Page 1

ก  

  

 กก ก   ก ก  


กก  ก   !"#$ % • ก :    4 • "# : $%& "#' ( ก) (% ) "#)"ก- ก '' + • %&  : ก ) ,-.  

 &  "' ก/-. ก0  12 ก  ก)  ก)34+ % + / +  $ ก " " /, ' . ก, ก" ก 


 &# '! ( ! กก#)#$

!%*)  #$ %+( ก*, '! ( ก 

 "  !  ก

  


$  -. ( ภ* *$ (SWOT) -. (Strenghts)

  (Weakness)

1.   7) %'2  /& ' ภ2.   % 7 ภ'ภ3, (&9/'  

". ภภภ ภ-.-% &

1. -( 'ภ3, ภ %. "ภ% 1/$ . " .11$'ภ /"  2. :2  & 1  'ภ(&9

 ; ( ภ)), ? (-. ภ0) 7$

3. ภ%% ภ /& -.-% -1 " $ 

3. 'ภ  % /& ' $%

-' 1(&9 3 ''

/ -%1$ (+  :)

4. 7 9/& ' ภ5. 7 'B+ 3 /&9 / ภ'ภ3, ;(' (", , ) ) 6. % ภ 12 ('ภ$ " $ Dภ %)$ % (value foe money) 7.  +/ ? /&9 ?()%

) .,  7  / )'ภ3" $ / )/ ภ, ?F , ?()G , ) /  8. ภภ

 ภภ' F'. ภ 


$  -. ( ภ* *$ (SWOT) ( ภ* (Opportunities)

*$ (Threats)

1. ภ ( 1 -.-%1$'ภ  $ 1.'ภ -( 'ภ3, $ ภภ'-'+/ (&9" $ ภI9 2. ภ/'('+ภ J online  Social 2. -(-. ภ  J ภ   Network / ภKภ, ภ'# ภ, )ภ-'1(&9-%1$ 3. 7) " $' & ภ1$ 7  ภภ 3. ภ /  L  ' ภ '/ / ภ -( 7  L %1ภ$ %ภ'"1) 'ภ  / ภ0' '/ $ภ1$ภ' %"" $ 4. ภภ  / )'ภ3ภ ' 7" $'% 5. ภ ภ  ภ'-1$% &   (IMT-GT) 6. $ภ  -1-.-% -%1$ ( I9 7.  -%1$ 7 Dream Destination

%"


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางกระแสครอบครัวสุขสันตผานสื่อออนไลน ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขา พื้นที่ภาคใตเพิ่มมากขึ้น • นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทางเขา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ • สงเสริมใหนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเขาพื้นที่ภาคใตโดยผานการจัดงาน Consumer Fair และ Table Top Sales • เนนย้ําภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ผานสื่อออนไลน และการจัดกิจกรรมรวมทั้งนําเสนอภาพลักษณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในมุมมองใหม • สรางการรับรูกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหม อาทิ เทศกาลดูเหยีย ่ วอพยพ มหัศจรรยลม ุ น้ําทะเลสาบ • ปรับภาพลักษณเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการ จัดกิจกรรม CSR • สรางความเชือ ่ มั่นดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางกระแสครอบครัวสุขสันตผานสื่อออนไลน ใหนักทองเที่ยวเดินทาง เขาพื้นที่ภาคใตเพิ่มมากขึ้น

“เที่ยวใต รายเดือน น””


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทางเขา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทางเขา พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําเสนอความคุมคาดานราคาเพื่อกระตุนนักทองเที่ยวชาวไทยใหเดินทาง เขาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ โดยเฉพาะในชวง Green Season


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

เที่ยวเมืองน้ําแรระนอง ทองอันดามัน


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

เกิดมาหนึ่งชาติ ขอไดกราบพระธาตุเมืองนคร


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

ขบวนแหผาพระบฎ มรดกแหงศรัทธา


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

ไหวพระรอยวัด... ...มหั มหัศจรรยเมืองคนดี


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

โรแมนติ โรแมน ติค... ...สตู สตูล ฮันนีมูน... ...ตรั ตรัง


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • นําจุดเดนของพื้นที่รองเสนอตอนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ

โรแมนติ โรแมน ติค... ...สตู สตูล ฮันนีมูน... ...ตรั ตรัง


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สงเสริมใหนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเขาพื้นที่ภาคใตโดยผานการ จัดงาน Consumer Fair และ Table Top Sales

มหัศจรรย 2 ฝงทะเลใต


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สงเสริมใหนักทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเขาพื้นที่ภาคใตโดยผานการ จัดงาน Consumer Fair และ Table Top Sales

ชวนกันเที่ยวใต


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • เนนย้ําภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ผานสื่อออนไลน และการจัดกิจกรรมรวมทั้งนําเสนอภาพลักษณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในมุมมองใหม

สวรรคแดนใต เทีย ่ วไดในคลิกเดียว


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • เนนย้ําภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ผานสื่อออนไลน และการจัดกิจกรรมรวมทั้งนําเสนอภาพลักษณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา ในมุมมองใหม

สวรรคแดนใต เทีย ่ วไดในคลิกเดียว


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางการรับรูกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหม

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพหนึ่งเดียวในประเทศไทย


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางการรับรูกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวใหม

มนตเสนหทะเลสาบสงขลา


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • ปรับภาพลักษณเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการ จัดกิจกรรม CSR

Samui’s going Green


แนวทางการสงเสริมการตลาดของภูมิภาคภาคใต • สรางความเชือ ่ มั่นดานความปลอดภัยในการทองเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา

ตามรอยอารย ตามรอย อารยธรรมชายแดนใต ธรรมชายแดนใต


2554_south