Page 1

2012 - 2013

Mәhsulların satış kataloqu


Hörmәtli alıcı, Nәzәrinizә çatdırmaq istәrdik ki, “Azәriş Ltd “ şirkәti 1998 –ci ildәn fәaliyyәt göstәrir. Şirkәtimiz Almaniyanın Erdinger, Bitburger, Benediktiner, Wernesgruner vә Hofbräu München pivәlәrini, Gerolsteiner mineral sularını, Beckers Bester vә Neus tәbii meyvә şirәlәrini, Türkiyәnin Hayat vә Akmina su mәhsullarını, Çexiyanın Gambrinus pivәsini vә Belçikadan Blanche de Bruxelles vә Saison 1900 pivәlәrini Azәrbaycan Respublikasına idxal edir vә onun satışını tәşkil edir. Qeyd edәk ki, şirkәtimiz qeyd olunan içki mәhsullarının hәr birinin eksklüziv distribütorudur. Hәr bir mәhsulun satış qiymәti ilә әlavә edilmiş faylda tanış ola bilәrsiniz. Mәhsullar barәdә sizi maraqlandıram mәqamlar vә mәhsulun spesifik xüsusiyyәtlәri ilә bağlı qeyd olunan saytlara daxil olmaqla aydınlıq gәtirә bilrәsiniz. Sizinlə əməkdaşlıq etmək arzusu ilə!

www.azerisltd.com


AZ0100 Khyrdalan, H.Aliyev str. 2a Baku/Azerbaijan www.azerisltd.com info@azerisltd.com

www.azerisltd.com


Çəllək pİvələrİ

ERDINGER Çәllәk Pivәsi Hәcmi: 30 litr

Almaniya ağ pivә

alkoqol miqdarı: 5.3%

qara pivә

alkoqol miqdarı: 5.3%

Hofbräu München Çәllәk Pivәsi Hәcmi: 30 litr

Almaniya

Original alkoqol miqdarı: 5.1%

Hefe Weizen alkoqol miqdarı: 5.1%

Dunkel alkoqol miqdarı: 5.5%

www.azerisltd.com


Çəllək pİvələrİ alkoqol miqdarı: 4.8%

BitBurger Çәllәk Pivәsi Hәcmi: 15 litr

Almaniya

Benediktiner Çәllәk pivәsi

alkoqol miqdarı: 5.4%

Hәcmi: 30L

Almaniya

alkoqol miqdarı: 4.9%

Wernesgrüner Çәllәk Pivәsi Hәcmi: 30 litr

Almaniya

alkoqol miqdarı: 5.0%

Gambrinus Çәllәk Pivәsi Hәcmi: 30 litr

Çexiya

Blanche De Bruxelles Çәllәk Pivәsi

Hәcmi: 30 litr

alkoqol miqdarı: 4.5%

Belçika

www.azerisltd.com


PRIVATE BREWERY SINCE 1886

ERDINGER Weissbier Hәcmi: 0,5 butulka

Erdinger açıq pivәsi Erdinger mәhsulları sırasında olan tәk klassik pivә deyildir. Bu mәhsul әnәnәvi reseptә uyğun olaraq tәmizlәnmiş mayadan hazırlanır vә әlbәttә ki, Bavariya pivә tәmizliyi qanunlarına müvafiq olaraq istehsal edilir. Pivә zavodunun pivә bişirmә әnәnәvi üsuluna uyğun olaraq, butulkada qıcqırdılılr. Pivә 3-4 hәftә әrzindә istehsal edilir. Alkoqol dәyәri : 5,3% Karbodidrat : 2,6 g 100 ml Kcal / Kjoule : 44 / 185 100 ml

ERDINGER “qara” Hәcmi: 0,5 butulka

Erdinger qara pivәsi öz zәngin dadı ilә Erdingerin xüsusi çeşidi kimi mәşhurdur. Hazırlanması qәdim resept әnәnәsinә әsaslanır, hazırlanmasında tünd sәmәnidәn istifadә edilib. Hazırlanması Ağ Erdingerdәn fәrqlәnsә dә, tәrkibindәki alkoqol ağ Erdingerdә olan alkoqol miqdarından çox deyildir. Erdinger firmasının digәr çeşidlәri kimi bu çeşid dә hәmçinin xüsusi qaydada hazırlanır. Alkoqol dәyәri: 5,3% vol Karbodidrat: 3,1 g / 100 ml Kcal / KJoule: 48 / 200 / 100 ml

ERDINGER Schneeweisse Qış pivәsi Hәcmi: 0,5 butulka

1997-ci ilin dekabr ayında Erdinger Weissbräu әsasәn qış aylarında içilmәsi üçün yeni dadda xüsusi bir pivә hazırlamağı qәrara aldı, Bu ilk pivә idi ki, qış aylarında içilmәsi üçün nәzәrdә tutulub. Pivәnin adı “qar-ağ” olaraq adlandırıldı. Alkoqol dәyәri: 5,6% vol Karbodidratlar: 3,0 g / 100 ml Kcal , KJoule: 48 | 200 / 100 ml

www.azerisltd.com


PRIVATE BREWERY SINCE 1886

ERDINGER Champ Hәcmi: 0,33 butulka

Gündәlik içilә bilәn vә yenilikçi pivә çeşidi. Görünüşündәn dә göründüyü kimi, Erdinger şamp birbaşa butulkadan da içilә bilәr. Butulkanın rahat açılması mümkündür, unikal açılış mexanizminә malik butulka çeşidin özәlliyidir. Bu çeşiddә klassik Bavariya buğda pivәsinin xüsusiyyәtini dә görmәk olar. Tәmiz buğdadan hazırlanan pivә tәbii dada malikdir, tәbii dadın zövqü birbaşa butulkadan da hiss olunur. Alcohol: 4,7% vol Carbohydrates: 2,3 g / 100 ml Kcal / KJoule: 41 /170 / 100 ml

ERDINGER Weissbier Hәcmi: 0,33 butulka

Erdinger açıq buğda pivәsi Erdinger mәhsulları sırasında olan tәk klassik pivә deyildir. Bu mәhsul әnәnәvi reseptә uyğun olaraq tәmizlәnmiş mayadan hazırlanır .Pivә 3-4 hәftә әrzindә istehsal edilir. İstehsal zamanı yüksәk keyfiyyәtli inqrediyentlәrdәn istehsal olur. Çoxillik tәcrübә vә daimi keyfiyyәt pivәnin dadına zәmanәt verir. Buğda pivәsi mәşhur vә undulmaz buğda dadını sevәnlәr üçündür. Alkoqol dәyәri : 5,3% Karbodidrat : 2,6 g 100 ml Kcal / Kjoule : 44 / 185 100 ml

ERDINGER alkaqolsuz Hәcmi: 0,33 butulka

İşdә olduğunuz zaman, avtomobil idarә etmәdәn әvәl vәya idman etmәdәn әvvәl, içmәk üçün uyğundur. Buna görәdә әfsanәvi pivәnin dadını unutmaq istәmirsinizsә ERDINGER “alkoqolsuz” pivәsi içmәyiniz kifayәtdir. Bu pivә 125 illik tәcrübә vә yüksәk keyfiyyәt standartları ilә hazırlanıb. Alkoqol dәyәri: 0,0% vol Karbodidrat: 5,3 g / 100 ml Kcal , KJoule: 25 | 107 / 100 ml Protein: 0,4g / 100 ml

www.azerisltd.com


www.azerisltd.com


HOFBRÄU MÜNCHEN

HOFBRÄU MÜNCHEN

Dünyaca mәhşur Hofbräu München pivәsini istehsal edәn Dövlәt “Hofbräu München” zavodu әsrlәr әhatә edәn tarixi ilә tanınır. XVI әsrdә V Vilhelmin hakimiyyәti dövründә Münhendә hazırlanmış pivәnin dadı Bavariya kralının zövqünü oxşamır vә bu sәbәbdәn krallıqdakı qulluqçular hәr dәfә kralı razı salmaq üçün Aşağı Saksoniya vilayәtinin Eynbek şәhәrindәn onun üçün içki gәtirmәk mәcburiyyәtindә qalırdılar. Vilhelm içkidәn aldığı zövqü vә hәr dәfә içkiyә çәkdiyi xәrclәri uyğunlaşdırmaq üçün saraydakı әyanlarına içkini әldә etmәyin daha rahat yolunu düşünmәyi әmr etdi. 25 sentyabr 1589-cu ildә mәslәhәtçilәri V Vilhelmә saray әrazisindә pivә zavodu tikdirmәyi tәklif etdilәr. Vilhelm bu tәklifi böyük sevinclә qarşıladı vә elә hәmin gün Qeyzenfeld monastrındakı baş pivәçini yeni tikilәcәk pivә zavodu layihәsinin rәhbәri vә baş ustası tәyin etdi. Vilhelmin oğlu vә varisi I Maksimilianın isә pivә zövqü atasından vә ondan öncәkilәrdәn bir qәdәr fәrqli idi. O dövrün әn mәhşur köpüklü içkisi olan tutumlu tünd pivә onun zövqünü o qәdәr dә oxşamırdı. Maksimilian yalnız qurman deyil, hәm dә hiylәgәr adam idi. Qısa zamanda o, bütün pivә zavodlarına buğda pivәsi istehsal etmәyi qadağan etdi vә bununla krallığa mәxsus pivә zavodunun inhisarçı mövqeyini tәmin etdi. Bu addım kral sarayına әlavә gәlir mәnbәyi, Hofbräu München zavoduna isә buğda pivәsi istehsalında 400 illik tәcrübә bәxş etdi. Bir neçә әsr bundan öncә olduğu kimi bu gün dә Hofbräu München zavodu öz gücünә, mövcud cihazları vasitәsilә hazırlayır. Hofbräu München pivәsinin hazırlanması üçün tәlәb olunan su zavoda mәxsus, dәrinliyi 150 metr olan artezian quyusundan әldә olunur. Mәhz bu sәbәbdәn Hofbräu München zavodunun peşәkarları Hofbräu München pivәsini sevәnlәrin öz sevimli pivә brendlәrinin alışdıqları dadından hәr dәfә, hәr şüşәdә içdikcә böyük zövq alacaqlarına zәmanәt verir.

www.azerisltd.com


HOFBRÄU MÜNCHEN

Platsl küçәsindәki “Hofbräuhaus” Münhen qonaqpәrvәrliyi vә Bavariya rahatlığının simvoludur. Bütün dünyadan bura gәlәn pivә azarkeşlәri Hofbräu München pivәsinin dadına mәhz bu mәkanda baxırlar. Digәr pivәlәrdәn fәrqli olaraq Hofbräu Original (az qıcqırdılmış açıq pivә) Münhendә pivә paytaxtı şәraitini tam tәcәssüm etdirir vә bu hәzzi hәr kәsә bәxş edir. Tәravәtli, acı әtri vә 5,1% tündlük dәrәcәsi ilә mәhşur pivә brendinin bu növ bütün dünyada şöhrәt qazanmışdır. Sәrt xarakterli Münhen pivәsi! Bir zamanlar buğda pivәsinin hazırlanması üçün imtiyaz yalnız kral ailәlәrinә mәxsus idi. Tәqribәn 200 il әrzindә Hofbräu München Bavariyada buğda pivәsinin ekskluzivlik hüququna malik yeganә istehsalçı oldu. Ancaq hәr hansı bir inhisar olmadan belә Münchner Weissbier (açıq rәngli, süzülmәmiş pivә) xüsusi bir daddır. Axı susuzluğu qaynayan köpükdәn hәzz alaraq, yüngül maya qoxulu buğda pivәsi ilә yatırmaqdan gözәl nә ola bilәr?!

Hofbräu München Original

Hofbräu München Münchner Weisse

Alkoqol miqdarı: 5.1%

Alkoqol miqdarı: 5.1%

Hәcmi: 0.5L

Hәcmi: 0.5L

Hofbräu München Original

Hofbräu München Hefe Weizen

Alkoqol miqdarı: 5.1%

Alkoqol miqdarı: 5.1%

Hәcmi: 0.33L

Hәcmi: 0.33L

www.azerisltd.com

Hofbräu München Dunkel Hәcmi: 0.5L

Alkoqol miqdarı: 5.5%


BITTE EIN BIT Bitburger premium keyfiyyәtә vә pivә hәzzinә zәmanәt verir. 200 ildәn çox pivә istehsalı tәcrübәsi olan Bitburger Almaniya qanunları әsasında istehsal olunur. Bitburger öz şöhrәti vә fәrqli dadı ilә pivәsevәrlәr vә Almaniya pivәlәri arasında öz 1-ciliyini qoruyub saxlayır .

Ənənəvi dad, ənənəvi pivə

Bitburger Premium Pils Hәcmi: 0,5 butulka

Növ: az qıcqırmış Alkoqol: 4.8% vol. Kalori: 171 kJ/100 ml (41 kcal/100ml) Karbohidratlar: 2,5 g/100 ml Şәkәr miqdarı: 0,2 g/100 ml Zülal: 0,4 g/100 ml Yağ: 0,0 g Çörәk vahidlәri: 0,23

Bitburger Premium Pills Hәcmi: 0,33 butulka

Növ: az qıcqırmış Alkoqol: 4.8% vol. Kalori: 171 kJ/100ml (41 kcal/100ml) Karbohidratlar: 2,5 g/100 ml Şәkәr miqdarı: 0,2 g/100 ml Zülal: 0,4 g/100 ml Yağ: 0,0 g Çörәk vahidlәri: 0,23

www.azerisltd.com


BITTE EIN BIT

Bitburger Alkoqolsuz Hәcmi: 0,33 butulka

Bitburger Premium Pills Hәcmi: 5L Alkoqol miqdarı: 4.8%

www.azerisltd.com

Növ: az qıcqırmış Alkoqol: 0.0% vol. Kalori: 110 kJ/100ml (26 kcal/100ml) Karbohidratlar: 5,8 g/100 ml Şәkәr miqdarı: 0,2 g/100 ml Zülal: 0,4 g/100 ml Yağ: 0,0 g Çörәk vahidlәri: 0,53


www.azerisltd.com


Wernesgrüner Pils Legend Hәcmi: 0,33L

Alkoqol miqdarı: 4.9%

www.azerisltd.com


Benediktiner Weissbier Hәcmi: 0,5 butulka

Bişirilmә metodu: çox qıcqırmış Alkoqol miqdarı: 5.4% Karbon: 6g / 1L

Bu Benediktin rahiblәrinin orijinal reseptinә әsasәn yaradılmış yalnız bir buğda pivәsi deyil hәmdә ali keyfiyәt bilik, ehtiras vә sәnәtkarlıq nümunәsidir. çox qıcqırılmış bişirilmiş kәhrәba qızıl sarı rәnginә malik tam әmәk qabiliyyәtli dad әsl Alman pivәsi

www.azerisltd.com


www.azerisltd.com


- Әsl Çex pivәsi Gambrinus Çexiya Respublikasında “Plzeňský Prazdroj”-da istehsal olunan pivәdir. Bu pivә Çexiya Respublikasında әn mәşhur pivәlәrdәn biridir. Pivә Flanderslәrin әfsanәvi kralının şәrәfinә adlandırılmışdır. Gambrinus Gambrinus ligasına premier futbol liqasına- Gambrinus liqasına sponsorluq edir. Şirkәtin әsası 1869 cu ildә qoyulub. Çexiya Respublikasında Gambrinusun çeşidlәrinin satışı çox geniş vüsәt alıb. Çexiya Respublikasında Gambrinus light vә Gambrinus premium lager pivәlәri әn çox içilәn pivәdir. Gambrinus karamel mayası әlavә edilmәklә hazırlanır. Qızıl rәngi vә bol köpüyü ilә digәrlәrindәn fәrqlәnәn әnәnәvi çex üsulu ilә hazırlanan pivә növüdür. Yüngül acılıq hiss olunan tәkrarolunmaz dadı onun әn unikal xüsusiyyәtidir. Belә qeyri- adi dad yüksәk keyfiyyәtli xammal, mәhşur Pilsner pivә suyu vә peşәkar insanların qәdim reseptlәri sayәsindә әrsәyә gәlir. Pivә kәmşirin maya vә yüngül acılı dadın zәngin çalarları ilә ahәng tәşkil edәn әtirә malikdir. Pivә soyuq halda tәqdim olunmalıdır.

Gambrinus

Hәcmi: 0,5 butulka Alkoqol miqdarı: 5%

www.azerisltd.com


BIERE BLANCHE WHITE BEER

İstedadın dadı Belçika krallığı üç regionu özündә birlәşdirir. Valoniya, Flandriya vә Brüssel. Valoniya sıx şәbәkә yollarının mәrkәzindә yerlәşәrәk Avropa Birliyinin coğrafi mәrkәzindә fәal rol oynayır. O, Fransa, Almaniya, Niderland, Böyük Lüksemburq Krallığı, elәcә dә “Avrotunel” vasitәsilә Böyük Britaniya kimi dövlәtlәrlә qonşudur. Valoniya pivә növlәrinin tarixi qәdim vә zәngindir. Öz yerli xüsusiyyәtlәri ilә Valoniya pivәsi eyni zamanda fәrqli vә әnәnәvidir. O tıxac vә qalaydan hazırlanmış qapaqla bağlanaraq bütün dünyaya ixrac olunur. Әlaqәnin zövqü vә mәmnuniyyәti onun taleyini hәll edәn sözlәrdir. Hәr şeydәn öncә Valoniyanın pivәlәri geniş növ müxtәlifliyi ilә xarakteriza olunur vә rәng, dad baxımından olduğu kimi, hәm dә istehsal baxımından müxtәlifdir, elәcә dә yarandığı yerlәrin tarixi vә dadını özündә әks etdirir. Ağ pivә növü – hazırlanmasında әsas әdviyyatlar kimi keşniş vә portağal qabığının istifadә olunduğu maya vә buğda әsaslı әn gәnc növdür. Bu növün süzülmәmiş olduğu üçün soyuduqca sәrtlәşәn yüngülvari solğun rәngi var. Bu növ pivә susuzluğun әn yüksәk hәddindә belә kömәyә çata bilәr. Ağ pivә növlәri tündlük dәrәcәsi 5%-dәn aşağı olmaqla zәif spirt tәrkibli içkilәrdir. Bu növ pivәlәri soyuq halda içmәk mәslәhәtdir. Meyvә dadını güclәndirmәk üçün onlara bir dilim limon da әlavә etmәk olar. Belә növ pivә әsasәn şәrabı xatırladır, onun yüngül dadı isә avropa mәtbәxini әla tamamlayır. Blanche De Bruxelles pivәsi Azәrbaycanda 1 nömrәli Belçika brendi kimi tanınır. Brüssel әrazisindә geniş yayılmış, kortәbii üsulla hazırlanan mәhşur “lambic” pivә növlәri mövcuddur ki, Belgian Kriek, Belgian Peach, Belgian Framboises, Newton Apple pivәlәrini bu növә misal gәtirmәk olar.

www.azerisltd.com


BIERE BLANCHE WHITE BEER

BELÇİKA`dan GƏLƏN TARİXİ LƏZZƏT Qәdim Brabantın pivә istehsalçıları üçün xüsusi olan bu qәdim növ yüksәk buğda tәrkibi (40%) sayәsindә tәbii solğunluğa malikdir. Pivәnin hazırlanması mәrhәlәsindә әlavә olunmuş keşniş vә portağal qabığı pivәyә qeyri-adi әtir bәxş edir. Pivә süzülmәmişdir vә şüşә qablaşdırmada әlavә fermentasiyaya mәruz qalır. Pivә soyuq halda tәqdim olunmalıdır.

Blanche De Bruxelles Hәcmi: 0,75 L Alkoqol miqdarı: 4.5%

Blanche De Bruxelles Hәcmi: 0,33 L Alkoqol miqdarı: 4.5%

www.azerisltd.com


BIERE BLANCHE WHITE BEER

Newton Apple (Alma)

Belgian Peach (Şaftalı)

Belgian Framboises (Moruq)

Belgian Kriek (Gilәnar)

Hәcmi: 0,33 L Alkoqol miqdarı: 3.5%

Hәcmi: 0,33 L Alkoqol miqdarı: 3.5%

Hәcmi: 0,33 L Alkoqol miqdarı: 3.5%

Hәcmi: 0,33 L Alkoqol miqdarı: 3.5%

www.azerisltd.com


Saison 1900 Hәcmi: 0.75L

Alkoqol miqdarı: 5.4%

Saison 1900 Hәcmi: 0.33L

Alkoqol miqdarı: 5.4%

www.azerisltd.com


KÖSTLICH

Becker 's bester Qara Qarağat şirәsi Hәcmi: 1,0 litr

Tәrkibi : Qara qarağat şirәsi Su Şәkәr Heç bir qatqı olmadan

Hәcmi: 1,0 litr

Tәrkibi : Tәbii alma şirәsi ; konservantsız Qida dәyәri : 100 ml Protein: 0,1 g Karbohidrat : 10,5 g Şәkәr : 10,0 g Yağ: <0,1 g Fibre: <0,1 g Sodium: < 0,003 g Meyvә tәrkibi : 100 % Vitaminlәr (100ml): kcal/kJ: 45/191 100 ml

Qida dәyәri : 100 ml Protein: 0,2 g Karbohidrat : 13,2 g Yağ : <0,1 g Meyvә tәrkibi : minimum 25 % vitaminlәr (per 100ml): kcal/kJ: 57/242 per 100 ml Qara qarağat şirәsi tәbii qara qarağatdan, heç bir qatqı olmadan hazırlanmışdır. 100% tәbiidir.

100% tәbii alma şirәsi, heç bir qatqısız konservantsız rәng vә dad verici maddә olmadan tәbii alma şirәsinin sıxılmasından hazırlanıb.

Becker 's bester Ananas şirәsi

Becker 's bester Tomat şirәsi

Hәcmi: 1,0 litr

Hәcmi: 1,0 litr

Tәrkibi : Konservantsız tomat şirәsi, miqdarda limon şirәsi Qatqısız, rәngverici maddә hazırlanıb.

Becker 's bester Alma şirәsi

müәyyәn olmadan

Qida dәyәri 100 ml: Protein: 0,8 g Karbohidrat : 3,0 g Yağlılıq: <0,1 g Sodium: <0,3 g Meyvә tәrkibi : 100 % Vitaminlәr kcal/kJ: 19/81 per 100 ml Tәbii tomat şirәsindәn hazırlanmışdır.

Tәrkibi : Ananas şirәsi Su Şәkәr Heç bir qatqı olmadan Qida dәyәri : 100 ml Protein: 0,3g Karbohidrat : 11,1 g Yağ : <0,1 g kcal/kJ: 49/208 per 100 ml Tәbii ananasdan, heç bir hazırlanmışdır. 100% tәbiidir.

qatqı

olmadan

Almaniya vә Avropanın 1 nömrәli meyvә şirәsidir.

www.azerisltd.com


KÖSTLICH

Becker 's bester Multivitamin Hәcmi: 1,0 litr

Becker 's bester Gilәnar Hәcmi: 1,0 litr

Tәrkibi : Albalı Su Şәkәr Qatqısız vә rәng verici maddәlәr olmadan hazırlanıb, Qida dәyәri 100 ml: Protein: 0,3 g Karbohiratlar : 13,0 g Yağ : <0,1 g Meyvә tәrkibi : 35 % Vitaninlәr (per 100ml): kcal/kJ: 56/238 per 100ml bread unit: 1 BU = 92 ml

Tәrkibi : Ananas şirәsi Su Şәkәr Heç bir qatqı olmadan Qida dәyәri : 100 ml Protein: 0,2g Karbohidrat : 10,6 g Yağ : <0,2 g kcal/kJ: 47/199 per 100 ml 100% tәbiidir.

Becker 's bester Portağal şirәsi Hәcmi: 1,0 litr

Tәbii portağal şirәsi Tәrkibi: Portağal şirәsi , konservanstız. Qida dәyәri 100 ml: Protein: 0,5 g Karbohidrat : 9,7 g Yağ: <0,1 g Fibre: <0,2 Sodium: < 0,003 g Meyvә tәrkibi : 100 % Vitaminlәr (per 100ml): Vitamin C: 20,0 mg/25%* RDA, gündәlik içmәk üçün tövsiyyә edilir. kcal/kJ: 44/189 per 100 ml Tәbii portağal sıxılmasından hazırlanmış portağal şirәsidir. 100% tәbiidir.

Almaniya vә Avropanın 1 nömrәli meyvә şirәsidir.

www.azerisltd.com


KÖSTLICH

Becker 's bester Qarağat şirәsi

Becker 's bester Alma şirәsi

Becker 's bester Tomat şirәsi Hәcmi: 1 L

Becker 's bester Ananas şirәsi Hәcmi: 1 L

Becker 's bester Multivitamin

Becker 's bester Şaftalı şirәsi

Hәcmi: 1 L

Hәcmi: 1 L

Hәcmi: 1 L

Hәcmi: 1 L

www.azerisltd.com


KÖSTLICH

Becker 's bester Gilәnar şirәsi

Becker 's bester Portağal şirәsi

Becker 's bester Multivitamin

Becker 's bester Portağal

Hәcmi: 1 L

Hәcmi: 0.2 L

Hәcmi: 1 L

Hәcmi: 0.2 L

Becker 's bester Gilәnar Hәcmi: 0.2 L

www.azerisltd.com


NEU's Qarağat şirәsi

NEU's Alma şirәsi

NEU's Tomat şirәsi

NEU's Ananas şirәsi

NEU's Multivitamin

NEU's Şaftalı şirәsi

Hәcmi: 0.75 L

Hәcmi: 0.75 L

Hәcmi: 0.75 L

Hәcmi: 0.75 L

Hәcmi: 0.75 L

Hәcmi: 0.75 L

www.azerisltd.com


NEU's Gilәnar şirәsi Hәcmi: 0.75 L

NEU's Portağal şirәsi Hәcmi: 0.75 L

NEU's Banan şirәsi

NEU's Qara qarağat şirәsi

Hәcmi: 0.75 L

Hәcmi: 0.20 L

NEU's Multivitamin

NEU's Portağal şirәsi

NEU's Gilәnar şirәsi

NEU's Şaftalı şirәsi

Hәcmi: 0.20 L

Hәcmi: 0.20 L

Hәcmi: 0.20 L

Hәcmi: 0.20 L

www.azerisltd.com


DAS WASSER MIT STERN

Gerolsteiner qazlı Hәcmi: 1 L

Gerolsteiner qazlı Hәcmi: 0,75 L

Gerolsteiner qazlı

Gerolsteiner qazsız

Gerolsteiner qazlı

Gerolsteiner qazsız

Hәcmi: 0,75 L

Hәcmi: 0,25 L

www.azerisltd.com

Hәcmi: 0,75 L

Hәcmi: 0.25L


AKMİNA, TÜRKİYE'NIN EN DEĞERLİ MADEN SUYU

AKMİNA'NIN TƏBİİ ZƏNGİN MİNERALLARLA QURULUŞU Akmina'nın 1 litr`dә tәxminәn 400 mq kalsium var. Kalsium, insan bәdәninin 99%`ni tәşkil edir sümüklәrin güclәnmәsi, dişlәrin meydana gәlmәsi vә insanın hәyatını sağlam davam etdirә bilmәsi üçün son dәrәcә tәsirli bir mineraldır. Akmina'nın 1 litrindә tәxminәn 1.400 mg bikarbonat әhatә edir. Bikarbonatlı suların hәzm sisteminә faydalı tәsirlәri var. Bu sular qәlәvi strukturları sayәsindә mәdәdә yaranan problemlәrin hәllindә kömәkçi olur. 1999-ci ildәn indiyә qәdәr çıxarılmaqda olan Akmina insanların damaq zövqünә uyğun vә bütün ehtiyaclarını qarşılıya bilәn geniş bir mәhsuldur.

AKMİNA Extra Hәcmi: 0,2 L

www.azerisltd.com


HAYAT SU İLE DÖK İÇİNİ

su sektorunun ən köklü fİrmalarından bİrİ 1984-cü ildә ilk istehsalını reallaşdıran Hәyat Su, qablı su sektorunun әn köklü firmalarından biridir. 1997-ci ilin mart ayında “Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş” adını alan Hәyat Su, şirkәtini 1999-cu ilin iyun ayında Akmina mineral su ilә bir az daha genişlәtmişdir. 2010-cu ildә Disney xarakterli uşaqlara xüsusi ilk Hәyat Kids istehlakçılara tәqdim edilmiş, son olaraq 2011-ci ildә dә Türkiyәnin ilk vә tәk xüsusi qorumaya sahib körpә mәhsulu Hәyat Baby’ni istehsal edәrәk sektorun lider markası olmuşdur. Hәyat Su bütün bu mәhsularını Türk istehlakçısına tәqdim edәrkәn, әn üstün keyfiyyәtli, ultra-gigiyenik, sağlam vә lәzzәtli olması prinsiplәri çıxarmaq üçün, istehsal vә tәdarük zәncirindә beynәlxalq standartlarda texnoloji investisiyalar etmişdir. Yerli istehsala fokuslanaraq, tәdarük strategiyasını bu zәmin üzәrinә qurmuş olan Hәyat Su, cәmi 3 fabriki ilә Türkiyәdәki fәaliyyәtlәrini müvәffәqiyyәtlә davam etdirmәkdәdir.

Hayat Su (qazsız) Hәcmi: 5 L

Hayat Su (qazsız) Hәcmi: 1,5 L

www.azerisltd.com

Hayat Su (qazsız) Hәcmi: 0,5 L


AZ0100 Khyrdalan, H.Aliyev str. 2a Baku/Azerbaijan www.azerisltd.com info@azerisltd.com www.azerisltd.com


Catalog (1)  
Catalog (1)  

azrish

Advertisement