Page 1

Η οικογένειά μου

1o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ: ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΣΕ 11Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Δημακόπουλος Νικόλαος

1


Η οικογένειά μου 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος του σεναρίου Η οικογένειά μου. 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο εντάσσεται στα πλαίσια της γνωστικής περιοχής της Μελέτης Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται γλωσσικές

δεξιότητες

προφορικού

και

γραπτού

λόγου,

αισθητικής αγωγής και πληροφορικής. 1.3 Τάξεις που απευθύνεται Το σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από την Α΄ Τάξη Δημοτικού Σχολείου. 1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. Και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το θέμα είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ εφόσον αποτελεί υποενότητα της γενικής θεματικής ενότητας «η ομάδα» στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄ Δημοτικού. Οι στόχοι που τίθενται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, άπτονται του αναλυτικού προγράμματος (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2003.) και αποσκοπούν οι μαθητές να αναγνωρίσουν ότι η οικογένεια έχει διαφορετικές μορφές, να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες που καλύπτει η οικογένεια, να διακρίνουν το ρόλο του κάθε μέλους της οικογένειας, να διατυπώνουν κανόνες ομαλής λειτουργίας της οικογένειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Δημακόπουλος Νικόλαος

2


Η οικογένειά μου 1.5

Οργάνωση

της

διδασκαλίας

και

απαιτούμενη

υλικοτεχνική υποδομή Οργάνωση της διδασκαλίας Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου θα λάβει χώρα στην αίθουσα του τμήματος Α΄2 που αποτελείται συνολικά από 13 μαθητές. Το μοντέλο διδασκαλίας που θα εφαρμοστεί είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο μάθησης: α) Δίνεται έμφαση στη σημασία της διαδικασίας της μάθησης και όχι αποκλειστικά στο αποτέλεσμά της. β) Βοηθάει τους μαθητές στο να θέτουν στόχους. γ) Στηρίζεται στην ομαδική εργασία και ενισχύει τη συνεργασία ως βασική προϋπόθεση αναζήτησης της γνώσης (Υλικό για το ΚΣΕ. Γενικό Μέρος ΙΤΥ, σελ. 38). Η τάξη είναι ήδη χωρισμένη σε δύο ομάδες των τεσσάρων μαθητών και μια ομάδα με πέντε μαθητές. Ο χωρισμός γίνεται με βάση το κριτήριο της ανομοιογένειας και με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός μαθητή σε κάθε ομάδα που να γνωρίζει καλύτερα το χειρισμό Η/Υ. Γνωστικά προαπαιτούμενα ▪ Να γνωρίζουν τις λέξεις που περιγράφουν τα

μέλη μιας

οικογένειας. ▪ Να γνωρίζουν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Δημακόπουλος Νικόλαος

3


Η οικογένειά μου ▪

Να

γνωρίζουν

την

τοποθεσία

των

γραμμάτων

στο

πληκτρολόγιο του Η/Υ. ▪ Να γνωρίζουν την λειτουργία του κουμπιού CAPS LOCK. ▪ Να γνωρίζουν την λειτουργία “drag and drop” του ποντικιού. ▪ Να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον εργασίας των λογισμικών Word, δημιουργώντας αρχείο με το όνομά τους. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Στην αίθουσα βρίσκονται δύο υπολογιστές για τις ομάδες των μαθητών και ένα laptop συνδεδεμένο με projector για το δάσκαλο. 1.6 Διδακτικοί στόχοι Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο ▪ Να αντιληφθούν την έννοια του γενεαλογικού δέντρου. ▪ Να εμπεδώσουν τη γραφή των ονομάτων των μελών μιας οικογένειας. ▪ Να αντιληφθούν την έννοια του μέρους και του συνόλου καταμετρώντας τα μέλη μιας οικογένειας. ▪ Να αντιληφθούν ότι ως μέλη της οικογένειάς τους, μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενδοοικογενειακών κανόνων. ▪ Να αντιληφθούν ότι οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τις καθημερινές οικογενειακές τους δραστηριότητες.

Δημακόπουλος Νικόλαος

4


Η οικογένειά μου ▪ Να κατασκευάσουν και να ζωγραφίσουν τη δική τους ξεχωριστή δημιουργία. Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: ▪ Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών. ▪ Να εξοικειωθούν με την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εικόνων μέσω του διαδικτύου. ▪ Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών word, kidspiration, inspiration, tux paint, story bird, zoho challenge . Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: ▪ Να συνεργαστούν στα πλαίσια της ομάδας και να διαπραγματευτούν. ▪ Να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη και να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση για την επίτευξη των στόχων τους. ▪ Να αναπτύξουν το διάλογο και να καλλιεργήσουν την επιχειρηματολογία. ▪ Να σέβονται τις διαφορετικές προτάσεις και να καταλήγουν μέσα από αυτές στη σύνθεση νέων.

Δημακόπουλος Νικόλαος

5


Η οικογένειά μου 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια Επτά συνολικά διδακτικές ώρες από τις οποίες τέσσερις στα πλαίσια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και τρεις ώρες αξιοποιώντας το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης. 2. Διδακτική προσέγγιση Θεωρητική προσέγγιση Το παρόν σενάριο στηρίζεται τόσο στις γνωστικές θεωρίες μάθησης, με κυριότερο εκπρόσωπο τον J.Piaget όσο και στις κοινωνιοπολιτιστικές θεωρίες που βρίσκονται στο επίκεντρο των σύγχρονων ερευνών και είναι γενικότερα αποδεκτές σήμερα. Σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτιστικές θεωρίες, βασικό παράγοντα μάθησης αποτελεί η γλώσσα, ενώ παράλληλα στηρίζονται στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης η οποία αποτελεί το σύνολο των γνώσεων τις οποίες ο μαθητής χρησιμοποιεί με τη βοήθεια του περιβάλλοντος. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλά και του σχολικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο μαθητής ζει και μαθαίνει είναι ιδιαίτερα σημαντικός (L.Vygotsky & αλ., στο Υλικό για το ΚΣΕ. Γενικό Μέρος ΙΤΥ, σελ.31,32). Οι

κοινωνιοπολιτιστικές

θεωρίες

μάθησης

υποστηρίζουν

ιδιαίτερα τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές της και κατά συνέπεια το μάθημα που στηρίζεται στις θεωρίες αυτές

Δημακόπουλος Νικόλαος

6


Η οικογένειά μου οφείλει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης στο παρόν σενάριο, χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά νέας γενιάς,

τα

οποία

ενσωματώνουν

πολλές

δυνατότητες

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών βασισμένα και σχεδιασμένα με βάση τις γνωστικές και κοινωνιοπολιτιστικές θεωρίες μάθησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως καθοδηγητικός, οργανώνοντας μαθησιακές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του, προκειμένου να οικοδομήσει τη νέα γνώση. Μεθοδολογική προσέγγιση Η διδακτική μέθοδος στην οποία στηρίζεται το σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης

οι

οποίες

αποδίδουν

κοινωνικοπολιτισμικό

παράγοντα

μεγάλη και

σημασία στην

στον

κοινωνική

αλληλεπίδραση, ενισχύουν τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.

Δημακόπουλος Νικόλαος

7


Η οικογένειά μου 2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ Η

ενότητα

περιλαμβάνει

τεχνολογικών

παιδαγωγικές

εργαλείων

ΤΠΕ.

δραστηριότητες

Συγκεκριμένα

θα

χρησιμοποιηθούν: 1. Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Microsoft office word μέσω του οποίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ στην τάξη και ασκούνται στο γράψιμο του ονόματός τους, στη λειτουργία αντιγραφή - επικόλληση και στη δημιουργία αρχείου με το όνομά τους. 2. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Η χρήση του έχει στόχο να ταξινομηθούν εικόνες με οικογένειες που αποτελούνται από διαφορετικό αριθμό μελών, στις αντίστοιχες σύντομες λεζάντες,

προκειμένου οι μαθητές να

διευκολυνθούν στην κατανόηση της ύπαρξης οικογενειών με διαφορετικά μέλη από αυτά της δικής τους οικογένειας. 3. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration. Η χρήση του έχει στόχο οι μαθητές να τοποθετήσουν τις εικόνες στα

αντίστοιχα

συννεφάκια

με

διάφορους

κανόνες

οικογενειακής ζωής. Έτσι, οι μαθητές κατανοούν την ύπαρξη κανόνων μέσα στην οικογένεια τους οποίους μαθαίνουν να ακολουθούν ως μέλη της οικογένειάς τους. 4. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration. Η χρήση του έχει στόχο οι μαθητές να ταξινομήσουν εικόνες με

Δημακόπουλος Νικόλαος

8


Η οικογένειά μου οικογένειες από διάφορα μέρη του κόσμου, συγκρινόμενες με τη δική τους οικογένεια. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές διαπιστώνουν την ύπαρξη

διαφορετικών

οικογενειών

από

τη

δική

τους,

προερχόμενες από άλλα μέρη του κόσμου. 5. Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration. Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές, γράφουν μια σύντομη λεζάντα κάτω από τις αντίστοιχες εικόνες που αφορούν τη συμβολή της οικογένειας στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ως μέλη της οικογένειάς τους ότι μπορούν να συμβάλουν μέσα από απλές καθημερινές

τους

δραστηριότητες

στην

προστασία

του

περιβάλλοντος. 6. Λογισμικό ζωγραφικής tux paint προκειμένου οι μαθητές να σχεδιάσουν το γενεαλογικό δέντρο της Άννας (Β.Μ. σελ.

).

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν τη γενεαλογική εξέλιξη μιας οικογένειας. 7. Λογισμικό ζωγραφικής Revelation Natural Art, για να κατασκευάσουν ζωγραφιά με θέμα μια λεζάντα για την προστασία του περιβάλλοντος που θα επιλέξουν από την προηγούμενη δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει

εμπεδωτικό αλλά και

ψυχαγωγικό χαρακτήρα για τους μαθητές.

Δημακόπουλος Νικόλαος

9


Η οικογένειά μου 8. Το λογισμικό δημιουργίας tests αξιολόγησης Zoho challenge προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός κατάκτησης της γνώσης από την ενότητα «η οικογένειά μου». 2.2 Το προτεινόμενο σενάριο 2.2.α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1η Διδακτική δραστηριότητα. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους Η/Υ. Ανοίγουν ένα αρχείο word, γράφει ο καθένας το όνομά του και αποθηκεύουν το

αρχείο

στην

επιφάνεια

εργασίας.

Μέσα

από

τη

δραστηριότητα αυτή ανιχνεύεται ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών στη χρήση του Η/Υ. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε δύο (2) ομάδες των τεσσάρων ατόμων (4), και μία (1) ομάδα των πέντε (5) ατόμων φροντίζοντας σε κάθε ομάδα να συμμετέχουν οι περισσότερο εξοικειωμένοι μαθητές. Γίνεται στη συνέχεια, επίδειξη του λογισμικού inspiration και δίνονται οδηγίες χρήσης του. Ζητείται από τις ομάδες να αντιστοιχίσουν με βέλη τα συννεφάκια που περιγράφουν μορφές οικογένειας με τις αντίστοιχες εικόνες οικογενειών. 2η Διδακτική δραστηριότητα.

Δημακόπουλος Νικόλαος

10


Η οικογένειά μου Αφού αναφερθούμε στη χρονική

εξέλιξη της δικής τους

οικογένειας, εξηγούμε και συζητούμε για το γενεαλογικό δέντρο. Στη συνέχεια, αφού γνωρίσουμε την οικογένεια της Άννας (Β.Μ. σελ. 26), γίνεται επίδειξη του λογισμικού ζωγραφικής tuxpaint και τους ζητάμε να σχεδιάσουν το γενεαλογικό δέντρο της Άννας. 3η Διδακτική δραστηριότητα. Συζητάμε για οικογένειες που προέρχονται από άλλες χώρες τις συγκρίνουμε με τη δική τους, κολλάμε φωτογραφία της οικογένειάς τους στο αντίστοιχο πλαίσιο(Β.Μ. σελ.28). Στη

συνέχεια,

εννοιολογικής

γνωρίζουμε χαρτογράφησης

στα

παιδιά

kidspiration.

το

λογισμικό

Δίνουμε

τις

απαραίτητες οδηγίες και ζητάμε από τις ομάδες να σύρουν και να τοποθετήσουν στο γαλάζιο συννεφάκι τις εικόνες που μοιάζουν ως προς το χρώμα και το σχήμα του προσώπου με τη δική τους οικογένεια και στο κόκκινο συννεφάκι τις εικόνες με τις οικογένειες που διαφέρουν από τη δική τους. 4η Διδακτική δραστηριότητα. Αρχικά, προκαλούμε συζήτηση με αφορμή τον τρόπο που ζούμε μέσα στην οικογένειά μας και στη συνέχεια, με αφορμή τις εικόνες του Β. Μ σελ. 29, η κάθε ομάδα διατυπώνει έναν κανόνα για τη ζωή μέσα στην οικογένεια.

Δημακόπουλος Νικόλαος

11


Η οικογένειά μου Στη συνέχεια, ανοίγουμε το λογισμικό kidspiration και ζητάμε να σύρουν τις εικόνες που βρίσκονται σε τυχαία θέση και να τις τοποθετήσουν στο σωστό συννεφάκι με τον αντίστοιχο κανόνα της οικογένειας. 5η Διδακτική ώρα. Προκαλείται συζήτηση με αφορμή τις εικόνες του Β. Μ. σελ 31, σχετικά με την ευθύνη που έχει η οικογένεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, ανοίγουμε το λογισμικό kidspiration και ζητάμε από τις ομάδες να γράψουν κάτω από κάθε εικόνα μια σύντομη φράση - λεζάντα για το πώς η οικογένεια μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. 6η Διδακτική ώρα. Παρουσιάζουμε το λογισμικό storybird και δίνουμε οδηγίες για τη χρήση του. Ζητάμε από την κάθε ομάδα, χρησιμοποιώντας τις εικόνες του προγράμματος να δημιουργήσει τη δική της ιστορία για μια χαρούμενη οικογένεια. Παράλληλα με τις εικόνες ζητούμε να βάλουν τα λόγια της ιστορίας τους. Στο τέλος, εκτυπώνουμε τις ιστορίες , τις παρουσιάζουμε στην τάξη και στο σχολείο.

Δημακόπουλος Νικόλαος

12


Η οικογένειά μου 7η Διδακτική ώρα. Στην τελευταία διδακτική δραστηριότητα οι μαθητές κατά ομάδες εκτελούν μια δραστηριότητα αξιολόγησης μέσω του αξιολογικού λογισμικού προγράμματος zoho challenge. Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία. 2.3. Συνοδευτικά φύλλα εργασίας 2.3.α. Φύλλα Εργασίας δραστηριοτήτων (Βλ. στο τέλος του σεναρίου) 2.4 Επέκταση-Αξιολόγηση 2.4.α Επέκταση 2.4.β Αξιολόγηση Τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του σεναρίου αφορούσαν κυρίως την τεχνική υποστήριξη του σεναρίου. Οι υπολογιστές που τοποθετήσαμε στην τάξη ήταν παλιάς τεχνολογίας με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζουν επαρκώς τα λογισμικά μας προγράμματα, ενώ αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με την σύνδεση internet και την τοποθέτηση του αντίστοιχου καλωδίου. Τα προβλήματα αυτά

Δημακόπουλος Νικόλαος

13


Η οικογένειά μου αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και με την σημαντική στήριξη του Διευθυντή του σχολείου μας. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενασχόλησή τους με τους Η/Υ, ενώ αγωνιούσαν για την επόμενη διδακτική δραστηριότητα. Λειτούργησαν όλοι με διάθεση συνεργασίας και άμιλλας και κινητοποιήθηκαν ακόμη και όσοι πριν έδειχναν μειωμένο ενδιαφέρον. Στη λήξη της εφαρμογής του σεναρίου ακολούθησε συζήτησηαξιολόγηση του προγράμματος και όλοι ζήτησαν τη συνέχιση του τρόπου διδασκαλίας και σε άλλα μαθήματα. 3. Βιβλιογραφία Δαδγιλέλης Β., & άλ.,(2010), Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης. Τεύχος 1. Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΥΠ.Π.ΔΒΜ.Θ, Π.Ι., Ε.Α.Υ.Τ.Ι. Προσπελάστηκε 15 Δεκεμβρίου 2011, από: http://b-epipedo2.cti.gr/index.php? option=com_docman&task=cat_view&gid=49&Itemid=50. Κόμης Β., & άλ.,(2008), Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α :

Δημακόπουλος Νικόλαος

14


Η οικογένειά μου Κλάδοι: ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Π.ΔΒΜ.Θ , Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Προσπελάστηκε 15Δεκεμβρίου 2011, από: http://bepipedo2.cti.gr/index.php? option=com_docman&task=cat_view&gid=49&Itemid=50&lim itstart=5. ΥΠ.Π.ΔΒΜ.Θ /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(ΔΕΠΠΣ).Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Μελέτης Περιβάλλοντος. Προσπελάστηκε: 20/12/2011, από: http://www.pischools.gr/download/programs/depps/12deppsaps_mel_per.zip. ΥΠ.Π.ΔΒΜ.Θ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2006), Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού. Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα, ΟΕΔΒ. Σελίδες στο διαδίκτυο

Δημακόπουλος Νικόλαος

15


Η οικογένειά μου ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. α. Γράφω το όνομά μου με κεφαλαία γράμματα μέσα στο λευκό πλαίσιο, κλείνω το παράθυρο από το χ και το αποθηκεύω στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα της τάξης μου.

Δημακόπουλος Νικόλαος

16


Η οικογένειά μου

β. Πατάω κλικ στο βελάκι και ενώνω κάθε συννεφάκι με την εικόνα που ταιριάζει.

Δημακόπουλος Νικόλαος

17


Η οικογένειά μου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. Πατάω κλικ στο κουμπάκι ζωγραφιά, διαλέγω πινέλο δεξιά, διαλέγω χρώμα κάτω και σχεδιάζω το γενεαολογικό δέντρο της Άννας(Β.Μ. σελ. ).

Δημακόπουλος Νικόλαος

18


Η οικογένειά μου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. Βάζω τις οικογένειες που έχουν ίδιο χρώμα και σχήμα προσώπου με τη δική μου οικογένεια στο γαλάζιο συννεφάκι και αυτές που έχουν διαφορετικό στο κόκκινο συννεφάκι. Πατάω κλικ πάνω στην εικόνα και τη σύρω μέσα στο συννεφάκι της. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δημακόπουλος Νικόλαος

19


Η οικογένειά μου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. Οι εικόνες μπερδεύτηκαν!!! Πατάω κλικ στις εικόνες και τις σύρω στα σωστά συννεφάκια με τους κανόνες της οικογένειας. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Δημακόπουλος Νικόλαος

20


Η οικογένειά μου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. Πατήστε κλικ στην εικόνα και γράψτε το δικό σας σύνθημα από κάτω όπως το παράδειγμα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Δημακόπουλος Νικόλαος

21


Η οικογένειά μου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. Φτιάχνω με την ομάδα μου την ιστορία μιας χαρούμενης οικογένειας. Δημακόπουλος Νικόλαος

22


Η οικογένειά μου Κοιτάτε πώς: Διαλέγω εικόνες από δεξιά ή αριστερά. Πατάω κλικ πάνω στην εικόνα και τη σύρω στο μεγάλο πλαίσιο. Από κάτω ή στο πλάι, γράφω τα λόγια της ιστορίας μου. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΟΜΑΔΑ…………… ΟΝΟΜΑΤΑ: ………………………………………………………………… …………………………………………………….. Πατάω κλικ πάνω σε κάθε ερώτηση και απαντώ. Δημακόπουλος Νικόλαος

23


Η οικογένειά μου Στο τέλος ελέγχω το βαθμό μου. Κερδίζει η ομάδα με τη μεγαλύτερο βαθμό! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δημακόπουλος Νικόλαος

24

1o σεναριο  

το 1ο σεναριο μου αφορά τη μελέτη περιβάλλοντος της α Δημοτικού και αναφέρεται στην Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you