Page 23

Tema: Familjepolitik Kamp för barnomsorg. En stor del av förespråkarna för daghem – barnehage – använde sig av utomparla­ mentariska metoder, protestaktioner, kampanjer och demonstrationer för att trycka på beslutsfattarna. Foto: Scanpix

Finland och Norge har infört omfattande rättigheter för föräldraledighet och barnomsorg, vilket möjliggör en familjemodell som bygger på ”delat försörjarskap” och ”delad omsorg”. Föräldraledighetssystemet garanterar att barnen får hemvård under sitt första levnadsår och att föräldrarna kompenseras för lönebortfall. Båda länder har infört ökade rättigheter för fäder, inklusive öronmärkning av en del av ledigheten. Mäns användning av föräldraledigheten har ökat – snabbare i Norge än i Finland – men det är fortsättningsvis kvinnorna som tar den absolut största delen av ledigheten i båda länderna. I Finland är barnet 10-11 månader då föräldraledighetsperioden upphör. I Norge är föräldraledighetens längd 46 eller 56 vec­ kor, beroende på lönekompensation. Efter föräldra­ledighetsperioden har både Finland och i Norge infört ett system med ekonomiskt stöd för familjer som inte använder sig av offentligt subsidierad dagvård. Mödrarnas andel av dem som utnyttjar stödet är långt över 90 procent. I Finland är hemvårdsstödet (infördes 1984) populärt. Det har blivit något av en social norm för stora grupper av mödrar att förlänga föräldraledighetsperioden genom stödet. I Norge ledde införandet av kontant­ støtte (1998) inte till större förändringar i kvinnors sysselsättningsgrad eller till minskad efterfrågan på dagvård – och det har definitivt inte blivit en social norm att förlänga föräldraledigheten genom att stanna hemma med hjälp av detta stöd. Inledningsvis var dock stödet populärt också i Norge – i huvudsak eftersom utbudet av daghemsplatser inte motsvarade efterfrågan. Kontantstøtte gav familjer en möjlighet att söka andra alternativ, som t.ex. att köpa marknadsbaserade omsorgstjänster (barnf lickor, au pair osv.). I och med att dagvårdsutbudet utbyggts de senaste åren, har stödets popularitet minskat och andelen barn i dagvård har ökat kraftigt. Också i Finland har användningen av hemvårdsstöd minskat något i och med ett förbättrat sysselsättningsläge, men är fortsättningsvis utbrett

NIKK magasin 1.11

23

NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  

NIKK magasin är en populärvetenskaplig tidning som innehåller nyheter och artiklar om könsforskning och jämställdhetspolitik i Norden. Detta...

NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  

NIKK magasin är en populärvetenskaplig tidning som innehåller nyheter och artiklar om könsforskning och jämställdhetspolitik i Norden. Detta...

Advertisement