Page 1

Kaľamárka 2012

YUGO ADVENTURES


Región Podpoľanie Poľana - prírodná dominanta územia a básnikmi ospevovaný symbol slovanstva, sa vypína nad krajom, ktorého minulosť i súčasnosť Vás istotne zaujme. Región PODPOĽANIE nemá presne vymedzené geografické ani administratívno - právne hranice, je však jedným z najsvojráznejších regiónov Slovenska. Malebná podhorská krajina vyniká prírodnými krásami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou a stále živou ľudovou kultúrou. Stratovulkán Poľana (1 458 m n.m.) sa radí medzi najvyššie vyhasnuté sopky v Európe. Územie Poľany bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a zaradené do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO (20360 ha), pretože sa tu nachádzajú vzácne ekosystémy. Obľúbeným cieľom turistických vychádzok Podpoľaním sú zaujímavé skalné bralá, pozostatky sopečnej činnosti Poľany, ktoré sú príťažlivým tréningovým terénom aj pre skalolezcov. K ďalším prírodným zaujímavostiam kraja patrí Vodopád Bystré, Bátovský balvan, Jánošíkova skala a mnohé ďalšie. Podpoľanie ponúka dobré podmienky na lyžovanie, beh na lyžiach, jazdectvo, lietanie, paragliding, pešiu turistiku, agroturistiku.


hradisko Kaľamárka

KAĽAMÁRKA

Poľana - natural landmark and by poets glorified symbol of Slavic patriotism that towers over the region whose past and presence you will surely find interesting. Region beneath Poľana (Podpoľanie) does not have exact neither geografical nor adminiatrative boundaries, but it is one of the most distinctive regions in Slovakia. Picturesque submontane country is specific with natural beauties, forests, creeks and mineral wells, as well as unique and still living traditional culture. Stratovulcan Poľana ( 1 458 m above see level) belongs to the highest extinct volcanoes in Europe. The area of Poľana was proclaimed to be the protected landscape area and put into the net of world biosferical reservations of UNESCO (20360 ha) because of precious ecosystems located here. Popular hiking destination in this area are interesting rocks, remnants of Poľana´s volcanic activities. These rocks are attractive training terrain for free climbers. Another natural attractions are Bystré waterfalls, Bátovský boulder, Jánošíkova rock and more. Podpoľanie gives good conditions for skiing, cross-country skiing, horse riding, flying, paragliding, hiking or agrotourism.


Kaľamárka Kaľamárka je polykultúrne sídlisko a hradisko, ktoré leží asi 5 km severne od Detvy. Hradisko bolo osídlené od mladší doby bronzovej až po včasný stredovek, JZ od neho sa nachádza pohrebisko kyjatickej kultúry. Svojou polohou a bohatým nálezovým fondom predstavuje ideálnu lokalitu pre aktívny oddych a alternatívny cestovný ruch. Samotné hradisko je tvorené andezitovím výbežkom s vrcholovou plošinou, z troch strán je chránené zvislými skalnými stenami, zo východnej strany je chránené valom. Kaľamárka je jednou z najdlhšie známych archeologických lokalít na strednom Slovensku, najstaršie správy o nej pochádzajú z 19.storočia. Správy pochádzajú aj od „amatérských archeológov“ a miestnych obyvateľov, v 80.rokoch 20.storočia sa tu uskutečnil plošný archeologický výskum. Voľnočasové aktivity: Lezenie na skaly/zlaňovanie priamo na lokalite Kaľamárka Letisko Očová (možnosť vyhliadkových letov po celom Slovensku, zoskoky s padákom) Návšteva gotických kostolíkov v okolí Jazdy na koni (Detva-Dolinky 10€/hodina, Zvolenská Slatina, Lom nad Rimavicou, Drábsko) 5 rôznych cyklotrás prechádzajúcich Detvou

Poloha: 7 km južne od lokality leží cesta E 571, ktorá spája mestá Zvolen a Košice a predstavuje hlavný južný cestný ťah do východnej časti SR. V blízkej budúcnosti sa plánuje jej prestavba na rýchlostnú komunikácie, z ktorej bude zjazd priamo do Detva. Z Bratislavy do Detvy je možné docestovať autom za necelé 2 hodiny. Okrem toho mesto Zvolen predstavuje významný železničný uzol. Významná je aj blízkosť miest s bohatou históriou a kultúrnym programom (Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Banská Štiavnica, ...).Samotná lokalita je prístupná autom. Presná poloha hradiska: 48º36´17.00´´ S, 19º25´15.35´´ V.


Hradisko Kaľamárka

Plocha výskumu

Smer Detva

.Kaľamárka is a polycultural settlement and hillfort that lies app. 5 km north of Detva. Hillfort was settled from Younger Bronze Age until the Early Middle Ages. In southwestern direction from hillfort lies cemetery of Kyjatice culture. Its location and rich finds comprise the ideal site for active holiday and alternative tourism. Hillfort itself is an andesite projection with plateau, from three sides it is guarded by vertical stone walls, from the east side it is protected by rampart. Kaľamárka is one of the longest known archaeological sites in central Slovakia. The oldest reports about site came from 19th century. These reports came from amateur archaeologists and locals, in 1980´ an archaeological excavation took place here. Freetime activities: Free climbing directly on the site Kaľamárka Airport Očová (possibility of sightseeing flights all around Slovakia, skydiving) Visit of gothic churches in surrounding area Horse riding (Detva-Dolinky 10€/hour, Zvolenská Slatina, Lom nad Rimavicou, Drábsko) 5 different cycleways through Detva 4 hiking routes from Detva to

Location: 7 km south from the site lies road E 571 that is connecting cities Zvolen and Košice. It represents the main southern traffic junction to the eastern part of Slovaia. In neart future its rebuilding to motorway is planed, there will be direct slip road to Detva. The journey from Bratislava to Detva takes about two hours. Apart from that the city Zvolen represents important railway junction. Significant is also the closeness of cities with rich history and culture (Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Banská Štiavnica..). The site is accessible by car. Exact location of the hillfort: 48º36´17.00´´ S, 19º25´15.35´´ V.


Archeoturizmus Záujemcovia o archeoturistiku na začiatku turnusu (viď nižšie) absolvujú jedno dvojdenný odborný kurz zameraný na základné zručnosti archeologického terénneho výskumu a dokumentácie. Následne sa zúčastnia priamo archeologického výskumu. Súčasťou pobytu sú fakultatívne výlety, ktoré účastníkov zoznámia s okolitou krajinou. Po skončení kurzu bude absolventom udelený certifikát „amatérskeho archeológa“. Neoddeliteľnou súčasťou práce na teréne bude okrem výkopových prác aj tvorba výskumnej dokumnetácie kreslenie, fotografovanie, atď, za pomoci moderných ditálnych a geodetických prístrojov. Z archeologických situácii budú odoberané vzorky na paleobotanickú, osteologickú prípadne archeometalurgickú analýzu. Súčasťou spracovania nálezov bude kreslenie nálezov, príp. lepenie keramických fragmentov. Taktiež základné ošetrenie nálezov, príp. plaviace práce, bude prebiehať v blízkosti plochy.

Archaeotourism Those who are interested in archaeotourism will take at the beginning of session one or two day long professional course focused on basic skills of field work and documentation. After that they will directly take part of archaeological excavation. Part of the stay are also facultative trips during which the participants will get to know the surrounding country. After the completion of the course, certificate of “amateur archaeologist” will be given to the absolvents. Inseparable part of field work will be, apart from digging, also creating of field documentation like drawing, taking photos etc. using modern digital and geodetic methods devices. From archaeological situations will be taken samples for paleobotanical, osteological or archaeometalurgical analyses. Part of postprocessing of finds will be drawing of finds, or gluing of ceramic fragments. Also basic treatment of finds or flotation will be held close to the excavation.


Program: 1 deň. ubytovanie, zoznámenie s programom 2-3 deň. teoretická a metodická príprava 4-5 deň práca na teréne 6 deň fakultatívny výlet, resp. voľný program 7-8 deň práca na teréne 9 deň fakultatívny výlet, resp. voľný program 10 deň záverečné posedenie, slávnostný obed, odovzdanie certifikátov Denný harmonogram: 7:30 8:30 raňajky 9:00 12:00 práca na arch. sonde 12:00 13:00 obed 13:00 14:00 voľno 14:00 17:00 práca v arch. sonde/ spracovanie a dokumentácia arch. nálezov 18:30 19:30 večera 20:00 22:00 v prípade záujmu prezentácia regiónu

Program: 1 day. Check-in, introduction 2-3 day. Theoretical and methodical training 4-5 day field work 6 day facultative trip, resp. free program 7-8 day field work 9 day facultative trip, resp. free program 10 day final get-together, ceremonial lunch, certificate handover Daily schedule: 7:30 - 8:30 breakfast 9:00 - 12:00 fieldwork 12:00 - 13:00 lunch 13:00 - 14:00 free time 14:00 - 17:00 field work/ processing and documentation of arch. finds 18:30 - 19:30 dinner 20:00 - 22:00 in case of interest prezentation of region


Fakultatívne výlety: 1) Banská Bystrica (prehliadka mesta, Stredoslovenské múzeum, resp. Galéria) Špania Dolina (Múzeum medi, prehliadka okolia, možnosť vstupu do stredovekej bane) 2) Zvolen - Pustý hrad (návšteva Zvolenského zámku, komentovaná prehliadka Pustého hradu) 3) Banská Štiavnica (komentovaná prehliadka Mestskej pamiatkovej rezervácie, podľa záujmu návšteva niektorej z expozícií Slovenského banského múzea) - výstup na vrch Sitno (po dohode možnosť návštevy iných lokalít)

Facultative trips: 1) Banská Bystrica (city tour, Central Slovakia Museum, resp. Gallery) Špania Dolina (Museum of copper, village tour, possibility of entry to the medieval mine) 2) Zvolen -Deserted castle (visit of Zvolen chateau, guided tour of Deserted castle) 3) Banská Štiavnica (guided tour of Historical town reserve, in case of interest visit of one of the exhibition of Slovak minig museum) - ascend to the top of hill Sitno (After the agreement possibility of visit of another locations)


Praktické informácie / Practical information Termín nástupu:

Arrival date:

6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8. v popoludňajších hodinách

6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8.2012 afternoon

Ubytovanie:

Accomodation:

penzión v kategórii ** a *** v okolí Kaľamárky

pension in category ** and *** in surroundings of Kaľamárka

Cena: 700

Price: 700 €

Cena zahŕňa: ubytovanie, polpenziu, terénne školenie, doprava na výskum, technická podpora a odborný dozor Cena nezahŕňa: dopravu na miesto stretnutia, fakultatív- ne výlety (doprava, vstupy, sprievodca)

Price includes: accomodation, half board, field course, transportation to and from the excavation, technical support and professional supervision Price does not include: transportation to the checkpoint, facultative trips (transportation, ticket, guide) Kontakt a informácie: Dr. Milan Horňák Mobil: 0908 692 815 E-mail: hornak.milan@gmail.com

Mgr. Veronika Krištofová Mobil: 0904 810 687 E-mail: v.kristofova@gmail.com

Všetky použité terénne zábery pochádzajú z výskumov VIA MAGNA s.r.o. a majú len ilustračný charakter. All field pictures are from excavations of VIA MAGNA s.r.o., they have only illustrative character.

kalamarka knizka  
kalamarka knizka  

kalamarka knizka

Advertisement