Page 1

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім.Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО відділ науково-методичної роботи і соціологічних досліджень Соціологічне дослідження ВИВЧЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЦЕНТРАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ОБЛАСТІ І. Обґрунтування проведення дослідження Соціальна та економічна ситуація в країні викликали появу проблем, які активно впливають на галузь в цілому і на кадрову політику зокрема. Через низьку заробітну плату і падіння соціального престижу професії в суспільстві із бібліотек розраховуються молоді співробітники, зменшується кількість спеціалістів з вищою освітою, знижується рівень професіоналізму. Робота бібліотек в умовах постійно поновлюваного суспільства помітно загострила потребу в спеціалістах нової формації, із широким кругозором, які вміють працювати з комп’ютерною технікою, мають творчий потенціал і безупинно прагнуть оволодівати новими знаннями — не тільки бібліотечними, але також з області педагогіки, психології, економіки, техніки. В цій ситуації ми повинні знати більше про своїх працівників, знати їх відношення до професії, їх прагнення і побажання. В ході дослідження була розроблена анкета (додається), яка заповнювалась працівниками методичних центрів бібліотек області. ІІ. Мета дослідження Виявити мотиви вибору професії, наскільки працівники задоволені своїм вибором, що являється негативним фактором у їх діяльності та, навпаки, що найбільше їм подобається, вивчити причини які заважають краще працювати, якої професійної допомоги чекають методичні центри від ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. ІІІ. Завдання дослідження В ході дослідження передбачалось визначити: шляхи удосконалення роботи бібліотек, кадрову забезпеченість центральних бібілотек області. ІV. База дослідження Працівники центральних міських та районних бібліотек області. V.Предмет дослідження Анкетне опитування бібліотечних працівників центральних бібліотек районів і міст області. VІ. Хід та результати дослідження Для опитування розповсюджені анкети у всі головні бібліотеки районів і міст. В результаті отримали 181 заповнену анкету. Респондентів до 30 років було 14,4%, від 30 до 40 років - 27%, від 40до 50 років 30,9%, від 50 до 55 років - 17,1%, пенсійного віку - 10,5%. Стаж їх роботи складав: до 10 років - 28,1%, 10-20 років - 26,5%, 20-30 років - 28,7%, більше 30 років - 16,6%. За освітою: бібліотечну освіту мають 43,6% респондентів, вищу педагогічну освіту мають - 13,8%, середню фахову освіту мають - 38,7%, спеціальну освіту з інших галузей -


3,9% респондентів. Особисто вибрали професію - 53,6% працівників, за порадою близьких - 19,3%, випадково стали бібліотечними працівниками - 14,4%, життєві обставини спонукали до вибору даної професії - 12,7%. Не зважаючи на таке розмаїття вибору 96,1% опитаних задоволені вибором своєї професії, лише 3,9% - незадоволені. На третє запитання про те, що є негативним фактором в роботі бібліотекарі на перше місце поставили умови праці - 30,4%. Це - відсутність ремонтів, негативний температурний режим зимою і погане освітлення. Не влаштовує респондентів низька заробітна плата - 14,4 відсотки. Називають респонденти як негатив відсутність фінансування, державна політика оптимізації, психологічний клімат в колективі. Головними професійними якостями бібліотекаря респонденти вважають: уміння спілкуватись - 95%, знання бібліотечного фонду - 78%, уміння користуватись інформаційними джерелами - 85,6%. Серед рис характеру, які повинні бути притаманні бібліотекарю респонденти називають доброзичливість та урівноваженість - по 82,9%, стриманість - 59,1%, чуйність 42,5% і почуття гумору - 41,4%. Нашим фахівцям найбільше подобається в роботі: безпосередньо сама робота - 71,2%, спілкування з цікавими людьми - 62,4%, можливість доступу до книг та інформаційних ресурсів - 58%, можливість творити щось нове - 32%, інноваційна політика бібліотеки 26,5%, між особистісні відносини в колективі - 25,4%. Працівникам центральних бібліотек заважає в роботі недостатня увага зі сторони держави і місцевих керівників; непомірна кількість інформації в різні інстанції, відсутність достатнього фінансування, не в повній мірі задоволення запитів користувачів через бідний репертуар періодичних видань та недостатню кількість нової літератури, відсутність сучасної матеріально-технічної бази. Задоволені роботою своєї бібліотеки 87,8% респондентів, незадоволені - 7,7% і не зовсім задоволені - 4,5%. Із анкет ми дізнались, що є причиною супротиву до нововведень в бібліотеці. Це, в першу чергу, відсутність стимулів — 31,5% опитаних, відсутність підтримки керівництва та інертність працівників - по 16,6%, потребують підвищення кваліфікації - 13,8 %, нестача знань - 13,3 відсотки. Приємно відзначити, що переважна більшість респондентів розуміють, що підвищення фахової кваліфікації необхідна незалежно від освіти працівника і досвіду роботи. Всі визнають, що живе спілкування бібліотекарів, їх обмін досвідом сприяють своєчасному ознайомленню з новинками в бібліотечній галузі, допомагають постійно йти в ногу з часом. Респонденти користуються Інтернет послугами, веб-сайтами інших бібліотек. Це допомагає бібліотекарям знайомитись з напрацюваннями колег, використовувати їх досвід в своїй роботі. Респонденти наголошують на відродження курсів підвищення кваліфікації. Від обласного методичного центру бібліотекарі просять проводити більше практичних занять: тренінгів по написанню проектів, майстер-класів, розробляти тематику семінарів, писати консультації по запровадженню нових форм роботи. Із відповідей на одинадцяте питання анкети ми дізнались, що наші респонденти цінують у керівника такі риси характеру як організаторські здібності, професіоналізм, порядність, уміння прислухатись до підлеглого, справедливість, вимогливість і навіть почуття гумору. Негативно ставляться респонденти до таких рис характеру керівника як некомпетентність, зазнайство, самовпевненість, пасивність, злопам’ятність, грубість, підлість, лицемірство. На думку 56,9 відсотків респондентів читачі задоволені рівнем обслуговування в


бібліотеці. Бібліотекарі вважають, що для покращення іміджу бібліотеки, крім сучасної техніки потрібні нові книги, періодичні видання, сучасне обладнання, зручні бібліотечні меблі. Необхідно забезпечити центральні бібліотеки транспортними засобами. Цікаво було дізнатись, що думають респонденти про свою бібліотеку, чи відповідає вона сучасним вимогам? Ствердно відповіли 46,4% працівників бібліотек, “не зовсім” - 14,9%, “ні” - 38,7%. Свою відповідь “ні” вони мотивували тим, що бібліотека потребує покращення матеріальнотехнічної бази, нового обладнання, впровадження інформаційних технологій, належної підтримки зі сторони держави і місцевих органів влади. Не залишились байдужими наші респонденти до питання “Якби Вам захотілось помріяти, ким би Ви побачили себе в професійному плані через три, п’ять, десять років?”. На нього не відповіли лише 7,7 %. Не хочуть міняти свою посаду 35,9% учасників дослідження. Вони відповідають так: - в професійному плані змін не хочу. Хочу побільше читачів; - Хотіла б бачити себе кваліфікованим спеціалістом, здатним впроваджувати інноваційні бібліотечні технології в практику роботи; - Хочу стати кваліфікованим бібліотекарем із знанням вищих інформаційних технологій. В професійному плані респонденти бачать себе головними бібліотекарями, завідуючими відділами, методистами, керівниками бібліотеки чи завідуючими філіалами, директором бібліотеки, яка відповідала б вимогам сьогодення. Один із респондентів на питання анкети відповів так: “хочу бути представником фонду, який допомагає та підтримує всі бібліотеки, які не мають достатнього фінансування зі сторони влади. Відповіді на питання свідчать про те, що переважна більшість респондентів не байдужа до становища бібліотек в нашому суспільстві, люблять свою професію і намагаються боротись за її престиж. З вищевикладеного витікають висновки. Якісний склад кадрів в центральних бібліотеках області за освітою і за віком можна рахувати задовільним. Треба звернути увагу на систему підвищення кваліфікації, яка необхідна майже всім працівникам центральних бібліотек. Всі зауваження в адресу обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського по методичній роботі необхідно врахувати при плануванні. Формування кадрових ресурсів на всіх рівнях повинно бути пріоритетним напрямком розвитку. Додаток АНКЕТА вивчення кадрового потенціалу центральних бібліотек області Шановні колеги! Запрошуємо Вас до співпраці! Ваші відповіді допоможуть краще познайомитись з Вами, удосконалити систему професійної допомоги. 1.Що спонукало Вас вибрати професію бібліотекаря? - особистий вибір - поради близьких - випадковість - життєві обставини


2. Чи задоволені Ви вибором своєї професії? Так Ні Не зовсім 3. Що являється негативним фактором у Вашій діяльності? сама професія; психологічний клімат в колективі, низька заробітна плата; відсутність просування по службі; умови праці; Ваші варіанти. 4. Які професійні якості бібліотекаря Ви вважаєте головними? - уміння спілкуватись; - знання книжкового фонду; - уміння користуватись інформаційними джерелами. 5. Які риси характеру мають бути притаманні бібліотекарю? (доброта, чуйність, почуття гумору, урівноваженість, доброзичливість, стриманість, товариськість). 6. Що Вам найбільше подобається у Вашій роботі? - міжособистісні відносини в колективі; - безпосередньо сама робота; - можливість доступу до книг та інформаційних ресурсів; - спілкування з цікавими людьми; - відчуття власної необхідності; - можливість творити щось нове; - інноваційна політика бібліотеки. 7. Що Вам найбільше заважає у Вашій роботі? ___________________________________________________________ 8. Чи задоволені Ви роботою вашої бібліотеки? Так Ні Якщо „ні”, то що спричинило невдоволення роботою бібліотеки? _____________________________________________________________ 9. Які, на Вашу думку, причини супротиву до нововведень в бібліотеці? (відсутність стимулів, підтримки керівництва, нестача знань, необхідність перепідготовки, інертність) ___________________________________________________________ 10. Чи відчуваєте Ви недостатність професійних знань і чи бажаєте підвищити ділову кваліфікацію? Якої допомоги Ви потребуєте від обласних методичних центрів? ___________________________________________________________ 11. Назвіть три хороших і три поганих рис характеру керівника (мається на увазі не конкретної людини, а керівника взагалі) ___________________________________________________________ 12. Як Ви гадаєте, чи задоволені читачі рівнем обслуговування у вашій бібліотеці? Так Ні Не завжди 13. Як Ви думаєте, відповідає ваша бібліотека сучасним вимогам? Так Ні Якщо „ні”, то що треба зробити для покращення іміджу вашої бібліотеки?


14. Якби Вам захотілось помріяти, ким би Ви побачили себе в професійному плані через три, п’ять, десять років? ___________________________________________________________ Повідомте про себе: Освіта ________________ Спеціальність _______________________________________ Посада ____________________________________________ Скільки років працюєте в бібліотеці ___________________ Скільки Вам років ________ Прийнятну відповідь підкресліть або напишіть відповідь під запитанням. Спасибі за співпрацю Матеріал підготувала Комп’ютерний набір та верстка

Л.І.Демещенко Л.О.Дубина

The study of human resources of the Central Library area  

The study of human resources of the Central Library area