{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


1

Innehåll 1. Budget 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020 ....................................................................................... 2 Verksamhetsidé .................................................................................................................................. 2 Vision ................................................................................................................................................... 3 Strategi ................................................................................................................................................ 3 2. Allmänt om budget och ekonomiplan ................................................................................................. 6 2.1 Stadganden om budget och ekonomiplan .................................................................................... 6 2.2 Samkommunens ansvarsområde .................................................................................................. 6 2.3 Budgeten och ekonomiplanens delar ........................................................................................... 6 3. Driftsbudgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019 – 2020........................................................... 7 3.1 Intäkterna och kostnaderna .......................................................................................................... 7 3.2 Bindningsnivåerna ......................................................................................................................... 7 3.3 Avskrivningar och kalkylerade poster ........................................................................................... 7 3.4 Interna poster ............................................................................................................................... 8 3.5 Balansering av ekonomin .............................................................................................................. 8 3.6 Grundkapital ............................................................................................................................... 10 3.7 Detaljmotiveringar ...................................................................................................................... 11 3.8 Särskilda målsättningar för verksamheten ................................................................................. 13 3.9 Investeringar ............................................................................................................................... 13 4. Resultatbudget jämte verksamhetsmål, ekonomiska nyckeltal, kvantitetsmål och resurser ........... 16 4.1 Målsättningar för samkommunkoncernen ................................................................................. 16 4.2 Samkommunen totalt ................................................................................................................. 17 4.3 Centralförvaltning och servicetjänster........................................................................................ 18 4.4 Yrkesakademin i Österbotten ..................................................................................................... 21 4.5 Wasa Teater - Österbottens regionteater................................................................................... 26 4.6 KulturÖsterbotten ....................................................................................................................... 30 5. Investeringsdel .................................................................................................................................. 34 6. Resultaträkning.................................................................................................................................. 35 7. Finansieringsanalys............................................................................................................................ 36 8. Balansbudget ..................................................................................................................................... 37 9. Bilagor................................................................................................................................................ 38 Kommunernas betalningsandelar 2018 för KulturÖsterbotten och allmän intressebevakning ....... 38 Kommunernas betalningsandelar 2018 för Wasa Teaters driftskostnader ...................................... 38 Kommunernas betalningsandelar totalt år 2018 .............................................................................. 39


2

1. Budget 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Verksamhetsidé Samkommunen har organiseringsansvaret för nedanstående uppgifter: a) att upprätthålla en mångsidig, tidsenlig och högklassig yrkesutbildning på andra stadiet. Samkommunen kan i Svenska Österbotten upprätthålla även gymnasial och annan utbildning efter grundläggande utbildning. I detta syfte upprätthåller samkommunen Yrkesakademin i Österbotten. Inom ramen för denna verksamhet bedrivs yrkesutbildningscenter för vuxna. Samkommunen kan även överta eller grunda andra läroanstalter i Svenska Österbotten samt permanent ordna utbildning på övriga orter i Finland i enlighet med samkommunstämmans beslut. Läroanstalternas undervisningsspråk är svenska. b) att upprätthålla och utveckla svenskspråkig professionell teaterverksamhet i Svenska Österbotten. I detta syfte upprätthåller samkommunen Wasa Teater - Österbottens regionteater. c) att vara ett samarbetsorgan för medlemskommunerna i ärenden som berör kultur- och utbildningsfrågor samt bevaka medlemskommunernas och den svenskösterbottniska befolkningens gemensamma intressen. Dessa uppgifter förverkligas genom aktiv intressebevakning, initiativ och åtgärder, utredningar och forskning. Samkommunen kan också sköta gemensamma förvaltningsuppgifter gällande utbildning och kultur för den svenskspråkiga befolkningen i medlemskommunerna. För ärenden som berör kulturfrågor upprätthåller samkommunen KulturÖsterbotten. d) att äga aktier i EduYA Ab och Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi samt att äga aktier och andelar i övriga bolag. Samkommunen ska driva en aktiv ägarstyrning. e) att handha och samordna utvecklings- och planeringsuppgifter gällande utbildning och kultur i Svenska Österbotten. Samkommunen ska verka för att knyta såväl nationella som internationella kulturkontakter. Samkommunen ska vara öppen och aktivt samverka med utbildnings- och kulturmyndigheter, övriga utbildnings- och kulturorganisationer, arbets- och näringslivet, kommunerna samt andra myndigheter och organisationer som berör samkommunens verksamhet. f) att äga lös och fast egendom samt bedriva uthyrning av fastigheter och markområden. g) samkommunen kan tillhandahålla eller producera också andra tjänster som hör till eller stöder samkommunens verksamhetsområden.


3

Vision Utbildning och kultur i världsklass!

Strategi Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i Tyngdpunktsområden:  Vi samarbetar med arbets- och näringslivet  Vi deltar i den digitala utvecklingen  Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt  Vi är professionella och flexibla Våra särdrag: VI ÄR -

lokala och tillgängliga effektiva och företagsamma människonära och inkluderande nationellt unika dokumenterat bra på det vi gör

Tyngdpunktsområden i 2018 års budget och ekonomiplan 2019 - 2020 Samkommunens strategi, som fastställdes sommaren 2016 inför verksamhetsåren 2017-2019, tar fasta på den föränderliga omvärlden samkommunen idag finns i och på de krav som ställs på vår verksamhet framöver. Visionen grundar sig på att vår verksamhet ska klara sig i en konkurrenssituation. Vi konkurrerar med utbildningar, teatrar och kulturaktörer, inte bara i vår egen region, utan även utanför regionen. För att vi ska vara attraktiva och locka kunder bör verksamheten vara av samma standard som ute i världen. Strategin grundar sig på att vi öppet och nyfiket är delaktiga i samhället. Vi ska ta till oss influenser i samhället och utgående från vår vision verka på bästa sätt. Förvaltningsmässigt har den nya kommunallagen krav på vissa förändrade rutiner och även på en total uppdatering av förvaltningsstadgan i samkommunen. Samkommunens grundavtal och förvaltningsstadga har därför i enlighet med kommunallagens stadganden och i dialog med ägarna uppdaterats från och med 1.6.2017. På basen av kommunalvalets resultat våren 2017 har nya förtroendeorgan tillsatts. Under 2018 fortsätter arbetet med implementeringen av den nya förvaltningsstadgan och de beslut som hör därtill. EU-dataskyddsförordningen medför till viss del utökade initialkostnader och förändrade arbetssätt för samkommunen, då den träder ikraft. Största arbetsinsatsen under budget- och ekonomiplaneperioden kommer ändå implementeringen av den förnyade lagen om yrkesutbildning på andra stadiet samt renoveringen av teaterfastigheten att kräva. Riksdagen godkände den nya lagen om yrkesutbildning på andra stadiet i juni 2017. Förordningarna som mer konkret styr verksamheten, och framför allt finansieringen av verksamheten, ges under senhösten 2017. Tid för förberedelse och planering av verksamheten utgående från nya lagens krav är ytterst minimal i och med att lagen i sin helhet träder i kraft från och med 1.1.2018. Vid tidpunkten för budgetens uppgörande saknas egentligen helt information om finansieringen för yrkesutbildningen år 2018. Budgetens eurobelopp är baserade på basen av den information som givits av Undervisnings- och kulturministeriet. Exakt finansiering väntas under de sista dagarna av år 2017, varför det eventuellt krävs en ändring av budgeten efter det.


4

Renoveringen/utbyggnaden av teaterhuset planeras att inledas i stor skala efter spelåret 2017-2018 års slut. Det konkreta byggandet inleddes redan sommaren 2017 i det s.k. Jugendhusets källare, en process som fortsätter sommaren 2018. Ordnandet av finansiering för projektet och den konkreta byggplaneringen har pågått sedan år 2015. Även för teaterverksamheten, samt övrig statsstödd kulturverksamhet, planeras en finansieringsreform. Ursprungligen var tanken att reformen skulle träda ikraft från och med 1.1.2018 men i nuläget är uppgifterna att den träder ikraft först 1.1.2019. Hur vår teater påverkas av en finansieringsreform, är ännu oklar. Verksamhetsstyrningen utgår från de i visionen fastställda tyngdpunktsområdena enligt följande:  Vi samarbetar med arbets- och näringslivet  Vi deltar i den digitala utvecklingen  Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt  Vi är professionella och flexibla Fortfarande är den sviktande offentliga ekonomin ett element som kraftigt påverkar samkommunens verksamhet. Trots att man från Undervisnings- och kulturministeriet aviserat att det nu är slut på nedskärningarna inom yrkesutbildningen, vet vi inte exakt hur finansieringsreformen påverkar vår verksamhet. Ytterst beklagligt är att utgående från de förslag till förordningar som nu finns till hands, verkar Österbotten, tack vare sin goda sysselsättning, bli en förlorare i genomslagskraftsmätningen. Tidigare har en god sysselsättning av de utexaminerade premierats men i och med reformen verkar en förändring, dock på ett ännu för oss okänt sätt. Ytterst problematiskt i yrkesutbildningens finansiering är, förutom att uppgifter för år 2018 saknas, det faktum att upprätthållarna just nu inte vet hur finansieringsnivån kommer att vara på lång sikt. En vetskap om en långsiktig finansieringsnivå skulle underlätta beslutsfattandet både på kort och på lång sikt i upprätthållarorganisationerna. De aviserade nedskärningarna tvingar eventuellt till ännu större konsolidering av verksamheten, samtidigt med satsningar på åtgärder som tryggar verksamheten framöver. Samkommunen har mellan åren 2011-2017 minskat 8,1 miljoner euro (-24,8 procent) i omsättning. I budgeten för år 2018 beräknas omsättningen ytterligare minska så att totala omsättningen år 2018 är 28 procent eller 9,2 miljoner euro lägre än år 2011. Trots att vi, i enlighet med riktlinjerna från regeringen och Undervisnings- och kulturministeriet, exempelvis för utbildningsverksamheten minskat antalet fasta verksamhetspunkter från 11 till 5 enheter, och i och med det även minskat antalet egna och upphyrda kvadratmeter från ca 66 000 m2 år 2011 till 48 292 m2 år 2016 (en minskning med 26,8 procent), återstår att se om de redan nu vidtagna åtgärderna är tillräckliga. En positiv sak är att vi redan under flera år långsiktigt arbetat med åtgärderna. Detta gör att plötsliga dramatiska åtgärder inte behövts läggas in år 2017, trots den dramatiska finansieringsnedskärningen på 2,6 miljoner (16,5 %) mellan år 2016 och 2017, utan ändringsarbetet kan i stort göras under stabilare former. Klart är ändå att verksamhetssätten, särskilt inom andra stadiets yrkesutbildning, förändras och för att ha en möjlighet till fortsatt verksamhet måste vi anpassa oss till de kriterier som Undervisnings- och kulturministeriet ger. Samkommunens uppdrag är kultur och utbildning på svenska i Österbotten. Den unika helhet samkommunen utgör kunde på ett ännu tydligare sätt lyftas fram. Här avses inte enbart av aktörer som direkt arbetar för eller inom organisationen, utan även av övriga aktörer med svenska som tyngdpunkt. Genom åren har samkommunens unikum inte alltid fått det fokus som uppdraget i sig ger. Detta är en aspekt som även noterats i förnyandet av samkommunens beslutsorganisation. Från och med hösten 2017 samsas den politiska ledningen för KulturÖsterbotten och Wasa Teater– Österbottens regionteater inom samma organ, kultursektionen. Genom denna satsning förväntas kulturenheterna inom samkommunen ytterligare stärka sina positioner i samhället såväl regionalt, nationellt och internationellt.


5

Under budgetåret och ekonomiplaneperioden kommer renoveringen av Wasa Teater att vara den enskilt största investeringen. Arbetet med att planera omfattningen av renoveringen, utgående från de givna ekonomiska ramarna, inleddes redan under 2015. Målsättningen med renoveringen av den snart 100-åriga teatern är att ha ett modernt välfungerande och effektivt teaterhus även i framtiden. Därför kommer åtgärderna att koncentreras till utrymmena kring teaterns hjärta, d.v.s. kring den stora scenen. Förutom själva fastighetsrenoveringen sätts tyngdpunkten även på ett förändrat arbetssätt, tack vare möjligheten att spela s.k. repertoarteater efter renoveringens slutförande. Kravet på ökad digitalisering och effektivering ses även inom förvaltningen. Nuvarande ekonomiförvaltnings- och HR-applikationer börjar nå slutet på sin livscykel och programunderhållet för dessa upphör från leverantörens sida. Vi står därför inför ett läge där ny programvara ska upphandlas, då närliggande parter inte visat intresse för samanskaffningar och samarbete kring dessa för kärnverksamheten viktiga stödfunktioner. I samband med upphandling av nya IT-system bör beaktas programmens möjligheter till ett effektivare beslutsfattande, sekretess och internkontrollsystem än tidigare. Samkommunen är, förändringarna till trots, en kunskapsorganisation som står och faller med sin personal. Vikten av att bibehålla arbetsglädjen och den behövliga glimten i ögat hos personalen kan inte nog poängteras. Att bibehålla, till och med öka, arbetsglädjen hos personalen i ekonomiska kristider är en utmaning för såväl ägarna i sin ägarstyrning av organisationen, som för samkommunens förtroendevalda och ledning samt sist men inte minst medarbetarna själva.


6

2. Allmänt om budget och ekonomiplan 2.1 Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i kommunallagens 110 § och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits JHS rekommendation 199 från slutet av år 2016 om kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Beträffande anknytningen till målsättningarna för verksamheten som en integrerad del av budgeten och ekonomiplanen konstateras att en fortgående utveckling av denna del kommer att ske under planeperioden.

2.2 Samkommunens ansvarsområde Budgeten har uppgjorts utgående från följande ansvarsområden:    

Centralförvaltning och servicetjänster Yrkesakademin i Österbotten Wasa Teater – Österbottens regionteater KulturÖsterbotten

2.3 Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 innehåller följande delar:  Allmänna motiveringar och detaljmotiveringar  Driftsekonomidel omfattande resultatbudgeter för samkommunen och de olika ansvarsområdena  Investeringsdel specificerad ansvarsområdesvis och projektvis  Resultaträkning  Finansieringsanalys  Balansräkning  Bilagor Resultaträkningen och finansieringsanalysen beskriver samkommunens totala ekonomi. I resultaträkningen sammanfattas ansvarsområdets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar enligt plan samt samkommunens finansiella poster. Härvid eftersträvas att utgifterna anpassas i samklang med intäkterna. Huruvida anpassningen lyckats framgår av finansieringsanalysen som utvisar utvecklingen av inkomstfinansieringen under budgetåret och planeperioden.


7

3. Driftsbudgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019 – 2020 3.1 Intäkterna och kostnaderna Verksamhetsintäkterna innehåller försäljningsintäkter enligt enhetspris innefattande även arbetskraftsutbildning och läroavtalsutbildning, projektverksamhet, konsultation samt övriga intäkter såsom intäkter från försäljning av elevarbeten, biljettintäkter, lant- och skogsbruksprodukter, måltidsavgifter, hyresintäkter etc. Verksamhetskostnaderna innehåller personalkostnader, materialkostnader, kostnader för köp av tjänster, hyror och övriga kostnader. I verksamhetskostnaderna ingår även enheternas andel av samkommunens centralförvaltning och servicetjänster. Centralförvaltningen omfattar kostnader för revision, samkommunstämma, samkommunstyrelse och den gemensamma förvaltningen. Servicetjänster omfattar ekonomiförvaltning, fastigheter, IT-stödfunktion, personalförvaltning och gemensam informationsverksamhet. Skillnaden mellan verksamhetskostnaderna och -intäkterna utgör resultatenhetens verksamhetsbidrag. Från verksamhetsbidraget avdras avskrivningarna. De finansiella intäkterna och kostnaderna är budgeterade för hela samkommunen i finansieringsdelen och resultaträkningen.

3.2 Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Resultatenhetens bindningsnivå år 2018 är verksamhetsbidraget (nettobindande). Detta innebär att enhetens verksamhetsbidrag inte får underskrida det budgeterade utan samkommunstämmans godkännande. Med andra ord, om enheten får mera intäkter än budgeterat kan kostnaderna överskridas, men om enheten får mindre intäkter än budgeterat, måste den även minska på utgifterna för att inte underskrida verksamhetsbidraget. Som en följd av detta är verksamhetsbidraget hela samkommunens bindningsnivå för år 2018. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till respektive ansvarsområdes förfogande för de ändamål och till de belopp som samkommunstämman godkänt. På ansvarsområdesnivån är bindningsnivån nettobindande. Finansieringsdelen (resultaträkningsdelen) Anslagen och de beräknade inkomsterna i finansieringsdelen står till samkommunstyrelsens disposition med undantag för poster som inte har karaktär av anslag och om vilka samkommunstämman slutgiltigt besluter i samband med behandlingen av bokslutet.

3.3 Avskrivningar och kalkylerade poster Planavskrivningarna är budgeterade resultatenhetsvis inom de gränser som anges i den godkända avskrivningsplanen.


8

3.4 Interna poster Som interna poster har budgeterats kostnader som förorsakats av att en resultatenhet har tagit emot en tjänst eller vara av en annan resultatenhet. Överlåtelsen sker till självkostnadspris inklusive avskrivningar. Inom YA har även internt interna transaktioner inom resultatenheten ner till branschnivå budgeterats bland interna poster. Som interna poster mellan resultatenheterna har budgeterats kostnader för samkommunens centralförvaltning och servicetjänster inbegripande styrelsens, stämmans, revisionens och gemensamma förvaltningens kostnader, IT-stödfunktionen, ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen, gemensamma informationsverksamheten och fastighetsförvaltningen. Tjänsteproducenten är resultatansvarig och köparen betalar i huvudsak enligt den förbrukade mängden.

3.5 Balansering av ekonomin Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda utgående från att intäkterna täcker kostnaderna under planeperioden och att likviditeten är tillräcklig. För finansieringen av den planerade renoveringen och tillbyggnaden av teaterfastigheten inför teaterns 100-årsjubileum år 2019, beräknas nytt främmande kapital behöva lyftas om max 2 miljoner euro under år 2019. Arbetet med att under en åtta till nio års period anpassa samkommunens verksamhet från en volym som omsatt nästan 33 miljoner euro årligen till en volym på cirka 23,5 miljoner fortsätter under budgetåret och ekonomiplaneperioden. Minskningen om 28 procent är kännbar för alla som verkar i och kring organisationen. Utmaningarna i anpassningsprocessen är många, största är kanske medvetandegörandet om att verksamheten efter en så stor nedskärning inte kan jämföras med verksamheten då den omsatte 33 miljoner euro. Finansieringssystemet för samkommunen bygger som tidigare på huvudmannafinansiering, där statsandelarna bestäms enligt ett pris per enhet som betalas till huvudmannen per studerande.

Den av riksdagen godkända nya lagstiftningen för yrkesutbildning på andra stadiet innebär en reform som fullständigt omarbetats från tidigare lagstiftning om grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet och lagstiftningen för yrkesinriktad vuxenutbildning. Revideringen har gjorts för att svara mot framtida kompetensbehov. Genom omarbetningen genomförs den reform av yrkesutbildningen på


9

andra stadiet som utgör ett av de sex spetsprojekten inom det prioriterade området kompetens och utbildning i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Den nya lagen upphäver lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Vidare kommer ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och i vissa andra lagar på grund av att lagstiftningen om yrkesutbildning har setts över. Bestämmelserna om yrkesutbildning är från och med 1.1.2018 sammanförda i en enda lag. Vidare övertar Undervisnings- och kulturministeriet ansvaret för en del av arbetskraftsutbildningen. Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina ska kunna avläggas som yrkesinriktade examina på motsvarande sätt som i nuläget. Alla yrkesinriktade examina kommer att vara kompetensbaserade. Framöver kommer det endast att finnas ett sätt att avlägga examina. Dessutom stadgas att utbildning som handleder för yrkesutbildning, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv samt övrig yrkesutbildning som inte leder till examen, även i fortsättningen ordnas som yrkesutbildning. Inom yrkesutbildningen införs en enhetlig process för personlig tillämpning, som går ut på att identifiera och erkänna det kunnande som en studerande tidigare har förvärvat samt planera förvärvandet av kunnande som saknas, påvisandet och bedömningen av kunnandet samt behövliga stödåtgärder. När det gäller bedömning av kunnandet stadgas att man övergår till ett sådant sätt att avlägga yrkesinriktade examina som baserar sig på ett yrkesprov och är oberoende av hur kunnandet har förvärvats. Lagstiftaren utgår från att lärandet sker kontinuerligt och är oberoende av plats för lärandet. Enligt lagen ska kunnandet i regel visas i praktiska arbetssituationer i arbetslivet. Studerandes rätt att få särskilt stöd på grund av inlärningssvårigheter, skada, funktionsnedsättning, sjukdom eller av någon annan orsak, utvidgas till att omfatta även studerande som avlägger en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. På motsvarande sätt som i tidigare lagstiftning ska utbildningsanordnaren sörja för ordnande av målinriktad och handledd utbildning på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Läroavtalsutbildningen kvarstår till centrala delar i nuvarande form. Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal är en ny form av utbildning på en arbetsplats. Utbildning som grundar sig på utbildningsavtal ersätter den nuvarande formen av inlärning i arbetet. För utbildningsavtal får inte uppbäras avgifter eller betalas ut lön. I och med denna ändring faller automatiskt den eviga, ibland eldfängda, diskussionen om handledningsavgifter inom social- och hälsovårdssektorn bort. I den nya lagstiftningen regleras all yrkesutbildning inom ett och samma upprätthållartillstånd. Tillstånden träder i kraft från och med 1.1.2018. De förnyade upprätthållartillstånden ska enligt nuvarande information delges upprätthållarna före utgången av september 2017. Tanken med att all yrkesutbildning regleras inom ramen för ett och samma tillstånd är att upprätthållarna ska ha större frihet än tidigare att inom ramen för sitt tillstånd bestämma hur man inriktar sitt utbildningsutbud och på vilket sätt och i vilka inlärningsmiljöer utbildning ordnas. Styr- och regleringssystemet från Undervisnings- och kulturministeriets sida består av anordnartillstånd och årliga prestationsbeslut för finansieringen genom vilka det beslutas om antalet målsatta studerandeår för det följande finansåret, inklusive de studerandeår som reserveras för arbetskraftsutbildning. Systemet för finansiering av yrkesutbildning omformas enligt nuvarande förslag till förordning som en enhetlig helhet genom att nuvarande finansieringen för grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter sammanförs. Det finansiella systemet föreslås omfatta även finansieringen av examensinriktad arbetskraftsutbildning och en del av finansieringen av arbetskraftsutbildning som inte leder till examen. Statsfinansieringen för yrkesutbildningen ändras så att den blir budgetbaserad. Inom det nya finansiella systemet förskjuts tyngdpunkten så att prestationerna och utbildningens genomslagskraft betonas i stället för


10

beräkningen av den tid som använts för studierna. Totalfinansieringen enligt budgeten ska uppdelas i basfinansiering, prestationsbaserad finansiering, genomslagsfinansiering och strategifinansiering. Beträffande finansieringen för yrkesutbildningen på andra stadiet saknas, såsom tidigare konstaterats, ny information om totalfinansieringen nästa år. Provberäkningar på anordnarnivå har inte offentliggjorts så att upprätthållarna i detta skede kan bereda sina budgeter på annat sätt än att hålla finansieringen ungefär på samma nivå som år 2017. Upprätthållarna gör var och en sina bedömningar av finansieringsnivån utgående från de fakta som nu finns i uppdaterade lagstiftningen och förslaget till förordning. Samarbetsförhandlingar med personalen har genomförts fyra gånger under åren 2012 till 2016, för att kunna motsvara kostnaderna mot den av finansiärerna minskade finansieringen under budgetåren fram till år 2016. Målsättningen med anpassningsåtgärderna är att fortsättningsvis ha en högklassig utbildning för såväl unga som vuxna, trots att en minskning av personalkostnadernas andel av totalkostnaderna har varit oundviklig. Beroende på hur finansieringsbesluten för år 2018 slutligen ser ut, kan ytterligare samarbetsförhandlingar med personalen tyvärr inte uteslutas. Dock försöker vi så långt som möjligt undvika detta. Målsättningen är att samkommunens totala verksamhet ska vara i världsklass och vara regionalt angelägen, trots de nedskärningar som görs från statligt håll. I enlighet med målsättningen att vara lyhörd för ägarnas åsikter och ekonomiska situation, har budgeten beretts så att betalningsandelarna för allmänna intressebevakningen, regionteaterverksamheten och kulturverksamheten är på samma nivå som åren 2014-2017.

Medlemskommunernas betalningsandelar åren 2012-2018 1705000 1700000 1695000 1690000

1685000 1680000 1675000 1670000 1665000 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.6 Grundkapital Med beaktande av de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion, om att värdet av vederlagsfritt erhållna materiella tillgångar inte kan hänföras till det egna kapitalet utan bör upptas som uppskrivningar i balansen, uppgår samkommunens grundkapital 31.12.2016 till 11 575 833,05 euro och uppskrivningsfonden till 11 776 694,69 euro. I budgeten för år 2018 och planeperioden åren 2019-2020 finns inga kommunala betalningsandelar inräknade som skulle höja grundkapitalet.


11

3.7 Detaljmotiveringar Finansiering av drifthushållningen Yrkesakademin i Österbotten Enligt bestämmelser i grundavtalet bör utgifterna i resultaträkningen anpassas till den statliga finansieringen och samkommunens egna intäkter, vilket innebär att yrkesutbildningens budgetramar under budgetåret bör justeras så att de står i konformitet med de fastställda enhetspriserna och det förverkligade studerandeåren. Utgående från styrelsens budgetförslag uppbärs därför för samkommunens utbildningsenhet år 2018 ingen kommunal driftsandel. Den grundläggande yrkesutbildningens statsandel har för YA:s del under åren 2013-2017 sjunkit med 24 procent eller ca 4 miljoner euro. Den största nedskärningen inföll år 2017 med hela 16,5 procent. År 2013 hade vi 1 425 platser, nedskärningen har gradvis skett under åren 2014-2016 enligt följande: År Minskning Antal årsverken totalt 2014 5 platser 1420 2015 25 platser 1395 2016 25 platser 1370 I slutet av december 2016 höjdes studerandekvoten för år 2017 till 1 396 studerande enligt Undervisnings-och kulturministeriets beslut. Eftersom statens finansiering maximalt är 87,56 procent av studerandekvoten kan YA erhålla finansiering endast för 1 222,3 årsverken. Dessutom har staten enligt konkurrenskraftsavtalet tagit i beaktande att semesterpenningen sänks med 30 procent inom den offentliga sektorn från år 2017, vilket leder till att statsandelsprocenten sänks till 99,1 procent. För år 2017 ger upprätthållartillståndet således en finansiering som motsvarar max 1 222,3 studerande inom grundläggande yrkesutbildning. Budgeten för år 2018 baseras på en finansieringsnivå som motsvarar 2017 års finansiering eller 12,7 miljoner euro. För år 2018 budgeteras preliminärt med 1 510 studerandeår, så som studerande år räknas från och med 1.1.2018.. Med ett studerandeår avses 365 dagar enligt lagen om ändring av finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. År 2017 budgeterar YA med 1 764 studerandeårsverken, där ett årsverke är 190 dagar. Budgeten innebär en ökad produktion för att komma till de budgeterade studerandeåren. År 2016 fick YA 1 228 958 euro i resultatbaserad finansiering, år 2017 956 445 euro trots att YA båda åren placerade sig på en andra plats bland s.k. stora utbildningsanordnare. Hur, och till vilket belopp, resultatfinansieringen kommer att kompenseras åren 2018-2019 är ytterst oklart då inget system för resultatfinansiering kommer att finnas dessa år. Kompenseras detta bortfall inte via prövningsbaserad förhöjning av enhetspriset, blir det ett stort avbräck i finansieringen 2018 och fram tills nya finansieringsmodellen är i kraft i sin helhet år 2021. I budgeten beaktas ett belopp som motsvarar nuvarande resultatfinansiering, vilken ingår i summan om 12,7 miljoner euro. Den behovsprövade förhöjningen gav år 2016 87 389 euro avsett för Mästare på svenska, år 2017 erhölls 97 167 euro. Den behovsprövade förhöjningen är igen oklar inför budgetåret, men man kan utgå ifrån att beloppet åtminstone kommer att vara på samma nivå som tidigare för Mästare på svenska. Vi har det landsomfattande ansvaret för att Mästare tävlingarna ska kunna genomföras också för svenskspråkiga studerande. Vi har axlat ansvaret allt sedan vårt egna arrangemang med Taitaja Mästare tävlingarna i Korsholm år 2009. Yrkesakademin i Österbottens budgetförslag gällande externa intäkter omfattar drygt 19 miljoner euro, varav 15,488 miljoner euro (ca 81 procent av verksamhetens intäkter) består av enhetsprisfinansiering. YA:s budgetförslag gällande externa intäkter är ca 0,6 miljoner euro lägre än årets budget.


12

Wasa Teater - Österbottens regionteater Wasa Teaters budgetförslag för år 2018 omfattar ca tre miljoner euro. Budgeten finansieras till 37 procent med kommunala driftsandelar, till 38 procent med statlig enhetsprisfinansiering och till 21 procent med biljettintäkter. Den kommunala finansieringen beräknas till samma belopp som åren 2014-2017, d.v.s. totalt 1 096 000 euro. Delägarkommunernas betalningsandel finns presenterad i budgetens bilagedel. Statsandelen till teatrar och orkestrar är 37 procent av enhetspriset för ett årsverke. År 2017 är statsandelsprocenten sänkt till 36,16 procent eftersom man beaktat inbesparingar från konkurrenskraftsavtalet för den offentliga sektorn. År 2016 sjönk enhetspriset med 3,4 procent medan det behovsprövade understödet för regionteaterverksamheten höjdes till 300 000 euro (samma nivå som år 2013). År 2017 sjönk enhetspriset med 2,9 procent och dessutom sjönk det behovsprövade understödet ånyo med 15 000 euro till 285 000 euro. Wasa Teater har 2017 en enhetsprisfinansiering om 44 årsverken och antalet årsverken år 2018 beräknas vara på samma nivå. Den behovsprövade statsandelen som teatern erhåller för regionteaterverksamheten beräknas likaså vara på samma nivå som år 2017. I nuläget saknas uppgifter om statsandelsutvecklingen för teatrarna för år 2018. Budgetförslaget baserar sig på förhandsuppgifter från ministeriet att enhetspriset indexjusteras med 1,4 procent. Det behovsprövade anslaget beräknas till 280 000 euro. Undervisnings- och kulturministeriet planerar en genomgripande förnyelse av statsandelssystemet för teatrar, muséer och orkestrar. Reformen bereds under den pågående regeringsperioden. Målet med reformen är att finansieringssystemet bättre ska beakta och reagera på de förändringar som skett och sker inom kulturområdet och i samhället. Ministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med sakkunniga från de olika konstområdena som ger sitt första förslag till utformning av det nya statsandelssystemet i slutet av november 2017. En ständig minskning av såväl statsunderstödet som de kommunala betalningsandelarna till teatern riskerar på sikt att urholka teaterutbudet. Särskilt teaterföreställningar riktade till mindre resursstarka grupper som barn, ungdomar och äldre lider av de allt snävare ekonomiska ramarna. Det är av yttersta vikt att produktionen inom teatern hålls på sådan nivå och i sådan volym att de statsandelsbaserade årsverkena inte äventyras. I budgeten för år 2018 räknas, så som tidigare nämnts, med 44 årsverken.

KulturÖsterbotten KulturÖsterbottens budgetförslag för år 2018 omfattar 662 000 euro. Verksamheten finansieras, tack vare gott arbete med externa aktörer och försäljningsintäkter, till 54,8 procent med externa inkomster och till 45,2 procent med kommunernas betalningsandelar. Den kommunala betalningsandelen uppgår till 299 200 euro, vilket är samma belopp som åren 2012-2017. Detta framgår kommunvis av den betalningslängd som utgör bilaga till budgeten. Faktureringen sker i tre rater vid tidpunkt som fastställs av samkommunstyrelsen. Av de externa inkomsterna är 32 procent försäljningsinkomster via Luckorna i Karleby och i Sydösterbotten, 12 procent är understöd från EU och 56 procent är understöd från finlandssvenska fonder och stiftelser m.fl. för projektverksamheten. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella posterna beräknas i budgeten ge en nettokostnad om 240 000 euro. Ränteintäkterna beräknas till 5 000 euro och räntekostnaderna till 245 000 euro. Största delen av samkommunens främmande kapital är säkrade genom rörlig ränta som omformats till fast ränta via säkringsinstrument. Räntekostnaderna för det kortfristiga främmande kapitalet har under år 2017 via kommuncertifikatsprogram hållits på en mycket låg nivå.


13

Årsbidrag, avskrivningar och resultat Årsbidraget uppgår enligt budgeten till 924 429 euro och avskrivningarna till 1 250 637 euro vilket efter minskning (+) av utvecklingsfonden om 150 000 euro och minskning (+) av avskrivningsdifferenser om 28 364 euro ger ett beräknat minusresultat om 147 844 euro för räkenskapsperioden.

3.8 Särskilda målsättningar för verksamheten I ansvarsområdenas resultatbudget beskrivs de ekonomiska målsättningar för verksamheten samt ekonomiska nyckeltal och resurser. Tillsammans bildar de resultatbudgeten för hela samkommunen. Största investeringen under budget- och ekonomiplaneperioden är renoveringen av Wasa Teater inför dess 100-årsjubileum. Renoveringen/utbyggnaden är planerad till en totalkostnad om 6,4 miljoner euro. Eftersom tillbyggnaden kring stora scenen kräver en utökad byggrätt på tomten har anhållan om utökad byggrätt lämnats in och godkänts av stadsfullmäktige i Vasa stad. Utgående från en offentlig upphandlingsprocess har Laaja arkitekter, med Anders Höglund som ansvarig arkitekt, våren 2016 valts till huvudplanerare för projektet. Även sidoplanerare har under år 2016 valts för renoveringen. På basen av de preliminära skisserna är utbyggnadsbehovet ca 500 kvadratmeter. Största ingreppet i fastigheten görs kring stora scenen vars teknik helt är i behov av förnyande. Tekniken kring dekor och kulisshantering är från 1950-talet och åtgärdades inte vid senaste renovering år 1997. Genom en förnyelse av scenen och scentekniken förväntas en bättre användning av de tillbudsstående resurserna, både personella och utrymmesmässiga. Anhållan om att få statlig finansiering för projektet har sänts in till Undervisnings- och kulturministeriet, beslut finns att ministeriet stöder renoveringen med åtminstone 1,5 miljoner euro. Samkommunens egen andel i projektet är 2 miljoner euro som finansieras med främmande kapital. Beräkningarna utgår från att ägarnas ökade betalningsandel på grund av renoveringen är maximalt 50 000 euro under avskrivningstiden. Detta innebär att ca 2,9 miljoner euro behöver finansieras på annat sätt. Anhållan om extern finansiering, främst från de finlandssvenska fonderna, är under arbete och är till största delen säkerställd redan under år 2017. Renoveringen planeras ske under spelåret 2018-2019, så att återinvigningen av den renoverade teatern kan ske i samband med 100-årsfirandet hösten 2019. Den avskrivningsbara nettokostnaden för teatern påverkar de kommunala betalningsandelarna i driftsbudgeten årligen under avskrivningstiden från och med år 2019. Den del av teaterverksamheten som bedrivs på stora scenen är under renoveringstiden utlokaliserad till scenen på Ritz i Vasa hösten 2018 och till Smedsby UF våren 2019. Verksamheten i de delar av teaterhuset som inte omfattas av renovering/ombyggnad fortsätter som normalt under byggtiden. Inom Yrkesakademin i Österbotten ligger tyngdpunkten på verkställigheten av yrkesutbildningsreformen. En så genomgripande reform behöver tid för förverkligande och kräver grundlig information till alla inblandade parter. Det är orealistiskt att tro att allt fungerar till 100 procent i enlighet med den nya lagen genast 1.1.2018. En mer realistisk tidpunkt kan tänkas vara från 1.1.2019.

3.9 Investeringar På grund av det ekonomiska läget föreslås att samtliga investeringar, förutom teaterns renovering, sanering av internat 2 samt anslag för byte av program för HR-, löneräkning och ekonomiförvaltning, skjuts fram i ekonomiplaneperioden så att investeringar utöver dessa tas in tidigast år 2019. Totalinvesteringarna för år 2018 uppgår till 3 540 000 euro. I beloppet ingår 2 740 000 euro för renovering och tillbyggnad av teaterfastigheten inför 100-årsjubiléet år 2019. Själva byggtiden är planerad till våren 2018 – våren 2019. Renoveringen som koncentreras till stora scenen och dess


14

närområden, men även till vissa övriga fasta konstruktioner, är beräknad till 6 408 000 euro inklusive planeringskostnader åren 2016-2017. I beräkningarna ingår även en tillbyggnad av fastigheten om knappt 500 m2. För projektet beräknas finansieringsandelar om ca 4,4 miljoner euro, vilket gör att nettoinvesteringen beräknas bli totalt 2 miljoner euro. Nettoinvesteringen finansieras via upptagande av främmande kapital. Den beräknade årliga kostnadsförhöjningen från och med 2019 beräknas vara maximalt 50 000 per år till följd av renoveringen. Den beräknade finansieringsandelen uppgår till 2 740 000 miljoner euro år 2018. För byte av HR-, ekonomi-och löneprogram reserveras 100 000 euro, där ibruktagandet för ekonomioch löneprogramdelen planeras till 1.1.2019. HR-delen tas i bruk 1.1.2018. Hösten 2013 uppgjorde YA:s direktion en utvecklingsplan för internatsverksamheten och internatsfastigheterna i Gamla Vasa åren 2014-2017. Enligt planen föreslås en sanering av internat 1, 2, 5 och 6 varefter man kunde erbjuda internatsplats åt 160 studerande på området. Vidare föreslås att internat 3 och 4 rivs då saneringarna är klara. I samband med budgetarbetet tas årligen ställning till om utvecklingsplanen kan fullföljas ur ekonomiskt hållbart perspektiv. Internat 1, som är byggt år 1982, har en våningsyta på 593 m2 och är planerat för 44 studerande, har sanerats och tagits i bruk i januari 2015 till en totalkostnad om 625 248 euro. Internat 5, som är byggt år 1984, har en våningsyta på 538 m2 och är planerat för 32 studerande, sanerades till största delen med studerandekrafter och togs i bruk hösten 2016. Internat 6, även det byggt år 1984, har en våningsyta på 1 056 m2 och är planerat för 56 studerande, har sanerats med studerandekrafter och tagits i bruk våren 2017. Totalbudgeten för internat 5 och 6 uppgick till 600 000 euro. Redan i budgeten för år 2016 och ekonomiplaneåren 2017-2018 fanns internat 2 med i investeringsbudgeten för planeåret 2017 som det sista i raden av fyra internat som skulle saneras enligt utvecklingsplanen för internatsverksamheten och internatsfastigheterna. Internat 2 är lika stort som internat 1 (593 m2, 44 studerande, byggår 1982) som sanerades år 2014. Fasaden på internat 2 renoverades år 2012. Då budgeten för år 2017 gjordes under hösten 2016 flyttades internat 2 framåt till år 2019 eftersom finansieringen av yrkesutbildningen var synnerligen oklar. Behovet av internatsplatser är dock fortfarande stort, varför minst 160 platser behövs i Vasa. I budgetändringen, som godkändes av samkommunstämman i maj 2017, lyftes internat 2 ånyo in i budgeten för år 2017 med en totalbudget om 740 000 euro fördelat mellan åren 2017-2018, så att ibruktagning skulle kunna ske i augusti 2018. Andelen år 2017 beräknades vara 100 000 euro. Saneringen verkställs under förutsättning att den kan genomföras med egna medel, helt utan upplåning av främmande kapital. Utgående från läget idag kommer maximalt 40 000 euro att användas år 2017 och 700 000 euro år 2018. Ibruktagningen planeras ske först i årsskiftet 2018-2019. Totalbudgeten för år 2018 uppgår till 3 540 000 euro (nettoinvestering 800 000 euro). Ekonomiplanen för investeringar 2019-2020 År 2019 reserveras 3 203 678 euro för renoveringen och tillbyggnaden av teaterfastigheten. Finansieringsandelen beräknas till 1 228 000 euro. År 2019 reserveras 90 000 euro för fönsterbyte vid verkstäderna vid skolbyggnaden i Närpes och 25 000 euro för markarbeten invid internat A i Närpes. För markarbeten invid radhus 1 i Gamla Vasa reserveras 22 000 euro och för grundförbättring av dräneringen vid C-huset i Gamla Vasa reserveras 110 000 euro. År 2019 reserveras 70 000 euro för byte av HR-, ekonomi-och löneprogram, sammanlagt 200 000 euro fördelat på åren 2017-2019. För YA:s del reserveras 150 000 euro för investeringar i maskiner och inventarier.


15

År 2020 reserveras 100 000 euro för sanering av uthyresfastigheter i Gamla Vasa. För maskiner och inventarier reserveras 150 000 euro för YA:s del och 15 000 euro WT:s del. Under ekonomiplaneperioden 2019-2020 reserveras sålunda sammanlagt 3 550 678 euro (nettoinvestering 2 322 678 euro) för investeringar i fastigheter och 385 000 euro för maskiner och inventarier. Den totala investeringsbudgeten för hela perioden uppgår till 7 475 678 euro (nettoinvestering 3 507 678 euro). Investeringsbudgeten presenteras närmare per ansvarsområde i kapitel 5.

Verksamhetskostnader och avskrivningar Budget 2018

Material, förnödenheter och varor 10 %

Köp av tjänster 17 %

Understöd 0% Hyror 4% Övriga kostnader 2%

Avskrivningar 5%

Personalkostnader 62 %

Verksamhetens intäkter Budget 2018 Kommunala driftsandelar 7%

Hyresintäkter 2%

Övriga försäljningsintäkter 10 % Avgiftsintäkter 1% Understöd och bidrag 9%

Övriga intäkter 0%

Enhetspris och årsverken 71 %


16

4. Resultatbudget jämte verksamhetsmål, ekonomiska nyckeltal, kvantitetsmål och resurser

4.1 Målsättningar för samkommunkoncernen Samkommunstämman fattar beslut om de centrala målen för samkommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt principerna för koncernstyrning. I samband med fastställandet av samkommunens budget ställs även mätbara mål för dotterbolag. I samkommunkoncernen ingår det helägda dotterbolaget EduYA Ab som bildades 1.1.2016. Dotterbolaget rapporterar mellanbokslut och förverkligande av kvantitativa målsättningar minst kvartalsvis till samkommunen. Mål och nyckeltal

Riktvärde

Verksamhetens omfattning Antal kunder Omsättning

>2500 minst 10 % ökning 2017-2018

Ekonomi Avkastning på investerat kapital

minst 5%

Servicekvalitet Kundtillfredsställelse, skala 1-4

>3

Mål som ställs för hela koncernen Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetsutgifter % 110,5 % 103,5 % 105,0 % 106,5 % 106,5 % Årsbidrag/avskrivningar % 169,3 % 45,0 % 60,0 % 90,0 % 90,0 % Soliditet % 66,9 % 69,0 % 69,0 % 68,0 % 69,0 % Relativ skuldsättning % 53,5 % 52,0 % 51,5 % 57,5 % 53,5 %


17

4.2 Samkommunen totalt SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

Driftshushållning 1000€ Samkommunen totalt Resultatbudget Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster Räkenskapsperiodens resultat Förändring i avskrivningsdiff, reserver och fonder Räkenskapsperiodens överskott/-underskott

Bokslut 2016

26 758 -24 173 2 585 13 -269 2 329 -1 304 1 025 128 1 153

Budget 2017 inkl.ändr II

Plan 2019

Plan 2020

23 534 -22 370 1 164 5 -245 924 -1 250

23 733 -22 183 1 550 5 -239 1 316 -1 316

24 149 -22 596 1 553 5 -234 1 324 -1 324

-326 178 -148

0 0 0

0 0 0

Budget Budget 2017 2018 103,9 % 105,2 % 52,0 % 73,9 %

Plan 2019 107,0 % 100,0 %

Plan 2020 106,9 % 100,0 %

24 198 -23 277 921 16 -259 678 -1 303 866 241 -672 -431

Budget 2018

Samkommunen totalt exklusive interna kostnader

EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER

Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % Årsbidrag/avskrivningar, % Resurser Antal studerande totalt Antal teaterbesökare Antal svenskspråkiga invånare Antal bruttoårsverken LOKALER (M²) Egna Hyrda Uthyrda

Bokslut 2016 110,6 % 178,6 % 4 468 39 593 96 319 314

3 700 39 000 96 084 297

3 800 37 000 95 827 285

4 000 34 000 96 000 285

4 200 39 000 96 000 290

56602 2789 8073

59526 5943 3689

59526 5236 3308

59856 2789 3308

59856 2789 3308


18

4.3 Centralförvaltning och servicetjänster Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; direktören Verksamhetsidé Samkommunens centralförvaltning omfattar förvaltnings- och beredningsuppgifter för de gemensamma organen samkommunstämman, samkommunstyrelsen, revisionsnämnden, samarbetskommittén, ledningsgruppen och allmänna arbetsgrupper. Centralförvaltningen leder och övervakar dokumentförvaltningen inom samkommunen samt ansvarar för de handlingar som skall förvaras varaktigt samt ansvarar för den gemensamma informationsverksamheten och personalförvaltningen. Genom den allmänna intressebevakningen kan centralförvaltningen delta i projektverksamhet både som projektägare och samarbetspartner. Servicetjänster sköter gemensamma budgeterings-, ekonomiförvaltnings- och redovisningsuppgifter som centralt ankommer på samkommunen som juridisk person. Servicetjänster ansvarar för ITstödfunktionen och fastighetsförvaltningen. Vision Centralförvaltning och servicetjänster ska sköta samkommunens gemensamma administrationsuppgifter, ekonomifunktion, informationsverksamhet, IT-stödfunktion, personalförvaltning och fastighetsförvaltning så ekonomiskt och effektivt som möjligt. Samkommunens centralförvaltning ska som sekretariat för samkommunens högsta beslutande organ initiera och bereda åtgärder som främjar samkommunens gemensamma mål och ger beslutsfattarna styrinstrument för utvecklande av verksamheten i enlighet med lag och förordning samt de övergripande intentioner som samkommunstämman fattat beslut om. Vision Utbildning och kultur i världsklass! Strategi: Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i. Centralförvaltning och servicetjänster genomför strategin genom att:  Samarbeta med arbets- och näringslivet  Delta i den digitala utvecklingen  Verka lokalt, nationellt och internationellt  Vara professionella och flexibla Våra särdrag: VI ÄR -

lokala och tillgängliga effektiva och företagsamma människonära och inkluderande nationellt unika dokumenterat bra på det vi gör


19

Verksamhetsmål för år 2018 Mätare/uppföljningssätt Vi samarbetar med arbets- och näringslivet Samkommunstyrelsen är i aktiv kontakt Styrelsen bereds möjlighet att delta i aktuella med representanter för arbets- och seminarier och diskussionstillfällen i syfte att föra aktiv näringslivet. dialog med arbets- och näringslivets representanter. Deltar som aktiv part i olika evenemang Deltagande och anordnande av evenemang med som berör samkommunens uppgifter aktuella teman Deltagande i gemensamma projekt

Samkommunen deltar fortsättningsvis i prognostiseringsprojekt som tillför verksamheten reell nytta.

Vi deltar i den digitala utvecklingen Vi ger högklassig serviceproduktion som underlättar verksamheten inom samkommunens kärnområden. Digitalisering av tjänster och material inom organisationen ska förbättra enheternas funktion och göra verksamheten mera tillgänglig.

Arbete med att ta i bruk ett nytt ekonomi- och löneberäkningsprogram från och med 1.1.2019. Utgående från den nyligen uppdaterade IT-strategin för åren 2018-2020 ska undervisning och tjänster virtualiseras. En del tjänster virtualiseras under år 2018.

HR-webben tas i bruk och gör det mera flexibelt för anställda att anhålla om ledigheter och för förmän att fatta motsvarande beslut. Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt Samverkan med centrala samarbets- Användning av samkommunens samarbetsnätverk inom partners samtliga områden samt medverkan i centrala aktörers styrgrupper och arbetsgrupper. Aktiv ägare i Yrkeshögskolan Novia Vi är professionella och flexibla I takt med att samkommunens verksamhet utvecklas anpassas stödfunktionernas produktion. Samkommunen är en professionell och flexibel arbetsgivare.

Uthyrningsgraden av samkommunens fastigheter ökar, även korttidsuthyrningen av utrymmen ökar jämfört med år 2017. Utarbeta en plan för rekrytering av kompetent och behörig personal i syfte att upprätthålla samkommunens attraktionskraft som arbetsgivare.

Utarbeta en plan för likabehandling i samkommunen. Utgående från fastighetskartläggningen Under året upprätta en strategi för samkommunens utarbeta en strategi för hanteringen av fastigheter. samkommunens fastighetsbestånd.


20

Centralförvaltning och servicetjänster

Driftshushållning 1000 €, exkl. finansiella poster och bokslutsdispositioner

Bokslut 2016

Budget 2017 inkl. ändr. 1

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

Resultatbudget Verksamhetens intäkter Kommunala driftsandelar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt

285 872 1157

285 543 828

285 524 809

285 540 825

285 540 825

Verksamhetens kostnader

4914

4960

4773

4673

4693

-3757

-4132

-3964

-3848

-3868

Interna intäkter Interna kostnader Internt netto

5334 12 5322

5105 4 5101

5083 12 5071

5191 12 5179

5234 12 5222

Verksamhetsbidrag 2

1565

969

1107

1331

1354

Avskrivningar enligt plan

954

985

1009

1097

1125

DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT

611

-16

98

234

229

Verksamhetsbidrag 1

EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER Bokslut 2016 EKONOMISKA NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 131,8 % Årsbidrag/avskrivningar, % 164,0 % RESURSER Tillsvidare anställda 40 Tidsbundet anställda 0

Budget 2017 inkl. ändr. 1

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

119,5 % 98,4 %

123,1 % 109,7 %

128,4 % 121,3 %

128,8 % 120,4 %

37 0

37 0

37 0

37 0


21

4.4 Yrkesakademin i Österbotten Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; rektor Vision Utbildning och kultur i världsklass! Strategi: Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i. Yrkesakademin i Österbotten (YA) genomför strategin genom att vara:  en lärande organisation som ständigt förbättrar sin verksamhet.  ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten.  en viktig resurs för kompetenshöjning och en eftertraktad samarbetspartner för regionens närings- och arbetsliv.  En yrkespedagogisk föregångare. Varje studerande når sina mål i fråga om utbildning, examen, arbete eller fortsatta studier. Våra särdrag: VI ÄR -

lokala och tillgängliga effektiva och företagsamma människonära och inkluderande nationellt unika dokumenterat bra på det vi gör

Verksamhetsmål för år 2018

Mätare/uppföljningssätt

Vi samarbetar med arbets- och näringslivet Utveckla vårt kunnande i att tillsammans Arbets- och näringslivet är med i planeringen och med företag och organisationer skapa en förverkligandet av utbildningen. Målet är att en lärprocess i arbetslivet. examensdel per utbildning ordnas på en arbetsplats i form av utbildningsavtal eller läroavtal. Vi är en eftertraktad samarbetspartner Projektet Jobmatching strävar till att matcha rätt person för små- och medelstora företag samt med rätt arbetsplats. Antalet personer som fått jobb via organisationer. projektet följs upp och målet är att minst 50 % av deltagarna erhåller jobb direkt efter arbetsprövningen. Vi skapar och upprätthåller branschvisa partnerskap som utvecklar både våra studerande, vår personal samt arbetslivet. Med partnerskap menar vi ett mera djupgående samarbete som utmynnar i en gemensam verksamhet. Målet är 1 avtal om partnerskap/resultatenhet. YA är en aktiv och drivande part i regionalt och pedagogiskt utvecklingsarbete.


22

Målet är sex nya projekt där YA är den koordinerande parten. Vi skapar möjligheter för arbets- och näringslivet att rekrytera våra utexaminerade. Målet är att ordna ett rekryteringstillfälle per resultatenhet. Tillställningarna kan vara gemensamma. Främja studerandes sysselsättning

Vi utvecklar studerandes yttre företagsamhet genom att öka antalet UF-företag (ungt företagande). Målet är 6 nyetablerade UF-företag. Varje studerande ska ha en plan för att främja sysselsättningen och/eller karriären efter studierna. Studerandes sysselsättning följs upp via personlig kontakt och rådgivning ges vid behov. Målet är att alla dimitterade studerande har en uppgjord sysselsättningsplan. Ett informationstillfälle/studerande hålls angående sysselsättningsfrågor.

Utveckla engagemang hos personalen för Andelen yrkesprov i arbetslivet höjs. Målet är att 80 % handledning av studerande, arbete med av yrkesproven utförs i arbetslivet. studerandes personliga kompetenser – yrkesprov i arbetslivet

Ett ytterligare intensifierat samarbete Antalet ingångna läroavtal ökar jämfört med år 2017. med näringslivet Vi deltar i den digitala utvecklingen Satsa på personalens kunnande om Minst ett fortbildningstillfälle per bransch/lärarlag i handledning och kompetensbaserad handledning med digitala verktyg ordnas. Uppföljning lärande – i digital lärmiljö enligt fortbildningsplan. Utveckla digitalt digitala lärmiljöer

studiematerial

och Examensdelar som erbjuder digitalt innehåll skapas. Målet är 1 examensdel inom de yrkesinriktade studierna i varje grundexamen samt 2 delområden inom de gemensamma examensdelarna via digitala verktyg.

Satsning på personalens IKT-kunnande

Ett fortbildningstillfälle inom O365 ordnas per bransch/lärarlag. Uppföljning enligt fortbildningsplan.


23

Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt Det svenskspråkiga kunskapscentret YA

Vi profilerar oss som ett svenskspråkigt kunskapscentrum. YA är lättillgängligt för alla kundgrupper oberoende av tid och rum. Målet är att öka antalet besök på hemsidan med 15 % jämfört med 2016. Enheterna fungerar som samlingspunkter för externa kunder och samarbetsparter. Målet är att öka antalet externa bokningar med 30 % jämfört med 2017.

YA! Syns, hörs och används

Bäst marknadsföring gör nöjda studerande. Målet är att förbättra NPS-värdet för avgående studerande med 15 % jämfört med 2017. Kvalitativa kundarbeten höjer YA:s image. Målet är att öka inkomsterna från försäljningen av studerandearbeten med 5 % jämfört med 2017.

Skapa mervärde i att utbilda sig på Vi riktar oss även till studerande med annat modersmål svenska än svenska. Med kunskaper i svenska öppnar sig en större nordisk arbetsmarknad. Målet är att öka antalet studerande med annat modersmål än svenska i examensledande utbildningar med 10 % jämfört med 2017. Skapar vår framtid – samarbetspart i YA ska vara en samarbetspart i utbildningsexport. Målet utbildningsexport är att tillsammans med EduYA Ab ordna minst en utbildning under 2018.

Verksamhetsmål: Varje resultatenhet genomför en omvärldsanalys under 2018. Vi söker strategiska kompanjoner genom Kompanjonskap nätverksanalys för att förverkliga strategin. Vi skapar Kommunsamarbete kompanjonskap som hjälper båda parterna att nå sina (inkl. aktivt deltagande i forum för det mål. Vi deltar aktivt i forum för det regionala regionala utvecklingsarbetet) utvecklingsarbetet. Målet är 20 ingångna samarbetsavtal. Vi är professionella och flexibla Omvärldsanalys

Avlagda examina tillämpning

enligt

personlig För varje studerande uppgörs en egen väg till examen. Målet är att inom grundexamen avläggs minst 450 examen och inom tilläggsutbildning avläggs minst 120 examen 2018. Varje studerande får tillräcklig personlig handledning. Målet är minst tre handledningstillfällen per studerande/år.


24

Kompetensutveckling handledare

av

ansvariga Handledningsrollens betydelse inom yrkesutbildningen ökar i och med den nya lagstiftningen. För att stöda detta hålls för de ansvariga handledarna minst fyra gemensamma diskussions- och fortbildningstillfällen per år.

Skapa vår framtid – focus på arbetslivets Genom de branschvisa kunskapsmöten som hålls med kompetensbehov arbetsoch näringslivet fångas arbetslivets kompetensbehov upp. Målet är 2 kunskapsmöten per år/bransch. I samband med utbildnings- eller läroavtal görs minst en gång/år en förfrågan till arbetslivet om befintliga och kommande kompetensbehov. Satsning på personalens kunnande om Den nya lagen om yrkesutbildningen ställer nya krav på nya arbetssätt för yrkesutbildningen – lärarrollen. Målet är att hålla en yrkespedagogisk yrkespedagogisk fortbildning fortbildningsdag/år. Uppföljning enligt fortbildningsplan. Aktivt lärande och lärmiljöer

Ansvarig handledare för regelbundna måldiskussioner med studerande för att stärka den inre företagsamheten. Dokumenteras i personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Vi stöder lärandet och utvecklar olika lärmiljöer så studerandens kompetenser stärks. Målet är studerande efter examen är efterfrågade arbetsmarknaden, de har yrkesstolthet och framgångsrika i sitt arbete. Följs upp studerandeenkät.

att att på är via


25

Yrkesakademin i Österbotten Bokslut Driftshushållning 1000 €

2016

Budget 2017 inkl. ändr. II

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

Resultatbudget Verksamhetens intäkter Statsandelar, enhetsprisfinansiering Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt

17 317 4 732 22 049

15 057 4 607 19 664

15 488 3 633 19 121

15 500 3 715 19 215

15 800 3 765 19 565

Verksamhetens kostnader

16 016

14 861

14 191

14 106

14 468

6 033

4 803

4 930

5 109

5 097

16 5 118 -5 102

4 4 870 -4 866

12 4 862 -4 850

12 4 911 -4 899

12 4 919 -4 907

Verksamhetsbidrag 2

931

-63

80

210

190

Avskrivningar enligt plan

327

303

230

210

190

DRIFTSBUDGETENS ÖVER/UNDERSKOTT

604

-366

-150

0

0

Verksamhetsbidrag 1 Interna intäkter Interna kostnader Internt netto

EKONOMISKA NYCKELTAL OCH RESURSER Bokslut 2016 EKONOMISKA NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % Årsbidrag/avskrivningar, % KVANTITETSMÅL Antal studerande Antal studerandeårsverken Studerandeår RESURSER Personalantal: Tillsvidare anställda Tidsbundet anställda LOKALER (M2): Egna Hyrda LOKALER SAMMANLAGT

Budget 2017 inkl. ändr. 1

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

104,3 % 284,7 %

99,7 % -20,8 %

100,4 % 34,8 %

101,0 % 100,0 %

100,9 % 100,0 %

4 468 1 767

3 700 1 764

3 800

4 000

4 200

1 510

1 530

1 550

190 35

175 33

180 20

178 20

178 20

45 663 2 629 48 292

48 587 5 783 54 370

48 587 5 076 53 663

48 587 2 629 51 216

48 587 2 629 51 216


26

4.5 Wasa Teater - Österbottens regionteater Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; teaterchefen Vision Utbildning och kultur i världsklass! Strategi: Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i. Wasa Teater-Österbottens regionteater (WT) genomför strategin genom att:  Samarbeta med arbets- och näringslivet  Delta i den digitala utvecklingen  Verka lokalt, nationellt och internationellt  Vara professionella och flexibla Våra särdrag: VI ÄR -

lokala och tillgängliga effektiva och företagsamma människonära och inkluderande nationellt unika dokumenterat bra på det vi gör

Verksamhetsmål för år 2018

Mätare/uppföljningssätt

Vi samarbetar med arbets- och näringslivet Wasa Teater utvecklar och upprätthåller Wasa Teaters marknadsavdelning arbetar år 2018 med långsiktiga samarbetskoncept med det att upprätthålla och aktivt utveckla samarbetsformer lokala näringslivet. och gemensam marknadsföring med det lokala näringslivet. Målsättningen är minst 5 konkreta samarbeten. Wasa Teater samarbetar med Stiftelsen Wasa Teater i en gräsrotsinsamlingskampanj till stöd för renoveringen av Wasa Teater inför 100-årsjubileet 2019.

Stiftelsen Wasa Teaters insamlingskampanj till stöd för Wasa Teaters renovering genomförs med hjälp av annonskampanjer i tryckta och digitala medier, olika evenemang och en webbsida, där man får information om renoveringen och direkt kan betala in bidrag till kampanjen. Sex kända profiler är ambassadörer för och beskyddare av kampanjen.

Wasa Teater utvecklar samarbete med Målsättningen är att antalet bokningar som görs direkt lokala hotell och researrangörer. via samarbetshotell ökar med 5 % under år 2018 jämfört med 2017. Marknadsavdelningen jobbar med lokala, nationella och utländska researrangörer för att locka nya grupper till teatern. Under 2018 är målsättningen att minst 5 grupper skall bokas via resebyråer. Wasa Teaters publikarbete erbjuder Målsättningen är att sälja 10 kurser/workshops till fortbildningskoncept till arbetsplatser. arbetsplatser inom ramen för publikarbetet år 2018.


27

Vi deltar i den digitala utvecklingen Wasa Teater ger publiken möjlighet att ta Wasa Teater planerar att streama 3 evenemang under del av verksamheten och evenemang år 2018 som publiken kan ta del av på nätet. digitalt. Wasa Teater utvecklar intra-funktionen.

Intra-funktionen förbättras med en applikation som ger push-meddelanden.

Renoveringen av Wasa Teater startar i maj 2018. Allmänheten kan ta del av vad som händer i teaterhuset under renoveringen.

Minst två gånger i månaden publiceras nytt innehåll om renoveringen på Wasa Teaters hemsida. Nyheternas utformning kan variera. Syftet är att informera allmänhet och leda trafik till sidan wt100.fi

Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt Wasa Teater är en regionteater med Wasa Teater ger 5 premiärer år 2018 och har ca 8 stark lokal förankring. Teaterns vision är produktioner på repertoaren. Totalt har teatern ca 240 att producera ”Lokala upplevelser i föreställningar och turnerar med ca 100 föreställningar. världsklass.” Wasa Teater är närvarande i regionen Marknadsavdelningen kommer under år 2018 att göra genom turnéföreställningar, olika mindre och större PR-evenemang minst två gånger per evenemang och publikarbete. ägarkommun. Publikarbetet riktar sig till lågstadier, högstadier och andra stadiets utbildningar i hela regionen. Dessutom erbjuds publikarbete till arbetsplatser och grupper som besöker teatern. Wasa Teater turnerar också utanför sitt Teatern har som målsättning att genomföra 40 verksamhetsområde. turnéföreställningar utanför det egna verksamhetsområdet år 2018. Wasa Teater samarbetar med teatrar i Wasa Teater tar emot 2-3 gästspel under år 2018. Finland och Sverige runt gästspel och Teaterns marknadsavdelning gör 4 besök annan gemensam verksamhet. Teatern Umeåregionen under år 2018. jobbar medvetet med marknadsföring och försäljning i Umeåregionen.

i

Vi är professionella och flexibla För att uppnå visionen ”Lokala upplevelser i världsklass” vinnlägger Wasa Teater sig om att engagera en kompetent och yrkeskunnig personal på alla nivåer i verksamheten.

Wasa Teater har en stor andel rörlig konstnärlig personal. Största delen av den planerande konstnärliga personalen är gäster. Genom att anställa konstnärlig personal med de rätta kvalifikationerna i varje enskild produktion upprätthåller teatern en hög professionalitet i verksamheten. I rekrytering av övrig personal fäster teatern stor vikt vid utbildning, arbetserfarenhet och lämplighet.

Wasa Teater öppnar ett renoverat Teaterns ledningsgrupp besöker 4 teatrar för att teaterhus hösten 2019. Efter bekanta sig med deras organisation, planering och renoveringen kommer teatern bland


28

annat att spela flera föreställningar parallellt på stora scenen, mer musikteater och ta in flera gästspel. Den förändrade verksamheten kräver delvis nya arbetssätt, en uppdatering av yrkeskunskaperna och justerade arbetsbilder.

upplägg av verksamheten. Personal i nyckelposition inom produktionsplanering, försäljning och marknadsföring gör studiebesök till och deltar i jobbskuggning på olika teatrar.

Wasa Teaters föreställningar ska utstråla Genom en genomtänkt personalrekrytering, genom att professionalitet och kvalitet. följa med recensioner, publikrespons i olika kanaler, genom dialog med olika målgrupper och genom interna utvärderingar av varje produktion säkrar teatern kvaliteten i föreställningsverksamheten. Wasa Teater beaktar behovet av att snabbt justera verksamheten utgående från efterfrågan och förändringar i publikbeteende.

Teaterledningen uppdaterar sig varje vecka med nuläget i produktionerna, bokningsoch försäljningsrapporter samt respons från publiken för att vid behov vidta förändringar. Teaterledningen upprätthåller en beredskap att ändra i planeringen. Teatern förhåller sig öppet till och beaktar önskemål som kommer från kunder och samarbetsparter.


29

Wasa Teater-Österbottens regionteater Bokslut Driftshushållning 1000 €

2016

Budget Budget 2017 inkl. ändr. 1 2018

Plan

Plan

2019

2020

Resultatbudget Verksamhetens intäkter Statsandelar, enhetsprisfinansiering Kommunala driftsandelar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt

1 159 1 096 730 2 985

1 119 1 096 832 3 047

1 126 1 096 720 2 942

1 130 1 146 758 3 034

1 130 1 146 824 3 100

Verksamhetens kostnader

2 691

2 809

2 752

2 754

2 785

294

238

190

280

315

4 210 -206

1 224 -223

0 213 -213

0 271 -271

0 306 -306

Verksamhetsbidrag 2

88

15

-23

9

9

Avskrivningar enligt plan

23

15

12

9

9

DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT

65

0

-35

0

0

Verksamhetsbidrag 1 Interna intäkter Interna kostnader Internt netto

EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER Bokslut 2016 EKONOMISKA NYCKELTAL Totalkostnader per besökare € Totalkostnad per föreställning € Övriga intäkter i % av totalintäkter Kommunernas betalningsandel % Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % Årsbidrag/avskrivningar, %

74 10 672 24 % 37 % 103,0 % 382,6 %

Budget Budget 2017 inkl. ändr. 1 2018 78 80 12 192 12 404 27 % 24 % 36 % 37 % 100,5 % 99,2 % 100,0 % -191,7 %

Plan

Plan

2019

2020

89 16 400 25 % 38 % 100,3 % 100,0 %

79 11 923 27 % 37 % 100,3 % 100,0 %

KVANTITETSMÅL Antal teaterbesökare Antal premiärer Antal föreställningar totalt Antal turnéföreställningar

39 593 7 274 72

39 000 6 250 65

37 000 5 240 100

34 000 5 185 65

39 000 6 260 65

RESURSER Fastställt antal årsverken

44

44

44

44

44

33 24

33 32

35 25

34 28

35 30

5139 88 5227

5 139 88 5227

5 139 88 5227

5 469 88 5557

5 469 88 5557

Personalantal: Tillsvidare anställda Tidsbundet anställda LOKALER (M2) Egna Hyrda LOKALER SAMMANLAGT


30

4.6 KulturÖsterbotten Redovisningsskyldig tjänsteinnehavare; kulturchefen Vision Utbildning och kultur i världsklass! Strategi: Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i. KulturÖsterbotten (KÖ) genomför strategin genom att:  Ge kulturen i svenska Österbotten synlighet och möjligheter  Verka för en tydlig svenskösterbottnisk kulturidentitet  Arrangera och stöda kreativa aktiviteter i samverkan mellan aktörer på alla nivåer  samarbeta med arbets- och näringslivet vad gäller kultur och kreativa branscher  delta i den digitala utvecklingen  verka inom kultursektorn lokalt nationellt och internationellt  i all sin verksamhet vara professionella och flexibla Kulturprogram Österbotten 2018 ger riktlinjerna för KulturÖsterbottens verksamhet år 2018 med följande åtgärdshelheter:  Kulturen som en källa till välbefinnande i vardagen  Fostran och utbildning inom konst och kultur  Värn om kulturarv  Mångsidigt samarbete inom kulturens område  Utkomst genom kultur  Marknadsföring och information inom kulturen Våra särdrag: VI ÄR - lokala och tillgängliga - effektiva och företagsamma - människonära och inkluderande - nationellt unika - dokumenterat bra på det vi gör

Verksamhetsmål för år 2018

Mätare/uppföljningssätt

Vi samarbetar med arbets- och näringslivet KulturÖsterbotten ser kulturen som en betydelsefull del av den regionala utvecklingen, med betydelse för näringslivets verksamhetsförutsättningar. KulturÖsterbotten stöder genomförandet av konst- och kulturupplevelser åt regionens alla invånare och bidrar därigenom till att öka regionens livskraft och dragningskraft.

Kulturprogram för Österbotten 2018 implementeras och utgör ett komplement till övriga utvecklingsstrategier för regionen.

KulturÖsterbottens samarbete med övriga kulturaktörer på alla nivåer stärks genom gemensamma diskussioner, evenemang och projekt. Kultursektionen understöder utvecklingsprojekt av regional betydelse genom projektbidrag. 55 000 euro utdelas år 2018.


31

KulturÖsterbotten ökar synligheten för de kulturevenemang som arrangeras inom samkommunens område genom evenemangskalendern Det händer i Österbotten, som upprätthålls i samarbete med Österbottens förbund. Kalendern utgör en viktig kanal för att marknadsföra kultur som en del av regionens livskraft.

Evenemangskalendern utvecklas och marknadsförs ytterligare, med målsättningen att samtliga evenemangsarrangörer i samkommunens verksamhetsområde ska använda evenemangskalendern som ett marknadsföringsmedel. Målsättningen för besöksstatistiken år 2018 är ett besökarantal på 130 000.

KulturÖsterbotten stöder kulturarbetares och konstnärers möjligheter till anställning och inkomst genom projektverksamhet.

Under år 2018 är minst två kulturexperter anställda på heltid vid KulturÖsterbotten inom Leaderprojekt. Ytterligare ett tiotal kulturarbetare och konstnärer engageras med extern finansiering för kortare uppdrag inom KulturÖsterbottens verksamhet. KulturÖsterbotten medverkar i projekt- och evenemangsplanering för att fler kulturarbetare ska kunna ges inkomstmöjligheter.

KulturÖsterbotten medverkar till ökat KulturÖsterbotten medverkar aktivt i nationellt välbefinnande och hälsa i regionen. Horizonprojekt om kultur och hälsa, om det inleds under år 2018. Samarbetet inom TaiKusydän-nätverket utvecklas också på svenskt håll i Österbotten. Vi deltar i den digitala utvecklingen KulturÖsterbotten medverkar i ett I samarbete med Luckan r.f. och Sydkustens förbund projekt för att utveckla den digitala drivs projekt Digikult, med målsättning att utarbeta en informationen om kultur i Svenskfinland. långsiktig service för digital information om kultur i hela Svenskfinland. KulturÖsterbotten utvecklar den egna Webbsidor och sociala medier vidareutvecklas för ökad verksamheten och marknadsföringen synlighet för såväl Luckorna som KulturÖsterbotten som genom ny teknologi. helhet. Databasen Brösttoner över svenskösterbottniska författare i historisk tid och nutid utvecklas vidare. De tekniska lösningarna för evenemangskalendern uppdateras enligt behov och den digitala marknadsföringen utvecklas. Digitalisering av ansökningsprocessen för såväl sektionens projektbidrag, och eventuellt också ansökan till konstresidenset, utreds och förverkligas till tillämplig del. Inom projektverksamheten utvecklar Projektet Medeltid i samtid utvecklar digitala lösningar KulturÖsterbotten digitala lösningar för för kunskapsöverföring gällande historia såväl för allmänheten som för skolelever. kunskapsöverföring och information. Projektet Kulör utvecklar digitala lösningar för att öka medvetenheten om det immateriella kulturarvet i Österbotten.


32

Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt Konstnärsresidenset Ateljé Stundars Fem gästkonstnärer från Australien, Vietnam, Schweiz, utgör en kulturell mötesplats där Frankrike och Portugal inbjuds till Ateljé Stundars och internationellt meriterade konstnärer engageras i konstnärliga aktiviteter i regionen. interagerar med lokalbefolkningen. Samarbetet mellan Ateljé Stundars och bildartesanutbildningen vid YA utvecklas vidare. KulturÖsterbotten uppmärksammar den Litteraturprojektet Brösttoner fortsätter och fokuserar finlandssvenska och svensköster- under året bland annat på de ungas läsande och bottniska litteraturen genom olika skrivande. Ett litteraturevenemang i samarbete med Västerbotten förverkligas. Berättarverksamhet utgör en projekt och särskilda aktiviteter. del av projektet. KulturÖsterbotten uppmärksammar Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten utvecklar regionerna Karleby och Sydösterbotten sin verksamhet och syftar till att ytterligare stärka som orter där svenskspråkigas identitet samarbetet med övriga aktörer i regionen. Målsättningen är att besökarantalet vid Luckorna är och serviceutbud behöver stärkas. totalt 12 000 personer. Samarbetet med de övriga Luckorna i Svenskfinland förstärks. KulturÖsterbotten deltar aktivt i det Mittnordiska kulturarbetsgruppens arbete fortsätter nordiska kultursamarbetet inom ramen och utvecklas ytterligare. för Mittnordenkommittén och samarbete över Kvarken. Samarbetet mellan kulturaktörer i Österbotten och Västerbotten stärks genom gemensamma möten, utbildningar och projektinitiativ. KulturÖsterbotten värdesätter medlems- Samarbetet med medlemskommunernas tjänsteinnehavare upprätthålls kommunernas kulturansvariga som våra kulturansvariga fortsättningsvis genom minst två samlingar som närmaste samarbetsparter. arrangeras i samarbete med Österbottens förbund. Övriga samordnade aktiviteter arrangeras flexibelt enligt behov under året. Vi är professionella och flexibla KulturÖsterbotten samarbetar aktivt Under år 2018 pågår minst två EU-finansierade projekt med fonder och stiftelser för att initiera vid KulturÖsterbotten och nya projekt är under och stöda svenskösterbottniska planering. utvecklingsprojekt. KulturÖsterbotten är själv initiativtagare till nya projekt med olika typer av extern finansiering och också en lyhörd och pålitlig samarbetspart gällande andras projektidéer. KulturÖsterbotten har en enkel och KulturÖsterbotten har en liten grupp anställda vars effektiv organisation med olika kompetens tillvaratas i ett nära samarbete. Personalen verkar professionellt och flexibelt också i utvecklingspotential. samarbete med andra aktörer på olika nivåer och kan på så vis skapa mervärde. Under år 2018 befästs samarbete med etablerade samarbetsparter och nya samarbetskoncept utvecklas.


33

KulturÖsterbotten Bokslut Driftshushållning 1000 €

2016

Budget 2017 inkl. ändr. 1

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

Resultatbudget Verksamhetens intäkter Kommunala driftsandelar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter totalt

299 268 567

299 360 659

299 363 662

299 360 659

299 360 659

Verksamhetens kostnader

552

647

654

650

650

15

12

8

9

9

0 14 -14

0 12 -12

4 12 -8

4 13 -9

4 13 -9

Verksamhetsbidrag 2

1

0

0

0

0

Avskrivningar enligt plan

0

DRIFTSBUDGETENS ÖVERSKOTT

1

0

0

0

0

Verksamhetsbidrag 1 Interna intäkter Interna kostnader Internt netto

EKONOMISKA NYCKELTAL, KVANTITETSMÅL OCH RESURSER Bokslut Budget Budget Plan Plan 2017 inkl. 2016 ändr. 1 2018 2019 2020 EKONOMISKA NYCKELTAL Totalkostnad per sv.spr. inv.€ 5,88 6,86 6,95 6,91 6,91 Komm.andel per sv.spr. inv. € 3,10 3,11 3,12 3,11 3,11 Kommunernas betalningsandel % 52,73 % 45,37 % 45,17 % 45,37 % 45,37 % Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 100,18 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % RESURSER Antal svenskspråkiga invånare Personalantal: Tillsvidare anställda Tidsbundet anställda LOKALER (M2): Hyrda

96 319

96 084

95 827

96 000

96 000

4 4

4 2

4 2

4 2

4 2

72

72

72

72

72


34

5. Investeringsdel Investeringsbudget för 2018 och ekonomiplan för 2019-2020 Budget totalinvestering/ fleråriga Bokslut projekt 2016

Centralförvaltning och servicetjänster Renovering av internat 5,6, Gamla Vasa Ladugård för dikor inkl balrivare , Gamla Vasa Fasadrenovering C-huset, Gamla Vasa Markarbeten, Kungsgården, Gamla Vasa Fjärrvärme, tilläggsanslutning, Gamla Vasa Renovering och tillbyggnad av teaterfastigheten Renovering av internat 2, Gamla Vasa Grundförbättrning av dränering, C-huset, Gamla Vasa Fönsterbyte vid verkstäder, Närpes Markarbeten invid radhus 1, Gamla Vasa Markarbeten invid internat A, Närpes Sanering av uthyresfastigheter Gamla Vasa Byggnader totalt Inkomster/Intäkter: Finansieringsandelar för investeringsutgifter Byggnader totalt, netto Byte av HR, löne- och ekonomiprogram Övriga utgifter med lång verkningstid totalt

600 000 500 000 30 000 6 408 000 740 000

Budget 2017 inkl. ändr II förslag 402 941 23 607 292 683 199 549 100 890 13 706 16 294 49 300 114 322 350 000 40 000

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

2 740 000 3 203 678 700 000 110 000 90 000 25 000 22 000

973 842

629 450

3 440 000 3 450 678

100 000 100 000

185 974 787 868

392 726 236 724

2 740 000 1 228 000 700 000 2 222 678

100 000

200 000

30 000 30 000

100 000 100 000

70 000 70 000

0

107 906

0

0

150 000

150 000

71 638 36 268

0

0

150 000

150 000

14 812

0

0

0

15 000

14 812

0

0

0

15 000

0 973 842 122 718 1 096 560

30 000 629 450 0 659 450

100 000 70 000 3 440 000 3 450 678 0 150 000 3 540 000 3 670 678

0 100 000 165 000 265 000

185 974 71 638 257 612 838 948

392 726 0 392 726 266 724

2 740 000 1 228 000 0 0 2 740 000 1 228 000 800 000 2 442 678

0 0 0 265 000

Yrkesakademin i Österbotten Maskiner och inventarier Inkomster/Intäkter: Försäljning av bestående aktiva Investeringar totalt, netto

Wasa Teater Maskiner och inventarier Inkomster/Intäkter: Försäljning av bestående aktiva Investeringar totalt, netto

Samkommunen totalt Utgifter/kostnader: Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader totalt Maskiner och inventarier totalt Investeringar totalt Inkomster/Intäkter: Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljning av bestående aktiva Totala inkomster för investeringar Total nettoinvestering


35

6. Resultaträkning Bokslut 2016 RESULTATRÄKNING (exkl. interna poster) Verksamhetens intäkter Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga inkomster Intäkter totalt Förändring av produktlager Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av externa tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Kostnader totalt

Budget 2017 inkl. ändr II

Budget 2018

% förändring 2017-2018

22 439 496 19 920 741 19 564 744 342 927 285 828 227 152 3 091 469 3 724 169 3 181 150 1 033 469 618 060 560 420 26 907 361 24 548 798 23 533 466 -148 863

-350 000

-1,8 % -20,5 % -14,6 % -9,3 % -4,1 %

0

16 138 835 15 418 310 14 675 278 3 736 715 4 025 827 3 985 275 2 625 005 2 369 730 2 351 258 167 343 154 000 59 000 1 504 946 1 310 083 1 298 226 24 172 844 23 277 950 22 369 037

-4,8 % -1,0 % -0,8 % -61,7 % -0,9 % -3,9 %

Verksamhetsbidrag

2 585 654

920 848

1 164 429

26,5 %

Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader ÅRSBIDRAG

17 12 634 268 592 250 2 329 463

0 16 000 259 000

5 000 245 000

-5,4 %

677 848

924 429

36,4 %

Avskrivning enligt plan

1 304 519

1 302 853

1 250 637

-4,0 %

-235,4 %

Extraordinära poster Extraordinära intäkter RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Förändring i avskrivningsdifferens Förändring i reserver Förändring i fonder RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % Årsbidrag/Avskrivningar, %

866 000 1 024 944

240 995

-326 208

28 364 0 100 000

28 364 0 -700 000

28 364 0 150 000

1 153 308

-430 641

-147 844

2016

2017

2018

110,6 % 178,6 %

103,9 % 52,0 %

105,2 % 73,9 %


36

7. Finansieringsanalys

Budget 2017 inkl. ändr. II förslag 677 848 2 329 463 866 000 306 000 Bokslut 2016

Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljn.inkomster av tillg. bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Plan 2019

Plan 2020

924 429

1 316 000

1 324 000

Budget 2018

-1 096 559 185 974 71 637

-659 450 392 726

-3 540 000 2 740 000

-3 670 678 1 228 000

-265 000

1 796 515

1 277 124

124 429

-1 126 678

1 059 000

-576 291 -100 000 -676 291

-576 000 -800 000 -1 376 000

-576 000 0 -576 000

-576 000 2 000 000 1 424 000

-576 000 -100 000 -676 000

44 721 161 797

250 000

Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i eget kapital Förändring i lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Finansieringens kassaflöde Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändringa av räntefria kortoch långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde

-797 393 175 601 -1 091 565

870 000 -256 000

-837 000 -1 413 000

-33 000 1 391 000

-676 000

Förändring av likvida medel

704 950

1 021 124

-1 288 571

264 322

383 000

Likvida medel 31.12 Likvida medel 1.1 Förändring av likvida medel

1 135 893 430 943 704 950

2 157 017 1 135 893 1 021 124

868 446 2 157 017 -1 288 571

1 132 768 868 446 264 322

1 515 768 1 132 768 383 000

255,8 % 3,07

254,1 % 1,12

115,6 % 1,42

53,9 % 1,91

499,6 % 1,92

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % Låneskötselbidrag


37

8. Balansbudget Balansbudget

2016

2017

2018

2019

2020

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

1 000 €

1 000 €

1 000 € 1 000 € 1 000 €

Aktiva Bestående aktiva Förvaltade medel Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Finansiella värdepapper Kassa och banktillgodohavanden Aktiva totalt

42 233 138 3 895 548 2 211 4 1 132 46 266

42 745 158 3 498 308 1 550 4 1 636 46 401

40 570 166 2 926 198 1 856 4 868 43 662

41 696 166 3 189 198 1 854 4 1 133 45 051

40 637 166 3 576 198 1 858 4 1 516 44 379

Passiva Eget kapital Grundkapital Övrigt eget kapital Avskrivningsdifferens och reserver Avsättningar Förvaltat kapital Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Kortfristigt främmande kapital Passiva totalt

30 392 11 576 18 816 759 364 249 14 502 8 312 6 190 46 266

31 415 11 576 19 839 730 0 239 14 017 7 736 6 281 46 401

30 363 11 576 18 787 702 0 278 12 319 7 160 5 159 43 662

30 363 11 576 18 787 674 0 278 13 736 6 583 7 153 45 051

30 363 11 576 18 787 645 0 278 13 093 6 007 7 086 44 379

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % Relativ skuldsättningsgrad, % Ackumulerat över-/underskott, 1000€ Lånestock 31.12, 1000€

2016 67,3 % 53,9 % 6 206 10 288

2017 70,6 % 53,6 % 5 775 8 912

2018 71,2 % 52,2 % 5 627 8 336

2019 68,9 % 57,9 % 5 627 9 760

2020 69,9 % 54,2 % 5 627 9 084


38

9. Bilagor Kommunernas betalningsandelar 2018 för KulturÖsterbotten och allmän intressebevakning KulturÖsterbotten

Kommun

Allmän intressebevakning Kommunens Svenskspråkig Kommunens % andel KÖ och befolkning % andel enligt Betalnings- enligt Betalnings- Allmän 1.1.2017 grundavtalet andel 2018 grundavtalet andel 2018 tillsammans

KÖ, Allmän intr. bevakn 2017 Förändring

Jakobstad Karleby Korsholm Kaskö Korsnäs Kristinestad Kronoby Larsmo Malax Nykarleby Närpes Pedersöre Vasa Vörå

10867 6039 13328 378 1874 3707 5228 4765 4701 6529 7682 9888 15416 5425

11,34 6,30 13,91 0,39 1,96 3,87 5,46 4,97 4,91 6,81 8,02 10,32 16,09 5,66

33 930 18 856 41 614 1 180 5 851 11 574 16 323 14 878 14 678 20 385 23 985 30 873 48 133 16 938

11,34 6,30 13,91 0,39 1,96 3,87 5,46 4,97 4,91 6,81 8,02 10,32 16,09 5,66

32 286 17 942 39 597 1 123 5 568 11 013 15 532 14 157 13 967 19 398 22 823 29 377 45 801 16 118

66 216 36 797 81 211 2 303 11 419 22 588 31 856 29 034 28 644 39 783 46 809 60 250 93 934 33 056

66 045 37 027 80 787 2 273 11 583 22 856 32 214 28 841 28 641 39 853 47 078 60 357 92 923 33 423

171 -230 424 30 -164 -268 -358 193 3 -70 -269 -107 1 011 -367

Summa

95 827

100

299 200

100

284 700

583 900

583 900

0

Kommunernas betalningsandelar 2018 för Wasa Teaters driftskostnader

Kommun

Svenskspråkig befolkning 1.1.2017

Wasa teater BetalningsKommunens andel % andel enligt år 2018 grundavtalet

Betalningsandel år 2017 Förändring

Vasa Korsholm Övriga kommuner Summa

15416 13328 67083 95827

75,00 10,00 15,00 100,00

822 000 109 600 164 400 1 096 000

822 000 109 600 164 400 1 096 000

Jakobstad Karleby Kaskö Korsnäs Kristinestad Kronoby Larsmo Malax Nykarleby Närpes Pedersöre Vörå Summa

10867 6039 378 1874 3707 5228 4765 4701 6529 7682 9888 5425 67083

16,20 9,00 0,56 2,79 5,53 7,79 7,10 7,01 9,73 11,45 14,74 8,09 100,00

26 632 14 800 926 4 593 9 085 12 812 11 678 11 521 16 001 18 826 24 232 13 295 164 400

26 470 14 840 911 4 642 9 160 12 911 11 559 11 479 15 973 18 869 24 190 13 396 164 400

-

-

-

162 40 15 49 75 99 119 42 28 43 42 101


39

Kommunernas betalningsandelar totalt år 2018

Kommun Kultur Österbotten Jakobstad Karleby Kaskö Korsholm Korsnäs Kristinestad Kronoby Larsmo Malax Nykarleby Närpes Pedersöre Vasa Vörå Summa

33 930 18 856 1 180 41 614 5 851 11 574 16 323 14 878 14 678 20 385 23 985 30 873 48 133 16 938 299 200 €

Allmän intressebevakning 32 286 17 942 1 123 39 597 5 568 11 013 15 532 14 157 13 967 19 398 22 823 29 377 45 801 16 118 284 700 €

Wasa Teater 26 632 14 800 926 109 600 4 593 9 085 12 812 11 678 11 521 16 001 18 826 24 232 822 000 13 295 1 096 000 €

Totalt 2018

Totalt 2017 92 847 51 597 3 230 190 811 16 011 31 672 44 668 40 712 40 165 55 784 65 635 84 483 915 934 46 351 1 679 900 €

Förändring 92 515 51 867 3 184 190 387 16 225 32 016 45 125 40 401 40 120 55 825 65 947 84 547 914 923 46 819 1 679 900 €

332 -270 46 424 -214 -344 -457 311 45 -41 -312 -64 1 011 -468 0

Förändring % 0,4 -0,5 1,4 0,2 -1,3 -1,1 -1,0 0,8 0,1 -0,1 -0,5 -0,1 0,1 -1,0 0,0

Budget 2018  

Budget, Ekonomiplan 2019 - 2020

Budget 2018  

Budget, Ekonomiplan 2019 - 2020

Advertisement