Page 1

เรื่อง ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย

โดย นางสาวเยาวเรศ อุดทา

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2556


ชื่อ .....นางสาวเยาวเรศ.....นามสกุล....อุดทา.....ชื่อเล่น...หนึ่ง....... E-mail …Yaowared@windwoslive.com..... โทรศัพท์ ......088-1990593....... ชื่อสถานทีป่ ระกอบการ......บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้ นท์ กรุ๊ป.......... ทีอ่ ยู่...... 2570, 2572, 2574 ซอยลาดพร้ าว 128/2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. 10240…เบอร์ โทรศัพท์: 0-2733-9005-8... ตาแหน่ งงานทีฝ่ ึ กงาน..........นักบัญชี......... รายละเอียดงานทีท่ า............ลงโปรแกรม เรี ยบเรี ยงเอกสาร ตรวจเช็คความถูกต้อง จัดเก็บเอกสารสาคัญ ภงด 1,3,53 ภพ 30.......... ข้ อคิดหรือข้ อแนะนาสาหรับน้ องๆ ...........การฝึ กงานที่บริ ษทั นี้ดีมากค่ะ เพราะพี่ๆที่ฝึกงานใจดีมาก อธิบายการทางานได้ดีแต่ไม่ละเอียด เท่าไร เนื่องจากเป็ นช่วงหน้างบพี่ๆไม่ค่อยมีเวลาอธิบายให้ละเอียดเท่าไร ส่ วนใหญ่จะเป็ นงานการ ลงบัญชีในโปรแกรม............ เหมาะสมให้ น้องฝึ กงานต่ อ

 ไม่ เหมาะสมให้ น้องฝึ กงานต่ อ


กิตติกรรมประกาศ รายงานประกอบการฝึ กงานฉบับนี้เป็ นผลงานฉบับหนึ่งของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา สาขาการบัญชีบริ หาร หลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริ หาร) เป็ นการศึกษาค้นคว้าในสิ่ งที่ตนเองได้ไปเรี ยนรู ้เพิ่มเติมมาจากการฝึ กงานจากสถานประกอบการ เนื่องจากตอนฝึ กงานกับทางบริ ษทั ได้รับมอบหมายงานให้ทาเกี่ยวกับเรื่ อง ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ซึ่งมีเนื้อหาตามหลักสู ตรการบัญชีบริ หาร จึงได้จดั ทารายงานเล่มนี้ข้ ึนโดยได้นาความรู ้และทักษะที่ ได้รับจากการฝึ กงาน จากการที่ได้ทางานตามงานทีjได้รับมอบหมายของทางบริ ษทั ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการกรอก รายละเอียดแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และแบบประกัน สังคมได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่ องภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ทาให้มีความสนใจที่จะจัดทาเรื่ องนี้เป็ นรายงานขึ้น เพื่อที่จะแสดงถึงความสาคัญของภาษีเงิน ได้หกั ณ ที่จ่าย ให้บุคคลท่านอื่นที่มีความสนใจเรื่ องนี้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ชีวติ ประจาวันหลังจากจบการศึกษาและการประกอบวิชาชีพบัญชี รายงานประกอบการฝึ กงานฉบับนี้จะไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ ถ้าหากขาดการ สนับสนุนหลักจาก บริษัท ธงชัย คอนซัลแท้ นท์ กรุ๊ป และเพื่อน ที่ให้โอกาสในการร่ วมงานและเอกสาร ต่างๆประกอบการจัดทารายงานฝึ กงานเล่มนี้ พี่ที่ดูแลตลอดระยะเวลาในการฝึ กงาน ที่ให้การดูแลและ ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการทางานและประสบการณ์ จาการทางานของพี่ที่ทางานแลกเปลี่ยนกัน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชาที่มีหลักสู ตรการศึกษาปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การ บัญชีบริ หาร) ที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตได้ออกไปปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อหาประสบการณ์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ ต่อตนเองและการประกอบอาชีพการเป็ นนักบัญชีที่ดีในอนาคต คุณพ่อ คุณแม่ที่อยูเ่ บื้องหลังคอยให้ กาลังใจในยามที่กลับมาจากที่ทางาน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาให้การฝึ กงานผ่านสาเร็จ หากรายงานเล่มนี้มีขอ้ บกพร่ องผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

นางสาวเยาวเรศ อุดทา


คานา รายงานเล่มนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การ บัญชีบริ หาร)ในด้านของการฝึ กงาน เพื่อที่จะให้นิสิตได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริ งที่ได้รับจากการ ออกไปปฏิบตั ิงานทางการบัญชีกบั สานักงานบัญชีที่นิสิตได้ไปทาการฝึ กงานมาว่าเป็ นอย่างไรบ้าง มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันจากที่ได้เรี ยนมาในห้องเรี ยนอย่างไร และได้นาความรู ้ที่ศึกษาเล่า เรี ยนมาจากมหาวิทยาลัยนั้นมาปรับใช้กบั สถานการณ์ในการทางานจริ งได้หรื อไม่ และมีการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการทางานโดยปราศจากอาจารย์ผสู ้ อนนั้นทาอย่างไร และได้นาความรู ้ที่ เกิดจากการฝึ กงานมาถ่ายทอดลงบนรายงานเล่มนี้ รายงานเล่มนี้จะสื่ อให้ผทู ้ ี่นาไปอ่านและศึกษาต่อนั้นได้รู้ขอ้ บัญญัติของกฎหมายประมวล รัษฎากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วตั ถุประสงค์ของภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย หน้าที่ของผูม้ ี หน้าที่หกั ณ ที่จ่ายหลักเกณฑ์ในการหักภาษีเงินได้หก ณ ที่จ่าย และการกรอกแบบที่ใช้ยนื่ ชาระ จากการที่ได้ศึกษาเรื่ องภาษีเงินได้ ไม่วา่ จะเป้ นห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื อสมาคมและคณะบุคคลที่ไม่ใช่ นิติบุคคลก็ตาม เป็ นผูท้ ี่จ่ายเงินได้ให้แก่ผรู ้ ับเงินได้พึงประเมินที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย โดยมีหน้าที่ที่ตอ้ งคานวณภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง ที่มีการจ่ายเงิน และมีการนาภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ไว้นาส่ งสรรพกร ภายใน 7 วันนับจากสิ้ นเดือนที่ จ่ายเงิน ผูจ้ ดั ทาหวังว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผูท้ ี่กาลังศึกษาทางด้านภาษีเงินได้หกั ณ ที่ จ่ายและผูท้ ี่สนใจ หากรายงานเล่มนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใด ผูจ้ ดั ทาขอน้อมรับความผิด นั้นเพียงผูเ้ ดียวและสามารถเสนอแนะข้อผิดพลาดนั้นให้แก้ผจู ้ ดั ทาได้ เพื่อที่จะได้นาข้อผิดพลาดนั้น มาปรับปรุ งและแก้ไขให้ถูกต้องในลาดับต่อไป ทางผูจ้ ดั ทาก็ขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา นางสาวเยาวเรศ อุดทา


สารบัญ หน้ า กิตติกรรมประกาศ คานา บทที่ 1 บทนา วัตถุประสงค์ หลักของการฝึ กงาน ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการฝึ กงาน บทที่ 2 การฝึ กงาน ณ สถานทีต่ ้ัง ประวัติ สานักงาน ผังการจัดองค์ การและการบริหารจัดการ งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการฝึ กงาน ข้ อเสนอแนะ ประเด็นสาคัญจากการฝึ กงานนาสู่ รายงานการศึกษา บทที่ 3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา ทฤษฏีเกีย่ วกับเรื่องทีศ่ ึกษา สารบัญ (ต่ อ)

(ก) (ค)

หน้ า บทที่ 4 ข้ อค้ นพบจากการปฏิบัติการงานจริงเกีย่ วกับวิธีการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติจริง ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฏิบัติจริง กรณีศึกษา บทที่ 5 สรุป ข้ อเสนอแนะ ภาคผนวก


ภาคผนวก


บทที่ 1 บทนา ทีม่ าและความสาคัญของการฝึ กงาน เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะในด้านการทางานเตรี ยมพร้อมก้าวเข้าสู่ โลกแห่งการทางานที่แท้จริ ง เพื่อที่จะได้มีการทางานที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริ งจากการฝึ กงานเท่านั้น และอีกเหตุผลหนึ่งที่แต่ละกิจการไม่สามารถเพิกเชยได้นนั่ ก็คือการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อส่ ง ให้กบั หน่วยงานทางราชการที่สาคัญอันได้แก่ กรมสรรพากร ที่จะต้องนารายงานทางการเงินส่ งกับ กรมสรรพากรก็เพื่อทาการคานวณและชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอันเกิดจากการที่กิจการ มีการ ประกอบการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแล้วมีผลกาไรสุ ทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆและมีการบวกกลับ รายจ่ายต้องห้ามที่ไม่สามารถนามาเป็ นค่าใช้จ่ายได้นาฐานภาษีน้ นั มาคิดภาษีตามอัตราภาษีที่มีลกั ษณะ เป็ นขั้นบันได และอีกหน่วยงานหนึ่งคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อที่จะรายงานผลการดาเนินงานและ สถานะภาพทางการเงินที่เป็ นปัจจุบนั ของทางกิจการให้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการได้รับทราบว่าทาง กิจการยังคงมีการดาเนินกิจการอยู่ และมีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนเท่าไร ถ้าหากมีผู ้ ที่สนใจจะร่ วมลงทุนกับกิจการ พวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลของทางกิจการกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้าได้และอีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อยืนยันความมีอยูจ่ ริ งของกิจการ ถ้าหากกิจการไม่นาส่ ง หรื อมีขอ้ ผิดพลาดของรายงานทางการเงินนั้นก็จะมีโทษโดยการต้องเสี ยเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดยไม่จาเป็ น ผูจ้ ดั ทาจึงมีความเห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องให้ความสาคัญกับการจัดทารายงานทางการเงิน และควรที่จะมีความรู ้วา่ มีเอกสารสาคัญอะไรบ้างที่จาเป็ นในขอส่ งรายงานทางการเงินกับหน่วยงาน ราชการ และมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในรายงานทางการเงินให้มีความครบถ้วนและ ถูกต้องตามข้อกาหนดของแต่ละหน่วยงานราชการ เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและทรัพย์สินของแต่ละ กิจการ


วัตถุประสงค์ หลักของการฝึ กงาน 1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในวิชาการบัญชี สามารถปฎิบตั ิงานในหน้าที่ผทู ้ าบัญชี ผู ้ ตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร และวางระบบบัญชี และงานบัญชีดา้ นอื่นๆได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพตรงตามพระราชบัญญัติการบัญชีและพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี 2. เพื่อให้สามารถนาความรู ้ที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้จริ งกับงานด้านต่างๆของบัญชี 3. เพื่อให้ศึกษาความรู ้เพิ่มเติมจากการทางานให้มีความเข้าใจยิง่ ขึ้น จากที่เรี ยนมาและฝึ ก การปรับตัวก่อนที่จะเข้าทางานจิงในอนาคต 4. เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการฝึ กงาน 1. ได้รับความรู ้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น ได้รับการพัฒนาความกว้าหน้าต่อความรู ้เดิมเพื่อให้มี ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น 2. ทาให้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องภาษีได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น 3. สามารถนาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการทางานและปรับปรุ่ งแก้ไขกับปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นจาการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 4. ทาให้ทราบถึงการทางานของพนักงานในบริ ษทั 5. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทางานในอนาคต และสามารถนาประสบการณ์มาประยุกต์ใน การเรี ยน


บทที่ 2 การฝึ กงาน บริษทั ธงชัย คอนซัลแท้ นท์ กรุ๊ป จากัด สถานที่ต้งั 2570, 2572, 2574 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร. 10240 โทร

0-2733-9005-8

โทรสาร 0-2733-9009

ประวัตบิ ริษทั ธงชัย คอนซัลแท้ นท์ กรุ๊ป จากัด บริ ษทั ธงชัย คอนซัลแท้นท์ กรุ๊ ป จากัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 โดยคุณธงชัย ปิ ติ เศรษฐ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ TCG Group ที่ให้บริ การด้านงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ และภาษีอากร ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนการประกอบธุรกิจ การจดทะเบียนนิติบุคคล จัดตั้งบริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วน จด ทะเบียนพาณิ ชย์ และรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านงานทะเบียนพาณิ ชย์ รวมไปถึงการให้คาแนะนา และให้คาปรึ กษาด้านการวางแผนภาษีอากร และบริ การที่เกี่ยวข้องในด้านภาษี TCG Group กลุ่มบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น ผูท้ าบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริ หารงานโดยคนรุ่ นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชี การจัดทาบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นาส่ งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ ยง ในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็ นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริ หารธุรกิจได้อย่างดี ให้บริ การ ด้านงานรับทาบัญชี-ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ยืน่ ภาษี ติดต่อ กรมสรรพากร-กระทรวงพาณิ ชย์-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยประสบการณ์ในงานและ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้วยความจริ งใจ และเต็มใจในการให้คาแนะนาปรึ กษา พร้อมบริ การท่านด้วย คุณภาพ ในราคายุติธรรม เรายินดีนาเสนอบริ การด้านการทาบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยผูป้ ระกอบการลดภาระและความกังวล ใจในความยุง่ ยากของการทาบัญชี บริ ษทั ยึดมัน่ นโยบายการทางานอย่างมีระบบตรงตามกาหนดเวลา


จัดเก็บระบบเอกสารเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยส่ งผลให้งานมีคุณภาพลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมให้คาปรึ กษาและชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรที่ได้ตรวจพบจากเอกสารทางบัญชี

Our Vision: "เราจะเป็ นทางเลือกแรกของลูกค้าเสมอ" Our Value 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

กล้าพูดกล้าทาในสิ่ งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพิ่มคุณค่าให้กบั ลูกค้าอยูเ่ สมอ ทางานเป็ นทีม มีมุมมองที่กว้างไกล มีเหตุผล มุ่งเน้นผลงาน เรี ยนรู ้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

Our Mission "เราเป็ นองค์กรที่มีการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยึดมัน่ ในมาตราฐานสู งสุ ดแห่งจรรยาบรรณ วิชาชีพและบรรษัทธรรมาภิบาล เราทุ่มเทคิดค้นและนาเสนอบริ การทางการบัญชีอนั เป็ นที่ยอมรับและ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เราพร้อมอุทิศและลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุก โอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี"


การดาเนินงาน บริการด้ านบัญชีการเงิน 1. ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของ กิจการ 2. ยืน่ เรื่ องเป็ นผูท้ าบัญชีของบริ ษทั ตามระเบียบที่กฎหมายกาหนด 3. วิเคราะห์รายการเอกสารสาหรับการจัดทาบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุ งบัญชี เช่น ใบส่ งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชาระหนี้ เอกสารนาฝากธนาคาร การบันทึก ค่าเสื่ อมราคา ฯลฯ 4. จัดทาบัญชีดว้ ย software สาเร็จรู ปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุ ด, จัดทาบัญชีตามมาตรฐานการ บัญชี 5. จัดทาสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฏหมายกาหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงค์ สมุดรายวัน ซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทัว่ ไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด 6. ปิ ดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ และ วางแผนภาษีได้ทนั ท่วงที 7. จัดเตรี ยมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจาปี ได้แก่  งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile)  ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่ อมราคา (Fixed Assets Register)  ข้อมูลลูกหนี้ -เจ้าหนี้ รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี


บริ การด้านภาษี + บริ การด้านประกันสังคม 1. จัดเตรี ยมแบบภาษีเพื่อนาส่ งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยืน่ ชาระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่  แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)  แบบภาษีเงินได้หก ั ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)  แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซ้ื อ-ภาษีขาย 2. จัดเตรี ยม + คานวณแบบนาส่ งสมทบประกันสังคมประจาเดือน พร้อมบริ การยืน่ นาส่ ง 3. จัดเตรี ยมแบบภาษีที่ตอ้ งยืน่ นาส่ งสรรพากรรายปี พร้อมบริ การยืน่ ชาระภาษี ได้แก่  สอบทานการคานวณภาษีครึ่ งปี และจัดเตรี ยมแบบนาส่ งภาษีเงินได้ฯ ครึ่ งปี (ภงด.51)  คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี และจัดเตรี ยมแบบนาส่ งภาษีเงินได้ฯ ประจาปี ( ภงด.50)  จัดเตรี ยมแบบนาส่ งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุ รกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่ อผูถ ้ ือหุน้ (บอจ.5) พร้อมยืน่ นาส่ งกระทรวงพาณิ ชย์

บริการตรวจสอบบัญชี และจัดทางบการเงิน ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ท่ านจะได้ รับบริการดังต่ อไปนี้ 1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ่ ด้ มาตรฐาน โดยจะปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยใช้วธิ ีการทดสอบรายการบัญชี ระบบ ควบคุมภายในและการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ 2. เสนอข้ อสั งเกตต่ อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้ มวี ตั ถุประสงค์ ทจี่ ะหาข้ อผิดพลาดทางการ บัญชี หรื อการทุจริ ตในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะ ชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรื อการทุจริ ตในบางเรื่ องได้ ทั้งนี้สานักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อ ผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่ องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สาคัญ ซึ่งได้พบในระหว่าง ปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชี


3. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบก็เพือ่ ให้ สามารถแสดงความเห็น ในรายงานการสอบบัญชีว่า งบ การเงินแสดงฐานะผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามนโยบายการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่ เพียงใด ความเห็นของผูส้ อบบัญชีจึงขึ้นอยูก่ บั ผลของการตรวจสอบ หาก ต้องเสนอรายงานเป็ นอย่างอื่น สานักงานจะเรี ยนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริ งก่อนเสนอรายงานการ สอบบัญชี 4. บริการยืน่ งบการเงิน พร้ อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยืน่ งบการเงิน ตามกาหนด ได้แก่ สปช.3, สาเนารายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) นาส่ งต่อกระทรวงพาณิ ชย์

บริการจดทะเบียนพาณิชย์ บริ การจดทะเบียนพาณิ ชย์ทุกรู ปแบบแก่ท่าน ด้วยความเป็ นมืออาชีพ เข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการ ดาเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี เรายินดีเสนองานบริ การ การจดทะเบียนพาณิ ชย์ ที่จะทา ให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กาหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็ น ระบบ บริ การจดทะเบียนพาณิ ชย์ของเรามีดงั นี้ 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั 2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุน้ ส่ วน 3. จดทะเบียนพาณิ ชย์,บุคคลธรรมดา,ร้านค้า 4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงพาณิ ชย์ทุกประเภท 5. จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า,ลิขสิ ทธิ์,ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ 6. จดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชี 7. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ และขอมีเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร 8. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง/แก้ไขภาษีมูลค่าเพิม่ (ภพ.09) กับกรมสรรพากร 9. จดทะเบียนประกันสังคม 10. ดาเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวทุกประเภท เช่น ขอโควตา , แจ้งเข้า-ออก , ต่ออายุ 11. บริ การอื่น ๆ ตามตกลง

บริการด้ านภาษีอากร 1. ให้คาปรึ กษาและคาแนะนาทางด้านภาษีอากร และประมวลรัษฎากร 2. เป็ นตัวแทนเข้าพบและให้คาชี้แจงกรณี เจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรื อเชิญพบ


3. ให้คาปรึ กษาและวางแผนภาษีอากร 4. บริ การให้คาปรึ กษาด้านกฎหมายและ ทนายความ

ผังการจัดองค์ การและการบริหารจัดการ

ผู้บริหาร ดร. ธงชัย ปิ ติเศรษฐ ผู้จัดการ ทวีวุฒิ ศรีผล

ที่ปรึกษาทางการบริหาร

ที่ปรึกษาทางการบริหาร

นลินา กาญจนมงคล

ผุสดี ปิ ติเศรษฐ

หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายบัญชี ธนาวดี ขาขาว

หัวหน้ าฝ่ ายไอที เอกพจน์ บุญเลิศ

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี 1 กัลยา โดดเดชา

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี 2 วนิดา ธารงค์ สกุลศิริ หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ นพรัตน์ บุญเกษม

ที่ปรึกษาด้ านภาษีและ การจดทะเบียนธุรกิจ จิตติมา ศุภกุล


ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์         

ปรี ชา กรุ๊ ป โครงการอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด ( เดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์) บริ ษทั บรรลือ รี สอร์ท จากัด บริ ษทั ปยุต จากัด บริ ษทั เอ็มทะเล จากัด บริ ษทั เทพไทยธานีเคหะการ จากัด บริ ษทั ซิต้ ี รี สอร์ท ดีเวลลอพเม้นท์ จากัด บริ ษทั ภัทราพร พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด บริ ษทั ภูพบฟ้ า จากัด

ประเภทธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ บริ ษทั วัชระสิ นทรัพย์ จากัด (Forrum park hotel) บริ ษทั มณี ยา เรี ยลตี้ จากัด (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) บริ ษทั สวนอาหารบ้านกลางน้ า จากัด บริ ษทั 97 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (Hip Hotel) บริ ษทั พี รัชมิตร จากัด (Plazzo Hotel)

ประเภทธุรกิจท่ องเที่ยวและบริการ   

บริ ษทั เพลินวาน จากัด บริ ษทั โฮม่า ทราเวล จากัด บริ ษทั พี.เอส.เอช ทราเวล จากัด


ประเภทธุรกิจให้ บริการเช่ าพืน้ ที่ศูนย์ การค้าและศูนย์ อาหาร    

บริ ษทั พรโกษีย ์ จากัด (Indra Square) บริ ษทั เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จากัด บริ ษทั ซี.อาร์.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด บริ ษทั แพลทินมั่ ฟู้ ดส์ เซ็นเตอร์ จากัด

ประเภทธุรอพาร์ ทเม้ นท์ และเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์      

บริ ษทั นพมาศ อพาร์ทเม้นท์ จากัด บริ ษทั นพมาศ เพลส จากัด บริ ษทั พรสยามภูมิ จากัด บริ ษทั ศรี มหัทธโน จากัด บริ ษทั ที.เอ็ม.แมนชัน่ จากัด บริ ษทั มงคลทิพยรักษ์ จากัด

ประเภทธุรกิจโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต      

บริ ษทั พร้อมมิตรเคมี จากัด บริ ษทั พร้อมมาศ จากัด บริ ษทั ก้วงไถ่ สเปเชี่ยลเปเปอร์ จากัด บริ ษทั ยูนิคแวร์ จากัด บริ ษทั ปูแดง ไคโตซาน จากัด บริ ษทั สามัคคี ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต จากัด

ประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป     

บริ ษทั ศูนย์ยางใหญ่และบริ การ บริ ษทั บางใหญ่ เซ็นเตอร์ จากัด บริ ษทั ปูแดง 168 (ไทยแลนด์) จากัด บริ ษทั ไวว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด บริ ษทั มณี ยา คอนเซพทส์ จากัด


บริ ษทั โมเดิร์นเทคนิค ล็อค จากัด

ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง     

บริ ษทั เวสท์คอน จากัด บริ ษทั เอมจี เอนจิเนียริ่ ง บริ ษทั พัฒนชลาลัย จากัด บริ ษทั มาสเตอร์คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด บริ ษทั ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย ์ จากัด


บทที่ 3 ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย 3.1 วัตถุประสงค์ประสงค์ของการศึกษา 3.1.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูม้ ีหน้าที่ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 3.1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภทเงินได้ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 3.1.3 เพื่อศึกษาหลักการและขั้นตอนในการจัดทาภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 3.1.4 เพือ่ ศึกษาการยืน่ แบบรายการต่างๆของภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

3.2 ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (WITHOLDING TAX) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เป็ นวิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องเสี ยภาษีก่อนที่จะถึงกาหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้โดยกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้มีหน้าที่หกั ภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ตามประเภทเงินได้และอัตรา ภาษีที่กาหนด ภาษีเงินได้และอัตราภาษีที่กาหนด ภาษีเงินได้ที่ผมู ้ ีเงินได้ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย นั้น กฎหมายให้ถือเป็ นเครดิตภาษีของผูม้ ีเงินได้ เมื่อถึงกาหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้กม็ ี สิ ทธินาเอาภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายนั้นไปหักออกจากจานวนภาษีที่จะต้องเสี ย และเสี ยภาษีเพิ่มเฉพาะ ส่ วนที่เหลือหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเมื่อคานวณภาษีเงินได้ประจาปี กลับมีภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย มากกว่าภาษีที่จะต้องเสี ย ผูม้ ีเงินได้กส็ มีสิทธิยนื่ คาร้องขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้เกินหรื อเสี ยเกินได้ การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ (1) เพื่อบรรเทาภาระการเสี ยภาษีให้แก่ผรู ้ ับเงินได้ ที่จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในคราว เดียวกันเป็ นเงินจานวนมาก เมื่อถึงกาหนดเวลายืน่ รายการเสี ยภาษี แต่ให้เสี ยภาษีเป็ นคราวๆ ไปทีละ น้อยตามจานวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว


(2) เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่าเสมอ ทาให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายเงินในการ ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างราบรื่ น อันจะ ก่อให้เกิดสภาพคล่อง และลดภาวะการเงินตึงตัวในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (3) เพื่อลดแรงกดดันในการหลีกเลี่ยง หรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีอากร และลด ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบภาษี หรื อการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง 3.3


ฝึกงาน น.ส. เยาวเรศ อุดทา รอบ1  
ฝึกงาน น.ส. เยาวเรศ อุดทา รอบ1  

รายงานฝึกงาน

Advertisement