Page 1

brzydki

zamek

brzydki (adjective) 1 nieładny ugly: brzydka twarz an ugly face; 2 wulgarny foul, obscene: brzydko się

wyrażać to use foul language gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: spadająca gwiazda shooting star urodzić się pod szczęśliwą

gwiazdą to be born under a lucky star Wiele lat temu marynarze żeglowali, orientując się według gwiazd. Many years ago sailors navigated by the stars.; 2 popularna osoba celebrity: gwiazda filmowa a film star olśniewająco piękna/atrakcyjna gwiazda filmowa a glamorous film star W tym filmie w głównej roli występuje Greta Garbo. This film is starring Greta Garbo. niebo (noun) 1 pozorne sklepienie nad ziemią sky: bezgwiezdne niebo a starless sky; 2 nadziemska kraina szczęścia heaven: pójść do nieba to go to heaven być w siódmym niebie to be in seventh heaven ojciec (noun) 1 rodzic father: On jest taki, jak jego ojciec. He is like his father.; 2 twórca father: Chaucer uważany jest za twórcę angielskiej poezji. Chaucer is considered the father of English poetry. pokój (noun) 1 pomieszczenie room: Szukam pokoju do wynajęcia. I’m looking for lodgings. widny i przewiewny pokój a light and airy room Pokój pachniał różami. The room smelled of roses.; 2 nie wojna peace: Nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha. Nothing could disturb his peace of mind. przyczynianie się do światowego pokoju the promotion of world peace Potrzeba ci ciszy i spokoju. What you need is peace and quiet. potok (noun) 1 strumień, strumyk stream: potok górski a mountain stream potok wyzwisk a stream/a torrent/a flood of abuse; 2 duża ilość flow: potok słów flow of words skakać (verb) 1 jump, hop, leap: skakać wzwyż to do the high jump skakać przez płot to jump over the fence skakać z tematu na temat to jump/to skip from one subject to the next statek (noun) 1 urządzenie pływające ship, vessel, boat: Statek pojawił się na horyzoncie. A ship appeared on the horizon.; 2 statek powietrzny, samolot airship, aircraft: wystrzelić statek kosmiczny to launch a spacecraft strzelać (verb) 1 z broni palnej shoot: strzelać celnie to shoot with a sure aim; 2 w sporcie score: Francja strzela gola. France scores wyrafinowany (adjective) 1 na wyższym poziomie sophisticated, distinguished: kobieta światowa a sophisticated woman; 2 skomplikowany, zaawansowany sophisticated: bardzo skomplikowany sprzęt highly sophisticated equipment zajęty (adjective) 1 zapracowany busy: Wiem, że jesteś zajęty I know (that) you are busy. 1 o telefonie engaged: Telefon jest ciągle zajęty. The line is still engaged. zamek (noun) 1 zamknięcie lock: zamek błyskawiczny zip fastener, zipper otworzyć zamek wytrychem to pick a lock Klucz utkwił w zamku. The key stuck in the lock.; 2 budowla castle: zaklęty zamek an enchanted castle ruiny zamku the ruins of a castle Zamek wznosił się nad miastem. The castle towered over the city.


busy

vessel

busy /ˈbɪzi/ (adjective) 1 having a great deal to do zajęty: I know (that) you are busy. Wiem, że jesteś zajęty.; 2 (of a time or place) full of activity pracowity, zapełniony: the busy city streets zapełnione ulice

miasta I’ve had a busy day Miałem pracowity dzień. castle /ˈkɑːs(ə)l/ (noun) 1 a large building, typically of the medieval period zamek: an enchanted castle

zaklęty zamek The castle towered over the city. Zamek wznosił się nad miastem. father /ˈfɑːðə/ (noun) 1 a man in relation to his child or children ojciec: He is like his father. On jest taki, jak jego ojciec.; 2 an important male figure in the origin and early history of something twórca:

Chaucer is considered the father of English poetry. Chaucer uważany jest za twórcę angielskiej poezji. heaven /ˈhɛv(ə)n/ (noun) 1 a place regarded in various religions as the abode of God niebo: to go to heaven pójść do nieba to be in seventh heaven być w siódmym niebie; 2 literary the sky niebo: a

starless sky bezgwiezdne niebo jump /dʒʌmp/ (verb) 1 push oneself off a surface and into the air by using the muscles in one’s legs and feet skakać: to do the high jump skakać wzwyż to jump over the fence skakać przez płot; 2 to change topics skakać: to jump/to skip from one subject to the next skakać z tematu na temat room /ruːm, rʊm/ (noun) 1 a part or division of a building enclosed by walls, floor, and ceiling pokój: a light and airy room widny i przewiewny pokój The room smelled of roses. Pokój pachniał różami. ; 2 space that can be occupied miejsce: She made room for Josh on the sofa. Zrobiła miejsce na sofie dla

Josha. shoot /ʃuːt/ (verb) 1 to kill or wound with a bullet or arrow strzelać: to shoot with a sure aim strzelać celnie ; 2 to film or photograph robić zdjęcia, nagrywać: She is shooting a video. Ona nagrywa film. sophisticated /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ (adjective) 1 having, revealing, or involving a great deal of worldly experience and knowledge of fashion and culture światowy, wyrafinowany: a sophisticated woman kobieta światowa ; 2 developed to a high degree of complexity zaawansowany, skomplikowany:

highly sophisticated equipment bardzo skomplikowany sprzęt star /stɑː/ (noun) 1 a fixed luminous point in the night sky gwiazda: shooting star spadająca gwiazda to be born under a lucky star urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą ; 2 a very famous or talented person gwiazda: a film star gwiazda filmowa This film is starring Greta Garbo. W tym filmie w głównej roli

występuje Greta Garbo. stream /striːm/ (noun) 1 a small, narrow river strumień, potok: a mountain stream potok górski ; 2 a continuous flow of something potok, strumień: flow of words potok słów a stream/a torrent/a flood of

abuse potok wyzwisk ugly /ˈʌgli/ (adjective) 1 unpleasant in appearance brzydki: an ugly face brzydka twarz ; 2 involving violence or other unpleasantness nieprzyjemny, niebezpieczny: an ugly customer niebezpieczny typ vessel /ˈvɛs(ə)l/ (noun) 1 a ship or large boat statek: New Zealand has banned vessels carrying nuclear weapons. Nowa Zelandia nałożyła ban na statki przewożące broń nuklearną.; 2 a canal holding or conveying blood naczynie krwionośne: blood vessels naczynia krwionośne

słownik ang-pol, pol-ang  

przy użyciu Tlex. Bardzo ciekawy program, mam nadzieję poznać wszystkie jego możliwości w przyszłości ;)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you