocjena stanja

5326 1000 300 6625

2 2 2

1. Sportsko igralište 2. Zelene površine 3. Park UKUPNO

1.4. Nastavna sredstva i pomagala Opremljenost škole nastavnim sredstvima i pomagalima (ocjena stanja i potrebe). Stanje

Standard

Audiooprema:

Nastavna sredstva i pomagala

28

3

Video- i fotooprema:

10

2

Informatička oprema:

42

2

Ostala oprema: Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole: Školska knjižnica Podaci o knjižničnom fondu: broj naslova za učenike i učitelje. Knjižni fond

Lektirni naslovi (I. – VIII. razred) Stručna literatura za učitelje

Stanje

Standard

2125+ 2804 ostalo 1525

1

UKUPNO

1 1

1.5. Plan obnove i adaptacije Što se preuređuje ili obnavlja

Krovište škole – matična škola Glavni ulaz u školu Nastavak zamjene stolarije Sanitarni čvor u PŠ Budrovac Sanitarni čvor u PŠ Mičetinac

Veličina u m2

1500 20 14 12

Za koju namjenu

Energetska učinkovitost Energetska učinkovitost Energetska učinkovitost Poboljšanje higijenskih uvjeta Poboljšanje higijenskih uvjeta

6


2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2012./ 2013. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave Red. Godina Ime i prezime Zvanje rođenja broj 1. Reza Kolomaz 1948. Nastavnik razredne nastave

Mentor savjetnik

Godine staža

-

41

2.

Nada Flamaceta

1951.

Nastavnik razredne nastave

-

40

3.

Marija Dautanec

1951.

Nastavnik razredne nastave

-

39

4.

Ljubica Vuković

1955.

Nastavnik razredne nastave

-

37

5.

Mira Budaj

1952.

Nastavnik razredne nastave

-

35

6.

Kamile Bućan

1955.

Nastavnik razredne nastave

-

33

7.

Željka Mihočka

1959.

Nastavnik razredne nastave

mentor

32

8.

Marija Šimunić

1960.

Nastavnik razredne nastave

-

30

9.

Nada Petrović

1963.

Nastavnik razredne nastave

-

27

10.

Vesna Šijak

1964.

Nastavnik razredne nastave

-

25

11.

Marijana Kralj

1965.

Nastavnik razredne nastave

-

22

12.

Olga Lazar

1967.

Nastavnik razredne nastave

-

21

mentor

12

-

11

-

7

-

2

13.

Zoran Vidaković

1976.

14.

Marijana Bušić

1979.

15.

Iva Sulimanec

1982.

16.

Senka Zobunđija

1987.

Diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura Diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik Diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta povijest Magistra primarnog obrazovanja

17.

Ivana Marić

1986.

Magistra primarnog obrazovanja

-

1

18.

Ana Mlinjarić

1986.

Magistra primarnog obrazovanja

-

1

19.

Sanja Flajs Vidaković

1973.

Profesor defektologije

mentor

15

20.

Maja Huzjak

1987.

Magistra edukacijske rehabilitacije

-

0

2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

1.

Josip Kosnica

1949.

2.

Antonela Carek

1975.

3.

Ivana Cvetković

1971.

Zvanje

Predmet(i) koji(e) predaje

Nastavnik hrvatskog jezika Profesor hrvatskog jezika i književnosti Profesor hrvatskog jezika i književnosti

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik

Mentor- Godine savjetnik staža

-

40

-

12

-

11 7


Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

4.

Vjekoslav Čordašev

1978.

5.

Ivana Topolčić

1985.

6.

Maja Mlinarić Horvat

1980.

7.

Ivan Grgec

1980.

8.

Darija Car

1985.

9.

Arijana Lenardić

1985.

10.

Maja Šalamon Nemet

1985.

11.

Marija Kljajić

1947.

12.

Jasmina Filipović Konjarek

1982.

13.

Tomislav Sinjeri

1985.

14.

Davor Šokec

1988

15.

Marica Vinković

1964.

16.

Katica Tomrlin

1974.

17.

Saša Senjan

1982.

18.

Bernarda Žibreg

1952.

19.

Nada Kožar

1956.

20.

Martina Lovrak Ivanov

1982.

Zvanje Profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti Profesor hrvatskog jezika i književnosti Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik Profesor njemačkog jezika i književnosti i diplomirani germanist i lingvist Nastavnik fizike i matematike Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika Diplomirani inženjer matematike Magistar primarnog obrazovanja Nastavnik povijesti i geografije Profesor povijesti i povijesti umjetnosti Profesor povijesti i geografije Nastavnik kemije i biologije Nastavnik kemije i domaćinstva Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlje

Predmet(i) koji(e) predaje

Mentor- Godine savjetnik staža

Hrvatski jezik

-

9

Hrvatski jezik

-

3

Engleski jezik

-

8

Engleski jezik

-

7

Engleski jezik

-

3

Engleski jezik

-

2

Njemački jezik

-

2

Matematika

mentor

42

Matematika

-

8

Matematika

-

2

Matematika

-

0

Geografija

-

25

Povijest

-

8

Povijest i geografija

-

4

Biologija

-

36

Kemija

-

34

Priroda

-

4

8


Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje

21.

Tomislav Potak

1980.

22.

Milan Kos

1959.

23.

Tomislav Franjić

1953.

24.

Barbara Zdelar

1954.

Nastavnik glazbe

25.

Danijel Domišljanović

1976.

Profesor tjelesne i zdravstvene kulture

26.

Đuro Tomrlin

1949.

Nastavnik fizičke kulture

27.

Davorka Hrženjak

1977.

28.

Nikola Mihočka

1983.

29.

Mladen Gorupić

1962.

Diplomirani informatičar Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika Diplomirani teolog

30.

Jelica Mrak

1973.

31.

Sanja Vlah Maznik

32.

Branko Maznik

33.

Katica Bratanović

Mentor- Godine savjetnik staža

Fizika Tehnička kultura Likovna kultura

-

7

-

25

-

36

Glazbena kultura Tjelesna i zdravstvena kultura Tjelesna i zdravstvena kultura

-

34

mentor

11

-

37

Informatika

-

11

Informatika

-

4

Vjeronauk

-

20

Diplomirani kateheta

Vjeronauk

-

13

1983.

Diplomirani kateheta

Vjeronauk

-

4

1981.

Diplomirani kateheta

Vjeronauk

-

4

1950.

Profesor fizike Diplomirani inženjer prometa Nastavnik likovne umjetnosti

Predmet(i) koji(e) predaje

Profesor defektologije

34.

Karmela Vukelić

1952.

Profesor defektologije

35.

Irena Kovačić

1980.

36.

Maja Matić

1987.

37.

Janja Lešćan

1987.

Profesor rehabilitator Magistra primarnog obrazovanja Magistra edukacije kroatologije

Matematika 5., 6., 7. i 8.r. Tehnička kultura 7., savjetnik 8.r., Likovna kultura 5., 6.r., Priroda 7. i 8.r. Hrvatski jezik 5., 6., 7. i 8.r. Tehnička kultura 5., 6.r., Prirodadruštvo 5., 6.r., Društvo 7. i 8.r.

39

-

35

rehabilitator

-

9

rehabilitator

-

0

rehabilitator

-

0

9


2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

1.

Marijan Vinković

1955.

2.

Nikola Vuković

1966.

3.

Danijela Hodalić

1979.

4.

Božica Sobota

1957.

5.

Nataša Švaco

1969.

Zvanje

Prvostupnik inženjer politehnike Profesor pedagogije Diplomirani psiholog-profesor Profesor logoped Diplomirani bibliotekar

Radno mjesto

Mentorsavjetnik

Godine staža

Ravnatelj

-

31

Pedagog

savjetnik

21

Psiholog

-

0

Logoped

mentor

30

Knjižničar

-

15

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima Red. broj

1.

Ime i prezime pripravnika

Maja Huzjak

Godina rođenja

Zvanje

Radno mjesto

Pripravnički staž otpočeo

1987.

Magistra edukacijske rehabilitacije

Edukatorrehabilitator

03.09.2012

Sanja Flajs Vidaković

1981.

Profesor fizičke kulture

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

17.09.2012

Đuro Tomrlin

1979.

Diplomirani psihologprofesor

Psiholog

18.09.2012

Mirjana Skukan

Lidija Martinčić 2.

3.

(Ugovor o stručnom osposobljavanju)

Danijela Hodalić

Ime i prezime mentora

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje

Radno mjesto

Godine staža

1.

Darija Dautanec Jančijev

1974.

Upravni pravnik

2.

Martina Kokša

1983.

Magistra ekonomije

3.

Nada Matić

1956.

Ekonomski tehničar

Voditelj računovodstva Računovodstveni referent

4.

Vlado Fuček

1965.

Strojobravar

Ložač

25

5.

Zvonimir Šiptar

1966.

Vatrogasni tehničar

Domar

25

6.

Sanja Filipčić

1977

Kuhar

Kuharica

16

7.

Silvija Čorba

1977.

Kuhar

Kuharica

16

8.

Branka Bedeković

1983.

Kuhar

Kuharica

5

9.

Marija Hrpalo

1954.

Završena osnovna škola

Spremačica

25

10.

Štefica Marić

1959.

Završena osnovna škola

Spremačica

30

11.

Ljiljana Zvonar

1961.

Završena osnovna škola

Spremačica

26

Tajnik

6 7 37

10


12.

Tanja Čižmeković

1973.

Završena osnovna škola

Spremačica

19

13.

Ivanka Golubić

1977.

Kuhar

Spremačica

12

14.

Mirjana Fuček

1969.

Završena osnovna škola

Spremačica

16

15.

Ljubica Đurinović

1968.

Kuhar

Spremačica

23

16.

Danijela Škrinjar

1983.

Kuhar

Spremačica

5

17.

Irena Martinčić

1977.

Trgovac

Spremačica

10

11


2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole Zaduženje u satima neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima tjedno. 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave Red. broj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Ime i prezime učitelja

Marijana Bušić Iva Sulimanec Ljubica Vuković Marijana Kralj Mira Budaj Marija Dautanec Vesna Šijak Zoran Vidaković Nada Flamaceta Ivana Marić Željka Mihočka Kamile Bućan Reza Kolomaz Ana Mlinjarić Olga Lazar Marija Šimunić Nada Petrović Senka Zobunđija Sanja Flajs Vidaković Maja Huzjak

Razred

1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 1. – 3. 1. – 3. 1. – 3. 2. – 3. 2. – 4. 1. – 3.

Redovna Rad Dopunska nastava razrednika nastava

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 16 16 16 16 20 20

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Dodatna nastava

INA

Ukupno neposredni rad

Ostali poslovi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17

UKUPNO Tjedno Godišnje

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

12


2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave R. br.

Ime i prezime učitelja

1. 2. 3. 4.

Josip Kosnica Ivana Cvetković Ivana Topolčić Antonela Carek Vjekoslav 5. Čordašev

6.

Maja Šalamon Nemet

Predmet koji predaje

Razred nik

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik

Njemački jezik

6.

7.

8.

5e 6c 7c

e -

ab cd cd

b -

ab cd bd

18 9 18 18

-

2 2 2

1 1 1

2 1 1 1

1 1 1

22 12 23 23

2 2 2 2

16 6 15 15

-

40 20 40 40

2088 1044 2088 2088

-

cd

-

a

-

14

-

-

1

1

-

16

-

16

-

32

1492

-

Izb. 4.r. Izb. 5.r. 2. gr.

bc

Izb. 7.r.

Izb. 8.r.

6

12

-

1

1

2

22

-

18

-

40

2088

2.cd 3.abc 4.abc

R. n. 6.a Izb. 6.bc

-

-

19

2

2

-

-

-

23

2

15

-

40

-

-

ab cd

21

-

2

-

1

-

23

2

15

-

40

2088

d

-

-

22

-

2

-

-

-

24

2

15

-

41

2158

B, Č, M, SK, 7a,7b,7c,7d

20

-

2

-

-

1

23

2

15

-

40

2088

-

24

2

14

-

40

6a

8. Ivan Grgec

Engleski jezik

5d

9.

Arijana Lenardić

Engleski jezik

6d

10.

Maja Mlinarić Horvat

Engleski jezik

7b

12. Katica Tomrlin 13.

Marica Vinković

14. Martina Lovrak Ivanov

1.a 5.d e 1.bcd 2.ab 5.abc

Geo.

2088

Geo.

2088 -

21,5

-

2

-

0, 5

cd

abcd

22

-

2

-

1

-

24

2

14

-

40

abcd

abcd

abcd

22

-

-

-

2

-

24

-

16

-

40

ab

-

-

11,5

-

-

-

-

0, 5

12

-

8

-

20

Pov.

7a Pov.

7a

abcd e

abcd

8a

abcd e

-

Geografija

-

-

Priroda

-

abcd e

Povijest

OP UKUPNO čl. 65. Posebni st.3 poslovi Tjedno Godišnje KU

5.

Engleski jezik

11. Saša Senjan

OP Rad Ukupno Izb. čl. 65. razred Dop. Dod. INA nep. o-o nas. st.2 nika rad KU

Red. nast

7. Darija Car

Povijest i geografija

Predaje u razredima

7.ab 2088 2088

1044

13


R. br.

Ime i prezime učitelja

Predmet koji predaje

Predaje u razredima

OP Rad Ukupno Izb. čl. 65. razred Dop. Dod. INA nep. o-o nas. st.2 nika rad KU

Razred nik

5.

6.

7.

8.

Red. nast

8c

-

cd

abcd

abcd

22

-

2

-

1

-

-

-

abcd

abcd

16

-

-

-

1

15. Bernarda Žibreg

Priroda i biologija

16. Nada Kožar

Kemija

17. Tomislav Potak 18. Marija Kljajić 19. Davor Šokec

Fizika Matematika Matematika

8d -

abd c

abcd

abcd -

abcd ab -

16 20 20

-

2 -

2 1 1

Matematika

-

-

-

abcd

d

20

-

-

Matematika

-

e

-

-

c

8

-

Likovna kultura

6b

abcd e

abcd

abcd

abcd PP

19

23. Milan Kos

Tehnička kultura

7d

abcd

abcd

abcd

24. Barbara Zdelar

Glazbena kultura

-

abcd

abcd

abcd

Jasmina 20. Filipović Konjarek 21. Tomislav Sinjeri 22.

Tomislav Franjić

Danijel Domišljanović

Tjelesna i zdravstvena kultura

abcd e abcd e b, cde

26. Đuro Tomrlin

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

a, cde

Sanja Vlah Maznik

Vjeronauk

5c

c

28. Jelica Mrak

Vjeronauk

5.a

29. Mladen Gorupić

Vjeronauk

-

27.

24

2

14

-

40

2088

19

-

11

2

32

1693

2 1 1

2 -

22 22 22

2 -

16 18 18

-

40 40 40

2088 2088 2088 2088

1

1

-

22

-

18

-

40

-

1

1

-

10

-

8

-

18

-

2

-

-

1

22

2

15

1

40

17

-

2

-

-

3

22

2

16

-

40

22

-

-

-

-

2

22

-

18

-

40

18

-

2

-

-

2

22

2

14

2

40

20

-

-

-

-

2

22

-

16

2

40

-

22

2

-

-

2

24

2

14

-

40

-

22

2

-

-

-

24

2

14

-

40

-

12

-

-

-

-

12

-

8

-

20

Sp

936 2088

2088 2088

4abc 5b

25.

1

OP UKUPNO čl. 65. Posebni Tjedno Godišnje st.3 poslovi KU

ab, cd ab, cd

ab, cd ab, cd

ab, cd

2088

abcd PP, PP

abc acd 2abcd, M d d abde abcd PP (7-8) B, SK, Č, PP (1-2) PP (3-4), PP (5-6)

2088

2088 2088 1044 14


R. br.

Ime i prezime učitelja

30. Branko Maznik

Katica 31. Bratanović

Karmela 32. Vukelić

Predmet koji predaje

Vjeronauk Matematika, Tehnička kultura, Likovna kultura, Priroda Hrvatski jezik, Tehnička kultura, Priroda, Prirodadruštvo

Razred nik

Predaje u razredima 5.

6.

7.

8.b

1 abcd

3 abc

4abcd

7, 8

Matematika, Likovna kultura

5, 6

Hrvatski jezik, Tehnička kultura, Priroda

8.

8b

Red. nast

OP Rad Ukupno Izb. čl. 65. razred Dop. Dod. INA nep. o-o nas. st.2 nika rad KU

OP UKUPNO čl. 65. Posebni Tjedno Godišnje st.3 poslovi KU

2088

-

22

2

-

-

-

24

2

14

-

40

Matematika, Tehnička kultura, Priroda

16

-

2

-

-

-

18

2

16

4

40

2088

Hrvatski jezik, PrirodaDruštvo

21

-

2

-

-

-

23

2

15

-

40

2088

33. Irena Kovačić

Rehabilitator

-

-

-

-

-

25

-

1

-

-

-

25

-

14

-

40

2088

34. Maja Matić

Rehabilitator

-

-

-

-

25

-

1

-

-

-

25

-

14

-

40

2088

35. Janja Leščan

Rehabilitator

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

24

-

16

-

40

2088

Davorka Hrženjak

Informatika

-

Izb. b, de

Nasta va u kući Izb. a, b, cd

Izb. ab, c

Izb. b, c, d

-

20

-

-

-

2

-

-

16

2

40

2088

37. Nikola Mihočka

Informatika

-

Izb. a, c

-

d

a

-

8

-

-

-

2

10

-

8

6

24

1250

38. Dražen Štefan

Tamburaška sekcija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

6

210

36.

15


2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole Red. broj

Ime i prezime radnika

1.

Marijan Vinković

2.

Nikola Vuković

3.

Danijela Hodalić

4.

Božica Sobota

5.

Nataša Švaco

Struka

Prvostupnik inženjer politehnike Profesor pedagogije Diplomirani psiholog profesor Profesor logoped Diplomirani bibliotekar

Radno mjesto

Radno vrijeme (od – do)

Rad sa strankama (od – do)

Broj sati Broj sati godišnjeg tjedno zaduženja

Ravnatelj

7.00-15.00

8.00-11.00

40

2088

Pedagog

7.30 -15.30

8.00-11.00

40

2088

Psiholog

8.00-16.00

8.00-11.00

40

2088

Logoped

8.00-16.00

8.00-11.00

Knjžničar

8.00-16.00

8.00-11.00

40 40

2088 2088

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole Red. broj

Ime i prezime radnika

Struka

Radno vrijeme (od – do sati)

Tajnik

7-15

40

Računovođa

7-15

40

1.

Darija Dautanec Jančijev

2.

Martina Kokša

3.

Nada Matić

Ekonomski tehničar

Računovod stveni referent

7-15

40

4.

Vlado Fuček

Strojobravar

Ložač

6-14 6-13, 19-20

40

2088

5.

Zvonimir Šiptar

Domar

6-14

40

2088

6. 7.

Sanja Filipčić Silvija Čorba Branka Bedeković Mirjana Fuček Štefica Marić Ivanka Golubić Ljubica Đurinović Ljiljana Zvonar Danijela Škrinjar Tanja Čižmeković Marija Hrpalo Irena Martinčić

Kuhar Kuhar

6-14, 8-16 6-14, 8-16

40 40

2088 2088

Kuhar

Kuhar

6-10

20

1044

NKV NKV Kuhar

Spremačica Spremačica Spremačica

12-20 12-20 6-14

40 40 40

2088 2088 2088

Kuhar

Spremačica

13-21

40

2088

NKV NKV

Spremačica Spremačica

7-11 7-11

20 10

1044 522

NKV

Spremačica

7-11, 14-18

40

2088

NKV Trgovac

Spremačica Spremačica

7-11, 14-18 13-17

40 20

2088 1044

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Upravni pravnik Magistra ekonomije

Broj Broj sati sati godišnjeg tjedno zaduženja

Radno mjesto

Vatrogasni tehničar Kuhar Kuhar

2088 2088 2088


3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena Nastava se odvija u dvije smjene. Prva smjena počinje u 08.00 sati, a završava u 13.15 sati. Druga smjena počinje u 11.30 sati, a završava u 16.55 sati. U Područnim školama nastava je samo u prvoj smjeni (08.00 - 13.15). Razrednici imaju jedan termin za primanje roditelja, a roditelji su o tome obaviješteni usmeno, kao i putem web stranice škole. Za sve učenike organiziran je prijevoz, a u školi je 107 učenika putnika. Prehrana učenika organizirana je u matičnoj školi i u PŠ za učenike s teškoćama u razvoju. Mjesečno se hrani oko 390 učenika. Dežurstvo učitelja planira se za svaki mjesec. U prvoj smjeni dežurno je petero učitelja i to na svakom katu po jedan kao i jedan na ulazu u školu. U tijeku mjeseca svaki učitelj dežuran je najviše tri puta. U drugoj smjeni dežurno je po dvoje učitelja (razlog- manji broj odjela i učitelja). Osim dežurstva na hodnicima škole, učitelji dežuraju i u blagovaonici. Učitelji razredne nastave prate učenike na autobus. 3.2. Godišnji kalendar rada Nastavna godina počinje 3. rujna 2012., a završava 14. lipnja 2013. Prvo polugodište traje od 3. rujna 2012. do 21. prosinca 2012. Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2013. do 14. lipnja 2013. Učenički odmori: Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2012., a završava 11. siječnja 2013. Proljetni odmor učenika počinje 25. ožujka 2013., a završava 29. ožujka 2013. Ljetni odmor učenika počinje 17. lipnja 2013. DB*- Odmor UK samo Učenika+ Mjesec Pon Uto Sri Čet Pet ND Sub Ned u ND NN** dani IX. 4 4 4 4 4 5 5 20 1 (8.pon) 1 (5.pet) X. 4 5 (4) 5 4 3 (4) 4 4 21 1 (1.čet) 1 (2.pet) XI. 4 4 4 4 4 4 4 20 6 XII. 3 3 3 3 3 5 5 15 9 I. 3 3 3 3 2 4 4 14 II. 4 4 4 4 4 4 4 20 5 III. 3 3 3 3 4 5 5 16 1 (1.pon) 1 (23.uto) IV. 4 4 4 4 4 4 4 20 2 (1.sri) 2 V. 4 4 3 4 4 4 4 19 (30.čet) (29.sri)(31.pet) VI. 2 VII. VIII. Ukupno 35

2

2

36(35) 35

2

2

10

5

35

34(35)

175

5

10

Dani 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31

365

Datum 08.10. 01.11. 25.12. 26,12. 01.01.

Dan Ponedjeljak Četvrtak Utorak Srijeda Utorak

Blagdani Republike Hrvatske Blagdan Datum Dan Dan neovisnosti 01.04. Ponedjeljak Svi sveti 01.05. Srijeda Božić 30.05. Četvrtak Sveti Stjepan 22.06. Subota Nova godina 25.06. Utorak

06.01.

Nedjelja

Bogojavljanje – Tri kralja

05.08.

31.03.

Nedjelja

Uskrs

15.08.

Blagdan Uskrsni ponedjeljak Praznik rada Tijelovo Dan antifašističke borbe Dan državnosti Dan pobjede i Ponedjeljak domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja Četvrtak Velika Gospa 17


3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela u matičnoj školi Razred

djevoj- ponavučenika čica ljača

primjereni Prehrana Putnika U boravku oblik školovanja užina objed 3 do 6 do cije. Prod. 5 km 10 km (uče. S rje.)

22 22 23 21 88 20 20 21 20 81 23 22 25 70 26 22 23 71

9 12 11 9 41 10 10 10 11 39 16 14 9 39 11 11 8 30

1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0

1 0 0 1 2 2 1 2 2 7 0 1 1 2 1 2 2 5

21 16 16 15 68 15 14 18 8 55 15 13 20 48 19 15 15 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 3 4 0 0 2 1 3 0 0 7 7 7 5 3 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310

149

6

16

220

0

0

29

0

0

22

13

2

3

0

0

0

22

13

1

3

0 0

0

V. b

13 12

0

0

0

0

V. c V. d V. e UKUPNO VI. a VI. b VI. c VI. d UKUPNO VII. a

21 21 21 107 11 21 23 19 74 21

7 12 13 58 8 8 10 10 36 10

2 1 2 8 1 0 0 1 2 1

3 2 3 14 0 0 2 3 5 2

2 0 16 18 1 3 2 4 10 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21

11

2

3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII. b

10 14 12 61 3 17 12 10 42 7 4

0

4

0

0

VII. c VII. d UKUPNO

22 22

8 12

1 2

3 1

15 8

0 0

0 0

6 8

0 0

0 0

86

42

6

9

34

0

0

23

0

0

20 22 22

11 10 10

0 1 0

3 1 4

2 12 5

0 0 0

0 0 0

3 7 2

0 0 0

0 0 0

I. a I. b I. c I. d UKUPNO II. a II. b II. c II.d UKUPNO III. a III. b III. c UKUPNO IV. a IV. b IV. c UKUPNO UKUPNO I.–IV. V. a

VIII. a VIII. b VIII. c

Ime i prezime razrednika Marijana Bušić Iva Sulimanec Ljubica Vuković Marijana Kralj Mira Budaj Marija Dautanec Vesna Šijak Zoran Vidaković Nada Flamaceta Ivana Marić Željka Mihočka Kamile Bućan Reza Kolomaz Ana Mlinjarić

Jelica Mrak Danijel Domišljanović Sanja Vlah Maznik Ivan Grgec Ivana Cvetković Darija Car Tomislav Franjić Ivana Topolčić Arijana Lenardić Saša Senjan Maja Mlinarić Horvat Antonela Carek Milan Kos

Katica Tomrlin Branko Maznik Bernarda Žibreg 18


Razred

VIII. d UKUPNO UKUPNO V. - VIII. UKUPNO I. - VIII.

djevoj- ponavučenika čica ljača

primjereni Prehrana Putnika U boravku oblik školovanja užina objed 3 do 6 do cije. Prod. 5 km 10 km (uče. S rje.)

18 82

9 40

0 1

1 9

2 21

0 0

0 0

2 14

0 0

0 0

349

176

17

37

158

0

0

65

0

0

659

325

23

53

378

0

0

94

0

0

Ime i prezime razrednika Tomislav Potak

BROJ UČENIKA U PODRUČNIM ŠKOLAMA ( Redovna nastava i posebni program) REDOVNA NASTAVA Škola

1.raz

2.raz

3.raz.

UK

Razrednik

BUDROVAC ČEPELOVAC MIČETINAC SIROVA KATALENA

3 3 1 0

2 4 2 2

4 2 1 6

9 9 4 8

Olga Lazar Marija Šimunić Nada Petrović Senka Zobunđija

7

10

13

30

Ukupno

Budrovac: trostruka kombinacija (prvi , drugi i treći razred) Čepelovac: trostruka kombinacija (prvi , drugi i treći razred) Mičetinac: trostruka kombinacija ( prvi, drugi, i treći razred) Sirova Katalena: dvostruka kombinacija (drugi i treći razred) POSEBNI PROGRAM Razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Grupa Grupa Ukupno

Broj učenika

0 4 4 4 3 2 7 3 5 6 38

Razrednik

Maja Huzjak Sanja Flajs Vidaković Maja Huzjak Sanja Flajs Vidaković Karmela Vukelić Karmela Vukelić Katica Bratanović Katica Bratanović Maja Matić Irena Kovačić

Nastava u kući: 2 učenika - Janja Leščan 1. Kombinacija (prvi i treći razred) 2. Kombinacija (drugi i četvrti razred) 3. Kombinacija (peti i šesti razred) 4. Kombinacija (sedmi i osmi razred) 5. Grupa za djecu s umjerenom mentalnom retardacijom ( dvije grupe )

19


3.3.1. Primjereni program osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju Navesti broj učenika za koje je rješenjem određen primjereni oblik rada. Rješenjem određen oblik rada

Broj učenika s primjerenim programom osnovnog obrazovanja po razredima

Ukupno

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Redovni program uz individualizirane postupke

0

1

1

2

3

1

3

5

16

Prilagođeni program

2

7

1

3

11

4

6

4

38*

Posebni program

0

4

4

4

3

2

7

14

38

* - 1 u PŠ Sirova Katalena 3.3.2. Nastava u kući Nastava u kući izvodi se za učenicu Ivu Lovašen i učenika Alena Raknića. Učenici su upisani u Grupu za djecu na stupnju umjerene mentalne retardacije. Odobrenje je za 12.5 sati nastave tjedno za svakog učenika. - Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sata - Radni odgoj 2 sata tjedno - Upoznavanje škole i radne okoline 2 sata tjedno - Briga o sebi 1,5 sati tjedno - Komunikacija 2 sata tjedno - Razvoj kreativnosti 1 sat tjedno - Socijalizacija 0.5 sati tjedno

20


4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 1. T

Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura

2. G

T

3. G

T

4. G

T

5. G

T

6. G

T

7. G

T

Ukupno planirano

8. G

T

G

20 700 20 700 15 525 15 525 25 875 20 700 16 560 16 560

T

G

147

5145

4

140 4 140 3 105 3 105 5 175 4 140 4 140 4 140

31

1085

4

140 4 140 3 105 3 105 5 175 4 140 4 140 4 140

31

1085

Strani jezik

8

280 8 280 6 210 6 210 5 525 12 420 12 420 12 420

69

2765

Matematika

16 560 16 560 12 420 12 420 20 700 16 560 16 560 16 560

124

4340

15.5

543

Priroda

-

-

-

-

-

-

-

-

Biologija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 280 8 280

16

560

Kemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 280 8 280

16

560

Fizika

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 280 8 280

16

560

Priroda i društvo

8

-

-

-

-

-

28

980

Povijest

-

-

-

-

-

-

-

-

10 350 8 280 8 280 8 280

34

1190

Geografija

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5 263 8 280 8 280 8 280

31.5

1103

-

-

-

-

-

-

-

-

5 175 4 140 4 140 4 140

17

595

12 420 12 420 9 315 6 210 10 350 8 280 8 280 8 280

73

2555

Tehnička kultura Tjelesna i zdr. kultura

UKUPNO

280 8 280 6 210 6 210

7.5 263 8 280

-

-

-

-

-

-

-

72 2520 72 2520 54 1890 51 1785 100 3851 92 3220 104 3640 104 3640

23066

Fond sati (za matičnu školu) izrađen je na bazi 3 razredna odjela u trećem i četvrtom razredu, 4 razredna odjela u prvom, drugom, šestom, sedmom i osmom razredu i 5 razrednih odjela u petom razredu.

21


4.1. 1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima PODRUČNE ŠKOLE: Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet

1. T

Hrvatski jezik

2.

G

T

3.

G

T

Ukupno planirano

G

T

G

15

525

20

700

20

700

55

1925

3

105

4

140

4

140

11

385

3

105

4

140

4

140

11

385

Strani jezik

6

210

8

280

8

280

22

770

Matematika

12

420

16

560

16

560

44

1540

6

210

8

280

8

280

22

770

9

315

12

420

12

420

35

1225

Likovna kultura Glazbena kultura

Priroda i društvo Tjelesna i zdr. kultura UKUPNO

1890

2520

2520

6930

Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

22


4.1. 2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete po razredima PODRUČNE ŠKOLE za djecu s teškoćama u razvoju Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 1. T

Hrvatski jezik

2. G

T

3. G

T

4. G

T

5. G

T

6. G

T

7. G

T

Ukupno planirano

8. G

T

G

T

G

6

210 6 210 5 175 5 175 4 140 4 140 4 140 4 140

38

1330

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

16

560

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

1

35

1

35

14

490

Matematika

4

140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 3 105 3 105

30

1050

Priroda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 105 3 105

6

210

Društvo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 105 3 105

6

210

-

20

700

Likovna kultura Glazbena kultura

Priroda i društvo Tehnička kultura Tjelesna i zdr. kultura Izborni predmet Izvannastavna aktivnost

UKUPNO

3

105 3 105 3 105 3 105 4 140 4 140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

5 175 5 175

14

490

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

16

560

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

16

560

1

35

1

35

1

35

1

35

2

70

2

70

2

70

2

70

12

420

22 770 22 770 21 735 21 735 24 840 24 840 27 945 27 945

6580

4.1. 3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za učenike na stupnju umjerene mentalne retardacije

Nastavni predmet

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za nastavne predmete za učenike od 7 do 11 godina T

G

8

280

Radni odgoj

12

420

Upoznavanje škole i radne okoline

8

280

Briga o sebi

6

210

Komunikacija

8

280

Razvoj kreativnosti (likovne i glazbene)

6

210

Socijalizacija

2

70

Tjelesna i zdravstvena kultura

UKUPNO

1750 23


4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka: Matična škola + Područne škole Razred

Broj Broj učenika grupa 94

4

II.

90

5

III.

85

6

IV.

74

5

UKUPNO I. – IV.

342

20

V.

108

5

VI.

75

5

VII.

92

4

VIII. UKUPNO V. – VIII. UKUPNO I. – VIII.

86

5

361 703

Vjeronauk

Vjeronauk

I.

Planirano

Izvršitelji programa Branko Maznik Maznik, Mladen Gorupić Sanja Vlah Maznik, Mladen Gorupić Mladen Gorupić, Branko Maznik Mladen Gorupić, Branko Maznik

T

G

8

280

10

350

12

420

10

350

1400 Jelica Mrak, Mladen Gorupić, SanjaVlah Maznik Mladen Gorupić, Sanja Vlah Maznik Jelica Mrak, Sanja Vlah Maznik, Branko Maznik

10

350

10

350

8

280

10

350

19

38

1330

39

78

2730

Jelica Mrak, Branko Maznik

Engleski jezik

4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave engleskog jezika Razred

IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO IV. – VIII.

Broj Broj učenika grupa 14 -

1 -

14

1

Izvršitelj programa Darija Car -

Planirano T 2 -

G 70 -

2

70

24


Njemački jezik

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave njemačkog jezika Planirano Broj Broj Razred Izvršitelj programa učenika grupa T G Maja Šalamon Nemet 24 1 2 70 IV. 23 2 Maja Šalamon Nemet 4 140 V. 13 1 Maja Šalamon Nemet 2 70 VI. 12 1 Maja Šalamon Nemet 2 70 VII. 9 1 Maja Šalamon Nemet 2 70 VIII. UKUPNO 71 6 12 420 IV. – VIII.

Informatika

4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike Planirano Broj Broj Izvršitelj Razred učenika grupa programa T G V.

54

4

VI.

42

3

VII.

47

4

VIII. UKUPNO V. – VIII.

32

4

175

15

Davorka Hrženjak Nikola Mihočka Davorka Hrženjak Nikola Mihočka Davorka Hrženjak Davorka Hrženjak

8

280

6

210

8

280

8

210

30

1050

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Red. broj 1. 2.

Nastavni predmet Hrvatski jezik Matematika UKUPNO I. - IV.

Razred grupa

Broj učenika

I-IV 10 I–IV 10

50 50

Planirani broj sati T G 10 350 10 350

20

100

20

700

Ime i prezime učitelja izvršitelja Svi učitelji razredne Svi učitelji razredne Svi učitelji hrvatskog

1.

Hrvatski jezik

V-VIII 4

30

4

140

2.

Matematika

V-VIII 3

32

4

140

Svi učitelji matematike

3.

Fizika

VII-VIII 1

10

2

70

Tomislav Potak

4.

Njemački jezik

VI. 1

8

1

35

Maja Šalamon Nemet

9

80

11

385

-

UKUPNO V. - VIII.

UKUPNO I. - VIII. 29 180 31 1085 Ime i prezime učitelja koji izvode dopunsku nastavu vidljivo je u tablicama 2.3.1 i 2.3.2 o zaduženju učitelja.

25


4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave Red. broj

Nastavni predmet

1.

Matematika

2.

Hrvatski jezik UKUPNO I. - IV.

Razred grupa

Broj učenika

Planirani broj sati T G

Ime i prezime učitelja izvršitelja

127

18

630

Svi učitelji razredne nastave

IV. 4

15

4

140

Reza Kolomaz Kamile Bućan Ana Mlinjarić

22

142

22

770

I.-IV. 18

Vjekoslav Čordašev Ivana Topolčić Ivana Cvetković Josip Kosnica Antonela Carek Marija Kljajić Davor Šokec Jasmina Filipović Konjarek

1.

Hrvatski jezik

V.-VIII. 5

36

6

210

2.

Matematika

V.-VIII 3

30

3

105

3.

Geografija

19

3

105

Marica Vinković Saša Senjan

4.

Fizika

11

2

70

Tomislav Potak

5.

Engleski jezik

16

2

70

Ivan Grgec Maja Mlinarić Horvat

6.

Kemija

Nada Kožar

10

2

70

UKUPNO V. - VIII.

V.-VIII 2 VII-VIII 1 VII.-VIII. 2 VIII. 1 14

122

18

630

-

UKUPNO I. - VIII.

36

264

40

1400

-

Ime i prezime učitelja koji imaju zaduženje za dodatnu nastavu vidlivo je u tablici 2.3.2, o zaduženjima učitelja.

4.3. Obuka plivanja Kao i svake godine i ove školske godine obuka plivanja organizirat će se u suradnji s Županijom Koprivničko-križevačkom. Obukom plivanja biti će obuhvaćeni učenici trećeg razreda koji će ići na bazene u Koprivnicu i to u tijeku drugog polugodišta. Jedan dio troškova snosit će i roditelji.

26


5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja SADRŽAJ RADA 1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma 1.4. Izrada školskog kurikuluma 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole 1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća 1.7. Prijedlog plana i zaduženja učitelja 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima 1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata 1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja 1.11. Planiranje nabave 1.12. Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole 1.13. Ostali poslovi 2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj učenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole). 2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu ncvvo-a 2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika 2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole 2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred 2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika 2.12. Ostali poslovi 3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe 3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe

Vrijeme ostvarivanja

Potreban broj sati

VI - IX VI – IX VI – IX VI – IX VI – IX IX – VI VI – VIII

40 40 24 40 24 40 24

IX – VI

24

IX – VI IX – VI IX – VI IX – VI IX – VIII

40 40 16 8 8

IX – VIII

40

VIII – IX VI – IX

16 40

IX – VI

24

IX – VI IX – VII

24 24

IX – VI

16

IX – VI

40

IX – VIII IV – VII

80 16

IX – VI

24

IX – VIII

8

IX – VI

40

XII i VI

24

IX – VI

40

IX – VI IX – VIII IX – VIII

24 16 16 27


4.

5.

6.

7.

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole 3.8. Ostali poslovi RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela 4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole 4.3. Ostali poslovi RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA 5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima 5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ 5.7. Ostali poslovi ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka Mzos-a 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ 6.6. Poslovi zastupanja škole 6.7. Rad i suradnja s računovođom škole 6.8. Izrada financijskog plana škole 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja 6.10. Ostali poslovi SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 7.1. Predstavljanje škole 7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 7.6. Sueadnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini 7.7. Suradnja s Uredom državne uprave 7.8. Suradnja s osnivačem 7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje 7.10. Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo 7.11. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb 7.12. Suradnja s Obiteljskim centrom 7.13. Suradnja s Policijskom upravom 7.14. Suradnja s Župnim uredom 7.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama 7.16. Suradnja s turističkim agencijama 7.17. Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

IX – VIII IX – VIII

16 8

IX – VIII

80

IX – VIII IX – VIII

16 20

IX – VIII IX – VI IX – VI IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII

40 16 16 16 16 16 8

IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX - VIII VIII – IX IX – VIII IX – VIII

40 20 20 20 24 16 40 16 24 8

IX – VIII IX – VIII IX – VIII

8 8 8

IX – VIII

8

IX – VIII

8

IX – VIII

8

IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX –VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII IX – VIII

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 28


7.18. Suradnja s udrugama 7.19. Ostali poslovi 8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi 8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOS-a, AZOOa, HUROŠ-a 8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga 8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature 8.5. Ostala stručna usavršavanja 9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije 9.2. Ostali nepredvidivi poslovi

IX – VIII IX – VIII

8 8

IX – VI

8

IX – VI

80

IX – VI IX – VI IX – VI

8 80 16

IX – VI IX – VI

40 8

Sudionici

Sati 155

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga Oznaka

1. 1.1

1.2

1.2.1 1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1

1.7

1.8

Poslovi i zadaće; aktivnosti PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Mjesečno planiranje rada po predmetima; razredna vijeća:koordinacija rada, međupredmetna korelacija Izrada godišnjeg plana rada pedagoga, izrada okvirnih mjesečnih planova rada pedagoga; analiza prošlogodišnjeg plana i programa rada, izrada izvješća Nadopuna mjesečnih planova pedagoga i koorelacija s predmetima; zajedničke aktivnosti ( 1.1 ) Planiranje školskih programa, projekata, zajedničke aktivnosti; timski pristup radu; provedba Zdravstvenog odgoja prema programu AZOO Planiranje i programiranje individualnog i kolektivnog stručnog usavršavanja; izbor područja; analiza anketnih upitnika, razgovor s voditeljima školskih stručnih vijeća Sudjelovanje u izradi prilagođenih programa, posebnih programa; zajedničke aktivnosti; pomoć stručnog suradnika pedagoga Rad s razrednicima; planiranje i programiranje sata razrednika; izbor tema; zajedničke aktivnosti; izrada posebnih aktivnosti po paralelnim razredima; analiza rada ; pomoć oko provedbe Zdravstvenog odgoja Plan i program rada s razrednicima na roditeljskim sastancima; zajedničke aktivnosti; radionice, predavanja, izvješća, savjetovanje; analiza rada i prijedlozi za unapređivanje rada Izrada plana i programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika; osmi razred Suradnja na izradi dijelova Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole: savjetovanje, pomoć, koordinacija

Učitelji,stručni suradnici, ravnatelj

18 26

12 Voditelji INA, učitelji, ravnatelj Učitelji, stručni suradnici, ravnatelj Defektolozi, učitelji, psiholog

11

8

8

Razrednici

12

Razrednici, stručni suradnici

10

Razrednici, školski liječnik, Služba za PO Križevci Učitelji, tajnica, ravnatelj

4

16

29


1.8.1

1.9

Oznaka 2. 2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

Poslovi vezani za pripremu nove školske godine; planiranje zajedničkih aktivnosti ravnatelja i pedagoga; ciljevi razvoja škole; izvješće o radu Ostali poslovi vezani uz početak školske godine; planiranje i programiranje aktivnosti u kojima sudjeluje pedagog; poslovi vezani uz početak 2.polugodišta Poslovi i zadaće, aktivnosti; UPIS DJECE U PRVI RAZRED Izrada popisa djece dorasle za upis u prvi razred; suradnja s Uredom za prosvjetu u Đurđevcu; župnim uredima i dječjim vrtićom Odlazak u Dječji vrtić Maslačak, razgovor s ravnateljicom i odgajateljicama, informiranje o djeci koja su dorasla za upis u prvi razred, dogovor za posjet školi i organiziranje roditeljskog sastanka Susret s djecom doraslom za upis u prvi razred, upoznavanje, informiranje što ih očekuje u školi, sudjelovanje u radionici koju djeca imaju Organizacija dolaska djece u školu, susret s učenicima, razgovor, upoznavanje sa zgradom škole, radionica za djecu; Moja očekivanja od škole Predavanje za roditelje budućih učenika; Kako pripremiti dijete za školu; Karakteristike djece u dobi od šest i sedam godina;razgovor s roditeljima

2.4

Sastanak povjerenstva za upis djece u prvi razred, dogovor o načinu rada, dokumentacija, plan aktivnosti oko upisa djece u prvi razred

2.4.1

Ispitivanje i utvrđivanje psihofizičkog stanja djece, razgovor, timski rad oko upisa djece u prvi razred

2.5

Rad povjerenstva; odgode upisa; razgovor s članovima Povjerenstva, razgovor s roditeljima djece, savjetovanje, pisanje mišljenja Izrada popisa djece koja su upisana u prvi razred, suradnja s Uredom za prosvjetu, izvješće o tijeku upisa Formiranje razrednih odjela prvog razreda

2.6 2.7 2.7.1

2.8 2.9 Oznaka 3.

Upoznavanje budućih učiteljica s djecom, razgovor o pojedinim učenicima, upoznavanje s karakteristikama pojedinih učenika, dogovor o prvom danu nastave Analiza rada na poslovima upisa djece u prvi razred; izrada izvješća; prijedlozi za unapređivanje rada Ostali poslovi vezani uz upis djece u prvi razred; upis novopridošlih učenika u našu školu Poslovi i zadaće; aktivnosti OSTVARENJE PLANA I PROGRAMA RADA:

ravnatelj 17

12 Sudionici ŽeljkoCar, župnici, ravnateljica Dječjeg vrtića Odgajateljice, ravnateljica Dječjeg vrtića Stručni tim škole Odgajateljice Djeca u vrtiću Učiteljice koje će imati djecu u prvom razredu Roditelji Školska liječnica, logoped, defektolog, učiteljice prvog razreda, psiholog Povjerenstvo Roditelji Djeca Povjerenstvo Roditelji

Sati 60 3

2

4

7

1

2

23

4

2 Logoped, psiholog Učiteljice prvog razreda

3

Stručni tim škole

2

Sudionici

6 Sati 840

2

30


3.1 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.7.1 3.1.8

3.1.9

Oznaka 3.1.10

3.1.11

3.1.12 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

NEPOSREDNI RAD PEDAGOGA SA SUDIONICIMA U RADU Neposredni rad s učiteljima Rad u razrednim vijećima tijekom nastavne godine; analiza uspjeha i rada u razrednim odjelima; rad po predmetima; prijedlozi za unapređivanje rada Sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća; predavanja, analize, izvješća, zajednička priprema Rad na stručnom usavršavanju učitelja i stručnih suradnika; rad u školskim stručnim aktivima; zajedničko stručno usavršavanje vezano uz mjesečno planiranje rada; analiza rada, predavanja, radionice Rad s učiteljima do 5 godina radnog staža, pomoć oko ostvarivanja plana i programa rada, zajedničke aktivnosti u školi, nestručni učitelji Rad s razrednicima: ostvarivanje plana i programa rada razrednika, projekti u razrednim odjelima, ostvarivanje zajedničkih pedagoških radionica, pomoć oko organizacije roditeljskih sastanaka; savjetodavni rad Pomoć učiteljima koji imaju u razrednom odjelu učenike s teškoćama u razvoju; prilagođeni programi; savjet; pomoć oko suradnje s roditeljima;analiza rada Uvid u rad učitelja i stručnih suradnika i to prema planu i programu rada škole kao i u dogovoru s ravnateljem; školski projekti; individualizacija i diferencijacija rada Analiza rada učitelja i učenika; prijedlozi za unapređivanje rada; razgovor s učiteljima nakon održanog sata Školska natjecanja; pomoć oko organizacije natjecanja, anketiranje učenika, raspored rada , pomoć oko organizacije daljnjih natjecanja Izvannastavne aktivnosti; pomoć oko animiranja učenika u rad aktivnosti, praćenje rada, koordinacija aktivnosti; pomoć oko suradnje s roditeljima, izvješće o radu Poslovi i zadaće; aktivnosti; Suradnja sa stručnim suradnicima;psiholog, logoped i knjižničarka; zajedničke aktivnosti na stručnom usavršavanju, prijedlozi za unapređivanje rada; suradnja s učiteljima i roditeljima:mjesečni susret Rad s učiteljima na identifikaciji učenika s teškoćama, razgovor s učenicima i njihovim roditeljima, prijedlozi za nastavak školovanja Izrada izvješća o radu s učiteljima, prijedlozi za unapređivanje rada, dokumentacijska djelatnost Rad s učenicima Prvi razred: Predavanje i radionica na temu: Djeca imaju pravo na…, , Čuvari zdravlja Drugi razred: Predavanja i radionice: Prijateljstvo, Obitelj i škola, Zdravstveni odgoj, Treći razred:predavanje i radionica; Radne navike, Prava djece, Nenasilno rješavanje sukoba

Svi učitelji i stručni suradnici Članovi Učiteljskog vijeća Učitelji, stručni suradnici, ravnatelj

295 19

14

30

Mlinjarić, Ređep, Car, Matić, Lenardić, Huzjak

20

Razrednici

44

Učitelji, stručni suradnici

26

Ravnatelj učitelji i stručni suradnici Učitelji, ravnatelj Učitelji, Županijski ured u KC Voditelji izvannastavnih aktivnosti Sudionici Knjižničarka, logoped, psiholog

44

27 13

6

Sati 15

Učitelji, stručni suradnici

19

učitelji

18

Učitelji prvog razreda Učitelji drugog razreda Učitelji trećeg razreda

376 16 16 12 31


3.2.3.1

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Rad s učenicima područnih škola; zajednički projekti, Učenici, učitelji predavanja, terenska nastava; sudjelovanje u dogovoru s učiteljima Četvrti razred: predavanja i radionice; Tolerancija, Učiteljice nenasilno rješavanje sukoba, Učenje, Radne i ostale navike četvrtog razreda

12

Peti razred: Pubertet, Tolerancija, Moje obveze u obitelji, Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, Vrijednosti; predavanja,radionice, razgovor

Učenici, razrednici, školski liječnik

20

Šesti razred: Tolerancija, Odrastanje i promjene u životu, Prijateljstvo, Odgoj i obrazovanje za ljudska prava; predavanja, radionice, razgovor

Učenici, razrednici

16

Učenici, Sedmi razred: Adolescencija, Građanski odgoj, Razvoj razrednici, navika, Položaj pojedinca u društvu; predavanja, radionice, predstavnici razgovor lokalne zajednice Učenici, 3.2.8 Osmi razred: Odgoj za demokratsko građanstvo, razrednici, Tolerancija, Adolescencija,; predavanja, radionice, predstavnici razgovor Grada Oznaka Poslovi i zadaće; aktivnosti; Sudionici 3.2.9 Posebni program: Razvoj radnih i kulturnih navika, Odgoj Učenici, i obrazovanje za ljudska prava, Prijateljstvo, Moja obitelj i defektolozi ja; razgovor, savjetovanje 3.2.10 Učenici Romi; individualni razgovor; razvoj navika, Učenici Romi, socijalizacija, školske obveze, prijateljstvo, školski liječnik,učitelji 3.2.11 Individualni razgovori s učenicima, rješavanje odgojnoučenici obrazovnih problema, savjetovanje, pomoć učenicima oko školskih obveza, informiranje učenika, usmjeravanje;osobni problemi,individualizacija 3.2.11.1 Rad s učenicima; individualni ili skupni; uključivanje u Učenici, učitelji, razne projekte, dodatnu nastavu, natjecanja, izvannastavne vanjski aktivnosti, rad na školskim listu, pomoć oko pripremanja suradnici učenika za sudjelovanje u programima izvan škole 3.2.12 Rad na školskim projektima, „Gost u razredu“, Božićna Učenici,razredni priredba, Pozdrav proljeću. pomoć i usmjeravanje ci 3.2.13 Grupni rad s učenicima; Prevencija; Biram zdravlje; Učenici petog projekt razreda, razrednici 3.2.13.1 Preventivni program; rad sa svim učenicima; radionice na Učenici, temu prevencije, kratka predavanja liječnika i psihologa, školski liječnik, izrada zidnih novina i plakata psiholog, razrednici 3.2.14 Analiza odgojne situacije, anketiranje učenika svih Učenici, razrednih odjela; razgovor, intervju, razrednici psiholog 3.2.15 Ostali poslovi s učenicima Učenici, razrednici ravnatelj 3.2.7

16

16

20

Sati 11

18

33

40

18 20

42

34

34

32


Oznaka 3.3 3.3.1

3.3.2

3.3.3 3.3.4

3.3.5 3.4

Oznaka 4. 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Poslovi i zadaće; aktivnosti; Neposredni rad s roditeljima Rad s roditeljima; individualne informacije za roditelje; utorkom i petkom; ili po potrebi; pozivi za roditelje, razgovor na osobni zahtjev roditelja; preporuka učitelja

Sudionici

Sudjelovanje u radu roditeljskih sastanaka, predavanja,savjetovanje, izvješća, redovni roditeljski sastanci; zajednički roditeljski sastanci – zajednički dio Akcijsko istraživanje: roditelji petog razreda; Zdravstveni odgoj; Slobodno vrijeme učenika Uključivanje roditelja u neposredni rad s učenicima, priprema roditelja, planiranje i programiranje rada, timski pristup nastavi: Gost u razredu Sudjelovanje u radu Vijeća roditelja po potrebi; izvješća, planiranje aktivnosti Analiza ostvarenih programa na kraju svakog polugodišta, izrada izvješća, prezentacija na Učiteljskom vijeću, prijedlozi za unapređivanje rada: prijedlozi za unapređivanje rada s roditeljima Poslovi i zadaće; aktivnosti; PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE UČENIKA Dogovor s predmetnim učiteljima i razrednicima osmog razreda o radu na profesionalnom informiranju i usmjeravanju Predavanja i radionice s učenicima osmog razreda; Kamo nakon osnovne škole, Sustav školstva u RH, Motivacija i izbor zvanja, Tko mi može pomoći u izboru zanimanja Suradnja sa Službom za PO iz Križevaca, informiranje i usmjeravanje učenika, psihologijsko testiranje i usmjeravanje, obrada učenika Anketiranje učenika o njihovim profesionalnim namjerama, obrada ankete, priprema izvješća i predavanja s obzirom na zanimanja za koja su se učenici opredijelili; školska anketa i republička za HZZZ Organizacija posjeta ravnatelja, stručnih suradnika i učitelja pojedinih Strukovnih škola, Srednjih škola i Gimnazija; informiranje učenika osmog razreda o mogućnostima nastavka školovanja

Roditelji

27

Roditelji

20

Učitelji, roditelji

20

Vijeće roditelja, ravnatelj

6

Podjela pristiglih materijala o mogućnostima nastavka školovanja učenika osmog razreda, informiranje i usmjeravanje, individualni razgovor s učenicima, ukazivanje na TV emisije i literaturu Roditeljski sastanak za roditelje učenika osmog razreda, informiranje, podjela materijala, susret s ravnateljima Srednjih škola i Gimnazije; individualni razgovori s roditeljima na temu PO Ostali poslovi vezani uz PO učenika; analiza rada i izrada izvješća o radu

Sati 159

Roditelji 76

10

Sudionici

Sati 71

Učitelji, razrednici

2

Učenici osmog razreda

27

Psiholog 6 Učenici, razrednici, psiholog Ravnatelji, stručni suradnici, učenici osmog razreda i roditelji

8

2

Učenici, učitelji

12

Roditelji, ravnatelji

6

8 33


Oznaka 5. 5.1

5.2

5.3 5.4 Oznaka 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

7. 7.1

7.2 7.3

7.4

7.5 7.6

Oznaka 8. 8.1

Poslovi i zadaće; ISTRAŽIVAČKI RAD PEDAGOGA Akcijsko istraživanje; Povijest školstva u Đurđevcu: proučavanje Spomenice škole, Imenika i dokumentacije; izrada članka ili knjižice Akcijsko istraživanje; Kako vidim svoje dijete i što od njega očekujem; anketiranje roditelja na roditeljskom sastanku; obrada ankete, izvješće, prezentacija na roditeljskom sastanku Moje slobodno vrijeme i kako ga koristim; anketiranje učenika; obrada ankete, izvješće; prezentacija rezultata Izvješće o radu na akcijskim istraživanjima, prijedlozi za unapređivanje rada Poslovi i zadaće; aktivnosti; SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTAVA Rad u povjerenstvu za utvrđivanje najprimjerenijeg oblika nastavka školovanja; , prilagođeni i posebni program Rad u Povjerenstvima za pripremanje natjecanja; školska, međuopćinska , županijska natjecanja Rad u Povjerenstvima za popravne i razredne ispite Sudjelovanje u radu ostalih povjerenstava tijekom školske godine, a prema odluci ravnatelja ili drugih tijela; inventarizacija nastavnih sredstava u školi: Vijeće za prevenciju grada Đurđevca STRUČNO USAVRŠAVANJE; UČITELJSKA VIJEĆA; RAZREDNA VIJEĆA Individualno stručno usavršavanje; praćenje literature, pisanje stručnih članaka, primjeri iz prakse, slanje stručnih članaka u „Napredak“… Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog vijeća za pedagoge Sudjelovanje u stručnim seminarima u organizaciji AOO, MZOS, HPKZ-a i ostalih institucija, a prema dogovoru s ravnateljem, Filozofski fakultet Zagreb Pripremanje i sudjelovanje u radu školskih stručnih vijeća; mjesečno planiranje; teme po mjesecima; koordinacija rada stručnog usavršavanja Analiza rada, izvješća o radu na stručnom usavršavanju, prijedlozi za unapređivanje rada Sudjelovanje u radu Učiteljskih vijeća tijekom školske godine, predavanja i izvješća, stručne teme Poslovi i zadaće; aktivnosti; OSTALI POSLOVI PEDAGOGA Dokumentacijska djelatnost;pomoć administratoru imenika, matica škole-pomoć razrednicima, popisi učenika po razredima, adrese učenika i podaci o roditeljima, vođenje dnevnika rada, bilješke o radu sa pojedinim sudionicima u odgojno-obrazovnom radu; suradnja s ravnateljem škole

Sudionici

Sati 147 50

Roditelji učenika sedmog razreda

57

Učenici petog i šestog razreda

26 14

Sudionici

Sati 57

Povjerenstvo Učitelji Učitelji

29 15 6 7

183

91 Pedagozi škola u KC-KŽ Županiji

16

40 Učitelji, ravnatelj, voditelji školskih aktiva

20

6 Članovi Učiteljskog vijeća Sudionici Tajnica, ravnatelj, učitelji

12 Sati 247 91

34


8.2

Svi ostali poslovi koji proizlaze iz plana i programa rada pedagoga (rezervno vrijeme ) Projekt: Bolje za Romsku djecu: koordinacija rada na projektu u suradnji s Dječjim vrtićom „Maslačak“

8.3

108 48

5.3. Plan i program rada psihologa REDNI BROJ

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 (1.7) 1.9 (1.7) 1.10 (1.11) 1.11 1.12 1.13 1.14

SADRŽAJ

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA izrada godišnjeg plana rada psihologa sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole izrada mjesečnih planova i programa rada psihologa planiranje školskog programa „Neverbalna komunikacija“ planiranje školskog programa „Pravo na različitost“ (Osobe oštećena sluha, Osobe oštećena vida) planiranje programa „Izrazimo se kreativno protiv pušenja“ planiranje obilježavanja Svjetskog dana nepušenja planiranje obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti planiranje obilježavanja Međunarodnog dana volontera

stručni suradnici, učitelji stručni suradnici, ravnatelj

planiranje individualnog rada s učenicima planiranje grupnog rada s učenicima (rad u razrednim odjelima) planiranje i programiranje opservacije učenika

planiranje suradnje s razrednicima na satu razrednika, prijedlog tema, suradnja prilikom održavanja istog

BROJ SATI

20 4 4 42

logoped

3

logoped 6 učitelji, pedagog

učitelji, pedagog, ravnatelj pedagog, učitelj LK, ravnatelj pedagog, volonterska skupina učenika, volonterska udruga „Ruka u ruci“ planiranje rada volonterske inicijative „Vršnjačka pedagog, učitelji pomoć u učenju“ planiranje rada stručnog tima škole stručni suradnici

1.15

1.16

OSTALI SUDIONICI

9 3 3

8

10 3

učitelji, pedagog, logopedinja učitelji, pedagog

70

članovi Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učitelji učitelji

8

35

10

35


REDNI BROJ

SADRŽAJ

1.18

planiranje aktivnosti na roditeljskim sastancima, prijedlog tema, održavanje edukativnih predavanja, radionica planiranje aktivnosti kojima će se škola uključiti u obilježavanje Tjedna psihologije

1.19

planiranje individualnog stručnog usavršavanja

1.17

1.20

1.21 1.22 2.

2.1

2.2

2.3

2.4 2.5 2.6

planiranje stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika na školskim stručnim aktivima, učiteljskim i razrednim vijećima planiranje aktivnosti za sljedeću školsku godinu, istraživanje, uvođenje noviteta za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada škole ostali poslovi planiranja (planiranje tekućih aktivnosti po potrebi)

OSTALI SUDIONICI

BROJ SATI

razrednici, roditelji 12 ravnatelj, učitelji, psihologinje zaposlene u Đurđevcu i okolici

10 3

stručni suradnici

RAD S UČENICIMA održavanje radionica u razrednim odjelima: 1. razred – Upoznavanje sa stručnim timom logopedinja, pedagog, škole učitelji 2. razred – Tko sam ja, a tko si ti? učitelji 3. razred – Neverbalna komunikacija logopedinja, učitelji 4. razred - “Pravo na različitost“ – Osobe logopedinja, učitelji oštećena sluha 5. razred – Kako učiti (dvije radionice) učitelji - izrada letaka za promociju učitelj LK zdravog načina života u sklopu obilježavanja Svjetskog dana nepušenja (suradnja s učiteljom LK T. Franjićem) 6. razred – Zašto ne pušiti? učitelji 7. razred – Predrasude učitelji 8. razred - “Pravo na različitost“ – Osobe logopedinja, učitelji oštećena vida - područne škole – Tko sam ja, a tko si ti? - radionica u sklopu Tjedna psihologije za učenike koji se dobrovoljno jave održavanje aktivnosti na temu nenasilja u školi – pedagog, razrednici, ciljani razredni odjeli učenici profesionalno informiranje i usmjeravanje – pedagog, učitelji individualno savjetovanje, suradnja s HZZ područnom službom Križevci – djelatnicima Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje savjetodavni rad – individualno učenici, roditelji,učitelji savjetodavni rad – rad s učenicima s učenici, roditelji, poteškoćama u učenju – pomoć u učenju učitelji, logoped obrada i praćenje učenika s teškoćama u razvoju učenici, stručni suradnici, učitelji

4

15 11

4 3 3 4 8 4

4 4 5 4 1 10

25

140 70 64

36


REDNI BROJ

2.7 2.8

2.9

2.10 2.11 2.12

2.13 3. 3.1 3.2

3.3

3.4 (3.5) 3.5 (3.4) 3.6

3.7

4. 4.1 4.2

SADRŽAJ pisanje Nalaza i mišljenja psihologa

OSTALI SUDIONICI stručni suradnici, učitelji učitelji

praćenje učenika prvih razreda na početku školske godine praćenje učenika prvih razreda koji je članovi Povjerenstva za Povjerenstvo uputilo na pedagošku opservaciju utvrđivanje (individualni rad, praćenje u razrednom odjelu, psihofizičkog stanja pisanje Nalaza i mišljenja psihologa) djeteta, učitelji praćenje učenika kojima je izrečena pedagoška članovi Povjerenstva za mjera odgojno-obrazovnog tretmana produženog praćenje stručnog postupka vođenje sastanaka volontera – Vršnjačka pomoć volonteri, suvoditelj, u učenju ravnatelj rad sa skupinom darovitih učenika četvrtog ravnatelj, stručni tim, razreda – identifikacija, informiranje roditelja, učenici, roditelji radionice ostali poslovi rada s učenicima (pomoć u rješavanju sukoba,zamjene učitelja, hospitacija na satovima) RAD S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA sudjelovanje u radu učiteljskih vijeća članovi učiteljskog vijeća sudjelovanje u radu razrednih vijeća članovi razrednih vijeća RN, članovi razrednog vijeća PN priprema i održavanje predavanja za ŠŠA – članovi ŠSA RN i ŠSA prijedlog tema: PN - Emocionalni poremećaji u djetinjstvu i adolescenciji - Razvijanje optimizma kod djece - Tehnike relaksacije - ADHD individualno savjetovanje vezano uz rad s učitelji učenicima s teškoćama individualno savjetovanje vezano uz rad s učitelji, roditelji roditeljima sastanci stručnog tima stručni suradnici ostali poslovi (pomoć oko odabira teme i provođenja sata razrednika, suradnja s učiteljima i ustanovama za zaštitu psihofizičkog zdravlja učenika, priprema predavanja po potrebi, zajedničko pisanje Mišljenja, sastanci stručnog tima po potrebi…) RAD S RODITELJIMA savjetodavni rad – individualno roditelji sudjelovanje u radu roditeljskih sastanaka, roditelji, razrednici, priprema i održavanje edukativnih predavanja pedagog (Kako učiti?, Tipovi roditeljstva, Kako poticati optimizam kod djece?, edukativno predavanje

BROJ SATI

35 3

40

60 35 35

35

12 12

13

70 35 35

35

70 16

37


REDNI BROJ

4.3

4.4

5. 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6 5.7 5.8 5.9 6. 6.1

6.2

6.3

SADRŽAJ

OSTALI SUDIONICI

povodom Tjedna psihologije), prezentacija provedenog istraživanja sudjelovanje u organizaciji događanja usmjerenih roditelji, razrednici, ka povezivanju roditelja i škole (Tjedan pedagog, ravnatelj psihologije, sudjelovanje u projektima pojedinih razrednih odjela po potrebi…) ostali poslovi (dogovori s roditeljima oko termina razgovora, pisanje poziva roditeljima u školu, koordinacija i usmjeravnje roditelja na ostale ustanove koje brinu o psihofizičkoj zaštiti djece…) UPIS DJECE U PRVI RAZRED sudjelovanje u organizaciji dolaska predškolaca u učitelji koji će sljedeće školu školske godine biti učitelji prvih razreda, pedagog, odgajateljice planiranje i provedba aktivnosti za predškolsku stručni tim, djecu – odlazak stručnog tima u vrtić, dolazak odgajateljice, predškolaca i odgajateljica u školu predškolci suradnja sa stručnim suradnikom psihologom u ravnatelj vrtića, stručni vrtiću – informiranje o provedenom suradnik psiholog u psihologijskom testiranju predškolaca vrtiću priprema i održavanje predavanja stručnog tima ravnatelj škole, stručni škole namijenjeno roditeljima predškolaca tim, roditelji predškolaca utvrđivanje psihofizičkog stanja djece u svrhu članovi Povjerenstva za procjene njihove spremnosti za školu utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, roditelji, djeca dodatna psihologijska obrada djece s teškoćama roditelji, djeca u razvoju, anksiozne djece, djece koja imaju teškoća u uspostavljanju osobnog kontakta pisanje Nalaza i mišljenja psihologa za učenike koji su bili na psihologijskoj obradi formiranje razrednih odjela prvog razreda stručni suradnici ostali poslovi vezani uz upis djece u prvi razred stručni suradnici, (informiranje učitelja o sastavu odjela, rad s učitelji učenicima koji su upućeni na pedagošku opservaciju...) SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTAVA utvrđivanje primjerenog oblika školovanja za članovi Povjerenstva, učenike s teškoćama u razvoju učenici, roditelji, učitelji rad Povjerenstva za upis učenika u prvi razred članovi Povjerenstva, (odgode upisa, pedagoške opservacije, suradnja s roditelji ostalim članovima, pisanje mišljenja…) tajnički poslovi (priprema i vođenje dokumentacije, zapisnik, suradnja s Uredom državne uprave)

BROJ SATI

13

9

6

7

6

8

36

18 16 4 7

30

18

22 38


REDNI BROJ

7.

7.1

7.2

7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

8.7 9.

9.1

9.2 9.3 9.4 9.5

SADRŽAJ

OSTALI SUDIONICI

ISTRAŽIVAČKI RAD istraživanje vezano uz učenje (način na koji učenici petih razreda učenici uče, koliko vremena provedu učeći); obrada i analiza rezultata; mogućnost prezentacije rezultata na učiteljskom vijeću te na roditeljskom sastanku trijaža – simptomi emocionalnih smetnji, obrada i učenici petih razreda analiza rezultata; mogućnost prezentacije rezultata na učiteljskom vijeću te na roditeljskom sastanku istraživanje vezano uz tematiku Tjedna psihologije, prezentacija kvalitativna analiza individualnog savjetodavnog rada psihologa izvještaj o provedenim istraživanjima, prijedlozi unapređenja rada na temelju rezultata istraživanja STRUČNO USAVRŠAVANJE individualno stručno usavršavanje – Emocionalni poremećaji u djece i adolescenata sudjelovanje u radu školskih stručnih aktiva učitelji, stručni suradnici, ravnatelj obrađivanje stručnih tema na razrednim vijećima stručni suradnici, učitelji obrađivanje stručnih tema na učiteljskim stručni suradnici, vijećima učitelji sudjelovanje u radu međužupanijskog stručnog članovi vijeća međužupanijskog stručnog vijeća sudjelovanje na stručnim skupovima na nivou školski psiholozi države ostalo (putovanje na stručne skupove, prezentacija i podjela materijala kolegama, suradnja s drugim stručnim suradnicima psiholozima na međužupanijskoj razini) OSTALI POSLOVI vođenje dnevnika rada, vođenje pedagoške stručni suradnici, dokumentacije o individualnom i grupnom radu, ravnatelj, tajnica, pisanje izvještaja o radu, uređenje panoa, pisanje učitelji materijala za Internet stranice škole, rad u timu za kvalitetu sudjelovanje u organizaciji raznih predavanja, zaposlenici škole primanja gostiju iz lokalne zajednice… organizacija i obilježavanje Tjedna psihologije učenici, roditelji, psihologinje, lokalna zajednica suradnja s ustanovama zdravstvene i socijalne školski liječnik, zaštite učenika djelatnici CZSS uređenje prostorije psihologa

BROJ SATI

33

12

10 17 9

62 12 4 12 24 8

12

70

35 12 12 12 39


REDNI BROJ

9.6 9.7 9.8 9.9

SADRŽAJ obilježavanje Dana učitelja obilježavanje Dana škole stručna ekskurzija učitelja javljanje na natječaje za dodjelu financijskih sredstava

OSTALI SUDIONICI

BROJ SATI

učitelji učitelji, učenici učitelji ravnatelj, stručni tim, učitelji

8 8 16 33

5.5. Plan i program rada logopeda NEPOSREDNI RAD A) NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA SADRŽAJ VRIJEME RADA otkrivanje i dijagnosticiranje poremećaja govorno glasovne komunikacije te specifičnih teškoća čitanja, rujan pisanja i drugih teškoća učenja listopad trijažni pregled predškolaca prije upisa u prvi razred studeni individualni rad s učenicima na otklanjanju jezičnih i prosinac govorno-glasovnih poteškoća, specifičnih teškoća u siječanj čitanju,pisanju,računanju i drugih teškoća u učenju profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika veljača ostvarivanje projektne nastave ožujak neposredni rad s učenicima četvrtih i osmih razreda travanj redovnog programa u okviru provođenja svibanj programa : Pravo na različitost-Osobe oštećena vida i lipanj Osobe oštećena sluha praćenje uspjeha učenika koji se školuju po IOOP

BROJ SATI 90 105 105 75 70

105 80 100 95 50

Neposredni rad s učenicima odvija se u posebno opremljenom logopedskom kabinetu, u Područnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac. Učenici dolaze na vježbe sami ili u pratnji roditelja. Neposredni rad sa djecom provodi se 25 školskih sati tjedno za vrijeme trajanja nastave a prema kalendaru rada škole. B) SURADNJA SA RODITELJIMA Ostvarenje Sati uzimanje anamneze na početku rada sa učenicima individualni savjetodavni rad sa roditeljima prisustvovanje roditelja neposrednom radu sa učenicima upoznavanje roditelja sa IOOP učenika upućivanje roditelja na stručnu literaturu vezanu uz teškoće njihove djece upoznavanje roditelja sa obrazovnim i socijalnim pravima djece s teškoćama suradnja roditelja sa stručnim timom škole ostali poslovi ( telefonski razgovori i obavijesti, pismene obavijesti…) edukativna predavanja za roditelje

tijekom cijele školske godine

60

40


C) SURADNJA S UČITELJIMA

Mjesec

Sati

rad na otkrivanju i dijagnosticiranju učenika sa poteškoćama individualna savjetovanja učitelja vezana uz rad s učenicima sa teškoćama individualna savjetovanja vezana uz rad sa roditeljima učenika

tijekom

cijele godine

30

suradnja oko provođenja školskih programa i projekata

rujan, listopad, prosinac, siječanj, veljača

5

edukacijska izlaganja i radionice za učitelje

siječanj, ožujak

2

izrada godišnjih individualiziranih odgojno obrazovnih programa

kolovoz, rujan

17

rujan,studeni, siječanj, ožujak, svibanj

19

Ostvarenje

Sati

tijekom cijele godine

5

praćenje uspjeha učenika s teškoćama

izrada mjesečnih individualiziranih odgojno obrazovnih programa

D) SURADNJA SA RAVNATELJEM ŠKOLE ustrojstvo i način rada sa učenicima, roditeljima i učiteljima obavljanje poslova vezanih uz rad škole poslovi koji se ne mogu planirati

F ) SURADNJA SA STRUČNIM SURADNICIMA

Ostvarenje

Sati

suradnja sa stručnim suradnicima u školi –sa pedagogom škole – školskom psihologinjom– školskom knjižničarkom suradnja sa voditeljicom Područne škole za djecu s teškoćama suradnja sa defektolozima –logopedima na nivou Koprivničko – križevačke županije i šire

tijekom cijele godine

37

suradnja sa školskom liječnicom – ZZJZ suradnja sa djelatnicima CZSS Đurđevac suradnja sa dječjim vrtićom

41


POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA A ) PLANIRANJE

Mjesec

Sati

rujan

6

rujan

15

kolovoz

1

rujan

2

planiranje školskih programa : Neverbalna komunikacija i Pravo na različitost (Osobe oštećena vida , osobe oštećena sluha)

rujan

2

planiranje suradnje sa roditeljima

rujan

1

planiranje školskih projekata –Boje i krpice na hodnikuDan otvorenih vrata izrada mjesečnih planova rada logopeda

rujan

4 10

izrada tjednog i dnevnog rasporeda neposrednog rada sa učenicima

rujan, studeni, siječanj, ožujak, svibanj IX,X,XI,XII,I,II,III, IV,V,VI mjesec

izrada individualnih programa neposrednog rada za svakog učenika

tijekom cijele godine

25

srpanj, kolovoz

11

Ostvarenje

Sati

tijekom cijele godine

200

siječanj, ožujak

2

tijekom cijele godine po potrebi

10

izrada školskog kurikuluma izrada godišnjeg plana rada stručnog suradnika defektologa logopeda sudjelovanje u izradi godišnjeg plana Stručnog vijeća defektologa planiranje individualnog stručnog usavršavanja

planiranje aktivnosti za slijedeću školsku godinu

B) PRIPREMANJE I PRAĆENJE NEPOSREDNOG RADA pripremanje tekstova, riječi i slikovnog materijala

35

izrada individualiziranih listića za rad sa učenicima izrada didaktičkih igrica pripremanje tehničkih logopedskih pomagala i sredstava za rad( aparat Behringer, light stimulator, vibrafona –R, logopedske sonde, računalne igrice,CD ) pripremanje radionica za integrativne programe pripremanje sredstava rada za provođenje projekata pripremanje stručnih predavanja logopeda prikupljanje i obrada podataka o djeci s teškoćama u razvoju u suradnji sa roditeljima, učiteljima, pedagogom, psihologom, defektolozima, učiteljima i školskom liječnicom

42


početak i kraj školske godine

2

vođenje evidencijskih listi o neposrednom radu za sve učenike koji polaze logopedske vježbe

svakodnevno

50

izrada ispitnog materijala za upis učenika u prvi razred

veljača

4

C) VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE

Ostvarenje

Sati

tijekom cijele godine

30

tijekom cijele godine po potrebi

25

početak i kraj školske godine

5

Ostvarenje

Broj sati

tijekom cijela godine

65

12

stručni aktivi defektologa u školi

rujan, studeni, siječanj ožujak, svibanj, lipanj tijekom godine

kolektivno usavršavanje na županijskom nivou

tijekom godine

15

tijekom godine

15

tijekom godine

2

popunjavanje upitnika i tabela koje se odnose na rad s učenicima sa teškoćama u razvoju

vođenje dnevnika rada i evidencije neposrednog rada sa učenicima vođenje evidencije o suradnji sa roditeljima i učiteljima i drugim suradnicima pisanje dijagnostičkog izvješća za svakog učenika na početku uključivanja u tretman vođenje učeničkih dosjea pisanje nalaza i mišljenja logopeda potrebnih za utvrđivanje primjerenih oblika školovanja, za ostvarivanje socijalnih prava, za upućivanje na dijagnostiku i liječenje stručna mišljenja stručnih suradnika škole o učenicima nakon završetka osnovnog školovanja a na zahtjeve srednjih škola

D) STRUČNO USAVRŠAVANJE LOGOPEDA individualno stručno usavršavanje-praćenje stručnih časopisa,internetskih stranica i stručne literature-zadane teme-AAK,Senzorna integracija kolektivno usavršavanje u ustanovi-školski stručni aktivi razredne nastave

kolektivno usavršavanje na nivou Stručnog vijeća defektologa-logopeda na nivou grada Zagreba sudjelovanje na stručnim skupovima za logopede koje organizira MZOS razmjena iskustava sa istovjetnim i srodnim stručnjacima

5

43


OSTALI POSLOVI A) POSLOVI VEZANI ZA POČETAK ODNOSNO KRAJ ŠKOLSKE GODINE organizacija početka rada nove školske godine u suradnji sa stručnim suradnicima , učiteljima i roditeljima sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u školu-odgode upisa sređivanje matične knjige logopeda

Ostvarenje kolovoz, rujan

4

lipanj, srpanj

4

6

uređenje logopedskog kabineta

B ) ANALIZA I VRJEDNOVANJE RADA

Sati

2

Ostvarenje

Sati

prosinac

2

lipanj

3

siječanj, lipanj

18

timsko praćenje uspjeha prilagođenih i individualiziranih programa na kraju školske godine

lipanj, srpanj

12

C ) RAD U STRUČNIM TIJELIMA ŠKOLE sudjelovanje u radu Učiteljskih vijeća sudjelovanje u radu Razrednih vijeća

Ostvarenje

Sati

tijekom godine

14

rad u Stručnom timu škole-stručni suradnici su na raspolaganju učenicima,roditeljima i učiteljima8utorkom od 11:30 do 12:15 i petkom od 8 do 8:45)

tijekom cijele godine

30

D) ZDRAVSTVENA SKRB O UČENICIMA

Ostvarenje

Sati

tijekom cijele godine

4

izvješće o radu logopeda na kraju prvog polugodišta izvješće o radu logopeda na kraju školske godine analiza individualnog rada sa učenicima na polugodištu i kraju školske godine

Preventivne aktivnosti sa ciljem očuvanja psihičkog , emotivnog i edukacijskom zdravlju učenika

44


E) POSLOVI JAVNE, KULTURNE I SOCIJALNE DJELATNOSTI Obilježavanje Olimpijskog dana

Ostvarenje

Sati

rujan

2

prosinac

5

Obilježavanje Dana invalida-Dan otvorenih vrata Područne škole za djecu s teškoćama u razvoju Suradnja sa Udrugom za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Đurđevac

F) RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRĐIVANJE PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA pregledi učenika sjednice Povjerenstva

2

Ostvarenje

Sati

tijekom cijele godine

40

administrativni poslovi vezani uz rad Povjerenstva 5.5. Plan rada stručnog suradnika knjižničara Br. sati POSLOVI I RADNI ZADATCI tjedno

2 8

2

6

2

I. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD a) Neposredni rad s učenicima Provođenje programa Knjižnični odgoj i obrazovanje (KIO) prema planu i programu u svim razrednim odjelima–nastava u knjižnici Posudba lektire i ostale građe i davanje informacija korisnicima Pomoć pri izboru knjiga i upućivanje u čitanje književnih djela Razvijanje čitalačkih sposobnosti učenika i motiviranje učenika na čitanje kroz projekte čitanja bajki i priča – Čitajmo mi, u obitelji svi Ispitivanje interesa učenika za knjigu (anketa, intervju) Razvijanje filmske i kazališne kulture – snimanje filma, izrada igrokaza Rad na osposobljavanju učenika za samostalan intelektualni rad i samostalno korištenje izvora Pomoć učenicima u pripremi i obradi zadane teme - referati i seminari Poučavanje korisnika u pronalaženju informacija Obrazovanje učenika na izradi sažetaka, citiranju tekstova, pregleda bibliografije, registara Usmjeravanje učenika na korištenje literature u svrhu informiranja za profesionalnu orijentaciju Provođenje individualnih i timskih projekata i njihova prezentacija – Međunarodni dan tolerancije u čitanju, Lektira na drugačiji način, Izrada knjigomjera, Čitamo mi, u obitelji svi, Pisanje dnevnika čitanja, Nacionalni kviz za poticanje čitanja Integriranje knjižnice u nastavne sadržaje – korelacija s predmetima „Mladi knjižničari“ - izvannastavna aktivnost prema Godišnjem planu Ostali nepredviđeni poslovi vezani uz odgojno-obrazovnu djelatnost

Br. sati god. 1095 88 351

88

264

70 15 45


b) Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnicima, učiteljima, roditeljima, zajednicom, nakladnicima, ustanovama Koordinacija nabave i raspačavanje udžbenika, priručnika i ostalih 20 didaktičkih materijala za učitelje Suradnja s učiteljima na utvrđivanju plana lektire i nabave potrebnog broja knjiga i novih aktualnih naslova 8 Dogovor s računovodstvom škole i ravnateljem – organizacija prodaje otpisanih knjiga te nabava novih prema Planu nabave Suradnja s učiteljima svih predmeta pri nabavi stručne literature Suradnja s djelatnicima u svezi nabave stručne literature, časopisa i AV6 građe - organizacija radionica i predavanja za učenike, učitelje i roditelje 101 ideja za poticanje čitanja Timski rad pri izradi Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa škole, 6 zajedničkih projekata škole, obilježavanju značajnih datuma te priprema Izvješća Suradnja na organiziranju književnih susreta, likovnih druženja Projekt Lektira na drugačiji način u suradnji s učiteljem Zoranom 8 Vidakovićem Suradnja u stručnom timu škole 8 Predavanja na stručnim aktivima i učiteljskim vijećima – Smjernice za upućivanje korisnika u informacijsko istraživanje; Poticanje čitanja Suradnja s roditeljima učenika i prijem istih Prezentacija i provođenje projekta Čitamo mi, u obitelji svi na roditeljskim sastancima 3. i 4. r. i u razredima 6 Organizacija i provođenje akcije skupljanja godišnjeg priloga za nabavu knjižnične građe u suradnji s roditeljima i djelatnicima škole, Vijećem roditelja, Školskim odborom Praćenje i snimanje odgojno-obrazovnog programa s HTV-a u dogovoru s 4 učiteljima – stvaranje medijateke Timski rad s uredništvom školskog lista Đurek 8 Razrada projekta grupe Mladih knjižničara – (Lektira na drugačiji način; Uređenje eksterijera knjižnice – suradnja s učiteljicom informatike Davorkom Hrženjak i učiteljem Zoranom Vidakovićem; 6 Bajkopričalica – kazivačica bajki Jasna Held; književni susreti prema planu i programu; posjet Interliberu – terenska nastava – Mladi knjižničari, nabava nove literature u dogovoru s računovodstvom škole i ravnateljem) (Čitanje za veselje, zabavu, užitak-ankete,projekti tijekom godine) Ostali nepredviđeni poslovi vezani uz odgojno-obrazovnu djelatnost 8 (zamjene, programi s učenicima…) 3 3 Poslovi koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada 1 Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada i izrada izvješća 1 2 Neposredno izvođenje nastavnog procesa (uvodni nastavni satovi, lektira i 2 medijska kultura, radionice)

46


II. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKA DJELATNOST 6 0,5 0,5

1

Poslovanje u programu Metel win (inventarizacija, signiranje, katalogizacija, klasifikacija, otpis, revizija) Planiranje i provođenje nabave knjižnične građe, kontrolnih i nastavnih listića, serijskih publikacija, AV-građe u okviru suradnje s izdavačkim kućama Izrada biltena prinova, bibliografskih i drugih izvora Predmetna obrada časopisa Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici i izrada statistika Ostali poslovi ove djelatnosti Zaštita knjižnične građe Organizacija rada na računalu za učenike i učitelje Prikazi knjiga Praćenje i snimanje odgojno-obrazovnog programa s nacionalne TV-e Tematski prikazi stručnih časopisa III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

0,5

0,5

1,5

Prijava i priprema učenika za Nacionalni kviz za poticanje čitanja i organizacija puta u Zagreb i nagrade za pobjednika kviza u dogovoru s ravnateljem i računovodstvom Organizacija raznih kvizova i natjecanja, kreativnih radionica prema interesu učenika i učitelja Sudjelovanje u pripremi i organiziranju kulturnih priredbi i uređenja škole u njoj ili izvan nje (8.9.-Međunarodni dan pismenosti, 21.9.-Dan europske baštine, 29.9.-70-godišnjica smrti Grgura Karlovčana, 15.10.-15.11.-Mjesec knjige, 29.10.-Međunarodni dan školskih knjižnica, 16.11.-Međunarodni dan tolerancije, 24.11.-Dan HNK-a, 5.12.- Međunarodni dan volontera, 10.12. – Dan čovjekovih prava-pravo na čitanje, Božić, 14.2.-Valentinovo, 21.2.Međunarodni dan materinskog jezika, 11.3-17.3-Dani hrvatskoga jezika, 20.3.-Svjetski dan pripovijedanja, Uskrs, 2.4.-Međunarodni dan dječje knjige, 22.4.-Dan hrvatske knjige, 23.4.-Svjetski dan knjige i autorskih prava, Đurđevo, 3.5.-Svjetski dan slobode medija, 15.5.- Dan HTV-a, 29.5.Dan škole, obilježavanje obljetnica i godišnjica poznatih ličnosti prema Godišnjem planu kulturne i javne djelatnosti školske knjižnice) Suradnja s kazalištima, muzejima i organiziranje posjeta Postava tematskih izložbi (uz obljetnice književnika), prezentacija umjetnika i izložbe umjetničkih radova lokalne zajednice Timski rad na školskim web stranicama i u školskom listu Đurek Posjet sajmu knjiga - Inetrliber – 15.11.- plan s knjižničarskom grupom Organizacija književnih susreta (u Mjesecu knjige – 15.10. – 15.11.; 2. 4. – uz Međunarodni dan dječje knjige) (Miro Gavran – PN; Sanja Polak, Željka Horvat-Vukelja, Ivanka Ferenčić Martinčić – RN) Lutkarske predstave u knjižnici – u suradnji s dramskim grupama škole

350 262

22 22 40

4

219

22

22

66

47


2

0,5

Projekti: Radionice sa Zoranom Vidakovićem– Lektira na drugačiji način Projekt knjižničarske grupe – Uređivanje eksterijera knjižnice Bajkopričalica – gost u školi profesionalna kazivačica Jasna Held Čitamo mi, u obitelji svi – višegodišnji projekt poticanja čitanja– 3. i 4. r Planiranje i pripremanje aktivnosti Ostale nepredviđene kulturne i javne manifestacije Snimanje kulturnih manifestacija škole i izrada DVD-a prema dogovoru Sudjelovanje u programu Picokijade IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA

1

0,5

0,5

87

20 2

88

Sudjelovanje na stručnim vijećima knjižničara, seminarima i Savjetovanjima na nivou grada, županije i države (Aktivi Školskih knjižničara, Proljetna škola knjižničara, Skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja, Skupštine HKD-u, Skupštine HČD-a) i seminari putem web-a Suradnja s: NSK-a, županijskom Matičnom službom u Koprivnici, drugim školskim knjižnicama, Gradskom knjižnicom Đurđevac, Filozofskim fakultetom, Učiteljskom akademijom, MZOS-a i AZOO-a Nazočnost sjednicama Učiteljskog vijeća, Razrednog vijeća i stručnim aktivima škole, rad u Školskom odboru Ostali nepredviđeni poslovi na stručnom usavršavanju i obrazovanju Stručno usavršavanje u programu Metel Win Praćenje zakona, pravilnika, akata u svezi odgoja i obrazovanja Praćenje stručne literature iz područja knjižničarstva, odgojno – obrazovne djelatnosti, pedagoške i psihološke literature; praćenje programa nacionalne televizije Permanentno praćenje izdavačke djelatnosti i suradnja s nakladnicima

44

22

20

2

5.6. Plan rada tajnika RUJAN poslovi oko objavljivanja natječaja vođenje registra zaposlenih u javnom sektoru izrada rješenja i odluka Školskog odbora i ravnatelja organizacija i kontrola rada zaposlenika na pom. i tehn. poslovima priprema materijala za sjednice vođenje zapisnika i prisustvovanje sjednicama vođenje evidencije radnog vremena, matične knjige i dosjea zaposlenika vođenje urudžbenog zapisnika i upis zaposlenika u e-maticu rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izrada nacrta općih akata rad sa strankama izdavanje potvrda, svjedodžbi i uvjerenja učenicima UKUPNO

SATI 25 5 15 10 6 7 19 11 15 12 12 23 160 48


UKUPNO

SATI 12 20 12 10 15 7 22 22 24 13 7 5 7 176

UKUPNO

SATI 13 35 13 34 25 20 7 10 11 168

LISTOPAD organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima izrada nacrta prijedloga i izmjena i dopuna općih akata poslovi oko objavljivanja natječaja praćenje propisa prisustvovanje sjednicama stručno usavršavanje rad sa strankama vođenje urudžbenog zapisnika, evidencije radnog vremena rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izdavanje svjedodžbi, uvjerenja i potvrda priprema materijala za sjednice izrada rješenja i odluka Školskog odbora izrada statističkih izvješća STUDENI vođenje matične knjige i evidencije radnog vremena rad sa strankama organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima vođenje urudžbenog zapisnika škole i dokumentacije škole sređivanje arhive rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izdavanje svjedodžbi, uvjerenja i potvrda primanje dnevne pošte, uvođenje i dostava poslovi oko objavljivanja natječaja PROSINAC priprema materijala za sjednice izrada rješenja i odluka školskih organa organizacija zdravstvenog pregleda učenika vođenje matične knjige i evidencije radnog vremena izdavanje svjedodžbi, uvjerenja i potvrda rad sa strankama praćenje propisa organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima vođenje zapisnika vođenje urudžbenog zapisnika škole i dokumentacije škole rješavanje prispjele pošte i izrada dopisa izvršavanje obveza prema Ministarstvu i drugim organima prema kojima škola ima obveze pisanje i sređivanje zapisnika školskih organa UKUPNO SIJEČANJ izrada nacrta, prijedloga i izmjena i dopuna pravilnika i drugih akata izrada odluka i rješenja vođenje brige o pravilnosti donošenja upravnih općih akata i praćenje propisa objavljivanje natječaja

SATI 10 11 5 13 13 15 5 10 11 18 22 6 13 152 SATI 23 15 14 18 49


rad sa strankama organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima priprema materijala za sjednice poslovi oko sistematskog pregleda zaposlenika rješavanje prispjele pošte, izrada i dostava dopisa, izrada rješenja, poziva, potvrda i uvjerenja vođenje urudžbenog zapisnika i evidencije radnog vremena sudjelovanje u organizaciji i provođenju kulturne i javne djelatnosti škole organizacija zdravstvene zaštite učenika UKUPNO VELJAČA rad sa strankama organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima vođenje arhive izrada odluka i rješenja vođenje urudžbenog zapisnika i evidencije radnog vremena rješavanje prispjele pošte, izrada i dostava dopisa izrada rješenja, poziva, upravnih i općih akata, nacrta i prijedloga vođenje registra zaposlenih u javnom sektoru UKUPNO OŽUJAK organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima rad sa strankama priprema materijala za sjednice pisanje zapisnika vođenje urudžbenog zapisnika i evidencije radnog vremena,vođenje e-matice rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa izdavanje svjedodžbi i uvjerenja izrada rješenja i odluka UKUPNO

17 3 4 176 SATI 28 15 16 10 17 25 25 24 160 SATI 12 32 15 10 23 22 22 32 168 SATI 19 18 17 14

TRAVANJ izrada rješenja za godišnje odmore zaposlenika izrada prijedloga za korištenje godišnjeg odmora zaposlenika izrada odluka i rješenja organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima vođenje urudžbenog zapisnika, evidencije radnog vremena i matične knjige zaposlenika rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa izdavanje svjedodžbi, potvrda i uvjerenja rad sa strankama suradnja s organima Grada Đurđevca pisanje zapisnika vođenje brige o područnim školama (objekat, oprema)

30

UKUPNO SVIBANJ Rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa

20 10 14 8 30

15 15 21 5 9 5 168 SATI 18 50


izdavanje svjedodžbi, potvrda i uvjerenja nabava i izdavanje materijala za rad vođenje urudžbenog zapisnika i vođenje evidencije radnog vremena izrada nacrta odluka i rješenja rad sa strankama praćenje propisa stručno usavršavanje organizacija rada i kontrola zaposlenika na pom. i tehn. poslovima vođenje registra zaposlenih u javnom sektoru sudjelovanje u organizaciji i provođenju kulturne i javne djelatnosti škole nabava osnovnih sredstava i sitnog inventara UKUPNO

10 11 23 21 15 15 14 11 11 9 10 168

UKUPNO

SATI 14 6 19 14 15 15 15 15 5 12 10 6 6 152

UKUPNO

SATI 14 25 10 20 23 20 176

LIPANJ izrada statističkih izvještaja nabava materijala i sredstava za rad rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa vođenje urudžbenog zapisnika i dokumentacije škole pisanje zapisnika vođenje e-matice zaposlenika izrada nacrta odluka i rješenja upravnih organa škole rad sa strankama organizacija rada na pomoćnim i tehničkim poslovima priprema materijala za sjednice briga o pravilnom vođenju matične knjige i registra učenika briga o uvezivanju ostale dokumentacije kao i imenika učenika pružanje stručne pomoći raznim povjerenstvima i drugim tijelima SRPANJ briga o održavanju objekta rad sa strankama nabava materijala za rad vođenje registra zaposlenih u javnom sektoru vođenje urudžbenog zapisnika i dokumentacije škole rješavanje prispjele pošte, izrada dopisa

51


5.7. Plan rada računovođe i knjigovođe Mjesec

Rujan

Poslovi i zadaci

Br. sati

likvidiranje sveobuhvatne dokumentacije pisanje virmanskih naloga i dopisa vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa kontiranje obračun prijevoza djelatnika i učenika u PP zahtjevi za riznicu izrada tablica za Ministarstvo: prijevoz dijelatnika, posebni uvijeti, smjenski rad, prekovremeni rad, kontrola plaće izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec kolovoz 2012. godine izrada rebalansa Ukupno izrada financijskih planova za 2013.-2015. godinu likvidiranje dokumentacije kontiranje vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa te pisanje virmanskih naloga

15 15 25 35 10 15 15

Listopad izrada financijskog izvještaja S-PR-RAS od 01.01.-30.09.2012.

obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec rujan 2012. godine zahtjev za riznicu Ukupno zahtjev za riznicu likvidiranje dokumentacije i priprema za knjiženje kontiranje vođenje knjiga ulaznih računa Studeni izvlačenje izvještaja obračun prijevoza učenika u PP izrada virmana izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec listopad 2012. godine Ukupno poslovi prilikom inventure likvidiranje dokumentacije kontiranje Prosinac vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa Izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec studeni 2012. godine zahtjev za riznicu priprema za izradu završnog računa ostali poslovi Ukupno pripremne radnje za izradu završnog računa izrada završnog računa za 2012. godinu likvidiranje dokumentacije zahtjev za riznicu izrada virmana

2 28 160 33 20 30 30 16 25 6 15 176 20 30 30 30 20 10 18 10 168 25 20 22 20 12 10 20 23 152 30 46 30 15 20 52


Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP

10

izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec prosinac 2013. godine

10

izrada statističkih izvještaja ostali poslovi

5 10 Ukupno

176

zaključivanje poslovnih knjiga i otvaranje novih izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec siječanj 2013. godine zahtjev za riznicu izrada virmana likvidiranje dokumentacije obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP vođenje knjiga ulaznih računa ostali poslovi Ukupno zahtjev za riznicu izrada virmana likvidiranje dokumentacije vođenje knjige ulaznih računa kontiranje obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec veljaču 2013. godine ostali poslovi Ukupno zahtjev za riznicu izrada virmana likvidiranje dokumentacije vođenje knjige ulaznih računa kontiranje obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec ožujak 2013. godine izrada financijskog izvještaja za I.tromjesečje 2013. godine izrada poslovanja za razdoblje od siječnja do travnja 2013. godine Ukupno zahtjev za riznicu izrada virmana likvidiranje dokumentacije vođenje knjige ulaznih računa izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec travanj 2013. godine obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP kontiranje ostali poslovi

57 12 12 7 30 10 22 10 160 23 10 15 30 40 10 10 30 168 15 10 20 30 15 14 14 35 15 168 22 20 26 30 12 12 25 21

Ukupno

168 10 11 16

zahtjev za riznicu izrada virmana likvidiranje dokumentacije

53


Lipanj

vođenje knjige ulaznih računa izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec svibanj 2013. godine

25 11

kontiranje obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP

25 14

kontiranje priprema za izradu polugodišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu

20 20

Ukupno zahtjev za riznicu izrada virmana likvidiranje dokumentacije vođenje knjige ulaznih računa izrada tablice o utrošku sredstava od JLS za mjesec lipanj 2013. godine

152 12 8 10 12 10

kontiranje obračun prijevoza djelatnika škole i učenika PP

14 10

izrada polugodišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu

26

ostali poslovi

10

Srpanj

Ukupno

112

Plan rada knjigovođe Mjesec

Rujan

Poslovi i zadaci obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi obračun i knjiženje ostalih naknada nabava hrane za potrebe restorana Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica nabava potrošnog materijala izrada statističkih podataka

Broj sati 35 60 10 40

Ukupno obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi izrada statističkih podataka zavođenje sitnog inventara i osnovnih sredstava Listopad popunjenje statističkih podataka nabava potrošnog materijala nabava hrane za potrebe restorana Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica

9 6 160 35 60 5 8 4 6 58

Ukupno

176

54


Studeni

obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi zavođenje sitnog inventara i obračun amortizacije popunjenje statističkih podataka nabava potrošnog materijala nabava hrane za potrebe restorana Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica

35 60 10 10 5 48 Ukupno

168

obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi obračun i knjiženje ostalih naknada Prosinac poslovi prilikom inventarizacije sredstava rada nabava potrošnog materijala nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno

35 40 10 30 4 33

Siječanj

Veljača

Ožujak

obračun plaća i poreza i knjiženje istih statistički izvještaji blagajnički poslovi nabava potrošnog materijala poslovi po inventarizaciji sredstava rada nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica poslovi u vezi poreznih kartica Ukupno obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi obračun i knjiženje ostalih naknada popunjavanje statističkih podataka nabava potrošnog materijala nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica zaključivanje kartica plaća i poreza Ukupno

152 35 5 48 5 34 34 15 176 35 60 4 5 4 42 10 160

obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi popunjavanje statističkih podataka knjiženje sitnog inventara nabava potrošnog materijala rasknjiženje po karticama osnovnih sredstava

35 60 5 3

amortizacija nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno

23 38 168

obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi popunjavanje statističkih podataka

35 58 10

4

55


Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

nabava potrošnog materijala rasknjiženje sitnog inventara i osnovnih sredstava obračun i knjiženje ostalih naknada nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi obračun i knjiženje ostalih naknada nabava potrošnog materijala popunjavanje statističkih podataka nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi obračun i knjiženje ostalih naknada popunjavanje statističke dokumentacije nabava potrošnog materijala obračun amortizacije po osnovnim sredstvima nabava hrane za restoran Đurđevac,izrada jelovnika i popunjavanje primki i izdatnica Ukupno obračun plaća i poreza i knjiženje istih blagajnički poslovi popunjenje statističkih podataka nabava potrošnog materijala obračun i knjiženje ostalih naknada knjiženje sitnog inventara i osnovnih sredstava ostali poslovi Ukupno

5 10 3 47 168 35 60 5 5 5 58 168 35 40 5 5 5 18 44 152 37 25 5 5 10 10 12 104

5.8. Plan rada školskog liječnika PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2012. / 2013. I. POLUGODIŠTE 1. CIJEPLJENJE UČENIKA PREMA PROGRAMU OBVEZNOG CIJEPLJENJA I RAZRED: DI-TE pro adultis + POLIO (IPV) VI RAZRED: HEPATITIS B (2 doze s razmakom od mjesec dana) VII RAZRED: TUBERKULINSKO TESTIRANJE + BCG docjepljivanje nereaktora VIII RAZRED: DI-TE pro adultis + POLIO (IPV) 2. PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI ZA NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE TE ODREĐIVANJE ODGOVARAJUĆEG PRILAGOĐENOG PROGRAMA 56


3. SCREENINZI - poremećaj vida i vida na boje za učenike III razreda - deformacije kralješnice i tjelesna visina za učenike VI razreda 4. NAMJENSKI PREGLEDI - na zahtjev i prema situaciji (sportske aktivnosti, prelazak u druge škole, ostalo) - pregled djece s poteškoćama u razvoju i učenju 5. ZDRAVSTVENI ODGOJ - III razred osnovne škole: Zdrava prehrana - zdravstveni odgoj vezan za cijepljenje, te određene situacije i zahtjeve 6. SAVJETOVALIŠNI RAD 7. POVJERENSTVO ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA PROGRAM SPECIFIČNIH I PREVENTIVNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013. II. POLUGODIŠTE 1. SISTEMATSKI PREGLEDI V razred osnovne škole VIII razred osnovne škole prije upisa u I razred 2. ZDRAVSTVENI ODGOJ V razred: Pubertet i higijena menstruacije – uz sistematski pregled VIII razred: Profesionalna orijentacija, Reproduktivno zdravlje mladih- uz sistematski pregled - predavanje za roditelje prije upisa u I razred osnovne škole: Informacije o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece - uz upis u I razred - prema potrebi svi ostali oblici promicanja zdravlja i prevencije bolesti za roditelje, djecu i nastavnike 3. KONTROLNI PREGLEDI - provode se poslije sistematskih pregleda prema potrebi 4. PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA I SPOSOBNOSTI ZA NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE TE ODREĐIVANJA ODGOVARAJUĆEG PRILAGOĐENOG PROGRAMA 5. NAMJENSKI PREGLEDI - na zahtjev i prema situaciji (sportske aktivnosti, prelazak u druge škole, ostalo) - pregled djece s poteškoćama u razvoju i učenju 6. CIJEPLJENJE PREMA KALENDARU VI razred osnovne škole: HEPATITIS B ( treća doza) -prije upisa u I razred osnovne škole: MO-PA-RU (ospice, zaušnjaci, rubela) 7. SAVJETOVALIŠNI RAD 8. POVJERENSTVO ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA

57


6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ŠKOLE 6.1. Plan rada Školskog odbora Sjednice Školskog odbora održavati će se prema potrebi tijekom cijele školske godine. Sadržaj rada će se određivati prema potrebi i u dogovoru s predsjednikom školskog odbora. Školski odbor će obavljati slijedeće poslove: • Donosi statut škole uz prethodnu suglasnost osnivača • Donosi pravilnike škole • Donosi godišnji plan rada škole • Razmatra i donosi financijski plan škole, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja • Raspisuje natječaj za ravnatelja škole • Imenuje ravnatelja škole uz suglasnost ministra znanosti obrazovanja i sporta • Odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa • Daje prethodne suglasnosti u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa učitelja u školi • Predlaže osnivaču i ravnatelju promjene djelatnosti kao i druge odluke vezane uz osnivačka prava • Daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja vezane uz sigurnost u školskoj ustanovi • Donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom škole. • Odobrava program međunarodne suradnje s drugim školama uz suglasnost Ministarstva i lokalne zajednice. 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća Sjednice Učiteljskog vijeća održavat će se najmanje dva puta u prvom polugodištu i isto toliko puta u drugom polugodištu. Po potrebi sastajat će se i češće. Glavne rasprave biti će uspjeh učenika i disciplina u razredu i školi. Učiteljsko vijeće obavljati će sljedeće poslove: • Razrađivanje i konkretizacija nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma (9. mjesec) • Rasprava o rasterećivanju učenika • Pripremanje i predlaganje godišnjeg plana i programa škole, briga o uspješno ostvarivanju i analiziranju rezultata tog rada (9., 11., 12., 3., 4.) • Izmjene u planu i programu zbog specifičnih zadataka i uvjeta rada • Imenovanje razrednika na prijedlog ravnatelja i stručnih suradnika • Suradnja s roditeljima i sudjelovanje u radu Vijeća roditelja • Raspodjela poslova i zadataka učitelja • Suradnja s izvanškolskim ustanovama i organizacijama • Odlučivanje o primjeni pedagoških mjera. • Predlaganje oblika i provođenje permanentnog usavršavanja učitelja • Analiziranje rada učitelja, razrednika i Razrednih vijeća • Predlaganje učitelja za zvanje mentor ili savjetnik • Proraditi i upoznati se sa Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 6.3. Plan rada Razrednog vijeća Razredno vijeće će obavljati sljedeće poslove: • Neposredna briga za odgojno - obrazovni rad u razrednom odjelu • Stalan uvid i praćenje rezultata rada učenika, te sustavno pružanje potrebne pomoći učenicima • Utvrđivanje općeg uspjeha učenika 58


• Upoznavanje uvjeta života rada učenika i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje • Organiziranje izvannastavnih aktivnosti, izborne nastave, dopunske i dodatne nastave • Briga i koordinacija rada s izvanškolskim organizacijama u koje su uključeni odjeli: priznavanje tog rada u radu škole • Koordinacija rada svih učitelja odjela • Predlaganje plana i organizacija učeničkih izleta i ekskurzija • Primjena pedagoških mjera u razrednom odjelu • Suradnja s roditeljima i starateljima učenika • Suradnja sa stručnim suradnicima škole • Analiza izvještaja razrednika što ga podnosi Učiteljskom vijeću 6.4. Plan rada Vijeća roditelja U ovoj školskoj godini planirano je četiri sjednice Vijeća roditelja i to u rujnu, siječnju, travnju i lipnju. Predložene teme za rad u ovoj školskoj godini su: • Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole • Razmatranje godišnjeg plana i programa škole za 2012./2013. školsku godinu • Izvješće o uspjehu učenika na kraju školske godine, te izvješće o kulturnoj i javnoj djelatnosti škole • Rad na zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika te donošenje odluke o osiguravatelju učenika • Kulturna i javna djelatnost škole • Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika, mogućnosti škole • Realizacija Preventivnog programa u školi, uključivanje roditelja u rad • Izleti i ekskurzije u ovoj školskoj godini • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi • Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika • Ostvarivanje zajedničkih projekata škole i lokalne uprave (Dan grada, Picokijade) • Razmatranje odgojno-obrazovne problematike tijekom školske godine Navedene su glavne aktivnosti o kojima će biti riječ na sastancima Vijeća roditelja i škole. U tijeku godine program će se nadopunjavati prema aktualnim zbivanjima u školi i okruženju. 6.5. Plan rada Vijeća učenika U ovoj školskoj godini planirano je četiri sjednice Vijeća učenika - rujan, siječanj, travanj i lipanj. Predstavnici iz svakoga razrednog odjeljenja raspravljati će o problemima učenika na koje nailaze tijekom školske godine, a u s svezi usvajanja nastavnog plana i programa, dodatnih sportskih i kulturnih aktivnosti na nivou škole i grada. Usvajanje njihovih razrednih pravila, upoznavanje ostalih učenika s pravilima ponašanja, kućnim redom i bontonom unutar škole i oko nje te davanju svojih prijedloga. Rasprava o Pravilniku o načinu praćenju i ocjenjivanju učenika , rješavanje zamolbi i prijedloga učenika. Raspravljati će i davati prijedloge o pomoći jedni drugima u usvajanju gradiva i izradi radnih zadataka, prezentacija, seminara, izvješća o projektima učenika i terenskoj nastavi, izletima i ekskurzijama. 7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2012./13. 7.1. Stručno usavršavanje u školi 7.1.1. Stručna vijeća U školi imamo dva stručna vijeća i to za razrednu nastavu i za predmetnu nastavu. Planirano je dva sata po školskom stručnom vijeću.

59


PLAN I PROGRAM ŠKOLSKI STRUČNI AKTIV ZA RAZREDNU NASTAVU Školska 2012./13. godina

Mjesec

IX

XI

I

III V VI

Teme -ŠKOLSKI KURIKULUM – prijedlozi za izradu predmetnih kurikuluma -PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA-PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLSKOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU 2012./13.GODINU UČENICI S TEŠKOĆAMA U UČENJU I PONAŠANJU Pametni ples – primjer dobre prakse KOMUNIKACIJA I INFORMATIZACIJA Pedagoške radionice za učitelje EMOCIONALNA INTELIGENCIJA Suradnja s roditeljima i individualni razgovori NASTAVNE STRATEGIJE PRIMJERI DOBRE PRAKSE VREDNOVANJE RADA

Nositelj -i Nikola Vuković

Božica Sobota Sanja Flajs-Vidaković Nikola Mihočka Nataša Švaco Davorka Hrženjak Nikola Vuković Marijana Kralj Nikola Vuković Zoran Vidaković Nikola Vuković Zoran Vidaković

PLAN I PROGRAM ŠKOLSKI STRUČNI AKTIV ZA PREDMETNU NASTAVU Školska 2012./13. godina Mjesec

IX

XI

I

Teme -ŠKOLSKI KURIKULUM – prijedlozi za izradu predmetnih kurikuluma -PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA-PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLSKOG AKTIVA ZA ŠKOLSKU 2012./13.GODINU UČENICI S TEŠKOĆAMA U UČENJU I PONAŠANJU Senzorna integracija KOMUNIKACIJA I INFORMATIZACIJA Pedagoške radionice za učitelje EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

III

V VI

Nositelj -i Nikola Vuković

Božica Sobota Sanja Flajs-Vidaković

Nikola Mihočka Nataša Švaco Davorka Hrženjak Nikola Vuković

PRIMJERI DOBRE PRAKSE NASTAVNE STRATEGIJE PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Nikola Vuković

VREDNOVANJE RADA Samoprocjena

Nikola Vuković Danijel Domišljanović 60


7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini Stručno usavršavanje izvan škole organizirano je putem Županijskih stručnih vijeća. Tijekom godine predviđeno je najmanje tri stručna vijeća. Učitelji će sudjelovati u radu Županijskih stručnih vijeća u dogovoru s ravnateljem škole. 7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini Stručna usavršavanja na nivou države su u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje kao i u organizaciji MZOS-a. U dogovoru s ravnateljem škole i prema financijskim mogućnostima škole djelatnici će se upućivati na te seminare. 7.3. Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja Svaki učitelj dužan je voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2012./13.

61


8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti Razraditi po mjesecima sadržaje i sudionike u kulturnim aktivnostima, predvidjeti broj učenika koji će sudjelovati u programima. Plan kulturne djelatnosti škole sadrži: estetsko-ekološko uređenje životne i radne sredine, javna predavanja, priredbe, natjecanja, obilježavanje državnih blagdana i Dana škole i sve druge oblike suradnje s društvenom sredinom.

Mjesec

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Veljača Ožujak

Travanj

Svibanj Lipanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj

Aktivnosti Prvi dan nastave – dobrodošlica učenicima prvoga razreda Hrvatski olimpijski dan – suradnja na nivou grada Sajam mogućnosti u organizaciji PP Đurđevac Dan otvorenih vrata policije Dan kruha – Dan zahvalnosti za plodove zemlje Dan voća – sudjelovanje na nivou grada "Đurđevečki medveni den" - pčelari grada Đurđevca i Županije “Solidarnost na djelu” – Crveni križ U spomen Grguru Karlovčanu I u mom gradu Vukovar svijetli – obilježavanje tragedije Vukovara Kazališna predstava za učenike 06. 12. - Obilježavanje Nikolinja – uz program grupa izvannastavnih aktivnosti i podjela darova u školskoj športskoj dvorani - priredba za građanstvo – naš dosadašnji rad - Školski list „ Đurek“ - Blagani nam stižu Karnevalska povorka - učenici razredne i predmetne nastave uključuju se u povorku u gradu Đurđevcu prema vlastitom opredjeljenju Kazališna predstava za učenike Pozdrav proljeću, priredba za građanstvo Uskrs – običaji Podravine Svjetski dan Roma Dan Grada – Đurđevo Dan škole - 29.svibnja Svečana priredba, prezentacija najboljih ostvarenja grupa slobodnih aktivnosti Likovna kolonija – sudionici likovni stvaratelji s područja grada i učenici škole Svečanost podjele svjedodžbi učenicima osmog razreda uz prigodni program. Picokijada - sudjelovanje na priredbi s nekoliko točaka najmlađih sudionika zadnji vikend u mjesecu lipnju Sudjelovanje učenika na međuopćinskim, županijskim i eventualno na državnim natjecanjima kako iz znanja tako i u sportu, izviđači, tamburaški i pjevački zborovi, te folkloraši i ostale grupe slobodnih aktivnosti

62


8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

Ovdje planiramo preventivne mjere na zaštiti zdravlja u čenika u školi. U suradnji sa zdravstvenom službom provođenje sistematskih pregleda, cijepljenja kao i socijalnu zaštitu učenika koji imaju potrebu da se o njima vodi dodatna briga nadležnih socijalnih službi, akcije Podmlatka Crvenog križa i Karitasa. Potrebno je planirati trajanje akcije na poboljšanju odnosa između učenika i učenika, učenika i učitelja te roditelja i škole.

SADRŽAJ RADA: za školsku 2012./13.godinu 1. Zdravstveni odgoj 2. Prevencija ponašanja koje dovodi do ovisnosti 3. Životne navike koje pospješuju zdravlje 4. Kako se oduprijeti lošim nagovorima 5. Život u skladu s prirodom-zdrava prehrana SVRHA RADA: 1. Razgovor s učenicima o pojmu zdravlja i zdravog života 2. Pomoć mladima u prevenciji bolesti ovisnosti 3. Što je to odgovorno ponašanje-razgovor s učenicima 4. Koje su zdrave prehrambene navike 5. Boravak u prirodi, zdrav način života, relaksacija 6. Životna zajednica ljudi i okoline ZADAĆE: 1. Usvojiti stavove o potrebi zdravog života 2. Usvojiti stavove o brizi za svoje zdravlje i zdravlje zajednice 3. Upoznavanje s bolestima ovisnosti i njihovim posljedicama 4. Rad na aktivnostima koje dovode do smanjenja bolesti ovisnosti i do njihova suzbijanja 5. Naučiti učenike kako da oni utječu na druge kako ne bi postali ovisnici 6. Razvoj umijeća donošenja odluka 7. Razvijanje prijateljstva, pomoć prijateljima i ostalim u nevolji 8. Prihvatiti pozitivne i aktivne stavove prema svojoj okolini OSTVARIVANJE PROGRAMA: Tijekom cijele školske 2012./13. godine, razgovor s učenicima, radionice, posjete zdravstvenim ustanovama, predavanja za učenike, nastavnike i roditelje,izrada zidnih novina, plakata, akcijska istraživanja …. SUDIONICI PROGRAMA: -učenici,učitelji,stručni suradnici,roditelji, zdravstveni radnici, ostali čimbenici koji mogu pomoći u ostvarivanju programa -koordinator provedbe programa; prof.Nikola Vuković, pedagog savjetnik 8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole U školskoj god. 2012./13. planiramo uputiti na specijalistički internistički pregled oko 32 % djelatnika škole ( 25 djelatnika). Istovremeno sve djelatnike škole, njih 80, planiramo uputiti na redovni liječnički pregled.

63


8.4. Školski preventivni programi Pristup problemu: Preventivni programi u školi imaju značajnu ulogu u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadaća u školi. Škola je odlučujući čimbenik u životu pojedinca. Temeljna zadaća škole je pristupiti učeniku kao čovjeku i naučiti ga kako da uči i da se pripremi za život. Škola je drugi dom učeniku. Prema tome, obitelj predstavlja temelj odgoja svakog pojedinca , a škola pomaže obitelji u odgoju i obrazovanju učenika. Prevencija zauzima posebno mjesto u osmišljavanju programa pojedine škole, pa i predmeta. ODREĐENJE POJMOVA – PREVENCIJA U prvom redu misli se na sprječavanje. U školi izrađujemo programe koji doprinose razvoju osobnosti svakog pojedinca. Programi se temelje na istraživanjima, prijašnjem iskustvu, novim saznanjima i na međusobnim odnosima unutar škole i obitelji. Prevencija zahtijeva suradnju različitih čimbenika, pojedinaca, skupina i ustanova. Preventivni programi na nivou škole ili unutar predmeta trebaju biti jasni, prilagodljivi i sustavno ugrađeni u godišnji plan i program nastave pojedinih predmeta. Prevencija ima zadatak i ulogu mijenjanja školskih i društvenih normi. CILJ PREVENTIVNIH PROGRAMA: Osnovni cilj preventivnih programa je rad s mladima kako bi se smanjio njihov interes za uzimanje sredstava ovisnosti ( cigareta, alkohola, droge…) i kako bi svaki pojedinac spoznao svoje mogućnosti i razvijao svoje sposobnosti u svrhu pripreme za budući život. ZADAĆE: 1. Usmjeriti učenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena 2. Razvijati kod učenika pozitivne vrijednosti života 3. Naučiti učenika kako da vrednuje sebe i druge 4. Pomoći učenicima da razvijaju svoje interese 5. Usmjeriti učenike na zdrav način života 6. Pomoći učenicima u prevladavanju teškoća ( igra uloga-radionice ),rješavanje problema 7. Naučiti učenike da budu kreativni i dinamični u životu 8. Razvoj komunikacije i tolerancije među učenicima, nastavnicima, roditeljima 9. Uključivanje roditelja u neposredni rad u školi ( ostvarivanje preventivnih programa) 10. Stvaranje pozitivne slike o sebi, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja ODAKLE KRENUTI? Sadržaji nastave osim rada u učionici u velikoj mjeri mogu se ostvariti u raznim ustanovama, na otvorenom prostoru ili putem posjeta izložbama, prirodnim područjima, poduzećima, izletima, terenskoj nastavi i ekskurzijama. Cilj nastave je usvajanje sadržaja pojedinih predmeta i pripremanje učenika za budući život. Rasterećenje nastave može se ostvariti primjenom raznih metoda i oblika rada. U redovne sadržaje nastave valja uključiti i pojedine dijelove preventivnog programa. Grupnim radom i timskim radom može se postići rasterećenje učenika i podići kvaliteta nastave prirode i biologije. To je i cilj današnje škole – uključivanje učenika u sve etape nastavnog rada i poticanje učenika na razvoj njihovih sposobnosti i interesa. U predlaganju tema za pojedine aktivnosti na preventivnom programu treba voditi računa da su razredi heterogene skupine. Jednom učeniku prenesena poruka s obzirom na sadržaj i formu može koristiti, a drugome može izazvati nepoželjni učinak. 64


Iz toga proizlazi da u svom radu u ostvarivanju nastave prirode i biologije trebate voditi računa o individualnim karakteristikama svakog učenika i o diferencijaciji nastave. Krenite od koncepcije rada u kojoj ćete uključiti učenika od prvog koraka stvaranja preventivnih programa i ostalih oblika rada ( vezanih za nastavu). Potičite učenike na poželjna ponašanja u obitelji, društvu, školi, na raznim mjestima i prema samima sebi. Područja rada koja možete uključiti u svoje programe (prijedlog za školsku 2012./13.godinu) 1. Želja za samopotvrđivanjem ( naučite učenike kako da razvijaju svoju osobnost, kako da ostvare svoje interese i želje ), 2. Pritisak vršnjaka ( razgovarajte s učenicima kako da razvijaju prijateljstvo, kako da održe prijateljstvo i kako da ne popuste pritiscima vršnjaka, važna uloga pojedinca i razvoj osobnosti ), 3. Rješavanje životnih problema ( učenicima treba pomoći kako da se nose s raznim životnim problemima, igra uloga, parlaonice, rasprava ) 4. Razvoj samopoštovanja ( najčešći problem u doba puberteta i adolescencije ) –uvjerimo učenika da je vrijedan, da ima pozitivne karakteristike koje treba samo razvijati, pomognimo učeniku da ih prepozna i ojača, 5. Neuroze i depresije ( razgovarajmo s učenicima o ovom problemu, usmjerimo ih na rješavanje problema, uputite ih k stručnjaku, sami si u takvim situacijama ne mogu pomoći , stručnjaci će im pružiti kvalitetniju i pravu pomoć ), 6. Uživanje u životu ( zdrav način života, bavljenje sportom, aktivnostima, boravak u prirodi, najveće bogatstvo je zdrav i uravnotežen način života ), 7. Traženje životne filozofije ( pomognimo učenicima da oblikuju životnu filozofiju, život ima smisla, samo ga treba pronaći i unaprijediti ) 8. Dosada ( česta pojava kod mladih, sve i svugdje im je dosadno, naučimo ih kako da budu kreativni i dinamični, kako da razvijaju svoje interese i uključuju se u društvo), 9. Znanje ( naučimo učenike kako da traže informacije, kako da uče i kako da primjenjuju naučeno u raznim životnim situacijama) 10. Uloga medija u svakodnevnom životu ( razgovarajte s učenicima o ulozi TV, radija, Interneta, tiskovina- utjecaj na mlade, život, životnu filozofiju…). Čimbenici koji utječu na naše ponašanje: 1. Znanje 2. Stajališta, vjerovanja, vrijednosti 3. Socijalna okolina, kultura, religija, mediji 4. Umijeća, osobna i socijalna Učitelji– sudionici preventivnih programa 1. U redovni nastavni program uključite i nekoliko sadržaja vezanih za poučavanje općih životnih vještina s naglaskom za sprečavanje specifičnih ponašanja 2. S obzirom na uzrast učenika ( razrede ) koristite razne oblike i metode rada kako biste od učenika dobili što kvalitetnije znanje 3. Upoznajte učenike sa svim sadržajima nastave prirode i biologije na početku rada , naglasite posebne sadržaje koji su vezani za prevenciju 4. Uključite učenike u sve etape nastavnog rada ( planiranje,programiranje,ostvarivanje i vrednovanje rada ) , učenici time postaju suodgovorni za svoj (ne)uspjeh. 5. U radu koristite što više primjera iz života, koristite se jasnim, pristupačnim i prihvatljivim materijalima za učenike.

65


6. Nastavu organizirajte izvan učionice, na terenu, u stvarnim situacijama- kvaliteta rada biti će bolja. 7. Pokušajte ustrojiti timski pristup nastavi ( nastavnici prirode,biologije,kemije,fizike ) terenska nastava, izlet, stručna ekskurzija, kvaliteta rada biti će veća. 8. Stručno se usavršavajte, na stručnim aktivima izmijenite iskustva, razgovarajte o pojedinim pristupima, pokrenite neka zajednička istraživanja, projekte. 9. U rad uključite roditelje i ostale čimbenike. 10. Vrednovanje rada neka bude zajednička aktivnost svih sudionika preventivnog programa. U nastavi veću pažnju posvetite razvoju životnih vještina učenika: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Donošenje odluka ( učenici mogu sudjelovati u predlaganju pojedinih aktivnosti) Rješavanje problema (problemska nastava, projektna nastava, rješavanje životnih problema) Kritičko mišljenje ( vrednovanje i samovrednovanje rada, rasprava, obrada sadržaja) Vještine komuniciranja ( uključite učenika u sve etape rada, razvoj govorništva ) Samopoštovanje, stvaranje slike o sebi Otpornost pritisku skupine, vršnjaka, odraslih Nošenje sa stresom i anksioznošću

Datumi uz koje se može ostvariti dio preventivnog programa: 10. rujan – Olimpijski dan 12. listopad – Dan zahvalnosti za plodove zemlje 15. listopad-Međunarodni dan pješačenja 16. listopad – Svjetski dan hrane 25. listopad – Dan darivatelja krvi 14. studeni – Svjetski dan šećerne bolesti 1. prosinac – Dan borbe protiv AIDS-a 10. prosinac – Dan ljudskih prava 10. siječanj- Svjetski dan smijeha 27. siječnja- Svjetski dan vjerskih sloboda 7. veljače – Međunarodni dan života 11. veljače- Svjetski dan bolesnika 14. ožujka- Dan Pokreta prirode Lijepa Naša 22. ožujka –Svjetski dan voda 23. ožujka – Svjetski dan meteorologije 1. travnja – Dan borbe protiv alkoholizma 7. travnja- Svjetski dan zdravlja 22. travnja – Dan planeta Zemlje 3. svibnja – Međunarodni dan slobode medija 5. svibnja – Svjetski dan zaštite okoliša 8. svibnja – Međunarodni dan Crvenog križa 15. svibnja – Međunarodni dan obitelji 29. svibnja – Svjetski dan sporta 31. svibnja- Svjetski dan nepušača 5. lipnja – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline 26. lipnja – Međunarodni dan protiv zlouporabe droge

66


PRIJEDLOZI ZA RAD Pozitivna slika o sebi

Svaki čovjek po nekoliko puta u tijeku života postavlja si pitanje: Tko sam ja? Teorija o sebi pomaže nam da lakše živimo. Nastavnici i stručni suradnici u školi imaju zadaću pomoći učeniku da stvori pozitivnu sliku o sebi. Na temelju teorije o sebi čovjek objašnjava svoje prošlo i sadašnje ponašanje i predviđa buduće. Tako je i s učenicima. Pozitivna slika o sebi vodi prema uspjehu i hrabrijem koračanju u život. Negativna slika (učenika) o sebi: 1. Učenik ne prihvaća odgovornost za školski (ne)uspjeh 2. Učenik prije odustaje od neke aktivnosti, učenja 3. Lakše popušta pritisku – ALKOHOL, DROGA 4. Javljaju se depresije, anksioznost - razgovor s učenicima, učenikom - igre uloga, parlaonica, - izrada zidnih novina, plakata, panoa - organiziranje grupnog oblika rada, socijalizacija - razvoj komunikacije, govorništva - motivacija učenika, poticanje na rad, pohvala Uloga učitelja: 1. Prihvatite učenika onakvog kakav je 2. Potičite učenika na razvoj interesa, sposobnosti 3. Naučite učenika da se natječe sa samim sobom 4. Učite učenike da postavljaju realne životne ciljeve, poticaj za rad 5. Vrednujte individualni napredak učenika 6. Naglašavajte pozitivno 7. Koristite kooperativno učenje, iskustveno 8. Uzmite u obzir učenikove probleme, interese 9. Postavite pravila ( na početku školske godine, nastavnog sata ) 10. Slušajte što Vam učenici govore, poruke: verbalne i neverbalne 11. Razvoj međusobne komunikacije ( zajednički rad, timski rad, partnerstvo)

Samopoštovanje

Rad s učenicima potrebno je usmjeravati ka razvoju samopoštovanja učenika. Samopoštovanje dovodi do razvoja osobnosti učenika. Osoba visokog samopoštovanja ima neke od ovih karakteristika: ( učenik ) - boljeg je psihičkog i fizičkog zdravlja, - otpornija je na stres - zadovoljnija je svojim učenjem, radom u školi, osobnim životom - uvjerenija je da će njegov-njezin rad dovesti do uspjeha, - češće se javlja za riječ, otvorenija je, surađuje za vrijeme nastave - kompetentnija je u školi, na poslu, - bolje je raspoložena, manje je depresivna, - razumije potrebe drugih, vodi računa o drugima - lakše podnosi kritiku, - spremnije se suočava sa životnim problemima…..

67


Radionica: ( 1 ) Napišite najmanje 10 svojih pozitivnih osobina: 1. 2. 3….. 10. (učenici visokog samopoštovanja lako će napisati svoje pozitivne osobine, dok učenici niskog samopoštovanja neće moći ispuniti ovaj zadatak, oni stalno razmišljaju o svojim problemima, lošim osobinama..). Razgovor s učenicima o pozitivnim osobinama, kako ih razviti. Radionica ( 2 ) Napiši dvije pozitivne osobine koje drugi ljudi govore za tebe: Napiši dvije pozitivne osobine tvog prijatelja…..nastavnika….roditelja…. Napiši dvije stvari koje si u životu postigao-la i na koje si ponosan-a: Napiši dvije osobine koje bi kod sebe želio-željela razviti: Razgovor u paru, pisanje ideja na papir, grupiranje podataka, zaključci, preporuke, Ja mogu…

Suočavanje s problemom Popularno je vjerovanje da, ako izbjegavamo misliti o nekom problemu, on nestaje. Tako i učenici u školi, često puta izbjegavaju misliti o problemima s kojima se susreću. Naš zadatak je pomoći učenicima da se suoče s problemima. Jedna od strategija suočavanja s problemom je i aktivna strategija: 1. Razmišljanje o problemu da bismo ga bolje razumjeli i pripremili se 2. Traženje pozitivne strane problema ne zanemarujući realnost 3. Traženje dodatnih informacija ili podrške od drugih ljudi 4. Poduzimanje izravne akcije za rješavanje problema Radionica ( 3 ) 1. U čemu je problem? 2. Prikupiti potrebne informacije o problemu (sudionici, mjesto događanja, povod, posljedice…) 3. Koji su učinci na učenika (osobu) nakon uočavanja problema? 4. Mogućnosti rješavanja problema (dvije do tri) 5. Tko nam može pomoći u rješavanju problema 6. Kakav je naš konačni izbor rješenja problema? Neka učenici odaberu neki problem ( prevencija bolesti ovisnosti…), podjelite učenike u skupine (6 učenika), svaka skupina rješava isti problem, nakon rada, glasnogovornik iznosi rezultate rada, razgovor o svakoj grupi, zajednička analiza rada. Izrada panoa, plakata, preporuka za daljnji rad. PUŠENJE – ALKOHOLIZAM – DROGA ( prevencija )

Pušenje je samoubojstvo na rate Mlade ljude valja educirati i informirati o štetnosti duhanskog dima, skrenuti im pozornost na užasne posljedice pušenja. Treba formirati nepušačke stavove, graditi uvjerenja, razvijati svijest i odgovornost prema vlastitu zdravlju. Nepušenje valja promicati kao zdraviji i bolji stil života. Djeci treba osigurati odrastanje bez duhanskog dima, odgojno i preventivno na njih djelovati od najranije mladosti. Mlade treba uvjeriti da pokušaju mijenjati sebe, svoje ponašanje i pušačke navike. Odrasli trebaju biti pravi nepušački uzor. Nije dovoljno samo zabranjivanje, već treba učenike i mlade uvjeriti da je pušenje istinska bolest. 68


Prevencija se ne odvija samo u školi. Potrebna je stalna suradnja obitelji, škole , zdravstvenih ustanova i društva u cjelini. Pušenje treba iskorijeniti. Zaboravimo na neke izjave: Duhan pruža iluziju, ispunjava snove, maštanja, fantaziju…..Pušenje razbija dosadu, olakšava kontakt i komunikaciju, umiruje i relaksira….. «Najlakše je prestati s pušenjem. Ja sam to učinio tisuću puta!« Mark Twain

Alkoholizam – opće prihvaćena pojava

Alkoholizam postaje sve veći problem mladih. Raširenost alkohola je velika. Dostupnost alkohola je velika. Alkohol je depresor središnjeg živčanog sustava. Posebna je opasnost kombinacija alkohola i lijekova. U prevenciji bolesti alkoholizma potrebno je mladim ljudima govoriti o posljedicama alkoholizma. Prevencija podrazumijeva razgovor o alkoholu, vrstama alkohola, djelovanju pojedinog alkohola na organizam. Posljedice uzimanja alkohola ( kratkotrajno uzimanje i dugotrajno uzimanje) tema je o kojoj se treba razgovarati. Uključiti stručnjake u razgovor o alkoholizmu. Radionice s učenicima na temu alkoholizma i prevencije te bolesti imaju veliki učinak. To je nezamjenjiva metoda rada s učenicima. Razgovarajte s učenicima o alkoholu i odgovornosti ( prometne nesreće, stradavanja drugih ljudi, invalidnost, obiteljski problemi….). Učenicima treba objasniti da imaju pravo na samostalno odlučivanje i svoj izbor, ali iza svakog izbora stoji određena odgovornost. Odgovorni smo prema sebi i drugima. Razgovarajte o posljedicama uzimanja alkohola. To je tema o kojoj učenici mogu dosta toga reči. « Tko prikloni glavu lošoj navici, Priklonio ju je zlu jarmu ! « Ruska poslovica

Droge osvajaju mlade i uzimaju svoj danak

Prevencija protiv droge obuhvaća postupke u kojima mlade treba odgajati da budu razumni, odgovorni i svjesni. Potrebno je u komunikaciji s mladima učiniti mlade imunima kako bi, dođu li u kontakt s drogom, izbjegli kušnju da je probaju, njome eksperimentiraju i tako postanu konuzumentima i ovisnicima. Mlade treba informirati o drogama i njihovu djelovanju na zdravlje. Pravovremeno ih valja upoznati s psihoaktivnim sredstvima, čuti njihove stavove i mišljenja, učiniti ih otpornima na pritiske i nagovore da ih kušaju. Mladi moraju shvatiti da su droge najmoćnije sredstvo koje zagađuje ljudski um, dušu, tijelo i uništava mlade živote. Ne traži droga čovjeka , nego čovjek nju. Najvažnija je edukacija i prevencija i to ona primarna, čija je svrha da do zlouporabe droga ne dođe, jer je mnogo bolje, učinkovitije i jeftinije spriječiti nego liječiti. Prevenciju treba provoditi stručno, sustavno i na svim razinama društvenog života. Zato je zadaća nas nastavnika provođenje antiovisničkog odgoja, policije da se energično uhvati u koštac s narkomafijom, a društvene zajednice da osigura više financijskih sredstava za osmišljavanje programa za mlade i unapređenje zdravog života. «Prvo čovjek uzima drogu, zatim droga uzima drogu i na kraju droga uzima čovjeka.« Kineska mudrost 69


ZAVRŠNO RAZMATRANJE U radu na prevenciji bolesti ovisnosti nikada ne treba razmišljati o učinkovitosti niti učinkovitost očekivati odmah. Treba raditi interdisciplinarno i uključivati sve čimbenike koji mogu na bilo koji način pomoći. Tijekom rada važno je isticati da je svaki pojedinac u nečemu uspješan. U radu koristite pohvalu kao poticaj, bodrite učenika u njegovom nastojanju da razvije svoju osobnost. Poruke koje upućujemo u radu s mladima trebaju biti usmjerene pojedincu, njegovoj snazi, važnosti za očuvanje zdravlja.

I za kraj……. «Teško je doživjeti neuspjeh, ali još je teže nikad ne pokušati uspjeti. Jedini ljudi koji nikad ne prave greške su oni koji ništa ni ne rade.» Theodore Roosvelt

«Željezo rđa ako ga ne koristimo; voda se zamuti od stajanja…. a snaga uma slabi od neaktivnosti.« Leonardo da Vinci

LITERATURA: 1. Grgin,Tomislav: (1997.), Edukacijska psihologija, Zagreb, Mozaik knjiga 2. Good, Perry E. ( 1995.), U potrazi za srećom…, Zagreb, Alineja 3. Ivanek, Ana: ( 1999.), Znanjem do promjena, Zagreb, HPKZ 4. Miljković, D., Rijavec, M.: ( 1997.),Razgovori sa zrcalom, Karlovac, IEP 5. *** Radni materijal, Mjesto i uloga Ministarstva prosvjete i športa u prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti, Zagreb, 1998. 6. *** Narodni zdravstveni list, časopis, Zavod za javno zdravstvo,Rijeka 7. *** Humane vrednote, priručnik za učitelje, Hrvatski Crveni križ, Zagreb, 2001.

Povjerenje: « Povjerujte u učenikove sposobnosti. Nemojte se odnositi prema njemu s osjećajem nadmoći: za to nemate nikakve osnove. « Robert Henri Nikola Vuković, prof

70


PROGRAM: SIGURNOST U ŠKOLI Školska 2012./13.godina SVRHA PROGRAMA: Osnovna svrha programa Sigurnost u školi koji će se provoditi u školskoj 2012./13.godini je praćenje ostvarivanja mjera za povećanje sigurnosti u školi te koordinacija svih subjekata koji će ostvarivati program djelovanja. Iz tako uopćene svrhe programa proizlazi i temeljna svrha a to je afirmacija pozitivnih vrijednosti,suočavanje s postojećim problemima te rješavanje problema . Na taj način kod učenika,učitelja i roditelja stvara se pozitivna slika o sebi, o društvu u kojem žive kao i o školi u kojoj učenici uče. ZADAĆE PROGRAMA: 1. Suradnja učitelja,učenika,roditelja i ostalih sudionika na ostvarivanju programa Sigurnost u školi. Zajedničko planiranje,programiranje i ostvarivanje programa te na kraju zajednička valorizacija rada. 2. Posebno treba uključiti roditelje u što više aktivnosti u školi a sa svrhom njihove afirmacije u rješavanju problema vezanih za učenike i rad u školi.Roditelj treba postati partner u odgojno-obrazovnom procesu. 3. Izradu programa Sigurnost u školi treba temeljiti na prethodnom ostvarenom programu.Potrebno je utvrditi prioritete rada u ovoj školskoj godini te kvalitetno postaviti zadaće za rad u ovoj školskoj godini. 4. Plan i program rada treba se izraditi za sve sudionike u radu i to na individualnom i skupnom području. Naravno,sve ovisi o procjeni situacije u školi. 5. Područja rada koja treba svakako uključiti u ostvarivanje programa Sigurnost u školi :redovna nastava,izvannastavne aktivnosti,sat razrednika i posebni projekti i programi u školi. RAD S UČENICIMA: - podupiranje otpornosti učenika na negativne utjecaje, - promicanje socijalnih,moralnih i emocionalnih kompetencija, - podupiranje učenika u njegovom razvoju, samopotvrđivanje,samoodređenje, - stvaranje pozitivne školske klime - Nasilje nad djecom i među djecom- predavanje i radionice- prepoznavanje znakova nasilja, Kome se obratiti za pomoć? RAD S UČITELJIMA:: - stručno usavršavanje učitelja, školski stručni kolegiji - predavanja na sjednicama Učiteljskog vijeća ( studeni, veljača ) - radionica za učitelje, ostvarivanje programa, valorizacija programa - predavanje za učitelje: Nenasilno rješavanje sukoba, Sigurnost u školi i društvu,Kako prepoznati rane znakove nasilja?- Radionice: Znakovi nasilja

RAD S RODITELJIMA: - predavanja za roditelje: Nenasilno rješavanje sukoba, Kako pomoći učenicima u raznim životnim situacijama?, Prijateljstvo, Svađe i rješavanje konflikata među učenicima, Nasilje nad djecom i među djecom – predavanje i radionice - radionice za roditelje: Razvijanje pozitivne slike o sebi, Kako uključiti dijete u svakodnevne obiteljske obveze, 71


-

uključiti roditelje u zajedničko planiranje aktivnosti, rasprava na Vijeću roditelja, prezentacija na roditeljskim sastancima organizacija individualnih i skupnih pomoći roditeljima ( male kreativne skupine ), valorizacija rada

RAD S OSTALIM DJELATNICIMA ŠKOLE: - uključivanje tehničkog i administrativnog osoblja škole u aktivnosti vezane za povećanje sigurnosti u školi - organizacija dežurstava učenika, učitelja ,tehničkog osoblja - prijem stranaka u školu, odvođenje stranih osoba željenim djelatnicima škole - razgovor na temu: Rad s učenicima, prava djece, obveze učenika naše škole, pomoć učenicima u njihovim svakodnevnim školskim obvezama SURADNJA S OKRUŽJEM: - suradnja s Policijskom postajom u Đurđevcu i Županijskom Policijskom upravom iz Koprivnice - planiranje zajedničkih aktivnosti rada u školi, predavanja, prezentacije, razgovor s učenicima i roditeljima, radionice za učenike: Sigurno u prometu, Zbogom oružje, Sigurno u školi - suradnja sa Školskim dispanzerom, razgovor s liječnicima, predavanja za učenike, nastavnike i roditelje: Zdravlje i škola, Preventivni programi, Zaštitimo se od zaraznih bolesti - suradnja sa Centrom za socijalnu skrb iz Đurđevca, pomoć učenicima, roditeljima u ostvarivanju prava, zajednička briga o socijalnoj zaštiti učenika - koordinacija rada s ostalim čimbenicima koji mogu pomoći ostvarivanju programa Sigurnost u školi: Udruge, Ustanove, Organizacije….. ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI U ŠKOLI: 1. Valorizacija rada na programu iz prošle školske godine, preporuke za unapređivanje rada, predavanje i izlaganje pedagoga škole-koordinatora rada na programu ( Učiteljsko vijeće) 2. Izrada planova i programa rada po razrednim odjelima ( sat razrednika),rad po paralelkama, prijedlog tema za zajedničke akcije na nivou škole 3. Izrada zajedničkog plana i programa rada aktivnosti u školi: Predavanja za roditelje ( skupni roditeljski sastanci: prvi, treći i peti razred, gosti predavači: policajci, djelatnici HV, školski liječnik) 4. Anketiranje roditelja o sigurnosti u školi i obiteljskom domu: Akcija: Zbogom oružje,nositelj: pedagog škole u suradnji s razrednicima 5. Rad s učenicima: radionice: Zbogom oružje, «Djeco oprez!», «Ivan vam priča…» 6. Likovne radionice za učenike razredne nastave: Sigurnost u školi i domu 7. Predmetna nastava: Nacionalni program za zaštitu djece od oružja i eksplozivnih sredstava, video projekcije, pisanje na zadanu temu, razgovor s učenicima 8. U suradnji s MUP-om podjela materijala učenicima i roditeljima, tema: Zaštita ljudi i imovine, kako reagirati u određenim situacijama? 9. Valorizacija rada, prijedlog mjera za unapređivanje rada ( svi sudionici programa) DOKUMENTACIJA O OSTVARIVANJU PROGRAMA: - planovi i programi rada nalaze se kod svakog nastavnika i kod pedagoga škole - zajednički plan i program rada sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada škole - izvješća o ostvarivanju programa izrađuju razrednici i predmetni nastavnici na kraju svakog polugodišta

72


-

radovi učenika: slike,crteži,pismeni radovi biti će izloženi u školi (učionice i školski panoi) a kasnije arhivirani anketni upitnici za učenike i nastavnike sastavni su dio programa Sigurnost u školi zajedničko izvješće na kraju svakog polugodišta izrađuje koordinator rada na programu-pedagog škole Nikola Vuković,prof. aktivnosti na Učiteljskim vijećima, razrednim vijećima, Vijeću roditelja, roditeljskim sastancima biti će ubilježene u zapisnicima navedenih vijeća planovi i programi rada, ostvarivanje i izvješća biti će dostavljeni Županijskom uredu za prosvjetu,kulturu,informiranje,šport i tehničku kulturu kao i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ( prema potrebi ) Koordinator rada na projektu: Nikola Vuković, prof.

PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA UČENIKA U tijeku školske godine velik dio vremena utroši se na ostvarivanje plana i programa prevencije. Jedan od dijelova preventivnog programa je i prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja učenika u školi i izvan škole.U ovaj dio programa ulaze i mjere za sprječavanje nasilja među djecom i mladima. SVRHA PROGRAMA Rad s učenicima naše škole na poboljšanju komunikacijskih vještina, poboljšanju boljeg razumijevanja razvojnih te osobnih potreba. Svrha programa je i unapređivanje odgojnih vještina te uvježbavanje načina rješavanja pojedinih problema i stresnih situacija.Svrha donošenja Programa je senzibiliziranje učitelja, stručnih suradnika, učenika, roditelja za probleme nasilja među djecom i mladima, uspostavljanje sustavnih rješenja za prevenciju i sprječavanje pojave nasilja među djecom i mladima. ZADATCI PROGRAMA: 1. Analiza odgojne situacije u razrednim odjelima ( razrednici) 2. Analiza odgojne situacije na nivou škole ( pedagog ,psiholog) 3. Izrada izvješća o odgojnoj situaciji i prijedlog okvirnog programa rada ( pedagog ) 4. Upoznavanje učitelja s programom rada, podjela zadaća za ostvarivanje programa u tijeku ove školske godine ( pedagog i voditelji stručnih aktiva ) 5. Identifikacija učenika s posebnim potrebama ( učitelji,defektolog,pedagog ) 6. Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb u Đurđevcu 7. Suradnja s Policijskom postajom Đurđevac 8. Rad s roditeljima ( razgovor o pojedinom učeniku, upoznavanje s programom rada u školi, uključivanje roditelja u pojedine dijelove programa ) 9. Rad s učenicima i roditeljima na ostvarivanju programa ( razgovor,radionice,igre uloga, savjet, predavanje…) 10. Zajedničko vrednovanje rada u tijeku ove školske godine 11. Prijedlozi za unapređivanje rada i izrada izvješća o radu u školskoj 2012./13.godini ) OBLICI RADA: - individualni rad s učenicima - individualni rad s roditeljima - rad u parovima - rad u grupama ( skupinama ) - frontalni rad s učenicima u razrednim odjelima

73


Izbor oblika rada ovisit će o dobi učenika, broju po razrednim odjelima kao i o ukupnom broju učenika koji će biti uključeni u ostvarivanje programa rada. Detaljni plan i program rada za pojedine skupine učenika ili za razredni odjel izradit će školski tim i koordinator rada – pedagog škole prof. Nikola Vuković, a veći dio poslova vodit će i školski psiholog. METODE RADA: - iskustveno učenje kroz interakcijske igre - igre uloga - emocionalna analiza vlastitih doživljaja - vježbe opuštanja - tehnike kontroliranja agresije i ljutnje - razgovor - demonstracija - slikanje, crtanje, pisanje SUDIONICI U OSTVARIVANJU PROGRAMA RADA: - učenici naše škole ( 726 učenika ) - razrednici iz čijeg je razreda učenik uključen u rad programa - roditelji učenika - pedagog škole - članovi školskog stručnog tima - djelatnici Centra za socijalnu skrb - djelatnici Policije - psihologinja škole - školski liječnik - ostali sudionici ( športaši, osobe iz javnog i dr) PROGRAM RADA 1. Unapređivanje rada na komunikaciji ( slušanje,konverzacija,prepoznavanje vlastitih i tuđih osjećaja ) – igre uloga, kreativne igre 2. Izražavanje pozitivnih i negativnih emocija, razgovor, igre uloga 3. Kako pomoći prijatelju u nevolji? – razgovor o pojedinim situacijama, rješenja problema, igre uloga, demonstracija 4. Kome se obratiti za pomoć?- važniji tel.brojevi, ustanove, organizacije za pomoć ljudima 5. Pregovaranje i kompromis; razgovor, igra uloga 6. Nenasilno rješavanje problema; igra uloga, rad s karticama s opisom problema 7. Prava djeteta, dužnosti, izražavanje vlastitih stavova 8. Tolerancija; Svi različiti svi jednaki 9. Učenje i kako što lakše svladati školske programe 10. Igra u svakodnevnom životu, igra i učenje Rad s roditeljima: 1. Razumijevanje razvojnih i osobnih potreba i karakteristika djece 2. Druženje i izlasci s djecom, igre u prirodi; savjeti, razgovor 3. Razvojni problemi- pubertet, adolescencija 4. Unapređivanje komunikacije s djecom – slušamo li što nam djeca govore? 5. Nagrađivanje i kažnjavanje; predavanje, razgovor 6. Kako pomoći djetetu da što uspješnije prebrodi osobne krize i uspješno uči 7. Reakcije na stres- pomoć djeci u raznim situacijama 8. Rad s roditeljima na učenju vještina rješavanja problema 9. Obitelj- temelj odgoja djece; predavanje 10. Obitelj i škola u zajedničkom odgoju i obrazovanju učenika;razgovor, anketa 74


Rad s učiteljima: 1. Predavanja za učitelje na stručnim aktivima, Učiteljskom vijeću 2. Radionica za učitelje: Nenasilno rješavanje sukoba 3. Igra u nastavi, kako pomoći djetetu da što kvalitetnije svlada nastavne sadržaje 4. Suradnja učitelja, članova školskog tima i roditelja na rješavanju razvojnih problema učenika 5. Analiza pojedinih slučajeva, individualni rad s učenicima koji imaju određene poteškoće 6. Rad s učenicima Romima, socijalizacija, razvoj socijalnih vještina 7. Unapređivanje navika kod učenika Roma, radne,higijenske i kulturne navike OSTVARIVANJE PROGRAMA RADA: Rad na ostvarivanju programa Prevencije biti će u tijeku cijele školske godine. U rujnu i listopadu učitelji će izvršiti analizu odgojne situacije po razrednim odjelima. Pedagog će objediniti podatke i izraditi izvješće za cijelu školu i to na početku školske 2012./13.godine Razgovor o pojedinim učenicima biti će individualan, dio poslova ostvarit ćemo na razrednim vijećima kao i na Učiteljskim vijećima. U tijeku ove školske godine 2012./13. izradit ćemo informativne materijale za učenike i roditelje. Materijali će biti podijeljeni učenicima i roditeljima u tijeku nastavne godine. Isto tako izrađivat ćemo materijale na temu rješavanja sukoba, prevenciji poremećaja u ponašanju i prevenciji nasilja među mladima i distribuirati materijale u gradu i u okružju škole. VALORIZACIJA RADA: -

Izvješća razrednika na razrednim vijećima Zajednička analiza na Učiteljskom vijeću Vrednovanje rada malih socijalizacijskih skupina- izvješća o radu Rad članova školskog stručnog tima Prijedlozi za unapređivanje rada na ovom području Analiza suradnje s vanjskim suradnicima ( psiholog, školski liječnik,Policija,Centar za socijalnu skrb…)

DOKUMENTACIJA O RADU S UČENICIMA: - bilješke o radu sa svakim učenikom, vode učitelji - zapisnici o radu malih kreativnih skupina - radovi učenika i roditelja, slike,crteži, pismeni radovi - izvješća razrednika,voditelja, pedagoga na kraju svakog polugodišta Rad na ostvarivanju programa biti će u prostorijama naše škole, prostorijama posebnog programa, na igralištu, u muzeju, ostalim ustanovama. Rad će se temeljiti na timskom radu učenika, učitelja i roditelja. Težnja je uključivanje roditelja u što više aktivnosti. Na taj način roditelji postaju sudionici odgojno-obrazovnog rada svoje djece. Trajanje pojedinih aktivnosti i dijelova programa ovisit će o učenicima, njihovim problemima, uspješnosti rješavanja pojedinih problema. Stoga valja napomenuti da će rad na ostvarivanju ovog programa biti stalan s naglaskom na individualne karakteristike svakog učenika. Koordinator programa: Nikola Vuković, prof.

75


ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA–PRAVA DJECE Ovo je okvirni program rada na projektu: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava-prava djece. Program će se provoditi u školskoj 2012./13. godini u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana, Đurđevac. POLAZNE OSNOVE ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA: - u svakoj situaciji voditi se načelima pravde i jednakosti, - voditi računa o svakom učeniku,osobito onima kojima je potrebna dodatna pomoć u radu i učenju, - osigurati uvjete da svakom učeniku budu jasna pravila ponašanja u školi ( kućni red škole), - suzbijati sve oblike društveno neprihvatljivog ponašanja, - borba protiv diskriminacije, - poticati otvorenost, radoznalost i kritičnost kod učenika - razvijati osjećaj samokritičnosti i samovrednovanja. SVRHA ( CILJ ) RADA NA PROJEKTU: Rad na projektu ima za svrhu osposobiti učenika za razumijevanje temeljnih ljudskih prava i prava djece. Isto tako,svrha programa rada na projektu je naučiti učenika kako da poštuje prava drugih i da brani prava svih u svom okružju. ZADATCI PROGRAMA: - naučiti učenike da: -nenasilno rješavaju probleme, - uvažavaju pravo na različitost ( vjersku, nacionalnu,kulturnu, političku…) - odgovorno se ponašaju prema sebi i drugima, - spremno i odgovorno sudjeluju u različitim humanitarnim akcijama, - primjereno prihvaćaju učenike s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama, - da u komunikaciji budu tolerantni, razvijaju suradničke odnose Iz tako postavljenih zadaća iščitavaju se poslovi na razvijanju socijalnih vještina: - aktivno slušanje, - komuniciranje, - suradnja, suradnički odnosi, - samorazumjevanje i razumijevanje drugih - rješavanje sukoba nenasilnim putem, - snalaženje u raznim životnim situacijama, - zalaganje za zaštitu ljudskih prava i prava djece OBLICI RADA: 1. Rad s pojedinim učenikom- individualni rad 2. Rad u paru ( razredne aktivnosti ) 3. Rad sa skupinom učenika ( ciljane skupine ) 4. Rad s cijelim razrednim odjelom 5. Zajednički rad svih učenika škole ( akcijsko istraživanje, projektna nastava ) METODE RADA: 1. Metoda participacije ( sudjelovanja ) 2. Metoda interakcije ( suradnja i zajedničko djelovanje) 3. Istraživačke metode ( projekti, analiza slučaja…) 4. Simulacijske metode ( igra uloga) 5. Stvaralačke metode ( izrada zidnih novina,oluja ideja, izrada plakata,panoa…)

76


DIDAKTIČKI MATERIJAL KOJI ĆE SE KORISTITI U OSTVARIVANJU PROGRAMA: -

priručnik za učitelje, udžbenik za učenika, radna bilježnica video-zapisi, stripovi, slikovnice, knjige, Internet pjesme, slike, fotografije dokumenti o ljudskim pravima i pravima djeteta materijali koji su izrađeni u prijašnjim godinama i koji su aktualni za nastavak programa

SUDIONICI U OSTVARIVANJU PROGRAMA: -

učenici Osnovne škole Grgura Karlovčana, Đurđevac ( 726 učenika ) učitelji škole ( 56 učitelja ) stručni tim škole; pedagog, psiholog, knjižničar, logoped roditelji vanjski suradnici (gosti predavači, voditelji Udruga, pripadnici Crvenog križa…) ostali sudionici koji će biti uključeni povremeno u program rada

PRIJEDLOG TEMA ZA RAD – PROGRAM RADA RAZREDNA NASTAVA: 1. Moja osobna iskaznica, Svijet kojem pripadam 2. Moja obitelj,obveze članova moje obitelji 3. Moj grad Đurđevac, Ja kao građanin Republike Hrvatske 4. Susjedi i prijatelji 5. Mjesta i običaji- Đurđevac i okolna mjesta 6. Zaštita čovjekove okoline 7. Zajedništvo čovjeka i prirode PREDMETNA NASTAVA: 1. Tko sam ja i kome pripadam? 2. Što želim i što trebam? 3. Međuovisnost između čovjeka i prirode 4. Kakav sam kad sam radostan,odnosno tužan 5. Kako živjeti zajedno? 6. Koje su moje vrline,a koje slabosti? 7. Poštujemo li se međusobno? 8. Što volim ,a što me smeta kod mojih vršnjaka? 9. Moja obitelj, odnosi među članovima obitelji 10. Utjecaj pojedinca na okoliš-zaštita prirode 11. Moja zajednica ( prošlost-sadašnjost-budućnost) 12. Nasilje,sukobi- uzroci i kako ih prevladati 13. Kako donijeti pravilnu odluku? Navedene su neke od zajedničkih tema koje će biti ostvarene u tijeku školske 2012./13.godine. Svaki razrednik u suradnji s učenicima i stručnim timom škole izradit će plan i program rada na ovom području za svoj razredni odjel. 77


ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI BITI ĆE VEZANE UZ DATUME: Početak školske godine obilježit će aktivnosti vezane za razvoj komunikacije i tolerancije među učenicima, obilježavanje Međunarodnog dana mira kao i obilježavanje Dječjeg tjedna u listopadu. 12. listopada- Dan zahvalnosti za plodove zemlje – izložba radova učenika i proizvoda od plodova zemlje 16. listopada – Svjetski dan hrane 24. listopada – Dan Ujedinjenih naroda – izrada zidnih novina, kviz o UN 25. listopada- Dan darivatelja krvi – Mladež Crvenog križa – program, školski panoi 20. studeni- Dan djetetovih prava – Sveopći dan djeteta 23. studeni- Svjetski humanitarni dan 3. prosinac- Međunarodni dan invalida 10. prosinca- Dan ljudskih prava – predavanje, izložba, likovna radionica 11. prosinca- Dan UNICEF-a 1. siječnja – Svjetski dan mira 8. ožujka- Međunarodni dan žena 21. ožujka – Dan borbe protiv rasne diskriminacije 22. ožujka- Svjetski dan zaštite voda ( Područje djelovanja eko-škole) 2. travnja – Međunarodni dan dječje knjige – školska knjižnica - gost 7. travanj- Svjetski dan zdravlja – predavanje i izložba, radovi učenika 8. travnja – Svjetski dan Roma – izložba radova učenika naše škole 3. svibnja- Međunarodni dan slobode tiska 8. svibanj- Međunarodni dan Crvenog križa – aktivnosti Mladeži Crvenog križa 4. lipanj- Međunarodni dan djece žrtava agresije 5. lipnja- Dan iseljenika, Svjetski dan zaštite čovjekove okoline PROGRAM RADA S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA U cilju unapređivanja rada na ostvarivanju projekta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i prava djeteta u tijeku školske godine na stručnim kolegijima, razrednim vijećima i na Učiteljskom vijeću radit ćemo na unapređivanju rada sa svrhom: - uspješnijeg poticanja učenika na aktivnosti vezanih za život i učenje - učenje o različitim metodama rada - razvijanje suradničkih odnosa u grupi i razredu - poticati pojedinca da iskaže svoje želje i interese - naučiti učenike i poticati ih da uče zajedno - upućivati učenike u metode kreativnog učenja i stvaranja - u radu s učenicima primijeniti suvremene metode i oblike rada - u radu koristiti igre uloga, igre opuštanja,rad prilagoditi učenicima i njihovim potrebama - nastavu izvoditi koliko je god moguće izvan škole, učionice- terenska nastava, nastava u prirodi, posjete ustanovama, organizacijama… - razvijanje demokratskog stila rada - uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad u školi Osim ovako postavljenog zajedničkog okvirnog programa rada svaki učitelj-razrednik u suradnji s učenicima izradit će i plan i program rada za pojedini razredni odjel. To će zajedno sačinjavati godišnji plan i program rada na projektu: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i prava djeteta. Materijali po razrednim odjelima, pedagoške radionice i radovi učenika sastavni su dio ovog programa i nalaze se u dokumentaciji škole. Koordinator rada na projektu: Nikola Vuković, prof.

78


PLAN PROGRAMA "PRAVO NA RAZLIČITOST" Osobe oštećena sluha Tema: Oštećenja sluha Cilj: osvještavanje važnosti osjetila sluha i njegovog očuvanja, upoznavanje učenika sa teškoćama osoba oštećena sluha, upoznavanje sa znakovnim jezikom Zadatci programa: - upoznavanje razrednika sa svrhom programa - upoznavanje roditelja sa svrhom programa - približiti učenicima doživljaj svijeta bez slušnog podražaja - upoznavanje učenika s načinom komuniciranja osoba sa oštećenjem sluha (dvoručna abeceda i znakovni jezik) - upozoriti učenike na važnost brige o vlastitom sluhu - razviti senzibilnost i empatiju prema osobama oštećena sluha - razvijati toleranciju i prihvaćanje različitosti Oblici rada: - frontalni rad - rad u grupama - individualni rad

Metode rada: - usmenog izlaganja, objašnjavanja - razgovor - čitanja i rada na tekstu - dijaloška - demonstracija - auditivna metoda Sudionici u ostvarivanju: - učenici četvrtih razreda - razrednici učenika četvrtih razreda - logoped Korelacija: sat prirode i društva

Vremenik rada: rujan: - sastanak stručnog tima škole i dogovor o temi radionice - prikupljanje stručne literature - planiranje aktivnosti sudionika radionice

79


studeni/prosinac: - proučavanje stručne literature - upoznavanje razrednika sa programom - suradnja s razrednicima – sakupljanje informacija o interakcijama u pojedinom razredu - detaljni dogovor o provođenju radionice siječanj/veljača: - realizacija programa na satovima razrednika ili prirode i društva - evaluacija programa (traženje povratne informacije od učenika o programu u suradnji s njihovim razrednicima)

ožujak: - pismeno izvješće o provedenim radionicama - mogućnost prezentiranja na stručnom vijeću razredne nastave Radionice će biti izvedene u prostorima škole u svim odjelima četvrtih razreda. Koordinator programa: Božica Sobota, prof. logoped

PLAN PROGRAMA "PRAVO NA RAZLIČITOST" Osobe oštećena sluha Tema: oštećenja sluha Cilj: osvještavanje važnosti osjetila sluha i njegovog očuvanja, upoznavanje učenika sa teškoćama osoba oštećena sluha, upoznavanje sa znakovnim jezikom Zadatci programa: - upoznavanje razrednika sa svrhom programa - upoznavanje roditelja sa svrhom programa - približiti učenicima doživljaj svijeta bez slušnog podražaja - upoznavanje učenika s načinom komuniciranja osoba sa oštećenjem sluha (dvoručna abeceda i znakovni jezik) - upozoriti učenike na važnost brige o vlastitom sluhu - razviti senzibilnost i empatiju prema osobama oštećena sluha - razvijati toleranciju i prihvaćanje različitosti

80


Oblici rada: - frontalni rad - rad u grupama - individualni rad Metode rada: - usmenog izlaganja, objašnjavanja - razgovor - čitanja i rada na tekstu - dijaloška - demonstracija - auditivna metoda Sudionici u ostvarivanju: - učenici četvrtih razreda - razrednici učenika četvrtih razreda - logoped Korelacija: sat prirode i društva Vremenik rada: rujan: - sastanak stručnog tima škole i dogovor o temi radionice - prikupljanje stručne literature - planiranje aktivnosti sudionika radionice studeni/prosinac: - proučavanje stručne literature - upoznavanje razrednika sa programom - suradnja s razrednicima – sakupljanje informacija o interakcijama u pojedinom razredu - detaljni dogovor o provođenju radionice siječanj/veljača: - realizacija programa na satovima razrednika ili prirode i društva - evaluacija programa (traženje povratne informacije od učenika o programu u suradnji s njihovim razrednicima) ožujak: - pismeno izvješće o provedenim radionicama - mogućnost prezentiranja na stručnom vijeću razredne nastave Radionice će biti izvedene u prostorima škole u svim odjelima četvrtih razreda.

Koordinator programa: Božica Sobota, prof. logoped

81


9. GRUPE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U školskoj godini 2012./2013. učenici će se u školi moći opredijeliti za grupe izvannastavnih aktivnosti navedene u tablici: R br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Izvannastavna aktivnosti Literarno-recitatorska Mali zbor Likovna grupa Mladi tehničari Sigurno u prometu Glazbeno scenska skupina Foto grupa Nogometna grupa Mala likovna grupa Male vezilje Spretne ruke Lutkarska grupa Dramska družina Prva pomoć Ritmička grupa Folklorna grupa Etno grupa

19.

Dramsko –recitatorske grupe

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kulturno – umjetnička grupa Mladi knjižničari Tamburaška sekcija Knjigaonica Likovna grupa Školski list Likovna grupa, PP Cvjećarska grupa Informatička grupa

Voditelj Josip Kosnica Martina Lovrak Ivanov Tomislav Franjić Milan Kos Milan Kos Barbara Zdelar Danijel Domišljanović Đuro Tomrlin Kamile Bućan Reza Kolomaz, Mira Budaj Ljubica Vuković Marijana Kralj Marijana Bušić, Iva Sulimanec Vesna Šijak Nada Flamaceta, Ivana Marić Janja Leščan Željka Mihočka, Bernarda Žibreg Olga Lazar – PŠ Budrovac Nada Petrović – PŠ Mičetinac Marija Šimunić – PŠ Čepelovac Senka Zobunđija – PŠ Sirova Katalena Nataša Švaco Dražen Štefan Zoran Vidaković Marija Dautanec Antonela Carek Maja Huzjak Sanja Flajs Vidaković Nikola Mihočka

Učenici su uključeni i u izvanškolske aktivnosti: - nogomet - košarka - rukomet (djevojčice) - taekwondo - karate - KUD Petar Preradović - izviđači - planinari - tenis - šah - plesna škola

82


83

Godišnji plan i program rada OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac 2012-13  

Godišnji plan i program rada OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac 2012-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you