Page 1

Schoolgids 2012 -2013 Vrije School Parcival

1


Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van Vrije School Parcival, de basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Amstelveen. In deze gids vindt u informatie over onze school. U krijgt hiermee een indruk van onze werkwijze en visie. U kunt hieruit opmaken wat wij uw kind gedurende de basisschooltijd te bieden hebben. Deze schoolgids kan de onderwijspraktijk van onze school nooit volledig weergeven. Die wordt pas echt zichtbaar als u bij ons binnenstapt. Daartoe wordt u van harte uitgenodigd.

3

2

Martine van Trommel-Reijers Directeur Vrije School Parcival


Inhoud

4

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21

INLEIDING ALGEMENE INFORMATIE MISSIE EN VISUE PARCIVAL ELK KIND HEEFT EEN DOEL ONS UITEINDELIJKE DOEL LEREN KEN MEERDERE DIMENSIES DE INSTAPKLAS PERIODE ONDERWIJS REKENEN EN TAAL VERSTELSTOF MUZISCHE VAKKEN EURITMIE BEWEGINGSONDERWIJS KOOR EN ORKEST LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING COMPUTERS IN DE VRIJE SCHOOL WEEKOPENING JAARFEESTEN EEN VEILIGE LEEROMGEVING FYSIEK EN SOCIAAL BREDE SCHOOL OVERGANG VOORTGEZET ONDERWIJS

9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13

DE ZORG OM DE LEERLING LEERLING VOLGSYSTEEM TOETSEN KINDERBESPREKINGEN KLASSENBESPREKING OUDERGESPREKKEN ZORGOVERLEG EXTRA ZORG ZORG ADVIES TEAM DYSLEXIE EN ZORGVERZEKERING LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJS BEHOEFTEN INSTAPKLAS LEERRIJPHEIDSONDERZOEK DE OVERSTAP NAAR KLAS 1

21 21 21 21 21 22 22 22 22 23

17 17 17

23 23 24 24

2.14 2.15 2.16

POORTKLAS SAMENWERKINGSVERBAND JEUGDGEZONDHEIDSZORG

3. 3.1 3.2 3.3

DE PLAATSING VAN EEN KIND OP SCHOOL ZIJ-INSTROMER INSTAPKLAS AANNAME KLEUTER MET RUGZAK

27 27 28 28

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15

CONTACT MET SCHOOL INLOOP BIJ DE DIRECTEUR KOFFIEMORGEN WEEKBERICHT MAILVERKEER HET SCHOOLWINKELTJE DE WERKGROEP LENTEMARKT CONTACTOUDERS OUDERHULP DE SPELENGROEP DE SCHOLINGSGROEP OUDERAVONDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) GETUIGSCHRIFTEN DOSSIER OVERSTAP NAAR KLAS 1 VRAGEN & KLACHTEN VAN LEERLINGEN EN OUDERS

31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL SCHOOLBESTUUR DIRECTIE PEDAGOGISCHE VERGADERING KLEUTER- EN ONDERBOUW BELEIDSVERGADERING STUDIEDAGEN SCHOLING VAN LEERKRACHTEN INSPECTIE

37 37 37 37 37 37 37 38 38

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

PRACTISCHE ZAKEN SCHOOLTIJDEN ONDERWIJSTIJD OVERZICHT VAKANTIES, STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2012 - 2013 ZIEKMELDING LEERLINGEN

41 41 41

24 25 25

33

42 42

5


6

6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

VERVANGING LEERKRACHTEN BIJ ABSENTIE 42 SCHOOLVERZUIM EN LEERPLICHT 42 OVERBLIJVEN 43 HALVEDAGOPVANG TOMTE 43 BUITENSCHOOLSE OPVANG MADELIEF 43 OUDERBIJDRAGE 44 KLASSENPOT EN OVERIGE KOSTEN 44 AANSPRAKELIJKHEIDS- EN ONGEVALLEN VERZEKERING 44 BIJDRAGEN KOSTEN LEERLINGENVERVOER 45

7 7.1

NAMEN EN ADRESSEN ADRESSEN

47 48

7


1. INLEIDING Waarom naar de vrije school? Vrije schoolonderwijs onderscheidt zich van andere scholen en systemen door kinderen lesstof op specifieke terreinen en manieren aan te bieden. Het antroposofisch mensbeeld, geformuleerd door Rudolf Steiner, staat centraal in ons denken en handelen. Natuurlijk zorgen wij ervoor de kerndoelen te behalen, opdat kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen. Echter, het accent ligt niet alleen op de cognitieve ontwikkeling; er is evenredig aandacht voor de muzische kant in de mens. In een goed verzorgde omgeving creëren wij ruimte om het denken, voelen, willen (hoofd, hart, handen) tot zijn recht te laten komen en daarmee het kind in een voortdurende interactie te laten zijn met de wereld om hem heen: “Ik en de wereld, de wereld en ik”. 1.1 ALGEMENE INFORMATIE Vrije School Parcival is een vrijeschool. De naam ’vrij’ in de vrijeschool wijst op de onafhankelijkheid van de school ten opzichte van de overheid, daar waar het om het leerplan en de pedagogie gaat. Dit is overeenkomstig met de in de Nederlandse Grondwet gegarandeerde vrijheid van richting en inrichting van scholen. De vrijeschool in Nederland is een aparte, door de overheid erkende, richting binnen het onderwijsbestel. De Stichting Vrije School Amstelveen is opgericht op in 1979. In augustus van dat jaar startte een vrije peuter / kleutergroep die groeide tot een eerste klas. In 1981 kreeg de school de naam Parcivalschool en vanaf december 2003 heten we Vrije School Parcival. Onze school bestaat nu uit drie kleuterklassen, klas 1 t/m 6 en een instapklas voor zeer moeilijk lerende kinderen. In Amsterdam Zuid zijn twee vrije scholen voor basisonderwijs, de Geert Groote I en II. Samen met het Geert Grootecollege, de vrijeschool voor voortgezet onderwijs, ressorteren zij onder dezelfde stichting. Het stichtingsbestuur is tevens bestuur van Vrije School Parcival. Er vindt veel overleg en samenwerking plaats tussen de vrijescholen in Amsterdam en Amstelveen. Formeel is er nu nog sprake van twee, afzonderlijke stichtingen. 8

1.2 MISSIE EN VISIE “Wij willen kinderen opvoeden tot vrije, onafhankelijke mensen.” Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis. Wij willen de levensopgave, de wilsrichting die in het kind aanwezig is, uitdagen. Wij sluiten aan bij het talent van het kind, maar ontwikkelen ook zijn minder sterke kant. Wij willen leerlingen die ons zijn toevertrouwd: - Een veilige omgeving bieden die hen uitnodigt en stimuleert,

9


- Vertrouwd maken met de cultuur en natuur om hen heen, met de medemens, de maatschappij, de aarde en de kosmos, - Stimuleren in hun initiatieven, fantasie en inzicht door hun beelden te geven en hen te omringen met natuurlijke materialen, mooie klanken en kleuren, rijke taal, - Leren zich in te leven in andere mensen, de maatschappij te ervaren, gelijkwaardigheid en verschillen tussen mensen te respecteren, - Laten beleven dat ieders persoonlijke ontwikkeling zich voltrekt in samenhang met die van anderen..

de basisschool minimaal voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs; * Het kind gedurende de schoolperiode gestimuleerd wordt zijn kwaliteiten te ontwikkelen; * De leerstof een middel is om tot ontwikkeling van het individu te komen; * De intellectuele, de kunstzinnige, de praktische en de motorische ontwikkeling van het kind optimaal ontplooid worden; daarbij heeft het de leraar, de klas en de huidige samenleving nodig.

De opdracht aan de leraar, de pedagoog is: - Zich liefdevol in te leven in ieder kind afzonderlijk en aan te sluiten bij de gaven die in elk kind schuilen, - Innerlijk in beweging te komen en het kind respectvol voor te leven, - Zo rekening te houden met de ontwikkeling van het kind dat het gezond blijft en zijn vitale levenskrachten kan behouden.

1.6 LEREN KENT MEERDERE DIMENSIES Het proces van groeien, ontwikkelen en leren voltrekt zich binnen de gebieden van lichaam/levenskrachten, ziel en geest in een dynamische cyclus tussen hoofd, hart en handen, dus tussen denken, voelen en willen.

1.3 PARCIVAL Parcival was een jonge man die leefde in de vroege middeleeuwen, de tijd waarin de ridders van koning Arthur op zoek gingen naar de Graal. Die stond symbool voor de geheimen die schepping, leven en dood omsluieren. De ridders van de Ronde Tafel trokken de wereld in om de Graal te ontdekken. De jonge Parcival slaagt, waar de beroemdste helden falen. Op zoek naar de Graal rijdt hij langs de ravijnen van het menselijk bestaan. Door het stellen van een werkelijk geïnteresseerde vraag aan zijn zieke oom Amfortas volbrengt hij zijn tocht naar inzicht en het licht van het bewustzijn, waardoor hij zelf Graalskoning kan worden. In ieder mens, ieder kind, schuilt een “Parcival”. Wij zien het als onze opdracht de kinderen te helpen op hun weg naar volwassenheid. Door middel van ons onderwijs leren wij hen “te worden wie zij zijn”.

10

1.4 ELK KIND HEEFT EEN DOEL Wij beschouwen kinderen als individuen die met een eigen doel op de wereld komen. Dat doen zij met gegeven talenten en motieven. Op basis daarvan kunnen zij zich als mens op aarde ontplooien. Wij willen kinderen begeleiden om innerlijk vrij, creatief en onafhankelijk te worden en om die kennis en vaardigheden te verwerven waarmee zij dat doel kunnen bereiken. 1.5 ONS UITEINDELIJKE DOEL IS DAT * Het kind zichzelf herkent op zijn eigen lotsweg in het leven; * Het onderwijs dat het kind geboden wordt aan het eind van

Ontwikkelingsfasen Volgens Steiner maakt de mens ontwikkelingsfasen door die te onderscheiden zijn in periodes van 7 jaar. Elke ontwikkelingsfase vraagt een andere pedagogische aanpak. Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we het onderwijs op Vrije School Parcival als volgt ingericht: De kleuterklas Er is een duidelijk onderscheid tussen de kleuterklassen (groep 1 en 2) en de klassen 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8). Op de vrijeschool hebben we de oorspronkelijke onderverdeling in kleuterschool en lagere school aangehouden om de scheidslijn tussen spelen en leren duidelijk te markeren. De kleuterklassen zijn zodanig ingericht dat het spel centraal staat. Dat neemt niet weg dat er in de kleuterklassen al (cognitieve) activiteiten plaatsvinden die de kleuters voorbereiden op klas 1. Door veel te spelen en te bewegen ( je leert meten door van een kist te springen, tellen door te zingen, en wegen door een toren te bouwen of winkeltje te spelen), door liedjes, spelletjes en verhalen wordt het kind baas in eigen lichaam. In de eerste zeven jaar staat de ontwikkeling van het lichamelijke het meest op de voorgrond. Het kind leeft sterk in en met de wereld om hem heen en leert alleen op een gezonde manier vanuit de nabootsing! Beleving en sfeer zijn daarom belangrijk, want wat wordt nagebootst, wordt in het fysieke lichaam ingebouwd. Ook het meeleven en meevoelen met het dag-, week- en jaarritme zijn belangrijke facetten van ons kleuteronderwijs. In de kleuterklas werken kinderen van vier, vijf en zes jaar samen. De ontwikkeling van de fantasie en van de motoriek, zowel grof als fijn, zijn belangrijke

11


richtlijnen. Wanneer de kleuter zich fysiek en motorisch voldoende heeft ontwikkeld, taakgericht is, zich goed kan concentreren en de leeftijd van zes jaar bereikt heeft, kan hij doorgaan naar de eerste klas (groep drie in het regulier onderwijs). De onderbouw: klas 1 t/m 6 In de tweede zevenjaar-fase komt de beleving meer op de voorgrond. Het kind leert de wereld kennen door middel van het leren met elkaar en gestuurd door de als natuurlijke autoriteit beschouwde leerkracht. Naast het werken met taal- en rekenmethoden, geeft de leerkracht ’levend’, be-leef-baar onderwijs. Dat wil ook zeggen dat hij enthousiasme wekt door beeldend te werken, zodat het geleerde op volwassen leeftijd nog beschikbaar is door de verbinding met het gevoelsleven. Ieder kind heeft de aanleg om creatief, origineel en probleemoplossend te zijn. Het behouden, verzorgen en ontwikkelen van dit talent is een grote taak voor de leerkracht. 1.7 DE INSTAPKLAS In alle opzichten neemt de Instapklas een heel bijzondere plek in binnen onze school: de klas biedt kinderen met een cluster III indicatie een plaats (cluster III wil zeggen Zeer Moeilijk Lerend). In de klas zitten maximaal negen leerlingen, zij worden begeleid door een (ZML bevoegde) leerkracht en een klasse-, dan wel onderwijs assistent. In het schooljaar 2012-2013 zijn er vier leerlingen in de Instapklas. Om die reden worden de assistenten ook elders ingezet. De kinderen van de Instapklas integreren in de school. Zij nemen, binnen hun mogelijkheden, deel aan lessen in de klas van leeftijdsgenootjes. Omgekeerd bieden leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 op vaste tijdstippen ondersteuning bij het lees- en taalonderwijs in de Instapklas.

12

1.8 PERIODEONDERWIJS Het vrijeschoolonderwijs onderscheidt zich door te werken met periodeonderwijs. Vakken waarbij kennen, weten, begrijpen, denken en voorstellen centraal staan, worden in periodes gegeven, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, mens- en dierkunde, plantkunde, tuinbouw, heemkunde, wis- en natuurkunde. De klas heeft gedurende een aantal weken elke ochtend hetzelfde vak, waardoor verdiepend gewerkt kan worden. Vanaf de eerste klas is het onderwijs gericht op het verwerven van kennis. De leraar is het middelpunt, hij biedt de lesstof klassikaal aan en bepaalt de leerroute. Hij verwarmt en inspireert de kinderen en brengt licht en helderheid in de leerstof. De kinderen verwarmen zich, worden enthousiast en spiegelen zich. Ook kunnen zij zelf met vragen en ideeën komen en

elkaar inspireren en aanvullen. Essentieel is hierbij de verbinding van de levensprocessen met het leerproces; deze verbinding wordt in zeven stappen onderscheiden: Levensproces: Ademen Verwarmen Verteren Afzonderen Onderhouden Groeien Voortplanten

Leerproces: waarnemen verbinden verwerken individualiseren oefenen uitbreiden scheppen

Door de dagelijkse, intensieve werkwijze hebben de leerlingen aan het eind van de periode, naar vermogen, dezelfde doelen behaald, maar de wegen naar die doelen zijn gedifferentieerd. 1.9 REKENEN EN TAAL Het rekenonderwijs in de vrije scholen wordt onderscheiden in verschillende leeftijdstrajecten. In de kleuterklassen vindt rekenen plaats op handelingsniveau, er wordt gewerkt aan de voorwaarden voor doelgericht rekenen. Vanaf klas 1 worden de basisvaardigheden vanuit handelingen verkend en aangeleerd: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De verschillende bewerkingen worden steeds met dezelfde kleur aangeduid. In klas 3 en 4 komen de breuken en het cijferen aan bod. In de hoogste klassen leren de kinderen hoe rekenen zijn plaats heeft in de cultuur, in handel en techniek. Ook echte wiskunde krijgt zijn plek. Meetkunde is een lange leerlijn die al in de kleuterklas begint. Taal: In de kleuterklas spelen en leren de kinderen in een taalrijke omgeving. De juf creëert die bewust. Tijdens het ochtendspel en in de kring komen begrippen aan de orde die belangrijke voorwaarden zijn om tot lezen en spellen te komen. De vrijeschoolleraar ontwerpt voor ieder vakgebied een leerlijn met inachtneming van de pedagogische en algemene ontwikkelingsdoelen en de door de overheid gehanteerde kerndoelen. Per leerjaar staan doelen beschreven op gebied van lezen, taal en spelling. Wij hanteren een aantal bestaande methodes, opdat de verplichte onderwerpen daadwerkelijk worden behandeld. De wijze waarop de lessen gegeven en verwerkt worden, de didactiek, is vrijeschool specifiek. Elke klas krijgt onderwijs in tenminste één vreemde taal. Op onze school wordt zowel Duits als Engels onderwezen.

13


1.10 VERTELSTOF De leraar toont zichzelf en de wereld door te vertellen. De kinderen zijn gemotiveerd om te luisteren, te leren, hun verwachtingen zijn groot, elk woord van meester of juf nemen zij diepgaand in zich op. Niet lezend uit een boek, maar als schepper neemt de leraar de kinderen mee in een wereld die zij in hun eigen fantasie verbeelden. In relatie tot de leeftijd van het kind en de daarbij behorende ontwikkeling staat in iedere klas een thema, de vertelstof, centraal. In deze vertelstof zien we de geschiedenis van de mensheid weerspiegeld, die elk kind in versneld tempo als het ware opnieuw doormaakt. De jaarthema’s zijn: Klas 1: Sprookjes Klas 2: Fabels en heiligenlegenden klas 3: Oude testament Klas 4: Noorse/Germaanse mythologie Klas 5: Griekse mythologie en geschiedenis van de oude culturen (India, Perzië, Babylonië, Egypte, Griekenland) Klas 6: Romeinse mythologie en geschiedenis van de Romeinse culturen; Middeleeuwse geschiedenis 1.11 MUZISCHE VAKKEN Muziek: begeleidt de kinderen gedurende hun hele schoolperiode. De dagen, het jaar, de feesten zijn ermee doorweven. Muziek werkt verbindend, brengt vreugde met zich mee en biedt de mogelijkheid om in een sociale context even alles los te laten. Muziek is bij uitstek geschikt om het luisteren te ontwikkelen. We ontdekken melodieën, harmonieën en ritmes, dikwijls vanuit een zich herhalende beweging. Vanaf klas 2 leren de kinderen fluit spelen en vanaf de derde klas maken zij kennis met het notenschrift.

14

Schilderen: kleur is belangrijk in een (kinder)leven. Kleuren werken direct op ons gevoel. In de kleuterklas worden de kleuren vanuit de nabootsing ontdekt. In de eerste jaren van de onderbouw worden de kleuren verbonden met stemming en kwaliteit. Er wordt gewerkt met kleuren naast elkaar (begrensd) en door elkaar (onbegrensd). De kinderen leren de techniek van het schilderen, het nat-in-nat schilderen en het voeren van de goede penseelstreek. De thema’s voor de schilderlessen komen meestal voort uit de vertelstof en het periodeonderwijs. Tekenen: in het tekenen richten we ons op de natuur, dat wil zeggen de buitenkant van hetgeen we zien. Maken we ons los van het zichtbare, dan tekenen we dat wat wij ons voorstellen. In de eerste jaren werken

we met bijenwasblokjes; daarmee scheppen we de achtergrond. Vanaf de tweede klas wordt met potloden getekend, die bieden de mogelijkheid tot het aanbrengen van strakke lijnen. Vormtekenen: Wij worden omgeven door vormen, ontstaan in de natuur of door mensenhanden gemaakt. Vormtekenen draagt ertoe bij dat een beweging wordt omgezet in vorm. Door vormtekenen ontwikkel je wil, doorzettingsvermogen, leer je teleurstellingen te overwinnen, te reflecteren op je eigen werk; daarnaast oefen je de oog-hand coördinatie. Vormtekenen verbindt vakken zoals schrijven, rekenen en taal. Handwerken: de waarde van handwerken strekt verder dan alleen praktisch nut. Het biedt mogelijkheden tot creativiteit, het ontwikkelen van de fijne motoriek, van kleurgevoel, structuur en doorzettingsvermogen. Zowel jongens als meisjes leren de basisvaardigheden breien, haken en naaien / borduren. Houtbewerken en boetseren: in deze vormen van handenarbeid worden bewegingen gemaakt die inwerken op het etherlijf, het etherlijf heeft direct invloed op de ontwikkeling van dekinderen op drie gebieden: het denken, voelen, willen. Kinderen leren technieken en ontwikkelen respect voor materialen uit de wereld om hen heen. 1.12 EURITMIE Kleuters en de kinderen uit de klassen 1, 2 en 3 krijgen één maal per week euritmie, de klassen 4 t/m 6 krijgen dat twee keer per week. Naast het leren bewegen en beheersen van het fysieke lichaam in bijvoorbeeld de sport, is ook het bewegelijk worden van denken, voelen en willen van groot belang. De euritmie biedt de ontwikkeling daarvan op kunstzinnige wijze aan door het leren herkennen en beleven van klank en stemming in woord (poëzie) en toon (muziek). De kinderen leren deze klank en stemming in de daarin levende wetmatige grondgebaren te bewegen. Denk daarbij aan het alfabet. Daarbij ervaren zij zichzelf in de ruimte ten opzichte van elkaar en de omgeving, en in de tijdstroom tussen ritme, maat en klank. Dit vak heeft een grote gemeenschapsvormende kwaliteit. 1.13 BEWEGINGONDERWIJS Tijdens spel en beweging verwerken kinderen datgene wat zij op andere momenten hebben ingeademd. (zie Periodeonderwijs) In een tijd van veel prikkels, informatie en een hoog levenstempo is het belangrijk goed uit te kunnen ademen, de balans aan te brengen tussen lichaam en geest. Jonge kinderen zijn volop in beweging met dans, zang- en

15


kringspelen. Vanaf klas 4 wordt meer gericht gymnastiek gegeven, waarbij ook toestellen worden gebruikt. 1.14 KOOR EN ORKEST Eén maal per week komen de kinderen van de klassen 4 tot en met 6 bij elkaar in de grote zaal. Onder leiding van een leerkracht wordt gezongen. Voor kinderen die noten kunnen lezen en meer dan een jaar muziekles volgen, is er de mogelijkheid deel te nemen aan het orkest. Alle instrumenten zijn welkom. Tijdens diverse momenten in het schooljaar treedt het orkest op, zoals bij de viering van jaarfeesten. 1.15 LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING Religie heeft te maken met verbinding hebben. Door het onderwijs met eerbied voor de natuur en voor de wonderen van de mensheid en de aarde te geven, wordt er steeds gewerkt aan beschouwelijke vorming. Daarnaast komen er door de jaren heen in de periodelessen verschillende wereldreligies aan bod. Het vrijeschoolonderwijs staat open voor alle stromingen. 1.16 COMPUTERS IN DE VRIJE SCHOOL Kinderen groeien op in een maatschappij die niet denkbaar is zonder ICT. Als vrije school kunnen wij ons daarvan niet afsluiten. Toch vindt het gebruik ervan binnen school slechts beperkt plaats. Leerlingen uit klas 5 en 6 krijgen onder schooltijd gelegenheid informatie op te zoeken ten behoeve van een werkstuk of een spreekbeurt. Zij werken op een algemene schoolcomputer, buiten het klaslokaal. Voor sommige leerlingen met ernstige dyslexie wordt een laptop aangeschaft, een onmisbaar hulpmiddel. In de komende jaren wordt meer gericht beleid ontwikkeld ten aanzien van computergebruik op school. 1.17 WEEKOPENING Elke maandagmorgen komen de kinderen van de onderbouw samen in de grote zaal. Zij zingen en bewegen, beleven een spreuk. Ook zijn er geregeld klassen die iets laten zien van wat zij hebben geoefend en geleerd. Zo leren leerlingen van elkaar en waarderen zij elkaar. Soms ook wordt een verhaal verteld. 16

1.18 JAARFEESTEN Op school worden jaarfeesten uitgebreid gevierd. De jaarfeesten vieren we met alle kinderen samen. De viering ervan verbindt en schept een gezamenlijke band. De leerlingen ervaren dat we samen één geheel zijn. Het ritme van het jaar, de wisseling van de seizoenen en de krachten in de natuur worden meebeleefd. Zo is het feest van Michael een feest van

moed, van kracht: al spelend verkennen we onze eigen mogelijkheden en grenzen (lopen over een tussen bomen gespannen touw). We eten ijzerhoudende appels en verslaan dapper de draak. Door de jaarlijks terugkerende rituelen worden de kinderen zich meer bewust van de symboliek, de betekenis ervan en hun eigen groei. Ook vormen de feesten een belangrijk element voor de school als sociale gemeenschap. Ze worden met elkaar, met kinderen en leerkrachten en meestal ook met ouders gevierd. Het Sint Maartensfeest (11 november) en het Sint Jansfeest (24 juni) kunnen worden ’s middags of ‘s avonds buiten het schoolgebouw gevierd. De tussenliggende feesten: Advent, Sinterklaas, Kerst, Maria Lichtmis, Driekoningen, Palmpasen, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren wij in school en/of op het plein. 1.19 EEN VEILIGE LEEROMGEVING FYSIEK EN SOCIAAL Wij willen een veilige leeromgeving voor onze kinderen creëren. Dat is een basisbehoefte en noodzakelijkheid om leren leuk te vinden en succesvol te zijn. Belangrijk is dat alle leerlingen en ouders zich op hun gemak voelen, dat je kunt en mag zijn wie je bent, ongeacht geloof of overtuiging. Wij zijn er sterk van doordrongen dat een kind dat zich geaccepteerd voelt, zich optimaal kan ontwikkelen. Veiligheid maak je met elkaar, je moet je aan regels en afspraken houden. Als zich situaties voordoen waarin het niet veilig is, bijvoorbeeld bij pesten, wordt er gehandeld volgens een protocol en kan er (Regenboog-) training gegeven worden om kinderen meer competent te maken op sociaal gebied en een betere cohesie in de klas te bewerkstelligen. Het schoolgebouw moet veilig zijn en aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Daartoe worden ruimten en apparatuur geregeld gecontroleerd. Twee maal per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats onder leiding van bevoegde BHV-ers. 1.20 BREDE SCHOOL In hetzelfde gebouw bevindt zich halve dagopvang Tomte. Deze voorschoolse voorziening werkt volgens antroposofische principes. Hetzelfde geldt voor Madelief, de Buiten Schoolse Opvang (BSO). Na schooltijd worden kinderen professioneel opgevangen en begeleid. Zo bieden wij van 08.00 – 18.00 uur onderdak aan kinderen van 2 t/m 13 jaar. 1.21 OVERGANG VOORTGEZET ONDERWIJS Rudolf Steiner schetst de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn. Na de kleuterfase volgen leerlingen onderwijs van klas 1 tot en met klas 13. In deze tijd is dat geen vanzelfsprekendheid meer, hoewel de

17


vakken die gegeven worden in de bovenbouw aansluiten op die van de onderbouw. Zonder de vrijeschool pedagogiek geweld aan te doen, werken wij naar de landelijk genormeerde kerndoelen toe. Daarmee kunnen onze leerlingen naar alle vormen van voortgezet onderwijs. Gaat de voorkeur uit in de lijn van de vrije school door te gaan, dan kunnen zij doorstromen naar de 7e klas van het Geert Groote College in Amsterdam of de Rudolf Steinerschool in Haarlem. Beide scholen hanteren toelatingscriteria die u op hun website kunt vinden. Daar treft u ook het aanmeldingsformulier aan. Onze leerlingen zijn uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs op de volgende niveaus:

18

Schooljaar Type school 2011-2012 Havo/VWO VMBO-t 2010-2011 Havo/VWO VMBO-t VMBO- (LWOO)

Percentage 75% 25% 81% 11% 8%

19


2. DE ZORG OM DE LEERLING 2.1 LEERLINGVOLGSYSTEEM Vrije School Parcival gebruikt het digitale leerlingvolgsysteem “Volglijn�. In dit volgsysteem wordt systematisch de ontwikkeling van leerlingen bijgehouden; ook gespreksverslagen, handelingsplannen en eventuele onderzoeksverslagen worden opgenomen. Verslagen, onderzoeksresultaten en persoonlijke correspondentie worden in een separaat dossier ondergebracht. Dit geldt ook voor documenten die door ouders mede ondertekend worden, zoals de aanvraag van een leerling onderzoek. 2.2 TOETSEN Naast Volglijn hanteren wij het CITO- volgsysteem waarmee de vaardigheids- en cognitieve ontwikkeling zoals geformuleerd door het Cito, systematisch gevolgd wordt. De toetsen voor rekenen en taal (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen) worden in januari en juni afgenomen. De resultaten worden in de collegevergadering besproken, in bijzijn van de IB-er. Aan het einde van de vijfde klas geeft de leerkracht een preadvies en halverwege klas 6 een eindadvies voor het vervolgonderwijs. Dit advies wordt mede bepaald door de resultaten van het Drempelonderzoek en het Nederlands Intelligentie Onderzoek. Uiteraard hebben ouders recht op inzage in wat er over hun kind wordt vermeld. 2.3 KINDERBESPREKINGEN Wanneer de ontwikkeling of het gedrag van een kind vragen oproepen bij ouders of de leerkracht, kan besloten worden een kinderbespreking aan het kind te wijden. Dit gebeurt in twee pedagogische vergaderingen waarbij alle leraren aanwezig zijn. Ouders, en eventuele zorgverleners van buitenaf, leveren informatie aan. Na de tweede vergadering informeert de leerkracht de ouders omtrent de bevindingen. Tevens kan een handelingsplan worden opgesteld, waarin doelen, werkwijze en evaluatiemomenten worden vermeld. 20

2.4 KLASSENBESPREKING Gedurende het schooljaar worden klassen in de pedagogische vergadering besproken. Het klimaat en niveau van de klas worden hier in kaart gebracht. Indien nodig worden onderwijs, gewoontes e.d. bijgestuurd of krijgt de leerkracht ondersteuning aangeboden. Ook kan het zijn dat extern advies in wordt gewonnen.

21


2.5 OUDERGESPREKKEN Twee maal per jaar vinden oudergesprekken plaats tussen ouders en de klassenleraar. Deze gesprekken zijn in september / oktober en februari / maart en nemen twintig minuten per kind in beslag. Wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is, vindt er vaker een gesprek plaats. 2.6 ZORGOVERLEG Elke week is er zorgoverleg. Directie en twee IB-ers bespreken zorgleerlingen. Het begrip “zorg” wordt breed geïnterpreteerd. De zorg kan een leerling betreffen, maar ook een klas of een leraar. Wanneer leerkrachten of ouders een probleem hebben ingebracht bij één van de leden van het zorgoverleg, wordt dat in de eerstvolgende bespreking meegenomen.

22

2.7 EXTRA ZORG In principe is de leerstof van de vrije school leeftijdsgebonden en wordt die gegeven in een leerstof-jaarklas. De intelligentie van het kind is mede bepalend voor de mate waarin de lesstof wordt verwerkt. Wij zoeken naar een balans tussen het intellectuele, het emotionele en het sociale niveau. Verstoring van die balans kan tot frustratie leiden; voor ons een teken dat er iets gebeuren moet. We gaan ervan uit dat leerlingen die extra zorg nodig hebben, deze zorg zo veel mogelijk in hun eigen groep van hun eigen leerkracht krijgen. Er zijn echter kinderen die meer hulp nodig hebben. We onderscheiden daarbij drie niveaus: * Probleemstelling: contact ouders-leerkracht, bespreking in pedagogische vergadering, kinderbespreking of in een overleg tussen klassenleerkracht en IB-er. * Voorzieningen binnen de klas: de IB-er observeert met behulp van een kijkwijzer het kind. In overleg met de leerkracht wordt een handelingsplan opgesteld dat in de klas wordt uitgevoerd. * Voorzieningen buiten de klas: 1. Euritmie- kunstzinnige- of speltherapie bij motorische of sociaal-emotionele problemen, al dan niet onder schooltijd. Therapie wordt gegeven op indicatie van een arts en is op kosten van de ouders; de behandelingen worden soms vergoed door de verzekering. 2. Inzet gemeentelijke logopedist om nadere diagnose op gebied van taal en spraak te stellen. 3. Individueel onderzoek of test door extern begeleider of orthopedagoog van de begeleidingsdienst voor vrije scholen. 2.8 ZORG ADVIES TEAM (ZAT) In het kader van Passend Onderwijs organiseert Samenwerkingsverband Amstelzijde ZAT-overleg. Een team van

deskundigen komt op school, spreekt met betrokkenen van school, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige om op die manier de verbinding naar onderwijszorg te leggen. 2.9 DYSLEXIE EN ZORGVERZEKERING Kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van een dyslexie onderzoek door de zorgverzekering. Indien in het onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen de behandelingen vergoed worden door de zorgverzekeraar mits het kind een bepaalde leeftijd heeft. (geboren na 1 januari 2001) Specifieke informatie hierover kunt u vinden bij: www.masterplandyslexie.nl, www.steunpuntdyslexie.nl, www.onderwijszorgnederland.nl en www.vrijescholen.com 2.10 LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN Leerlingen met een beperking (visueel en auditief gehandicapten, lichamelijk en meervoudig gehandicapten, langdurig zieke kinderen en kinderen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen), die ook wel aangeduid worden met ‘rugzakleerlingen’, zijn ingevolge de Wet op de Leerling gebonden financiering (LGF of rugzak), in principe plaatsbaar op een reguliere basisschool indien ze in het bezit zijn van een beschikking van de Commissie van Indicatiestelling. Zij beschikken dan over een cluster I, II, III of IV indicatie en komen in aanmerking voor ambulante begeleiding en extra zorg. Als u als ouder van uw kind, met een toelaatbaarheidsverklaring voor een school aangesloten bij het Regionaal Expertise Centrum (REC), denkt dat uw kind ook onderwijs kan volgen op onze school, willen wij samen met u alle mogelijkheden goed en grondig bespreken. Wij streven naar optimale zorg voor álle leerlingen en vanuit onze zorgstructuur is ook extra aandacht mogelijk voor kinderen met een hierboven omschreven handicap. Er zijn echter beperkingen, ook wat betreft het leerlingaantal in de klas. Duidelijk is in ieder geval dat wij over elke leerling met een rugzak, die aangemeld wordt op onze school, een individueel besluit nemen. Wij laten ons daarbij leiden door het belang van het kind en de mogelijkheden van onze school om verantwoord onderwijs aan hem te kunnen bieden. De driehoek leerkracht – klas – leerling met een beperking moet in verhouding zijn. 2.11 INSTAPKLAS De Instapklas is voor kinderen met een cluster III indicatie. Het onderwijsaanbod is een combinatie van het vrijeschool onderwijs

23


en het speciaal onderwijs; er wordt gewerkt met individuele en groepshandelingsplannen. 2.12 LEERRIJPHEIDSONDERZOEK Voordat een kind van de kleuterklas naar de onderbouw gaat, wordt eerst terdege door de school, in samenspraak met de ouders, bekeken of het kind toe is aan de overgang naar de eerste klas. Gekeken wordt naar de ontwikkeling op het vlak van motorische, sociaal/emotionele- en cognitieve vaardigheden. Hierbij staan de volgende competenties centraal: * basiscompetenties betreffende het leren lezen * basiscompetenties betreffende het leren rekenen * ruimtelijke begrippen en beleving * tijdsbeleving * logisch denken en ordenen Wanneer daar aanleiding toe is, wordt een leerrijpheidsonderzoek afgenomen. Dit wordt vooraf met de ouders besproken. Bij aanhoudende twijfel worden de leerkracht en de IB-er ondersteund door de schoolbegeleidingsdienst.

24

2.13 DE OVERSTAP NAAR KLAS 1 Het leerplan en de pedagogie van de vrijeschool zijn ingericht naar de leeftijdsfasen en emotionele ontwikkeling van het kind. Er wordt daarom gewerkt in leeftijd homogene groepen; in principe blijven kinderen niet zitten. Slechts bij ontwikkelingsproblemen kan besloten worden een kind te laten doubleren of een klas hoger te plaatsen. In de kleuterklassen kunnen de vaardigheden van een kind, de observaties van de leerkracht, intern begeleider en ouders in het zorgoverleg bij uitzondering tot het besluit leiden een kind een derde jaar in de kleuterklas te laten blijven. In de praktijk blijken kinderen in deze groep meestal geboren te zijn in juli/augustus/september (jonge leerling). Ervaring heeft geleerd dat een zorgvuldige afweging op deze leeftijd een positief effect heeft op het vervolg van de schoolloopbaan en de hele verdere ontwikkeling van het kind. Wanneer er geen overeenstemming blijkt te komen in het advies tot overgang naar de eerste klas neemt de directeur het uiteindelijke besluit. 2.14 POORTKLAS Na Pasen is er voor de oudste kleuters een middag waarop zij kennismaken met begrippen en facetten van de eerste klas. De leerlingen krijgen alle aandacht en worden op die manier voorbereid op de stap die zij na de zomervakantie zullen zetten.

2.15 SAMENWERKINGSVERBAND Vrije School Parcival maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amstelzijde, een samenwerking tussen meerdere scholen in de regio. Daar wordt aan een regionaal koersplan Passend Onderwijs voor 20112014 gewerkt. Men stelt dat Passend Onderwijs, Handelingsgericht Werken, Opbrengstgericht Werken en Adaptief Onderwijs in feite één doel dienen: het realiseren van kwalitatief sterk onderwijs, waarbij hulp zo adequaat, snel, licht en zo dicht mogelijk bij huis kan worden gegeven. Er zijn drie inhoudelijke pijlers voor het realiseren van Passend Onderwijs aan elke leerling: * Minimumstandaard II. Daaraan moet, naast de huidige normen voor goed onderwijs, ook aandacht zijn voor ouders, het functioneren van het zorgbreedteoverleg en het schoolmaatschappelijk werk. * Handelingsgericht werken. Elke school moet in het schoolplan 20112015 aangeven hoe de implementatie vordert. * Wijkgericht werken. Scholen moeten eerst binnenshuis kijken of zij een adequaat antwoord kunnen bieden aan de zorgbehoefte van de leerling en zich anders wenden tot * Andere scholen in de buurt. Hierbij kan ook het Ouder-kind-centrum een rol vervullen. * Verwijzing, Indicatie, Advies (VIA), fungeerde al als loket voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Steeds meer zal het de komende jaren samen met scholen gaan zoeken naar flexibele tussenvormen en overgangen tussen regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op basis van een goede samenwerking met ouders en professionals. 2.16 JEUGDGEZONDHEIDSZORG De jeugdgezondheidsdienst houdt zich bezig met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 – 19 jaar. Men geeft voorlichting, advies, verricht individueel onderzoek en kortdurende begeleiding aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Uitgangspunt is dat de JGZ signaleert en verwijst, maar niet zelf behandelt. Aanbod basisonderwijs: * Onderzoek oudste kleuters (groep 2), het betreft: gehoor, gezicht, lengte en gewicht. * Onderzoek klas 5 (groep 7), het betreft: lichamelijke groei en ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, gedrag en sociale contacten. Op indicatie gehoor en gezicht. * Onderzoek op indicatie, dat wil zeggen op verzoek van ouders of leerkracht.

25


3. DE PLAATSING VAN EEN KIND OP SCHOOL

Op de website van de school staan de algemene informatieochtenden vermeld. Daar kunt u zich inschrijven voor zo’n informatieochtend. De directeur geeft voorlichting over achtergronden, organisatie en mogelijkheden van de school. Wanneer u uw kind daadwerkelijk wilt opgeven voor onze school is de procedure als volgt: Stap Inhoud Verantwoordelijke 1. Bezoeken van een informatieochtend (verplicht). Ouders 2. Insturen van het inschrijfformulier. Ouders 3. Bevestiging van ontvangst door de administratie van de school. Administratie 4. Zodra duidelijk is of een kind geplaatst kan worden, volgt schriftelijke bevestiging van plaatsing. Administratie 5. Kennismakingsgesprek met betreffende juf. Kleuterleidster Wanneer het aanmeldingsformulier is ingestuurd krijgen de ouders een schriftelijke bevestiging van ontvangst; omdat de kleuterklassen een maximale klassengrootte kennen, bepaalt de uitstroom naar de eerste klas (groep 3) hoeveel plaatsen er in het komend schooljaar beschikbaar zijn. 3.1 ZIJ-INSTROMER Als uw kind elders op school zit en u wilt graag overstappen naar Vrije School Parcival, ziet de aanmeldingsprocedure er als volgt uit.

26

Stap 1. 2. 3. 4. 5.

Inhoud Bezoeken van een informatieochtend (verplicht). Wens tot aanmelden met eventueel telefonisch contact administratie. Telefonische afspraak met ouders om reden van overstap te bespreken + melding van contact met latende school. Telefonische afspraak IB-er met IB-er latende school. Op verzoek inzage in medische en/of psychologische rapporten.

Verantwoordelijke Ouders Ouders

Ouders en IB-er 27

IB-er IB’er.


6. 7. 8.

Besluit tot aanname, in samenspraak met leerkracht. Invullen formulier. Meeloopdagen organiseren (minimaal maximaal 5) in samenspraak met leerkracht en ouders.

9.

Afspraak definitieve plaatsingsdatum.

3.2 INSTAP-KLAS Stap Inhoud 1. Ouders zijn in het bezit van een cluster-3 indicatie. 2. Informatief gesprek over de vrije school/bezoeken Info-morgen. Informatief gesprek Instapklas. Korte blik in klas. 3. Wens tot aanmelden. 4. Uitgebreide inhoudelijke informatie uitwisseling. 5. Verzamelen psychologische en didactische gegevens. 6. Observatie huidige plaats leerling. 7. Organiseren meeloopmoment Instapklas. Gesprek school, IB-er, AB-er om te 8. komen tot aanmelding / afwijzing; ouders informeren. 9. Bij aanname schriftelijke bevestiging.

28

IB-er en directie, IB-er informeert ouders Ouders 3, IB-er Klassenleerkracht + administratie Verantwoordelijke Ouders Ouders, directie Ouders, IB-er Ouders, leerkracht Ouders

zoals vermeld bij de Instapklas. De rol van de AB-er wordt vervuld door een Preventief Ambulant Begeleider (PAB-er). Hierbij moet opgemerkt worden dat de procedure acht tot tien weken in beslag neemt. Wanneer een kleuter met een rugzak in principe plaatsbaar is, zou hij door andere factoren niet geplaatst worden; dit kan vanwege de groepsgrootte (een rugzakleerling telt voor 2) of de school kan niet in specifieke behoeften (rolstoeltoegankelijk) voorzien. Deze aspecten worden vooraf benoemd; aanmelding heeft in sommige gevallen om die reden geen zin. Wanneer broertjes, zusjes onze school bezoeken, krijgt de LGF-leerling voorrang. Na de kleuterperiode zijn er verschillende opties voor een kleuter met een rugzak: a. De kleutertijd kan met maximaal 1 jaar worden verlengd, b. De leerling gaat naar de eerste klas, (met uitzondering van een leerling met cluster 3 indicatie) c. De leerling gaat naar de Instapklas (cluster 3 indicatie), d. De leerling gaat naar het speciaal onderwijs, e. De leerling gaat naar een andere basisschool.

Ambulant Begeleider (AB-er), IB-er, ouders AB-er AB-er, IB-er IB-er IB-er Administratie

3.3 AANNAME KLEUTER MET RUGZAK Kleuters van minimaal drie jaar en zes maanden, in het bezit zijn van een indicatiestelling door de Commissie Van Indicatie (CVI) ten behoeve van een Leerling Gebonden Financiering (LGF), een cluster I, cluster II, cluster III en cluster IV indicatie, kunnen in principe worden geplaatst. Daarbij weegt een aantal sociaal-emotionele, motorische en gedragsaspecten zwaar. Voor tot aanname kan worden overgegaan, volgen wij de procedure

29


4. CONTACT MET SCHOOL. 4.1 INLOOP BIJ DE DIRECTEUR Elke morgen, behalve op vrijdag, staat van 8.30 – 9.00 uur de deur van de directiekamer open. U kunt dan even binnen lopen voor een vraag of een kort gesprek. 4.2. KOFFIEMORGEN Op woensdag- en vrijdagmorgen staat er koffie en thee klaar in de hal. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ouders kunnen bijpraten en ideeën uitwisselen. 4.3 WEEKBERICHT Iedere schoolweek wordt het weekbericht digitaal verstuurd. U vindt daarin een agenda en praktische mededelingen uit de diverse klassen en werkgroepen binnen school. Wilt u het bericht digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via directie@vrijeschoolparcival.nl 4.4 MAILVERKEER De klassenleraar gebruikt e-mail om praktische informatie te verspreiden onder ouders. Men wordt, vaak wekelijks, op de hoogte gehouden van wat er gaande is in de klas. Wanneer ouders of de leraar elkaar persoonlijk willen spreken, kan via e-mail een afspraak worden gemaakt. 4.5 HET SCHOOLWINKELTJE Elke week is het schoolwinkeltje een dag open van 8.30 –9.30 uur. Er worden euritmietjes, schoolmaterialen, boeken en kaarten verkocht. Een percentage van de opbrengst gaat naar de school. Voor openingsdagen zie het weekbericht.

30

4.6 DE WERKGROEP LENTEMARKT Deze groep organiseert dit jaar na Pinksteren een markt waar producten gemaakt door kinderen en ouders worden verkocht. De opbrengst komt gedeeltelijk ten goede aan de school. Voor bedrijven met producten passend binnen de vrijeschool pedagogiek bestaat de mogelijkheid aan de markt deel te nemen. Zij huren daartoe een kraam van de school. 4.7 CONTACTOUDERS Elke klas heeft één of meerdere contactouders. Zij fungeren als brug tussen ouders en leerkracht. Voor de leerkracht spelen de contactouders een belangrijke rol om informatie door te geven aan alle ouders van

31


de klas. Tegelijkertijd zijn zij een klankbord voor de ouders en een aanspreekpunt voor de school. Zij zijn een belangrijke schakel bij de organisatie van activiteiten en feesten. Meerdere keren per jaar komen alle contactouders bij elkaar voor een contactouder-overleg. 4.8 OUDERHULP De school heeft de hulp van ouders hard nodig. Zij kunnen ons helpen door: * te begeleiden bij buitenschoolse activiteiten (schoolreisjes, museumbezoek, excursies); * te helpen in de klas bij bijvoorbeeld handwerken of lezen; * te helpen bij de viering van jaarfeesten; * te helpen als “luizenouder”; * te fungeren als contactouder; * te helpen bij de (grote) schoonmaak van klassen en materialen; * deel te nemen aan de medezeggenschapsraad. * deel te nemen aan de toneelgroep (Spelengroep) 4.9 DE SPELENGROEP Een groep van ouders, leerkrachten en oud-ouders komt ieder jaar bij elkaar om het Paradijs-en Driekoningenspel voor de school te verzorgen. De contactpersoon hiervoor is Antine Tuininga. Bereikbaar via a.tuininga@vrijeschoolparcival.nl 4.10 DE SCHOLINGSGROEP De scholingsgroep bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. Het doel is ouders en andere belangstellenden kennis te laten maken met en te informeren omtrent de vrijeschoolpedagogiek en de antroposofie. Een aantal malen per jaar wordt een lezing georganiseerd. Contactpersoon voor de school is Godelieve Meijer, bereikbaar via g.meijer@vrijeschoolparcival.nl

32

4.13 GETUIGSCHRIFTEN Aan het einde van een schooljaar wordt aan de leerlingen van klas 1 t/m 6 een getuigschrift uitgereikt. Dit getuigschrift is een weergave van de verworven kennis en vaardigheden van het kind en geeft daarnaast een beschrijving van de ontplooiing en ontwikkeling van het kind gedurende het schooljaar. In het getuigschrift geven de (vak) leerkrachten hun bevindingen over de leerling weer. Voor het kind zelf wordt in een gedicht, spreuk, korte beeldspraak of een andere kunstzinnige vorm zijn ontwikkeling in het afgelopen jaar en een wens voor de toekomst verbeeld. 4.14 DOSSIER OVERSTAP NAAR KLAS 1 Ouders van de oudste kleuters, die na de zomervakantie de overstap naar de eerste klas maken, ontvangen een map met het werk dat hun kind gedurende de kleuterjaren heeft gemaakt. 4.15 VRAGEN & KLACHTEN VAN LEERLINGEN EN OUDERS Wanneer er een klacht wordt ingediend betreffende de schoolorganisatie, de directie of een medewerker van de school, kan die klacht in de meeste gevallen goed afgehandeld worden in onderling overleg. Komen we er op school niet uit, dan kunt u zich wenden tot de bovenschools directeur van de stichting, Ruud van Velthoven. Als dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan gehandeld worden op basis van de “Klachtenregeling van de Geert Groote Scholen Amsterdam en Vrije School Parcival Amstelveen“. Deze regeling ligt ter inzage op school en is ook te downloaden via de website van de school.

4.11 OUDERAVONDEN Elk jaar worden er meerdere ouderavonden georganiseerd. De ouders van de kinderen uit een klas wisselen dan met de leerkracht van gedachten over de gang van zaken in de klas en op school. Eén of twee maal per jaar wordt er een algemene ouderavond georganiseerd.

Contactpersoon Ouders, medewerkers en leerlingen kunnen naar aanleiding van een klacht contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Voor onze school is dat Annette Mensink, Intern Begeleider (IB-er), bereikbaar via het telefoonnummer van school en via e-mail: ib@vrijeschoolparcival.nl. Zij zal proberen in overleg en door bemiddeling tot een oplossing te komen. De klacht en de inhoud van de gesprekken worden vertrouwelijk behandeld, de contactpersoon gaat alleen tot actie over met instemming van de klager.

4.12 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) In de MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De directeur is op verzoek aanwezig en heeft de rol van adviseur. In de MR worden zowel beleids- als praktische zaken besproken. Afhankelijk van het onderwerp hebben de afzonderlijke geledingen advies- dan wel instemmingsrecht.

Extern vertrouwenspersoon De Geert Groote Scholen Amsterdam en Vrije School Parcival Amstelveen hebben mevrouw Carla Houben als extern vertrouwenspersoon aangesteld. De contactpersoon van de school kan doorverwijzen naar de extern vertrouwenspersoon. Ook kan een klager

33


rechtstreeks de vertrouwenspersoon benaderen door een e-mail te zenden naar: Carla.houben@mintmediations.nl. De extern vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht. Zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verwijst eventueel naar het bestuur, naar andere instanties of naar de officiĂŤle Landelijke Klachtencommissie (LKC) Onze school is aangesloten bij de LKC van de Stichting Onderwijsgeschillen. Klachten kunnen daar alleen schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk dat de klager zich daarbij door de vertrouwenspersoon laat begeleiden. Op de behandeling van de formele klacht bij de LKC is het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van toepassing.

34

35


5. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 5.1 SCHOOLBESTUUR Het Bevoegd gezag van Vrije School Parcival ligt bij het bestuur van de Stichting Vrije School Amstelveen; het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het financieel- en schoolbeleid. De taken van het dagelijks bestuur worden uitgevoerd door de bovenschools directeur, Ruud van Velthoven. Hij is het aanspreekpunt namens het bestuur. Het bestuur heeft op basis van een bestuurs- en directiereglement een deel van haar taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de directeur. 5.2 DIRECTIE De directeur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn: personeelszaken, financiële zaken, het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg, het beheer (gebouw, materialen) en de administratie. De directeur wordt bij de dagelijkse leiding ondersteund door een administratief medewerker en een conciërge. De directeur is aanspreekpunt van de school en kan bemiddelen tussen ouders en leerkrachten. 5.3 PEDAGOGISCHE VERGADERING De leerkrachten en de schoolleider komen wekelijks bijeen in de Pedagogische Vergadering. In deze bijeenkomst staan klassen of leerlingen centraal. Gezamenlijk wordt gezocht naar antwoorden op diverse pedagogische vragen. De vergadering biedt leerkrachten ook de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs aan de hand van thema’s. 5.4 KLEUTER- en ONDERBOUWVERGADERING Deze vergadering heeft een meer praktisch karakter. Zo worden jaarfeesten en organisatorische zaken besproken. Daarnaast wordt het klasse gebonden pedagogisch beleid inhoudelijk vormgegeven en werken we met het team aan het implementeren van onderwijskundige vernieuwingen. 36

5.5 BELEIDSVERGADERING Meerdere keren per jaar is er een beleidsvergadering, waarbij alle personeelsleden aanwezig zijn. In deze vergadering wordt het algemeen schoolbeleid besproken. 5.6 STUDIEDAGEN Een aantal dagen per jaar staan studiedagen gepland. (zie

37


vakantierooster) Tijdens deze dagen buigt het zo voltallig mogelijke college zich over pedagogische of didactische vraagstukken. 5.7 SCHOLING VAN LEERKRACHTEN Het onderwijs is een steeds veranderend werkgebied dat van de leerkrachten bij-, na- en omscholing vraagt. Elk jaar wordt er aan verschillende vormen van scholing deel genomen: * bijscholing op individuele basis voor leerkrachten die zich in de stof van het leerjaar willen verdiepen, of een bepaald aspect van het onderwijs willen uitdiepen; * bijscholing voor het team in de vorm van interne of externe conferenties; * bijscholing voor het hele team op interne studiedagen. 5.8 INSPECTIE Vrije School Parcival valt onder het toezichtkader van de onderwijsinspectie. In het voorjaar van 2012 heeft de inspectie de school op alle fronten doorgelicht en op grond van de bevindingen het basisarrangement toegekend. Dat wil zeggen dat wij aan de gestelde criteria voldoen en in 2016 opnieuw inspectiebezoek krijgen. In de tussenliggende jaren worden jaarlijks digitaal gegevens opgevraagd om ons onderwijs en de resultaten ervan te monitoren.

38

39


6. PRAKTISCHE ZAKEN

In oktober 2012 telden wij 224 leerlingen. Wij bieden onderwijs in drie kleuterklassen, in de klassen 1 tot en met 6 en in de Instapklas. Vrijwel niemand heeft een fulltime baan, wij werken dus in duobanen. Naast leraren zijn twee onderwijsassistenten werkzaam (voornamelijk ten behoeve van de Instapklas), twee intern begeleiders (IB-ers), de directeur, twee administratieve krachten en een conciërge. 6.1 SCHOOLTIJDEN Kleuterklassen: maandag t/m vrijdag 8.30 - 13.00u Poortklas oudste kleuters: na Pasen op dinsdag van 13.00 - 14.45u Klas 1: maandag t/m vrijdag 8.30 - 13.00u Na de kerstvakantie donderdag 8.30-14.45u Klas 2: maandag, woensdag en vrijdag 8.30 - 13.00u dinsdag, donderdag 8.30 - 14.45u Klas 3 t/m 6: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 - 14.45u woensdag 8.30 - 13.00u Instapklas: maandag, woensdag: 8.30 – 13.00u dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 – 14.45u Pauzes voor alle klassen: 10.45 – 11.00u en 12.45 – 13.15u HET IS BELANGRIJK OM OP TIJD TE ZIJN! Niet alleen wordt te laat komen tot verzuim gerekend, het verstoort ook de lesopbouw. In alle klassen wordt begonnen met zang, beweging, concentratieoefeningen of er wordt kort een vaardigheid geoefend.. Deze onderdelen zijn werkzaam door de herhaling en dus niet meer in te halen. Daarom verzoeken wij u met klem de kinderen op tijd op school te laten komen, en wel om 8.25 uur! 40

6.2 ONDERWIJSTIJD Hoewel de indeling van de week afwijkt van die van reguliere basisscholen, voldoen de schooltijden alleszins aan de minimale verplichte onderwijstijd per jaar. Kleuterklassen + klas 1 en 2 maken samen totaal 3.563 uur (3.520 verplicht), klas 3 t/m 6 maken samen totaal 4.020 uur (4.000 verplicht) De totale onderwijstijd is 7.583 uur.

41


6.3 OVERZICHT VAKANTIES, STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2012-2013 Herfstvakantie 22.10.2012 t/m 26.10.2012 Studiedag vrije scholen Amsterdam, Amstelveen Woensdag 21.11.2012 Kerstvakantie 24.12.2012 t/m 04.01.2013, kleuters vanaf vrijdag 21.12.2012 Voorjaarsvakantie 15.02.2013 t/m 22.02.2013 (vrijdag 15.02 studiedag college) Paasvakantie 28.03.2013 t/m 01.04.2013 (donderdag 28.3 studiedag college) Meivakantie 29.04.2013 t/m 10.05.2013 (inclusief Hemelvaart) Pinkstervakantie 20.05.2013 t/m 21.05.2013 (dinsdag 21.05 studiedag college) Zomervakantie 08.07.2013 t/m 16.08.2013 6.4 ZIEKMELDING LEERLING Ziekmelding telefonisch tussen 08.00 uur en 08.20 uur door ouders of verzorgers, opgeven op de eerste dag van ziekte. Naar leerlingen die niet ziek gemeld zijn en zonder bericht afwezig zijn, zal worden gebeld. 6.5 VERVANGING LEERKRACHTEN BIJ ABSENTIE Bij afwezigheid van de leerkracht zal altijd worden geprobeerd een invalkracht voor de betreffende klas te regelen. Indien geen invalkracht beschikbaar is, worden de kinderen over andere klassen verdeeld. Elke leerkracht heeft hiertoe voor zijn klas een verdeellijst opgesteld. Daarnaast zorgt de eigen klassenleerkracht voor vervangende opdrachten.

42

6.6 SCHOOLVERZUIM EN LEERPLICHT Ieder kind moet vanaf zijn vijfde jaar naar school. Dat staat in de leerplichtwet. Kinderen van vijf jaar mogen per week vijf uur thuis gehouden worden. Leerplichtige kinderen mogen school verzuimen als ze ziek zijn, godsdienstige verplichtingen moeten vervullen of door gewichtige omstandigheden verhinderd zijn de school te bezoeken. Ouders zijn altijd verplicht de school van het verzuim op de hoogte te stellen. De directeur beoordeelt het verzuim aangaande de gewichtige omstandigheden en verleent al dan niet verlof. Dit kan ten hoogste voor tien dagen per schooljaar.

Gaat het om meer dan tien dagen, dan is goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist. Extra verlof wegens vakantie kan alleen verstrekt worden in de volgende gevallen: a. als u zelfstandig ondernemer of werknemer bent die in geen enkele schoolvakantie vrij kan nemen; b. om medische redenen, waarbij een verklaring moet worden ingediend. Van zowel de werkgeversverklaring als de medische verklaring moet een bewijs overlegd worden. De aanvraag moet, indien mogelijk, zes weken van tevoren bij de directeur ingediend worden. De school is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De laatste jaren wordt in opdracht van de officier van justitie streng opgetreden tegen ongeoorloofd verzuim in de laatste twee weken voor en de eerste twee weken na de zomervakantie. 6.7 OVERBLIJVEN Voor kleuters en onderbouwleerlingen hanteert de school een continurooster. Dit betekent dat er gespeeld en gegeten wordt onder begeleiding en toezicht van leerkrachten. Er zijn dan ook geen extra kosten aan verbonden. 6.8 HALVE DAGOPVANG TOMTE De stichting Opvang Anders is een kinderopvangorganisatie op antroposofische grondslag. De organisatie heeft een convenant met Vrije School Parcival en is gevestigd in hetzelfde gebouw. Er vindt uitwisseling van kennis en informatie plaats tussen Tomte en Vrije School Parcival. Bij Tomte is plaats voor maximaal 16 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. Tomte voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang en is elke werkdag open van 8.00 tot 13.00 uur. 6.9 BUITENSCHOOLSE OPVANG MADELIEF In hetzelfde gebouw aan de Lindenlaan is BSO Madelief gevestigd, een zelfstandige onderneming die werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld. Er wordt gespeeld en gewerkt in een huiselijke sfeer, activiteiten en materialen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Er is een dagritme waaraan kinderen houvast en veiligheid ontlenen en waarbij het vrije (buiten)spel centraal staat. De opvangtijden sluiten aan op de schooltijden: tot 15.00 uur na een korte schooldag, tot 18.00 uur na zowel een korte als een lange schooldag. Daarnaast is er volledige dagopvang tijdens vakanties en studiedagen. Bel voor informatie nummer 020 44 12 393 en vraag naar Nora de Vries of Janneke Scheffer, of mail naar bso.amstelveen@xs4all.nl

43


6.10 OUDERBIJDRAGE Van ouders wordt een financiële bijdrage van € 375,- per kind gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, en wordt gebruikt voor uitgaven die niet door het rijk bekostigd worden, zaken die voor een vrijeschool van wezenlijk belang zijn, zoals: * vakleerkracht euritmie + muzikale begeleiding; * natuurlijke lesmaterialen; * houten meubilair en de eigen (vaak duurdere) inrichting van het gebouw; * jaarfeesten; * contributie Vereniging van Vrije Scholen; In de jaarlijkse ouderbijdragebrief, die in het najaar uitgaat, wordt u per brief van harte uitgenodigd te betalen op ING-nummer 55 12 747, ten name van de Stichting Vrije School Amstelveen.

6.13 BIJDRAGE KOSTEN LEERLINGENVERVOER Onze school heeft een regionale functie. U kunt op grond daarvan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van het belastbaar inkomen en het aantal OV-zones tussen woonplaats en school. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeentelijke leerplichtambtenaar in uw woonplaats.

6.11 KLASSENPOT EN OVERIGE KOSTEN Iedere klas heeft een zogenaamde ’klassenpot’ waar verschillende kleine uitgaven uit worden betaald, zoals versnaperingen tijdens jaarfeesten. Deze pot wordt beheerd door de contactouders. Hiervoor wordt een bedrag van € 25,- per jaar per kind gevraagd. Voor kleuters wordt € 50,- per jaar betaald. Hiervan wordt € 30,- besteed aan biologisch fruit; de overige € 20,- is bestemd voor een uitje, het Sint-cadeau, e.d. Wanneer een kleuter later in het schooljaar instroomt, wordt het bedrag aangepast. De kosten van schoolreisjes worden verrekend via de contactouders. In de kleuterklassen en klas 1, 2, en 3 worden de schoolreisjes gedeeltelijk betaald uit de klassenpot. In klas 4, 5 en 6, wanneer er sprake is van een schoolkamp, kan een extra bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage is in klas 4 en 5 niet meer dan € 50,- à € 60,-, in klas 6 ten hoogste € 100,-. In elke klas heeft uw kind kleurpotloden, gymkleding en –schoenen en euritmietjes nodig; die betaalt u als ouder. Hetzelfde geldt voor de Choroiblokfluit die in klas 2 moet worden aangeschaft, kosten ruim € 55,- en de grote Bos-atlas in klas 6.

44

6.12 AANSPRAKELIJKHEIDS- en ONGEVALLENVERZEKERING De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuur, personeel en voor een ieder die zich inzet voor de school en de leerlingen. De polis en de voorwaarden liggen op de administratie ter inzage. De ongevallenverzekering is specifiek voor leerlingen afgesloten. Zij zijn verzekerd voor ongevallen tijdens school en schoolreisjes. Ook van deze verzekering liggen de stukken op school ter inzage.

45


7. NAMEN EN ADRESSEN

Alle medewerkers hebben een mailadres van school. Voor het gebruik van de mail gelden de volgende regels: Het mailadres is voor het maken van afspraken of het doen van korte zakelijke mededelingen. Inhoudelijke discussies worden niet per mail gevoerd; hiervoor maken we een aparte afspraak. Directie: Martine van Trommel-Reijers

directie@vrijeschoolparcival.nl

Kleuterbouw: Lonneke Schepens Marja Hoffman- van Dijk Ineke Dijkema Tineke Bronkhorst Tal van Ieperen- Palfrey Saskia Koppedraaijer

l.schepens@vrijeschoolparcival.nl m.vandijk@vrijeschoolparcival.nl i.dijkema@vrijeschoolparcival.nl t.bronkhorst@vrijeschoolparcival.nl t.palfrey@vrijeschoolparcival.nl s.koppedraaijer@vrijeschoolparcival.nl

Onderbouw: klas 1 Katrijn Debroey Tineke Bronkhorst

46

k.debroey@vrijeschoolparcival.nl

klas 2 Christel Hartman Els de Rooij

c.hartman@vrijeschoolparcival.nl e.derooij@vrijeschoolparcival.nl

klas 3 Antine Tuininga

a.tuininga@vrijeschoolparcival.nl

klas 4 Ger Augustus Annette Mensink

g.augustus@vrijeschoolparcival.nl

klas 5 Mikkie Gerritsen Suzanne van Tongeren

m.gerritsen@vrijeschoolparcival.nl

klas 6 Aline Dekker Suzanne van Tongeren

a.dekker@vrijeschoolparcival.nl s.vantongeren@vrijeschoolparcival.nl

47


Instapklas: j.vansluis@vrijeschoolparcival.nl Joop van Sluis klassenassistent Sylvia van der Werff s.vanderwerff@vrijeschoolparcival.nl onderwijsassistent Leonie Mul l.mul@vrijeschoolparcival.nl

Bankrekening Stichting Vrije School Amstelveen: Triodos Bank 21 24 85 474 Bankrekening ten behoeve van Ouderbijdrage: ING 55 12 747, ten name van Stichting Vrije School Amstelveen inzake Ouderbijdrage.

zorgleerkrachten, IB-ers: Annette Mensink ib@vrijeschoolparcival.nl Greet Rekelhof instapklas@vrijeschoolparcival.nl; ibkleuters@vrijeschoolparcival.nl vakleerkracht: Godelieve Meijer (euritmie) g.meijer@vrijeschoolparcival.nl Satoko Murosaki (pianobegeleiding) s.murosaki@vrijeschoolparcival.nl

HALVE DAGOPVANG TOMTE Lindenlaan 317, 1185 LM Amstelveen Telefoon: 020 44 14 904 E-mail: tomte@stichtingopvanganders.nl; zie ook www.stichtingopvanganders.nl

conciërge: Nicky Touw

concierge@vrijeschoolparcival.nl

administratie: Helma Cassee (ouderbijdrage) hcassee@vrijeschoolparcival.nl Karen Vonder administratie@vrijeschoolparcival.nl bovenschools directeur / bestuurder: Ruud van Velthoven bestuur@vrijeschoolparcival.nl bestuur: Stichting Vrije School Amstelveen Mevrouw Spier ten Doesschate bestuur@vrijeschoolparcival.nl De heer Marco van den Berg vacature medezeggenschapsraad Oudergeleding: Henny van der Wal, Sybe Bijleveld (secretaris), Lucas Sint. Personeelsgeleding: Godelieve Meijer, Antine Tuininga e-mail: mr@vrijeschoolparcival.nl 48

7.1 ADRESSEN Vrije School Parcival Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Website:

Lindenlaan 317, 1185 LM Amstelveen Postbus 2147, 1180 EC Amstelveen 020 643 85 56; Fax 020 441 23 91 www.vrijeschoolparcival.nl

BUITENSCHOOLSE OPVANG MADELIEF Lindenlaan 317, 1185 LM Amstelveen Telefoon: 020 44 12 393, vraag naar Nora de Vries of Janneke Scheffer E-mail: bso.amstelveen@xs4all.nl GEERT GROOTE SCHOOL 1 / GGS1 Directie: Lieke Hobus Hygiëaplein 47, 1076 RS Amsterdam Telefoon: 020 671 60 90; Fax: 020 679 91 71 E-mail: ggsplein@zonnet.nl GEERT GROOTE SCHOOL 2 / GGS2 Directie: Sascha Holthaus Fred. Roeskestraat 82, 1076 ED Amsterdam Telefoon: 020 664 18 00; Fax: 020 674 04 66 E-mail: administratie@ggsroeske.nl CORRESPONDENTIEADRES Geert Grooteschool Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam Telefoon: 020 675 04 19; Fax: 020 765 04 66 E-mail: administratie@ggroeske.nl Website: www.geertgrooteschool.nl TOBIASSCHOOL AMSTERDAM (speciaal basisonderwijs) Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam Telefoon 020 614 35 29 E-mail: tobiasschool@hotmail.com; zie ook: www.tobiasschool.nl GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM (voortgezet onderwijs) Fred. Roeskestraat 84 Postbus 77779

49


1070 LJ Amsterdam Telefoon: 020 671 47 53; Fax: 020 675 81 37 E-mail: info@ggca.nl ; Website: www.ggca.nl RUDOLF STEINERSCHOOL HAARLEM Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem. Telefoon: 023 536 13 78 E-mail: r.steinerschool@vrijeschoolhaarlem.nl; website: www.vrijeschoolhaarlem.nl SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELZIJDE www.swvamstelzijde.nl JEUGDGEZONDHEIDSZORG Vestiging Amstelveen, telefoon 020 656 23 60, Vestiging Hoofddorp, telefoon 023 562 55 75. E-mail: jgz@ggd-am.nl; website: www.ggd-am.nl INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS www.onderwijsinspectie.nl LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN Postbus 85191 3508 AD Utrecht. www.onderwijsgeschillen.nl Onderwijs gerelateerde klachten kunnen ook gemeld worden bij de onderwijsinspecteur. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 0800-8051. Bij (een vermoeden van) kindermishandeling - en seksueel misbruik geldt een andere procedure. Hier geldt het Amsterdams Protocol Kindermishandeling.

50

BEGELEIDINGSDIENST VOOR VRIJESCHOLEN Hoofdstraat 14-b, 3972 LA Driebergen Telefoon: 0343 524 090; Fax: 0343 531 772; E-mail: begeleidingsdienst@vrijescholen.com; website: www.vrijescholen.com VERENIGING VAN VRIJE SCHOLEN Hoofdstraat 14-b 3972 LA Driebergen

Telefoon: 0343 536 066; Fax: 0343 531 772 E-mail: vereniging@vrijescholen.nl; website: www.vrijescholen.nl VERENIGING VOOR VRIJE OPVOEDKUNST Secretariaat: Postbus 96860 2509 JG Den Haag Telefoon: 070 324 63 07; Fax: 070 324 14 61 E-mail: info@vrijeopvoedkunst.nl; website: www.vrijeopvoedkunst.nl STICHTING VOOR RUDOLF STEINER PEDAGOGIE De stichting ondersteunt projecten en onderzoek ten behoeve van vrijeschoolonderwijs voor 0-18 jarigen. Schenkingen aan deze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Damhertlaan 129, 3972 DD Driebergen info@stichtingrsp.nl; Triodosbank: 21 21 96 405 HOGESCHOOL HELICON Met ingang van januari 2013 deel van Hogeschool Leiden, Vrijeschool Pabo E-mail: secretariaat@hhelicon.nl ; website: www.hhelicon.nl EURITMIE-ACADEMIE Ook de euritmie-academie maakt deel uit van Hogeschool Leiden. De academie is gevestigd in Den Haag. Zie ook: www.euritmie-denhaag.nl

51


52

Vrije School Parcival Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Website:

Lindenlaan 317, 1185 LM Amstelveen Postbus 2147, 1180 EC Amstelveen 020 643 85 56; Fax 020 441 23 91 www.vrijeschoolparcival.nl

Schoolgids 2012-2013  
Schoolgids 2012-2013  

Digitale schoolgids

Advertisement