Page 1

OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVĈANA ĐURĐEVAC Školska 2011./12.godina


Školski kurikulum donio je Školski odbor na sjednici održanoj 13.rujna 2011.godine i to na prijedlog ravnatelja, Učiteljskog vijeća, Vijeća učenika i Vijeća roditelja.

KLASA: 003-05/11-02/51 URBROJ: 2137-37-11-1 Predsjednik školskog odbora:

Marijan Panić

Temeljem članka 28. stavka 5. i članka 118.stavka 2. podstavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.i 90/11.)

2


 Matična

škola:665 učenika, 31 odjel  PŠ Budrovac:10 učenika, 1 odjel  PŠ Čepelovac:11 učenika,1 odjel  PŠ Mičetinac: 5 učenika, 1 odjel  PŠ Sirova Katalena: 9 učenika, 1 odjel  PŠ posebni program: 42 učenika, 6 odjela

3


Kurikulum podrazumijeva opseţno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadrţajne elemente te kontrolu (vrjednovanje) postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

4


IZGRADNJA JEDINSTVENOG PROFILA ŠKOLE

IZGRADNJA INDIVIDUALNOG KONCEPTA ŠKOLE

VIDLJIVOST KONKRETNE POVEZANOSTI ZAJEDNICE UĈITELJA I ZAJEDNICE UĈENIKA

5


 Aktivnostima,

programima i projektima teţimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, samostalnost i odgovornost.

 Veliku

ćemo paţnju posvetiti uţoj i široj društvenoj zajednici čime ćemo doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

6


7


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ZAGREB – 1. razredi

- upoznati učenike s izgledom i pravilima kulturnog ponašanja u kazalištu - poticati učenike na stjecanje navike odlaska u kazalište

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima 1. a, b, c, d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice prvih razreda Mira Budaj, Marija Dautanec, Vesna Šijak i učitelj Zoran Vidaković, ravnatelj škole, putnička agencija

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- gledanje kazališne predstave primjerene uzrastu učenika i iznošenje dojmova o gledanom putem likovnih i literarnih radova

- odabir najuspješnijih uradaka i izrada tematskog plakata

- svibanj 2012. godine 8


aktivnost, program i/ili projekt

Promjene u prirodi kroz ĉetiri godišnja doba – 2. razred Promatrati i opisati promjene u ţivotnim zajednicama s obzirom na vrijeme, izgled biljaka, ponašanja ţivotinja te djelatnosti ljudi.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati poštovanje prema prirodi, ţivim bićima, ljudima i svijest o potrebi zaštite prirode i očuvanja kvalitete okoliša.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Projekt je namijenjen učenicima drugog razreda u svrhu zaštite i očuvanja okoliša.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

ravnatelj, razrednici Nada Flamaceta, Ţeljka Mihočka, Maja Matić, roditelji i učenici

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Naputak učenicima za motrenje tijekom izvanučionične nastave. Plan motrenja: •vrijeme •biljke i ţivotinje •djelatnosti ljudi •prikupljanje podataka •radionice za učenike •prezentacija rada za učenike i roditelje •grupno vrednovanje •pregled prikupljenih podataka •usporeĎivanje i zaključivanje tijekom školske 2011./2012. godine


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Koprivnica – Kriţevci – Kalnik - 3. razredi

- upoznati nizinske i breţuljkaste krajeve svoje ţupanije ili projekta - uočiti obiljeţja reljefa i podneblja ţupanije i razumjeti uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta za gospodarstvo ţupanije - navesti gospodarske djelatnosti u ţupaniji i gradovima Koprivnici i Kriţevcima - upoznati gradove Koprivnicu i Kriţevce i njihove kulturno-povijesne spomenike Terenska nastava namijenjena je učenicima 3. razreda u svrhu razgledavanja i upoznavanja ili projekta Koprivničko-kriţevačke ţupanije, njene kulturne baštine i prirodnih ljepota.

-učiteljice 3. razreda, učenici, roditelji, vanjski suradnici, putnička agencija

-Foto zapisi, prezentacija plakatima naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Troškovnik: 150 kn po učeniku

Prezentacija terenske nastave fotografijama, izvješćem i plakatom naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

svibanj školske 2011/2012. godine 10


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

GRANIĈNI PRIJELAZ GOLA – 4. razredi - upoznati susjedne zemlje naše domovine - razlikovati prirodne i umjetne granice drţava

- učenicima 4. razreda s ciljem shvaćanja vaţnosti prometne i gospodarske povezanosti sa susjednim drţavama, vaţnosti suţivota sa stanovnicima susjednih drţava - učenici 4.a, b, c i d razreda, roditelji, učiteljice Ljubica Vuković, Marijana Kralj, Marijana Bušić, Iva Sulimanec, carinik, granični policajac

- poludnevna terenska nastava u 1. polugodištu

- troškovnik – 50,00 kn po učeniku

-poticajne pohvale u pripremnom radu, zalaganju, natjecanja u znanju, igre, kviz znanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- listopad, studeni 11


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

NACIONALNI PARK PLITVIĈKA JEZERA - 4. RAZREDI - upoznati jedan od najljepših NP u Europi - Plitvička jezera -razvijati svijest o potrebi čuvanja prirodnih ljepota domovine Hrvatske

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- druţenje i učenje u prirodi - kultura ponašanja u nacionalnom parku

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice 4. razreda, ravnatelj škole, roditelji, TZ Plitvičkih jezera, putnička agencija, turistički vodič

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-obilazak Plitvičkih jezera poučnim stazama -voţnja brodom i turističkim vlakom - troškovnik 170 kuna po učeniku

- izloţba fotografija, izrada prezentacija i plakata, kviz znanja

- travanj, svibanj 2012. godine 12


aktivnost, program i/ili projekt

DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA – 4. razredi - upoznati dvorce Hrvatskog Zagorja kao kulturno-povijesne spomenike naše

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

domovine - razvijati poštovanje i ljubav prema baštini koju smo naslijedili od naših predaka i svijest o potrebi njezinog očuvanja za naše potomke

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- povezivanje viĎenog sa sadrţajima nastave prirode i društva u 4. razredu

- učiteljice 4. razreda Ljubica Vuković, Marijana Kralj, Marijana Bušić, Iva Sulimanec, ravnatelj škole, roditelji, putnička agencija, turistički vodič

- putovanje autobusom i razgledavanje dvoraca Hrvatskog zagorja prema dogovorenom programu s izabranom putničkom agencijom - cijena autobusa oko 4 000, 00 kuna.

- foto zapisi, prezentacija viĎenog i korištenje rezultata u realizaciji cjeline Naša domovina Republika Hrvatska

- svibanj 2011. godine 13


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

TERENSKA NASTAVA UĈENIKA PETIH RAZREDA - posjet privatnom zoološkom vrtu obitelji Bizik - posjet Park-šumi Jankovac (PP Papuk) - upoznavanje biljnog i ţivotinjskog svijeta - usvajanje činjenica o pojedinim prirodnim i kulturno-povijesnim zanimljivostima - razvijati poštovanje prema prirodi, ţivim bićima, ljudima i svijest o potrebi zaštite prirode i očuvanja kvalitete okoliša

- učenicima 5.a, 5.b., 5.c. i 5.d razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- ravnatelj škole, putnička agencija, razrednici Darija Car (5.a), Tomislav Franjić (5.b), Ivana Topolčić (5.c) i Arijana Lenardić (5.d)

- edukacija učenika - predavanje - prezentacija - troškovnik: cca 200kn

- grupno vrednovanje, pregled prikupljenih podataka, usporeĎivanje i zaključivanje

- svibanj - lipanj, 2012. 14


aktivnost, program i/ili projekt

ĈAMBINA – 5. razredi

-Posjetiti područje jezera Čambina -Istraţiti i upoznati biljni i ţivotinjski svijet Čambine -Vaţnost očuvanja biološke raznolikosti Čambine -Ekološki problemi Čambine ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati učenike petih razreda s vodama stajaćicama u zavičaju i potrebu namjena aktivnosti, programa i/ili za očuvanjem takvih područja zbog biološke raznolikosti projekta -Učiteljica Marica Vinković; učenici petih razreda i ravnatelj nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost -Prijevoz školskim autobusom -Troškovi 20 kn za radni materijal naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-Rad s kartom(orijentacija), radni listići, fotografiranje ,izrada prezentacije i prezentiranje učenicima drugih razreda o vodam zavičaja -Drugo polugodište školske 2011./2012. godine(oţujak) 15


aktivnost, program i/ili projekt

SVETA ANA – 5. razredi

-Upoznati reljef zavičaja -Razlikovati reljefne oblike ravnine (nizina) i neravnine (breţuljci) -Utjecaj reljefa na ţivot ljudi i klimu ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Terenska nastava je namijenjena učenicima petih razreda kako bi upoznali namjena aktivnosti, programa i/ili reljef zavičaja i da samostalno mogu na terenu prepoznati reljefne oblike projekta -Učiteljica Marica Vinković ; učenici petih razreda i ravnatelj nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost -Prijevoz školskim autobusom -Troškovi oko 20 kuna za nabavu potrebnog materijala naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-Nacrtati skicu terena; fotografiranje terena; izrada plakata i prezentacije o terenskoj nastavi -Drugo polugodište školske 2011./2012.godine (veljača) 16


aktivnost, program i/ili projekt

Varaţdin Barokne veĉeri – 6. razred

Upoznati grad Varaţdin, njegove kulturne znamenitosti, društvena dogaĎanja. Upoznati pojam zbora i pojam komornog sastava. Uočiti značajke glazbe baroka i uočiti njezine karakteristike. Uţivati u pjevanju učenika Glazbene škole Varaţdin te u svirci ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Komornog gudačkog sastava iz Varaţdina.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost je namjenjena učenicima šestog razreda jer je riječ o gradivu koje oni uče.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Nositelji programa su učenici, učiteljica glazbene kulture Barbara Zdelar, roditelji U dogovoru s roditeljima oko troškova koji nisu veliki –oko 70 kn,

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

učiteljica će kontaktirati Barokne večeri –organizatora predstava zbog ulaznica, odnosno načina dolaska na koncert.

Učenici koji odlaze na koncert posebno se ocjenjuju jer je takav vid nastave najbolji za razumijevanje gradiva. Koncert se odrţava 4. 10. 2011. god. u KATEDRALI u 19 sati 17


aktivnost, program i/ili projekt

Terenska nastava 6.a i 6.b razred

Upoznavanje prirodnih i kulturnih ljepota Istre. Upoznavanje s poviješću Motovuna i Pule. ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Stjecanje novih znanja i iskustava. Primjena stečenih znanja.

Razrednik 6.a razreda Saša Senjan i razrednica 6.b razreda Maja Mlinarić Horvat, roditelji, učenici, turistička agencija

Fotografiranje krajolika, prirodnih ljepota i posebnosti Istre te kulturnih znamenitosti. Rješavanje zadataka vezanih uz terensku nastavu.

Razgovor s učenicima, dojmovi sa izleta, iznošenje zaključaka naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

šk.god. 2011./2012.


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Šuma – 6. razredi Razvijanje svijesti o očuvanju prirode, šuma. Prepoznati vrste drveća, biljaka, ţivotinja i gljiva učenih na satovima prirode. Uočavanje slojevitosti šume. Oblikovati ispravno stajalište o očuvanju šuma

Učenici 6. razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Ravnatelj Učiteljica prirode Martina Lovrak Ivanov

Zadaci učenicima po skupinama, prepoznati biljke i ţivotinje u šumi, utvrditi kiselost ili luţnatost tla, odrediti temperaturu tla, napisati izvješće o svom radi i dobivenim rezultatima, izrada otiska kore drveta Prijevoz učenika do šume

Izvješće učenika o svom radu, prezentacije, plakati naĉin vrednovanja Listopad 2011. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 19


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Travnjaci i vode na kopnu – 6.a i 6.b Prepoznati, imenovati i opisati ţivotinje i biljke uz vodu, u vodi i izvan vode. Prepoznati , imenovati i opisati ţivotinje, i biljke na travnjacima. Prepoznati njihove prilagodbe uvjetima ţivota. Oblikovati ispravno stajalište o očuvanju voda i travnjaka te njezine biološke raznolikosti

Za učenike 6. a i b. razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Ravnatelj Učiteljica prirode Martina Lovrak Ivanov

Zadaci učenika po skupinama prema nastavnom listiću i smjernicama za rad. Sakupljanje, promatranje i prepoznavanje jedinki. Izrada pokusa, izrada lumbrikardija Prijevoz učenika do Drave

Izvješća učenika, prezentacije, plakati, herbariji, lumbrikardij naĉin vrednovanja Travanj- svibanj 2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 20


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Terenska nastava uz Europski dan jezika – Posjet Gradskoj knjiţnici 6.b - razvijanje komunikacije na engleskom jeziku - razvijati osjećaj pripadnosti Europi - poticati suradnju u razrednom odjelu

- Učenicima: poticati komunikaciju na stranom jeziku, razvijati svijest o toleranciji i povezanosti graĎana Europe

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, knjiţničarka, učenici 6. b razreda

- predavanje na Satu razrednika - posjetom Gradskoj knjiţnici i istraţivanju literature na stranom jeziku te o Europi - potrošni materijal ( cca 20,00 kn)

- pismeni i usmeni zadaci na satovima engleskoga jezika te razgovorom na Satu razrednog odjela

- rujan 2011., 2 – 3 školska sata 21


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Maturalno putovanje – 7. a,b,c,d -Upoznavanje kulturnih znamenitosti , geografskih obiljeţja srednje Dalmacije, imenovati vaţne povjesne dogaĎaje i znamenitosti mjesta koje se posjećuje, uţivanje u moru i razonodi sa vršnjacima - Proširivanje znanja, razvijenje ljubavi prema domovini i uţivanje u rekreaciji

Ekskurzija je namjenjena učenicima 7. razreda . namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Razrednici : Katica Tomrlin, Bernarda Ţibreg , Jasmina Filipović Konjarek i Branko Maznik Turistički vodiči će sudjelovati u planu posjeta pojedinim mjestima dok će učenicima nakon posjeta biti organizirane sportske aktivnosti i organizirana druţenja u večernjim satima

Odlazak na predviĎene destinacije i obilazak istih pod stručnim vodstvom Cijena ekskurzije u dogovoru sa po zakonu odabranom turističkom agencijom (prijevoz, cijena ulaznica, boravak)

Objavljivanje fotografija i članaka u školskom listu

Na kraju školske godine 2011./2012. 22


aktivnost, program i/ili projekt

ŠKOLSKA EKSKURZIJA 7. RAZREDA Upoznati učenike s kulturnim nasljeĎem i znamenitostima svoje domovine. Imenovati vaţne povijesne dogaĎaje i znamenitosti mjesta koje se posjećuje. Uţivati u moru i razonodi s vršnjacima.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ekskurzija je namjenjena učenicima 7. razreda u svrhu proširivanja općeg znanja, razvijanja ljubavi prema domovini i uţivanja u rekreaciji. Razrednici: Katica Tomrlin, Jasmina Filipović Konjarek , Bernarda Ţibreg i Branko Maznik Turistički vodiči Učenici Odlazak na predviĎene destinacije i obilazak istih pod stručnim vodstvom.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Cijena ekskurzije u dogovoru s odabranom turističkom agencijom (prijevoz, cijena ulaznica, boravak – 1500 – 2000kn) Lipanj 2012.godine 23


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Zagreb-Interliber- S knjigom po Zagrebu – 7a., 7.d i DOD Poticati pozitivan stav prema knjizi Razvijati istraţivačke i komunikacijske sposobnosti Poticati zajedništvo, timski rad Razvijati navike posjeta sajmovima, njegovati pravilno ponašanje u tim situacijama. Upoznati znamenitosti središnjeg dijela Zagreba na drugačiji način

Učenicima 7.a ,7.d. razreda i učenicima DOD-a. namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Katica Tomrlin, Jasmina Konjarek

-uz posjet sajmu knjiga učenici bi imali priliku sudjelovati u programu S knjigom po Zagrebu te gledati kino projekciju . -grupni i individualni rad Troškovi prijevoza i ulaznica u visini do 200 kuna po učeniku.

Objavljivanje članka o posjetu u školskom listu, na web stranici škole

Listopad, 2011. 24


RIJEKA DRAVA – 7.c

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- povećanje svijesti o značaju biološke raznolikosti,moguća rješenja o očuvanju prirodnog krajolika, prepoznavanje karakterističnih biljnih i ţivotinjskih vrsta, prilagodbe organizama odreĎenim ţivotnim uvjetima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Projekt je namijenjen učenicima i roditeljima 7.c razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ravnatelj Roditelji 7.C razreda Razrednik 7.C razreda Bernarda Ţibeg

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- edukacija učenika 7. razreda na osobitosti svojeg zavičaja fotografiranje pojedinih organizama i izrada fotografija – potreban fotoaparat ili kamera – realizacija roditelja - prijevoz učenika od škole do odredišta – u organizaciji roditelja

- prikaz aktivnosti na panou u školi povodom Dana voda

Rujan ili listopad 2011. 25


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

VARAŢDIN - 7. razredi -- povećanje svijesti o značaju biološke raznolikosti, moguća riješenja o očuvanju biološke raznolikosti povezane s razlikosti krajolika prepoznavanje karakterističnih vrsta kukaca prilagodbe organizama odreĎenim ţivotnim uvjetima prisustvovanje kazališnoj predstavi - ponašanje u kulturnim ustanovama Projekt je namjenjen učenicima 7. razreda

Ravnatelj Roditelji 7. c, d, razreda Razrednici 7. c, d, razreda Turistička agencija edukacija učenika 7. razreda na osobitosti svojeg zavičaja fotografiranje pojedinih organizama i izrada fotografija – potreban fotoaparat ili kamera – realizacija roditelja prevoz učenika od škole do odredišta i ulaznica za muzej – cijena po učeniku prema odredbi agencije – plačaju roditelji kazališna predstava primjenjena uzrastu učenika, a prema programu kazališta – ulaznice plaćaju roditelji

prezentacija terenske nastave na roditeljskom sastanku Listopad 2011. 26


aktivnost, program i/ili projekt

DRŢAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD – DOD iz geografije

-Posjetiti DHMZ u Zagrebu -Upoznati način rada i sluţbe koje djeluju unutar zavoda -Vaţnost DHMZ u svakodnevnom ţivotu -Upoznavanje djelatnika(meteorologa) u zavodu ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Terenska nastava je namijenjena učenicima DOD-a iz Geografije V, VI i VII. r. namjena aktivnosti, programa i/ili u svrhu razgledavanja i upoznavanja rada DHMZ projekta -Učiteljica Marica Vinković; učenici DOD-a; roditelji ; DHMZ i ravnatelj nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost -Putovanje vlakom i gradskim prijevozom grada Zagreba -Troškovi putovanja oko 200 kuna naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-Predavanja učenicima petih razreda na redovnoj nastavi u obradi tematske cjeline Vrijeme i klima;izrada prezentacije o terenskoj nastavi -Drugo polugodište školske 2011./2012.godine 27


Koprivnica - 6.a, 6.c, 7.a, 7.b

aktivnost, program i/ili projekt

Upoznati recikliranje vune, načine obrade i prerade ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

6. c, 6. a i 7. a, 7. b. namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednici Katica Tomrlin, Antonela Carek, Sanja Senjan i Martina Lovrak Ivanov , ravnatelj, roditelji

Promatranje prerade, fotografiranje, plivanje, igre na vodi, kino naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

30,00 kn

Web stranica škole, novine, osvrt na terensku nastavu naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Rujan 2011. 28


aktivnost, program i/ili projekt

Terenska nastava uĉenika 8.c razreda Posjetiti Park prirode Kopački rit i spoznati njegovu važnost kao staništa za mnogobrojne biljne i životinjske vrste te uživati u prirodnim ljepotama kojima ovaj Park prirode obiluje

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijati kod učenika ljubav i ponos prema bogatstvu i raznolikosti prirodnih ljepota, osvijestiti krhkost i veliki čovjekov utjecaj na močvarna staništa, spoznati važnost očuvanja prirode

Razrednik Ivan Grgec Ravnatelj škole Roditelji Turistička agencija

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

U dogovoru s roditeljima učenika odredit de se datum odlaska na terensku nastavu, vrsta prijevoza i zakonski propisana najbolja ponuda zainteresiranih turističkih agencija

Učenici de napraviti plakat o svom posjetu Parku prirode Kopački rit usput koristedi fotografije te de svoje impresije i sve naučeno na ovoj terenskoj nastavi prezentirati ostalim osmim razredima. Proljede 2012. godine

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 29


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

KUMROVEC, KRAPINA, KRAPINSKE TOPLICE - 8. razredi

-povećanje svijesti o evoluciji čovjeka, upoznati učenike sa starim zanatima, rekreacija učenika na bazenu upoznavanje prirodnog krajolika RH

Projekt je namijenjen učenicima 8. razreda

Ravnatelj Roditelji 8. b, c, d razreda Razrednici 8. b, c, d razreda Turistička agencija

Edukacija učenika 8. razreda na osobitosti različitih krajolika RH. Fotografiranje osobitosti krajolika, etno muzeja i spilje na Hušnjakovom brijegu i izrada prezentacija – potreban fotoaparat ili kamera – realizacija roditelja Prijevoz učenika od škole do odredišta i ulaznice za muzeje i bazen – cijena po učeniku dogovoru s agencijom– plaćaju roditelji

- prezentacija terenske nastave na roditeljskom sastanku

Lipanj, 2012. god. 30


aktivnost, program i/ili projekt

Terenska nastava – Pula, Brijuni

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati Nacionalni park Brijuni sa svojom prirodnom, geološkom te kulturno – povijesnom baštinom. Posjetiti grad Pula te razgledati kulturne i povijesne znamenitosti grada.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Kod učenika razvijati svijest o očuvanju prirodnih i kulturnih znamenitosti domovine te poticati učenike na druţenje i „interaktivno” usavršavanje znanja

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Razrednik 8E razreda Danijel Domišljanović, razrednica 8A razreda Jelica Mrak, učenici 8A i 8E,roditelji

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Terenska nastava će se realizirati s navedenim ciljevima prema planu putovanja najpovoljnije turističke agencije

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Prezentacija, fotografije

Svibanj/lipanj 2012.


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Vukovar – 6.c i 8.a -Razvijanje svijesti o vaţnosti Domovinskoga rata u stvaranju samostalne Hrvatske -Upoznavanje učenika sa simbolom Domovinskog rata – gradom Vukovarom kroz posjet Memorijalnom groblju, Spomen centru Ovčara, vodotornju i Muzeju Domovinskog rata u Gradskoj bolnici -Razvijanje svijesti o brojnim štetnim posljedicama Domovinskoga rata -Poticanje osjećaja nacionalnog ponosa zbog slobode i samostalne drţave u kojoj ţivimo - učenicima 6. c i 8.a razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta -

Razrednica 8. a razreda, vjeroučiteljica Jelica Mrak i razrednica 6. c razreda, učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

-

terenska nastava u gradu Vukovaru i okolici cijena terenske nastave ovisi o najpovoljnijoj cijeni koju ponude turističke agencije

-

pismeni sastavci na temu posjeta gradu heroju Domovinskoga rata razgovor na satu razrednika

-

lipanj 2012. godine

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 32


33


aktivnost, program i/ili projekt

Hrvatski olimpijski dan i Europski tjedan kretanja Rana jesen

- upoznati značaj kretanja za zdravlje - uočiti promjene u prirodi i djelatnost ljudi u ranu jesen ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- meĎusobno upoznavanje i druţenje učenika područnih škola - odrţavanje Male olimpijade učenika područnih škola

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- učenicima 1. 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena te učenici i učitelj PŠ Bakovčice - učitelji Olga Lazar, Marija Šimunić, Nada Petrović , Senka ZobunĎija, Radovan Kneţević - roditelji učenika, kustosica galerije Stari grad ĐurĎevac, profesor Marin Ferderber, djelatnik Šumarije ĐurĎevac, Marijan Matočec, trener NK MIčetinac

- edukacija učenika - provoĎenje sportskih aktivnosti - predavanje - demonstracija -troškovnik: 20 kuna

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- vrednovanje učeničkih uspjeha u sportskim aktivnostima - primjena znanja u nastavi

- rujan 2011. 34


Kazališna predstava u Virovitici Posjet Parku prirode Jankovac

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- pogledati dječju kazališnu predstavu i upoznati kazalište kao kulturnu ustanovu - posjetiti Park prirode Jankovac i uočiti biljni i ţivotinjski svijet parka

- učenicima 1. 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

- učitelji Olga Lazar, Marija Šimunić, Nada Petrović , Senka ZobunĎija - djelatnici kazališta i Parka prirode

- edukacija učenika - predavanje - demonstracija - gledanje predstave - troškovnik: 180 kuna po učeniku

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- vrednovanje kroz nastavne predmete tijekom nastavne godine

- listopad –studeni, 2011. 35


aktivnost, program i/ili projekt

Druţenje s uĉenicima i uĉiteljima PŠ za djecu s posebnim potrebama, ĐurĊevac - razvijanje tolerancije i prihvaćanje različitosti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- poticanje učenika na druţenje i igre u prirodi

- učenicima 1. 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena i učenicima Područne škole za djecu s posebnim potrebama

- učitelji Olga Lazar, Marija Šimunić, Nada Petrović , Senka ZobunĎija - učitelji Područne škole za djecu s posebnim potrebama - ravnatelj škole

- posjet PŠ u ĐurĎevcu - praktičan rad, sportske aktivnosti - edukacija učenika

- razgovor, likovni i literarni radovi

- svibanj, 2012.

36


aktivnost, program i/ili projekt

Prezentacija cjelogodišnjeg rada uĉenika podruĉnih škola (za roditelje i prijatelje škole)

-scenskim nastupom prikazati dio nastavnih aktivnosti učenika područnih škola ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-izloţba likovnih i literarnih radova učenika

- učenicima 1. 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena, njihovim roditeljima te prijateljima škola

- učenici 1. 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena i njihovi učitelji - ravnatelj škole

- prezentacija, gluma, pjevanje, plesanje

- prezentacija

- svibanj, 2012.

37


Zagreb (zraĉna luka, TOZ, ZOO)

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

-upoznati glavni grad naše domovine kao kulturno, prosvjetno, gospodarsko, prometno i turističko središte

- učenicima 1. 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

- učitelji Olga Lazar, Marija Šimunić, Nada Petrović - djelatnici zračne luke, TOZ-a, ZOO-a

- edukacija učenika - demonstracija - promatranje - troškovnik: 200 kuna po učeniku

- izradom likovnih i literarnih radova

- lipanj, 2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 38


aktivnost, program i/ili projekt

Proljeće u zaviĉaju, Dan voda

- upoznati promjene u prirodi i djelatnost ljudi u proljeće ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- poticati svijest o potrebi zaštite i očuvanja voda te odlaska u prirodu

-učenicima 1., 2. i 3. razreda područnih škola Budrovac i Mičetinac

- učiteljice Nada Petrović i Olga Lazar, roditelji učenika, djelatnik Šumarije ĐurĎevac, učiteljica engleskog jezika Maja Mlinarić Horvat

- edukacija učenika - istraţivanje - pokus - predavanje - grupni rad

- vrednovanje kroz nastavne predmete - likovni i literarni radovi

- oţujak 2012.

39


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Posjet stolarskoj radnji

- upoznati zanimanje stolara - izgraditi pozitivan stav prema svakome ljudskom radu

- učenicima 1., 2. i 3. razreda PŠ Mičetinac namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica Nada Petrović, učenici i vanjski suradnici u stolarskoj radnji (obitelj Levačić)

- razgovor - demonstracija - promatranje - edukacija

- primjena znanja u nastavi prirode i društva i u ţivotu

- veljača – oţujak 2012. 40


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Proljeće - upoznati svoj zavičaj - uočiti promjene u prirodi u proljeće - uvjeţbati nastavno gradivo (mjeseci i godišnja doba)

- učenicima: proširivanje i uvjeţbavanje do sad stečenog znanja

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, učenici 2. i 3. razreda PŠ Budrovac i Mičetinac, učiteljice Olga Lazar i Nada Petrović

- izvanučionična nastava - potrošni materijal ( cca 20,00 kn)

- razgovor, usmena provjera na satu

- oţujak ili travanj 2012., 1. školski sat 41


42


aktivnost, program i/ili projekt

Dodatna nastava iz hrvatskoga jezika u 7. razredu

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim funkcionalnim stilovima - razvijanje poštovanja prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj knjiţevnosti i kulturi - razvijanje leksičkih, fonetskih, gramatičkih i knjiţevnih znanja

- učenicima 7.c i 7.d razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica hrvatskog jezika Ivana Topolčić, učenici koji pohaĎaju dodatnu nastavu

- sudjelovanje na školskom i ţupanijskom natjecanju u poznavanju hrvatskoga standardnoga jezika - otprilike 50 kn po učeniku (papir za izradu nastavnih listića, plakati, flomasteri)

- pismene vjeţbe iz slovničkoga i pravopisnoga gradiva, uspješnost na natjecanjima

- tijekom školske godine 2011./2012. u trajanju od 35 školskih sati 43


aktivnost, program i/ili projekt

HRVATSKI JEZIK dodatna nastava 8. raz.

-ponoviti i utvrditi gradivo 5.- 7.r.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-proširiti poznavanje hrvatskoga jezika dodatnim sadrţajima iz gramatike, sintakse, pravopisa i povijesti hrvatskoga jezika na teţim i rjeĎim primjerima (glagoli po vidu i objektu, glagolski pridjev i glagolska imenica, glagolska vremena, oblici i načini, zamjenice, vrste predikata, veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica, rečenične i pravopisne znakove) -razvijati svijest o vrijednosti njegovanja materinjega jezika i vaţnosti njegova poznavanja -razvijati jezičnu kulturu -razvijati sposobnost za samostalni rad, točnost i preciznost u rješavanju zadataka -pridonijeti afirmaciji znanja i ugledu škole

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 8. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Cvetković, prof. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Aktivnosti: formiranje skupine, rješavanje zadataka s natjecanja, vjeţbanje i ponavljanje dodatnih sadrţaja, priprema za natjecanje Potrebni materijali: papir za kopiranje Okvirna cijena: 100 kn 44


Hrvatski jezik, dodatna nastava, 8.a i 8.c

aktivnost, program i/ili projekt -

razvijanje vještina i sposobnosti usmene i pismene komunikacije

--

razvijanje i proširivanje leksičkih, fonetskih i gramatičkih znanja

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 8. a i c i, 8 učenika

Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika - rješavanje zadataka sa školskih , ţupanijskih i drţavnih natjecanja

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- kroz natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- kroz školsku godinu, 1 sat tjedno, ukupno 35 sati godišnje


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Dodatna nastava iz hrvatskog jezika u 8. razredu -razvijanje ljubavi prema materinskome jeziku, čistoći i pravilnosti govora i pisanja -poticanje učenja pravopisnih i pravogovornih zakonitosti hrvatskoga knjiţevnoga jezika

Nadarenim učenicima 8. razreda koji ţele naučiti više o hrvatskome knjiţevnom jeziku

učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek, učenici koji pohaĎaju dodatnu nastavu

sudjelovanje na školskom i ţupanijskom natjecanju u poznavanju hrvatskoga standardnoga jezika naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

pismene vjeţbe iz slovničkog i pravopisnog gradiva; uspješnost na natjecanjima tijekom školske godine 2011. /12.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 46


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 4. RAZREDE -razvijanje i produbljivanje znanja i interesa za nastavu matematike

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje matematičkih vještina

- razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja - razvijanje pozitivnih natjecateljskih osobina

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-- učenicima 4. razreda koji pokazuju interes za više sadrţaja iz matematike, koji ţele i mogu više - učenicima 4. razreda koji pokazuju interes za više sadrţaja iz matematike, koji ţele i mogu više - ravnatelj škole - učiteljice četvrtih razreda: Ljubica Vuković, Marijana Kralj, Marijana Bušić, Iva Sulimanec - učenici četvrtih razreda uključeni na dodatnu nastavu

- tjedni rad, školsko natjecanje, ţupanijsko natjecanje

- razgovor, pohvale, poticajne ocjene iz matematike, natjecanja

- tijekom nastavne 2011./2012. godine 47


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA - U 5-im RAZREDIMA Proširivanje znanja , rješavanje zadataka riječima, rješavanje problemskih zadataka, pripremanje učenika za natjecanje iz matematike . Razumijevanje pročitanog zadatka i primjena odgovarajućih računskih radnji, primjena stečenog znanja u svakodnevnom ţivotu,korelacija s ostalim predmetima (povijest, geografija, hrvatski jezik, tehnička kultura)

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu znanja u svakodnevnom ţivotu, svladavanje matematičkog jezika, razvijanje sposobnosti izraţavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja te logičkog zaključivanja.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica Katarina Hudelist Sat dodatne nastave,rad u manjim grupama i individualni rad (usmeno izlaganje, pismeni radovi,rad na tekstu,crteţi)

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa

Rezultati će se koristiti za popularizaciju matematike u školi. Izravno vrednovanje u sklopu samog natjecanja. 35 sati godišnje

48


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA - MATEMATIKA - U 7-im RAZREDIMA Proširiti znanje matematike kod naprednih učenika

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima

Učitelj matematike Tomislav Sinjeri 1 školski sat tjedno

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Izravno vrednovanje u sklopu samog natjecanja. naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

35 sati godišnje 49


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA- U 8-im RAZREDIMA Proširivanje znanja , rješavanje zadataka riječima, rješavanje problemskih zadataka, pripremanje učenika za natjecanje iz matematike . Razumijevanje pročitanog zadatka i primjena odgovarajućih računskih radnji, primjena stečenog znanja u svakodnevnom ţivotu,korelacija s ostalim predmetima (povijest, geografija, hrvatski jezik, tehnička kultura) Stjecanje šire obrazovne osnove za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadrţaja prirodnih i društvenih znanosti.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu znanja u svakodnevnom ţivotu, svladavanje matematičkog jezika, razvijanje sposobnosti izraţavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja te logičkog zaključivanja.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica matematike Marija Kljajić

Sat dodatne nastave,rad u manjim grupama i individualni rad (usmeno izlaganje, pismeni radovi,rad na tekstu,crteţi) naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa

Rezultati će se koristiti za popularizaciju matematike u školi te za promoviranje škole. Izravno vrednovanje u sklopu samog natjecanja. 35 sati godišnje

50


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DODATNA NASTAVA IZ NJEMAĈKOG JEZIKA

- razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja - usvajanje novog i proširivanje starog vokabulara i učenje gramatike - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, ved i preko suvremenih medija; televizije, interneta i novina - nadogradnja na prošlogodišnje gradivo - povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika - naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje vještina slušanja i čitanja, te govorenja i pisanja - razvijanje vještine pravilnog rada - usvajanje znanja potrebnog u svakodnevnoj komunikaciji - upoznavanje s razlikama dviju kultura (njemačke i hrvatske kulture)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon, učenici

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju iz njemačkog jezika - radni listići, papiri potrebni za izradu plakata, flomasteri = 100kn

- rješavanje zadataka i zadataka sa školskih, županijskih i državnih natjecanja naĉin vrednovanja - tijekom školske godine 2011./2012., 1 sat tjedno vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 51


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Dodatna nastava – engleski jezik

Unaprijediti usmeno i pismeno izražavanje darovitih učenika te usvajanje novih i primjena stečenih gramatičkih znanja kroz zanimljive teme iz časopisa, Interneta ili nekog drugog medija

Dodatna nastava namijenjena je učenicima koji osnovno gradivo svladavaju na višoj razini i pokazuju interes za dodatnim sadržajima

Učitelj Ivan Grgec – u dogovoru s učenicima odabire teme koje de se raditi, zadaje projekte koje učenici odaberu i sudjeluje u razradi i prezentaciji istih

Učenici u razredu obrađuju njima zanimljive teme koje u dogovoru s učiteljem odabiru ili ih učitelj ponudi učenicima. Nastava se vedinu vremena odvija u učionici, a u radu se učenici koriste različitim medijima – od članaka iz časopisa preko TV emisija sve do interneta.

Učitelj ocjenjuje ukupni rad učenika, njihovo zalaganje i odnos prema radu. naĉin vrednovanja Tijekom cijele nastavne godine 2011./2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 52


aktivnost, program i/ili projekt

Dodatna nastava iz biologije- 7. razred

-proširivanje znanja iz biologije 7. razreda -razvijanje prirodoslovnog mišljenja -Razvijati istraţivački pristup k nastavi biologije - ekološki osvještavati učenike ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-nadarenim učenicima te onima koji pokazuju interes za proširivanje znanja iz biologije Učiteljica Martina Lovrak Ivanov Učenici dodatne nastave iz biologije

- sudjelovanje na školskom i ţupanijskom natjecanju iz biologije

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- vrednovanje uspjeha na natjecanju iz biologije

- tijekom školske godine 2011. /12. 53


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

Dodatna nastava iz geografije, 8. razred -proširivanje znanja iz geografije -razvijanje geografskog mišljenja -razvijati pristup geografskim problemima te učiti učenike kako ih uspješno rješavati

-nadarenim učenicima te onima koji pokazuju interes za proširivanje znanja iz geografije

Učitelj Saša Senjan Učenici dodatne nastave iz geografije - sudjelovanje na školskom i ţupanijskom natjecanju iz geografije

- vrednovanje uspjeha na natjecanju iz geografije

- tijekom školske godine 2011. /12.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Dodatna nastava iz povijesti u 7. i 8. razredu -Produbljivanje ljubavi i interesa za povijest - Poticanje interesa za zavičajnu povijest - Poticanje istraţivačkog rada - Poticanje kritičkog mišljenja - Proširivanje znanja kroz dodatne sadrţaje i posjete adekvatnim institucijama (muzeji, arhivi, izloţbe...) -Nadarenim učenicima 7. i 8. razreda, koji pokazuju pojačan interes za povijest

Katica Tomrlin, učiteljica povijesti, učenici, djelatnici kulturnih institucija

- Metoda istraţivanja, grupni rad, analiza filmskog materijala, proučavanje izvora - Sudjelovanje u projektima tijekom godine(npr. Holokaust) - Sudjelovanje na školskom i ţupanijskom natjecanju - Posjet muzejima, izloţbama - organizacija izleta - 100-200 kn (troškovi prijevoza, ulaznica) troškove snose učenici

Kvizovi znanja, Prezentacija učeničkih radova Uspjeh na natjecanju Tijekom školske godine 55


aktivnost, program i/ili projekt

DODATNA NASTAVA IZ FIZIKE -produbiti i proširiti osnovnoškolsko znanje iz fizike - probuditi znanstvenu znatiţelju

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-primijeniti znanje fizike u svakodnevnom ţivotu - pripremiti učenike za školsko natjecanje

- Učitelj fizike Tomislav Potak

- nastava prema smjernicama HNOS-a - sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju iz fizike - kupnja opreme za natjecanje 200 kn

- rješavanje zadataka i zadataka sa školskih, županijskih i državnih natjecanja naĉin vrednovanja - tijekom školske godine 2011./2012., 2 sata tjedno vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 56


57


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Dopunska nastava iz hrvatskog jezika i matematike u prvom razredu

Svladavanje nastavnog gradiva prvog razreda ( HJ – početno čitanje i pisanje tiskanih i pisanih slova, MAT – zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20), razvijanje radnih navika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost je namijenjena učenicima 1.a, b, c i d razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Mira Budaj, Marija Dautanec, Vesna Šijak i Zoran Vidaković - učitelji prvih razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

1 sat tjedno, 35 sati godišnje

Provjera usvojenosti nastavnih sadrţaja putem usmenih i pismenih uradaka u redovnoj nastavi

Tijekom cijele nastavne godine 58


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA U 4. RAZREDU

- ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom, razvijanje jezičnih sposobnosti u govornoj i pisanoj uporabi, razvijanje čitateljskih interesa i čitateljske kulture te razvijanje interesa i potreba za sadrţajima medijske kulture.

- pomoć učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog programa

- učiteljice Ljubica Vuković, Marijana Kralj, Marijana Bušić, Iva Sulimanec , učenici 4. razreda

- individualizirani pristup naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- potrošni materijal osiguravaju roditelji

- redovito praćenje te brojčano i opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta

- tijekom školske godine 2011./2012., jedan sat tjedno 59


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Dopunska nastava iz hrvatskog jezika – 6.c; 6.d -savladati minimum redovnog programa iz hrvatskog jezika za šesti razred -vjeţbanje i utvrĎivanje gradiva -razvijanje radnih navika

- Učenicima koji slabije usvajaju gradivo jezika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- Učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek, učenici 6. c i 6. d koji teţe usvajaju gradivo jezika

- program će se realizirati kroz jedan školski sat tjedno u grupi od 4 – 8 učenika po rasporedu sati prema nastavnom planu i programu

- provjera usvojenosti nastavnog gradiva na redovnoj na nastavi naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom cijele školske godine, 1 sat tjedno, 35 sati godišnje 60


aktivnost, program i/ili projekt

Dopunska nastava iz hrvatskoga jezika u 5. razredu

- utvrditi znanje iz promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 5.c i 5.d razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica hrvatskoga jezika Ivana Topolčić, učenici koji pohaĎaju dopunsku nastavu

- program će se realizirati kroz jedan školski sat tjedno u grupi od 4 – 8 učenika po rasporedu sati prema nastavnom planu i programu

- vrednovanje kod ispitivanja na satu hrvatskog jezika

- tijekom školske godine 2011./2012. u trajanju od 35 školskih sati 61


aktivnost, program i/ili projekt

Hrvatski jezik , dopunska nastava 6. c i 7. c - savladati minimum redovnog programa iz hrvatskog jezika., vjeţbanje i utvrĎivanje gradiva, razvijanje radnih navika.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici 6. c i 7. c, 2 skupine po 5 učenika

Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika - individualni rad, metode čitanja, pisanja, pokazivanja i razgovora

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- provjera usvojenosti nastavnog gradiva na redovnoj na nastavi

- kroz cijelu školsku godinu, 1 sat tjedno, 35 sati godišnje


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE U 4. RAZREDU

- stjecanje temeljnih matematičkih znanja i osnovne matematičke pismenosti te razvijanje sposobnosti za rješavanje matematičkih problema i primjenu ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- pomoć učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog programa

- učiteljice Ljubica Vuković, Marijana Kralj, Marijana Bušić, Iva Sulimanec , učenici 4. razreda

- individualizirani pristup naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- potrošni materijal osiguravaju roditelji

- redovito praćenje te brojčano i opisno ocjenjivanje sa svrhom poboljšanja konačne ocjene iz predmeta

- tijekom školske godine 2011./2012., jedan sat tjedno 63


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA – 5.a,b,c,d, 7.a Svladavanje gradiva iz redovnog programa i njegovo utvrĎivanje,za djecu koja su bila bolesna ili im je potrebna pomoć pri svladavanju osnovnih matematičkih zakonitosti. Ovladavanje temeljnim znanjem kao preduvjetom za uspješnost nastavka školovanja.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima 5.a,b,c,d i 7.a razreda

Učiteljica Katarina Hudelist Rad u maloj grupi i individualno. Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Troškovi kopiranja i štampanja nastavnog materijala (oko 200kn)

Usmena i pismena provjera učenika,pohvala kao dobra motivacija za rad naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine 64


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA - MATEMATIKA – 6.a,b,c,d, 7.d Učenike koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnog gradiva osposobiti za samostalno rješavanje zadataka.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenicima 6.a,b,c,d i 7.d razreda

Učiteljica matematike Jasmina Filipović Konjarek Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama. Troškovi kopiranja i štampanja nastavnog materijala (oko 200kn)

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Usmena i pismena provjera učenika naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine 65


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA - u 7-im RAZREDIMA Popraviti znanje kod učenika slabijih sposobnosti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Pomoć u svladavanju gradiva.

Učitelj matematike Tomislav Sinjeri 1 školski sat tjedno

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Poboljšanje znanja naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine. 66


aktivnost, program i/ili projekt

DOPUNSKA NASTAVA - MATEMATIKA u 8-im RAZREDIMA Svladavanje gradiva iz redovnog programa i njegovo utvrĎivanje,za djecu koja su bila bolesna ili im je potrebna pomoć pri svladavanju osnovnih matematičkih zakonitosti. Ovladavanje temeljnim znanjem kao preduvjetom za uspješnost nastavka školovanja.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Pomoć u svladavanju gradiva.

Učiteljica matematike Marija Kljajić Rad u maloj grupi i individualno. Individualizirani pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Troškovi kopiranja i štampanja nastavnog materijala (oko 200kn)

Usmena i pismena provjera učenika,pohvala kao dobra motivacija za rad. Uspjeh u redovnoj nastavi te smanjenje broja učenika s problemima u nastavi matematike. Jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine. 67


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ NJEMAĈKOG JEZIKA - savladati minimum redovnog programa iz njemačkog jezika, vjeţbanje i utvrĎivanje gradiva, razvijanje radnih navika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje vještina slušanja i čitanja, te govorenja i pisanja - razvijanje vještine pravilnog rada - usvajanje znanja potrebnog u svakodnevnoj komunikaciji - upoznavanje s razlikama dviju kultura (njemačke i hrvatske kulture)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon, učenici

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- individualni rad, metode čitanja, pisanja, pokazivanja i razgovora

- provjera usvojenosti nastavnog gradiva na redovnoj na nastavi

- tijekom školske godine 2011./2012., 1 sat tjedno 68


aktivnost, program i/ili projekt

HRVATSKI JEZIK dopunska nastava 6. i 8.r.

Svladavanje ključnih pojmova propisanih Nastavnim planom i programom. ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Pomoć slabijim učenicima 6.i 8.r koji teţe shvaćaju i usvajaju gradivo (učenici koji uče po prilagoĎenom i posebnom programu) te učenicima koji zbog bolesti ili bilo kojeg drugog razloga nisu ovladali redovitim nastavnim gradivom.Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova u svim područjima nastavnog predmeta, pomoć u svladavanju vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Pomoć slabijim učenicima 6.i 8.r Uklanjanje poteškoća pri svladavanju ključnih pojmova, rad na poboljšanju izraţajnih mogućnosti učenika, pomoć učenicima da nadoknade i usvoje gradivo po naputku predmetnog učitelja, da uspiju praktično primijeniti u školovanju i ţivotu.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Cvetković, prof. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Okvirna cijena: 50 kn 69


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA - Pomoći učenicima kod savladavanje redovnog programa iz njemačkog jezika gdje se javljaju problemi, vjeţbanje i utvrĎivanje gradiva

- razvijanje i usavršavanje vještina slušanja i čitanja, govorenja i pisanja - upoznavanje s kulturama engleskog govornog područja

- učiteljica engleskog jezika Darija Car, učenici

- metode čitanja, pisanja, prezentacije, rada u grupama, individualni rad

- provjera usvojenosti gradiva na redovnoj nastavi

- tijekom školske godine 2011./2012., 1 sat tjedno 70


aktivnost, program i/ili projekt

Dopunska nastava iz engleskoga jezika - usvajanje gradiva koje učenici ne mogu usvojiti na redovnoj nastavi - razvijanje samopouzdanja

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima s poteškoćama u svladavanju gradiva iz engleskog jezika

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, učenici 6. a, b, c i d razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- individualni rad, rad u paru i u grupi - rad na konkretnom materijalu (sadrţaji koje učenici nisu svladali ili imaju poteškoće u njihovom svladavanju) - fotokopiranje i štampanje materijala ( cca 100,00 kn)

- kontinuirano i individualno praćenje napretka svakog učenika ( evidencijske liste)

- jedan nastavni sat tjedno tijekom nastavne godine (ukupno 35 sati) 71


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DOPUNSKA NASTAVA IZ FIZIKE - savladati minimum redovnog programa iz fizike, vjeţbanje i utvrĎivanje gradiva, razvijanje radnih navika

-razvijanje vještine pravilnog rada - učiti razmišljati i samostalno zaključivati

- učitelj fizike i učenici 7. i 8. razreda

- individualni rad, rješavanje problemskih zadataka

- provjera usvojenosti nastavnog gradiva na redovnoj na nastavi

- tijekom školske godine 2011./2012., 1 sat tjedno 72


73


aktivnost, program i/ili projekt

Izborna nastava – Informatika (uĉitelj Nikola Mihoĉka)

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

obučiti učenike osmih razreda, sukladno nastavnom planu i programu iz područja ICT-a, temeljnim znanjima i sposobnostima za djelotvornu uporabu računala i primjenskih programa, usvojiti osnove strojne i programske opreme i razvijati sposobnosti za primjenu ICT-a u drugim predmetima.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Usvojiti osnovne pojmove iz područja strojne i programske opreme, ovladati osnovama rada u programu za izradu Baza podataka, ovladati osnovama rada u programima za izradu prezentacija, naučiti izraditi osobnu Web stranicu.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

• ravnatelj škole • učitelj Nikola Mihočka • učenici 6.d, 7.a, 8. b i 8. e razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

izborna nastava prema smjernicama HNOS-a, praktični rad na računalima kroz individualni i grupni rad učenika u specijaliziranoj učionici informatike

naĉin vrednovanja

kontinuirano opisno i brojčano vrednovanje usvojenosti znanja kroz usmene i pismene provjere (ispit znanja u oba polugodišta), poseban je naglasak na vrjednovanju praktičnih sposobnosti učenika, tj. primjeni stečenih znanja u radu na računalu.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

tijekom školske godine 2011./2012.

74


Izborna nastava informatike – 6. razred IZRADA RAĈUNALNIH PLAKATA - GLOGSTER

aktivnost, program i/ili projekt

-edukacija i informiranje učenika o glogsteru -upoznavanje učenika s računalnom izradom plakata -razvijanje kreativnosti, maštovitosti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 6. razreda – polaznicima izborne nastave informatike, svim učenicima i roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj informatike Davorka Hrţenjak -učenici 6. razreda – polaznici izborne nastave informatike

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-predavanja, radionica -razgovor -Izrada i objava plakata

- traţenje povratne informacije od učenika

- oţujak, 2012. 75


aktivnost, program i/ili projekt

Izborna nastava informatike – 8. razred SIGURNOST DJECE NA INTERNETU -edukacija i informiranje djece o komunikaciji na internetu -omogućavanje sigurnijeg snalaţenja i kretanja u virtualnom svijetu -upoznavanje učenika s potencijalnim opasnostima na internetu -ukazivanje na oblike nasilja koji se mogu dogoditi na internetu -prevencija zlostavljanja i nasilja na internetu

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

učenicima 8. razreda – polaznicima izborne nastave informatike

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učitelj informatike Davorka Hrţenjak -učenici 8. razreda – polaznici izborne nastave informatike

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-obiljeţavanje Dana sigurnijeg interneta -gledanje kratkih filmova -razgovor – radionica -anketa -izrada plakata

- traţenje povratne informacije od učenika (jesu li promijenili svoja razmišljanja o komunikaciji na internetu s naglaskom na facebook) - prosinac , 2011., siječanj i veljača, 2012. 76


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

IZBORNA NASTAVA IZ ENGLESKOG JEZIKA (8. RAZRED) - usavršiti znanje stranoga jezika - u bududnosti koristiti se literaturom stranog podrijetla - komunicirati sa svojim vršnjacima iz svijeta

- Komuniciranje na stranom jeziku - upoznati razlike u svakodnevno životu dviju kultura (engleske i hrvatske)

- učiteljica engleskog jezika Darija Car, učenici 8. razreda

-školski satovi tijekom školske godine - udžbenici potrebni za izvođenje nastave = 100 KN -Troškovi umnožavanja dodatnih materijala za nastavu

- učenici se ocjenjuju brojčanom ocjenom od 1 (najmanja razina usvojenosti) do 5 (najveda razina usvojenosti) - svaki učenik opisno se prati i zapažanja se bilježe u imenik

- tijekom školske godine 2011./2012., 2 sata tjedno 77


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

IZBORNA NASTAVA IZ NJEMAĈKOG JEZIKA ZA 5., 6., 7. i 8. RAZREDE

- razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja - usvajanje novog i proširivanje starog vokabulara i učenje gramatike - motivacija za daljnje učenje i usvajanje novih sadržaja, ne samo preko obavezne literature, ved i preko suvremenih medija; televizije, interneta i novina - nadogradnja na prošlogodišnje gradivo - povezivanje nastavnog gradiva s osobnim iskustvom učenika - naučiti učenike da se služe raznim izvorima znanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje vještina slušanja i čitanja, te govorenja i pisanja - razvijanje vještine pravilnog rada - usvajanje znanja potrebnog u svakodnevnoj komunikaciji - upoznavanje s razlikama dviju kultura (njemačke i hrvatske kulture)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon, učenici 5., 6., 7. i 8. razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom školske godine prema godišnjem planu i programu - udţbenici i radne biljeţnice potrebne za izvoĎenje nastave = 110kn - radni listići, papiri potrebni za izradu plakata, flomasteri = 150kn

- učenici se ocjenjuju brojčanom ocjenom od 1 do 5 (od najmanje do najveće razine usvojenosti) - tijekom školske godine 2011./2012., 2 sata tjedno 78


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Izborna nastava njemaĉkog jezika za uĉenike 4. razreda, 1. godina uĉenja Upoznati učenike sa osnovama njemačkog jezika, sa kulturom i običajima zemalja njemačkog govornog područja. Motivirati ih za daljnje učenje i razviti pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja. Upoznati učenike s različitim suvremenim izvorima znanja.

Razviti interes za učenje njemačkog jezika. Upoznati i uočiti razlike meĎu kulturama dviju zemalja. Razviti vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, pisanja i govorenja.

Učiteljica njemačkog jezika Emina Šušenj. Učenici 4. razreda uključeni u izbornu nastavu.

Tjedni rad, dva puta tjedno: petkom Udţbenik, vjeţbenica, radni listići, prozirnice, plakati, flomasteri=150 kuna

Učenici se vrednuju usmeno i pismeno ocjenama od 1 do 5.

Tijekom školske godine 2011./2012., dva sata tjedno 79


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Izborna nastava iz njemaĉkog jezika za uĉenike 5. razreda 2. godina uĉenja Nadogradnja na gradivo četvrtog razreda. Nastaviti razvijati pozitivan stav prema njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja. Proširiti vokabular i znanje gramatičkih struktura. Povezivati nastavno gradivo s osobnim iskustvom učenika.

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Poticati zanimanje za učenje njemačkog jezika. Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem te pisanja i govorenja na njemačkom jeziku. Usvojiti znanje potrebno u svakodnevnoj komunikaciji.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica njemačkog jezika : Emina Šušenj Učenici 5. razreda uključeni u izbornu nastavu.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom školske godine prema godišnjem planu i programu. Udţbenik, vjeţbenica, radni listići, prozirnice, plakati, flomasteri = 150 kn

Učenici se vrednuju usmeno i pismeno ocjenama od 1-5.

Tijekom školske godine 2011. / 2012. ; 2 sata tjedno : petkom. 80


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

SUSRET S DRUGIM VJEROISPOVJESTIMA-PRAVOSLAVNA CRKVA – 6. i 7. razredi -upoznati Crkvu koja je najbliţa Katoličkoj u nauci i bogosluţju -razumjeti teološke i druge datosti pravoslavne Crkve -upoznati se s graditeljskim i slikarskim umjetničkim obiljeţjima pravoslavnih Crkvi, pravoslavnim liturgijskim slavljima i blagdanima -poštivati svačije uvjerenje i gledati na svakoga pozitivno -Prepoznati zajedničke elemente, poštivati različitosti -uočiti da unatoč razlikama kršćani imaju puno zajedničkog što nas obogaćuje Učenicima 6. i 7. razreda - učenici 6. i 7. razreda, vjeroučitelji: Jelica Mrak, Branko Maznik, Sanja Vlah Maznik; pripadnici drugih kršćanskih crkava

- upoznavanje i proučavanje literature -cjelodnevni posjet pravoslavnom samostanu u Lepavini - prezentacija fotografija, učeničkih izvješća u razredu i na roditeljskom sastanku

-radni listići -prezentacije Tijekom drugog polugodišta školske godine 2011. /12. 81


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

NAŠA ŢUPNA CRKVA -preko zaziva Duha Svetoga na početku školske godine te mise zahvalnice na kraju školske godine graditi i njegovati odnos povjerenja i otvorenosti prema crkvi svojoj vlastitoj zajednici -prepoznati naš vjernički put pripadništva novom Boţjem narodu kroz djelovanja kršćanske zajednice;naviještanja, sluţenja i slavljenja

-potaknuti učenike na redovitost sudjelovanja u liturgiji i na svakodnevnu komunikaciju s Bogom u molitvi -učenicima cijele OŠ Grgura Karlovčana

Učenici, vjeroučitelji: Jelica Mrak, Branko Maznik, Sanja Vlah Maznik; ţupnik Ozren Bizek

- Odlazak u ţupnu crkvu sv. Jurja naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-radni listići -fotografije -likovni radovi Tijekom školske godine 2011. /12. 82


83


Informatiĉka grupa

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

• upoznati učenike s radom na školskim Web stranicama • naučiti raditi sa softverom za ureĎivanje Web stranica – CMS-om • pripremiti učenike za natjecanja iz Osnova informatike i Algoritama • rad na projektu Intervju mjeseca • snimiti radio emisiju

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Naučiti učenike osnovama Web dizajna, razvijati sposobnost obavljanja novinarskih i uredničkih poslova, priprema učenika za natjecanja na svim razinama.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

• ravnatelj škole • učitelj Nikola Mihočka • učenici sedmih i osmih razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

• edukacija učenika • rad u CMS-u • rad u Movie Makeru • rad u Sound Recorderu

Analiza i sinteza rada i postignutih dostignuća.

tijekom školske godine 2011./2012. 84


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

STOLNI TENIS – DJEVOJĈICE I DJEĈACI -Razvijanje ljubavi prema sportu, posebice stolnome tenisu -Poboljšanje fizičke kondicije učenika -Razvijanje sportskoga duha kod učenika - Razvijanje natjecateljskog duha, borbenosti i pravednosti

- Učenicima od 5. do 8. razreda naše škole koji se ţele baviti sportom

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Đuro Tomrlin i učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek

-Treninzi u maloj dvorani, jednom tjedno (četvrtak – dječaci, petak – djevojčice) - Oko 100 kuna za kupovinu vlastitog reketa i loptica

-Školsko sportsko natjecanje u stolnome tenisu - Ţupanijsko sportsko natjecanje u stolnome tenisu

- tijekom školske godine 2011./ 2012.; jednom tjedno 85


aktivnost, program i/ili projekt

Ritmiĉka grupa •Cjelovito doţivljavanje glazbe i spontano izraţavanje osjećaja kroz pokrete. •Poticanje na kreativno stvaranje. •Razvijanje vedrog raspoloţenja u aktivnom odmoru i razonodi.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Nastupima pridonijeti obiljeţavanje Nikolinja i Boţića te Dana škole. Sudjelovanje na gradskim manifestacijama u cilju što boljeg povezivanja škole i lokalne zajednice.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

•Ravnatelj •Učiteljica Nada Flamaceta •KUD škole •Učenici članovi Ritmičke grupe •Prezentacija učenicima škole i graĎanima ĐurĎevca.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ankete radi unaprjeĎivanja rada grupe, pohvale.

Tijekom školske godine 2011./2012.


aktivnost, program i/ili projekt

ŢUPANIJSKA SMOTRA “DANI VOĆA“ 2011./2012. - upoznavanje sorti voća, posebno starih sorti koje su pogodnije za uzgoj zbog otpornosti na bolesti pa time i manje korištenje kemijskih sredstava za zaštitu čime se doprinosi očuvanju zdravlja i prirode

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- pobuditi i razviti svijest o nuţnosti i vrijednosti rada za čovjekov ţivot - stjecanje radnih navika, poticaj i razvoj kreativnosti i inovativnosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Poveznica – obitelj – škola – dom – lokalna i društvena zajednica Osposobljavanje učenika za buduće zanimanje ili hobi Aktivnost namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ravnatelj, učenici, roditelji i učiteljice Ţeljka Mihočka i Ljubica Vuković

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- na satovima izvannastavne aktivnosti - radionice za učenike, roditelje, učiteljice

-prezentacije, pohvale, sudjelovanje na ţupanijskoj smotri Dani voća - izloţbeno – edukativno – prodajnog karaktera rujan i listopad, 2011./2012.


aktivnost, program i/ili projekt

Etno igre i plesovi djece Podravine - upoznati stare igre, plesove i glazbala - usvojiti pravila igara i razvijati osjećaj za ritam - poštovati pravila - očuvati od zaborava stare igre, plesove i glazbala, te ih prenijeti na nove generacije

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Očuvati tradicijske igre, plesove i upoznati tradicijska glazbala Podravine.

Ravnatelj Obitelj Zovko Učiteljice Nada Flamaceta i Ţeljka Mihočka Učenici drugih razreda - na satovima izvannastavne aktivnosti i redovne nastave - radionice za učenike, roditelje, učiteljice

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Pratiti aktivnost, interese, sposobnosti i dostignuća učenika.

U toku školske 2011./2012. godine.


aktivnost, program i/ili projekt

DRAMSKO RECITATORSKA GRUPA: PŠ Miĉetinac

- razvijati kod učenika sposobnost i vještinu usmenog izraţavanja

- uvjeţbavanje intonacije glasa - isticati ljubav prema poeziji i hrvatskom jeziku ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- naučiti učenike glumiti, poticati maštu i kreativnost - isticanje humanih i tradicionalnih vrednota - isticati i razvijati sigurnost, samostalnost, samopouzdanje u aktivnostima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 1. 2. i 3. razreda Područne škole Mičetinac, učenicima od 5. do 8. razreda iz mjesta s ciljem poticanja kulturne i javne djelatnosti škole u mjestu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- ravnatelj, učenici, roditelji, učiteljica Nada Petrović, ţupnik Ozren Bizek, kapelan Neven Blaţon, Udruga domaćica Mičetinac, mještani sela

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- na satovima izvannastavne aktivnosti - kroz prigodni kulturno umjetnički program povodom Dana mjesta, Dana kruha, Boţića, Majčinog dana - usmene pohvale i priznanja - poticajno vrednovanje kroz satove aktivnosti

- tijekom školske godine 2011./2012. 89


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Dramsko recitatorska grupa: PŠ Budrovac - pripremiti priredbu za djecu, roditelje i mještane sela Budrovac povodom Boţića i podjele dječjih darova, uz Dan kruha i Majčin dan - izrada čestitaka za Boţić za Caritas ţupe Budrovac - darivanje ţupljana u potrebi - poticati kreativnost, entuzijazam i stvaralačku maštu učenika - obogaćivati govorni izričaj i intelektualne sposobnosti, likovno i glazbeno izraţavanje učenika te poticati izraţavanje plesom i pokretom - pobuditi moralne, estetske i humane osjećaje

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima Područne škole Budrovac, starijim učenicima naše škole, djeci, roditeljima i mještanima sela Budrovac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- ravnatelj škole, učiteljica Olga Lazar, voditeljica Caritasa ţupe, Marina Barberic, roditelji učenika, predsjednica MO Budrovac, ţupnik Mladen Gorupić, orguljaš Mladen Rogoz

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- na satovima izvannastavnih aktivnosti - probe i radionice - priredbe - darivanje čestitki Caritasu ţupe Budrovac

- priredbom i prezentacijom radova

- tijekom nastavne godine 2011./2012. 90


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Školski list Đurek -informiranje učenika o različitim dogaĎanjima u školi i našem gradu tijekom školske godine -objavljivanje najuspješnijih literarnih radova -poticanje likovnog, literarnog i novinarskog izraţavanja -razvijanje navike čitanja časopisa

- Svim učenicima naše škole, od 1. do 8. razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

- glavna urednica školskog lista učiteljica Antonela Carek, školski tim za likovno ureĎenje (voditelj: učitelj Tomislav Franjić) i grafičko ureĎenje lista (voditeljica: učiteljica Davorka Hrţenjak), učenici članovi novinarske grupe naše škole (voditeljica: učiteljica Ivana Topolčić) prezentacija ovogodišnjeg broja školskog lista u školi; prodaja lista u školi; troškovnik – oko 8000 kuna, ovisno o broju primjeraka

- anketiranje učenika; broj prodanih primjeraka lista - rujan 2011. – siječanj 2012.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 91


aktivnost, program i/ili projekt

PRVA POMOĆ

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznati učenike s radom i osnovnim načelima Hrvatskog Crvenog kriţa Upoznati učenike s najosnovnijim pravilima i načinima pruţanja prve pomoći Upoznati se s ljudskim pravima, pravima djece te razvijati humane osjećaje i socijalnu svijest kod učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost je namjenjena učenicima sedmih i osmih razreda u svrhu usvajanja znanja o načinu pruţanja prve pomoći pri različitim nezgodama i nesrećama u školi i izvan nje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ravnatelj škole Voditeljica aktivnosti – Vesna Šijak Učenici sedmih i osmih razreda Vanjski suradnik

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tjedni rad, gradsko natjecanje

Kroz natjecanja

Tijekom nastavne 2011/2012. godine 92


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

KULTURNO UMJETNIĈKA GRUPA - svladavanje vještine lijepog, izraţajnog, preciznog izgovora riječi i recitiranja - svladavanje pjevanja kao vještine glazbenog izraţavanja - točno i sigurno usvajanje tekstova i melodije različitih pjesama te njihovo izvoĎenje - svladavanje i usavršavanje koordinacije pokreta kao plesnog i ritamskog izraza -razvijanje osjećaja za melodiju, ritam, takt te plesne korake - razvijanje sposobnosti recitiranja, pjevanja, plesa i glume -oslobaĎanje straha od javnog nastupa, razvoj samopouzdanja

Kulturno umjetnička grupa namijenjena je učenicima od 1. do 3. razreda i učenicima od 5. do 8. iz mjesta, u svrhu prikaza aktivnog učeničkog stvaralaštva, kroz sudjelovanje na svečanostima i priredbama unutar i izvan škole.

- ravnatelj, učiteljica Marija Šimunić, učenici i roditelji, predsjednik MO Čepelovac

- sastanak grupe dva put tjedno tijekom školske godine 2011./ 2012. - nastupi - Dan kruha, Nikolinje, Boţić, Majčin dan

- osobno zadovoljstvo učitelja, učenika i roditelja

naĉin vrednovanja - tijekom školske godine 2011./ 2012.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 93


“SPRETNE RUKE” Uĉiteljica: Ljubica Vuković

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- ovladavanje postupcima i sredstvima likovnog izričaja - prepoznavati, uočavati i usporeĎivati različite oblike i veličine masa i vrste površina -uočavati i zapaţati uporabnu vrijednost otpadnog materijala - maštom i kreativnošću izraĎivati uporabne predmete - spoznati vrijednost vlastitog rada i vrijednost rada drugih - utjecati na razvijanje ekološke svijesti i očuvanje okoliša - razvijati samopouzdanje, odgovornost i organiziranost u radu, razvijati suradničke odnose, disciplinu u radu - razvijanje fine motorike -učenicima niţih razreda koji pokazuju interes za navedene aktivnosti s ciljem razvijanja ţivotnih vrijednosti - učenici, roditelji, suradnici, učiteljica

-na satovima izvannastavne aktivnosti, sudjelovanjem na manifestacijama ( Dani voća, Dan škole ), humanitarnim akcijama ( Dan narcisa )

- usmene pohvale i priznanja, anketiranje, razgovor, izlaganje radova,sudjelovanje na manifestacijama, akcijama, poticajne pohvale kroz satove aktivnosti

- tijekom školske godine 94


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

KNJIGAONICA - naučiti od kojih je dijelova sastavljena svaka knjiga - usvojiti različite vrste presavijanja papira i uveza (harmonika uvez, brošurni uvez, japanski uvez) - istraţiti vrste materijala od kojih se izraĎuju knjige (papir, karton, koţa, konci, tkanina) - usvojiti rad osnovnim alatima za ručni uvez knjiga (skalpel, škare, bušač papira, igle) - upotrijebiti ručno uvezane knjige u svrhu ponavljanja nastavnih sadrţaja iz pojedinih nastavnih predmeta - izraditi tematske knjige (tolerancija, ekologija, odgoj i obrazovanje za ljudka prava) - izraĎivati knjige od recikliranih materijala (razglednice, pisma, novinski papir)

- samostalno izraditi knjige sa različitim vrstama uveza -razvijanje ekološke svijesti

ravnatelj, voditelj Zoran Vidaković, učenici i roditelji

- sastanak skupine jednom tjedno tijekom školske godine 2010./2011. -Troškovi nabave materijala i alata - 150 kn -vrednovanje kroz predavanja i radionice tijekom nastavne godine

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2011./2012. 95


aktivnost, program i/ili projekt

Male vezilje

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Očuvanje kulturne baštine Podravine -Razvijanje i poticanje smisla za lijepo -Upoznavanje načina vezenja i izrade lutaka, čestitaka od prirodnog materijala (suho cvijeće, tikvice)

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Učenici koji se ţele baviti ručnim radom

-ravnatelj -učiteljice Mira Budaj i Reza Kolomaz -učenici od 1. do 4. razreda -sudjelovanje na izloţbama povodom Dana voća, Dana škole, Picokijade, Dana grada ĐurĎevca -prodaja izloţaka u humanitarne svrhe

-

voĎenje biljeţaka o individualnom napredovanju pojedinog učenika

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-tijekom školske godine 2011./12. 96


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

NOVINARSKA GRUPA - razvijati interese za novinarstvo - izrada školskog lista - ureĎenje zidnih novina

- učenicima od 5. – 8. razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- učiteljica hrvatskoga jezika Ivana Topolčić, učenici koji pohaĎaju novinarsku grupu

- prikupljanje i obrada podataka - intervjuiranje - rad na terenu - troškovi štampanja

-izrada školskog lista i zidnih novina

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom školske godine 2011./2012. 97


aktivnost, program i/ili projekt

LUTKARSKA GRUPA - poticati kreativnost, entuzijazam i stvaralačku maštu učenika - pobuĎivati moralne, estetske i humane osjećaje

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- obogaćivati govorni izričaj i intelektualne sposobnosti, likovno i glazbeno izraţavanje učenika - oţivjeti scenske lutke dječjim rukama i glasom - stvarati male lutkarske predstave za djecu mlaĎeg uzrasta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Lutkarska grupa namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda u svrhu umjetničkog stvaranja koje njeguje dječje samopouzdanje, opušta i oslobaĎa u svijetu fantazije te potiče suradničke odnose unutar grupe. Svrha joj je i poticanje kulturne i javne djelatnosti škole. ravnatelj, voditeljica Marijana Kralj, učenici i roditelji

-sastanak grupe jednom tjedno tijekom školske godine 2011./2012. - sudjelovanje na LIDRANU - posjećivanje i nastupi u DV “Maslačak” u ĐurĎevcu i DV “Bubamara” u Kalinovcu

-pohvale i priznanja od strane roditelja, učenika, komisije za procjenu dramsko – scenskog izraza - poticajne ocjene iz medijske kulture

Tijekom školske godine 2011./2012. 98


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Mladi knjiţniĉari - razvijanje pozitivnog stava prema knjiţnici i knjiţničnoj graĎi - motivacija za izvanškolsko čitanje - razvijanje komunikacijskih sposobnosti - razvijanje pozitivnog stava prema umjetničkom stvaralaštvu i izraţavanju - stjecanje osnovnih znanja o poslovanju školske knjiţnice - usvajanje osnova informacijske pismenosti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim zainteresiranim učenicima za grupu (5-15 učenika 5.-8. raz.)

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

knjiţničar Nataša Švaco

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- rad na posudbi i vraćanju knjiga - pomoć pri tehničkoj obradi novih knjiga - sudjelovanje u kulturnim i javnim priredbama vezanih uz knjigu i čitanje (INTERLIBER) - aktivno sudjelovanje u realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti školske knjiţnice (postavljanje izloţbi, priprema za knjiţevne susrete, sudjelovanje u kvizu za poticanje čitanja, radionice) - prikaz novonabavljenih knjiga za djecu, pričaonica - samovrednovanje razgovorom - kvizovi u knjiţnici - pisanje za školski list o aktivnostima u svezi dogaĎaja u knjiţnici - 2 sata tjedno, tijekom šk. god. 99


Debatni klub

aktivnost, program i/ili projekt

• Osposobiti učenike za kritički odnos prema vlastitim i tuĎim stavovima, za jasno artikuliranje i jasno iznošenje svojih stavova i mišljenja, te razvoj tolerancije.

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

• Prepoznavanje aktualnih društvenih problema i buĎenje svijesti o odgovornosti i kompetentnosti za sudjelovanje u aktivnom mijenjanju društvene stvarnosti • Širenje debatne mreţe i aktivnosti na područjima u kojima su programi vezani za ljudska prava i demokraciju nedovoljno zastupljeni, što uključuje obrazovanje i širenje svijesti o vaţnosti zaštite ljudskih prava, kako kod mladih, tako i u cijeloj zajednici. • Povezivanje učenika i nastavnika iz različitih gradova i dijelova Hrvatske, kroz rad na seminarima i radionicama

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 7. i 8. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ivana Cvetković, prof. hrvatskoga jezika i knjiţevnosti • Osposobljavanje učenika, razvijanjem ranije navedenih znanja i vještina, za uspješnije savladavanje znanja i vještina u sklopu formalnog (osnovnoškolskog) obrazovanja

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Poduka o logici i retorici debate, argumentaciji, političkoj filozofiji, kritičkom mišljenju, kao i proučavanje tema vezanih uz ljudska prava i konkretne, aktualne društvene probleme i pojave. Sudionici ne uče tuĎe stavove i mišljenja, već dobivaju informacije i podatke te onda (uz vodstvo trenera i voditelja klubova) debatiraju i time stvaraju vlastite stavove. Sposobnost argumentacije vlastitoga stava o zadanoj temi, uspješnost debatiranja na zadanu temu jedan sat tjedno tijekom školske godine

100


aktivnost, program i/ili projekt

LIKOVNA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijanje sposobnosti, vještina i interesa u likovnom izraţavanja - razvijanje senzornih i psihomotornih sposobnosti, mašte i kreativnosti, vizualnog senzibiliteta, ustrajnosti u radu i suradnje - razvijanje ekološke svijesti

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

- razvijanje, njegovanje i poticanje interesa i pozitivnog stajališta prema likovnom stvaralaštvu kod učenika od 1. do 4. razreda OŠ.

- učiteljica Marija Dautanec, učenici, ravnateljica Centra za kulturu, voditelj likovnih radionica, likovni umjetnici Podravine.

- individualni rad, rad u parovima, rad u skupinama - 50 kn

- izlaganje radova na školskim panoima, školskim izloţbama, galeriji, objava radova u školskom listu, lokalnim listovima i tematskim natječajima - tijekom 2011./12. školske godine

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 101


aktivnost, program i/ili projekt

DRAMSKA GRUPA – niţi razredi -naučiti učenike glumiti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje sposobnosti izraţajnog čitanja, govorenja, glume

- poticati njihovu maštu, kreativnost i volju za učenjem

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

- prikazati roditeljima, uţoj i široj zajednici ovaj oblik učeničkog stvaralaštva - promidţba škole

- voditeljica Marijana Bušić i Iva Sulimanec, učenici niţih razreda

- jedan sat tjedno - oprema za nastupe - potrošni materijal za nastupe 100 kuna

- pismeno praćenje napredovanja učenika

- sudjelovanje na susretima i smotrama učeničkog stvaralaštva vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- nastupi za roditelje i učenike

102


aktivnost, program i/ili projekt

„Mladi tehniĉar“ 5. - 8. razred -izgraditi izvedbeni, poduzetnički i stvaralački tehničko-tehnološki način mišljenja te osposobiti učenike za prepoznavanje i korištenje tehničkih tvorevina ţivotnog okruţja

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-proširivanje znanja iz tehničke kulture i priprema za natjecanje - učitelj TK Milan Kos

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-1 sat tjedno -kroz predavanja, prezentacije i izradu praktičnih radova -2.000,00 kuna

-vjeţbe, praktični radovi, testovi naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Od siječnja do svibnja 2012. godine 103


aktivnost, program i/ili projekt

„Sigurno u prometu“ 5.-6. razred -osposobljavanje i snalaţenje učenika u sloţenim prometnim situacijama na samostalan i siguran način

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje prometne kulture mladih -učitelj TK Milan Kos

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-2 sata tjedno -kroz predavanja, prezentacije, razgovor, voţnja poligonom, voţnja spretnosti… -700.00 kuna

-testiranje i voţnja spretnosti naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-tijekom školske godine 104


aktivnost, program i/ili projekt

„Prometna kultura“ 5. razred -osnovno stjecanje znanja o sigurnom upravljanju biciklom na cesti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

stjecanje iskaznice o poloţenom ispitu za upravljanje biciklom -voditelj AK ĐurĎevac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost -predavanja, prezentacija -3 sata u oţujku 2012. godine naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-testiranje naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-oţujak - travanj 2012. godine 105


aktivnost, program i/ili projekt

VJERONAUĈNA GRUPA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Promicati Boţju ljubav i osposobiti se za bratsko sluţenje -Razvijanje tolerancije i spremnosti pomoći svakome, solidarnosti te socijalne pravde -Razvijanje duhovnosti učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Formiranje vjerničke osobnosti – da budemo što svjesniji i obzirniji članovi Crkve i društva

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici 5., 6. i 7. razreda; vjeroučiteljica Sanja Vlah Maznik

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-Praćenje glavnih blagdana kroz liturgijsku godinu, obiljeţavanje značajnih datuma tijekom školske godine, posjet crkvi sv. Jurja u ĐurĎevcu - Uključivanje u humanitarne akcije tijekom školske godine

- plakati, likovni i pismeni radovi, prezentacije

- Tijekom školske 2011./2012. godine 106


Mali pjevaĉki zbor

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje ljubavi prema glazbi, lijepog pjevanja, mašte, kreativnosti te suradnje Razvijati osjećaj za ritam i ples Ovladavanje tehnikom pjevanja Razvijanje scenskog nastupa, odgovornosti, sigurnosti, samopouzdanja te snalaţljivosti Razvijati vještine slušanja drugih, suradnje i komunikacije Poštivati pravo djeteta na različitost, privatnost te slobodu izraţavanja

Namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Martina Lovrak Ivanov nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

odabir učenika za zbor audicijom podjela na glasove planiranje nastupa Odabir skladbi za pojedine nastupe 20,00 kn za majice

Pohvale kao poticaj, procjena nastupa po ocjeni stručnjaka naĉin vrednovanja

Tjedno po dva školska sata, cijele šk. godine vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 107


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Engleska dramska skupina

- razvoj sposobnosti za umjetničko izraţavanje kroz strani jezik - razvoj dramskog senzibiliteta - poticanje učenika na kreativno izraţavanje - razvijanje vještine lijepog i izraţajnog govorenja i izraţavanje

- učenicima dramske skupine

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, 10 – 15 učenika , b, c i d razreda

- tjedne aktivnosti, rad u skupinama, rad u paru, individualni rad - oprema za nastupe, potrošni materijal za nastupe ( cca 100,00 kn) - fotokopiranje i štampanje materijala ( cca 100,00 kn)

- opisno praćenje učenika i samoprocjenjivanje

- jedan nastavni sat tjedno tijekom nastavne godine (ukupno 35 sati) 108


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ODBOJKA

Razvijati navike tjelesnog vjeţbanja te kod učenica pobuditi interes za odbojkom. Stvoriti pozitivan odnos prema sportu i trenaţnom procesu kao preduvjetima za kvalitetniji način ţivljenja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Razvijanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica uz rad na odbojkaškim elementima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učitelj TZK Danijel Domišljanović, učenice 5. – 8. razreda

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenice sudjeluju u realizaciji aktivnosti kroz treninge organizirane u sportskoj dvorani u trajanju od 45 minuta.

Utakmice unutar sekcije, utakmica s djevojkama iz Srednje škole

Tijekom školske 2011./2012. godine


110


aktivnost, program i/ili projekt

Intervju mjeseca

 promocija škole i svih njezinih zaposlenika  proširiti znanja i sposobnosti učenicima iz područja medijske kulture i ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

informatike razvijati interes za istraţivanje razvijanje komunikacijskih vještina i jezičnog izraţavanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje novinarskih i uredničkih poslova, osposobiti učenike da korištenjem stečenih znanja i sposobnosti znaju provesti intervju s gostom, snimiti intervju, montirati ga i obraditi u programu Movie Maker, te ga objaviti na školskom Webu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

ravnatelj škole Nikola Mihočka, učitelj informatike učenici 8. b i 8. e razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

1. 2. 3. 4. 5.

dogovor s gostom o intervju-u priprema intervjua provedba i snimanje intervjua montaţa i obrada snimaka objava intervjua na Webu škole

Troškovnik je 0 kn.

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ankete, pohvale, priznanja. Poticati učenike na proširivanje znanja iz informatike i medijske kulture, poticati učenike na dodatno korištenje računala u različitim situacijama i zanimanjima.

tijekom školske godine 2011./2012. 111


Poĉeci hrvatske pismenosti- Glagoljica

aktivnost, program i/ili projekt -razlikovati -znati

latinicu, glagoljicu, ćirilicu i znati osnovne podatke o njima ime i osnovne podatke o Bašćanskoj ploči

-

upoznati učenike s načinom pisanja uglate glagoljice

--

naučiti učenike kroz radionicu napisati svoje ime i prezime na uglatoj glagoljici

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učenicima 6. a razreda

Vjekoslav Čordašev, učitelj hrvatskog jezika i Saša Senjan, učitelj povijesti

-obrada

nastavnih tema vezanih uz glagoljicu na satovima povijesti hrvatskog jezika radionica na kojoj će se učenici upoznati s uglatom glagoljicom, specifičnim načinom pisanja njezinih slova i naučiti napisati svoje ime i prezime na glagoljici --

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- evoluacijski listić, provjera usvojenosti kroz provjeru znanja na satovima povijesti i hrvatskog jezika Oţujak 2012. godine


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Tragom hrvatske glagoljiĉke baštine Upoznavanje učenika s počecima hrvatske srednjovjekovne pismenosti Upoznavanje učenika s osobinama glagoljičkog pisma Uţivljavanje u prošlost Njegovanje kulturne baštine Osvještavanje hrvatskog kulturnog identiteta

Učenicima 6.c i 6.d razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učiteljica povijesti Katica Tomrlin, Učiteljica hrvatskog jezika Antonela Carek, učenici 6.c i 6.d razreda

Učenici će povezati gradivo povijesti i hrvatskog jezika, naučeno će primjeniti tako da će se okušati u pisanju glagoljicom na različitim materijalima ( glinamol, papir, karton). Uratci učenika će biti izloţeni u učionici. Troškovi vezani uz kupnju pribora potrebnog za rad( 20 kn)

Izloţeni radovi u učionicama

Studeni/prosinac 113


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Izrada brošurnog ruĉnog uveza -

izraĎivanje brošurnog ručnog uveza knjige

-

recikliranje starih materijala

-razvijanje

knjige

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učenikove kreativnosti i vještina za samostalnu izradu

razvijanje ekološke svijesti i potrebe za recikliranjem

- mladim knjiţničarima , učenicima 1. d razreda

učitelj Zoran Vidaković - knjiţničar Nataša Švaco -

likovno-kreativne radionice didaktički materijal - 200,00 kn - izloţba radova u knjiţnici -

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

- razgovor, mišljenje posjetitelja - ispunjavanje anketnog upitnika naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom školske godine 114


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Ĉitamo mi, u obitelji svi – projekt školske knjiţnice -

svladavanje tehnike čitanja

-

poticanje čitanja i informacijske pismenosti

-

senzibilizacija učenika za sklonost školskoj knjiţnici

-

razvijanje učenikove interpretacije – prepričavanje

-

stvaranje navike čitanja i otkrivanje čitateljskih estetskih uţitaka

- učenicima 3. razreda

-

knjiţničar Nataša Švaco

čitateljski klubovi i druţenja u knjiţnici i kod kuće razmjena knjiţničnih naprtnjača - knjige u naprtnjači različitih ţanrova - 400,00 kn -

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

prepričavanje, razgovor - dječji i roditeljski komentari - objava komentara na mreţnim stranicama škole -

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- tijekom drugog polugodišta 115


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Bajkopriĉalica – gost u knjiţnici -

svladavanje tehnike slušanja

-

poticanje čitanja i informacijske pismenosti

-

senzibilizacija učenika za sklonost školskoj knjiţnici

-

razvijanje učenikove interpretacije prepričavanja

-

otkrivanje čitateljskih estetskih uţitaka

- zainteresiranim učenicima naše škole

knjiţničar Nataša Švaco - profesionalna kazivačica bajki – Jasna Held -

- druţenja u knjiţnici

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

4 predstave u školi po 45 minuta - 20,00 kn po učeniku

prepričavanje, razgovor - objava komentara na mreţnim stranicama škole -

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- prema dogovoru s kazivačicom 116


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Moj hobi - naučiti što je to hobi i upoznati različite vrste hobija - upoznati učenike s pravilnim načinom iskorištavanja slobodnog vremena bavljenje hobijem

- učenicima 1., 2. i 3. razreda PŠ Mičetinac namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica, učenici i vanjski suradnik Mirjana Ferenčak iz Mičetinca

- promatranje - razgovor - demonstracija - sakupljanje - biljeţenje

- prezentacija učeničkih hobija

- tijekom školske godine 2010. /2011.

117


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Osnove bontona Razumjeti vaţnost kulturnog ponašanja i ophoĎenja u svakodnevnom ţivotu i meĎusobnom ophoĎenju. Razvijanje socijalnih vještina, empatije. Poticanje na suradnju i toleranciju. Učenicima 1. 2. i 3. razreda PŠ Čepelovac.

Marija Šimunić, učiteljica

Radionice na satu razrednika, zidne novine. Kreiranje i izrada knjiţice “ Mali bonton učenika 1. 2. i 3. razreda PŠ Čepelovac”

Razgovor s učenicima. Praćenje i samopraćenje ponašanja. naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Na osnovu praćenja i samopraćenja poticati učenike na njegovanje pozitivnih oblika ponašanja i na promjenu uočenih negativnosti. Interna lista samoprovjere.

Tijekom školske godine 118


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

HOLOKAUST Upoznati učenike sa stradanjem ljudi zbog mrţnje i neprihvaćanja različitosti, Razvijati empatiju prema ţrtvama progona, nacionalizma, rasizma Učiti na primjeru holokausta o ljudskim pravima Kroz individualne primjere, primjere djece razmišljati o ljudskim pravima Uključiti učenike u aktivno istraţivanje, poticati ih na samostalne zaključke Raspravljati o ljudskim pravima, toleranciji, predrasudama, antisemitizmu, NDH... Aktivnost je namjenjenja učenicima dodatne nastave povijesti(8.razredi)

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Učiteljica povijsti Katica Tomrlin, učenici dodatne nastave povijesti, zainteresirani učenici

Tijekom prvog polugodišta učenici će se baviti istraţivanjem, prikupljanjem materijala, pripremom prezentacija,ureĎenjem školskog panoa.. Mogućnost objave materijala u školskom listu , kratkog programa na školskom radiju ... Troškovi štampanja materijala.

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici koji se istaknu u radu mogu biti nagraĎeni pohvalom , ocjenom ili nekim drugim priznanjem. od rujna 2011.do siječnja 2012. 119


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

PROJEKTNA NASTAVA ĈETVRTIH RAZREDA– HRVATSKA U EUROPSKOM OKRUŢJU

- upoznati povijest svoje domovine Republike Hrvatske, njezino stanovništvo, naselja i kulturno – povijesnu baštinu - saznati što je to Europska Unija i zašto ţelimo postati njezina članica

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima 4. razreda kako bi razumjeli vaţnost uključivanja u savez, čuvanje tradicije svoga naroda, potrebu suţivota svih stanovnika u našoj domovini i Europskoj Uniji

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici 4. a, b, c i d razreda, učiteljice Ljubica Vuković, Marijana Kralj, Marijana Bušić, Iva Sulimanec, roditelji, djed, baka, povjesničar, kustos

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- proučavanjem povijesnih izvora i dogaĎaja u neposrednom okruţju - promatranjem, proučavanjem i opisivanjem kulturno – povijesnih dogaĎaja na izvanučioničkoj i terenskoj nastavi - učenjem iz udţbenika , atlasa prirode i društva, promidţbenog materijala i drugih knjiga, putem interneta

-razgovor, rasprava, zadaci i nastavni listići za vrednovanje učeničkog postignuća, igra, kviz znanja, poticajne pohvale tokom rada -oţujak, travanj, svibanj 120


aktivnost, program i/ili projekt

GOST U RAZREDU – UJEDINJENO KRALJEVSTVO (UK) naučiti osnovne činjenice o UK (London, uniforme u školama, vaţni brojevi, pisanje adresa, znamenitosti, novac, dnevni obroci, voţnja lijevom stranom itd.) -

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

pribliţiti učenicima kulturu Velike Britanije (zemlje engleskog govornog područja) kroz razgovor i prezentaciju (fotografije, video zapisi) -

-

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

razvijati jezične kompetencije i vještine komunikacije na engleskom jeziku

- učenicima 5.d razreda

učiteljica Arijana Lenardić, gost predavač

- edukacija učenika: naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

- kroz predavanje (Power Point prezentacija) - istraţivanjem - izradom plakata Troškovnik: potrošni materijal oko 100kn - usmene i pismene provjere, kviz znanja, didaktičke igre

naĉin vrednovanja tijekom školske godine 2011./2012.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 121


aktivnost, program i/ili projekt

London – Zagreb - ĐurĊevac -upoznavanje glavnog grada Velike Britanije, glavnog grada Republike Hrvatske i mjesta stanovanja

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- usvojiti vokabular povezan s najpoznatijim znamenitostima Londona, Zagreba i ĐurĎevca - naučiti opisivati gradove

- razvijati logičko razmišljanje te uočiti sličnosti izmeĎu navedenih gradova namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenicima 4. razreda

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljica engleskog jezika Arijana Lenardić, učenici 4. razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

- istraţivanje pomoću interneta - predavanja i prezentacije - izraĎivanje plakata o znamenitostima Londona, Zagreba i ĐurĎevca

Praćenjem rada učenika, analiza i vrednovanje provedbe i postignuća projekta, kroz usmene i pismene provjere

Siječanj, 2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 122


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Tjedan engleskog jezika (uz Europski dan jezika) - njegovanje ljubavi prema stranim jezicima - razvijanje osjećaja pripadnosti Europi - ukazivanje na vaţnost učenja stranih jezika - promicanje europske jezične i kulturne raznolikosti - razvijanje tolerancije prema jezičnim različitostima

- učenicima 1. - 6. razreda

- učiteljice engleskoga jezika Darija Car, Arijana Lenardić i Maja Mlinarić Horvat, učenici 1. – 6. razreda

- radionice, prezentacije, grupni rad, radu u paru, kroz dane pjesmica, slikovnica i priča - potrošni materijal ( cca 100,00 kn)

- razgovor, usmena pohvala i priznanje

- 26. – 30. rujna 2011. 123


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

MeĊunarodni dan tolerancije

- obiljeţavanje MeĎunarodnoga dana tolerancije - osvješćivanje vaţnosti tolerancije (knjige, računala) - zagovaranje poštovanja, prihvaćanja i uvaţavanja bogatstva različitosti u kulturama te različitih formi izraţavanja - poticanje učenika na razmišljanje o toleranciji - razvijanje tolerantnoga ponašanja - naglašavanje vaţnosti nenasilnoga ponašanja prilikom komunikacije preko interneta (facebook, chat…) - razvijanje odgovornosti i uspostavljanje dobrih meĎuljudskih odnosa

-

svim posjetiteljima školske web stranice

- knjiţničar Nataša Švaco - učitelj informatike Davorka Hrţenjak - učitelj engleskog jezika Ivan Grgec radio emisija o toleranciji na školskom radiju izrada postera i letaka u knjiţnici i raspačavanje - internet edukacija polaznika izbornog predmeta informatike - didaktički materijal - 200,00 kn -

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-

povratna informacija od učenika na satovima razrednika (jesu li primijetili postere, pročitali letak, čuli radio emisiju, sudjelovali u aktivnostima) - sudjelovanje na forumu školske web stranice -

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- studeni, 2011. godine 124


aktivnost, program i/ili projekt

Valentinova pošta - komunicirati sa školskim kolegama - napisati pismo - zabaviti se

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- obilježiti Valentinovo

- upoznavanje s običajima tijekom Valentinova - razvijanje vještine pisanja

- ravnatelj, pedagog, psihologinja, učiteljica njemačkog jezika Maja Šalamon i učenici škole - veljača 2012. godine

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovorom tijekom nastave njemačkog jezika i na satu razrednika

- nekoliko dana prije Valentinova i na samo Valentinovo 125


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Izrazimo se kreativno protiv pušenja -prevencija pušenja -osvještavanje štetnog utjecaja cigareta na psihofizičko zdravlje ljudi -poticanje na promišljanje o pozitivnim aspektima nepušenja, aktivnostima kojima bi se mogao smanjiti broj pušača, alternativama pušenju (sport, druţenje, slušanje glazbe…) -promocija rada Lige protiv raka Koprivničko-kriţevačke ţupanije te poticanje na aktivno sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima Male Lige koje je naša škola članica

učenicima petih i šestih razreda

ravnatelj psiholog razrednici razrednih odjela petih i šestih razreda učitelj likovne kulture Liga protiv raka Koprivničko-kriţevačke ţupanije

- odrţavanje radionica u razrednim odjelima šestih razreda – obiljeţavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenog - 15. prosinca) -izloţba letaka za promoviranje zdravog načina ţivota (učenici petih razreda suradnja s učiteljom likovne kulture) - obiljeţavanje Svjetskog dana nepušenja (31. svibanj) - 50 kn za potrošni materijal

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-evaluacijski listić za učenike sudionike radionica

-studeni – Mjesec borbe protiv ovisnosti -svibanj – Svjetski dan nepušenja


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Tjedan psihologije -obiljeţavanje 5. Tjedna psihologije -promocija psihologije -osvještavanje načina na koji psiholozi zaposleni u različitim institucijama mogu pomoći ljudima -edukacija i rad na sebi

-učenicima i njihovim roditeljima te učiteljima

ravnatelj Renata Gucek, prof. psihologije (HZZ Koprivničko-kriţevačke ţupanije) nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Marija Krznarić, prof. psihologije (OŠ Grgura Karlovčana ĐurĎevac) Sylwia Nasilowska – Blaţok, prof. psihologije (SS Pitomača) Jasmina Šandor, mag. Psihologije (OŠ Ivane Brlić Maţuranić Virovitica) Vesna Orač, prof. psihologije (CZSS ĐurĎevac)

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-edukativno predavanje za roditelje -radionica za učenike - 100 kn za potrošni materijal

-traţenje povratne informacije od sudionika u obliku evaluacijskih listića

veljača 2012. godine


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Vršnjaĉka pomoć u uĉenju -pruţanje vršnjačke pomoći u učenju -afirmacija prosocijalnog ponašanja -promoviranje volontiranja -obiljeţavanje MeĎunarodnog dana volontera (5. prosinca) prezentacijom programa Vršnjačke pomoći u učenju -dostupnost pomoći u učenju za učenike s teškoćama savldavanja nastavnog gradiva

- učenicima petih, šestih, sedmih i osmih razreda

ravnatelj psiholog učitelj predmetne nastave -voĎeni i nadzirani tjedni sastanci učenika volontera i učenika kojima treba pomoć u učenju -8000 kn (prijava na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva)

-evaluacija sudionika programa (učenika koji pruţaju pomoć u učenju i učenika koji traţe pomoć u učenju) -subjektivna procjena učitelja uspješnosti programa na temelju savladavanja gradiva učenika polaznika

- tjedni sastanci tijekom nastavne godine 2011./2012.


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Pravo na razliĉitost – Osobe oštećena vida -osvijestiti vaţnost osjetila vida i opipa -upoznati učenike s poteškoćama s kojima se slabodvidne i slijepe osobe susreću u svakodnevnom ţivotu -upoznati učenike s načinom pruţanja pomoći slijepim i slabovidnim osobama -potaknuti senzibilnost i empatiju prema osobama oštećena vida

-učenicima osmih razreda

logoped škole psiholog škole učiteljica biologije razrednici osmih razreda -radionica na satu biologije svih razrednih odjela osmih razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Korelacija: nastava biologije - 50 kn za potrošni materijal

-učenici ispunjavaju evaluacijske listiće -povratne informacije od učenika i učitelja se vrednuju, uvaţavaju se sugestije, unapreĎuje se program -priprema programa tijekom prvog polugodišta školske godine 2011./2012. -realizacija u veljači, nakon obrade vida na nastavi biologije


aktivnost, program i/ili projekt

Pravo na razliĉitost – Osobe oštećena sluha -osvijestiti vaţnost osjetila sluha i njegova zaštita -upoznati učenike s dvoručnom abecedom i znakovnim jezikom -upoznati učenike sa slušnim pomagalima i umjetnom puţnicom -razviti senzibilnost i empatiju prema osobama oštećena sluha -poticati toleranciju i prihvaćanje različitosti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učenicima četvrtih razreda

logoped škole psiholog škole učitelji četvrtih razreda -radionica na satu prirode i društva svih razrednih odjela četvrtih razreda

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Korelacija: nastava prirode i društva - 50 kn za potrošni materijal

-učenici ispunjavaju evaluacijske listiće -povratne informacije od učenika i učitelja se vrednuju, uvaţavaju se sugestije, unapreĎuje se program - priprema programa tijekom prvog polugodišta školske godine 2011./2012. - realizacija u veljači, nakon obrade sluha na nastavi prirode i društva


aktivnost, program i/ili projekt

Neverbalna komunikacija -osvijestiti razliku izmeĎu verbalne i neverbalne komunikacije -razvijati vještine uspješne komunikacije -razvijati socijalne vještine -razvijati emocionalnu inteligenciju

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

učenicima trećih razreda

logoped škole psiholog škole učitelji trećih razreda -radionice na satu razrednika

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- 50 kn za potrošni materijal

-učenici ispunjavaju evaluacijske listiće -povratne informacije od učenika i učitelja se vrednuju, uvaţavaju se sugestije, unapreĎuje se program -prvo polugodište školske godine 2011./2012.


aktivnost, program i/ili projekt

Etnografska graĊa Podravine -razvijanje ljubavi, poštovanja i respekta prema našim baštinjenim starinama -čuvanje naših starih kajkavskih naziva za alatke, naprave, nošnje i druge starine kojima su se sluţili naši pradjedovi i prabake

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-projekt je namijenjen učenicima članovima literarne druţine namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

-učenici, članovi literarne druţine -učitelj Josip Kosnica, voditelj literarne druţine

-proučavanje naše etnografske graĎe predstavljene u Malom virovskom etnografskom albumu Miroslava Dolenca-Dravskog -priprema za sudjelovanje na Kajkavskom etnokvizu u Virju u okviru Martinjskih dana Virja.

-najuspješniji učenici - najbolji poznavatelji etnografske graĎe sudjeluju na Etnokvizu u Virju -IX. I X. mjesec 2011.

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 132


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

18 svibanj; MeĊunarodni dan muzeja, projekt V. b razreda i roditelja -razvoj potrebe očuvanja baštine -otkrivanje estetskih vrijednosti i predmetima male vrijednosti -uočavanje karakteristika etnografskog blaga Podravine -usvajanje navika vrednovanja malih stvari Razvijanje mašte i emocija -intelektualne sposobnosti s naglaskom na divergentnom mišljenju -razvijanje prijateljstva i meĎusobnog razumijevanja

Vaţnost komunikacije s djelima likovnih umjetnosti kroz etnografske predmete. Uloga i značaj promatranja etnografske graĎe kao vaţne faze u svakoj fazi dječjeg psihofizičkog razvoja

-učitelj LK Tomislav Franjić; priprema predradnje i tijek rada -učenici; redovito prate i realiziraju povjereni zadatak -roditelji; pomaţu u prikupljanju potrebnog materijala U našem kabinetu sakupljat ćemo različitu etno-graĎu, foto-zapise ili pak predmet. Njih ćemo nositi u galeriju Stari grad ĐurĎevac ili zbirku Slavka Čambe. Posjetit ćemo i malu zbirku Matije Vogrinčića.

1. Perceptivnost i izraţajnost: uočavanje i izraţavanje 2. Kreativnost i izraţajnost: osjetljivost na likovni problem 3. Likovno-tehnički elementi:izbor materijala i tehnika 4. Elementi likovnosti: prepoznavanje tematskog sadrţaja 5. Odnos prema radu: interes , samoinicijativnost, upornost X.; Najava programa aktivnosti učenicima i roditeljima XI., XII., II. Prikupljanje potrebne graĎe III. i IV. Obrada prikupljene graĎe V. Uz dan muzeja prezentiranje graĎe 133


aktivnost, program i/ili projekt

UNICEF-ov projekt Škole za Afriku

-pomoć siromašnoj djeci u Africi u obliku novčanih priloga za školovanje -poticanje osjećaja brige i odgovornosti za druge ljude kod učenika osnovnoškolske dobi ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-razvijanje osjećaja solidarnosti i zahvalnosti kod učenika za ono što imaju, prvenstveno misleći na dostupnost školovanja i kvalitetne učitelje -jačanje osjećaja pouzdanja u vlastite mogućnosti kod svih učenika i ponosa zbog dobra koje čine

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim učenicima naše škole (od 1. do 8. razreda), područnih škola i područne škole za djecu s teškoćama u razvoju

-

ravnatelj voditeljica projekta za našu školu Antonela Carek, učiteljica hrvatskog jezika svi učitelji razredne i predmetne nastave svi učenici naše škole edukativna predavanja o ţivotu djece u Africi i nemogućnosti osnovnoškolskog obrazovanja radionice za izradu raznih predmeta i suvenira koji će se potom prodavati kako bi se skupila financijska sredstva za projekt

-

-

anketiranje učenika skupljanje novčanih sredstava za projekt

-

tijekom školske godine 2011./12. 134


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

ĐURĐEVAĈKI PESKI povećanje svijesti o značaju biološke raznolikosti, moguća rješenja o očuvanju prirodnog krajolika, prepoznavanje karakterističnih biljnih i ţivotinjskih vrsta, aktivno sudjelovanje na zaštiti ugroţenih biljki pješčarki od brzorastućih biljnih vrsta

Projekt je namijenjen učenicima 6. razreda

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Ravnatelj Članovi gradskog i ţupanijskog ekološkog društva Članovi turističke zajednice grada Razrednici 6. razreda edukacija učenika 6. razreda na upoznavanju vaţnosti projekta i poznavanju karakterističnih organizama aktivno učestvovanje u zaštiti biljaka na odreĎenom lokalitetu prijevoz učenika od škole do odredišta – cijena po učeniku 10,00 kuna – plaćaju roditelji

prezentacija aktivnosti na roditeljskom sastanku

Travanj 2012. god. 135


Vlaţna staništa, moĉvare

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Upoznavanje vlaţnih staništa bliţe okolice ĐurĎevca, prepoznavanje organizama specifičnih za vlaţna staništa te ugroţenost močvara te ţivog svijeta u njima

Učenici 6. a., b, c i d razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učiteljice prirode Martina Lovrak Ivanov, Bernarda Ţibreg, ravnatelj, roditelji, učenici

Odlazak na teren, fotografiranje, izrada plakata, panoa, prezentacija naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Prijevoz autobusom

Izvješće naĉin vrednovanja Od rujna 2011. do 2. veljače 2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 136


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

MALA ŠKOLA KEMIJE – 2. GODINA PROVOĐENJA -U okviru radionice-igraonice preko zanimljivih demonstracijskih pokusa upoznati učenike sa novim nastavnim predmetom koji će učiti u 7. razredu -Izvodeći pokuse shvatiti čime se bavi i što proučava kemija kao prirodna znanost -Ispitati i utvrditi interese i zanimanje učenika za kemiju kao nastavni predmet prije početka učenja te tijekom 7. i 8. razreda -Pratiti uspješnost i rezultate učenika tijekom savladavanja i usvajanja nastavnih sadrţaja kemije kroz planirano razdoblje -Ustanoviti koliko su učenici ovladali osnovnim znanjima o kemijskim promjenama koje se odvijaju u neţivoj i ţivoj prirodi -Prezentirati roditeljima rezultate istraţivanja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Sistematskim i ciljanim praćenjem rada, aktivnosti, uspješnosti, motivacije i interesa učenika doći do ţeljenih spoznaja u okviru planiranih ciljeva.

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učenici 7.C razreda šk. god. 2011./12. sve do završetka 8. razreda -roditelji učenika, predmetni učitelj, prema potrebi psiholog i pedagog -Razrednik 7.c razreda i Irena Kovačić.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-radionca- igraonica -realizacija nastavnih sadrţaja u okviru redovne nastave -prezentacija -nastavna sredstva i pomagala koje se koriste u realizaciji Plana i programa nastave kemije u OŠ, dodatni troškovi nisu planirani - Kroz motivacijska pitanja, praćenje i provjeru usvojenosti znanja te evaluacijske liste tijekom šk. god. Planirane aktivnosti realizirati će se kroz tri školske godine 2011.-2013.


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Sakupljanje elektroniĉkog otpada i starih otpadnih baterija Razvijanje osjećaja za volonterstvo. Razvijanje ekološke svijesti te brige za zdravlje. Prepoznati posljedice onečišćenja zraka, tla i vode. Objasniti štetna djelovanja. Objasniti vaţnost recikliranja Razvijati ljubav prema svom zavičaju . Poticati odgoj za odrţivi razvoj

Učenici 5.- 8. razreda u Općini ĐurĎevac namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Ravnatelj Učiteljica prirode i biologije Martina Lovrak Ivanov

Anketiranje mještana o količini otpada, izrada plakata, realizacija akcije, uključivanje medija , Kontaktiranje poduzeća Flora iz Virovitice i dogovaranje za elektroničkog otpada dok za stare baterije sa poduzećem Friš iz Kriţevaca Izvješća o radu

Osvrt, članci, plakat, prezentacije, ankete naĉin vrednovanja Oţujak- travanj 2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 138


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

UREĐENJE EKSTERIJERA DVORIŠNE ZGRADE (KNJIŢNICE) -

razvijanje kreativnosti, maštovitosti

-

razvijanje osjećaja za lijepo

-

stvaranje ugoĎaja pozitivnog radnog okruţenja

-

povećanje ţelje za dolaskom u knjiţnicu

- svim učenicima i učiteljima naše škole te graĎanima grada ĐurĎevca

-

knjiţničarka Nataša Švaco

-

učitelj informatike Davorka Hrţenjak

-

osmišljavanje ideje

-

izrada skice projekta

-

crtanje i bojanje vanjskih zidova

blok za crtanje, drveni ugljen, boja za beton, kistovi, papirnati ručnici, posude 500,00 kn -

- dobivanje povratne informacije od učenika, učitelja i graĎana - tijekom školske godine 139


140


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Radionica uz Boţić i Uskrs

- aktivno uključivanje roditelja u nastavne aktivnosti škole - educirati roditelje i učenike za tradicijske načine izrade predmeta i ukrasa od uporabnih materijala -razvijati zajedništvo i suradnju u razrednom odjelu i obiljeţiti blagdane prigodnim uradcima - pobuĎivati moralne, estetske i humane osjećaje

- učenicima PŠ Mičetinac i njihovim roditeljima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učiteljica Nada Petrović i vanjski suradnik Elizabeta Čorba

- izrada boţićnih ukrasa i ukrašavanje jelke za Boţić - izrada pisanica i ureĎenje uskrsne košarice školskog panoa - tradicijski narodni običaji vezani uz navedene blagdane

- samovrednovanje i zadovoljstvo učenika - primjena stečenih znanja u ţivotnim aktivnostima - prosinac 2011. - travanj 2012. 141


BOŢIĆNA RADIONICA – TRADICIJSKI NAKIT Uĉiteljice:Ljubica Vuković, 4.a i Marijana Bušić, 4.c

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- okupljanje i povezivanje obitelji - stvaranje obiteljskog i blagdanskog ugoĎaja u razredu - čuvanje tradicijskih vrijednosti - razvijanje osjećaja ponosa i pripadnosti obitelji i narodu

- povezivanje obitelji, škole i doma

- učenici 4.a i c razreda, roditelji, učiteljice Ljubica Vuković i Marijana Bušić

- zajednička suradnja, rad i realizacija učenika, roditelja i učiteljice

- zajedničko kićenje boţićne jelke, tradicijsko unošenje Boţića, druţenje, razgovor, igre

- prosinac 142


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŢIĆNA RADIONICA – 1. razredi

- izraditi prigodne boţićne ukrase - upoznati boţićne običaje - uključiti roditelje u rad i ţivot škole - zajednička aktivnost djece, roditelja i učitelja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima 1. a, b, c i d razreda i njihovim roditeljima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Zoran Vidaković – osmišljavanje, organizacija i provedba radionice, nabava potrebnih sredstava i materijala

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učitelja -troškovi će biti vezani uz nabavu materijala potrebnih za izradu čestitki, cca 100 kuna - samovrednovanje učenika, učitelja i roditelja

-aktivnost će biti provedena tijekom mjeseca prosinca 2011. godine 143


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Boţićna radionica 3. razreda - izrada prigodne boţićne i novogodišnje čestitke njegovati boţićne običaje - uključiti roditelje u ţivot i rad škole - motivirati učenike i roditelje - poticati suradnju

Aktivnost je namijenjena učenicima 3. razreda i roditeljima.

Učiteljice 3. razreda, učenici, roditelji.

Aktivnost će se realizirati radionicom u kojoj će sudjelovati učenici, roditelji i učiteljice.

usmenim razgovorom, samovrednovanjem

prosinac 2011. godine 144


aktivnost, program i/ili projekt

Jesenska radionica s roditeljima i uĉenicima 4. b i 4. d razreda

-izgraĎivati pravilan stav prema okolišu i ljubav prema prirodi ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-poticati suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom

-stvoriti vedru radnu atmosferu

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-obiljeţiti manifestaciju “ Zlatna jesen ” u gradu ĐurĎevcu - prodaja uradaka od jesenskih plodova na gradskom trgu

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učiteljice Marijana Kralj i Iva Sulimanec, roditelji učenika i TZ grada ĐurĎevca

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-izrada ukrasa i suvenira od jesenskih plodova - sponzorstvo roditelja za materijal i pribor

-izloţba radova i fotografija -izbor najljepšeg suvenira na jesenskom sajmu

- listopad 2011. godine 145


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Radionica s roditeljima i uĉenicima: Uĉenje engleskog jezika kod kuće (rad u KO)

- uključiti roditelje u rad škole - pomoći učenicima da što lakše savladavaju nastavno gradivo

- učenicima i roditeljima: osvještavanje poteškoća u savladavanju gradiva

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, roditelji i učenici PŠ Budrovac, Čepelovac, Mičetinac i Sirova Katalena

- radionica na roditeljskom sastanku - potrošni materijal ( cca 100,00 kn)

- evaluacijskim listićem radionice za roditelje i učenike - napredak u znanju i zalaganju učenika

- 1. polugodište 2011. / 12. školske godine 146


aktivnost, program i/ili projekt

Radionica s roditeljima i uĉenicima: Tolerancija - uključiti roditelje u rad škole - razvijati toleranciju i poštivati razlike meĎu ljudima

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- roditeljima i učenicima

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, učenici i roditelji 6. b razreda

- radionica na roditeljskom sastanku - potrošni materijal ( cca 100,00 kn)

- evaluacijskim listićem radionice za roditelje i učenike - napredak u suradnji unutar razrednog odjela

- 1. polugodište 2011. / 12. školske godine 147


148


aktivnost, program i/ili projekt

Svjetski dan sporta

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Potaknuti kod učenika i učitelja pozitivan stav o sportu i sportskim aktivnostima kao sastavnom dijelu naše svakodnevnice. Isticati vaţnost svakodnevno kretanja u svrsi očuvanja zdravlja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

Potaknuti način razmišljanja na način da se u ţivote učenika i učitelja uvrste sportske aktivnosti

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Učenici, djelatnici, Danijel Domišljanović učitelj TZK

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

način vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Do navedenog datuma odrţati školsko prvenstvo u nogometu (dječaci) i odbojci (djevojke). Na dan sporta odrţati finalne susrete te pripremiti sportsku aktivnost za djelatnike škole.

Anketni upitnik, objava u medijima

25. svibnja 2012.


HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

-Masovno uključenje učenika u razne oblike sportskih aktivnosti i podizanje svijesti o vaţnosti bavljenja tjelesnim aktivnostima -Razvijanje svijesti o ulozi sporta u sluţbi društva -Edukacija mladih o olimpijskom pokretu i njegovom značaju u svijetu

-Uključiti sve učenike od 1. do 8. razreda u bavljenje sportom -Razvoj svijesti o vlastitom zdravlju i potrebi tjelesnog vjeţbanja

-Ravnatelj -Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Đuro Tomrlin -Učitelji razredne i predmetne nastave

-Redovna nastava -Izvannastavne aktivnosti -Isticanje promotivnog materijala na oglasnoj ploči -Izlaganje literarnih i likovnih radova na temu olimpizma -Organizacija zabavnih sportskih aktivnosti

-Anketa meĎu učenicima -Medijska popraćenost -Medalje najboljima -fotografiranje

- 10. rujna 2011. vremenik aktivnosti, programa

150


151


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

DAN OTVORENIH VRATA – DAN INVALIDA

-Prezentacija ţivota i rad škole -Upoznati i senzibilizirati širu zajednicu za različitosti i specifičnosti u školskoj zajednici -Upoznati posebnosti i način rada u školi -Razvijanje prijateljskog i suradničkog odnosa učenika, roditelja i vanjskih suradnika - usvajanje nastavnih sadrţaja i zadataka u suradničkom učenju i aktivnostima -Poštivanje prava na različitosti , prihvaćanje i uvaţavanje bogatstva različitosti u znanju, sposobnostima , komunikaciji i realizaciji postavljenih zadatka

Prezentacija radova u školi , prezentacija u javnim glasilima , na stručnim skupovima

Učenici, učitelji, roditelji učenika , gosti i vanjski suradnici -Odgojno obrazovne aktivnosti u razredima uz pomoć i podršku roditelja i vanjskih suradnika Troškovi materijala i sredstava za rad 500kn

-Izlaganje uradaka -Analiza uspjeha nakon odrţanog rada -Analiza postignuća i rezultata rada sa sudionicima Prosinac – vezano uz dan invalida

152


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Glazbena grupa -razvijanje ljubavi prema glazbi, l pjevanju -- svladavanje i usavršavanje koordinacije pokreta kao plesnog i ritamskog izraza -razvijanje osjećaja za melodiju, ritam, takt te plesne korake -ovladavanje tehnikom pjevanja -razvijanje scenskog nastupa, odgovornosti, sigurnosti, samopouzdanja te snalaţljivosti -razvijati vještine slušanja drugih, suradnje i komunikacije

-namijenjeno učenicima od 5. do 8. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju

Sanja Flajs-Vidaković

Formirati grupu Ispitivati glazbeni sluh djeteta Disanje pri pjevanju Sviranje po različitim medijima Rad na proširenju opsega dječjeg glasa Obraditi dječje pjesmice Troškove podmiruju roditelji i škola opservacija aktivnosti učenika u radu

naĉin vrednovanja

samovrednovanje i zadovoljstvo učenika

aktivno sudjelovanje vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-jedan školski sat tjedno tijekom školske godine

153


RADIONICA ZA RODITELJE/ MeĊunarodni Dan ţena

aktivnost, program i/ili projekt -poticati

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

prava ţena

-razvijati

vještine slušanja drugih, suradnje i komunikacije

-razvijati

ljubav prema obitelji

-poticati

što veću uključenost roditelja u aktivnosti škole

-namijenjeno učenicima od 1. do 8. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju i Grupe UMR te njihovim roditeljima

Katica Bratanović Sanja Flajs-Vidaković Irena Kovačić Karmela Vukelić Maja Huzjak Ivana Marić Odrţat će se kratki program kojeg će realizirati učenici. U manjim skupinama odrţat ćemo radionicu učenika i njihovih majki. Troškove podmiruju roditelji i škola

opservacija aktivnosti učenika u radu naĉin vrednovanja

samovrednovanje i zadovoljstvo učenika

aktivno sudjelovanje vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

MeĎunarodni Dan ţena

154


aktivnost, program i/ili projekt

TRADICIONALNA KUHARSKA RADIONICA -ponoviti

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

osnovne karakteristike zanimanja kuhar -imenovati pomagala kojima ćemo se sluţiti -naučiti sastojke i način pripreme jednostavnog jela -razvijati sposobnosti promatranja i zaključivanja -vjeţbati paţnju i koncentraciju -poticati kulturno ponašanje -razvijati pozitivan stav prema radu -brinuti o osobnoj higijeni i higijeni pribora i prostora za jelo -razvijati samostalnost

- aktivnost je namijenjena učenicima grupe i učenicima 3. i 4. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju u svrhu uključivanja roditelja u nastavni proces

Irena Kovačić, Sanja Flajs Vidaković i Ivana Marić, prof.-organizacija i priprema radionice Dina Kovačić-voditeljica radionice -aktivnost će se realizirati u obliku radionice pod vodstvom roditelja bivše učenice, profesionalne kuharice, gdje će učenici imati priliku naučiti kako pripremiti jednostavno jelo

-troškovi će biti vezani uz nabavu namirnica, cca 100 kuna

- uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zaineteresiranosti učenika -aktivnost će biti provedena tijekom mjeseca travnja 2012. godine 155


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

BOŢIĆNA RADIONICA ZA RODITELJE I UĈENIKE - izraditi prigodne boţićne čestitke - njegovati i odrţavati boţićne običaje - uključiti roditelje u rad i ţivot škole - meĎusobno druţenje djece, roditelja i učitelja - motivirati djecu i roditelje za kreativnost, te im omogućiti slobodu izraţavanja - produbljivati suradnju izmeĎu škole i roditelja

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- aktivnost je namijenjena učenicima grupe i učenicima 3. i 4. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima u svrhu unpreĎivanja zajedničke suradnje

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

Sanja Flajs-Vidaković, Irena Kovačić i Ivana Marić, prof.– osmišljavanje, organizacija i provedba radionice, nabava potrebnih sredstava i materijala

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-aktivnost će se realizirati u obliku zajedničke radionice učenika i roditelja pod vodstvom učiteljica -troškovi će biti vezani uz nabavu materijala potrebnih za izradu čestitki, cca 100 kuna - uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zaineteresiranosti učenika i roditelja -aktivnost će biti provedena tijekom mjeseca prosinca 2011. godine 156


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

“JA SAM DIJETE I IMAM SVOJA PRAVA” – UĈENJE O PRAVIMA DJETETA - proučiti Konvenciju o pravima djeteta - usvojiti osnovna dječja prava - stvarati poticajno ozračje za djetetov razvoj - djeci omogućiti sve oblike izraţavanja i učenja na njima svojstven način - poticati dijete na spontano iskazivanje svojih potreba - naučiti djecu razlikovati dobro od lošega u odnosu na njegove osnovne potrebe (fizičke, emocionalne, zdravstvene…) - kod djece razvijati pozitivnu sliku o sebi

- aktivnost je namijenjena učenicima grupe PŠ za djecu s teškoćama u razvoju u svrhu razvijanja sposobnosti samozastupanja

Irena Kovačić i Ivana Marić – osmišljavanje, organizacija i provedba radionice, nabava potrebnih materijala i sredstava

- aktivnost će se organizirati u obliku radionice na kojoj će učenici slušati o dječjim pravima, imati priliku postavljati pitanja i diskutirati te na kraju izraditi prigodni plakat na kojem će biti istaknuta osnovna dječja prava - troškovi aktivnosti će biti vezani uz nabavu materijala i sredstava za rad, cca 20 kuna - uspješnost radionice će se vrednovati usmenim putem i promatranjem aktivnosti i zaineteresiranosti učenika -aktivnost će biti provedena tijekom mjeseca studenoga 2011. godine 157


aktivnost, program i/ili projekt

DAN KRUHA •upoznati

sa značenjem Dana kruha – Dana zahvalnosti za plodove zemlje

•upoznati

vrste ţitarica, brašna i proizvoda

•njegovati

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

radnim vještinama u praktičnoj primjeni znanja u izradi proizvoda od brašna

•razvijati

higijenske navike u radu

•razvijati

finu motoriku

•razvijati

•aktivan

na osvajanje znanja u izradi proizvoda od brašna

i odgovoran pristup u radu

•savjesno

•učenici

kulturu ponašanja u konzumaciji hrane

suradnički odnos u radu i biti odgovoran za učinjene zadatke

•potaknuti

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

poštovanje prema kruhu, osnovnoj prehrambenoj namirnici

•ovladati

•njegovati

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

i ne prekomjerno korištenje proizvoda od brašna - zdravlje

7. i 8. razreda i razrednica Karmela Vukelić, prof.

•roditelji •razgovor

o Danu kruha

•demonstracija

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

slika ţitarica, zrnja, proizvoda od brašna, kruh, kolači

•priprema

dizanog tijesta za kiflice – mijesiti, ostaviti dizati, razvaljati tijesto, rezati trokute, puniti sa šunkom i pekmezom, napraviti kiflice, peći •potrebni

materijal : brašno za dizana tijesta, kvasac, mlijeko, jaje, ulje, sol, šunka, pekmez, sezam, kumin, noţ, valjak, posuda za pečenje •pečenje

– konzumiranje, analiza okusa i uspjeha u radu

•usmena

i praktična provjera znanja

•opservacija

troškovnik – 100 kn

aktivnog sudjelovanja učenika

•Samovrednovanje

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- RADIONICA

04.listopada 2011.

zadovoljstvo učenika

158


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

BOŢIĆNI NAKIT •

upoznati radni zadatak i tehnike rada u obradi recikliranog rebrastog, bijelog papira

savladavanje radnih vještina i razvijanje odgovornosti u radu

razvijati prijateljski i suradnički odnos izmeĎu roditelja i djeteta u radu

njegovati i poštovati boţićne običaje i tradiciju u izradi nakita u obitelji

bogatiti i razvijati meĎusobnu socijalizaciju i komunikaciju

razvijati kreativnost i estetsku vrijednost

proširiti i obogatiti radna i tradicijska znanja učenika i koristiti ih u svojoj sredini

učenici

7. i 8. razreda

roditelji razrednik razgovor

: Karmela Vukelić, prof.

o Boţiću u podravskoj obitelji uz slušanje boţićne glazbe

demonstracija rezanje

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

UKRASNI BORIĆ - radionica

radnog zadatka – ukrasni borić

obiljeţenih uskih traka od rebrastog papira

namatanje

traka u krug pomoću čačkalice, zalijepiti kraj

namotane

krugove (13 kom), slagati u oblik borića, napraviti od konca vješalicu, posipati ga sa šljokicama i objesiti na bočićno drvce potrebni

materijal: rebrasti papir, škare, olovka, ravnalo, drveni štapić, konac, šljokice, vruće ljepilo . pištolj troškovnik: usmena

naĉin vrednovanja

i praktična provjera znanja

samovrednovanje aktivno

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

150 kn

i zadovoljstvo učenika

sudjelovanje

9.12.2011.

159


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

SUSRET SVIH PODRUĈNIH ŠKOLA –terenska nastava Upoznavane uţeg zavičaja, njegovih prirodnih ljepota i vrijednosti Mogućnost utjecaja čovjeka na prirodu Navika čuvanje prirode i njenih vrijednosti Usvajanje novih znanja o šumi i prirodi Utjecaj prirode na zdravlje čovjeka Igre i aktivnosti u prirodi Način ponašanja na izletu i u prirodi Razvijanje socijalnih vještina Poštivanje pravila igre, usvajanje pravila lijepog ponašanja

Namijenjeno svim učenicima škole od 1. do 8. razreda i učenicima grupe UMR namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Defektolozi,rehabilitator, logoped i učitelji svih Područnih škola prema potrebi roditelji učenika (kao pratitelji tijekom izvoĎenja terenske nastave)

Rad će se odvijati u skupinama, prema diferenciranim zadatcima Troškovnik: troškovi prijevoza autobusa

Vrednovanje- nastavak aktivnosti u razredu na satovima prirode i društva, i prirode, hrvatskog jezika, glazbene kulture, tehničke kulture oţujak-travanj 2012. Svibanj 2012.

160


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

TERENSKA NASTAVA-LJUDI I OBIĈAJI PODRAVINE

Upoznati etno zbirku i naivnu umjetnost Njegovati tradiciju i običaje Upoznavane uţeg zavičaja, njegovih prirodnih ljepota i vrijednosti Igre i aktivnosti u prirodi Način ponašanja u prirodi Razvijanje socijalnih vještina

Namijenjeno svim učenicima škole od 1. do 8. razreda i učenicima grupe UMR zbog proširivanja obrazovnih znanja za ţivot

Defektolozi,rehabilitator, logoped prema potrebi roditelji učenika (kao pratitelji tijekom izvoĎenja terenske nastave) Neven Karlovčan-vlasnik Rad će se odvijati u skupinama, prema diferenciranim zadatcima Troškovnik: troškovi prijevoza autobusa

usmena i praktična provjera znanja naĉin vrednovanja

opservacija aktivnog sudjelovanja učenika

Samovrednovanje zadovoljstvo učenika vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

travanj 2012.

161


aktivnost, program i/ili projekt

IZRADIMO DIDAKTIĈKA SREDSTVA – Radionica za roditelje i uĉenike -- izraditi didaktička sredstva - razvijati motoričke, kreativne sposobnosti - uključiti roditelje u rad i ţivot škole - meĎusobno druţenje djece, roditelja i učitelja

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

U zajedničkoj aktivnosti roditelja i učenika izraditi didaktička sredstva namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Sanja Flajs- Vidaković i učenici 3. i 4. razreda i roditelji učenika

Rad će se odvijati u paru ( roditelj i učenik), prema diferenciranim zadatcima. Troškovnik: 100kn

Samovrednovanje zadovoljstvo učenika Opservacija aktivnosti roditelja i učenika oţujak 2012. 162


aktivnost, program i/ili projekt

Likovna radionica - poticati finu motoriku - vjeţbati i razvijati paţnju i koncentraciju - razvijati samostalnost

- razvijati pozitivan stav prema radu ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

- razvijati sposobnosti promatranja - razvijati snalaţenje u prostoru - razvijati točnost, urednost, savjesnost

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Aktivnost je namijenjena učenicima 1. i 2. razreda PŠ za djecu s teškoćama u razvoju u svrhu uključivanja roditelja u nastavni proces

Maja Huzjak – priprema i organizacija radionice Zlatko Huzjak – voditelj radionice, roditelji učenika

Aktivnost će se realizirati u obliku radionice pod vodstvom likovnog umjetnika naivnog slikarstva Zlatka Huzjaka, na kojoj će učenici, zajedno s roditeljima naučiti koristiti tehniku akvarel

Uspješnost radionice će se vrednovati promatranjem aktivnosti i uključenosti učenika u neposredan rad, te usmenim putem Aktivnost će biti provedena tijekom mjeseca travnja/ svibnja 2012. godine 163


164


aktivnost, program i/ili projekt

BIOLOŠKI VAŢNI SPOJEVI - GOST PREDAVAĈ U RAZREDU -shvatiti značaj i vaţnost pravilne i zdrave prehrane za rast, razvoj i zdravlje čovjeka. -Upoznati sastojke pojedinih namirnica vaţne za pravilno funkcioniranje organizma

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-Upoznati ulogu hranjivih tvari -Shvatiti biološku vaţnost hranjivih tvari -Formirati pravilne stavove prema izboru namirnica u odnosu na njihovu hranjivu vrijednost

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

- Unaprijediti nastavni proces

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- Učenici 8.e razreda, vanjski predavač - magistra nutricionizma, predmetni učitelj -Predavanje u kabinetu za nastavu kemije. Metodama izlaganja, diskusije, razgovora ostvariti uspješnu usmenu komunikaciju.

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-troškovi nisu predviĎeni

-Evaluacija usvojenih spoznaja tijekom obrade nastavnih sadrţaja iz cjeline biološki vaţni spojevi. -Oţujak ili travanj 2012. (prema slobodnom vremenu predavača)


aktivnost, program i/ili projekt

Nacionalni kviz za poticanje ĉitanja – Ĉitajmo pjesnike razvijanje informacijske i čitateljske pismenosti razvijanje navika čitanja - razvijanje ciljanoga čitanja -

-

ispitivanje čitateljskoga interesa

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

promicanje čitalačkih vještina učenika i ljubavi prema knjizi

-

100 godina roĎenja i 45 godina smrti - Grigor Vitez

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim zainteresiranim učenicima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

knjiţničar Nataša Švaco - Knjiţnice grada Zagreba

organiziranje kviza o pročitanim zadanim djelima - posjet Interliberu i izlučno izvlačenje nagraĎenih učenika - obiljeţavanje MeĎunarodnog mjeseca školskih knjiţnica - nabava knjiga - 400,00 kn -

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- razgovor, anketiranje učenika - rujan i listopad, 2011. godine 166


aktivnost, program i/ili projekt

Pisanje dnevnika s Ivanom Šesto Stipanĉić

-

stvaranje interesa za čitanjem i pisanjem kod učenika promicanje čitanja knjiga moderne tematike

-

iskustveno učenje kod učenika

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

-

pisanje dnevnika na razne načine

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-

svim zainteresiranim korisnicima knjiţnice

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-

-

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

knjiţničar Nataša Švaco - knjiţevnica Ivana Šesto Stipančić

-

knjiţevno – literarno sijelo povodom MeĎunarodnog mjeseca hrvatske knjige (22. travnja)

-

nabava knjiga za knjiţnicu 600,00 kn

- evaluacijski listići, pisanje osobnih dojmova učenika

- travanj, 2011. 167


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Dan mlijeka

- poučiti učenike o načinu dobivanja mlijeka te o njegovoj vaţnosti za primjenu u ljudskoj prehrani

- učenicima 1. 2. i 3. razreda PŠ Mičetinac i PŠ Budrovac namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-učiteljica Nada Petrović,obitelj Marije Čorba, djelatnica na sabiralištu mlijeka u Mičetincu -učiteljica Olga Lazar, obitelj Stankić, djelatnica na sabiralištu mlijeka u Budrovcu - promatranje, razgovor, demonstracija

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- degustacija mlijeka i mliječnih proizvoda

- likovni i literarni radovi - primjena znanja kroz nastavni rad i u raznim ţivotnim situacijama

- listopad 2011.

168


aktivnost, program i/ili projekt

Europski dan logopedije -obiljeţavanje Europskog dana logopedije u lokalnoj zajednici -promocija i pribliţavanje logopedije široj javnosti -edukativno predavanje u gradskoj knjiţnici

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-roditeljima školske i predškolske djece

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

-logoped Boţica Sobota

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

-Gradska knjiţnica ĐurĎevac

-suradnja sa Gradskom knjiţnicom ĐurĎevac -informiranje javnosti o obiljeţavanju Europskog dana logopedije na Webstranicama grada ĐurĎevca, Gradske knjiţnice ĐurĎevac i OŠ Grgura Karlovčana ĐurĎevac -informiranje putem Radio ĐurĎevca -edukativno predavanje za roditelje troškovi aktivnosti-0 kuna

naĉin vrednovanja vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

-traţenje povratne informacije od sudionika u obliku evaluacijskih listića - reakcije javnosti oţujak 2012. godine 169


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

MALI FAŠENK -sudjelovati u javnom ţivotu grada -razvijati socijalne vještine učenika koje su potrebne za uspješno uključivanje u ţivot zajednice - razvijati kreativnost i smisao za lijepo - poticati na zajedničko druţenje djece, roditelja i udomitelja -suraĎivati sa Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ĐurĎevac

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

-učenicima PŠ za djecu s teškoćama u razvoju ĐurĎevac i njihovim roditeljima -članovima Velikog kluba “Mali princ “ Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ĐurĎevac

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

- učenici PŠ za djecu s teškoćama u razvoju ĐurĎevac - logoped,defektolozi,rehabilitator, - roditelji i udomitelji učenika - članovi Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ĐurĎevac

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- kreativna radionica izrade maski sa djecom i roditeljima –voditeljica radionice logopedinja - odgojno obrazovne aktivnosti na satovima radnog i likovnog odgoja voditelji defektolozi i rehabilitator -sudjelovanje na Malom fašenku - troškovi potrebnog materijala: 400 kuna-školska sredstva i sredstva roditelja - zadovoljstvo učenika i roditelja -povratne informacije putem neposredne komunikacije sa posjetiocima manifestacije -ocjena stručnog ţirija - siječanj i veljača 2012. godine 170


aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Obiljeţavanje Svjetskog dana školskog mlijeka

Upoznati učenike s mljekarskom farmom, procesom dobivanja mlijeka te osvijestiti potrebu i prednosti zdrave prehrane koja uključuje svakodnevnu potrošnju mlijeka i mliječnih proizvoda.

Učenicima 1. 2. i 3. razreda PŠ Čepelovac i PŠ Sirova Katalena.

Marija Šimunić i Senka ZobunĎija, učiteljice; Obitelj Pleško, vlasnici farme.

Posjet mljekarskoj farmi, upoznavanje s procesom dobivanja mliječnih proizvoda, Geslom “Čaša mlijeka – čaša zdravlja” ispiti čašu mlijeka od danas svaki dan Troškova nema.

Prikupljeni rezultati koristiti će se u svrhu promicanja vaţnosti mlijeka u prehrani čovjeka u svim razdobljima njegova ţivota. Dobivena saznanja koristit će i za daljnje poticanje povećanja potrošnje mlijeka u svakodnevnim obrocima kod učenika. Usmena i pismena provjera.

Rujan 2011. 171


aktivnost, program i/ili projekt

Obiljeţavanje meĊunarodnog dana biološke raznolikosti OdreĎivanje biljnog i ţivotinjskog svijeta našeg kraja, izrada knjiţice

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učenici 5., 6., i 7 razreda namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Učiteljice prirode Martina Lovrak Ivanov, Bernarda Ţibreg , učenici, ravnatelj nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Fotografiranje, odlazak na teren, unaprijed dogovoreni zadaci za rad u paru naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Nije planiran

Objavljivanje rezultata, izvješća naĉin vrednovanja Travanj- svibanj 2012. vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 172


Ljekovito bilje- gost u nastavi

aktivnost, program i/ili projekt

Upoznati prirodne načine liječenja, izrade krema i prirodnih preparata, ulogu biljaka na zdravstveno stanje ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

Učitelji, učenici namjena aktivnosti, programa i/ili projekta Martina Lovrak Ivanov, ravnatelj nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost Predavanje, radionica naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

Nije predviĎen

Anketa sudionicima naĉin vrednovanja Tijekom školske godine vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 173


aktivnost, program i/ili projekt

Radionice s uĉenicima - potaknuti učenike na kreativno razmišljanje i rješavanje postavljenih zadataka, razvijati suradnju meĎu učenicima

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

naĉin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta i troškovnik

naĉin vrednovanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

- učenicima: razvijanje kreativnih i socioloških sposobnosti i vještina

- učiteljica Maja Mlinarić Horvat, učenici 6. b razreda

- jednom mjesečno, rad u skupinama, rad u paru, individualni rad - potrošni materijal ( cca 100,00 kn)

- razgovor sa učenicima, izlaganje radova, anketni upitnici, evaluacija radionice

- tijekom školske godine na Satu razrednog odjela 174


 Katica

Bratanović  Nikola Vuković

 Ţeljka

Mihočka  Sanja Flajs Vidaković  Danijel Domišljanović  Marija Kljajić  Boţica Sobota  Zoran Vidaković 175


Ova škola poznata je po postignućima svojih učenika i djelatnika, originalnosti i kreativnosti na svim područjima  Ţelimo da škola bude zabavna, da vjeţbamo različite ţivotne vrijednosti, vještine kao i različite oblike timskog rada i suradnje  Ţelimo kod učenika razviti radne navike i što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika  Posebnu brigu vodimo o estetskom ureĎenju škole i okruţja oko škole  Ponosni smo na foto-izloţbu naših djelatnika  Odrţavamo tradicionalnu likovnu koloniju uz Dan škole  Ponosni smo na bogatu zbirku likovnih radova naših umjetnika 

176


 

 

Učenike Osnovne škole Grgura Karlovčana dočekujemo toplinom od prvog dana. Odgajamo ih u duhu tolerancije, slobodnog izraţavanja, povjerenja, meĎusobnog razumijevanja i iskrenosti. Potičemo poštovanje, uljudnost, prijateljstvo meĎu djelatnicima i učenicima. Slušamo jedni druge, učimo jedni od drugih, pomaţemo jedni drugima (ili bi barem tako trebalo biti). Prema svim učenicima odnosimo se pravedno i dosljedno i pruţamo im jednake mogućnosti Nastojimo kod učenika razviti samopouzdanje, multikulturalnost, zajedništo i prihvaćanje svih različitosti. 177


 Suradnja

s roditeljima je vrlo dobra  Ostvarujemo suradnički, iskren, otvoren, profesionalni odnos s puno razumijevanja  Zajednički cilj djelatnika i roditelja je sretno i obrazovano dijete  Lokalna zajednica je partner škole. Pruţa nam podršku u svim segmentima  SuraĎujemo vrlo dobro sa svim organizacijama i društvima u gradu

178


179

Okvirni kurikulum O.Š. G.K. Đurđevac  

Okvirni kurikulum Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za školsku godinu 2011./2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you