Page 1

Elementi praćenja i ocjenjivanja učenika 2. r hrvatski jezik Sastavi: Nada Flamaceta, Željka Mihočka, Maja Matić JEZIK, KNJIŽEVNOST, LEKTIRA, JEZIĈNO IZRAŽAVANJE, MEDIJSKA KULTURA KRITERIJI PISMENE PROVJERE JEZIK Svaki mjesec provjera usvojenosti rečenica, reda riječi u rečenici, pisanja niječnice, pisanja velikog početnog slova, upitne riječi li, pravilnog pisanja skupa glasova ije, je, izgovora i pisanja glasova č i ć, dž i đ, te imenica. - sukladno naravi predmeta pismeno se kroz godinu mora vrjednovati: pravopis – putem diktata (veliko i malo slovo i rečenični znakovi …) - provjeravanje razumijevanja pročitanog teksta

USMENE PROVJERE Usmeno se ispitivati može svakodnevno, bez posebne najave.  ocjena iz usmenoga jezičnoga izražavanje uključuje primjenu hrvatskoga standardnoga književnoga jezika u komunikaciji na satu

KNJIŽEVNOST – Ispit čitanja – kraći tekst

 -

u vrjednovanju učeničkih lektira važne odrednice su: poštivanje postavljenih rokova za čitanje i donošenje bilježaka urednost i valjanost učeničkih bilježaka usmeno razumijevanje pročitane lektire

 ocjena iz medijske kulture uključuje: - poznavanje osnovnih pojmova iz MK: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu, kazališna predstava, pozornica, gledalište, televizija, televizijski program, televizijska emisija, dječji časopisi, strip  Domaće zadaće - valja redovito pisati domaće zadaće radi uvježbavanja i utvrđivanja naučenog gradiva - povremeno uzimati domaće zadaće, provjeriti ih i ocijeniti


 ZAKLJUĈNA OCJENA - ne mora biti aritmetička sredina PISMENO PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE UĈENIKOVA ZNANJA / USPJEHA  polazište za određenu ocjenu je broj postignutih bodova (postotak)  ovo je ljestvica bodova koju treba postići za svaku od ocjena KRITERIJ VRJEDNOVANJA PPZ-a 90 – 100 % riješenih zadataka – odličan (5) 77 – 89 % riješenih zadataka – vrlo dobar (4) 64 – 76 % riješenih zadataka – dobar (3) 51 – 63 % riješenih zadataka – dovoljan ( 2 ) do 50 % riješenih zadataka – nedovoljan ( 1 ) -

kod pisanja DIKTATA poštivat ćemo sljedeći bodovni prag: 1. razred bez pogrješke – odličan (5) 1 -2 pogrješke – vrlo dobar (4) 3 - 5 pogrješaka – dobar (3) 6 - 8 pogrješaka – dovoljan (2) više od 8 pogrješaka – nedovoljan (1)

SASTAVNICE OPISNOG PRAĆENJA ( ALI UJEDNO I ELEMENTI ZA USMENO VRJEDNOVANJE UĈENIĈKOGA ZNANJA ) SPOSOBNOSTI UĈENICE/UĈENIKA mogu biti: - veoma razvijene - razvijene - prosječne - slabe - nedovoljno razvijene UĈENICA/UĈENIK može učiti : - s lakoćom - s razumijevanjem - bez razumijevanja - usvajajući sadržaj bez razumijevanja, ali i praktične primjene INTERES I PAŽNJA UĈENICE/UĈENIKA može biti: - izrazit - veoma dobar - dobar


- slab - pojačan za rad u skupini - nedovoljan za rad u skupini UĈENICA/UĈENIK tijekom sata: - pozorno sluša - usredotočen/a je na rad - odsutan/na je duhom - zaokupljen/a je drugim aktivnostima SAMOSTALNOST, RADNE NAVIKE, ZALAGANJE UĈENICE/ UĈENIKA: - radi samostalno - redovito izvršava zadatke - marljiv(a ) - izrazito marljiv(a) - ulaže napor i trudi se da postigne više - radi brzo, točno i sigurno - uporan(a) i ustrajan (na ) - uredno, točno i na vrijeme izvršava zadatke - otežano rješava zadatke - potrebno ju/ga je poticati u radu - otežano poštuje rokove za izvršenje zadataka

Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika 2. r TZK Sastavili: Nada Flamaceta, Željka Mihoĉka, Maja Matić

MOTORIĈKA ZNANJA ODLIČAN (5) - za vježbu izvedenu pravilno i sa sigurnošću u svim fazama, te uz estetsku dotjeranost VRLO DOBAR (4) - za vježbu izvedenu pravilno i sigurno uz manje tehničke ili estetske nedostatke DOBAR (3) - za vježbu izvedenu sa promjenjivim uspjehom uz manju sigurnost i manje tehničke i estetske nedostatke MOTORIĈKA DOSTIGNUĆA provjeravamo i ocjenjujemo pomoću mjerenja pri čemu kao rezultat dobijemo konkretne vrijednosti izražene brojkom i jedinicom mjere (metar, minuta, broj postignutih ponavljanja). Kriteriji se odreĎuju prema rezultatima pojedinog razreda. Ocjenom: ODLIČAN (5) - bit će ocijenjen rezultat koji se nalazi u prvoj trećini po vrijednosti dobivenih rezultata VRLO DOBAR (4) - bit će rezultat druge trećine dobivenih rezultata DOBAR (3) - svi rezultati u posljednjoj trećini


FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI - ocjenjujemo dva puta godišnje (inicijalno i finalno mjerenje) , Kriteriji se odreĎuju prema rezultatima pojedinog razreda. ODLIČAN (5) - bit će ocjenjena prva, najbolja trećina po vrijednosti postignutih rezultata bez obzira na vrijednost napredovanja VRLO DOBAR (4) - je ocjena za značajan napredak u rezultatu , (druga trećina dobivenih rezultata) DOBAR (3) - je ocjena za umjereno napredovanje u rezultatu (posljednja trećina)

Potrebno je: 1. 2.

Redovito nošenje potrebne opreme (bijela majica, tamne hlačice, čiste tenisice…) Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi

Ocjena nije aritmetički prosjek

Elementi praćenja i ocjenjivanja učenika 2.r matematika Sastavili: Nada Flamaceta, Ţeljka Mihočka, Maja Matić 1. MATEMATIKA (140 sati godišnje) - 10 pismenih provjera znanja nakon svake obrađene cjeline - usmene provjere znanja (1-2) tijekom svakog obrazovnog razdoblja - Povjera domadih uradaka (zadade moraju biti redovite, točne i sistematične) - Konačna ocjena ne mora biti aritmetička sredina ocjena iz pojedinih elemenata ( prema pravilniku o pradenju i ocjenjivanju)

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova uspjeha ocjena usmenog odgovora odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2) nedovoljan (1)

obrazloženje izrazito točno, logično, temeljito, opširno, argumentirano točno, logično, temeljito i s razumijevanjem djelomično logično i točno nepotpuno, površno i s pogreškama nelogično i bez razumijevanja

Pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova uspjeha 90 – 100 % riješenih zadataka – odličan (5) 77 – 89 % riješenih zadataka – vrlo dobar (4) 64 – 76 % riješenih zadataka – dobar (3) 51 – 63 % riješenih zadataka – dovoljan ( 2 ) do 50 % riješenih zadataka – nedovoljan ( 1 )

SASTAVNICE OPISNOG PRAĆENJA


( ALI UJEDNO I ELEMENTI ZA USMENO VRJEDNOVANJE UĈENIĈKOGA ZNANJA ) SPOSOBNOSTI UĈENICE/UĈENIKA mogu biti: - veoma razvijene - razvijene - prosječne - slabe - nedovoljno razvijene UĈENICA/UĈENIK može učiti : - s lakoćom - s razumijevanjem - bez razumijevanja - usvajajući sadržaj bez razumijevanja, ali i praktične primjene INTERES I PAŽNJA UĈENICE/UĈENIKA može biti: - izrazit - veoma dobar - dobar - slab - pojačan za rad u skupini - nedovoljan za rad u skupini UĈENICA/UĈENIK tijekom sata: - pozorno sluša - usredotočen/a je na rad - odsutan/na je duhom - zaokupljen/a je drugim aktivnostima SAMOSTALNOST, RADNE NAVIKE, ZALAGANJE UĈENICE/ UĈENIKA: - radi samostalno - redovito izvršava zadatke - marljiv(a ) - izrazito marljiv(a) - ulaže napor i trudi se da postigne više - radi brzo, točno i sigurno - uporan(a) i ustrajan (na ) - uredno, točno i na vrijeme izvršava zadatke - otežano rješava zadatke - potrebno ju/ga je poticati u radu - otežano poštuje rokove za izvršenje zadataka


Elementi praćenja i ocjenjivanja uĉenika – 2.r Priroda i društvo Sastavile : Nada Flamaceta, Željka Mihoĉka, Maja Matić 

Usvojenost programskih sadržaja – najvaţniji element, usmeno ili pismeno; poznavanje, razumijevanje i povezivanje sadrţaja - usmeno – moţe biti svaki sat bez najave (1-2 tijekom svakog obrazovnog razdoblja) - pismeno – provjere nakon obrađenog, ponovljenog i uvjeţbanog gradiva (u 1. polugodištu 3. a u drugom 5 pisanih provjera) - praktični rad – pokus izveden u školi ili kod kuće, radna biljeţnica i biljeţnica (pregledavaju se 2 puta godišnje), skupni rad, aktivnost.

KRITERIJ VRJEDNOVANJA PPZ-a 90 – 100 % riješenih zadataka – odličan (5) 77 – 89 % riješenih zadataka – vrlo dobar (4) 64 – 76 % riješenih zadataka – dobar (3) 51 – 63 % riješenih zadataka – dovoljan ( 2 ) do 50 % riješenih zadataka – nedovoljan ( 1 ) SASTAVNICE OPISNOG PRAĆENJA (ALI UJEDNO I ELEMENTI ZA USMENO VRJEDNOVANJE UĈENIĈKOGA ZNANJA )

ODLIČAN - potpuno usvojio ključne pojmove, razumije ih, zna ih objasniti i koristiti u svakodnevnom životu - pri usvajanju znanja služi se različitim izvorima - brzo i lako izvodi zaključke - sposoban je za samostalno učenje - aktivan je na satu i zainteresiran za rad

VRLO DOBAR - ključne pojmove je usvojio, razumije ih, ali ih ne zna u potpunosti objasniti niti koristiti u svakodnevnom životu - sposoban je za samostalno učenje - zainteresiran, ali nedovoljno aktivan na satu - traži dodatno objašnjenje i kada to nije potrebno

DOBAR - nije usvojio sve ključne pojmove - poznate ključne pojmove zna objasniti - povremeno aktivan na satu - zaostaje za ostalima u radu


- produbljuje svoja znanja na poticaj

DOVOLJAN - ključne pojmove je djelomično usvojio, ali ih ne razumije i ne zna ih objasniti - nije aktivan na satu, nije previše zainteresiran za predmet - ne uči s lakoćom, brzo i lako odustaje

NEDOVOLJAN - nije usvojio ključne pojmove, ne razumije ih, ne zna ih objasniti - nije aktivan na satu, ne suraĎuje, nije zainteresiran za predmet - nedostaje mu predznanje

Elementi praćenja i ocjenjivanja učenika 2. r Glazbena kultura Sastavi: Nada Flamaceta, Željka Mihočka, Maja Matić

NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

PJEVANJE

5-pjeva točno, samostalno, lijep ton, čista intonacija, u cjelosti reproducira tekst pjesme 4- pjeva pjesmu s manjim ritmičkim ili melodijskim pogreškama 3- pjeva uz pomoć učitelja ili učenika NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

SVIRANJE

5- samostalno i točno izvodi ritamske primjere, samostalno pravi ritamsku pratnju 4- rado suraĎuje, ritamske primjere izvodi samostalno uz manje pogreške 3- radi samo u grupi ili uz pomoć učitelja NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

SLUŠANJE GLAZBE

5 - samostalno prepoznaje i imenuje skladbe, prepoznaje glazbala 4 - potrebna pomoć pri prepoznavanju i imenovanju skladbe i glazbala 3 - teže slušno prepoznaje glazbala i slušane glazbene primjere, teže se koncentrira na slušanje glazbe


Elementi praćenja i ocjenjivanja učenika 2. r Likovna kultura NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA: 5- odlično se služi izražajnim mogućnostima crtačkih tehnika,uočeni likovni problem primjenjuje odlično, točno uočava, odnose veličina, ima razvijen interes, kreativan je i maštovit u radu, radovi su mu originalni, redovito nosi potreban pribor CRTANJE 4- dobro se služi izražajnim mogućnostima crtačkih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje dobro, uočava odnose veličina, ima razvijen interes, redovito nosi potreban pribor 3- slabije se služi izražajnim mogućnostima crtačkih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje slabije, slabije uočava odnose veličina, ima razvijen interes ali je površan u radu, kopira radove drugih učenika, potreban pribor ne nosi redovito NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

SLIKANJE

5- odlično se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje odlično, točno uočava odnose veličina, ima razvijen interes, kreativan je i maštovit u radu,radovi su mu originalni, redovito nosi potreban pribor 4- dobro se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje dobro , uočava odnose veličina, ima razvijen interes, redovito nosi potreban pribor 3- slabije se služi izražajnim mogućnostima slikarskih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje slabije , slabije uočava odnose veličina, ima razvijen interes ali je površan u radu, kopira radove drugih učenika, potreban pribor ne nosi redovito NAČINI I POSTUPCI VREDNOVANJA:

OBLIKOVANJE

5- odlično se služi izražajnim mogućnostima prostorno plastičnih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje odlično, točno uočava odnose veličina, oblikovani predmeti stabilni, ima razvijen interes, kreativan je i maštovit u radu, radovi su mu originalni, redovito nosi potreban pribor 4- dobro se služi izražajnim mogućnostima prostorno plastičnih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje dobro uočava odnose veličina, oblikovani predmeti manje stabilni, ima razvijen interes, redovito nosi potreban pribor 3- slabije se služi izražajnim mogućnostima prostorno plastičnih tehnika, uočeni likovni problem primjenjuje slabije, slabije uočava odnose veličina, oblikovani predmeti nestabilni, ima razvijen interes, ali je površan u radu, kopira radove drugih učenika, potreban pribor ne nosi redovito

Elementi pracenja i ocjenjivanja 2.r  

KNJIŽEVNOST – Ispit čitanja – kraći tekst  ocjena iz usmenoga jezičnoga izražavanje uključuje primjenu hrvatskoga standardnoga književnoga...

Elementi pracenja i ocjenjivanja 2.r  

KNJIŽEVNOST – Ispit čitanja – kraći tekst  ocjena iz usmenoga jezičnoga izražavanje uključuje primjenu hrvatskoga standardnoga književnoga...

Advertisement