Page 1

Jezuitai ir Vilnius


Esminis Jėzaus Draugijos veiklos bruožas – intensyvus apaštalavimas, pagalba sieloms. Toji sielovadinė misija paprastai esti neparapinė. Neatsitiktinai ir Vilniuje prie profesų namų 1604 m. pradėta statyti Šv. Kazimiero bažnyčia netapo parapine. Neužsiimdami parapine sielovada jėzuitai negalėjo nieko įpareigoti naudotis jų religiniais patarnavi­ mais; visi pas juos ateinantys darė tai savanoriškai. Pastatyta Vilniaus senamiestyje 1618 metais. Didinga bažnyčia yra baroko stiliaus. Tai pirmoji ir senaisusia bažnyčia Vilniuje baroko stiliaus. 1773 metais uždarius Jezuitų ordiną, bažnyčia 1777 m. atiduota kuni­ gams emiratams, 1799 tapo parapine.


Naujokynas buvo naudojamas jezuitų naujokams kur jie mokėsi ir po 2 metų privalėjo apsispręsti ar tikrai nori tapti jezuitais. Naujokyne gyveno apytiksliai apie 100 žmoniu, kad gautų lėšų, jie gamino ir pardavinėjo įvairius daiktus. Bažnyčios sudėtingiausias laikotarpis buvo XIX a. kai ją paalino į 3 dalis. Šiuo metu bažnyčia pritaikyta kariuome­ nės reikmėms.


Keli angelai buvo pasiųsti dievo, kad surastų patį laimingiausią ir nelaimingiausią žmogų. Patį laimingiausią, aišku, paiemė karalių, o patį nelaiingiausią paiemė benamį. Nunešė juos u pas Dievą ir prdėjo pasakoti, kuris laiminga ir kuris ne. Benamis pradėjo aiškinti, ka jis laimingas ir štai abar tie angelai sėdi ir laukia pačio nelaimingiausio žmogaus.


1521 metais Ignacas Lojola buvo sužalotas karo tarnyboje. Sveikdamas buvo ilgam prikaustytas prie lovos. Nuobodžiaudamas ėmė skaitinėti knygas: Jokūbo de Vareze knygą apie šventuosius “Auksinė legenda” ir Ludolfo Sakso “Jėzaus gyvenimas”. Skaitymas sukrėtė Ignacą, jis suvokė tuščiai leidęs laiką. Vos tik pasveikęs (nors išliko raišas visam gyvenimui), nukeliavo į Dievo Motinos šventovę. Čia savo puošnius didiko drabužius pakeitė keliaujančio maldininko rūbais, o ginklus paliko prie Mergelės Marijos paveikslo. Vis dėl­to Ig­na­cas dar ne­tu­rė­jo aiš­kaus pla­no, – jis išryškėjo vė­liau, kai ga­lu­ti­nai su­tvar­kė Jė­zaus Drau­gi­jos struk­tū­rą ir for­ma­vo ją keliems tiks­lams: Baž­ny­čios ir ka­ta­li­kų mo­ky­mą ap­sau­go­ti nuo ere­zi­jos, re­for­muo­ti pa­pro­čius ir vyk­dy­ti mi­si­jas to­li­muo­se kraštuo­se. Vi­sa tai bu­vo da­ro­ma vi­siš­kai atsida­vus Baž­ny­čiai bei jos va­dui že­mė­je – po­ pie­žiui. Taip su­tvar­ky­ta Jė­zaus Drau­gi­ja sa­vo grei­tai pa­gau­sė­ju­sius ir be ga­lo ryž­tin­gai nu­si­tei­ku­ sius „ka­rei­vius“ iš­siun­ti­nė­jo į be­ga­les fron­tų, ku­riuo­se rei­kė­jo ko­vo­ti už „di­des­nę Die­vo gar­bę“.


Vytenis Narmontas ir Nikas Kim

Mokytojos: Kristina Januškienė ir Juratė

Jezuitai ir Vilnius  

Darba parenge: Nikas Kim ir Vytenis Narmontas

Jezuitai ir Vilnius  

Darba parenge: Nikas Kim ir Vytenis Narmontas

Advertisement