Page 1


moja lektira 1 korice 2 i 3.qxd

6/20/2007

2:44 PM

Page 2

KWIGA JE PRIJATEQ DRAGI, [TO TI MNOGE RADOSTI PRU@I, KWIGA JE NAJBOQI DRUGAR, [TO SE S TOBOM IGRA I DRU@I D. \.

LEKTIRA ZA _______ RAZRED PISAC

NAZIV KWI@EVNOG DELA

VREME ^ITAWA

Ime i prezime: ________________________________________________ [kola: ______________________________________________________ Razred: ______________________________________________________ Nastavnik: ____________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:48 PM

Page 1

MI VUKA IMAMO MI VUKA IMAMO ZATO LAKO ^ITAMO. DA AZBUKU NA[U NIJE UREDIO, ZAR BI JE TAKO BRZO NAU^IO \A^I] MALI IZ KAKVOG SELA,

AZBUKA

I BAKA KOJOJ JE SVA KOSA BELA? J. H.


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:50 PM

Page 2

KWIGA: ______________________________________________________ PISAC: ______________________________________________________ Pro~itane pri~e: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Odabrana pri~a: _______________________________________________ O ~emu se govori u odabranoj pri~i? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Ko se pojavquje u pri~i? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Opi{i najzanimqiviji lik. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:50 PM

Page 3

[ta ti je najlep{e u pri~i? Za{to? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Lepe re~enice i opisi iz pri~e: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Nove re~i i izrazi:

Zna~ewe:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Pitawa upu}ena piscu: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:51 PM

Page 4

KWIGA: ______________________________________________________ PISAC: ______________________________________________________ Pro~itane pri~e: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Odabrana pri~a: _______________________________________________ O ~emu se govori u odabranoj pri~i? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Ko se pojavquje u pri~i? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Opi{i najzanimqiviji lik. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:51 PM

Page 5

[ta ti je najlep{e u pri~i? Za{to? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lepe re~enice i opisi iz pri~e: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Nove re~i i izrazi:

Zna~ewe:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Pitawa upu}ena piscu: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:51 PM

Page 6

ZBIRKA PESAMA: ______________________________________________ PISAC: ______________________________________________________ Broj pesama u zbirci: ___________________________________________ O ~emu pesnik naj~e{}e pi{e? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Naslovi pesama iz zbirke: 1. ___________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________ Odabrana pesma: _______________________________________________ O ~emu peva pesnik?_____________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:51 PM

Page 7

[ta ti se najvi{e dopada u pesmi? Za{to? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Prepi{i najlep{e stihove: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Nove re~i i izrazi:

Zna~ewe:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Moji utisci o zbirci pesama: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Napi{i {ta zna{ o pesniku. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:51 PM

Page 8

ZBIRKA PESAMA: ______________________________________________ PISAC: ______________________________________________________ Broj pesama u zbirci: ___________________________________________ O ~emu pesnik naj~e{}e pi{e? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Naslovi pesama iz zbirke: 1. ___________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________ Odabrana pesma: _______________________________________________ O ~emu peva pesnik?_____________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:52 PM

Page 9

[ta ti se najvi{e dopada u pesmi? Za{to? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Prepi{i najlep{e stihove: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Nove re~i i izrazi:

Zna~ewe:

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Moji utisci o zbirci pesama: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Napi{i {ta zna{ o pesniku. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:52 PM

Page 10

KWIGA BAJKI: ________________________________________________ PISAC: ______________________________________________________ Pro~itane bajke: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Najlep{a bajka: ________________________________________________ Glavni junaci (likovi) iz bajke: ___________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Izdvoj stvarne likove: __________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ [ta je u bajci plod ma{te? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:52 PM

Page 11

Napi{i deo bajke koji ti se najvi{e dopada. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Kako se zavr{ava bajka? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Produ`i bajku. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:52 PM

Page 12

NARODNA KWI@EVNOST PI[I KAO [TO GOVORI[, A ^ITAJ KAO [TO JE NAPISANO! Vuk Stefanovi} Karaxi} POSLOVICE Vaqa se namu~iti, pa nau~iti. Bez alata nema zanata. Lijepa rije~ gvozdena vrata otvara. I pametan se prevari. BRZALICE Jadan ti sam kukavac: ujede me skakavac, na zlo mesto za palac... Kamen~i}e{ me, kamen~i}em }u te. Na vrh brda vrba mrda... Raskiseli{e li ti se opanci?

PITALICE

ZAGONETKE

Pitali zeca:

Oca nema, majke nema,

- Ima li {ta sla|e od glavice kupusa?

a svako jutro se ra|a. (Sunce)

A on odgovori: - Sla|e su dve glavice.

Preko kamewa `ubori, cve}u ne{to govori,

Rekao je me|ed:

na suncu se presijava

- Rodi}e ove godine kru{ke.

i nikada taj ne spava. (potok)

A neko ga upitao: - Od kuda ti zna{?

Na{ vojvoda vodu pije,

- Zato {to su mi mile i drage.

a nad wim se barjak vije. (petao)


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:53 PM

Page 13

[AQIVA PESMA GRGUTALA GRLI^ICA

BROJALICA TRI SE PETLA POBI[E

Grgutala grli~ica Vi{e mlina drenovina.

Tri se petla pobi{e

Pitala je mlinarica:

na popovom buni{tu.

,,[to grgu}e{, grli~ica?''

Jedan veli: I{!

,,Kako ne bih grgutala,

Drugi veli: Mi{!

Kad me prose za pupavca,

Tre}i veli: Ti `muri{!

Za pupavca, za gubavca, Ve} ja ho}u za goluba,

USPAVANKA

Koji {e}e po p{enici, U `utijeh ~izmi~ica,

Slu{aj, sine, sada

U modrijeh dimli~ica,

kako ki{a pada

U goluba tri ko{uqe:

i u li{}u mekom

Jedna wemu, jedna `eni,

romori, {umori,

Jedna kumu ven~anome''.

kao da govori: - Sad je vreme sniti spavaj, spavaj i ti!

[AQIVA PRI^A DVE LEN[TINE Le`ale su dve gladne len{tine ispod kru{ke, na kojoj su videli samo jednu kru{ku. Dugo su se poga|ali: ko }e se od wih dvojice popeti da je uzbere, i jedva se nakani mla|i. Taman se uspu`e do one kru{ke da je otkine, a kru{ka prezrela, otpadne i padne ba{ pred starijega. Kad vide mla|i {ta bi, re~e: ,,Ba{ si sre}an, brate, blago tebi. Koliko sam se ja mu~io, pa uzalud!'' A ovaj mu stariji odgovori: ,,A {ta mi, brate, zavidi{, kad mi je treba `vakati?''


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:53 PM

Page 14

NAPI[I POSLOVICE O:

DRUGARSTVU I PRIJATEQSTVU

RADU

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

ZDRAVQU __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:53 PM

Page 15

NAPI[I NEKOLIKO BROJALICA, PITALICA, BRZALICA I ZAGONETKI __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________


moja lektira 1.qxd

6/20/2007

2:53 PM

Page 16

[ta najvi{e voli{ da ~ita{? Za{to? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Koju kwigu preporu~uje{ drugarima da pro~itaju? Za{to? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________


moja lektira 1 korice 2 i 3.qxd

6/20/2007

2:46 PM

Page 3

Autor: Milica ]uk Likovna i grafi~ka oprema: Marija Stojisavqevi}, Goran Vitanovi} ,, Izdava~: ,,Nova {kola d.o.o. Beograd, Gospodar Jovanova 16 Tel/faks: 011 2631 652

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd ISBN 978-86-85307-28-7 COBISS.SR-ID 130177292


2. MOJA LEKTIRA 1 sveska za lektiru  

PISAC NAZIV KWI@EVNOG DELA VREME ^ITAWA [kola: ______________________________________________________ Razred: ______________________________...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you