Page 18

Tema: Familjepolitik

Delat föräldraskap, delad arbetstid Många kvinnor arbetar deltid för att få familjelivet att gå ihop. Stressen minskar, men samtidigt försämras kvinnors privatekonomi och position på arbetsmarknaden. Fortfarande är det få män som arbetar deltid även om de både finns och har funnits. av Bosse Parbring Illustration: Anne Aagaard

E

fter att föräldraledigheten tagit slut, barnet är inskolat på förskolan och föräldrarna är tillbaka i arbete, upplever många föräldrar att stressen börjar. För en ensamstående mamma finns kanske inte den ekonomiska möjligheten, men många kvinnor i familjer med två vuxna väljer att arbeta deltid för att få livet att gå ihop. I Norden arbetar fyra av tio kvinnor deltid, med undan­ tag av Finland som länge haft en hög andel heltidsarbetande kvinnor. Än f ler blir det om man bara räknar kvinnor med barn under skolåldern. Olika lösningar finns för att lösa vardagsstressen. I Norge och Finland och i vissa kommuner i Sverige kan man få ett vårdnads­ bidrag de första åren. Ersättningen är dock låg och det är mest kvinnor som utnyttjar möjligheten. En annan lösning är att skatte­ subventionera hushållstjänster, så att föräldrarna kan ”köpa sig tid” med barnen. Den vägen har den svenska regeringen gått. En tredje väg är att också män satsar sin privatekonomi i form av lägre inkomst och framtida pension genom att arbeta deltid.

18

NIKK magasin 1.11

Den lösningen förordade den norska socio­ logen Erik Grønseth i början av 1970-talet när norska kvinnor blev alltmer efterfrågade på arbetsmarknaden. Det fanns nästan ingen offentlig barnomsorg i Norge på den tiden. Det var först 2009 som Norge fick full behovs­ täckning. Därför fick antingen mammorna eller någon anhörig stanna hemma med bar­ nen. Att en familj levde på en lön var vanligt.

Följde upp 30 år senare Erik Grønseth följde 16 familjer i ett aktionsforskningsprojekt där båda föräldrarna under f lera år arbetade halvtid. Projektet blev berömt under sin tid, men föll sedan i glömska. Tills för några år sedan då sociologen Margunn Bjørnholt med Erik Grønseths hjälp lyckades söka upp de f lesta familjerna för att följa upp projektet. Hon ville veta hur både föräldrarna och barnen 30 år senare såg på organiseringen av familjelivet och vilken betydelse det fått för dem. Projektet finansierades av Norges forskningsråd och Barne-, likestillings– og inkluderingsdepartmentet, och genomfördes vid Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vid Universitetet i Oslo.

Måste välja. – Om man ska jobba deltid får man prioritera antingen villa eller resor, säger sociologen Jörgen Larsson som har intervjuat deltidsarbetande pappor.

Margunn Bjørnholt har intervjuat för­ äldra­paren och gjort en egen studie av fäd­ erna och sönerna, medan en kollega till henne har intervjuat döttrarna. Margunn Bjørnholt berättar att många på 1970-talet trodde att kvinnorna var hårdbarkade feminister som hade tvingat männen till att arbeta deltid, men det var snarare tvärtom. – Männen var i stor grad pådrivande. De tyckte att det var orättvist att kvinnan skulle få ta allt ansvar för barn och hushåll. – De allra f lesta var väldigt nöjda med att ha gjort på det viset, säger Margunn Bjørnholt. Det blev ett familjeliv som var lugnt och fritt från stress.

Rättvisa en del av kärleken Det som kanske var speciellt för dessa män var deras betoning av rättvisa och att det på­ verkar kärleksrelationen. – Hänsyn till den kvinnliga partnern var viktigt som motiv, säger Margunn Bjørnholt.

NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  
NIKK magasin 1 2011 Tema: Familjepolitik  

NIKK magasin är en populärvetenskaplig tidning som innehåller nyheter och artiklar om könsforskning och jämställdhetspolitik i Norden. Detta...

Advertisement