Page 1

1


अनुबमिणका

पिरकथेतील राजकुमारी

3

भय इथले संपत नाही.. नाही..

8

सयसािच

19

तुकडा तुकडा चंि...

49

2


पिरकथेतील राजकुमारी अजुनही रिववार चा तो िदवस ल&ख आठवत होत *याला, ज+हा *यानी ितला पिह,यांदा बिघतले. *या/याकडे नेहमी येणा0या होःटे ल /या मुलींबरोबर ती आली होती. हॉःटे ल ला निवन 'भरती' िदसितये, *या/या मनानी न4द घेतली. पण आज मन *या पे5ा िह काही जाःती न4दी घेत होते, भवतेक गरजे पे5ा जाःत ! *या आज ूथमच पाहत असले,या चेहे0यात का कोणास ठाउक पण *याची नजर गुत ं ुन पडली होती. कुठलाही भडक मेकप नसलेले ते साधे साि*वक स;दय< *या/या मनाला कुठे तरी आपली वेगळी न4द >यायला लावत होते. अथांग सागरा सारखे ते टपोरे डोळे , सरळ चाफेकळी नाक, सुंदरसा हसरा गोलसर चेहरा, आणी हो हसताना डाया गालवर पडणारी ती लहानशी खळी ! वाह Aया बात है ... अगदी ती पाहताच बाला कलीजा खलास झाला. आजवर *या/या 'कॅफे' मEये अनेक सुद ं र सुंदर मुली येउन गे,या हो*या, कािह रोज येणा0याही हो*या पण Fा अशा भावना Fा आधी कधीच जाणव,या Gहव*या. फH माहक आला आणी माहक गेला, तो पुJष होता का Lी Fाचे *या/या ििMने कािहच मह*व ु नसायचे ! मग आज क बरे असे होत आहे ? आपण आणी आपले काम Fात अडकुन पडणारी नजर आज का पुGहा पुGहा मागे वळु न बघत आहे ?? अनेक बुिऽम सुगंधात जसा रातराणीचा अःसल सुगध ं आपले अिःत*व दाखवुन दे तो तसेच किहसे होते ते. "एका कॉंPयुटर वर दोघेच बसा िPलज, एAःशा गेःट ला एAःशा चाज< लागेल" असे कायम िनयम समजवणारा आज *या दोघीं/या बरोबिरने बसले,या ितला हे सांगायचे धाडस का करत नसावा ? का ती िनघुन जाइल अशी िभती वाटितये मनाला ? कािह 5णापुवS मािहत िह नसलेली ित अशी एकदम कुठली अनाम ओढ लावायला लागली आहे ? कािहतरी िविचऽ घडतय हे माऽ नAकी. दे वा, रोज १० वेळा बोलावुन शंका िवचारणा0या य पोरींना आज एक िह शंका कशी येत नािहये ? जरा मला बोलवा ितकडे , कािहतरी अडचण िवचारा हो. पण कसले काय आज ना शंका ना कुशंका, नेहमी/या वेळेपे5ा लवकर उठु न सुYा गे,या *या. *या िदवसापासुन तो माऽ रोज ितची वाट बघायचा, आज ना उZा ती परत िदसेल असे

3


मनाला समजवत राहायचा. कधी कधी *यालाच ःतत:चे हसु यायचे, लोकांना हसता हसता आपण िह ूेमात पडलो का काय ? छे भलतेच काय कािहतरी ? Fाला काय ूेम ]हणतात होय ? हा काय िहं दी िसनेमा आहे का *या मािलकेत होते तसे "पहे ली नजर का Pयार" वगै रे ? मग Infatuation ? अ]म असेल असेच कािह असेल. तो *या/या िवचारात आणी ितची वाट बघ_यात कायमच गुंग राहायला लागला, आणी एक िदवशी ती खरच आली, *या/या िव`ासच बसेना, "िूंट आउटस काढाय/या आहे त" नाजुक ओठातुन जणु मधच सांडला ! "हो हो काढाना" तो. "अaया, अहो मला येत नाही *यातले काही, तु]ही मदत कराल का ?" ती. *यानंतरची २० िमिनटे तो *याचा असा उरलाच Gहवता, वेळ कसा सरला कळालेच नाही. आणी मग "ूोजेAट" /या िनिमcाने ती रोजच यायला लागली. *या/या एकुणच यिHम*वावर, समजावुन सांग_या/या पYतीवर ती सुYा भाळु न गेली. समजावता समजावता हळु च *याने केलेला एखादा िवनोद, घेतलेली िफरकी ितला िह आता आवडायला लागली होती, Gहवे खरे सांगायचे तर हवी हवीशी वाटायला लागली होती. इतर मुलींशी तो बोलताना हसताना बघुन ॑दयात कळ उठायला लागली होती. मग कधी ु डोeयातुन तर कधी ितरकस उcरातुन राग दाखवायला ितने सुJवात िह केली होती. *याला हे सगळे जाणवत होते, पण आप,या मनाचे खेळ तर नसतील ना ? अशी धाकधुक ही वाटत होती. रोजचा सहवास, कधी मुfाम तर कधी चुकुन झालेले ःपश< *यां/यातील दरावा अजुन कमी ु करत होते. आणी एक िदवस *याने धाडस केलेच, "तु मला आवडतेस." तो अडखळत ]हणाला. हा ूसंग कधीतरी येणार Fाची वाट बघत असलेली ती *या 5णी माऽ ग4धळली, पटकन आपली बॅ ग़ उचलुन पळु न गेली. कािह वेळानी *या/या मोबाइल वर ितचा मेसेज आला, "येहडे धाडस कसे काय केले बुवा एका माणसाने ? पण मला आवडले :)" "धाडस िक माणुस?" Fाचा ूित ूi. "दोिGहही" ितकडु न िरPलाय आला. मग काय िवचारता ? तो फH हवेत उडायचाच बाकी रािहला. मग हळु हळु रोज/या भेिट चालु झा,या, मेसेजेस, फोन कॉ,स Fांना तर काही सुमारच राहीला नाही, जगाला पार िवसJन दोघे एकमेकांत हरवुन गेले होते. तशातच एक िदवस ितने आप,या आ*ये बिहणीला केलेला एसेमेस Fा/या नंबर वर येउन थडकला आणी मग िदवसभर िह मािलका चालुच रािहली. शेवटी *याने ितला फोने केला

4


आणी हे सव< सांिगतले. मग काय लगोलग दोघेही मोबाइल दJःती क+िात हजर झाले. ु "]याडम कंपनीत पाठवावा लागेल मोबाइल ! तु]ही पाठवलेले काही काही मेसेजेस दोन दोन नंबस< वर जात आहे त." क+िाचा अिभूाय ! "अaया, मग ३/४ िदवसानी आणुन दे उ, पिर5ा झािल की." ितचा िनण<य. *यानंतर दस0 ु याच राऽी िदड-दोन /या सुमाराला ित/या नंबर वJन पाठवला गेलेले एक मेसेज *याला पण िमळाला, "आकाश नाउ नो बडी इज अराउं ड, यु कॅन कम इन टु माय Jम." मेसेज वाचला आणी तो सुGनच झाला. कोण हा आकाश ? येअnया राऽी *याला Jम मEये बोलव_याचे कारणच काय ? पण Fा सगeयाची उcरे िमळणे अवघड बनले होते कारण ती आत *याल टाळायला लागली होती, मेसेजस े आणी फोन तर बंदच पडले होते. तो ितला भेटायचा खूप ूयp करत होता पण दरवेळी ती *याला टाळत होती. आता माऽ *याचा धीर खचला, आणी एक िदवस तो सरळ ित/या कॉलेज मEये ित/या समोर जाउन उभा राहीला. ित/याकडे बघुन माऽ *याचा राग 5णात ओसरला, अरे िह ितच आहे ? का आणी कोण ? डोeयाखाली काळी वतु<ळे , गालावरचे गुलाब नािहसे झालेले, ओठ सुकलेला हा चेहरा आप,या राजकुमारीचा आहे ? काय घडलय असे ? कुठला शाप लागलय िहला ? *या/या चेह0यावर अनेक ूi िदसयला लागले. *याला बिघतले आणी ितला एकदम गिहवJन आले, त4डातुन शqदच फुटे नात ित/या. "चल तुrया sमवर बसुन बोलु." तो. "नको, मला लेAचर आहे ." ती. "लेAचर आहे का आता *या Jम वर फHा आकाश ला यायला परवानगी आहे ?" *याचा कु/छीत ूi. ित/या नजरे त जणु जाeयात अडकले,या एखाZा ु आली.ितने झटकन *या/या हाताला धरले, जणु अजुन िनंपाप हिरणीची याकुळता दाटन जखमा नकोत असेच कािहसे ितल सुचवायचे होते. "चल जाउ Jमवर, खरे तर मला *या Jमवर एक 5ण सुYा थांबायला नको वाटते." ती. Jमवर येताच *यानी आपला सगळा संताप ित/यावर फेकला, काय वाटे ल ते आरोप कJन झा,यावर मग तो थोडा शांत झाला. "झाले तुझे बोलुन ? मी अशीच आहे रे , मुलांना खेळवणारी, रोज निवन िमऽ शोधणारी. आता तुला सगळे कळालेच आहे तर बरे च झाले. मला िवसर आणी परत मला ऽास दे उ नकोस." ती. ती अशी नािहये हे *याला ही चांगलेच ठाउक होते. *यानी ितचे दोिGह हात हातात घेतले आणी ित/या डोeयात पाहत तो ]हणाला "सोना, मला सांगणार नािहस काय झाले आहे ते ? अग वाटे ल ते ऐकायची तयारी आहे माझी. पण तु बोल ग, मला मािहितये तु कािहतरी लपवत आहे स. बोल तुल माझी शPपथ आहे ." तो गदगदले,या सुरात बोलला. येहडे ऐकले आणी मग माऽ ितचा बांध फुटला, *या/या गeयात पडु न ित ओAसाबोAशी रडायला लागली, ितचा आवेग शांत होइपयwत तो ित/या केसात हात िफरवत रािहला. "मी नािहरे फसवले तुला, खरच नाही. पण आता मी ित तुझी पिहली सोना नाही रिहले रे ,

5


फसवले रे *यांनी मला, तुrया सोनाला पार वेँया बनवुन टाकले." ती बोलत होती आणी तो सुGन होउन ऐकत होता. बिहणी सार&या ित/या Jम पाट< नस< नी ितचा िव`ासघात केला होता. एका Jम पाट< नर चा वाढिदवस साजरा करायला ]हणुन ित/या दोGही Jम पाट< नर, *यांचे ३ िमऽ असे *यां/या yलॅ ट मEये दाखल झाले. केक बरोबर घेतले,या थ]Pसप मEये भवतेक *यांनी कािहतरी िमसळले असावे, *यानंतर आले,या गुंगीतुन ित जेहा जागी झाली तेहा अंगावर फH ओरखाडे आणी िसगारे ट चे चटके Fािशवाय दसरे कािहच Gहवते ! चवताळु न पोिलस ु ःटे शनला िनघालेली ती, आपले *या आवःथेत काढलेले फोटो पाहन ु 5णात हतबY झाली. आणी मग रोज *या पाशवी अ*याचारांचा खेळ चालु झाला होता. हे सगळे ऐकताना 5णा5णाला *या/या म+दत ु संतापाचे ःफोट होत होते, पण तोही ित/या सारखाच हतबY होता, ितचे फोटो जोवर *या मुलांकडे होते तोवर कािहिह करणे धोAयाचे होते. दसरे कुठले ु 'कॉंटे Aट' वापरायला ितचा ठाम िवरोध होता, खरे तर ितचा आत कोणावर िव`ासच उरला Gहवता. घरी आिधच नाजुक असलेली पिरःथीती ितला घरचा आधार िह घेउ देत Gहवती. तशी राजकुमारी खरच राजकुमारी होती, विडल िद,ली/या राजकारणात मोठी भुिमका बजावत होतेच पण पािट< फंडाला िह चांगलाच हातभार लावत होते. Fा वषS भवतेक िनवडणुकीला उभे िह राहणार होते. ितला सगeयात जाःती काळजी होती ित िहच. हे ूकरण जर उघडिकला आले तर विडलांची इतAया वषा<ची मेहनत तर फुकट जाणार होितच पण ित/या िह अॄुचे िधंडवडे िनघणार होते. पण Fा सगeयातुन कािहतरी माग< काढणे भागच होते. शेविट मिहनाभरासाठी ितने आजारपणाचे ढ4ग कJन घरी परत जावे आणी िनवडणुका होइ पयwत वाट पहावी असे ठरले. पण ित/या निशबात तेिह सुख Gहवते, गे,या गे,या चारच िदवसातच ितला धमAयांचे फोन यायला लागले, लवकरात लवकर परत यायचे हक ु ु म हायला लागले. आता माऽ ितचा धीर खचला, पण आता ित एकटी Gहवती. ितने ताबडतोब *याला फोन केला, तो ही हाततली सव< कामे सोडु न ित/या मदतीला धावला. Fावेळी माऽ *यानी ितचे काही एक ऐकुन न घेता ित/या विडलांची भेट घेतली, *यां/या कानावर सव< काही घातले. ितचे विडल िह हे सव< ऐकुन सुGन झाले, पण लवकरच *यांनी ःवत:ला सावरले. *याचे शतश: आभार मानुन ितचे विडल पुढ/या "तयारीला" लागले. कोणाला फोन करायचा आणी हे ूकरण कसे हाताळायचे हे *यांना चांगलेच मािहत होते. थोnयाँया ूयpां नंतर ितची Fा ूकरणातुन यवःथीत सुटका झाली. पण बसले,या मानसीक धAAयातुन सावरायला माऽ ितला फार वेळ लागला, घडलेले वाईट ूसंग अजुनही मनातुन जात Gहवते, पुसट होत चाललेले िसगारे ट/या चटAयांचे डाग अजुनही रािऽ बेराऽी जागे करत होते. अशावेळी तो माऽ भAकमपणे ित/या पािठशी उभा रािहला.Fा धAAयातुन कसेतरी सावरलेले ितचे विडल आता माऽ ितला पुGहा परत पाठवायल तयार Gहवते. तो 6


माऽ ठाम पणानी ]हणाला "पाठवा परत ितला काका, ितचे िह मन रमेल आणी दख ु : थोडे हलके होइल." "अहो पण Fावेळी तु]ही मदितला आलात ]हणुन, दरवेळी कोण येणार आहे ?" विडलांचा ठाम िवरोध. "असे ू*येक वेळीच घडते असे नािह, आणी Fावेिळच का ? मी तर आयुंयभर मदतीला धावुन यायला तयार आहे . तुमची हरकत नसेल तर." तो हळु वार आवाजात ]हणाला. "काय बोलताय काय तु]ही? हे येहडे सगळे मािहत असुन सुYा ?" काका अिव`ासानी ]हणाले. "होय काका, आणी हे फ़ार भयंकर होते हे मला िह माGय आहे , पण न केले,या चुकीची िश5ा ितला अजुन िकती भोगायला लागणार ? मी ित/या मना/या सुंदरतेवर ूेम केले, शरीरावर नाही. आणी Fा माrया िनण<याला माrया घर/यांची सुYा तेहnयाच मोकeया मनाने संमती आहे ." गेले कािह िदवस एका ओrयाखाली वावरणा0या ित/या विडलांसाठी तो जणु दसरा दे वदतच बनुन आला होता. ु ु पण ित/यासाठी माऽ तो होता पिरकथेतला राजकुमार, ित/या शापातुन ितला मुH करणारा आणी ित/या आयुंयात सुखाचे इं िधनुंय फुलवणारा !!

7


भय इथले संपत नाही.. नाही.. अिभमGयु राजाEय5 "अहो, काय करायचे मग ? पाठवायचे आहे का राजसला ?" आम/या िहने चौ~यांदा हा ूi िवचारला त+हा माऽ मला जाम हसायला आले. "अग ]हणजे काय ? तो काय कुठे परदे शात िनघालाय का ? शहरापासुन फH ३० िक.मी. वर निवन लेणी सापडिलयेत ितकडे जाणार आहे *यां/या शाळे ची सहल." "अहो पण *या जागेिवषयी िकती उलट सुलट कानावर येतय ते ऐकलय ना तु]ही ? शापीत आहे ]हणे ती जागा. उगाच िवषाची पिर5ा कशाला बघा ? आणी शाळे ला बरी मेली असिलच िठकाणे सापडतात लाहGयांना घेउन जायला." िहचे गुरगुरणे आणी नाराजी यH करणे. "अग, चंिावर गेलाय आपला भारत आणी तु काय हे खुeयासारखे बोलत आहे स ? अqदल ु कलामांवर पेपरात लेख िलिहला होतास तु, हे सांगुन तरी खरे वाटे ल का कोणाला ?" Fा वाAयावर माऽ जरा चेहरा खुलला. "तसे नािह हो, आप,या काळजाचा तुकडा जाणार ]हणुन थोडी जाःतच काळजी वाटितये इतकेच." "अग सकाळी ८ ला जाणार ते संEयाकाळी ५ पयwत परत सुEदा येणार सगळे . उगाच काळजी कJ नकोस."

Fा सागeया िचंत ा वाद काळ‚यांपासुन मुH असलेला आमचा राजस माऽ अगदी उ*साहाने बरोबर काय काय Gयायचे, कोणा/या शेजार/या िसट वर बसायचे हे ठरव_यात अगदी मँगुल झाला होता. आcा आcा िसिनअर के. जी. मEये गेलेले आमचे बाळ अगदी सहलमय झाले होते .

शेवटी एकदाचा सहिलचा िदवस उजाडला. का कोणास ठाउक आज हवामान थोडे से कुंद होते, ःव/छ असा सुय<ूकाश सकाळपासुन पडलाच Gहवता. ऑिफस/या गडबडी मEये मी ८ वाजताच राजसला *या/या शाळे /या बसमEये बसवुन आलो होतो. *या/यकडे िनट ल5 ठे वा वगै रे वगैरे पालक Fा ना*यानी Zाय/या सुचना िहनी िद,याच *या/या मॅ डमना. राजसची ःवारी अगदी खुशीत होती आणी घJन फH पाणीच घेउन यायला सांगीतले अस,याने राजस/या मातोौीही खुशीत हो*या. राजसची बस सुटली आणी आ]ही घरी परत

8


आलो. सगळे आवJन ९ /या ठोAयाला मी घराबाहे र पडलो. ऑफीस मEये पोचताच ु टाकले. "सर आज िPलज मला घरापयwत िलyट Zाल ःवत:ला काम/या गराnयात गुरफटन ?" अनघा/या माrया सेबेटरी/या ूiाने मी भानावर आलो. "का ग ? आज काय बघायला वगै रे येणार आहे त का काय ?" मी नेहमीसारखी ितची िफरकी घेतली. "अaया अहो असे काय हो सर. बाहे र बघाना काय मो†ठा पाऊस पडतोय." माrया वातानुकुिलत आणी आवाजिवरोधक क5ाचा पडदा बाजुला कJन बिघतले आणी मी हैर ाणच झालो. परमे`रा, अ5रश: हcी/या स4डे तुन पाणी उडावे तसा धबधबा पाऊस कोसळत होता. मला सगeयात पहीली आठवण आली ती राजसची. मी घाईघाईने घरी फोन करायला वळलो आणी तेहnयात िखशातला मोबाईल वाजायला लागला. अॅा राजाEय5 मला तर बाई राजसला पाठवु नये असे मनापसुन वाटत होते. पण Fांनी आणी राजसनी ह‰टच धर,यावर मग काय. Fांनी तर िटं गलच करायचा ूयp केला माrया िवचारांची. माGय आहे मी एक आधुिनक Lी आहे , चांगली मॅ ‚युएट आहे . पण ‚या जागेिवषयी रोज उलट सुलट छापुन येतय, ‚या जागेवर गवत खायला ]हणुन सुYा जनावरे िफ़रकत नाहीत अशा ठीकाणी मुलांना घेउन जायची गरजच काय ]हणते मी ? Fा वयात काय कळतय पोरांना सांःकृ तीक वारसा वगै रे ? आणी बाकीचे पालक हो कसे ]हणाले ? राजस ितकडे सहलीला गेलाय कळ,यावर गायत4डे काकुंचा चेहरातर पाह_यालायक झाला होत. "अग तुला मािहितये का ? काही दM < ांनी ितथे. ु शHींना क4डु न घातले होते ]हणे आप,या पुवज कसे ग आई वडील तु]ही ? मॉडन< मॉडन< ]हणुन मुला/या िजवाशी खेळायचे का ? हे सुYा वर ऐकवुन गे,या. *यात मेले हे आजचे वातावरण. पाऊस अजुन वाढु नये ]हणजे नशीब. मगाच पासुन *या राजस/या सहली बरोबर गेले,या अनुिूता मॅ डमचा फोन सुYा लागत नाहीये, काय करावे ? मन नुसते िचंत ानी भJन गेलय. Fांना फोन करावा का ? अिभमGयु राजाEय5 "हॅलो िम. अिभमGयु राजाEय5 का?" मी कािह बोलय/या आतच पिलकडु न घाईघाईत ूi िवचारला गेला. "बोलतोय" मी. "हे बघा मी िूGसीपल डायस बोलतोय, राजस/या शाळे तुन. सहल ‚या ले_यांमEये गे ली होती ितकडे दरड कोसळ,याने मोठा अपघात झालाय. सव< मुले सुखJप आहे त, *यांची काळजी कJ नका. माऽ जोवर रःता मोकळा होत नाही तोवर *यांना ितथुन हालता येणार नाही. तु]ही काळजी कJ नये ]हणुन हा फोन केलाय. आ]ही सतत तुम/या संपका<त राहच ु . मी २ फोन नं. दे तो तेहडे तुम/याकडे िलहन ु ठे वा. "अहो खरे च सगळे सुखJप आहे ना हो ?" माझा धीर आता थोडा थोड

9


सुटायला लागला होता. "ड4ट वरी िमःटर राजाEय5, ऑल इज फाईन. वुई आर शायींग अवर बेःट. लवकरात लवकर आ]ही तुमची मुले तुम/या ताqयात सुखJप दे उ." का कोणास ठाउक मला ते बोलणे पटत Gहवते. राहन ु राहन ु कािहतरी चुकतय, कािहतरी िविचऽ घडलय असे आत कुठे तरी टोचत होते. नशीब मलाच फोन केला होता, घरी फोन केला असता तर नुसता ह,लक,लोळच उडाला असता. आता लवकरात लवकर घर गाठु न अॅाला जमेल तेहnया नाजुकपणे पिरःथीती सांगीतली पािहजे. अनुिूता सोहनी "Aया यार ! ये सब आजही होना था ? बारीश तो ऐसे गीर रिह है जै से सारी दिनया को ु डु बा दे गी. *यात दरड कोसळ,याने रःता जाम झालाय. िकती वेळ अजुन Fा भुितया िठकाणी क4डु न पडावे लागणार आहे दे वाला मािहत. िकती उ*साहानी आपण आणी अमननी आज रािऽ/या जेवणाचा Pलॅ न बनवला होता, आता तो रागावुन बसणार ते वेगळे च. परमे`रा, हा पाऊस तरी थांबु दे रे . Fा कुबट वासात नकोसे झालय. *यात िह काट‹, माकड बरी पण िह नको असे झालय. आणी *यात तो राजस मगासपासुन जो टक लावुन माrयाकडे पाहात बसलाय तो एक 5ण माrयावJन नजर हलवायला तयार नािहये. आणी *याची ती नजर.. ँशी एखाZा िनरागस लहान मुलाची नजर अशी असु शकते ? कपडे फाडु न ित नजर आत आत घुसतीये असे वाटतय मला.

"मॅ डम, चलो राःता एक साईडसे चालु हो गया है." चंदचा ु आवाज ऐकला आणी िजव भांnयात पडला. लगेच मुलामुिलंची रांग करायला घेतली. एक एक कJन सगeयांना बस मEये चढवले. आणी डोकी मोजायला सुJवात केली. अरे समवन इस िमिसंग, एक डोके कमी आहे . "िददी राजस निह आया." िगिरंमा ]हणाली. मागे जाउन बिघतले तर ित/या शेजारची िसट िरकामी. खाली उतरले तर चंद ु सायहरला गािडत अडकलेला कचरा साफ करायला मदत करत होता, तर रे हाना आणी ौीधर मुलांना बरोबर आणलेले ःवेटर, जिक<न घालायला मदत करत होते.

चला, ]हणजे िूता बाई आता तु]हालाच जाउन *याला आणले पािहजे. मी घाबरत घाबरतच मगाशी आडोसा घेतले,या गुहेत िशरले. दपारी गाईड बरोबर मनमोहक वाटणा0या ु *या मुत S आता माऽ एखाZा अबाळ िवबाळ पशु ूमाणे भासत हो*या. "राजस , ए राजस" माrया आवाजा/या ूितEवनीमुळे मीच दचकले. मगाशी लावले,या मशािलं/या उजेडात एका कोप0यात बसलेला राजस मला िदसला. परमे`रा, *या अंधारात *याचे डोळे

10


एखाZा जंगली जनावराूमणे चमकत होते. "राजस चला, घरी मॉम, डॅड वाट बघत असतील ना बाळा ? चला चला िमंमा पण ितकडे वाट बघितये, चला पटकन." मी थोडे अंतर राखुनच बोलत होते. राजसची ती जहरी नजर पुGहा एकदा माrयाकडे वळली आणी ू*युcरा दाखल *या/या त4डातुन एक िविचऽ ूकारचा गुरगुराट बाहे र पडला. इतAयावेळ शांत बसले,या राजसनी आता माऽ *याची जागा सोडली आणी एखाZा `ापदाूमाणे तो गुढघे आणी तळहातवर उभा राहीला. आता माऽ माrया काळजानी ठाव सोडला, हे िनीत कािहतरी अनै सिग<क होते, कािहतरी अमानवीय होते. मी िभतीनी चार पावले मागे हटले आणी *याच वेळी राजसनी एखाZा लांडयासारखी माrयावर झेप घेतली. अिभमGयु राजाEय5 चला आमचा सोनुला उिशरा का होइना पण सुखJप पोचला एकदाच घरी. अॅाचा काळजीने मासलेला चेहरा बघवत Gहवता. मन िचंती ते वै री िह ना िचंती उगाच ]हणत नाहीत. राजस परत येइपयwत ितला कसे सांभाळले हे माझे मला माहीत. सगeया मुलांना आणायला एक वेगळी बस पाठवली होती ]हणे , ितला रॉ ंग साइडनी कशी बशी मुलांपयwत पोहोचवुन मुलांना परत आणले इकडे . राजसला आणायला शाळे त गेलो त+हा कोणी िश5क काही बोलायलाच तयार Gहवते, राजस/या मुप बरोबर गेलेली िटम सुYा कुठे िदसत Gहवती. काय झालय कळायला कािहच माग< Gहवता. "राजाEय5 साहे ब, बराच उशीर झालाय *याबfल मी िदलगीरी यH करतो. आणी हो उZा पासुन २ िदवस शाळे ला सु‰टी आहे ." डायस सांगत होते. माझे ल5 माऽ कािह तासातच एकदम ूौढ वाटायला लागले,या राजस/या चेह0यावर िखळले होते. घरी परत येइपयwत ःवारी एकदम शांत होती. अंधारातुन गािडबाहे र िदसणा0या ू*येक गोिMकडे पाहात असताना माऽ तो *या पिह,यांदाच बघत अस,या सार&या भावना चेह0यावर िदसात हो*या. "िमःटर राजाEय5 इफ पॉिसबल, राजसला *या/या आईकडे सोपवुन तु]ही परत शाळे त येउ शकाल का ? तुम/याशी कािह मह*वाचे बोलायचे आहे ." अगिद िनघताना शेवट/या 5णी डायस सरांनी हळु आवाजात केलेली िवनवणी का कोण जाणे मनाला कुठ,यातरी अग]य धोAयाची जाणीव कJन दे त होती.

"राजकुमार कशी झाली ]हणे सहल ? आणी जोराचा पाऊस आ,यावर तु]ही घाबरला नाही ना ?" ःवत:/या िवचारातुन सुटका ]हणुन मी शेवटी राजसशी बोलायला सुJवात केली. "आधी घाबरलो होतो, पण मग तो येउन बसला माrया शेजारी. मग नाही वाटली िभती." राजस िनरागसपणे ]हणाला. "तो कोण रे ? ीुव ? का तेजस ? " मी आपली आठवितल *या राजस/या िमऽांची नावे घेतली. "या तो काय आम/या शाळे त नािहये काही. तो 11


ितथच राहतो िसंहा/या गुहेत." राजसनी *या ले_ यांना िसंहाची गुहा असे नावही दे उन टाकले होते तर. अध ल5 रः*यावर ठे वुन असले,या माrया म+दला ु तो काय ]हणाला हे िनटसे कळलेच नाही. खरे सांगायचे तर काय घडले आहे आणी काय घडणार आहे हे च कोणाला कळाले Gहवते हे च खरे . अॅाची कशीतरी समजुत घालुन राजसला ित/या ताqयात दे उन मी शाळे कडे िनघालो. चंद ु आ गा गा गा !! पांडुरं गाची िबपा ]हणुन वाचलो *या सगeयातुन. येक तास जी दातखीळी बसिलया ते आcा आcा कुठ बोलाया याय लागलया. लैवंगाळ झाल बघा. *या िपरती मॅ डम गुहेकड जाताना ]या बिघतल पन लैयेळ झाला तरी परतनात की,‚याला बघाया गे,ती *यो पोगा< िभ कवाच युGशान बसला होता बसमंधी. बािकचे िश5ुक भी कालवा कराया लागले ]हन ु िसयायहरची qयाटरी घेउन *यांःनी शोधाया गेलो. पांडुरं गा आत िशJन बघतो त काय , Fे ँये दोनँये पावलावर *या िपरती ]याडम पडले,या, Fे कािसम कापतुया क4बिडची मुड ं ी तशी ]याडम ची मुड ं ी भी येका सायडला पडलेली, कापड रHानी पार लाल. माrया तर हाता पायतली ताकदच गेली जनु, वरडाया भी सुधरना, हाका मार,या तर घशातुन आवाज भी Gहाय येउन राहायला. तेnयात अंधारामधी दोन लाल डोळ चमकल आणी कु‘यावानी गुगु<र िभ एकाया आली. माला तर वाटल मरतुया मी आज ! पांडुरं गाच Gहाव घेतला आनी जे सगली ताकद लावुन बाहे र पळाया सुJवात केली िक बस. दे वा बाहे र युन गुहे कड हात दावतोय तेहnयात Fी असली झाडाची फांदी वJन डोAयाकडे आली, सगeयांनी वरडा आरडी केली ]हन ु येळेत बाजुला झालो Gहायतर पार लगदा झा,ता Gहव. *या वHाला जी वाचा बसली *यी ये कदम पुिलस आ,यावरच चालु झाली. अिभमGयु राजाEय5 छे ! आज झोप लागणे शAयच नािहये. डायस सरांनी जे सांिगतले ते ऐकुन मी सुGनच झालोय. येहडा सगळा िभषण ूकार घडला ितकडे ? आणी तो कोण तो मुख< इGःपेAटर ]हणे तुम/या राजसला Fातली काही मिहती असावी. का तर ]हणे अनुिूता मॅ डम Fाला शोधयला गे,या हो*या, *या आत गे,यानंतर कािह वेळाने हा एकटाच *या गुहेतुन बाहे र येउन बस/या माग/या दाराने आत येउन बसला. िवचारले तर काय बोलायलाच तयार नाही. झोप आिलये ]हणुन चAक झोपुनच गेला. खरच राजसला Fातली काही मािहती असेल ? पण मला तर तो अगदी नोम<ल वाटला. हा चेहरा थोडा ओढ,या सारखा िदसत होता पण आज ताण ही िकती पडला होता *या/यावर.

12


आणी हे असले काहीतरी िभषण बघुन तो येहडा शांत राहच ु कसा शकला असता ? बरे झाले Fातले काही अॅापाशी बोललो नािहये, *या िबचारीला उगाच काळजी. मी असा िवचार करतोय तोवर अचानक एक कुबट असा वास मला बेडJम मEये यायला लागला, एकाएकी गरम हवेचे झोत अंगावर येतायत असे वाटायला लागले. संपण ु < घरच एखाZा पोकळीत िशरतय अशे िविचऽ जािणव हायला लागली. अॅाकडे बिघतले तर ितची सुYा चुळबुळ चालु झाली होती, ]हणजे हा भास Gहवता तर. "बाबु... नAAAAको ना " राजसची िकंचाळी कानात िशरली आणी मी ताडकन अंगावरचे पांघJण फेकुन *या/या Jमकडे घाव घेतली. जस जसे *या/य Jम/या जवळ जात होतो तस तसे कुबट वासाचे ूमाण वाढत चलले होते, अ5रश: एखाZा गरम भ‰टीमEये िशर,यासारखे वाटत होते. मी धाडकन राजसचा दरवाजा उघडु न आत िशरलो. सगळी खोली अःतायःत झाली होती. आणी राजस एखाZा िभ‘या सँयासारखा िदवाण आणी कपाटा/या बेचAयात अंग चोJन बसला होता. दे वा गजानना, *या/या चेह0यावरचे ते भाव मी आयुंयात कधी िवसJ शकणार नाही. जगातली सगळी असअहायता, वेदना *या/या िचमुक,या डोeयात साठली होती, चेहरा िभितने पांढरा पडतो ]हणजे काय होते हे *या चेह0याकडे बघुन मला पिह,यांदा उमजले ! मी भानावर याय/या आधीच अॅा भानावर आली होती, ितने पळत जाउन राजसला आप,या िमठीत घेतले. आई/या िमठीत िशर,या बरोबर तो िनरागस जीव कळवळु न रडायला लागला. "मला नाही जायचे *या/या बरोबर... मी नाही तु]हाला सोडु न जाणार. तो घाणेरडा आहे आणी *या/या अंगाला यAक यAक वास पण येतो." "नाही हं सोGया, कुठे कुठे जाउन दे णार नाही मी माrया सोGयाला. हा~ह रे ! कोन माrया सोGयाला ऽस दे ते ते ?" अॅा राजसला समजावत होती. आणी मी सुG न होउन मगाशी जे ’ँय िदसले *या/या भास आभासावर िव`ास ठे वायचा ूयp करत होतो. मला राजस/या Jम मEये िशर,या िशर,या जे ’ँय िदसले ते खरे असेल ? का मनाचा खेळ ? राजस/या अंगावर भयंकर सुळे ु ओणवा झालेल ा जो लांडगा स’ँय ूाणी मी बिघतला तो खरा होता ? का माrया काढन मनाचे खेळ ? खरच कािह सुचायला तयार Gहवते. अॅा राजाEय5 हे नAकी माrया पासुन कािहतरी लपवत आहे त हे मला ते राज /या शाळे तुन आ,यापासुन जाणवत होते. किहतरी कुठे तरी चुकलय हे कळत होते, पण *याला िवचारायची भीती वाटत होती, वाटत होते थोडे थांबावे आजपयwत *यानी कािह लपवले नाहीये, तो आपणहन ु मनमोकळे करे पयwत वाट पहावी. आणी अचानक राऽी घडलेली ित

13


घटना मला मुळापासुन हलवुन गेली. काय होते ते सगळे ? राजसला *या राऽी झोप ]हणुन लागली नाही, कधीिह बघावे त+हा हा टAक डोळे उघडे ठे वुन जागाच. गोM सांगुन झाली, गाणी लावुन झाली पण पिरनाम शुGय. शेवटी *याला मEये घेउन मी आणी अभीने संपण ु < राऽ काढली.

शेवटी मला कळायचे ते कळालेच ! अभी िकितही गPप बसला तरी सकाळी आले,या वत<मानपऽाने अगदी छायािचऽांसकट माrया डोAयावर घाला घातलाच. आणी मग सुJ झाले ते दMचब ... राऽी बेराऽी राजसचे िकंचाळु न उठणे, राऽ राऽ न झोपणे, रोज ती ु पोिलस चौकशी , कधी मी तर कधी Fांनी *याला चौकीत घेउन जाणे िकंवा घरी आले,या पोिलसांना त4ड दे णे. िदवस+िदवस राजस वाळत चालला होता.शहरातले सगळे चाई,ड ःपेशालीःट पालथे घालुन झाले, अगदी शेवटचा उपाय ]हणुन मानसोपचार त“ सुYा झाले पण सगeयांनी 'नोम<ल' हा एकच िरपोट< िदला. आणी एका राऽी तो आम/या डोeयासमोरच फरफटत दाराकडे ओढला गेला त+हा माऽ माझा ूाण कंठाशी आला आणी हे काहीतरी वेगळे आहे Fाची मला जािणव झाली. आयुंयात घेतले,या अनेक योय िनण<यांपक ै ी एक मी त+हा लगेच घेतला. मी फोन कJन दादा आणी मामींना बोलावुन घेतले. माझे सासु सासरे पण आई विडलांप5 े ा िनराळे नसणारे . मामींनी आ,या आ,या राजसचा आणी घराचा ताबा घेउन टाकला, दादा घरात िशर,यापासुनच थोडे अःवःथ वाटत होते. भवतेक *यांना न कळव,यामुळे िचडले असतील असे मला वाटत होते. "आभा *याला ऑिफस मधुन फोन कJन बोलवुन घेतेस का ग ?" दादा ]हणाले. मी जरा चमकलेच पण ताबडतोब फोन कJन Fांना बोलावुन घे तले. हे आ,या बरोqबर दादा *यांना घेउन ग/चीत िनघुन गेले. अिभमGयु राजाEय5 येहडे काय मह*वाचे बोलायचे असेल दादांना ? ते पण एकांतात ? मला ग/चीचे िजने चढताना ूi पडला. खरे तर *य िदवशी राजस एखाZा गवता/या काडीसारखा फरफरा दाराकडे ओढला जात असताना बघुन मी अंतबा<F हादरलो होतो, जे घडतय ते अमानवीय आहे हे कळत होते, काय करावे काहीच सुचत Gहवते. एका हातानी राजसचा हात आणी एका हातानी मी िदवाणाला ग/च पकडु न ठे वले होते. अॅा तर बेशुYच पडायची बाकी होती. *याचवेळी खोलीत एक अलौिकक सुगंध दरवळला, "सोड *याला" एक िधरगंभीर हक ु ु म खोलीत घुमला आणी 5णाधा<त आम/या खोलीत घ4घावणारे ते वादळ शांत झाले. कोणी हक ु ु म सोडला का सोडला मािहत नाही पण जो कोणी दे वा सारखा धावुन आला *याला मी मनोमन दंडवत घातला. दादांपाशी मी हे सगळे सांगत असताना *यां/या 14


ु आले होते. चेह0यावर एक अिव`सनीय असे भाव दाटन "भाग<व, भाग<व नाव आहे *या स*पुJषाचे." दादा आकाशाकडे हाथ जोडत ]हणाले, आणी मी *यां/या त4डाकडे बघत बसलो. भाग<व भाग<व ]हणा िपर ]हणा फादर ]हणा नािहतर दे वदत ु ]हणा, Fा नरदे हास तु]ही कोण*याही नावानी ओळखु शकता. माझी ना नाही. गेले काही िदवस सतत अःवःथ वाटत होते, चराचरार भJन रािहले,या Fा शिHवर कुठे तरी आघात होतोय, िनसग< िनयमा/या िवJY कािहतरी घडतय असे सतत जाणवत होते. पण गुJ/या आ“ेवीन *याचा तपास लावणे चुक होते. आज माऽ सकाळपासुन कािहतरी घडणार कािहतरी घडणार असे वाटत होते, सकाळ/या यायम कJन पुGहा ौीरामचंिा/या मुतSपुढे नमःकाराला गेलो आणी तो िधरगंभीर आवाज कानात घुमला, "भाग<वा, तो सुटलाय बर का. आता *याला आवरायची जबाबदारी तुझी आहे . असे शासन कर *याला की पुGहा तो िनसगा</या चबाला भेदायचा िवचार सुYा करणार नाही. भाग<वा आज तुrया आणी माrया दोघां/याही पिर5ेची वेळ आहे . ती वेळ आिलये भाग<वा लढाई साठी तaयार हो." गुJदे वांचा आवाज िकतीतरी वेळ कानात िननादत होता.

कोण होतो कुठु न आलो मािहत नाही, कळायला लाग,या पासुन मी गुJदे वांबरोबरच आहे . एक एक गोMी िशकत गेलो आणी Fा सगeया मागे काही खास कारण आहे हे उमजायला लागले. गुJदे वांनी हळु हळु सव< िनसग<चब मला उघडे कJन दाखवले, चराचर ]हणजे काय आणी *याचे संगोपन कसे होते कोण करते ते समजावले. आणी एक िदवशी ल5ात आले की हो मी संर5क आहे , Fा ूकाशाचा मी संर5क आहे .

होय भाग<वा Fा चारी िदशांचा, तेजाचा Fा चराचराचा संर5क ]हणुन तुझा जGम झाला आहे . ज+हा कधी Fा काeया शHी िनसग<िनयमा िवJY वागतील त+हा *याना रोक_यासाठी, *यांना शासन कर_यासाठी तुझा जGम झाला आहे . गुJदे वांनी माrया आकलन शHीवर िशAकामोत<ब केले. त+हापासुन ते गुJजींनी समाधी घेइपयwत मी अ“ातवासातच होतो. गुJदे वां/या समाधी नंतर *यां/याच आ“ेने मी सामाGय लोकां/यात िमसळु न गेलो.

काही मिहGयापुवSच ‚या काल ले_यात नाथांनी "क,वाला", कली/या हःतकाला बांधुन

15


ठे वले होते *या ले_या उ*खननात सापड,याची बातमी वाचली आणी आगामी अशुभा/या चाहलीने मन िचंतामःत बनले. आता हातात फH वाट पहाणे उरले होते.. तो मुH झाला ु असेल काय ? अिभमGयु राजाEय5 असा काय वेnयासारखा बघतोयस ? अरे राजसला बिघत,यापासुनच मला िह शंका सतावत होती *यामुळे मी आ,या आ,या आधी माrया अEयाि*मक गुJंना फोन लावला, त+हा हे भाग<व ितथेच बसले होते, *यांना Fा ूकारा िवषयी कळा,याबरोqबर *यांनी ितथुनच मला फोन केला आणी सगळी मािहती िवचाJन घेतली. आता कािह वेळात ते येतीलच इकडे . दादा ]हणाले.

दे वा कुठ,याही Jपात का होइना पण ये आणी सोडव रे Fा सगeयातुन एकदा. कािह वेळातच भाग<वांचे आम/या कडे आगमन झाले. ४४/४५ वय असेल पण तqयेत माऽ एखाZा २५ शी /या तJणाला लाजवेल अशी िधPपाड, भय कपाळ *यावर अMगंधाचा नाम, साधेसे कपडे घातलेले भाग<व आत आले आणी २ िदवसांपव ु S नुस*या *या हक ु ु मी आवाजावर राजसचा िजव वाचवणारे ते हे च िह खाऽी पटायला वेळ लागला नाही. *यां/याकडे बिघत,या बरोबर मनात एक आदराची भावना िनमा<ण झाली होती. "नमःकार, मी येइअपयwत माrयाबfलची योय ती मािहती तुम/या पयwत आिलच असेल, त+हा आता वेळ न घालवता मी राजसला भेटु शकतो का ? भाग<व अ/छा तर Fा कोवeया िजवाचा वापर केला गेला होता तर Fावेळी ! िकती िनरागस आणी सुकुमार स;दय< असावे Fा िजवाचे पण आता माऽ एखाZा उसा/या िचPपाडा सारखी अवःथा झाली होती. "राजस, या असे इकडे या बरे जरा." *यावेळी काय घडले Fाची *याला क,पना नसणारच *यामुळे *याला ूi िवचाJन उपयोग Gहवता. तो अजुन पुणप < णे 'क,वा/या' अंमलाखाली आला Gहवता, *या/या आतच काही करणे गरजेचे होते . मी राजस/या डोAयावर हाथ ठे वला आणी माझी एक एक कुंडलीनी जागृत करायला सुJवात केली, आणी तो 5ण आला.. आता मी राजसचा म+द ु पुणप < णे वाचु शकत होतो. *या बसमध,या गमती जमती, गाणी सगळे सगले मी अनुभवु शकत होतो. आणी तो 5ण आला ज+हा ले_यात िफरता िफरता अचानक बाजु/या ड4गरावरची दरड कोसळली आणी तो दरवाजा िकंचीत उघडा झाला. ले_यांमEये िफरता िफरता अचानक भुकंपा सारखे सगळे हलायला लागले, सव<जण सै रा वै रा

16


पळत सुटले आणी राजस *या उघड,या गेले,या दगडी दरवाजातुन आत िशरला. हाच तो 5ण ज+हा '*यांनी' िनसग< िनयमा/या िवJY जाउन Fा कोवeया िजवाला खेळवायला सुJवात केली. दगडात अडकलेले ते गोिजरवाणे मांजराचे िप,लु बघुन राजसचा िजव तळमळला आणी *यानी *या मांजराला ःपश< केला आणी... अचानक एखादा िवजेचा झटका बसावा तसा मी भानावर आलो. 'तो' आला होता. तो इथेच कुठे तरी आजुबाजुला होता. माrयाूमाणेच *यालाही माrया अिःत*वाची जाणीव झाली असावी. मी घाईघाईने राजसला घेउन बाहे र आलो. "हे बघा माrयावर िव`ास ठे वा, राजसला काही होणार नाही. तु]ही फH आजची राऽ मला आणी राजसला Fा घरात एकटे सोडा." कसेतरी राजस/या घर/यांची समजुत घालुन मी आधी ती वाःतु मोकळी कJन घेतली. राजसला हाताला धJन दे वघरात नेताना माrया मनाला काय वेदना होत हो*या मलाच माहीत, Fा कोवeया िजवाला असे एखाZा अमीषा सारखे वापरणे मलाही पटत Gहवते, पण दसरा माग<च Gहवता. ु मी राजसचे दोGही हात हळु वारपणे माrया हातात घेतले आणी संर5क कवच ]हण_यास सुJवात केली. हळु हळु बाहे र अंध ार दाटला आणी '*याचे' अिःत*व अजुन ठळक हायला लागले.

"तुला नेमलाय वाटत आता र5क ]हणुन ? हा हा हा आिध/या र5काला मी कसे मारले होते ठाउक आहे का तुला ? जा िनघुन जा इथुन, माrया शHीपुढे तु फारच तोकडा आहे स, एखाZा गवता/या काडी सारखा िभरकावुन दे इन मी तुला." हो ! *याचाच िचरका आवाज होता तो, क,वाचा !!

"समथा<चीया सेवका वब पाहे असा सव< भुमड ं ळी कोण आहे ? िनच क,वा तु िनसगा<चा िनयम मोडला आहे स त+हा मी Fा चार िदशांचा र5क तुला हक ु ु म सोडतोय की जा, आप,या नेमुन िदले,या जागी तु परत जा !!" मी क,वाला आ“ा केली. आणी अचानक छातीवर जोरदार ूहार झाला. "मुखा< अजुन वेळ गेली नािहये, सोड माrया सावजाला आणी पळु न जा पळु न जा !!" क,वाचा िभषण िच*कार *या दे वघरात घुमला ! आता माऽ क,वाला धडा िशकवणे भागच होते. मी मनात,या मनात सव< तेज शHींचे ःमरण केले आणी तेजाचा एक लोळ क,वा/या िदशेने फ़ेकला, *या दणAयानी तो कळवळला, कािह वेळा पुरता भांबावुन गेला आणी तेअnयात मी अजुन एक आघात केला. कािह वेळसाठी तो एकदम मागे सरला *याचे अिःत*व *यानी गुंडाळु न घेतले. मी माऽ कोण*याही ूकारे होणा0या आघातासाठी स‚ज होतो. अचानक एक जोरदार भोवरा आला

17


आणी मी *यात खेचलो गेलो, काही 5ण काय करावे तेच सुचेना मी पुरता गडबडु न गेलो, "सावध भाग<वा सावध !!" गुJदे वांचे शqद घुमले आणी मी भानावर आलो. बिघतले तर ु घेउन आल होता. माrया आजुबाजुला हजारो क,व क,व मला *या/या जगात ओढन िवकट हाःय करत उभे होते. िऽिमती/या बाहे र/या *या जगातील ू*येक कणाकणावर *याची हक < णे सावरले आणी अखेर/या संमामासाठी ु ु मत होती. आता माऽ मी ःवत:ला पुणप तयार केले. अचानक मी हजारो कालसपाwनी वेढलो गेलो *यांचे ते िजवघेणे फु*कार *यांची शिररावरची पAकड मला मृ*युःपशा<ची जाणीव कJन दे त होती.पुGहा एकदा माrया सव< शHी पणाला लावुन मी ती बंधने तोडली. एखाZा अभेZ शHी सारखा मी क,वापुढे उभा राहीलो. शेवटचा ूयp ]हणुन क,वाने माrया बरोबरच ओढ,या गेले,या राजसकडे झेप घेतली, मग माऽ मी वेळ न घालवता अमोघ असा बंधन मंऽ जपत *या तेजा/या ःवामी कडू न ूा” झालेला बंध क,वा/या िदशेने फ़ेकला आणी *याला बंधमुH केले. िकती कालासाठी कोणास ठाउक ? पण माझे कत<य मी िनभावु शकलो Fाचा माऽ ूचंड आनंद झाला. चला आता िनघाले पािहजे, राजसला *या/या घरी सोपवुन Fा क,वाला बंधक ]हणुन ठे व_यासाठी 'योय' जागा शोधली पािहजे. तो पुGहा बाहे र येणार नाही Fाचा पAका बंदोबःत केला पािहजे.

18


सयसािच डॉन का इं तजार तो ११ मु,को की पोिलस कर रही है, पर डॉन को पकडना मुंकील िह नही नामुंकीन है !! पडZावर शाहJख खान घसा ताणुन बोलत होता आणी मी इकडे खदखदन ु हसत होतो. /यायला हसु नको तर काय कJ ? िनदान ११ मु,कोकी पुिलसला आपण शाहJख/या मागे आहोत हे तरी मािहती होते .... इथे सी आय ए पासुन एफ बी आय आणी मोसाद पयwत/या माणसांना 'िलट (l33t)' नAकी कोण आहे Fाचा थांगपcा दे खील न लागु दे णारा मी, मःतपै Aकी शेिरफ रॉजर बरोबर शाहJख/या डब िचऽपटाचा अनंद घेत होतो. येस... आय एम l33t. महारा– माझा ब—के/या सव<र हॅकींग पासून सुJवात कJन फेडरल ब—के/या सव<र पयwत पोचलेला. एफ िब आय /या ःपाय कॅमे0यांना १८० िडमीमEये वळवुन बंद पाडणारा, नासा/या लॅ ब मEये इमज<G सी सायरन वाजवणारा आणी कधीही क+हाही कुठे ही बसुन कोणा/या खा*यातले पै से जादने त हॅकर ु गायब करणारा सEयाचा बहचिच< ु आणी िडःशॉयर. पापांची यादी करावी तेवढी कमी, लुटमारीचा िहशोब लावावा तेवढा थोडा. खरच गंमत वाटते सगeयाची, अगदी "कोण होतास तु काय झालास तु.." अशीच कहाणी आहे माझी. एका साEया मEयमवगSय घरात माझा जGम झाला. घरात आई-वडील दोघेही सुिश5ीत, *यां/या काळत *यांना जे जे िमळु शकले नाही ते ते मला Zायचा *यांनी ूामाणीकपणे ूयp केला. पुःतक, वही, सायकल Fा सार&या गोMींसाठी किधच ह‰ट करावा लागला नाही, न मागताच (पण योय वेळी) सव< काही िमळत गेले. ु टाकले. २ िदवसातुन एकदा तरी साधारण अकरावीला असतानाच मला संगणकाने झपाटन सायबर कॅफेत गे,यािशवाय जीवाला चै न पडे नासे झाले. पॉन< साई‰स आणी गेमस साठी कॅफे/या वा0या करणारी पावले बारावी/या मEयापयwत इ-मेल, ‰युटोरीय,स आणी कोडींग साठी कॅफे वा0या करायला लागली. बारावी/या सु‰टीमEये जगात अनेक उपयोगी सॉyटवेअस< उप,qध आहे त पण ती सव< िवकत >यावी लागतात Fा मािहतीची भर माrया “ानात पडली. बारावीचा िनकाल लागेपयwत िह िवकतची सॉyटवेअस< थोडे पिरौम घेउन

19


फुकटची बनवता येतात Fा अमु,य “ानाची दे खील भर पडली. बरोqबर, मी सॉyटवेअर बॅिकंगबfलच बोलत आहे . बारावीचा िनकाल लागला आणी आम/या इ/छे नुसार ितथ<Jपांनी इं िजिनअरींगला ूवेश >यायचे परवानगी िदली. 'आंधळा मागतो एक' अशी अगदी अवःथा झाली माझी. अिलबाबाची गुहा आता ऑिफिशयली माrयासाठी उघडी झाली होती. िदवसाचे १२/१२ तास आता मी अ˜यासा/या नावाखाली संगणकावर घालवु लागलो. जावा, सी, सी Pलस Pलस /या जोडीला हॅकींग , ःपॅ मींग आणी कोडींगनी मला खुळावुन सोडले. साधारण इं िजिनअरींग/या पिह,या वषा</या मEयापयwत िूGस, अ,लादीन सार&या गेमसचे कोडींग बदलणे, न खेळताच लेहल अप करणे आणी थोnया वाढीव कMानी मेल yलड कर_यापयwत माझी ूगती झाली. Fाच काळात माझी IRC CHAT शी ओळख झाली आणी माrयासाठी डी-डॉस, बॉट नेट, सह< र िपंगींग, ूॉAसी, ूॉAसी-yलड सारखी दालने खुली झाली. काय कJ आणी काय नको असे होउन गेले होते. टPPयाटPPयानी Fा एकेका गोMीवर मी माझे ूभु*व िमळवायला सुJवात केली. काम येवढे सोपे Gहवते पण मी िजfीला पेटलो होतो. िह िजf मी वाईट मागा<साठी खच< केली असे मला आजही वाटत नाही. इं िजिनअरींगचे दसरे वष< संपेतो मी एक yलडर ]हणुन बरीच ूगती केली होती. चांगले ु चांगले चाट सव<र झोपव_यापयwत आता मजल जाउ लागली होती. Fाच काळात मी माझा ःवत:चा पिहला याहु चाट बॉट बनवला. काही काळ Fा माrया बॉटनी याहु J]स मEये चांगलाच हाहाकार माजवला होता. यथावकाश Fा बॉटला बॅ नचे त4ड पहावे लागले. पण Fा सगeया काळात माrया बॉटला िमळालेली ूिसYी, बॉट/या िनमा<*या िवषयी उठले,या अफवा माझी मःत करमणुक कJन गे,या. Fा सगeयाचा पिरणाम ]हणजे मी आता वेबसाइट बॅश करणे, इ-मेल हॅकींग Fाकडे आकृ M झालो. १ एिूल २००३, हा िदवस मला आजही चांगला आठवतो. Fाच िदवसानी माrया आयुंयाला एक वेगळे च वळण लावले. याहु Jम मEये 'एिूल हायरस' ःूेड करत असतानाच माrया संगणकावरचे नोटपॅ ड आपोआप ओपन झाले, आणी छान पै की िलहन ु आले "Stop Playing ARound KID". KING. मी अवाकच झालो...

20


काय होतय हे ? माrया संगणकात कोणीतरी िशरले होते हे नAकी ! मी ताबडतोब नेट िडःकनेAट केले. साला इन िब,ट फायरवॉल / झोन-अला<म सार&या माrया संर5कांना गुंगारा दे उन हे आत िशरलय तरी कोण ? आणी कसे ? काही वेळाने मी पुGहा इं टरनेटशी कनेAट झालो, Fावेळी वेगeयाच आयडीने याहु Jम मEये िशर_याची मी खबरदारी घेतली होती. मॉडे म िरसेट के,यामुळे आयपी दे खील बदललेला असणारच होता. काही वेळ ितथे बागडलो आणी पुGहा एकदा आमचे नोटपॅ ड ओपन झाले... "Welcome BACK KID". K|nG /यायला अरे हा कोण आहे कोण हा िकंग ?? साला माणुस आहे का भुत ? मी पुGहा एकदा नेट िडसकनेAट कJन ःवत:ची सुटका कJन घेतली. डोAयाला हात लावुन सुGन अवःथेत मी नोटपॅ ड वरचा मजकुर पुG हा पुGहा बघत होतो. अचानक कािहतरी िAलक झाले, कािहतरी वेगळे िविचऽ जाणवले. *या नावात कािहतरी वेगळे , कािहतरी खास होते. मी म+दला ू ताण Zायला सुJवात केली... युरेका युरेका ! मी पुGहा एकदा K|nG चे ःपेलींग तपासुन पािहले, "K|nG".. शंकाच नाही, हा तोच होता.. माrया मोजAयाच हॅकर आयडॉ,स पै की एक असलेला, चीन/या संर5ण दला/या वेबसाईटला २ तास हॅक कJन ठे वणारा आणी भारता/या खास खास वेबसाईटसना अEये मEये पाणी पाजणारा "शफी द िकंग" !! िह संधी गमावुन चालणारच Gहवती. 'िकड' ]हणुन का होईना पण *यानी माrयाशी संवाद साधला होता, *याला माrयात एखादा ःपाक< िदसला असेल ?? मी ताबडतोब याहु Jम मEये धाव घेतली. "Hay K|nG" येवढे दोनच शqद भ,या मो†या लाल अ5रात मेGस वर टाकुन िदले. काही िमिनटातच माझी ूायहे ट चाट िवंडो ओपन झाली. *या िदवशी चाट िवंडोच नाही तर माrया आयुंयाची निव िदशाच ओपन झाली. K|nG786N :- Aयु िच,ला रहे हो ब/चा ?? मी :- आप शफी है ना ? शफी द िकंग ?? K|nG786N :मी :- Pलीज बाताईये ना. आय एम मेट फॅन ऑफ युवस< सर !

21


K|nG786N :- हा हा अिभ भी ? अब तो मैबु™ढा हो गया ! आय एम आऊट ऑफ एहरीथींग मी :- बट िःटल यु आर लेजड ं K|nG786N :- हा हा हा ! खुदा की मेहरबानी. मी :- सर मुझे बहोत कुछ िसखना है आपसे. K|nG786N :- Aयुं ? पािकःतान इंटरनेट को बरबाद करना है ? मी :- नही नही, ऐसा कुछ नही

बस खुदको िकसी मुकाम पे दे खना चाहता हंु .

K|nG786N :- बाते अ/छी कर लेतो हो मी :- सर, िसखाय+गे ना ? K|nG786N :- लेकीन मैतो आपका जानता भी नही, ऐसे कैसे गले पडने द ू ? K|nG786N :- सर 'अपने दिनया ' का मेरा नाम पॅ पीलॉन है. ु K|nG786N :- ओ हो हो साला ! वो याहु बॉट वाला तु है Aया ? मी :- जी सर ! K|nG786N :- हा हा मैखािलद को बोला भी था के ये लडका पAका िहं दःतानी होगा. ु हमारा लडका होता तो और सफाईसे याहु वाल4की िनंद उडा दे ता. (खरतर िह सरळ सरळ माझी चेMा होती, पण ती आत कुठे तरी मला दे खील माGय होती. िचकाटी सोडू न उपयोग Gहवता) मी :- वही सफाई तो िसखनी है सर आपसे K|nG786N :- ये अभी मेGस पे ब—क की Aया बाते हो रही थी ?? मी :- वो सर महारा– माझा ब—क के एझा]स है अगले ह”े से. उसके ऑनलाईन फॉम< की बाते हो रही थी. 22


K|nG786N :- महारा– बोले तो तु]हारा ःटे ट Aया ? मी :- जी सर जी. K|nG786N :- हमारे दिनयामे आनेसे पहे ले नाम / दे श और धम< दोनो छोडना पडता है ु ये बात १०० बार पहले अपने िदमाग मे टाईप करलो.. तो चलो मेरे चेले कल िमल+गे और इसी ब—क का सह< र हॅक करके तु]हारी पढाई-िलखाई चालु कर+ गे मी :- हॉट ???? K|nG786N :- हमारे दिनयामे आनेसे पहे ले नाम / दे श और धम< दोनो छोडना पडता है ये ु बात १०० बार पहले अपने िदमाग मे टाईप करलो.. तो चलो मेरे चेले कल िमल+गे और इसी ब—क का सह< र हॅक करके तु]हारी पढाई-िलखाई चालु कर+ गे मी :- हॉट ???? मला तर राऽभर झोपच लागली नाही. आता काय होईल ते होईल पण मागे हटायचे नाही असे ठरवुन दपारी याहला लॉग इन झालो. पण *या िदवशी शफी साहे ब आलेच नाही. ु ु माझी कोणी गंमत तर नसेल ना केली ? राहन ु या ु राहन ु मला हाच ूi सतावत होता. दस0 िदवशी कॉलेजला टांग माJन आ]ही आमचा मुAकाम याहु Jम मEयेच हलवला. साधाराण दपारी १ /या सुमाराला शफी अवतरला. ु "Aयु बे इं िडयन कैसा है ? चल ये फाईल एAसेPट कर और िठकसे पढ इसको" आ,या आ,या साहे बांनी हक ु ु म केला. साला फाईल एAसेPट करावी का नको ? नAकी कसली फाईल असेल ? माझे िवचारचब चालु झाले... "अबे वड< फाईल िह है वो, दोःत को दगा दे ने की रीत नही है हमारी." झाले 5णात माrयाकडू न एAसेPट वर िAलक केले गेले. डाउनलोड झाले ली फाईल मी उघडू न वाचायला सुJवात केली. साला हा शफी खरच भुत आहे की काय ?? मला चAकर यायची फH बाकी होती....

23


फाईल मEये महारा– माझा ब—के/या सह< रची इ*यंभुत मािहती न4दवलेली होती. जणु ब—केची वेबसाईट Fा शफीने बनवली अस,यागत सगeया न4दी *यात िलिहले,या हो*या. साला हे ]हणजे एकाने हरणाला पकडू न ठे व,यावर दस0 ु याने *याला बाण माJन िशकार कर_यायेवढे सोपे काम होते आता. पण धनुंय बाण आणी नेम धJन चालवायची पYत अजुन िशकायची बाकी होती ना !! पुGहा आ]ही मिसहा शफी Fां/या कृ पेसाठी धाव घेतली. फाईल संपण ु < वाच,याचे सांगुन आता पुढील िवZा ूदान कर_याची िवनंती केली. "साले तुम चोटीवाले झटसे सब िसख जाते हो

अ/छा िड-डॉस के बारे मे पता है ? कभी

िकया है ??" शफी साहे ब. " IRC सह< स< पे िकया था. लाःट टाईम ॄॉड-वे और थायलंड के ६ सह< स< बॅश हो गये थे उसमे मै ने िहAटर का साथ िदया था. मेरे बॉट नेट से मै ने थायलंड के २ सह< स< बॅश िकये थे" माझी ःव-ःतुती. "चु*या है वो िहAटर ! आजकल अंदर है बेडीट काड< हॅकींग के जुम< मे" शफी कडू न माrया “ानात भर आणी बरोबरीने िहAटर (आणी माझे) मु,यमापन. "ये सब नही पता. मै ने कभी बेडीट काड< के लोचे निह िकये." मी. "कभी करना भी मत ! साला खाया िपया कुछ नाही... अ/छा तेरा बॉट नेट चालु है ना अभी ? मेरे आय आर सी चॅ नेल पे जरा yलड करके बता" शफी ]हणाला. काही वेळातच मी *याला मःत yलड कJन दाखवला, *याच बरोबरीने *याला माझे बॉटस आणी ूॉAसीज दे खील दाखव,या. "एकदम बढीया. साले तु िहरा है, बस तेरे को थोडा चमकाना मांगता है !" आणी पुढे अनेक िदवस शफी साहे ब आ]हाला चमकावत होते. बाय द वे *या िदवशी महारा– माझा ब—के/या सह< रची जी दाJण अवःथा झाली *याबfल खरे तर सव< पिर5ाथœची माफी मागतो बर का. जरा जोरातच धAका मारला गेला माrयाकडू न, पुण< ४२ तास झोपला बघा सह< र. असो...

24


हळु हळु शफी/या तालमीत मी चांगलाच तयार झालो होतो. *याचा माrयावर येवढा का जीव होता मला आजही मािहत नाही, पण आज मी शफी/या दे खील चार पावले पुढे आहे ते *या/याचमुळे. सह< स< आणी वेबसाईटसचे गळे दाबायला िशक,यानंत र आता पुढला टPपा होता िफशींगचा . Fा िवषयात माऽ मी अगदी घोnयासारखा जोरदार धावलो हे ःवःतुतीचे आरोप सहन कJनही मला सांगीतलेच पािहजे. िफशींग िशकायला सुJवात के,यापासुन बरोqबर पाचया िदवशी मी ई-बे चे िफशींग पेज बनवुन शफी/या खा*यात १२०० डॉलस< आणी ४ बेडीटकाड< चे नंब र गोळा कJन दाखवले. िफशींगमEये मी माःटर असलो तरी माrया ’Mीने ती एक भुरटी चोरीच होती, ‚यात मला किधच रस वाटला नाही. पण Fा िफशींग मध,या ूभु*वानेच माrयासाठी एकिदवस अलीबाबा/या गुहेचे दार उघडले. ‚या िदवसाची ू*येक छोटा मोठा हॅकर ःवPन बघत असतो आणी ती फH ःवPनच राहणार हे माGय करत असतो तो िदवस माrया आयुंयात ू*य5ात उजाडला. ती शिनवारची राऽ मी कशी िवसरणार ; साधारण राऽी ११ /या सुमाराला मला याहु फोनवJन कॉल आला. कॉलर अन-नोन होता पण आता *याची सवय झाली अस,याने मी सहजपणे कॉल िरसीह केला. "पॅ पीलॉन ??" पिलकडू न िवचारणा झाली. "येस" मी सहजपणे उcर िदले. "वेलकम टू एलीट Aलब...." पिलकडू न उदगारले गेलेले हे चारच शqद माrया हाता पायाला थरथर सुट_यासाठी पुरेसे होते..... राऽभर माrया डोeयाला डोळा लागला नाही. मी आणी 'एिलट म+बर' ?? मी ःवPनात तर नाही ना ? अनेक मोठे मोठे हॅकस< ‚या मुपशी कुठे न कुठे खोटे नाव तरी जोडले जावे ]हणुन तडफडत असतात, नाना युA*या लढवत असतात, *या एिलट मुप कडू न मला बोलावणे आले आहे ? का ? कशासाठी ?? असा काय पराबम गाजवला आहे मी ? Fा सगeयामागे शफीचा तर हात नाही ?? पण एिलट मुपशी शफीचे नाव कधीच जोडले गेले Gहवते, इGफॅAट एिलट मुप मEये एिशयामधला म+बर सहसा सामील केला जात नाही अशीच वदंता होती.

25


हा एिलट मुप ]हणजे नAकी काय ूकरण तरी काय आहे ? हा ूi पडला असेल ना तु]हाला ?? एिलट मुप ]हणजे साधारण ९४/९५ साली *या काळ/या ५ मो†या हॅकस<नी उभी केलेली संघटना. सॉyटवेअर बॅिकंग, वेबसाईट / सव<र हॅकींग, इि,लगल मनी शाGसफर, डाटा थेyट अशी कामे करणारी िह संघटना होती. 'केिहन, ॄुस, वॉ,टर, डायना आणी सॅ बी' हे ते पाच संःथापक माःटस<. Fातील केिहन आणी सॅ बी रहःयमयरी*या लंडन/या 'िूGस पॅ लस ॅ ' मEये मृतावःथेत सापडले. तर डायना आय<कारकरी*या गायब झाली. हे सव< घडले साधारण २००२ /या मEयात. सEया वॉ,टर आणी ॄुस हे संघटना चालवतात असे मानले जाते. Fा सव< रहःयमय घटना घड,यानंतर 'एफ बी आय' ने िदले,या मािहती नुसार 'एिलट मुप' ने 'माक<-रॉिबGस मुप' Fा ूिसY ऑइल कंपनी/या खा*यातुन ऑनलाईन मनी शाGसफर ूोसेस हॅक कJन तqबल ४ िमिलयन डॉलस< लंपास केले होते. Fा सगeया घडामोडींनंतर ॄुस आणी वॉ,टरला तपासासाठी ताqयात दे खील घे_यात आले, पण *यातुन काहीच िनंपGन होउ शकले नाही. खरे तर पोलीस 'एिलट मुप' अिःत*वात आहे हे दे खील िसY कJ शकले नाहीत. अखेर दोघांनाही सोडू न Zावे लागले. *यानंतर जवळ जवळ २ वष 'एिलट मुप'चे अिःत*वच जणु नM झाले होते. पण अचानक २००५ साली 'माक<रॉिबGस'/या जनरल मॅ नेजरने िनवृcीनंतर िलिहले,या पुःतकात *या काळ/या ऑनलाईन ब—कींग यवःथेवर केलेली िटका आणी ४ िमिलयन डॉलर रहःयमयरी*या खा*यातुन गायब झा,याची िदलेली कबुली Fामुळे 'एिलट मुप' पुGहा चचत आला. *याचवेळी Fा पुःतकासंदभा<त आपले मत यH करताना *या वेळचे तपास अिधकारी असलेले 'थॉमस बाक<' Fांनी 'एिलट मुप'नेच हे कृ *य के,याचा व Fा चोरी नंतर एिलट मुप मEये फुट पड,याचा संशय पुGहा एकदा यH केला. Fा सव< घडामोडींचा पिरणाम ]हणा अथवा िडचवले गे,याने ]हणा २००५ संपत असतानाच ३१ डीस+बरला राऽी १२ वाजता 'एिलट हायरसने' संपण ु < युरोपात आणी थोnया ूमाणात एिशयात थै मान घातले. पुGहा एकदा 'एिलट पवा<'ला सुJवात झाली होती.... राऽी फोनवर झाले,या संभाषणानुसार 'रिवंि सGयाल' असे एखाZा गवaयाचे अथवा वादकाचे नाव वाटणारा माणूस मला 'एिलट एिशया'चा ूितिनधी ]हणुन भेटणार होता. मी सकाळपासून शफीला कॉGटॅAट कर_याचा ूयp करत होतो पण यश येत Gहवते. शेवटी अगदी आणीबाणी साठी ]हणुन शफीने मला िदलेला मोबाईल नंबर मी डायल केला. हा नंबर पेशावर/या मEयवतS भागात राहणा0या कोणा 'स‚जाद लAकडवाला' Fा गॅ रेजवा,याचा िनघाला, *यानी मला भारतातला एक नंबर दे उन ितथे चौकशी कर_यासा सांगीतले. Fा 26


वेळी िमळालेला नंबर िद,ली/या साऊथ पाक< मधला िनघाला, ःवत: शफी/या बिहणीने तो उचलला. िह शफीची बिहण लहानपणीच *या/या मामाकडे दcक आलेली होती, ती/याकडू नच मला शफी सEया कुठ,याँया चौकशीसाठी 'िस आय ए' /या ताqयात अस,याचे कळाले आणी माrया पाया खालची जमीनच हादरली. शफीला अटक ? का ? कोण*या गुG Fाखाली ? कसली चौकशी करतायत *या/याकडे ? माrया मिहतीूमाणे तरी शफी सEया एक अ*यंत स˜य असे नागरी जीवन जगत होता, मग हे असे अचानक घडले तरी काय ? अशा आणीबाणी/या वेळी मी आता स,ला कुणाचा घेऊ ? मु&य ]हणजे शफी/या अटकेशी माझा संबध तर जोडला जाणार नाही ना ?? ूi ूi ूi... ूiांचे एक मोठे भ+डोळे आणी थोडे से िभतीचे सावट मनावर घेउन मी ठरले,या िठकाणी पोचलो. 'संG याल बाबु' हाड< ली ३५/३६ चा असेल, भेटताच 5णी *या/या यHीम*वाने मी भारावुन गेलो. अितशय गोड आवाजातले िहं दी, अEये मEये इं मजी शqदांची पेरणी आणी िविश शqदांवर जोर दे _याची पYत मला चांगलीच भुरळ पाडत होती. हवा-पाणी, िश5ण अशी वळणे घेत घेत गाडी एकदाची एिलट मुप पयwत पोचली. Fापुढचे संभाषण आ]ही भेटत असले,या हॉटे ल/या एका राखीव खोलीत कJ असे संGयालने सुच वले. मी लगेच होकार भरला. २/२ पेग झा,यानंतर संGयाल थोडासा खुलला, आता मी ही ब0यापै की िरलॅ Aस झालो होतो. संGयालने एक मोठा घोट घेऊन बोलायला सुJवात केली.... "एिलट मुप बfल अनेक अफवा उठ,या आणी उठत राहतील. पण एिलट नAकी काय करतात हे कुणालाच मािहत नाही. एिलटची काय<पYती, एिलटसाठी काम करणारी माणसे हे जगासाठी एक गुढच आहे . िक*येकदा आपण एिलटसाठी काम करतोय, िकंवा एिलटसाठी काम कJन चुकलोय हे दे िखल िक*येकांना मािहत नसते. यु आर लकी िम. पॅ पीलॉन, तु]हाला ःवत: एिलटने आमंऽण िदले आहे ." मी आता ब0यापै की सावरलो होतो. "एिलटला माझी का आणी कशासाठी गरज आहे ? आणी मीच का??" "शफी" संGयालने एकाच शqदात हसून उcर िदले. "शफीचा काय संबध ं ?? आणी मु&य ]हणजे तु]हाला माrयाकडू न करवुन काय >यायचे आहे ??" मी िवचारले.

27


"वेल, मला सगळे च मािहत अस_या येव™या मो†या पदावर मी नाही. पण नुकतेच एिलटला एक खुप मोठे आणी धाडसी काम िमळाले आहे , आणी *यासाठी निवन भरतीची आवँयकता आहे . भवतेक *याचा आणी तुझा संबध ं असु शकतो." संG याल संथ ःवरात ]हणाला. "काम िरःकी आहे ??" मी िवचारले. " यु आर गोžग टू वक< अग+ःट यु एस गहन<म+ट" संGयाल िखदळला. "कदाचीत कामाची पुण< मािहती हाय/या आधी दे खील मारला जाऊ शकशील." "आणी मी नकार िदला तर??" "पॅ पीलॉन, तु मला आवडलास. तुला बघुन मला राहन ु राहन ु माrया लहान भावाची आठवण येत आहे ]हणुन सांगतोय, नकार Zायचा मुख<पणा कJ नकोस ! आजवर मी एिलट मुप/या काही खाजगी कामांसाठी ]हणुन फH भारतात आलो आहे . ‚या ‚या वेळी मी भारतात आलो *या *या वेळी मी फH िमिनःटर अथवा *या पातळीवर/या माणसां/या भेटी घेणे आणी *यांना हवे तसे वाकवणे िहच कामे केली आहे त. तुrया ल5ात येतय पॅ पीलॉन ?? माrयासारखा माणूस एिलट ज+हा तुrयाकडे पाठवतात त+हा तुझे मह*व नAकीच फार मोठे असणार आणी कुठ,याही पिरःथीतीत, आय िरपीट.. कुठ,याही पिरःथीतीत तु एिलट मुपला हवा आहे स." "पण माrयात येवढे काय आहे ??" आणी शफीचा Fा सगeयाशी काय संबध ं आहे ?? मी वै तागुन िवचारले. "िह तुझी परवाची बोःटनची ितिकटस. कॅाीन नावाची मुलगी तुला एयरपोट< ला जॉइन होईल, पुढ/या सुचना ती दे ईलच." संGयाल जणु माझा ूi न ऐक,या/या थाटात बोलला. "मला जमणार नाही !!" मी ओरडलो. "संEयाकाळी ७ ला yलाईट आहे , साधारण ६ पयwत िवमानतळावर पोहोच" संGयाल. "तुला ऐकायला येत नाही का? मला जमणार नाही !!" "हरकत नाही, मग संEयाकाळी ८ ला येउन वडलांचे ूेत नदी िकना0यावJन घेउन जा िम. पॅ पीलॉन"........

28


"यु बाःटड< ...." मी िच*कारलो. "आय टो,ड यु... तु आ]हाला हवा आहे स ! कोण*याही पिरःथीतीत." दोनच िदवसात माrया िवमानाने बोःटन/या िदशेने उnडाण केले आणी मी एका नया आयुंया/या िदशेने...... कॅाीन माझी सहूवासी आणी माग<दश<क होती. वयाने २३/२४ वषा<ची असणारी कॅाीन िदसायला अूितमच होती, बोलायला दे खील हषार पण जमेल तेवढे कमी आणी कामापुरते ु बोलणारी. इतर कोणती वेळ असती तर मी नAकीच थोडे फार yलट< वगै रे कर_याचा ूयp केला असता हे नAकी. पण सEयातरी माझी मनिःथती फार वेगळी होती. मी कुठे चाललो आहे हे मला मािहती होते, पण का आणी कोणाला भेटायला Fाची कािहच मािहती Gहवती. मी आपला मनात,या मनात पुढचे आराखडे बांधत वेळ काढत होतो. "िसट बे,ट बांध ुन घे" कॅिान िखडकीतुन बाहे र डोकावत ]हणाली. भवतेक िवमान ल—डीग करणार होते . "आपण उतJन कोठे जाणार आहोत ??" मी िवचारले. "मी तरी मःत बार मEये जाणार आहे , तुझे मािहत नाही" कॅाीन शांतपणे ]हणाली. "हॉट डु यु मीन ?" मी आया<ने िवचारले . " ओरडू नकोस ! माझी nयुटी तुला इथपयwत पोचवणे आणी काल¡स/या हवाली करणे येवढीच आहे . गॉट इट ??" "काल¡स कोण आहे ?" "बहदा ु माrया सारखाच एक शाGसपोट<र" कॅाीन शांतपणे उदगारली. आपली गाठ को_या ऐ0या गै 0या गावगुंड टोळीशी नाही, हे आता माrया ल5ात आले होते. िवमानतळावJन काeया ठ+ ग_या काल¡सने मला िपक-अप केले आणी काही न बोलता गाडीतुन मला शहरी गजबजाटापासून दरु असले,या एका फाम<हाउस वर आणून सोडले. मी काल¡सला बोलते कर_याचा खुप ूयp कJन पाहीला पण *या/या एकुण चेह0यावJन *याला इं मजी येत नसावे अथवा तो एक कसलेला अिभनेता असावा हे च दोन िनंकष< िनघु

29


शकत होते. फाम<हाऊस/या दारात मला सोडू न काल¡स झपकन िनघुन सुYा गेला. ३ आडदांडा कु‘यांनी आधी माझा ताबा घेतला आणी *यानंतर ४ लुकnया सुकnया गाड< नी. (हे गाड< साले माश<ल आट< एAसपट< आहे त हे मला पुढे कळले त+हा माझा चेहरा बघ_या लायक झाला असणार हे नAकी) "वेलकम टू द व,ड< ऑफ एिलट िम. पॅ िपलॉन" Jं द हसत एक डबल हाडा पेराचा माणूस हातात पाईप घेउन माझे ःवागत करायला अचानक दरवाजात उगवला. िह असली माणसे मी फH िचऽात आणी इं मजी िसनेमात बिघतली होती. मी कसेनुसे हसत *या/या पंजात माझा पंजा िदला. *या पंजात माझे हाताचे दोGही आणी एक पायाचा पंजा दे खील मावेल ू गेले. असे मला वाटन आ]ही आत,या खोलीत ूवेश केला. आत मEये एका मो†या कोचावर एक साधारण ३५ वषा<ची Lी आरामात िबअरचे घोट घेत िॄटनीचा नाच बघत होती. ित/या शेजारीच एक मEयमवीन माणूस घोnयां/या शय<ती/या पुःतकात मुड ं के खुपसून बसला होता. बाजु/या दोन खु/या<त दोन साधारण २५/२६ वषा<चे तJण आजुबाजु/या िव`ाचे भान िवसJन Pलेःटे शन मEये गुंगले होते. मी आत ूवेश करताच ती Lी लगबगीने उठली, अ*यंत आनंद झा,यासारखे भाव चेह0यावर आणत *या Lीने पुढे येउन मला िमठी मारली. रीत वगै रे असते िठक आहे पण साला एखाZा Lीने अशी पटकन िमठी मारायची ]हणजे.. मी थोडासा भांबावुनच गेलो , मला काय करावे तेच पटकन सुचेना. तेव™यात *या Lीने माrया गालाचा एक िकस दे खील घेउन टाकला. "थोडा िधर वगै रे आहे का नाही ?? आता तुझाच आहे तो." *या Lी शेजारी बसलेला तJण डोळा मारत ]हणाला. मी तर नुसता ग4धळू न बघत रािहलो होतो. *या Lीने मोहक हसत मला हाताला धJन आप,या शेजारी बसवून घेतले. इथे ू*येकजण मला खुप चांग,या ूकारे ओळखत अस,या सारखेच वागत होता. *या Lीने अजुनही माझा हात घ‰ट धJन ठे वला होता. नाही ]हणले तरी मी थोडासा लाजतच होतो. "लेट मी इं शो यु िवथ ऑल" पाईपवाला बोलला. "द वन िबसाईड यु इज िमःटर केन, आपले फायनाGसर. *यां/या डाया हाताचे दोघे माईक आणी िवली, हे आपला संगणक िवभाग सांभाळतात आणी मी िमःटर डलस, तु]हा लोकांचा िलगल अड ॅ हायजर."

30


"एक मु&य ओळख कJन Zायची रािहली, नाही का??" माrया शेजारी बसलेली ती मोहक यिHम*वाची Lी बोलली. "ती तुच कJन िदलेली जाःती चांगली नाही का?" केन बोलला. *याला बोलताना डोळा मारायची सवय असावी बहते ु क. मी उ*कंठे ने *या Lी कडे बघु लागलो. तीने िबअरचा एक मोठा घोट घेउन शांतपणे माrयाकडे नजर वळवली. ती/या िनeया डोeयात मी काही 5ण हरवुनच गेलो. तीने आपला नाजुक हात माrयापुढे केला... "डायना...." "पॅ िपलॉन" मी भाराव,या सारखा ती/या हातात हात दे त ]हणालो. ित/या िनeया डोeयाची जाद ू भेदत काहीतरी म+दत ू थाडकन उसळले. कािहतरी ःशाइक झाले.. पण..... "डायना... यु मीन...." मी अडखळलो. ती Lी खळखळू न हसली, बाकीचे दे खील हळू हळू *यात सामील झाले. *यांना तीने डोeयानेच दटावले . "येस आय मीन डायना... वन ऑफ द एिलट फाउं डर" ती शांतपणे ]हणाली. मी आणी डायना समोरा समोर बसलोय ?? हे मी कधी क,पनेत दे खील आणले Gहवते. माझी नAकी काय अवःथा होती तीचे वण<न मी आजदे खील कJ शकणार नाही. "जा ृेश हो, मग खुप बोलायचे आहे !" केन हक ु ु मी आवाजात बोलला. काही िदवसात हाच केन माझी भेट घे _यासाठी माrया Jम बाहे र तडफडत उभा राहायला लागला हा भाग वेगळा. "िहःकी घेणार ? " मी ृेश होउन येताच डायना िवचारती झाली. "शुअर" मी मान हलवली. "िशवास.. िशवासच घेत ोसना ?" डायना हसत ]हणाली. 31


"एखादा माणुस िवव5ीत िठकाणी पोचाय/या आधी *याची िकतS येउन पोचलेली असते, हे माऽ अगदी खरे " मी डोळे िमचकावत ]हणालो. "हा हा हा, मी तुला ]हणाले होते डलस... पॅ पीलॉन इज जेम. *या/या बोल_याचे, “ानाचे, हजरजबाबीपणाचे मला कायमच कौतुक वाटत आले आहे ." डायना डलसकडे वळत ]हणाली. *यानेही संमतीदश<क मान हलवली. "मला Fा भेटी मागचा उfे श कळे ल का ? आणी हो ‚या पYतीने तुमचा सGयाल माrयाशी वागला ते मला िबलकुल आवडलेले नाही" मी पिह,यांदाच ठामपणे बोललो. "*या/या वतीने मी माफी मागते पॅ पीलॉन. *याने फH *याला नेमुन िदलेले काम केले." "पण नAकी हे काम काम ]हणजे आहे तरी काय??" मी वै तागुन िवचारले. "एिलट मुपला चायना सरकार कडू न एक ऑफर आलीये पॅ िपलॉन, चायना मध,या जेव™या अमेरीकन कंपGया आहे त *यांचा डाटा, *यांची ू*येक हालचाल आणी ू*येक मािहतीची दे वाण घेवाण Fाची खडान खडा मािहती िमळवून सरकारला Zायची. वेळेला *यांचे सव<स< हॅक करायचे, *यां/या डाटाबेस मEये िशरायचे पण मािहती िमळवायचीच." "मग Fात अवघड काय आहे ? कोणी साधा सुधा हॅकर पण हे कJ शकेल." "मी अजुन पुण < मािहती िदली नािहये पॅ पीलॉन... जर हे करताना तु]ही पकडले गेलात, तर सरकार आपले हात वर कJन मोकळे होणार ! पुढची जबाबदारी तुमची." "ओअअअह आणी ]हणुनच एिलट नव-नवीन बकरे शोधत आहे तर !" मी डायना/या डोeयात डोळे रोखुन ]हणालो. "अगदी बरोqबर ! ]हणुनच तुला सावध करायला आ]ही तुला इकडे बोलावले." "काय?? मला सावध करायला ? आणी *यात तुमचा काय फायदा ??" "आम/याकडे तुrयासाठी एक फार छान ऑफर आहे पॅ िपलॉन" डायना शांतपणे ]हणाली. "वन सेकंद, वन सेकंद.. माझा काहीसा ग4धळ उडालाय. हे 'आ]ही, आम/याकडे ' ]हणजे काय? यु आर वन ऑफ द एिलट, राईट ??"

32


"आय हॉज ! आणी एिलटस साठी मी अजुनही बेपcा पाट< नस< पै की एक आहे ." "मला कळे ल असे बोलणार का??" मी आता पुरता भंजाळलो होतो. "एिलट Fा कामासाठी तुला लाखात पै से मोजायला तयार होतील, ते जे आकडा सांगतील *या/या पुढे २ शुGय वाढवुन आमची ऑफर तयार असेल.. फH तुrयासाठी." "आणी ती ऑफर आहे तरी काय?" "जे काम तु चायना सरकारसाठी करणार आहे स तेच काम 'यु.एस' साठी करायचे आहे ." "हॉट ?????" "आणी उZा काही झाले तरी आ]ही हात वर करणार नाही हे नAकी ! यु िवल गेट द ूोटे Aशन ऑलवेज." "आणी मी नकार िदला, तर आई िकंवा विडल Fा पै की एकाचे ूेत मला भेट िमळणार.. बरोबर ना?" मी कडवटपणे ]हणालो. 5णभरच डायना/या डोeयात एक िवषादाची छाया उतJन गे,याचे मला भासले. पण 5णात तीन ःवत:ला सावरले आणी तीचे हसरे डोळे पुGहा माrयावर िखळले. "तुला इथपयwत आण_यासाठी तसे वागावे लागले पॅ िपलॉन, पण माझी खाऽी होती की एकदा मला भेट,यावर तु किधच नकार दे णार नाहीस." "हो? मला तुम/या आ*मिव`ासाचे कौतुक वाटते िमस. डायना. पण तु]हाला येवढी खाऽी का आहे सांगाल का?" "तु मला किधच नकार दे णार नाहीस पॅ पीलॉन.. आप,या शफीला तु नाही ]हणशील का रे ? सांगना...." "हो? मला तुम/या आ*मिव`ासाचे कौतुक वाटते िमस. डायना. पण तु]हाला येवढी खाऽी का आहे सांगाल का?" "तु मला किधच नकार दे णार नाहीस पॅ िपलॉन.. आप,या शफीला तु नाही ]हणशील का रे ? सांगना...." 33


मी खुeयासारखा डायनाकडे पाहातच रािहलो..... "मला माफ कर पॅ पीलॉन, तु शफी ]हणुन ‚याला ओळखायचास ती मी होते, एक Lी." "पण हे सगळे कशासाठी? आपली तर साधी ओळख दे खील Gहवती." "हे सगळे समजुन घे_यासाठी तुला आधीचा सगळा इितहास मािहत असणे गरजेचे आहे पॅ िपलॉन. एिलट मुपने मारले,या ४ िमिलयन/या ड,,याबfल तर तु जाणतोसच. माऽ हे पै से एिलट मुप मEये िफतुरीचे वादळ घे उन आले. ऐनवेळी वॉ,टर आणी ॄुस Fांनी दगाबजी केली. केिहन आणी सॅ बीची ह*या कJन *यांनी सगळीच रAकम लाटली आणी मग ते माrया मागावर िनघाले. लहान बिहणीला घेउन मला ताबडतोब दे श सोडावा लागला, पण जाताजाता मी 'एफ बी आय' ला Fा सव< कटाची मािहती दे उन माrयापरीने केिहन आणी सॅ बीचा बदला घेतला होता. पण दैवा/या मनात काही वेगळे च होते. काही विकल आणी पोिलस अिधका0यांना पै से चाJन वॉ,टर आणी ॄुस Fातुन सही सलामत बाहे र पडले. आत मला लपुन राह_यािशवाय ग*यंतरच Gहवते. कसेतरी एक वष< भारतात ु मी बिहणीला भारतातच होःटे लमEये ठे वुन कॅनडाला पळ काढला. दोन वषा<त काढन यवःथीत बःतान बसवुन मी पुGहा हॅकस< व,ड< मEये दाखल झाले. पण आता मी माझे नाव आणी मािहती दोGही बदलायची खबरदारी घेतली होती. मी शफी नावाने एिलट मुप/या मागवर रािहले आणी जमेल तेवढे वार कJन मी एिलटला िखळिखळे कर_याचा ूयp करत रिहले. माक<-रॉिबGसन/या ड,,यात माझा िमळालेला सगळा शेअर मी Fा एकाच कामासाठी पणाला लावला. आज िह सगळी संघटना, दे शोदे शी/या मंती, अिधका0यांची साखळी उभी करायला मला ूचंड कM करावे लागले पॅ िपलॉन.. आणी *यातुनच मग िह संघटना उभी रािहली , 'अनटचेब,स'....." "ओअअअह ! पण अनटचेब,स तर फH इिथकल हॅकस<ची संघटना ]हणुन ओळखली जाते." "तो आ]ही धारण केलेला मुखवटा आहे पॅ िपलॉन ! आमचा खरा उfे श आहे अमेिरकी सरकार, अमेिरकन कंपGयांसाठी मािहती गोळा करण, मािहती चोरणे आणी वेळेला इतर दे शातील ूितःपधS कंपGयां/या सव<स<वर ह,ले करणे, *यांचा डे टा पळवणे.. आणी बरे च काही. तु आता आम/यातला एक होणारच आहे स... कळे लच तुला."

34


"खर सांगु डायना, मी अजुनतरी तु शफी अस,याचय धAaयातुन सावJच शकलो निहये.. बाय द वे कॅाीन तुझी बिहण आहे ना??" डायना/या चेह0यावरचे भाव 5णात पालटले. आधी थोडे सावधिगरीचे, मग आया<चे आणी नंतर कौतुकाचे.... ती/या चेह0यावरचे हे 5णा5णाला बदलत जाणारे भाव मी मोहन ु बघत बसलो होतो. "काँPयुटर बरोबर मनात िशर_याची कला दे खील कोणा दस0 ु या शफीकडू न िशकलास का काय ??" डायना खळखळू न हसत ]हणाली. "नाही ग तसे काही नाही. कॅाीनचा आवज पिह,यांदा ऐकला त+हाच हा आवाज आधी कुठे तरी ऐक,या सारखे मला वाटत होते. तु तुr या बिहणीचा उ,लेख केलास त+हाच मला अचानक ल5ात आले की शफी/या बिहणीशी मी फोनवर बोललो होतो, तो आवाज आणी कॅाीनचा आवज सारखाच आहे ." "ःमाट< बॉय .. हान." "शेवटी चेला कुणाचा आहे ....." "बर बर ! आता कौतुक पुरे कर आणी मला तुझा िनण<य कळव. सकाळी मी तुrया िनणा<याची वाट बघत असेन." येवढे बोलुन डायना मला माrया JममEये सोडायला आली. राऽी मला झोपच लागत Gहवती. एकतर अपिरचीत जागा आणी *यातुन हे एकावर एक बसलेले धAके.... साधारण १ /या सुमाराला माrया बेडJम डोरवर हलकीशी टकटक झाली. मी नाईट लँप चालु कJन बेडJमचे दार उघडले. दारात डायन उभी होती, ओठावर एक आहाना*मक हाःय घेउन... "सकाळी तुझा िनण<य एकुनच परत जाईन..." डायना आप,यामागे दार लावता लावता ]हणाली. ....... "िचअस< फॉर अवर Gयु पाट<नर, मी. पॅ िपलॉन" "िचअस<" डायना/या सुरात सगeयांनी आपले सूर िमसळले.

35


"डायन तु पुण< िवचार केलायस ?? एका पुणप < णे अनोळखी माणसाला तु आप,यात सामील कJन घेतलेच आहे स, वर येवढी मोठी अिधकाराची जागा ??" "तो माrयासाठी किधच अनोळखी Gहवता केन, आणी काल राऽीपासून तर तो फारच िव`ासातला झालाय." डायना माrयाकडे सुचक कटा5 टाकत ]हणाली. "पण तु सगeयांशी Fावर एकदा चचा< करयाला हवी होतीस !" केन अजुनही आपला हे का सोडायला तयार Gहवता. डायनाने शांतपणे आपली िसगारे ट पेटवुन केनकडे पािहले... "Fा संघटनेची सवसवा< मी आहे केन ! तुम/या िहं मती, हषारीला आणी ूामाणीकपणाला ु दाद दे उन मी तु]हाला नyयातला िहःसेदार बनवले आहे .. िनण<यातला नाही. ल5ात येतय ?? इथे माझा आणी माझाच शqद अंितम रािहल." "आय एक सॉरी डायना. मी फH सावधिगरी ]हणुन माrया मनातले िवचार बोलुन दाखवले." केननी शरणागती प*करली होती. काही 5णातच तो फोन आ,याचा बहाणा कJन बाहे र िनघुन गेला. "िम. डलस, पॅ िपलॉनला आप,या यवहार आणी कामािवषयी आवँयक आणी मह*वाची मािहती कJन Zा. आप,या माहक कंपGया, आपले मह*वाचे काँटॅA‰स, राजकारणी आणी अिधकारी यHी आणी *यां/याशी संपक< साध_याचे गु” शqद सगळे *याला “ात कJन Zा." "येस मॅ डम. चार िदवसात मी *याला पुणप < णे तयार कJन तुम/या ताqयात दे तो." "दोन िदवस िम. डलस, फH दोन िदवस आहे त तुम/याकडे ! परवा पॅ िपलॉन पुGहा भारताकडे रवान होईल. एिलटस *याची वाट बघत असतील ितकडे " डायना डोळा मारत ]हणाली. दोनच िदवसात मी सगeयाच गोMीत पुण< तयार होउन डायनाचा िनरोप घेतला आणी भारताकडे कूच केली. जाता जाता दोन गोMी माऽ मी माrया म+दत ू कायम/या िफड कJन घेत,या हो*या, एक ]हणजे डायना/या आयुंयात एिलटला संपवणे हाच एकमेव उfे श आहे आणी दसरे ]हणजे Fापुढे ू*येक 5णी मला केन पासून सावध रहायला हवे. ु

36


िवमानाने आपली चाके खाली टे कवताच मी माझे डोळे उघडले. साला लोकांना आप,या दे शात परत आ,यावर 'वतन की िम‰टी' चा वास वगै रे येतो ]हणे. मला माऽ आजुबाजु/या ूवाशांनी एकऽ ये उन उडवले,या संिमौ स+ट/या वासानी चAकर यायची बाकी रािहली होती. लगेज गोळ करत असतानाच अजुन एक आय< माrया शेजारी येउन उभे रािहले. वय वष ३३/३४, िफगर एकदम शॉ,लेड अगदी माrयासार&याला मुड ं ी मुरगाळू न वगैरे माJन टाकेल अशी, चेहरा भयंकर उम. "पाह_यां चे सामान आ]ही *यांना उचलुन दे त नाही, चला पुढे. मी घेतो सामान. तो लाल ु जॅ केट वाला माणुस चालल आहे ना, *या/या मागोमाग चला." गोड आवाजात मला हक ु ुम सोडला गेला. गंमतच आहे . माrयाच दे शात, माrयाच शहरात मला पाहणा बनवुन कुठे तरी नेले जात ु होते. मी माऽ कुठलेही दडपण न घेता गाडी/या माग/या िसटवर मःत ताणुन िदली होती. तु]हाला ःवतःची िकंमत कळायला फार वेळ लागतो, माऽ एकदा ती कळाली िक मग तु]ही दिनये ला आप,या तालावर नाचवायला िसY होता. ु "वेलकम वेलकम दोःत. गेले दोन िदवस आ]ही तुमची वाट बघत आहोत. कुठे गायब कुठे झाला होतात िम. पॅ िपलॉन??" " हॅलो िम. वॉ,टर ! मी जरा 'अनटचेब,स'चा पाहणचार घे_ यात यम होतो !" ु "ःमाट< ! ]हणजे आता मला अ ब क पासून नAकीच सुJवात करावी लागणार नाही तर." "नAकीच नाही िम. वॉ,टर. एिलटला काय माrयाकडू न काय हवय आणी कस हवय ते मला आता मािहती आहे च; त+हा आपण आता सरळ मुZाकडे वळु यात का?" "चालेल, मलाही लवकरात लवकर काम सुJ करायचेच आहे पॅ िपलॉन." "तुमची ऑफर ?? आणी मु&य ]हणजे माझी सुरि5तता ?" "वेल पॅ िपलॉन सुर5ेची खाऽी मी तुला आम/याकडू न १००% दे उ शकतो ! उZा तुझे नाव फुटलेच तरी तुला एखाZा दस0 ु या दे शात संपुण< निवन कागदपऽांसह, निवन ओळखीसह सेटल करणे हे आमचे वचन ! तु कुठ,याही सरकारी चौकशीत अडकणार दे खील नािहस,

37


माऽ तु 'यु.एस' /या हातला लागलास तर माऽ आ]ही कािहच कJ शकणार नाही. शेवटी येवढा पै सा िमळवायचा तर िरःक >यावीच लागणार !" "ह]]म ! ूi पै शाचा नाही िम. वॉ,टर. तुम/या ऑफर/या १० पट ऑफर मला ऑलरे डी कबुल झाली आहे अनटचेब,स कडू न." "इं शेिःटं ग ! आणी तुझी सुर5ीतता ??" "संपण ु < सुर5ीतता, ित दे िखल सरकारी खा*याकडू न." "डबल बॉस ??" "किधच नाही. मला थेट अनटचेब,स जॉईन करायची ऑफर आहे ! डबलबॉस कJन पै से िमळवायची मला गरजही नाही आणी आवड *याहन ु नाही." "अनटचेब,स साठी तुला काय वक< करायचे आहे पॅ िपलॉन ?? आणी मु&य ]हणजे कोण*या सरकारसाठी ?" "मला नAकी खाऽी नािहये िम. वॉ,टर, पण भवतेक मला ग,फ कंिशज/या ःवतः ःथापन केले,या काही ऑइ,स कंपनी/या डे टाबेसवर ल5 क+िित करावे लागेल असे वाटते ." "यु शुअर अजुन काही वेगळे आणी धोकादायक काम तुला सांगणार नािहत ??" "मी अजुन माझा िनण<य कळवला नािहये िम. वॉ,टर ! पण जर एिलट मला चांगली ऑफर दे त असेल तर मी अनटचेब,सचा िवचार तरी का करावा ??" "तुला काय अपे5ीत आहे पॅ िपलॉन ??" "उ]]]]मम माrया मते इं डीयन करंसी मEये २ कोटी पुंकळ होतील माrयासाठी... आणी हो, अजुन २ कोटी िमळणार असतील तर मी माझा अिभमान बाजुला ठे वुन अनटचेब,सला डबलबॉस करायला दे िखल तयार आहे ." "तु अ*यंत िव`ासघातकी आणी िनच माणूस आहे स पॅ िपलॉन !" "धGयवाद िम. वॉ,टर. बाकी अनटचेब,स/या पाट<नस<पक ै ी एक असलेला 'केन' मला बरबाद कर_यासाठी तुझी मदत करायला एका पायवर तयार होईल असे मला वाटते." 38


"कुल ! दोनच िदवसात तु शऽु दे िखल तयार कJन आलास तर." "नाह, शऽु नाही. मी फH माrयामागे परितचे दार बंद होणार नाही Fाची काळजी घेतलीये." "तुला भेटायला बोलावुन मी माrयाच पायावर ध4डा पाडू न घेतला आहे असे मला आता वाटायला लागलय पॅ िपलॉन." वॉ,टर खदखदन ू हसत ]हणाला. "एट युवर सिव<स सर

बाकी अनटचेब,सला नेःतनाबुत करायला तु]हाला निAकच

आवडे ल नाही का ?? अनटचेब,सकडचा कामाचा ओघही आपसुकच एिलटकडे वळे ल." "िनीतच तसे होईल पॅ िपलॉन. पण हे वाटते ते वढे सोपे नाही , फार फार धोका आहे *यात." "ड4ट वरी िम. वॉ,टर, तु]ही फH माझे िडल कबुल करा. पुढचे माrयाकडे सोपवा." "आणी तुrयासार&या िव`ासघातAयाला कोणाकडे सोपवायचे?" "आम/याकडे पै शाचा दे वीला लआमी ]हणतात ; ित/याकडे Zा मला सोपवुन." "हा हा हा.... केन बfल अजुन काही मािहती ?" "पै से कधी पयwत जमा होतील िम. वॉ,टर ?" "हरामखोर आहे स तु !! वेट, मला एक फोन कJ दे त, तु सांिगतले,या खा*यात ३० िमिनटात पै से शाGसफर होतील." "धGयवाद िम. वॉ,टर. मी तर फH तुमचे मन बघत होतो. पै से मल हवेच आहे त, पण ते इथे नकोत. अजुन ४ िदवसांनी मला बोःटन मEये ते िमळतील अशी यवःथा करा." वॉ,टर त4डाचा आ वासून माrयाकडे बघतच रािहला. "िरलॅ A स सर. बोःटनमEये बसुन, अनटचेब,स/या सेट अप वJन एिलटचे काम करता करता अनटचेब,सला संपवायला िकती मजा येईल ना??" मी मःतपै की डोळा मारत ]हणालो.

39


"तुला हे येवढे सोपे वाटते ??" "जगात अवघड कािहच नाही िम. वॉ,टर ! फH तु]ही योय िदशेने ूयp चालु ठे वले पािहजेत." "चार िदवसात तुला पै से िमळतील. उZापयwत बोःटनमEये असलेले आपले कॉGटे Aटस, *यां/याशी संपक< कसा साधायचा हे सगळे तुला कळव_यात ये ईल. अनटचेब,स कडू न सुटलास आणी जगला वाचलास तर पुGहा भेटु च पॅ िपलॉन. (मुख< माणूस ! अनटचेब,सचा िहसका कोणाला सांगत होता; तर मलाच. अरे मुख< माणसा, कालच अनटचेब,सचा निवन बॉस ]हणुन पाट‹ साजरी कJन आलोय मी !) वॉ,टरचा िनरोप घेउन मी बाहे र पडलो. फोन चालु करताच िमःड कॉल अल ॅ ट< नी १४ िमःड कॉ,सची यादी समोर फेकली. सारे /या सारे कॉिलंग काड< सचे नंबर होते. मी काही वेळ शांत बसून रािहलो. मग मी माrया फोन मEये दबई/या कॉिलंग काड< वJन डायनाचा नंबर डायल करायला सुJवात केली. ु "हाय िःवटी" "िजझस ! कुठे होतास तु ? मी कधी पासून तुला शाय करत होते." "तुrया आजुबाजुला आcा कोणी आहे ? असेल तर थोडे बाजुला एकांतत ये, मला काही मह*वाचे बोलायचे आहे ." "बेलाशक बोल मी आcा टे रेसवर एकटीच आहे ." "डायना मी अनटचेब,सला भेटायला आलो होतो िह बातमी एिलटपयwत पोचली होती ! मी िवमानतळाबाहे र पडताच अितशय स˜यपणे माझे अपहरण कर_यात आले." "ओअह गॉड ! तु िठक आहे स ना? *यांनी तुला कािह केले तर नाही ना?" "मी सुखJप आहे आणी आता घरीच िनघालो आहे . पण माrया जीवाला इथे धोका आहे . दोन िदवसात मला इथुन बोःटनाला Gयायचा माग< काढ, ितकडे आलो की सिवःतर बोलणे होईलच."

40


"तु काळजी कJ नकोस पॅ िपलॉन. मी आजच सगळी यवःथा करते." "नाही आजच नको ! मला दोन िदवस दे . हे ूकरण कधी आणी कोणते वळण घेईल Fाची शा`ती नाही. मी दोन िदवसात आई वडीलांना आधी सुर5ीत जागी हलवतो." "गुड. ते योयच ठरे ल." "ठे वतो आता, बाय. आणी हो मला चुकीचे समजू नकोस डायना, पण केन/या हालचालींवर पाळत ठे व आणी िPलज येव™यात *याला कुठ,याही मह*वाचा गोMीची मािहती दे उ नकोस." "पॅ िपलॉन......" "सॉरी डायना पण माrयाकडे तसे पुरावे आहे त !" "ओके ... मी काळजी घेईन. पण तु िPलज लवकर ये, तुला बिघत,यािशवात आता मला चै न पडणार नाही." डायनाला िधर दे उन मी माझा कॉल संपवला आणी *याचवेळी माrया दस0 ु या मोबाईलनी कोकलायला सुJवात केली.... "पॅ िपलॉन ??" "बोलतोय..." "सर माक< बोलतोय. तु]ही सांिगत,याूमाणे मी माक<-रॉिबGसन/या मॅ नेजरची भेट घेतली. जर एिलट मुप नामशेष होणार असेल तर लागेल ती मदत करायला तो एका पायावर तयार आहे . फारच मनाला लावून घेत लाय *यानी नोकरी वJन हाकलले जाणे." "छान बातमी िदलीस माक<, धGयवाद. तु *या मॅ नेजर/या संपका<त रहा. मी ४/५ िदवसात बोःटनला पोचलो की तुला कॉGटे Aट करीनच. चलो बाय." आता दस0 ु या कॉलींग काड< वJन मी माrया िूय हॅकर िमऽाचा डे िनसचा नंबर िफरवला, डे िनस आजकाल *या/या सरकारसाठी इिथकल हॅकींगची कामे करायचा. "हॅलो एग" 41


"कोण बोलतय ??" "तुला एग नावानी हाक मारणारा अजुन कोण असु शकेल ? पॅ िपलॉन बोलतोय" "डॅम ! तु अजुन िजवंत आहे स का? मला वाटले एिलट आणी अनटचेब,स/या साठमारीत आपले जीवन किधच संप ले असेल." "यु िवश ! माrया कामाचे काय झाले?" "मी पुण< ूयp करतोय. पण अजुनही काही ूमुख अिधकारी नाना शंका उपःथीत करत आहे त." "कमॉन एग. येवढी चांगली ऑफर तुम/या रशीयाला कधी व,ड< बँकेनी दे खील िदली नसेल ! एकाच वेळी "यु एस, चायना आणी आखाती दे शां/या ऑईल कंपGयांचा संपण ु < डाटाबेस घर बस,या िमळतोय तु]हाला ! वर एिलट आणी अनटचेब,स सार&या मुपसना संपव,याचे फुकटचे पु_य वेगळे च; आणी *याबद,यात मला फH हवय ते रिशयन नागरीक*व, 'केजीबी'ची मदत आणी एफ बी आय पासून संर5ण....." चारच िदवसात मी बोःटनला रवाना झालो. आता खरी लढाई सुJ होणार होती. सगeया मोहरा आपाप,या जागी उ˜या हो*या आणी मी फH योय वेळेची ूित5ा करत होतो. "डायना मला कॅाीनची गरज आहे , एका अ*यंत मह*वा/या कामासाठी." "असे कोणते काम आहे जे फH तीच कJ शकेल??" "आपले पिहले टागट आहे चायनीज कंपनी 'कोनाट' , आणी तीचा बोःटन हे ड हा सेAसचा अ*यंत भुकेला माणूस आहे . िदवसातले ६/६ तास डे िटं ग साईटवर पोरी शोधणे हा *याचा आवडता उZोग आहे . *याला गळाला लाव_यासाठी कॅाीन सारखी िव`ासु मासळी अजुन कुठे िमळणार ??" "*याला जाeयात फसवुन आपला काय फायदा पॅ िपलॉन ??" "मला *याची गरज नािहये डायना ! मला हवाय *याचा लॅ पटॉप. अिलबाबाची गुहा."

42


"हे सगळे जमुन आले तरी पण तो ितला भेटायला लॅ पटॉप घेउनच येईल Fाचा भरवसा काय?" "नाही आला तर जागा फH बदलेल. हॉटे ल Jम/या ऐवजी *या/या घरातुन लॅ पटॉपमध,या डे टाची चोरी होईल. मी सगळी तयारी ठे वली आहे ." "िजिनयस !" "धGयावाद. शेवटी चेला...." अपे5ेूमाणे पाचच िदवसा/या आत बोःटन हे ड आम/या गळाला लागला. आणी *या िदवसापासुन 'कोनाट' आणी ती/या उपकंपGयां/या ू*येक आत येणा0या आणी बाहे र जाणा0या इ-मे,स, डे टा Fावर अनटचेब,सची अ’ंय नजर रोखली गेली. पिह,याच झटAयात मोठे यश मी पदरात पाडू न घेतले. आता अिधक वेळ घालवून उपयोग Gहवता... -------------------"वॉ,टर मी बोलतोय" "काय सेवा कJ ??" "सेवा तर मी तुमची करायला फोन केलाय सर." "ती तर तुला करावीच लागणार आहे , *यासाठी तर तुला येवढी रAकम मोजली आहे मी पॅ िपलॉन!" "माrया ल5ात आहे सर. पण आज तु]हाला मी वेगeयाच कारणासाठी फोन केला होता. तुम/यासाठी माrयाकडे एक पास<ल आहे , उ]]]]म अनमोल आहे ." "मला शqदांचे खेळ आवडत नाहीत पॅ िपलॉन !" "डायना ! हवीये??" "तु शुYीत आहे स ?"

43


"चांगलाच ! आणी मला बेशुY करे ल अशी रAकम तु]ही मला ऑफर करत असाल तर तु]ही बोःटनमEये पाय ठे व,यापासून ४ तासात मी डायनाला तुम/या हवाली करायला तयार आहे ." "मी तुrयावर का िव`ास ठे वावा पॅ िपलॉन ??" "तुमचा मेल बॉAस चेक करा, काही छान फोटो पाठवलेत मी. वाट बघतोय....." काही 5णा/या शांतते नंतर अचानक वॉ,टरचा आतुर झालेला ःवर माrया कानात िशरला.. "पै से कुठे पोचवायचे पॅ िपलॉन" "तुमचा एकेकाळचा परम िमऽ आणी त*कालीन माक<-रॉिबGसनचा मॅ नेजर डे िहड/या खा*यावर" "यु आर सच बाःटड< पॅ िपलॉन !! *याचा तुझा काय संबध ं ??" "माझी सवा<त सुर5ीत ितजोरी आहे ती. असो... आम/याकडे एक छान ]हण आहे , "फळ खा, झाडे मोजत बसु नका !" "मी ‚या कंपGयांसाठी काम करतोय *यांना माrयासाठी िहसा वगै रेची सोय कर_यात िनदान २४ तास तरी नAकी लागतील ! साधारण परवा मी बोःटनमEये असेन. येताना मी ॄुसला देखील नAकी घे उन येईन. माझी अनोखी भेट *याला नAकी आवडे ल." "मी वाट बघीन वॉ,टर....आणी हो, तु केन/या संपका<त आहे स हे आता उघड कर_याची वेळ आली आहे असे मला वाटते..." "गो अहे ड !!" ---------"आज सु‰टी/या िदवशी अशी अचानक िमटींग बोलाव_याचे कारण ?" "आप,यात कोणीतरी एक िफतुर असावा अशी डायनाला शंका आहे केन !" "तु गPप बसशील ? डायनाला काय ते बोलु दे ."

44


"केन तु वॉ,टरला कसा काय ओळखतोस??" "STFU पॅ िपलॉन " "*या/यावर ओरडू न तुझा गुGहा लपणार आहे केन ? िह तुrया मोबाईलची कॉल िहःटरी, तुला रोज कमीत कमी दोन वेळा वॉ,टरचे फोन येतात, आणी तेही राऽी/या वेळी. कशासाठी सांगु शकशील ?? " "......." "तुझा आणी वॉ,टरचा ‚यावेळी दस0 ु यांदा फोन झाला *या/या दस0 ु याच िदवशी बोःटन हे ड नी *याचा पासवड< च+ज केला. Fाला योगायोग ]हणायचे का? उcर दे केन..." "Fा पुढे आप,याला केनची गरज आहे असे मला वाटत नाही" डायना शांतपणे ]हणाली आणी खोलीतुन बाहे र पडली. केनचे ूेत बागेत पुJन सव< यवःथा िनट लावून झोपायला जायला मला आणी डलसला राऽीचे दोन वाजले. ----------------"डायना.... सेह मी, िPलज..." "कॅाीन.. बेबी काय झालय ? तुझा आवाज असा का येतो आहे ?" "वॉ,टर आणी ॄुस बोःटन मEये आलेत ताई. सEया मी *यां/या ताqयात आहे ." "...." "हॅलो qयुटीफुल ! तुझा जुना िमऽ ॄुस बोलतोय." "कॅाीनला सोडा. तीचा Fा सगeयाशी काही संबध ं नािहये." "नAकी सोडणार ! तु आ]हाला 'युएस' सह< र मEये घुस_याचा रःता दाखवलास की आ]ही तीला लगेच सोडणार आहोत. 'हॉटे ल हयात' Jम नंबर २८७. 'एकटीच ये' वगै रे सूचना तुला Zायची गरज नाही, नाही का?" -----------

45


"गुड आyटरनून ऑफीसर " "िम. पॅ िपलॉन, गुड मॉनœग. तु]ही पाठवलेली भेट माrया बायकोला फार आवडली." "िह तर सुJवात आहे ऑफीसर माईक. तु]ही अशीच मै ऽी ठे वा, मी तु]हाला मालामाल कJन टाकीन." "खरच सांगतो िम. पॅ िपलॉन मी Fा नोकरीला अगदी कंटाळलो आहे . मला Fा पोिलस दलातून सुटका हवी आहे ." "काळजी कJ नका िम. माईक. तु]हाला लवकरच राजेशाही नोकरी िमळे ल असे वचन दे तो मी तु]हाला." "धGयवाद पॅ िपलॉन. आज संEयाकाळी गुड Gयुज दे णा0या माrया फोनची वाट बघा." "नAकीच माईक. तु]ही माrयावर ठे वले,या िव`ासाला मी नAकीच तडा जाऊ दे णार नाही." "गुड बाय पॅ िपलॉन" "गुड बाय माईक. डाया दं डात एक गोळी.... िवसरणार नाहीस ना?" ----------------------"िचअस< ! Fा अनपे5ीत यशासाठी." "आणी िचअस< Fा यशातील माझी िन]मी भागीदार कॅाीनसाठी दे खील." "आय लह यु पॅ िपलॉन, लह यु सो मच. Fा येणा0या पै शात आपण जगातले कुठलेही सुख िवकत घेउ शकु." --------------"िमःटर डलस.." "हक ु ु म करा मालक, एकाच शहरात असुन मला कॉलींग काड< वJन फोन ?" "सावधिगरी हा ू*येक यशाचा पाया असतो हे तु]हीच िशकवलेत मला िम. डलस. माझी ूवासाची यवःथा झाली ?" 46


"येस सर ! उZाची संEयाकाळ तु]ही आणी कॅाीन मॅ डम एका निवन भुमीत साजरी करत असाल." "कॅाीनला मी आधीच वर/या ूवासाला पाठवून िदलय." "कायsss?" "पै शासाठी जी ःवतः/या बिहणीला धोका दे ते, ित/यावर मी िव`ास ठे वावा असा स,ला तु]ही दे खील मला िदला नसतात, नाही का गुJजी?" "ठरले,या िठकाणी गाडी तुझी वाट बघत असेल पॅ िपलॉन. हॅपी जनS." "पास<ल तुम/या घरी पाठवायची यवःथा केलेली आहे . हातात आलेला दोGही कडचा डे टाबेस िवJY कंपGयांना कसा िवकायचा हे तु]ही जाणताच िम. डलस. आले,या पै शाची तु]ही योय गुंतवणुक कराल अशी मी आशा करतो." ---------------"ू*येक मो†या आणी अचानक िमळाले,या यशामागे एक गुGहा लपलेला असतो" असे मी कुठ,याँया कादं बरीत वाचले होते. असेल बॉ... मल तरी काही अनुभव नाही. सEया मी दबईत,या एका छो‰याँया कृ ऽीम बेटावर छानसा बंगला घे तलाय. माझा सगळा ु िदवस ितथेच जातो. ितथेच बसुन मी चार दे शात केले,या माrया गुंतवणुकीवर ल5 ठे वुन असतो. िम.डलस माझे ूितिनधी आणी कायदे शीर स,लागार ]हणुन काम बघतात. ऑिफसर माईकला मEये एका झटापटीत गोळी लागली. *यानंतर *याने पोिलसा/या नोकरीला कायमचाच रामराम ठोकला. सEया तो माrयाकडे च काम करतो, माrया िसAयुरीटीचा िचफ आहे तो. तु]हाला माझा िमऽ डे नीस 'द एग' आठवतोय ? *यानी आता एक छोटीशी सॉyटवेअर कंपनी रिशयात चालू केली आहे . खुप सुखात आहे तो. पॅ िपलॉन नाही पण िनदान पॅ िपलॉन/या आई वडीलांना रिशयात सुर5ीत ठे व,याचे बि5स िदलय मी *याला कंपनी/या Jपाने. अरे हो जाता-जाता तुम/याशी दोन मिहGयापुवS पेपरात आलेली एक गंमतीदार बातमी शेअर करीन ]हणतो.

47


िदनांक १९ मे :- आज शहरातील ूिसY अशा दोन हॉटे लमEये खूना/या घटना घड,या. 'हॉटे ल हयात' मधून दोन यHींचा खून कJन पळू न जाय/या ूयpात असले,या एका Lीला पोिलसांनी पकड_याचा ूयp केला असता तीने पोिलसांवरच गोळीबार केला, उलट गोळीबारात िह मिहला ठार झाली. मृत झाले,या ितनिह यHी Fा एकेकाळी गाजले,या 'एिलट' Fा हॅकर मुप/या सवसवा< अस,याच संशय यH केला जात आहे . Fा हॉटे लपासून जवळच असले,या हॉटे ल िकंग मEये एका तJण मिहलेचे ूेत सापडले असून ितचा िवष पाजून खुन कर_यात आला आहे . सदर तJणी/या सामानाची व लॅ पटॉपची तपासणी केली असता िह तJणी 'पॅ िपलॉन' Fा नावाने हॅिकंग िव`ात ूिसY होती असे िनदश<नास आले आहे . विरल दोGही घटनांचा काही परःपरसंबध ं आहे का Fाची शहर पोिलस तपासणी करत आहे त .

48


तुकडा तुकडा चंि... "संमाम, अरे आवरले का नाही?" आईचा नुसता धोशा चालु होता कधीपासून. आम/या मतोौीं/या आनंदाला आज काही पारावारच उरला नहता! आज कुलक_याwकडची मंडळी येणार होती. बरोqबर ! अहो कांदापोहे काय<बम... दसरं काय? ु एका लनाळू , उcम िःथतीत,या मुला/या आई/या उ*साहाला उधाण येईल असं दसरं काय ु कारण असू शकतं? मला ःवतःची सॉyटवेअर कंपनी चालु कJन आता जवळजवळ २ वष होत आली होती, जमही यवःथीत बसला होता. सगळे यवःथीत असुनही मी तसा लनाला थोडीशी टाळाटाळच करत होतो. पिह,यापासूनच आपण बरे आिण आपला अ˜यास बरा हे च माझे Eयेय असायचे . इं िजनीअरींगला आ,यावरच थोडीफार काय मःती केली असेल तेवढीच. पण त+हाही आमची ःवारी मुलींपासून फटकूनच असायची. पण ३ मिहGयांपव ु S बाबांना §दयिवकाराचा सौ]य झटका आला आिण माझी जबाबदारी एकदम वाढ,यासारखी मला वाटायला लागली. जे काय थोडे फार बालीशपण अंगात उरले होते ते संपन ु गेले. Fाच जबाबदारीची पिहली पायरी ]हणजे आता घरात आई/या जोडीला बायकोला घेउन येणे. आई बहुतेक माrया होकाराचीच वाट पहात असावी. आिण ४ िदवसा/या आतच एका रिववारी, माrया समोर दहा-पंध रा मुलींचे फोटो हजर कर_यात आले. आसावरीचा फोटो बघताच मला ती एकदम पसंत पडू न गेली. "अगर कोई है तो वो यही है... यही है" अशी

49


काय ती अवःथा झाली. माrया Jकारानंतर मग आसावरी/या ःथळाबfल अिधक मािहती ु आई बाबांनी िह आजची बै काढन ठक ठरवली होती. साधारण ४-३० /या सुमारास कुलकणS कुटंु बीयांचे आगमन झाले. पिहली ५/१० िमनीटे एकमेकांची ओळख आिण दोघांना जोडणारी कॉमन ओळख Fां/या मािहतीची दे वाण घेवाण झाली. आसावरी आट< स पुण< कJन सEया फॅशन िडझायनींग पुण< करत होती, ितची लहान बिहण सायGस/या पिह,या वषा<त िशकत होती. वडील नुकतेच िकल¡ःकर मधुन चांग,या पदावJन िनवृc झाले होते तर आई गृहीणी होती. एकुण पिह,या भेटीत तरी आसावरीत नाकार_यासारखे काहीच वाटत नहते. आसावरी थोडीशी अबोल वाटली, बहते ु क तीचा हा माrयासारखाच पिहला काय<बम असावा. एकमेकांची चौकशी झाली. आम/या दोघां/या आवडी िनवडी ब0याचशा जुळणा0याच िनघा,या. आसावरीचे आई विडल दे खील एकुणात खुषच िदसत होते. आमचे माता िपता तर अमु,य ठे वा गवस,या सारखेच वागत होते. काही वेळातच आ]हाला दोघांना सोडू न सव< मंडळी बाग बघायला ]हणुन बाहे र गेली. दोन-पाच िमिनटांनी िधर कJन मी बोलायला सुJवात केली. आसावरी "हो - नाही" एवढे मोजकेच बोलत होती. मोरपंखी साडीत ती खरच खुप सुद ं र िदसत होती. येवढी सुद ं र मुलगी 'अरॅ+ ‚ड मॅ रेज/या' ःटे जपयwत पोचलीच कशी Fाचेच आय< वाटले मला. तीने ःवतःहन ु काहीच िवचारले नाही, फH "कायमचे Fाच दे शात राहणार का परदे शी जायचा िवचार आहे ?" एवढा एकच ूi तीने मला िवचारला. कुलक_याwची मंडळी गे,यानंतर आमची घरगुत ी बै ठक बसली. आ]हा सवाwनाच आसावरी खुप आवडू न गेली होती. सवाwची पसंती जुळ,यावर साधारण एक तासाने बाबांनी फोन कJन आसावरी पसंत पड,याचे कळवुन टाकले. गंमत ]हणजे लगोलग कुलक_याwनी दे खील *यांची पसंती कळवुन टाकली. लवकरात लवकर पुGहा एकदा भेटु न साखरपुnयाची तारीख काढ_याचे दे खील िनीत झाले. मला तर ःवग< २ बोटे उरला होता. मला माrया भायाचा हे वाच वाटत होता. काही िदवसांनी दोGही घर/या परवानगीने साखपुnयाची तयारी, एकमेकांचे ःवभाव जाणुन घेणे अशा वेगवेगeया कारणांखाली माझे व आसावरीचे एकऽ िफरणे सुJ झाले. आसावरी बरोबर मी २/४ नाटके, िसनेमे पािहले, एक दोनदा ूदश<नांना दे खील जाउन आलो. पण खरे सांगायचे तर आसावरी मला एकुणच Fा ठरले,या लनाने खुष आहे असे

50


अिजबात जाणवत नहते. ती सतत अबोल, ःवतः/या एका वेगeयाच कोषात गुरफटलेली असायची. 'हो - नाही' Fा पिलकडे सहसा तीची उcरे जायचीच नाहीत, कुठलाच आनंदत ती मनसोH उपभोगताना िदसत Gहवती. ितचे एकुणच वागणे मला खटकत होते. "काही काही मुली थोnया बुज0याच असतात, होईल सगळे यवःथीत एकदा ती Jळली की" अशा आई बाबां/या समजुतीने मला समाधान िमळत नहते. शेवटी धीर कJन मी एकदा आसावरी/या घरी फोन कJन काकांना भेट घे_ याची िवनंती केली. दस0 ु या िदवशी माrया ऑिफसात येउन मला भेटायचे *यांनी कबुल केले. साधारण ४ /या सुमारास काका हजर झाले. इकड/या ितकड/या गPपा झा,यावर मी मला खटकत असलेली गोM *यां/यापाशी बोलुन मोकळा झालो. काकां/या चेह0यावर आ,यापासूनच ताण ःपM जाणवत होता. माrया ूiानंतर तो एकदम वाढ,यासारखे मला ू गे ले पण 5णाधा<त पुGहा *यांचा चेहरा मावळला. आता काय ऐकायला िमळतय वाटन ]हणुन जीवाचे कान कJन बसलो होतो.. "संमाम राव, खरे सांगायचे तर आसावरीला हे लन करायचेच नहते. तीला अजुन िशकायचे होते. पण आम/या ह‰टापुढे तीचे काहीच चालले नाही. िनदान मुलं बघायला तर सुJवात कJ, लगेच काय कोण तुला माळ घालायला धावत येणार नाहीये ! तोवर िशकत रहा की तु.. असे सांगन ु आ]ही तीला तयार केली. पाठची एक बिहण अजुन लनाची आहे हो ती/या. आिण मनासारखा हौशी नवरा िमळाला तर तीचे िश5ण सासरी जाउन पण सुJ रािहलच की, असे मनात वाटत होते." माrया मनावरचा ताण आता एकदम हलका झाला होता, चेह0यावर एक िःमत झळकायला लागले होते. "काय हे काका? अहो मग *याचे एवढे ट+ शन >यायला काय झाले तीला? अहो माrयापाशी मनमोकळे पणानी का बोलली नाही ती? िशकायची इ/छा आहे तर िशकु दे की हवे तेवढे . आcाच माझे वडील मो†या आजारातुन उठले आहे त, *यांची तqयेत जरा बरी होउ दे मग अगदी िदवसभर अ˜यासात बुडून रािहली तरी माझी हरकत नाही." घाई गडबडीत एकदाचा साखरपुnयाचा िदवस येउन ठे पला. गेले १५ िदवस खरे दीसाठी आसावरी, तीची आई आिण आम/या मातोौीच एकऽ िफरत हो*या. *यामुळे आमचे भेटणे मुिँकलच झाले होते. पण एकुणच दोGही घरात पिहलेच काय< अस,याने उ*साहाला

51


चांगलेच उधाण आलेले होते. उZा दपारी ५ वाजता मी आिण आसवरी एका निवन ु आयुंया/या सुJवातीचे पिहले पाऊल टाकणार होतो. दस0 ु या िदवशी आईचा उ*साह तर अगदी ओसंडून चालल होता, माझी दे खील अवःथा काही वेगळी नहतीच. सगळे Fाच गडबडीत असताना अचानक दपारी १ /या सुमाराला ु आसावरी/या बाबांचा फोन आला. *यांनी मला तातडीने *यां/या घरी भेटायला बोलावले होते, तेही एक‰याला. काहीबाही कारणे दे ऊन मी ःवतःची सुटका कJन घेतली आिण ु पडले आसावरी/या घरी हजर झालो. हॉल मEयेच काका एका आरामखुचSत डोळे िमटन होते. जणु अचानक २० वषाwनी *यांचे वय वाढ,यासारखे ते खचलेले िदसत होते. "काका..." मी अगदी हळू च हाक मारली. काकांनी डोळे उघडू न माrयाकडे पािहले. संपण ु < िव`ाची अगितकता *या डोeयात ू गेली. काकां/या समोर/या खुचSत मी बसलो. एकटव,यासारखी मला वाटन "आसावरी कुठे आहे ?" Fा माrया ूiावर काकांनी आत,या खोलीकडे बघुन मान उडवली. "पण तु]ही तीला आcा न भेटलात तरच बरे होईल संमाम राव!" " काका?" "आमचेच नाणे खोटे , *याला तु]ही तरी काय करणार? एवढे समजावले, हाता पाया पडलो पण िहलाच दलदलीतुन पाय बाहे र काढायचा नाही, *याला कोण काय करणार?" "काका, काय झाले आहे नीट सांगाल क?" "आसावरीने आ*मह*येचा ूयp केला सकाळी!" "Aकाaaय?" "कुठ,या त4डानी बोलु संमाम राव? िशकाय/या वयात ूेम करायला लागली ]हणे काट‹. बरं पोरगा बिघतला तो ही परजातीतला. ना धड नोकरी ना बापाचा पcा! पोराला भेटायला बोलावले तर तो मला न भेटताच परःपर शहर सोडू न पळू न गेला. खुप तपास केला पण काही कळू शकले नाही, िह/या हातापाया पडलो, शेवटी िह/या आईने जीव Zायची धमकी िदली त+हा *या पोराला िवसJन ही मुले बघ_यासाठी तयार झाली. काय कJ हो? अजुन

52


एक मुलगी आहे पदरात. तुमचे लन ठरले आिण तो मुलगा दc ]हणुन दारात हजर! आई वारली ]हणुन वाराणसीला गे ला होता." "बरं मग?" "ू*य5ात पोरगा भेटला त+हा *या/या स/चेपणाची जािणव झाली, आसावरीसाठी ]हणुन आईचा बारावा सोडू न धावत आला होता. पण मी बांधलो गेलो होतो. मी *या/यापुढे सव< पिरिःथती ःपM कJन *याला नकार िदला. तो रडला, पाया पडला पण मी दाद िदली नाही. तर आज पोरीने हे असे...." बोलता बोलता कुलक_याwना रडू कोसळले. "संमामराव, एक अभागी बाप ]हणून मी तुम/यापुढे हात जोडतो, तु]ही Fा लनाला नकार Zा! आसावरी *या/यािशवाय नाही जगु शकणार. Fा लनाने तु]ही दोघंही सुखी नाही होउ शकणार, ऐका माझे." "]हणजे तुम/या मुली/या सुखासाठी मी माrया सुखांना आग लावु असेच ना? हा काय तु]हाला िहं दी िसनेमा वाटला कुलकणS? पोरी/या पिवऽ ूेमाचा सा5ा*कार झा,याबरोबर तु]ही तीचा हात माrया हातातुन सोडवुन दस0 ु या/या हातात Zायला िनघालात? हे लन मोड,याने ती सुखी होईल सुYा, पण माझे काय? मी रं गवले,या ःवPनांचे काय? Fा ूसंगाला माझे आजारातुन उठलेले विडल आिण तुम/या मुली/या गृहूवेशाकडे डोळे लावुन बसलेली माझी आई कसे सामोरे जाणार कुलकणS? काय त4ड दाखवणार ते लोकांना आिण काय उcरे दे णार चौकशांना?" "संमाम राव ..." "तु]ही मला फसवलंत कुलकणS ! मी तु]हाला आसावरी/या नाराजीचे कारण ःपM िवचारले होते, तु]ही माrयाशी खोटे बोललात. तु]ही आिण तुमची मुलगी दोघे माrयाशी खेळलात! हे लन कJन मी सुखी होणार नाही हे जेवढे खरे आहे तेवढे च हे लन मोड,याने माझे आयुंय उEवःत होणार आहे , हे दे खील खरे आहे . मग काहीही घडले तरी मला िश5ाच िमळणार असेल, तर ती मी एक‰याने का भोगायची कुलकणS? हे लन होणार कुलकणS, आज संEयाकाळी साखरपुडा आिण *यानंतर दोन िदवसात हे लन लागेल. तयारीला लागा..." कुलक_याw/या घरातुन रागारागाने मी बाहे र पडलो खरा पण पुढचा एक तास मी कुठ,या रः*याने आणी का िफरत आहे तेच माrया ल5ात येत Gहवते . शेवटी एका गाडीला टे कुन

53


१० िमनीटं शांतपणे उभा रािहलो. माग,या काही वेळात घडले,या घटनांची मनात पुGहा एकदा उजळणी झाली. माझा संताप अजुनही कमी झालेला Gहवताच, तसाच मी घरा/या िदशेन िनघालो. घरात पोचलो आणी बघतो तर समोरच आसावरीची धाकटी बिहण अनघा बसली होती, ती/याच शेजारी डोeयाला पदर लावुन आई दे खील माझीच वाट पाहात बसली असावी. अनघाला एकदम माrया घरात पाहन ु मी आय<चकीतच झालो. बहदा ु आईला तीने घडलेला सव< ूकार सांगीतला असावा. मी पटकन आतमEये बाबां/या खोलीकडे वळू न पािहले. "आcाच आत गेलेत ते" आई ]हणाली. ]हणजे नAकी काय घडले आहे , ते दोघांनाही कळले होते तर. "मला तुम/याशी थोडे बोलायचे होते" अनघा अःपM ःवरात ]हणाली. आई समजुतदारपणे उठु न बाबां/या खोलीत िनघुन गेली. "आता बोल_यासारखे काही उरले आहे ?" "तुमची अवःथा काय झाली असेल हे मी समजु शकते. पण Fा लनामुळे तुम/या दोघांचेच नाही तर ताईचे ‚या मुलावर ूेम आहे *याचे, माrया आई बाबांच,े तुम/या घर/यांचे सवाwचेच आयुंय द:ु खा/या खाईत लोटले जाणार आहे . तु]ही हे का ल5ात घेत नािहये ? आपली मुले एकमेकांना िश5ा दे _ यासाठी एकऽ नांदत आहे त हे बघुन कोणते आई वडील सुखी होतील ?" "माझा िनण<य मी घेतलाया अनघा, आणी तो बदलणे शAय नाही !" "मी तुमचा िनण<य बदला ]हणुन सांगायला आलेच नािहये ! फH *यात थोडा बदल करा अशी िवनंती करायला आलीये." "]हणजे ??" "तु]ही घेतलेला िनण<य ]हणजे, ताई आणी बाबांनी तुमची जी फसवणुक केली *याचा घेतलेला बदलाच आहे ना ? मी बरोबर बोलते आहे ना ? तु]हाला *यांना िश5ाच Zायची आहे ना, मग ती मला Zा ! मी तुम/याशी लनाला तयार आहे . आप,या लनामुळे हे सव<च ूi सहजपणे सुटतील, नाही ? तुम/या आई वडलांवर दे खील द:ु खाचा ड4गर

54


कोसळणार नाही आणी तु]हाला दे खील आम/या घर/यांना िश5ा िद,याचे समाधान िमळे ल..." "अनघा, तु काय बोलतीयेस तुला कळतय ??" "मी पुण< िवचार केलाय संमाम. मी तु]हाला वचन दे ते तुमची बायको ]हणुन मी कुठे ही कमी पडणार नाही. एक सुन ]हणुन दे खील मी माrया कुठ,याही कत<यात कमी पडणार नाही. फH मला माrया ताई/या सुखाचे दान Zा. मी हात जोडते तुम/यापुढे..." मी सुGन होऊन ित/याकडे पाहातच रािहलो. अरे आcा आcा Lी*वाची जाणीव हायला लागलेली िह मुलगी येवढा पिरपुण< िवचार कसा काय कJ शकते ? दस0 ु या कोणा/या सुखासाठी माणुस येवढा *याग करायला तयारच कसा होऊ शकतो ? अनघा/या िवचारांपढ ु े मला मी फारच खुजा वाटू लागलो. "अनघा, माrयाबfल तुझे काय मत झाले आहे ते मला खरच मािहत नाही. तु ]हणतीस तसे मी माrयाबरोबरच सगeयांनाच िश5ा Zायला िनघालो होतो हे माऽ खरे आहे . मी फार मोठी चूक करत होतो हे मला माGय आहे . मी संतापी आहे पण रा5स नािहये ग. माrया समाधानासाठी तुrया ताईचे अथवा तुझे आयुंय असे फरफटव_याचा मला काय अिधकार ? जा अनघा.. तुrया ताईचे लन ती/या आवडी/या मुलाशीच होईल, हा माझा शqद आहे . तुrया ताई/या नAकीच नाही पण तुrया लनात माऽ मी यायचा नAकी ूयp करीन, येव™या िवचारी मुलीने िनवडले,या नव0याला भेटायला मला नAकी आवडे ल." अनघा गे,यानंतर आई/या चेह0यावरचे समाधानचे हसु मला बरे च काही सांगुन गेले. *या िदवसानंतर माझे नेहमीचे आयुंय पुGहा चालु करायला मल थोडे जडच गेले पण काळ हा सव< रोगांवरचा रामबाण उपाय आहे आहे हे च खरे . हळु हळु मी ःवतःला सावरायला लागलो, आई बाबांनी हे नAकी मनाला लावून घेतले असणार पण वरवर तरी ते तसे काही दाखवत Gहवते. *या घटनेपासून आम/या घरात 'माझे लन' हा िवषय माऽ बंदच झाला. आcा आcा सावरायला लागले,या मला पुGहा िडचवायचा ूयp घर/यांनी दे खील केला नाही हे माऽ खरे . ु काही काही माणसां/या आयुंयात जखमा भJन ये_ याचा योग नसतोच, आणी तो ओढन ताणुन आणताही येत नाही. आसावरी ूकरणामुळे झालेली जखम हळु हळु भरत आली

55


असतानाच दोन वषा<त आसावरी नावाचे वादळ पुGहा एकद माrया आयुंयात ूवेशकत झाले.... आम/या कंपनीतफ फॅशन िडझायनींग/या कामात मदत कJ शकणारे निवन सॉyटवेअर िवकसीत कर_याचे ूयp चालु होते. *या संदभा<तच काही निवन उमेदवारांची भरती आवँयक होती. इं टरFुज/या िदवशी मी नेहमीसारखाच माrया केिबन मEये िनघालो होतो आणी अचानक िरसेPशन शेजारी जमा झाले,या उमेदवारांमEये एकदम ग4धळ चालु झालेला िदसला. मुलाखती साठी आलेली कोणी एक मुलगी चAकर येउन पडली होती. तीला थोडा मोकळा वारा िमळावा ]हणुन आसपासची गद‹ दरु झाली आणी मला ितचा चेहरा िदसला. "आसावरी.." मी झटकन पुढे झालो. "सर तु]ही Fांना ओळखता ??" "अं ? हो ]हणजे.. माrया विडलां/या िमऽाची मुलगी आहे ही" िरसेPशिनःट/या मदतीने मी आसावरीला माrया केबीनमEये आणून बसवले. पाणी वगै रे िप,यानंतर आसावरी थोडी सावर,यासारखी वाटायला लागली. माझी नजर चुकवत ती मान खाली घाललुन बसली होती. दोन वषा<पुवSची रसरसलेली, स;दया<वान आसावरी जणु कुठे तरी हरवुन गेली होती. माrयापुढे बसली होती एक खंगलेली, अकाली वयात आलेली ूौढ Lी. "आसावरी, यु ओके ?" "बरं वाटतय आता. मी िनघते.." "थांब मी कोणाला तरी तुला सोडायला सांगतो घरापयwत. एकटी नको जाऊस." "थँAस. पण खरच *याची आवँयकता नाही, मी जाईन यवःथीत." "इं टरFु साठी आली होतीस?" "हो. पण तु]हाला बिघतले आणी एकदम मी कुठ,या कंपनीत आले आहे ते Eयानात आले. उठु न िनघालेच होते, तेव™यात हे असे..."

56


आसावरी बोलत असताना मी ल5पुवक < ित/याकडे बघत होतो. आसावरी ब0याच किठण ूसंगातुन गेल ी होती हे ितचा चेहराच बोलत होता. सवा<त डाचणारी गोM ]हणजे गeयात मंगळसुऽ िदसत Gहवते. "मी माrया कंपनीतील लोकांना गुलांमांसारखे राबवुन घेतो असे कानावर आलेले िदसते आहे तुrया" मी हसत हसत ]हणालो. आसावरी माफक हसली पण बोलली काहीच नाही. "आसावरी, माझे वै यिHक आयुंय आणी यवसाय Fात मी किधच ग,लत करत नाही. तुrया माrयात जे काही घडले तो एक भूतकाळ होता. *या सव< घटनेबfल माrया मनात आता काहीच रोष नाही, िव`ास ठे व. तु िनधा<ःत मनानी मुलाखत दे ." आसावरी माrयाकडे बघुन कृ त“तेनी हसली. आसावरी बाहे र जाताच मी आसावरीचा बायोडे टा मागवुन घेतला. मॅ िरटल ःटे टस मधले 'िवडो' बरे च काही सांगुन गेले. खरे तर मी अःवःथ झालो होतो, आपण नAकी काय केले पािहजे हे न कळु न ग4धळलो होतो. आसावरीला मदत करावी असे राहन ु या बाजुला तीला पािह,या ू राहन ू वाटत होते, तर दस0 पासून जुनी जखम पुGहा ठसठसायला लागली होती. शेवटी नेहमीूमाणेच §दयाने बुYीवर मात केली आणी मी आसावरीची नोकरी पAकी केली. नया तंऽ“ानाशी जुळवुन >यायला आसावरीला थोडा वेळ लागला पण लवकरच ती Jळु न गेली. माझी िनवड चुकली Gहवती हे ित/या कामा/या ूगतीवJन ल5ात येतच होते . ऑिफसमEये जाता येता आसावरी ब0याचदा समोर यायची एक छोटे से हाःय िकंवा गुड मॉनœग , इिहनींग येवढी दे वाण घे वाण होउन आ]ही पुGहा आपाप,या जगात मागे िफरायचो. "सर तु]हाला भेटायला कुणी िमसेस अनघा आ,या आहे त " फोनवJन िरसे Pशिनःट सांगत होती. "मी ओळखतो *यांना ? काय संदभा<त भेटायचे आहे ?" "सर *या तसे काही बोल,या नाहीत, फH ]हणा,या सरांना सांगा अनघा कुलकणS आ,या आहे त."

57


"आत पाठवुन दे *यांना" मी शAयतो आवाजातला उ*साह लपवत ]हणालो. काही 5णातच केबीनचे दार उघडू न अनघा आत आली. दोन वषा<त ती/या स;दया<ला एक वेगळीच झळाली आली होती, बुYीमcेचे तेज दे खील चांगलेच डोकावत होते. "या ! एकदम िमसेस वगै रे ??" ""हो मग. तु]ही नकार िदला ]हणुन काय कोणी लनच करणार Gहवते का काय माrयाशी ??" अनघा खदखदन ु हसत ]हणाली. मी सुYा खुप िदवसांनी खळखळू न हसलो, खुप बरे वाटले. "आज एकदम इकडे ःवारी ?" "खरतर खुप आधीच येणार होते, तुमचे मनापासून आभार मानायला." मी सव< समज,यासारखी मान डोलावली. अनघाशी बोलता बोलता मी आसावरी िवषयी शAयतो सव< जाणून >यायचा ूयp केला. लना नंतर एका वषा<तच आसावरी एका ग4डस मुलाची आई झाली होती, आसावरीचा नवरा दे खील चांग,या कंपनीत नोकरीला लागला होता. असाच एकदा ऑिफस/या सहका0यांबरोबर िशपला ]हणुन गोयाला गेला आणी परत आला तो *याचा िनंूाण दे हच. सासरचा काहीच आधार नसलेली आसावरी आता माहे री परत आली होती. Fा धAAयाने आसावरी/या विडलांनी हायच खा,ली, थोnयाच िदवसात *यांचेही िनधन झाले. आसावरीचे दद¨ु वाचे दशावतार चालु झाले होते, अनघा होईल ती मदत करतच होती. काळ हळु हळु पुढे सरकत होता, वष<भरात आसावरी आता चांगलीच तयार झाली होती. ऑिफसचे बरे चसे काम ित/यावर सोपवुन मी िनधा<ःत राहायला लागलो होतो. मध,या काळात मी कधी अनघा/या नव0या/या ूमोशनची पाट‹ तर कधी आसावरीचा मुलगा िचGमय/या वाढिदवसची पाट‹ अशा Fा ना *या कारणाने आसावरी/या वतु<ळात ूवेशकता< झालोच होतो. ऑिफस बरोबरच अEये मEये घर/या अडचणी दे खील िडःकस करायला लागलो होतो. एक वेगeयाच ूकार/या ना*यात आ]ही गुरफटत चाललो आहोत असे मला राहन ु राहन ु वाटत होते. मनाला हे सगळे सुखावणारे वाटत होते हे का नाकारावे ? असाच एक िदवस घरी आलो तर समोर अनघा बसलेली. तीन वषा<पव ु Sचा ूसंग झटकना माrया डोeयासमोJन तरळू न गेला आणी मी उगाचच अःवःथ झालो. तेव™यात आई

58


दे खील बाहे र आली. आई/या चेह0यावर ब0याच िदवसांनी एक आनंदाची झालर पाहायला िमळत होती. ृेश होउन मी बाहे र आलो. इकड/या ितकड/या गPपा झा,यानंतर अनघा खुबीने मुळ िवषयाकडे वळली. "संमाम, तु]हाला आठवत असेल ३ वषा<पव ु S मी इथेच तुम/याकडे माrया ताईचे सुख मागायला आले होते." मी कसनुसा हसलो. "आज मी पुGहा *याचसाठी तु]हाला िवनंती करायला आले आहे . तु]ही कदाचीत मला ःवाथS ]हणाल, लोभी समजाल. मी ते नाकारणार दे खील नाही. संमाम.. माrया ताईशी लन कराला ? तीला पुGहा एकदा माये /या घर‰याचा आधार Zाल ??" "अनघा.. असे एकदम... मला थोडा वेळ दे . मला एकदा आसावरीशी बोलु दे , मला तीचे मन जाणुन घेउ दे . ूामाणीकपणे सांगायचे तर हे असे कधी ना कधी घडणार मला वाटतच होते, रादर असे घडावे असेही वाटत होते. पण अचानक ती वेळ अशी समोर येईल असे वाटले Gहवते ." "हरकत नाही, मी काका काकुंशी पण बोलले, *यांच ी काहीच हरकत नाहीये. उZा अनासाये रिववारच आहे . तु]ही आम/या घरीच का येत नाही ? मी Fांना पाठवुन ताईला दे खील माrयाकडे च बोलावुन घेते." "तु]ही लोकं ठरवाल तसे..." . . . . . . . . "डॉAटर आसावरी कशी आहे ? आणी अनघाचे िमःटर ??" "आय एक सॉरी संमाम ! अपघात येवढा िभषण होता की दोघेही जागीच ठार झालेत...." ताईचे घरटे बसवता बसवता अनघा ःवतःचे आकाशच हरवुन बसली होती. मी मटकन खुचSतच कोसळलो. 59


. . . . . "उZा मी येऊ शकणार नाही, वष<ौाEद आहे ना." "अं ? हो आहे ल5ात माrया. मी पण ये उन जाईन नमःकाराला." मान डोलावुन अनघा केिबन मधुन बाहे र पडली. मी िवमनःकपणे डोळे बंद कJन मागे रे ललो.... वष< झाले *या दद¨ु वी घटनेला ! िचऽात रंग भरता भरता जणु िनयं*याने अचानक ु िदले. आसावरीची जागा आता अनघाने घेतली होती, चुनु/या सगळे रं गच िचऽावर िभरकाटन आयुंयातली आणी माrया कंपनीतली दे खील. "संमाम, अनघाशी बोललास ??" "नाही आई ! आणी बोलणारही नाही. जे चालु आहे ते तसेच सुरळीत चालु दे ... पुGहा एकदा पोिण<मे/या ूकाशाचा ह‰ट धJन मला आता चंिकोरी/या ूकाशाला गमवायचे नािहये.

60

paraq  

testing again and again