Page 1

Vrednovanje učenikovih postignuća Pod praćenjem učenika razumijeva se sustavno bilježenje zapažanja o razvoju njegova interesa, motivacije i sposobnosti, njegovih postignuća u usvajanju odgojno-obrazovnih sadržaja nastavnog predmeta ili odgojno-obrazovnog područja, njegov odnos prema radu i postavljenim zadacima te odgojnim vrijednostima. Pod provjeravanjem razumijeva se sustavno praćenje, ispitivanje i vrednovanje učenikovih postignuća i uspjeha u ostvarivanju zadaća nastavnog predmeta ili odgojno-obrazovnog područja tijekom školske godine. (iz Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi) Provjeravanje i ocjenjivanje učenika, jednom riječju vrednovanje, vrlo je složen, osjetljiv i zahtjevan dio učiteljevog rada - ono uključuje poštivanje učenikove osobnosti i karaktera, poticanje njegovog samopouzdanja i osjećaja napredovanja, aktivno sudjelovanje u nastavi, osposobljavanje učenika za samoučenje, samoprocjenu znanja i procjenu znanja drugih učenika. Problematika je ocjenjivanja vrlo kompleksna zato što je sâm učenikov odgovor uzrokovan različitim okolnostima kao što su: predznanje, sposobnost pamćenja, samokritičnost, sklonost predmetu, motivacija, zainteresiranost, znatiželja, snalažljivost, radne navike, obiteljska situacija, dob, spol... Ponekad je, stoga, vrlo teško eksplicitno i decidirano ocijeniti učenikov odgovor ocjenom od 1 do 5. Poteškoće su, pritom, manje izražene u pismenim odgovorima nego u usmenim.

Procjena stupnja učeničkih postignuća (za pojedinačne ocjene usmenog ispitivanja)

Ocjena

Usvojenost obrazovnih sadržaja

Nedovoljan

• •

neusvojenost minimuma temeljnih pojmova neprepoznavanje osnovne tematike

Dovoljan

• • •

prepoznaje temeljne pojmove odgovara po sjećanju, bez dubljeg razumijevanja do rezultata dolazi uz pomoć nastavnika

Dobar

• reproducira temeljne pojmove • razumije gradivo, ali ga ne zna primijeniti niti obrazložiti vlastitim primjerima • uz pomoć nastavnika rješava jednostavne zadatke • nije dovoljno samostalan

Vrlo dobar

• • • •

razumije gradivo služi se usvojenim znanjem navodi vlastite primjere samostalno rješava i složenije zadatke

Odličan

• • • •

stečeno znanje primjenjuje na nove, složenije primjere uspješno uočava i izvršava korelaciju sa srodnim gradivom sposoban je prenositi znanje drugim učenicima služi se dodatnim izvorima znanja i informacijama iz različitih medija


Pravilnikom o ocjenjivanju obuhvaćeno je, osim brojčanog ocjenjivanja, i opisno praćenje učenika koje učitelj upisuje „sa strane”. Opisno ocjenjivanje dopunjava brojčano, a učitelju, učeniku i roditelju može biti iznimno važan pokazatelj zalaganja, odnosa prema radu i nastavi te kolegama i kao takvo utjecati na završnu ocjenu. Učitelj: Tomislav Potak

Vrednovanje učenikovih postignuća-fizika  

Nedovoljan Dobar Dovoljan Vrlo dobar • razumije gradivo • služi se usvojenim znanjem • navodi vlastite primjere • samostalno rješava i slože...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you