Page 1

Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 3. r – Hrvatski jezik Sastavile: Kamile Bućan, Reza Kolomaz, Ana Mlinjarić JEZIK, KNJIŽEVNOST, LEKTIRA, JEZIĈNO IZRAŽAVANJE, MEDIJSKA KULTURA

KRITERIJI PISMENE PROVJERE 2 puta u 1. polugodištu 2 puta u 2. polugodištu Tijekom nastavne godine pismeno vrednovati: -usvojenost jezičnih sadržaja -razumijevanje pročitanog teksta -usvojenost ključnih pojmova -razumijevanje pročitanih lektirnih djela

 -

USMENE PROVJERE Usmeno se ispitivati može svakodnevno, bez posebne najave.  ocjena iz usmenoga jezičnoga izražavanje uključuje primjenu hrvatskoga standardnoga književnoga jezika u komunikaciji na satu

u vrjednovanju učeničkih lektira važne odrednice su: poštivanje postavljenih rokova za čitanje i donošenje bilježaka urednost i valjanost učeničkih bilježaka usmeno razumijevanje pročitane lektire

 ocjena iz medijske kulture uključuje: - poznavanje osnovnih pojmova iz MK: film, kazalište, strip i razumijevanje gledanog filma, kazališne predstave ili pročitanog stripa  Domaće zadaće - povremeno uzimati domaće zadaće, provjeriti ih i ocijeniti  ZAKLJUĈNA OCJENA - ne mora biti aritmetička sredina PISMENO PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE UĈENIKOVA ZNANJA / USPJEHA  polazište za određenu ocjenu je broj postignutih bodova (postotak)  ovo je ljestvica bodova koju treba postići za svaku od ocjena


KRITERIJ VRJEDNOVANJA PPZ-a 96 – 100 % riješenih zadataka – odličan (5) 81 – 95 % riješenih zadataka – vrlo dobar (4) 66 – 80 % riješenih zadataka – dobar (3) 51 – 65 % riješenih zadataka – dovoljan ( 2 ) do 50 % riješenih zadataka – nedovoljan ( 1 ) -

kod pisanja DIKTATA poštivat ćemo sljedeći bodovni prag: 3. razred 1-2 pogrješke – odličan (5) 3-4 pogrješke – vrlo dobar (4) 5-6 pogrješaka – dobar (3) 7-8 pogrješaka – dovoljan (2) više od 8 pogrješaka – nedovoljan (1)

SASTAVNICE OPISNOG PRAĆENJA ( ALI UJEDNO I ELEMENTI ZA USMENO VRJEDNOVANJE UĈENIĈKOGA ZNANJA ) SPOSOBNOSTI UĈENICE/UĈENIKA mogu biti: - veoma razvijene - razvijene - prosječne - slabe - nedovoljno razvijene UĈENICA/UĈENIK može učiti : - s lakoćom - s razumijevanjem - bez razumijevanja - usvajajući sadržaj bez razumijevanja, ali i praktične primjene INTERES I PAŽNJA UĈENICE/UĈENIKA može biti: - izrazit - veoma dobar - dobar - slab - pojačan za rad u skupini - nedovoljan za rad u skupini UĈENICA/UĈENIK tijekom sata: - pozorno sluša - usredotočen/a je na rad


- odsutan/na je duhom - zaokupljen/a je drugim aktivnostima SAMOSTALNOST, RADNE NAVIKE, ZALAGANJE UĈENICE/ UĈENIKA: - radi samostalno - redovito izvršava zadatke - marljiv(a ) - izrazito marljiv(a) - ulaže napor i trudi se da postigne više - radi brzo, točno i sigurno - uporan(a) i ustrajan (na ) - uredno, točno i na vrijeme izvršava zadatke - otežano rješava zadatke - potrebno ju/ga je poticati u radu - otežano poštuje rokove za izvršenje zadataka

Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 3. r – TZK Sastavile: Kamile Bućan, Reza Kolomaz, Ana Mlinjarić MOTORIĈKA ZNANJA ODLIČAN (5) - za vježbu izvedenu pravilno i sa sigurnošću u svim fazama VRLO DOBAR (4) - za vježbu izvedenu pravilno i sigurno uz manje tehničke nedostatke DOBAR (3) - za vježbu izvedenu sa promjenjivim uspjehom uz manju sigurnost i manje tehničke nedostatke MOTORIĈKA DOSTIGNUĆA provjeravamo i ocjenjujemo pomoću mjerenja pri čemu kao rezultat dobijemo konkretne vrijednosti izražene brojkom i jedinicom mjere (metar, minuta, broj postignutih ponavljanja). Kriteriji se odreĎuju prema rezultatima pojedinog razreda. Ocjenom: ODLIČAN (5) - bit će ocijenjen rezultat koji se nalazi u prvoj trećini po vrijednosti dobivenih rezultata VRLO DOBAR (4) - bit će rezultat druge trećine dobivenih rezultata DOBAR (3) - svi rezultati u posljednjoj trećini FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI - ocjenjujemo dva puta godišnje (inicijalno i finalno mjerenje). Kriteriji se odreĎuju prema rezultatima pojedinog razreda. ODLIČAN (5) - bit će ocjenjena prva, najbolja trećina po vrijednosti postignutih rezultata bez obzira na vrijednost napredovanja VRLO DOBAR (4) - je ocjena za značajan napredak u rezultatu , (druga trećina dobivenih rezultata) DOBAR (3) - je ocjena za umjereno napredovanje u rezultatu (posljednja trećina)


Potrebno je: 1. 2.

Redovito nošenje opreme Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi

Ocjena nije aritmetički prosjek.

Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 3. r – Matematika Sastavile: Kamile Bućan, Reza Kolomaz, Ana Mlinjarić 1. MATEMATIKA (140 sati godišnje) - pismene provjere nakon svake obrađene cjeline - usmene provjere znanja (1-2) tijekom svakog obrazovnog razdoblja - povjera domadih uradaka - konačna ocjena ne mora biti aritmetička sredina ocjena iz pojedinih elemenata ( prema pravilniku o pradenju i ocjenjivanju)

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova uspjeha ocjena usmenog odgovora odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2) nedovoljan (1)

obrazloženje izrazito točno, logično, temeljito, samostalno, sigurno točno, temeljito i s razumijevanjem djelomično točno, temeljito i logično površno, nesigurno i bez razumijevanja nelogično, netočno i bez razumijevanja

Pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova uspjeha 96 – 100 % riješenih zadataka – odličan (5) 81 – 95 % riješenih zadataka – vrlo dobar (4) 66 – 80 % riješenih zadataka – dobar (3) 51 – 65 % riješenih zadataka – dovoljan ( 2 ) do 50 % riješenih zadataka – nedovoljan ( 1 )

SASTAVNICE OPISNOG PRAĆENJA ( ALI UJEDNO I ELEMENTI ZA USMENO VRJEDNOVANJE UĈENIĈKOGA ZNANJA ) SPOSOBNOSTI UĈENICE/UĈENIKA mogu biti: - veoma razvijene - razvijene - prosječne


- slabe - nedovoljno razvijene UĈENICA/UĈENIK može učiti : - s lakoćom - s razumijevanjem - bez razumijevanja - usvajajući sadržaj bez razumijevanja, ali i praktične primjene INTERES I PAŽNJA UĈENICE/UĈENIKA može biti: - izrazit - veoma dobar - dobar - slab - pojačan za rad u skupini - nedovoljan za rad u skupini UĈENICA/UĈENIK tijekom sata: - pozorno sluša - usredotočen/a je na rad - odsutan/na je duhom - zaokupljen/a je drugim aktivnostima SAMOSTALNOST, RADNE NAVIKE, ZALAGANJE UĈENICE/ UĈENIKA: - radi samostalno - redovito izvršava zadatke - marljiv(a ) - izrazito marljiv(a) - ulaže napor i trudi se da postigne više - radi brzo, točno i sigurno - uporan(a) i ustrajan (na ) - uredno, točno i na vrijeme izvršava zadatke - otežano rješava zadatke - potrebno ju/ga je poticati u radu - otežano poštuje rokove za izvršenje zadataka


Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 3. r – Priroda i društvo Sastavile: Kamile Bućan, Reza Kolomaz, Ana Mlinjarić 

Usvojenost programskih sadržaja – najvažniji element, usmeno ili pismeno; poznavanje, razumijevanje i povezivanje sadržaja PISMENE PROVJERE

- dva puta u 1. polugodištu i dva puta u 2. polugodištu - kratke pisane provjere tijekom nastavne godine

USMENE PROVJERE - kontinuirano tijekom nastavne godine poslije obraĎenih i uvježbanih nastavnih sadržaja - može se provoditi na svakom satu bez najave u trajanju do 10 minuta

- praktični rad – pokus izveden u školi ili kod kuće, radna bilježnica i bilježnica (pregledavaju se 2 puta u polugodištu)

KRITERIJ VRJEDNOVANJA PPZ-a 91 – 100 % 76 – 90 % 61 – 75 % 46 – 60 % do 45 %

riješenih zadataka – odličan (5) riješenih zadataka – vrlo dobar (4) riješenih zadataka – dobar (3) riješenih zadataka – dovoljan ( 2 ) riješenih zadataka – nedovoljan ( 1 )

SASTAVNICE OPISNOG PRAĆENJA (ALI UJEDNO I ELEMENTI ZA USMENO VRJEDNOVANJE UĈENIĈKOGA ZNANJA )

ODLIČAN - usvojio/la ključne pojmove izrazito, temeljito, samostalno, sistematično, s razumijevanjem

VRLO DOBAR - usvojio/la ključne pojmove temeljito, sistematično, s razumijevanjem

DOBAR


- usvojio/la ključne pojmove djelomično temeljito, sistematično s razumijevanjem

DOVOLJAN - usvojio/la ključne pojmove površno, nesigurno, bez razumijevanja

NEDOVOLJAN - nije usvojio ključne pojmove, ne razumije ih, ne zna ih objasniti

Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 3. r – Glazbena kultura Sastavile: Kamile Bućan, Reza Kolomaz, Ana Mlinjarić

NAĈINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

PJEVANJE

5- pjeva točno, samostalno, čista intonacija, u cjelosti reproducira tekst pjesme 4- pjeva pjesmu s manjim ritmičkim ili melodijskim pogreškama 3- pjeva nesigurno i djelomično samostalno, uz poticaj NAĈINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

SVIRANJE

5- samostalno i točno izvodi ritamske primjere, samostalno pravi ritamsku pratnju 4- rado surađuje, ritamske primjere izvodi samostalno uz manje pogreške 3- otežano memorira ritamske i melodijske fraze NAĈINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

SLUŠANJE GLAZBE

5 – samostalno, potpuno prepoznaje i imenuje skladbe te osnovna obilježja slušanih glazbenih djela 4 - potrebna pomoć pri prepoznavanju i imenovanju skladbe i osnovnih obilježja 3 - teže slušno prepoznaje glazbala i slušane glazbene primjere, teže se koncentrira na slušanje glazbe


Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 3. r – Likovna kultura NAĈINI I POSTUPCI VREDNOVANJA: 5- odlično se služi izražajnim mogućnostima crtačkih tehnika,uočeni likovni problem primjenjuje odlično, točno uočava, odnose veličina, ima razvijen interes, kreativan je i maštovit u radu, redovito nosi potreban pribor CRTANJE 4- dobro se služi izražajnim mogućnostima crtačkih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje dobro, uočava odnose veličina, ima razvijen interes, redovito nosi potreban pribor 3- slabije se služi izražajnim mogućnostima crtačkih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje slabije, slabije uočava odnose veličina, ima razvijen interes ali je površan u radu, potreban pribor ne nosi redovito

NAĈINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

SLIKANJE

5- odlično se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje odlično, točno uočava odnose veličina, ima razvijen interes, kreativan je i maštovit u radu, redovito nosi potreban pribor 4- dobro se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje dobro , uočava odnose veličina, ima razvijen interes, redovito nosi potreban pribor 3- slabije se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje slabije , slabije uočava odnose veličina, ima razvijen interes ali je površan u radu, potreban pribor ne nosi redovito NAĈINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

OBLIKOVANJE

5- odlično se služi izražajnim mogućnostima prostorno plastičnih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje odlično, točno uočava odnose veličina, oblikovani predmeti stabilni, ima razvijen interes, kreativan je i maštovit u radu, redovito nosi potreban pribor 4- dobro se služi izražajnim mogućnostima prostorno plastičnih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje dobro uočava odnose veličina, oblikovani predmeti manje stabilni, ima razvijen interes, redovito nosi potreban pribor 3- slabije se služi izražajnim mogućnostima prostorno plastičnih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje slabije, slabije uočava odnose veličina, oblikovani predmeti nestabilni, ima razvijen interes, ali je površan u radu, potreban pribor ne nosi redovito

Elementi pracenja i ocjenjivanja 3.r  

Tijekom nastavne godine pismeno vrednovati: -usvojenost jezičnih sadržaja -razumijevanje pročitanog teksta -usvojenost ključnih pojmova -raz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you