Page 1

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЦИЉ: Разноврсним систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. ЗАДАЦИ: - подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; - развој и усавршавање моторичких способности; - стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; - усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; - формирања морално- вољних квалитета личности; - оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; - стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: - задовољење основних дечјих потреба за кретаем и игром; - развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; - стцање моторичкох умења у свим природним( фитогенетским)облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; - стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; - формирање и овладавање елементарним облицима кретања-'' моторичко описмењавање''; - стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.


ТЕМА ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ

СКАКАЊА И ПРЕСКАКАЊА

БАЦАЊА И ХВАТАЊА

ВИШЕЊА, УПОРИ И ПЕЊАЊА

ВЕЖБЕ НА ТЛУ

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА Планира, организује, демонстрира, прати разговара, посматра, похваљује...

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА Хода( природно, лагано, на прстима, петама, у различитом положају руку...)пузи, провлачи се кроз обруч, пење се.. Трчи природно споро, лагано, брзо, корацима различите дужине. Планира, Хода, трчи, скаче организује, у месту и у демонстрира, кретању, прескаче прати, разговара, справе различите посматра, висине и дубине, похваљује... прескаче вијачу...

ИСХОДИ *Уочава своје моторичке и друге способности, особине, сличности и разлике међу вршњацима. *Истражује своје способности.

* Уочава своје моторичке и друге способности, особине, сличности и разлике међу вршњацима. *Истражује своје способности. Планира, Баца и хвата лопте * Уочава своје организује, различите моторичке и друге демонстрира, величине једном способности, особине, прати, разговара, руком или обема сличности и разлике посматра, рукама, баца међу вршњацима. похваљује... лопте у вис или у *Истражује своје даљ.. способности. Планира, Пење се уз *Редовно и активно организује, степенице, уз учествује у настави демонстрира, косину, врши упор физичког васпитања. прати, предњи на *Придржава се похваљује.. разбоју, њише се договорене процедуре на разбоју... доласка у салу, понашања на часу и одласка из сале. *Остварује напредак у развоју моторичких способности ( координација, равнотежа, издржљивост, гипкост...) Планира, Диже и носи *Остварује напредак у организује, реквизите развоју моторичких демонстрира, самостално и у способности (


прати, разговара, групи или пару, посматра, изводи основне похваљује... гимнастичке елементе, дружи се, навија, процењује...

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ

Планира, организује, демонстрира, прати, разговара, посматра, похваљује...

Хода упару са обилажењем и прекоричавањем препрека, хода по греди, трчи у страну у назад у колони, врсти, пару, изводи основне гимнастичке елементе...

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

Планира, организује, демонстрира, прати, разговара, посматра, похваљује...

Хода з пљескање, музичку пратњу, певање појединачно или у пару, ходање у комбинацији са поскоцима, усклађује покрете појединог дела тела са целим телом и карактером музике, изводи основне кораке плесова...

координација, равнотежа, издржљивост, гипкост...) *Прихватање различитости *Вредновање односа са другима. *Усклађује своје кретање са кретањем реквизитау једноставним кретним задацима.. *Влада изабраним умењима из вежби на справама, тлу и спортских игара *Остварује напредак у развоју моторичких способности ( координација, равнотежа, издржљивост, гипкост...) *Поседује и друга моторичка искуства у зависности од интересовања.

*Изводи покрете, кретање у праволинијској путањи *Правилно изводи основни корак два одабрана плеса *Усклађује једноставне покрете уз музику.


Број часова по темама: Укупно

Наставна целина, тема

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ

23

СКАКАЊА И ПРЕСКАКАЊА

20

БАЦАЊА И ХВАТАЊА

15

ВИШЕЊА, УПОРИ И ПЕЊАЊА

11

ВЕЖБЕ НА ТЛУ

8

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ

24

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

7

Укупно

обука 57

увежбавање 45

108

провера 6

укупно 108


редни број часа

редни број и назив наставнe теме

Назив наставне јединице

1.

Договор о раду

2.

Појам, врсте ходања и трчање

обука

3.

Подражавајући једноножни и суножни поскоци

обука

4.

Елементарне игре из раније узрасне фазе

5.

Ходање и трчање уз правилно држање тела

обука

6.

Једноножни поскоци у месту и кретању

обука

7.

Ходање и трчање у колони по један

увежбавање

8.

Елементарне игре са поскакивањем

увежбавање

9.

Једноножни и суножни поскоци у паровима

обука

10.

Залетом скок преко јарка

обука

11.

Елементарне игре са трчањем и другим облицима кретања

12.

Пењање уз косе справе, препреке

обука

13.

Препентравање разних објеката, справа

обука

14.

Елементарне игре са променама места

увежбавање

15.

Пењање уз лестве, мотке, стабла

16.

Различити начини скока преко јарка

17.

Брзо трчање до 20м из различитих почетних позиција

обука

18.

Скакање у даљ из места

обука

19.

Брзо трчање на 20м

увежбавање

20.

Елементарне игре у кругу

увежбавање

увежбавање

увежбавање

обука увежбавање


редни број часа

редни број и назив наставнe теме

Назив наставне јединице

22.

Бацање различитих предмета у даљину из места Развијање издржљивости наизменичним смењивањем ходања и трчања

23.

Прескакање низа препрека

обука

24.

Бацање лопте у вис и хватање на различите начине

обука

25.

Елементарне игре са лоптом

26.

Бацање лопте са одбијањем од зида и хватање

обука

27

Трчање у групама и ланцу

обука

28.

Скок у даљ из залета

обука

29.

Трчање са допунским задацима

обука

30.

Скок у даљ

увежбавање

31.

Елементарне игре за корелацију са Светом око нас

увежбавање

32.

Скок у даљ

33.

Ходање и трчање на различите начине у колони 1,2,4

обука

34.

Бацање и хватање лопте са одбијањем од тла

обука

35.

Манипулација телом без помоћи руку

обука

36.

Елементарне игре- хваталице

увежбавање

37

Елементарне игре лоптом

увежбавање

38.

Дечја игра- Иде маца око тебе

обука

39.

Ходање у 2/4 такту и трчање у оквиру задатог ритма

обука

40.

Елементарне игре по избору ученика

21.

обука увежбавање

увежбавање

провера

увежбавање


редни број часа

редни број и назив наставнe теме

Назив наставне јединице

41.

Дечји поскок у месту и кретању

обука

42.

увежбавање

43.

Елементарне игре лоптом Залетом право једдноножним одривом наскок на шведску клупу и скок у вис

44.

Елементарне игре по избору ученика

увежбавање

45.

Скок у вис са правим залетом

обука

46.

Елементарне игре за корелацију са математиком

обука

47.

Колут напред из чучња у чучањ

обука

48.

Дечји поскок

увежбавање

49.

Колут напред

увежбавање

50.

Колут напред

провера

51.

Дизање и ношење лопте на различите начине

обука

52.

Ритмичке целине- дечји поскок

обука

53.

Дизање и ношење предмета различитог облика и тежине

обука

54. 55.

Слободно кретно изражавање на песму у 2/4 такту Препентравање и провлачење преко и испод справа

обука обука

56.

Ја посејах лан- народна игра

обука

57.

Игра на снегу

увежбавање

58.

Ја посејах лан

увежбавање

59. 60.

Елементарне игре и друге кретне активности по избору ученика Гађање лоптицама у хоризонталне циљеве

обука

обука обука


редни број часа

редни број и назив наставнe теме

Назив наставне јединице

61.

Дизање и ношење различитих предмета на комбиноване начине

обука

62.

Слободно стваралачко, кретно изражавање

обука

63.

Преношење, одлагање и сакупљање предмета

обука

64.

Слободно, стваралачко, кретно изражавање

увежбавање

65.

Хватање у паровима, тројкама, четворкама

обука

66.

Елементарне игре са гађањем

67

Између две ватре

обука

68.

Хајд на лево –народна игра

обука

69.

Пузање потрбушке и на боку

обука

70.

Вежбање чулњевима

71.

Пузање потрбушке, на боку и на леђима

обука

72.

Ходање и трчање по црти и шведској клупи

обука

73.

Провлачење ученика испод објеката и справа

обука

74.

Вежбе обручима

обука

75.

Ходање по шведској клупи на различите начине

увежбавање

76.

Елементарне игре на клупи

увежбавање

77.

Полигон- савладавање низа препрека

обука

78.

Елементарне игре по избору ученика

обука

79.

Вежбе и игре са реквизитима на произвољан начин

увежбавање

80.

Елементарне игре са чуњевима

увежбавање

увежбавање

увежбавање


редни број часа

редни број и назив наставнe теме

Назив наставне јединице

81.

Научене народне игре

увежбавање

82.

Елементарне и штафетне игре лоптом

обука

83.,

Прескакање кратке вијаче

обука

84.

Вођење лопте у месту и слободном кретању

обука

85.

Прескакање кратке вијаче

86.

Њихање и кружење вијачом

87. 88.

Прескакање кратке вијаче Слободно, креативно коришћење кратке вијаче у складу са музиком

увежбавање

89.

Вођење лопте у месту и кретању

увежбавање

90.

Трчање у природи на различите начине

увежбавање

91.

Елементарне игре са кратком вијачом

увежбавање

92.

Трим трчање

обука

93.

Вођење лопте у различитим условима

обука

94.

Трим трчање

95.

Штафетне игре с преношењем предмета

96.

Додавање и хватање лопте у паровима

увежбавање

97.

Брзо трчање са променом места

увежбавање

98.

Додавање лопте у пару

99.

Брзо трчање на 20м

увежбавање

100.

Штафетне игре са брзим трчањем

увежбавање

увежбавање обука провера

увежбавање обука

провера


редни број часа

редни број и назив наставнe теме

Назив наставне јединице

101..

Брзо трчање на 20м- одељенско такмичење

провера

102.

Елементарне игре у природи

103.,

Ходање по широком делу шведске клупе

104.

Елементарне игре са пењањем и провлачењем

увежбавање

105.

Елементарне игре са пењањем и спуштањем на и са различитих справа

увежбавање

106.

Елементарне игре по избору ученика

увежбавање

107.

Елементарне игре равнотеже

увежбавање

108.

Елементарне игре по избору

увежбавање

увежбавање обука

0 godisnji orijentacioni plan fizicko 1  
0 godisnji orijentacioni plan fizicko 1  

nik