Page 1


SADR@AJ KWI@EVNOST...........................................................................................................3 Ja to znam (ponovimo).......................................................................................................4 Septembar (Du{an Kosti})...............................................................................................6 Cic (Branko Radi~evi})...................................................................................................9 Zima (Du{an Vasiqev).....................................................................................................8 Pesma o cvetu (Branko Miqkovi})..................................................................................9 Kakve je boje potok (Grigor Vitez)................................................................................10 Qutito me~e (Branislav Crn~evi})..............................................................................11 @enidba vrapca Podunavca ([aqiva narodna pesma).................................................12 Narodne umotvorine.......................................................................................................13 Izbor iz poezije Du{ana Radovi}a..............................................................................14 Vrap~i} (Maksim Gorki).................................................................................................16 Svitac tra`i prijateqa (Sun Ju \in)...........................................................................17 Sebi~ni xin (Oskar Vajld).............................................................................................18 Staklareva qubav (Grozdana Oluji}).............................................................................20 Ma~ak oti{ao u hajduke (Branko ]opi})......................................................................22 Korwa~a i zec (Ezop).....................................................................................................23 Pri~a o Raku Kroja~u (Desanka Maksimovi})................................................................24 Bajka o belom kowu (Stevan Rai~kovi})........................................................................26 Lav i ~ovek (Arapska narodna pri~a)...........................................................................27 ^ardak ni na nebu ni na zemqi (Narodna bajka).......................................................................28 Sveti Sava i seqak bez sre}e.......................................................................................30 Vetar i sunce (Narodna pripovetka)............................................................................32 Lisica i ma~ka (Bra}a Grim)........................................................................................33 Odabrana bajka..............................................................................................................34 Izbor iz narodnog stvarala{tva.................................................................................36 Gраматика.................................................................................................................37 Rеченице........................................................................................................................38 Pотврдни и одрични облик реченице............................................................................39 Gлавни делови реченице – субјекат и предикат..............................................................40 Iменице.........................................................................................................................41 Rод и број именица........................................................................................................42 Gлаголи...........................................................................................................................43 Pро{лост, сада{wост, будућност..................................................................................44 Lице и број глагола........................................................................................................45 Mесто, време и начин вр{еwа радwе............................................................................46 Uправни говор.................................................................................................................47 Pридеви..........................................................................................................................48 Uмаwено и увеćано значеwе речи.................................................................................50 Rечи истог облика, а различитог значеwа.....................................................................51 Rечи различитог облика, а истог или сличног значеwа.................................................52 Pравопис...................................................................................................................53 Uпотреба великог слова..................................................................................................54 Rеченични знаци – правописни јунаци...........................................................................56 Pисаwе одричне речце не..............................................................................................57 Pисаwе упитне речце ли................................................................................................58 Pисаwе сугласника ј.......................................................................................................59 Pисаwе датума.................................................................................................................60 Kултура израžаваwа.........................................................................................61 Pрича у сликама..............................................................................................................62 Pрепричаваwе.................................................................................................................64 Oписиваwе......................................................................................................................66 Pисаwе писма..................................................................................................................67 Rебуси и укрšтене речи................................................................................................68


ZA U^ENIKA

Radna sveska je namewena za samostalan rad. Koristi}e{ je u toku u~ewa novog gradiva, ve`bawa i utvr|ivawa. U woj se nalaze zadaci i pitawa iz kwi`evnosti, gramatike i pravopisa, kulture pismenog izra`avawa... Zadaci su raznovrsni, lak{i i te`i. Re{avaj ih i proveravaj svoje znawe. Ako ti чини да sу neka pitawa ili zadaci te{ki, nemoj odmah да odustaне{ od re{avawa. Ponovo ih pro~itaj i razmi{qaj. Ako ni tad ne ume{ da ih re{i{, potra`i pomo} u~iteqice ili drugara. Ipak, najve}е zadovoqstvo }e{ imati ako do re{ewa do|e{ samostalnim putem. Potrudi se da nikad ne ostavi{ pitawe bez odgovora i zadatak bez re{ewa.


4


5


6


7


8


9


10


11

03 radna sveska maj tender 2011 print  

KWI@EVNOST ...........................................................................................................3 ZA U^ENIKA 4 5 6 7 8...

03 radna sveska maj tender 2011 print  

KWI@EVNOST ...........................................................................................................3 ZA U^ENIKA 4 5 6 7 8...

Advertisement