Page 1

Ledarskapsforum 2019-2020 En professionell arena fĂśr ledarskapsutveckling i Ă–sterbotten

www.ledarskapsforum.fi www.facebook.com/ledarskapsforum


LEDARSKAPSFORUM 2019-2020 Hösten 2019 18.09 Personlig effektivitet och stresshantering Petra Brask, Vasa 10.10 Från konflikter och irritation till arbetsglädje Karin Isberg, Jakobstad 30.10 Att leda mångfald – Varför mångfald leder till tillväxt Milad Mohammadi, Närpes 13.11 Ledarskapet - När det krävs förändring Erik Kiviniemi, Vasa 27.11 Kalla fakta - Personalens välmående förbättrar vinsten! Guy Ahonen, Jakobstad 11.12 Effektfull kommunikation - Så att även andra förstår dig! Antoni Lacinai, Vasa

Våren 2020 22.01 Från chef till coach Carola Lindholm-Gerlin, Närpes 05.02 Att leda som värd - Fem förmågor för en välkomnande och värdeskapande kultur, Jan Gunnarsson, Jakobstad 20.02 Praktisk arbetsrätt för förmän Heidi Furu, Nathalie Myrskog, Vasa 11.03 Möt framtidens krav med rätt strategi! David Loid, Vasa 31.03 Operational excellence - Att förstå och implementera en flödesorienterad och självförbättrande verksamhetsstrategi Niklas Modig, Jakobstad 22.04 Bli världsbäst som ledare med mental träning Stig Wiklund, Mirka, Jeppo


Vi lär så länge vi lever

Inom pedagogisk teori skiljer vi ofta på formellt och informellt lärande. Med det formella lärandet avser vi planerade och schemalagda aktiviteter. Med informellt lärande menar vi sådant lärande som sker i vardagen, på jobbet och på fritiden. 70:20:10-modellen hjälper oss att organisera och leda lärande och utveckling som svarar mot dagens behov i arbetslivet. Vi inser att vi bör organisera lärande och anordna utbildning på ett sådant sätt så att det formella och informella lärandet stöder varandra.

Enligt 70:20:10 procent så lär vi oss till 70 procent på jobbet i utmanande uppgifter, i problemlösning och av misstag och reflektion. 20 procent av lärandet sker i interaktion med kollegor och andra i olika nätverk. Mentoring och coaching är exempel på relationsbaserat lärande. Tio procent av lärandet sker med formella metoder såsom studiedagar, e-lärande och andra planerade aktiviteter. Vi noterar att 70:20:10-modellen inte handlar om exakta siffror utan fungerar som ett koncept som öppnar ögonen för och inspirerar till andra sätt att lära sig än formellt lärande. Modellen fungerar som ett gemensamt språk när vi anordnar och organiserar lärande i arbetslivet.


Kalla fakta – Klar koppling mellan ledarskap och lönsamhet Visst har vi anat detta och visst är det logiskt. Ett bättre ledarskap ger bättre ekonomi. Nu visar de senaste årens forskning på tydliga samband mellan gott ledarskap, välbefinnande på jobbet och en bra ekonomi. Ledningens beslut, den strategiska plattformen, chefskapet, utvecklingsfunktionerna och omsorg om välmående i arbetet har en klar koppling till driftsbidragets storlek. Företagen med de bästa ledningsfunktionerna har i snitt tre procent bättre lönsamhet i förhållande till genomsnittet i branschen. (Henkilöstötuottavuuden johtaminen - Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen 2018) Skillnaden i lönsamhet mellan företag med gott ledarskap och svagt ledarskap uppgår till 5-8 procentenheter. Samtidigt visar forskningsresultaten att ett gott kunnande, god arbetsförmåga och en bra arbetsmotivation påverkar rörelseresultatet positivt. Det är dessa tre faktorer som styr personalens produktivitet. Som ledare påverkar du personalproduktiviteten genom ditt ledarskap. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för att möta arbetslivets nya utmaningar! Ledarskapsforum 2019-2020 innehåller sammanlagt 12 temadagar, vars innehåll berör centrala teman inom ledarskap i dagens arbetsliv. Ledarskapsforum är också det professionella nätverket för ledarskapsutveckling i Österbotten. Som tidigare är Ledarskapsforum en öppen arena där du kan delta i en eller flera dagar enligt egna behov.

Ledarskapsforum är också en integrerad del av en djupare ledarskapsutvecklingsprocess. I kolumnen till vänster finns 70-20-10 modellen för lärande och utveckling beskriven. Inom ramen för Ledarskapsforum koncentreras lärandet på 20- och 10-komponenterna, det vill säga lärande i nätverk, av och tillsammans med andra samt formellt organiserad utbildning, ofta i traditionell klassrumsmiljö. Pedagogisk forskning visar entydigt att effekterna av utbildning som sker utanför den miljö där kunskaperna ska til�lämpas inte medför generell eller långsiktig kompetensutveckling. För att nå verklig och bestående utveckling krävs det att lärandet över tid sker i genuina arbetsuppgifter som stöder uppsatta mål för verksamheten, team och individer. Vi pratar här om 70-komponenten som utgör den största och oftast förbisedda lärandepotentialen. Genom att avlägga en ledarskapsexamen kombinerad med Ledarskapsforum får deltagarna stöd och målinriktat lärande i arbetet för att möjliggöra en genuin utveckling som ledare. Sist i broschyren hittar du våra ledarskapsexamina med inriktning på antingen strategiskt, operativt eller produktionsinriktat ledarskap. Om du vill utveckla dig som ledare och person och integrera detta med konkret verksamhetsutveckling är en ledarskapsexamen ett smidigt och effektfullt alternativ. Vi är tacksamma för att åter få samarbeta med gäng duktiga expertföreläsare som delar sitt kunnande med oss. Vi är också tacksamma för att få samarbeta och nätverka med deltagare och samverkande företag och organisationer. Hjärtligt välkomna med på Ledarskapsforum 2019-2020.


Plats Föreläsningarna ordnas vid Yrkesakademin i Österbotten, Campus Kungsgården, Campus Allegro i Jakobstad och vid enheten i Närpes. Den gemensamma profildagen arrangeras på Mirka i Jeppo. Pris (inkl. moms 24 %) De flesta föreläsningar kostar 175 €/dag. Väljer du att avlägga en ledarskapsexamen får du kostnadsfritt delta i Ledarskapsforums föreläsningar. Följande föreläsningar kostar 250 €/dag:

• Från konflikter och irritation till arbetsglädje, 10.10 • Att leda mångfald – varför mångfald leder till tillväxt, 30.10 • Att leda som värd - fem förmågor för en välkomnande och värdeskapande kultur, 05.02 Följande föreläsning kostar 300 €/dag:

• Operational excellence - Att förstå och implementera en flödesorienterad och självförbättrande verksamhetsstrategi, 31.03 Anmälan Anmäl dig på nätet på www.ledarskapsforum.fi. Vid problem med anmälan ta kontakt med utbildningssekreteraren, tfn (06) 324 25 09 eller ledarskapsforum@eduya.fi.

Peili-beteendeprofil och Myynti-Peili Vi är certifierade för att använda Peili-beteendeprofilen. Det första steget för att bli en bättre ledare är att lära känna dig själv, dina starka sidor och de som du vill/behöver utveckla. Med hjälp av analysverktyget Peili-beteendeprofil får du information om dig själv, ditt sätt att kommunicera, bygga förtroende och motivera dina medarbetare. Du får också en bild av hur dina medarbetare uppfattar dig som ledare. Vi är även certifierade för Myynti-peili som stöder utveckling av kunnande inom försäljning. För de som deltar i en examen ingår Peili-profilen utan extra kostnad. För övriga som går på Ledarskapsforums föreläsningar och är intresserade av Peili-profilen eller Myynti-Peili är priset 200 € (inkl. moms 24 %). För mer information Johnny Forsman, tfn 044 750 32 60 johnny.forsman@yrkesakademin.fi Björn Brännbacka, tfn 044 750 32 94 bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi Kim Byholm, tfn 050 332 33 45 kim.byholm@yrkesakademin.fi Carina Storhannus, tfn 044 750 32 32 carina.storhannus@yrkesakademin.fi


Personlig Effektivitet och Stresshantering Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att planera och prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna, hantera e-posten och informationsflödet samt skapa en effektiv personlig struktur som möjliggör ett enkelt och snabbt hanterande av inkommande uppgifter. Som deltagare får du också tips att bryta ner målsättningar till hanterbara uppgifter samt träna ett förhållningssätt som gör att du får ett effektivt arbetsflöde under dina arbetsveckor. Målet är att få verktyg för en effektiv och meningsfull arbetsvardag med god planering och framförhållning samt sunda gränser mellan arbete, fritid och sömn. Alla deltagare fyller i en förstudie före utbildningen. Detta för att vi ska kunna ta reda på gruppens och individens nuläge och behov och på bästa sätt anpassa föreläsningen. BESLUTSFATTANDE

• Varför räcker aldrig tiden till? Tidsoptimist och tidspessimist men alltför sällan tidsrealist. • Så fungerar hjärnan i ett ökande informationsflöde. • D et gränslösa arbetet, så hanterar du dess utmaningar och möjligheter. • B eslutsfattande workshop kring hjärnkraft, förhalningsbeteende och hur du frigör energi och dopamin.

PLANERING OCH PRIORITERING

• Är det möjligt att få mer gjort på mindre tid? Konkreta verktyg som skapar förutsättningar för högre effektivitet. • Planera och strukturera för att få mindre stress i vardagen. Optimera förutsättningarna för att fatta rätt beslut i pressade situationer • Självledarskap, så tar du kontroll över din tid. STRUKTUR

• Hur skapar man en smidig struktur på sitt arbete när arbetsuppgifterna är många och väldigt olika varandra?

• H jälp, min mail svämmar över, effektiv mailhantering och e-struktur, nästa steg för en håll bar arbetsvardag.

STRESSHANTERING

• Vad är stress och när blir stress skadligt? Om vikten av reflektion och återhämtning • O fta avbruten och svårt att säga nej? Våra största tids- och energitjuvar och hur vi hanterar vi dem i vår vardag. • K valitetsarbetstid, nästa steg för en hållbar arbetsvardag.


Föreläsare: Petra Brask Onsdag 18.09.2019 kl. 9 – 15 på Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa. Campus Kungsgården

Med över 20 års arbetslivserfarenhet har hon undervisat i tidseffektivitet för tusentals deltagare både i Sverige och internationellt. Hon har utbildat både chefer och anställda i en mängd organisationer, allt från FN till Coca-Cola. Med en gedigen erfarenhet från olika kulturer och länder som Iran, Storbritannien och Norden kan Petra enkelt jämföra och fånga upp intressanta vinklingar i det internationella landskapet vi lever i idag. Behovet av att frigöra tid och energi är stort i små och stora företag och organisationer, i skolvärlden och i kommuner och landsting. PB & Partners lär även ut och håller föreläsningar om effektiva arbetsmetoder för ledare, professorer, forskare och prefekter på svenska universitet och högskolor. Petra är en efterfrågad effektivitetsexpert i media och press samt gör den uppskattade podcasten Tidspodden, tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan. Petra var programledare för TV-serien Tidsjakten som gick på SVT hösten 2014, där hon hjälpte deltagare att få tiden att räcka till för jobb, sömn och fritid.

I oktober 2017 släppte hon sin första bok inom det här ämnet med titeln: ”Vem bestämmer över din tid? – konsten att frigöra tid och energi” Nu är hon aktuell med en ny bok för ungdomar ”Koll på tiden? – tips för skola, fritid, vänner, sömn” ”Det är en mänsklig rättighet att nå önskade resultat samtidigt som du har tid och energi över till alla delar av ditt liv.”


Från konflikter och irritation till arbetsglädje Spydiga kommentarer, gnäll, ryktesspridning och nedlåtande kommentarer, allt detta är exempel på vad den senaste arbetslivsforskningen kallar för Workplace Incivility. Det är ett samlingsbegrepp för lågintensiva och otydliga tecken på bristande respekt mellan kollegor.

• Hur uppskattning leder till arbetsglädje och varför vänlighet är ett vinnande koncept, både för enskilda medarbetare, dig som chef och organisationen som helhet.

Resultatet blir sämre arbetsglädje, lägre produktivitet, mer irritation, fler konflikter, minskad samarbetsvilja och högre personalomsättning. Sammanlagt beräknas det kosta företag 14.000 euro per medarbetare och år så det är bokstavligt talat dyrt med bristande respekt på arbetsplatsen. Men sådana här beteenden går att bli av med! Du kan ersätta workplace incivility med ett klimat som präglas av samarbete, arbetsglädje, produktivitet och trivsel.

Föreläsare: Karin Isberg Torsdag 10.10.2019 kl. 9 – 15 på Campus Allegro i Jakobstad

Under dagen kommer du bland annat att få lära dig:

Karin Isberg är coach och terapeut, utbildad i neurovetenskap och positiv psykologi vid Greater Good Science Center, University of California Berkeley.

• Varför workplace incivility är så vanligt och varför så få företag tar tag i det. • Hur du kan använda New York-polisens arbetsmetoder för att stoppa spridningen av workplace incivilty. • Vilka beteenden som är viktigast att främja för att öka respekten mellan medarbetare. Vad strutsar kan lära oss om hur samarbete och stöd hänger ihop med bättre resultat.

Karin håller sedan många år föredrag om kopplingen mellan stress, kreativitet och arbetsglädje samt kopplingen mellan trygghet, konflikter och produktivitet. Hon har också mångårig erfarenhet av att coacha chefer och lösa konflikter på arbetsplatser. Tidigare har Karin skrivit sex böcker om mental hälsa, välmående och relationer. Hon har också tagit fram onlinekurser i mental träning och mindfulness.


Att leda mångfald – varför mångfald leder till tillväxt Vi lever i en global och föränderlig värld. Demografin i Norden förändras, där fler och fler från andra länder kommer hit för att leva och arbeta. Mångfald, integration och inkludering har därför blivit ett av de mest aktuella samhällsämnena att diskutera. Detta kräver då också en arbetsmarknad och ett ledarskap för att hantera dessa olikheter som nu präglar vårt samhälle. Under dagen fokuserar vi på följande:

• Definitionen av mångfald. Vad är mångfald och hur har begreppet utvecklats? • Vad bör man ur ett strategiskt perspektiv fundera på i en organisation för att leda mångfald på ett bra och framgångsrikt sätt? Vilka goda exempel finns? • Vad bör man som chef tänka på då man leder mångfald i vardagen? Finns det modeller och verktyg? Idag krävs det ett nytt ledarskap för mångfald och inkludering kallat inkluderande ledarskap. Detta är vad vi ska fokusera på likväl som ovanstående punkter.

Föreläsare: Milad Mohammadi Onsdag 30.10.2019 kl. 9 – 15 på Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes

Föddes i Iran. Växte upp i Sverige. Med diskriminering, utanförskap och familjens sorg som drivkraft bestämde sig Milad Mohammadi för att förändra situationen. Tidigt avklarade han sin dubbelexamen från universitet i juridik och statsvetenskap och blev Sveriges yngsta med denna merit 22 år gammal. Fortsättningsvis, med sin passion för ledarskap, mångfald, integration och människans potential blev han Skandinaviens största och mest omtalade föreläsare i integration- och mångfaldsfrågor. Efter detta fullföljde han sin största dröm om att starta en framgångsrik grundskola, Järvaskolan, i ett av Sveriges mest utsatta områden, som har blivit en av Sveriges mest framgångsrika exempel och modeller för integration och mångfald. Idag driver Milad sin egen ledarskapsbyrå, CLOSETHEGAP, som stöttar näringslivet, kommuner, myndigheter och organisationer i att arbeta med mångfald, inkludering och integration som det nya ledarskapet.


Hans framgång och inflytelserika position har blivit en väg för honom att ge tillbaka till samhället, med två simpla mål: Inspirera människor till att nå sin potential. Och, inspirera samhället till att förenas. Milad tillägnar nu sin nästan omänskliga energi som en global föreläsare och utvecklar sina verksamheter. Milad har en dröm om att bli en förebild för unga liksom äldre, i Sverige och i världen. Hur alla kan nå framgång och att det är möjligt att förena samhället. Att lika barn leka bäst. Men att olika barn hittar på de bästa lekarna. Milad är prisbelönt som en av Sveriges bästa talare. Läs mer om Milad här https://www.milad.se/


Ledarskapet - när det krävs förändring Erik Kiviniemi har i sin roll som ledare sökt sig till uppdrag där han först och främst verkat som förändringsledare. Han lever under devisen att ledarskap är förändring. Under dagen kommer vi att få höra om Eriks resa och utveckling som ledare och hans erfarenheter av ledarskap på båda sidor av Bottenviken. Vi kommer också att praktiskt öva på då vi som ledare möter andra som Erik uttrycker det ”att läsa undertexter”, eller att förstå vad det egentliga budskapet är. Tematiskt behandlar och diskuterar vi vad som krävs för att vända negativa resultat - ”vinna publiken på nytt”, utveckla och förnya verksamheter samt skapa engagemang hos personalen. I korthet bör du för att lyckas som ledare skapa riktning genom en tydlig vision och målstyrning, och då det krävs, kunna möta och hantera olika typer av förändringsmotstånd. Och du kommer troligen att möta motstånd, då verklig förändring inte är lätt. Som medarbetare reagerar vi på olika sätt genom till exempel konfrontation, gnäll eller ibland dolt motstånd. Innehåll

• • • • •

Att skapa en stark vision Målstyrning som verktyg Makt och ansvar – att delegera Att analysera förändringsmotstånd Att läsa undertexter - hur hantera olika typer av förändringsmotstånd

Föreläsare: Erik Kiviniemi Onsdag 13.11.2019 kl. 9 – 15 på Wasa Teater

Erik Kiviniemi är teaterchef sedan 25 år tillbaka, varit verksam både i Finland och Sverige. • • • • •

Kulturfondens stora pris 2000. Wasa Teater Årets teater 2001. Årets Luleå profil 2005. Årets Österbottning 2010. Vaasan Jaakkoo 2015.


Kalla fakta – personalens välmående förbättrar vinsten! I det alltmer kunskapsintensiva och föränderliga arbetslivet lyfts personalens kompetens, välmående och motivation fram som avgörande framgångsfaktor. Men finns det belägg för att ”personalen, företagets viktigaste resurs” verkligen gör skillnad? Frågar vi Guy Ahonen kan han ge ett klart ja på frågan. Han publicerade ifjol tillsammans med Ossi Aura, Tomi Hussi och Juhani Ilmarinen forskningsrapporten ”Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018”. I undersökningen har data samlats in från över 2000 finländska företag under 2009 – 2018 samt dessa företags bokslutsdata från flera år före, under och efter datainsamlingen. Bokslutsuppgifterna har jämförts med företagen i ifrågavarande bransch och visar ett positivt samband mellan strategiska personalsatsningar och företagens driftsbidrag. Under dagen belyser Guy utgående från forskningsresultat personalens och ledarskapets betydelse för affärsverksamheten. Teman som behandlas:

• L edarskapets betydelse för företagets resultat och produktivitet • Satsningarna på personalens • välbefinnande • Personalens välmående och produktivitet - hönan eller ägget? • Personalen i företagens strategiska grundorienteringar

• Den ekonomiska betydelsen av konstant förbättring och utveckling • Åldersrelaterat ledarskap och dess ekonomiska betydelse • Kompetensutvecklingens roll och ekonomiska betydelse • Arbetskarriärledarskap • Sjukfrånvaro och produktivitet • Företagshälsovårdens ekonomiska betydelse Vi får också bekanta oss med två österbottniska företag i olika branscher och hur de leder och utvecklar sin personal. Från Beamex i Jakobstad har vi Tina Ademola, HRD Manager, som berättar om hur företaget över tid till stor del tack vare en positiv företagskultur byggt upp en arbetsplats med engagerade arbetstagare och ett gott rykte som arbetsgivare. Beamex är en ledande global leverantör av kalibreringslösningar, vars huvudsyfte är att skapa bättre sätt att kalibrera för den globala processindustrin. Beamex utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av processverktyg för kalibrering av mätinstrument, programvara och system samt tjänster som relaterar till dem. Över 90 procent av omsättningen går på export och Beamex har över 12 000 kunder världen över. Företaget sysselsätter idag drygt 200 anställda i Finland och i flera dotterbolag utomlands.


Ett betydligt yngre företag är Gambit i Vasa som erbjuder lösningar inom digitalisering för webb och mobil, samt digitalisering av kundernas processer och arbetssätt. VD Tim Wallin berättar om hur företaget sedan starten 2011 medvetet skapat en arbetsmiljö som attraherar, motiverar och utvecklar medarbetare i en bransch där kompetent arbetskraft är en bristvara. Regionutvecklare Fredrik Sandelin, Concordia gör en konklusion på dagen med temat ”Arbetsgivarbranding och nuläget på arbetsmarknaden”. Concordia fungerar som utvecklingsbolag i Jakobstadregionen och har de senaste åren satsat kraftigt på rekryteringssituationen tillsammans med företag och näringsliv.

Föreläsare: Guy Ahonen, Tina Ademola, Tim Wallin, Fredrik Sandelin Onsdag 27.11.2019 kl. 9 – 15 på Campus Allegro i Jakobstad

Guy Ahonen är ekonomie doktor och emeritusprofessor i personalekonomi. Han har tidigare fungerat som professor i Knowledge Management vid Svenska handelshögskolan och som forskningsprofessor och direktör vid Arbetshälsoinstitutet. Han har forskat kring arbetshälsans ekonomiska effekter i flera årtionden och lanserat personalbokslutet i Finland. År 2005 tilldelades han det nationella arbetarskyddspriset.


Effektfull kommunikation - så att även andra förstår dig! Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är lika viktigt som elektricitet är för ett modernt samhälle. Det kan bli väldigt ljust eller väldigt mörkt beroende på hur bra kommunikationen flyter. • Hur lätt är det då att kommunicera effektfullt? • Kan du välja att låta bli att kommunicera? • Hur bra är du på att säga vad du faktiskt menar? • Hur får du alla att sikta mot samma mål och hur kan storytelling vara ett effektfullt verktyg som gör att du inte bara når ut, utan också når in? Under dagen fokuserar vi framför allt på fyra viktiga framgångsfaktorer inom kommunikation:

• Hur kommunikation, arbetsglädje och resultat hänger ihop. • Hur ni sätter och kommunicerar meningsfulla mål som alla förstår och blir inspirerade av. • Hur ni med hjälp av det kraftfulla verktyget Storytelling skapar rätt målbilder i varje medarbetares inre. • Varför det vanliga användandet av PowerPoint är en inspirationsdödare.

Klassiska informationsmöten är passé. Idag kräver medarbetare ett starkt syfte, tydliga mål och en berättelse de vill vara en del av.

Föreläsare: Antoni Lacinai Onsdag 11.12.2019 kl. 9 - 15 på Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa. Campus Kungsgården

Vi välkomnar Antoni Lacinai tillbaka till Österbotten. Han har tidigare föreläst på Hanken, spelat in ett TEDx om kommunikation i Vasa och modererat samt föreläst på Women with Impact i Vasa. Antoni har i 25 år studerat mål, möten och kommunikationen mellan människor. Han hjälper sina kunder att bli bättre på att leda, sälja och samarbeta. Men elva böcker inom kommunikation och motivation, med föreläsningar och med kommunikationsutbildningar har han etablerat sig internationellt som en av Nordens främsta kommunikationsexperter. Antoni har under 25 års tid listat ut 20 framgångsfaktorer inom kommunikation och det är fyra utvalda vi går in på denna gång. Läs mer på www.lacinai.se


Från chef till coach I boken ”Good to Great” (Collins et al, 2001) visades att de mest framgångsrika organisationerna i USA inte leds av karismatiska ledare. De mest framgångsrika organisationernas ledare är ofta okända, leder genom att ställa frågor och stimulerar medarbetare att tänka själva genom att agera som coacher. De gör medarbetarna delaktiga i att tillsammans skapa en inspirerande vision. Ett coachande arbetssätt handlar om att skapa tillit och utmana till en utveckling som gynnar både individen, gruppen och organisationen. Coachingförmåga kan övas upp och denna dag ger smakprov på coaching och steg för egen träning för att bygga kontakt och förtroende och hjälpa och utmana till utveckling.

Föreläsare: Carola Lindholm-Gerlin Onsdag 22.01.2020 kl. 9 – 15 på Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes

Carola Lindholm-Gerlin har arbetat med coachande arbetssätt och byggt upp olika skräddarsydda helheter om coachande ledarskap de senaste 10 åren. En gedigen erfarenhet i individuell- och gruppcoaching har hon sedan 1993 då hon startade sitt eget företag. Professionell certifierad coach inom internationella coaching förbundet (ICF) blev hon 2016. Hon har vidareutbildat sig de senaste åren i neuroledarskap, konversationell intelligens (conversational intelligence), berättande coaching (narrative coaching) och konflikthantering.


Att leda som värd - fem förmågor för en välkomnande och värdeskapande kultur

En välkomnande kultur lägger grunden för verklig och uthållig framgång i en verksamhet där den mänskliga faktorn är avgörande. Att skapa en kultur, där kunder och kolleger möts med respekt, värdighet och omtanke handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för att medarbetarna vill och kan ta ansvar för att nå målen. Att leda som värd bygger på tillit och tilltro till människors kraft och vilja att bidra och att själv i sitt ledarskap levandegöra värdskapet! Syfte och mål

Syftet för dagen är att ge energi, inspiration och kunskap för att deltagarna ska kunna bidra till att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsplats. Målet är att deltagarna ska ha fått konkreta nycklar för att kunna utveckla värdskap framgångsrikt. För vem

Föreläsningarna vänder sig till ledare och förmän i privata och offentliga verksamheter. Fem förmågor

Värdskap är en enkel tanke som är lätt att förstå rent intellektuellt. Det finns en klar logik och tydliga samband. Men värdskap kommer till uttryck först när det även har en emotionell grund, när det är en del av ens sätt att vara.

Då omsätts vackra tankar om välkomnande till konkret handling. Att utveckla sitt värdskap kan betraktas som att kultivera och utveckla ett antal inneboende och naturliga färdigheter. Fem viktiga förmågor för att utöva ett gott värdskap är; medkänsla, kommunikation, kreativitet, samverkan och självledarskap. Medkänsla

Vår förmåga att känna med andra, även de som inte är lika oss eller tycker som vi. Medkänsla har sin början i empati, vår kapacitet att leva oss in i hur andra känner och tänker och via sympati, att känna för någon eller något, en vilja att göra något utan ett bakomliggande motiv att få något tillbaka från den eller de vi gjort det för. Kommunikation

En inkluderande och välkomnande kommunikation är att sträva efter att förstå andra utan dömande och se vad vi har gemensamt. Vi kommunicerar alltid, såväl verbalt med ord, som icke-verbalt med vår kropp, uttryck och ton, med mera. Värdskap är att vara tydlig med vad gästen kan förvänta sig, vilket ställer krav på att vår kommunikation måste vara begriplig.


Kreativitet

I mötet med människor behöver vi ibland vara kreativa och lösa situationer som uppstår så att de vi möter känner att vi bryr oss. Detta gör att vi måste vara öppna, nyfikna och lösningsorienterade vi måste förstå vad som verkligen skapar värde. Det handlar också om att inte bara lösa ett problem som uppstått, utan även söka dess orsaker för att undvika att samma problem uppstår igen och igen. Utgångspunkten är en vilja att ständigt förbättra det vi gör och ger till andra. Ett kreativt förhållningssätt innefattar att det ibland blir fel, men att vi då ser det som en möjlighet att vi och andra kan lära oss från det. Samverkan

Värdskap uppstår i samverkan med andra. Det gör att det är viktigt för oss att kunna fungera tillsammans med andra, att vi strävar efter en bra lösning för helheten vi är en del av och att vi är beredda att kompromissa för att nå dit. Att vi verkar mot ett gemensamt mål. Samverkan innebär att såväl värden som gästen har ett delat ansvar för att det ska bli bra. När vi involverar gästen och förstår hens behov kan vi utforma lösningar som skapar värde. Självledarskap

Att välkomna sig själv och vara i kontakt med och hantera egna känslor och tankar. Självledarskap är att veta vem man är, vad man står för och vart man ska. Att ta situationer med jämnmod är en bra egenskap för en god värd. I värdskapsfilosofin är utgångspunkten att det bor en värd i varje människa och att det främst är en fråga och göra sig medveten

om och ta ansvar för allt som hindrar oss från att vara naturligt välkomnande som vi är födda att vara. Dagen är en fristående fortsättning på Ledarskapsforums dag ”Leda som värd – att skapa värde för medarbetare, kunder och verksamhet” som Jan höll våren 2019.


Föreläsare: Jan Gunnarsson Onsdag 5.2.2020 kl. 9 – 15 på Campus Allegro i Jakobstad

Jan Gunnarsson är grundare till VÄRDSKAPET som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt. Jan är utbildad som lärare i medkänsla vid Stanford University i USA och har gått utbildningsprogram i personligt ledarskap på Harvard Business School. Innan Jan grundade VÄRDSKAPET/ HOSTMANSHIP hade han arbetat som ledare och VD under många år, inom offentlig verksamhet och näringslivet. Bland annat var Jan destionationschef och VD för liftbolaget på skidorten Åre. Jan har även startat fyra egna företag.

Med sin 30-åriga egna erfarenhet från bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter. Läs mer om Jan Gunnarsson och värdskap på: jangunnarsson.com och vardskapet.se


Praktisk arbetsrätt för förmän Det här är kursen för dig som fungerar som arbetsgivare eller förman och som någon gång funderat över arbetsrättens spelregler. Vi fokuserar på att ge dig som förman eller arbetsgivare instrument för att du ska kunna sköta svåra frågor korrekt och på ett smidigt sätt. Vi kommer även att gå igenom nyheterna och ändringarna som kommit i lagstiftningen under senare tid. 1. Vad förutsätts för att arbetsförhållandet ska kunna avslutas? Arbetsgivarens förfarande vid arbetsminskning på kollektiv grund • Vad förutsätts för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare på kollektiv grund? • Kontroll på formalian, vilka steg förutsätts? • Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och hur långt sträcker den sig? • Vad innebär arbetsgivarens omskolningsskyldighet? • Hur hanterar man som arbetsgivare och förman uppsägningstiden? • Vad ska man tänka på för att nå en smidig övergång? • Finns det skillnader mellan arbetstagare och tjänstemän? Vad skall man som arbetsgivare komma ihåg till den här delen? Uppsägningar på personlig grund • Vad kan leda till uppsägning på personlig grund?

• Vilka formella krav finns för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare på personlig grund? • Kontroll på formalian, vilka steg förutsätts? • Vad innebär ändringen i arbetsavtalslagen för mindre företagare? • Praktiska tips på hur man skriver och ger ett uppsägningsmeddelande • Vad ska man tänka på för att nå en smidig övergång då arbetsförhållandet upphör? • Finns det skillnader mellan arbetstagare och tjänstemän? Vad skall man som arbetsgivare komma ihåg till den här delen? 2. Arbetsgivarens möjligheter att häva arbetsavtal Allmän hävningsgrund • Vad är skillnaden mellan hävning och uppsägning? • När kan en hävning vara befogad? Hävning vid olovlig frånvaro • När och i vilka fall kan du som arbetsgivare häva ett arbetsavtal vid olovlig frånvaro? • Hur kan arbetsgivaren agera vid olovlig frånvaro? • Hävning under prövotiden • Hur ska arbetsgivaren förfara vid hävning under prövotiden? • Hur borde man motivera sig som arbetsgivare eller ska man inte alls motivera sig? • Vanliga misstag och fällor


3. Case-club Deltagarna får i uppgift att tillsammans lösa praktiska problem. • Finns det grunder för arbetsgivaren att häva/säga upp arbetstagaren i det aktuella fallet? • Hur skulle ni agera som arbetsgivare? 4. Vad innebär samarbetsförhandlingar och hur kan man sköta det smidigt? • Vem ska samarbetsförhandla? • När och i vilka fall ska man samarbetsförhandla? • Med vem ska man förhandla? • Hur sköter man förhandlingarna smidigt? • Hur går en förhandling till och vad ska man komma ihåg? • Vad händer efter förhandlingarna? 5. Nyheter inom arbetsrätten– lagstiftning och praxis • Vilka nyheter och ändringar finns i den nya arbetstidslagen? • Vad innebär ändringarna praktiskt för arbetsgivaren och vad bör man observera som förman? • Förlängning av ordinarie arbetstid • Ny form av flexibel arbetstid • Beredskapstid • Arbetstidsbank • Ändringar i semesterlagen • Nytt från domstolen

6. Advokaterna svarar på frågor från deltagarna – 1 timme Vi har avsatt tid för att behandla, svara på och diskutera frågor från deltagarna. För att hinna behandla frågorna behöver vi få frågorna skriftligen minst en vecka på förhand. Om inga frågor inkommer kommer vi att fokusera på den senaste tidens rättspraxis. Vad är nytt och vad kan vi lära oss av domstolens senaste praxis på området?

Föreläsare: Heidi Furu & Nathalie Myrskog Torsdag 20.2.2020 kl. 9 – 15 på Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa. Campus Kungsgården

Heidi Furu, advokat och partner i DKCO Advokatbyrå, har sedan 2003 arbetat med arbets-, bolags-, förvaltnings- och civilrättsliga ärenden. Heidi är särskilt intresserad av arbetsrätt och av bolagsrättsliga frågor. Hon sköter även domstolsprocesser och tvister. Nathalie Myrskog är utbildad jurist och ekonom med fördjupade kunskaper i bolagsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Hon har också ett särskilt intresse för företagsfinansieringsfrågor, där man som jurist även får utnyttja kunskaper inom ekonomi och redovisning. Hon har jobbat för DKCO Advokatbyrå sedan 2014.


Möt framtidens krav med rätt strategi! I diskussioner kring ledarskap och organisationsutveckling brukar det framhållas vikten av att ledningen har en tydlig vision och att denna skall kommuniceras tydligt och sedan brytas ned i en tydlig strategi med mål som i sin tur ska kommuniceras tydligt. Men, de ledningsgrupper som valt att följa dessa råd märker ofta att denna typ av tydlig kommunikation leder till en rad oväntade effekter. I vissa typer av organisationer händer väldigt mycket – dock inte det ledningen hade hoppats på. I andra organisationer verkar det som om att tydligheten i de mål som kommuniceras och metoderna för hur man skall nå dessa mål snarare gör organisation passiv och mindre handlingsbenägen. Ledarskapet verkar snarare förminska organisationen och dess medlemmar än att skapa motivation och positiva riktlinjer. Under seminariet kommer vi att gå igenom varför tydlighet i kommunikation kring visioner, mål och strategier under vissa omständigheter får motsatt effekt. Vi kommer också att gå igenom hur man arbetar fram nya strategier och mål för organisationer beroende på faktorer som hur snabb omgivningens förändringstakt är (till exempel teknologi), hur kompetensen är spridd inom organisationen och hur centraliserad eller decentraliserad organisationen är. Vi kommer också att gå igenom olika strategiska fokus som ett företag bör ha beroende på vilken typ av konkurrenssituation man befinner sig i. Som deltagare kommer du att förstå

varför en viss metod för utveckling som fungerar utmärkt i en miljö inte alls fungerar i en annan miljö utan istället gör att arbetet låser sig helt. Vi beskriver grunderna i hur du bör agera i de olika situationerna.

Föreläsare: David Loid Onsdag 11.3.2020 kl. 9 – 15 på Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa. Campus Kungsgården

David Loid arbetar som konsult, utbildare och forskare med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling. Föreläsningen kommer att innehålla många konkreta exempel och praktiska råd och David Loid har en mycket fängslande föreläsande stil. Läs mera om David Loid på https://loid.se/


Operational excellence - Att förstå och implementera en flödesorienterad och självförbättrande verksamhetsstrategi Idag måste företag och organisationer förhålla sig till en mängd olika förbättringskoncept. Lean utvecklades av Toyota men har blivit världens mest spridda managementkoncept och används idag inom branscher såsom tillverkning, sjukvård, byggbranschen, dagligvaruhandeln, etcetera. Agile kommer från mjukvaruutveckling men sprids idag som en löpeld inom andra industrier och branscher; alla vill bli ”agila”. Lean Start-up utvecklades av entreprenörer men även det påverkar ledare och innovatörer över hela världen oavsett bransch. Design Thinking och Service Design är ytterligare koncept som har stark påverkan kring hur företag och organisationer driver sina verksamheter. Det som är gemensamt för dessa koncept är att utveckla verksamheter som uppnår ett tillstånd som kan kallas för ”operational excellence”, det vill säga en verksamhet som är så effektiv och välmående att de samtidigt kan generera nöjda kunder, nöjda medarbetare samt nöjda ägare. Det som är intressant är att koncepten, oavsett härkomst, har utvecklat liknande principer som strävar efter samma sak. Kärnan handlar om att skapa kund- och flödesorienterade verksamheter genom att använda principer som helhetstänk, involvering & teamwork, visuell planering och styrning samt kontinuerlig förbättring & lärande.

Under denna workshop kommer Niklas Modig att lära ut grundprinciperna bakom ”operational excellence” samt delge de senaste insikterna kring hur effektiva och välmående verksamheter fungerar. Han kommer använda exempel från olika branscher och olika koncept, men syftet är att förstå kärnan bakom hur flödesorienterade och självförbättrande verksamheter fungerar och utvecklas. Seminariet består av två delar där den en första delen handlar vad operational excellence är där Niklas belyser beståndsdelarna i en flödesorienterad och självförbättrande verksamhetsstrategi. Den andra delen inriktas istället på hur operational excellence kan implementeras change management - och lyfter frågan hur framgångsrikt förändringsarbete skall struktureras, organiseras och ledas. Seminariet riktas sig till individer och organisationer som är trötta på ineffektiva verksamheter som kännetecknas av stuprörstänkande, låg kvalitet, långa ledtider, missnöjda medarbetare och missnöjda kunder och som istället vill börja utveckla en flödesorienterad och självförbättrande verksamhet. Det riktar sig också till deltagare som har djup kunskap inom ett koncept till exempel lean, agile eller design thinking och som vill bredda sin kunskap till att förstå hur man kan skapa effektivitet genom hela värdekedjan.


Center” vid Univeristy of Tokyo i Japan. Tillsammans med professor Pär Åhlström publicerade Niklas Modig den 5 oktober 2011 en bok, “Detta är lean”, som idag sålt över 260 000 exemplar och publicerats på 17 olika språk. Boken är en av världens mest sålda leanböcker.

Föreläsare: Niklas Modig Tisdag 31.3.2020 kl. 9 – 15 på Campus Allegro i Jakobstad

Niklas Modig är en av Europas främsta ”thought leaders” inom lean och Operational Excellence samt en mycket populär föredragshållare på global basis. Han var verksam lärare och forskare på Center for Innovation and Operations Management vid Handelshögskolan i Stockholm mellan 2003 och 2018. Niklas bor idag i Oslo och arbetar som rådgivare till företag och organisationer över hela världen som vill leda förändringsarbete utifrån lean och flödesorienterat förändringsarbete. Under de senaste åren har han hållit över 1000 anföranden i mer än 40 olika länder och tränat ledningsgrupper över hela världen. Niklas skriver, läser och talar flytande japanska och är den enda utlänningen i världen som under en längre period fått följa Toyota i Japan och på djupet erbjudits möjlighet att forska kring hur de arbetar med ”operational excellence” inom service. Från 2006 till 2008 forskade han tillsammans med professor Takahiro Fujimoto, världens främste Toyotakännare, vid ”Center of Excellence – Manufacturing Management Research

Bli världsbäst som ledare med mental träning! Vi står som ledare och medarbetare inför allt större prestationskrav – tycks det åtminstone. Eller är det så att det är vi själva som sätter de tuffaste kraven på oss själva att prestera, nå mål och resultat, vara nytänkande, innovativa och hinna med i utvecklingen? Under dagen kommer vi tillsammans och med exempel från toppidrotten och arbetslivet utforska och reflektera över hur vi kan bli bättre på att leda oss själva och nå våra mål, samtidigt som vi coachar våra medarbetare till att lyckas i sina jobb och uppdrag. • Coachingrelationen; att förstå sig själv och andra, samt möta sig själv och personen där den är. • Att stötta och inspirera sig själv, en individ/grupp att utvecklas från nuvarande läge till önskvärt läge. • Handlingsplan och handling • Feedback, reflektion och utvärdering • Att coacha med framgång, praktiska tips • Att inspirera sig själv och andra • Praktiska mentala verktyg


Föreläsare: Stig Wiklund Onsdag 22.4.2020 kl. 9 – 15 på Mirka i Jeppo

Stig Wiklund har i snart 30 år varit verksam som mental tränare/coach och föreläsare. Flera av de som Stig har jobbat med har tagit SM, OS- och VM-medaljer. Sammantaget har det blivit över 210 medaljer, varav 53 guld. Han jobbar bland annat med världsåkarna Johan Olsson och Frida Karlsson, samt Britta Johansson-Norgren som vunnit skidåkningens långloppscup fyra år i rad och Vasaloppet två gånger. Han jobbar också med lag och utövare i lagsporter till exempel GIF Sundsvall i fotboll när de gick upp i Allsvenskan och med världsspelaren Emil Forsberg. Stig jobbar även som mental tränare/ coach åt företagsledare, entreprenörer, chefer inom privat och offentlig sektor. Han coachar arbetsplatser, företag och grupper, sedan 2004 bland annat med ICA Rosen i Nyland, Kramfors som har fått flera priser som arbetsplats.

Han har skrivit tre böcker om mental träning/coaching; ”Vägen tillbaka” med en av världens bästa skidskyttar genom tiderna, Helena Ekholm, och ”Våga välja eget spår” med OS-guldmedaljörerna Anna och Johan Olsson. Den tredje boken ”Huvudrätt – mental träning för alla” skrev han tillsammans med Johan Olsson och världsauktoriteten inom mental träning Lars-Eric Uneståhl. Stig ger även ut en pod tillsammans med Johan Olsson – Olsson & Wiklund en podcast kring mental träning. Enligt SVT- Sporten är Stig Wiklund Sveriges ledande mentala tränare.


Examen i ledarskap – Din väg till framgång!

Då du siktar på att avlägga examen skapar vi tillsammans en målinriktad process som utvecklar dig som ledare och även ledarskapet i din organisation. Då du avlägger examen kan du fritt delta i Ledarskapsforums föreläsningar. Dessa ingår i den fasta avgiften för respektive utbildningsprogram. Närmare info om studieavgift hittas på www.yrkesakademin.fi. Väljer du att avlägga en examen via läroavtal är examen avgiftsfri. Yrkesexamen i arbete som teamledare

Personer som fungerar som ledare eller har ansvar för en arbetsgrupp och vill utvecklas inom operativt förmansarbete. Ansökan och info: bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi tfn 044 750 32 94 Specialyrkesexamen för chefskap inom produktion

Är du chef, förman eller expert och jobbar du med arbetsledning och vill utvecklas inom ledarskap, verksamhetsstyrning, kompetensutveckling, planering, produktivitet och säkerhet? Den nya examen för arbetsledare! Ansökan och info: kim.byholm@yrkesakademin.fi tfn 050 332 33


Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Leder du en enhet, en process eller ett företag? Utveckla den egna organisationen samtidigt som du utvecklas som person och ledare. Ansökan och info: johnny.forsman@yrkesakademin.fi tfn 044 750 32 60 Yrkesexamen i affärsverksamhet

För dig som har ett arbete där till exempel uppgifter inom kundservice, rådgivning, försäljning och ekonomi är centrala element och vill utvecklas som specialist och medarbetare. Du kanske också siktar på att bli ledare framöver. Ansökan och info: kim.byholm@yrkesakademin.fi tfn 050 332 33 45 Yrkesexamen för företagare

Kommer du inom kort att starta upp ett eget företag eller har du redan företag och vill utveckla verksamheten? Utbildningen stöder både nya och etablerade företagare. Ansökan och info: linda.nygard@yrkesakademin.fi tfn 050 433 24 06 Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Jobbar du som företagsrådgivare och är intresserad att utveckla både ditt eget kunnande samt de tjänster ni erbjuder? Då är den här utbildningen för dig! Ansökan och info: linda.nygard@yrkesakademin.fi tfn 050 433 24 06 Mera information om dessa och andra yrkes- och specialyrkesexamina finns på www.yrkesakademin.fi. Välkommen med!


Enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Enheten i Närpes Ängskullsvägen 1 64230 Närpes st Enheten i Pedersöre Sursikvägen 41 68910 Bennäs Enheten i Jakobstad Köpmansgatan 10 /Campus Allegro 68600 Jakobstad Telefon växel 06 324 20 00 E-post ledarskapsforum@eduya.fi Internet www.ledarskapsforum.fi www.yrkesakademin.fi www.eduya.fi

Ledarskapsforum 2019 - 2020  

En professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten

Ledarskapsforum 2019 - 2020  

En professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten