Page 1


Савінова Н.В. Технології корекційно-виховного процесу : навчально-методичний посібник / Н. В. Савінова, І. В. Середа, Д. М. Борулько. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 172 с. У навчально-методичному посібнику висвітлені технологічні аспекти у підготовці майбутніх корекційних педагогів на рівні магістратури та розкриті деякі практико-методичні підходи до реалізації інноваційних технологій у корекційновиховному процесі.

Видання буде корисним як викладачам та студентам при вивченні курсів «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховного процесу», «Педагогіка», «Спеціальна педагогіка», студентам під час проходження педагогічних практик, так і практикуючим корекційним педагогам – вихователям, логопедам, дефектологам тощо.


Аристова Л.С. Методика музичного навчання та виховання : навчально-методичний

посібник

/

Л.

С.

Аристова. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 404 с.

У

навчально-методичному

посібнику

«Методика музичного навчання та виховання» розкриваються питання формування і розвитку системи музичної освіти та виховання від давніх часів до сьогодення, розглядаються провідні

наукові концепції у галузі музичної освіти, представлено

творчі

«портрети»

провідних

педагогів-музикантів та їх вклад у становлення і розвиток

методики

музичного

навчання

й

виховання.

Посібник

адресовано

студентам

спеціальності «Музичне мистецтво» закладів вищої освіти, викладачам, вчителям музичного мистецтва.


Мова дискурсу: лінгвістичний та культурологічний аспекти : колективна монографія. Вип. 3 / за заг. ред. Н.В. Коч. Миколаїв : Іліон, 2018. - 230 с. Колективна праця присвячена аналізу різножанрових дискурсів у лінгвістичнокомунікативному та лінгвокультурологічному аспектах. Вибір напрямів дослідження зумовлений актуальністю проблеми опису дискурсивних практик як складного мовнокомунікативного механізму і культурологічного феномену. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри загальної та прикладної лінгвістики протягом трьох років узагальнено у формі колективної монографії. Видання адресовано викладачам, докторантам, аспірантам і магістрантам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Інформаційний аналіз управління процесами в складних системах: теорія та практика : монографія / В. В. Зосімов, Г. С. Погромська, Н. А. Махровська, О. С. Булгакова. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. - 217 с. Розглянуті питання моделювання складних систем на основі визначення базових принципів аутопойезису, логічного аналізу інтелектуальних систем на основі алгебраїчного підходу, створення інформаційних інформаційних систем аналізу даних інтелектуальної об’єктивноорієнтованої системи підтримки прийняття рішень. Книга розрахована на студентів, аспірантів та наукових співробітників, які спеціалізуються в галузі комп’ютерних наук, зокрема досліджують питання управління процесами у складних системах.


Баденкова В. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Акцентологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія : навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / В. Баденкова, А. Зинякова. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 280 с. Відповідно до вимог чинної програми навчальний посібник містить матеріали до

розділів

«Фонетика»,

«Фонологія»,

«Морфонологія», «Акцентологія», «Орфоепія», «Графіка»,

«Орфографія»

курсу

сучасної

української літературної мови. Поданий матеріал допоможе

майбутнім

фахівцям-філологам

опрацювати, глибоко засвоїти та практично закріпити

мовні

процеси

відповідних

лінгвістичних розділів. Пропоноване студентів

видання

філологічних

призначено

для

факультетів,

які

працюють за кредитною системою навчання.


Ткаліч Т.І. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини : навчальнометодичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Ткаліч. - Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. - 475 с. Пропонований посібник призначений для студентів – майбутніх фахівців з міжнародних економічних відносин та випускників-бакалаврів, майбутня практична діяльність яких буде пов’язана з зовнішньоекономічною діяльністю. Теоретичний матеріал та практичні завдання враховують зміни, що відбулися у нормативноправовій базі, яка регламентує міжнародні економічні відносини. Посібник може бути використаний для організації аудиторних, індивідуальних та самостійних занять, контрольних заходів при підготовці бакалаврів та магістрів галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».


Соколовська О.С. Екологія та природознавство з методикою навчання : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1 / О. С. Соколовська, І. О. Січко. - Миколаїв : Гельветика, 2018. - 224 с. У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і засобів навчання, за якими відбувається формування уявлень про вітальну цінність природи, виховання екологічної культури особистості, розвиток гармонійних відносин між особистістю, природою і суспільством, опанування навичками навчально-пізнавальної та природоохоронної діяльності. Посібник може бути застосований студентами, вихователями дитячих навчальних закладів, фахівцями початкової і дошкільної освіти.


Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного

навчання

у

процесі

підготовки

фахівців із іноземних мов : монографія / за заг.

ред. Т.П. Мироненко, Л.С. Добровольскої. Миколаїв : Іліон, 2018. - 228 с. У монографії аналізується потенціал та можливості імплементації методики змішаного навчання як дидактичного засобу реалізації переходу з традиційної моделі навчання до залучення електронних середовищ та ресурсів. Автори розкривають сутність змішаного навчання, історію виникнення методики та представляють результати її імплементації у навчально виховному процесі підготовки майбутніх фахівців іноземних мов.

Монографія адресована науковцям, студентам, магістрам та викладачам вищих навчальних закладів.


Органні ефекти мелатоніну : монографія / за ред. В.С. Черно. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 236 с. У монографії розглядаються особливості ефектів нестачі та надлишку мелатоніну в різних органах. В основі викладених матеріалів багаторічний досвід співробітників кафедр біології, хімії та біохімії та лабораторної діагностики біологічного факультету Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кафедри фізики Національного технічного університету імені Ю. Кондратюка та кафедри патофізіології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична академія». Висвітлюються процеси перекисного окиснення ліпідів мембран клітин різних органів та антиоксидантного захисту за умов гіпофункції та гіперфункції епіфіза. Монографія призначена для студентів біологічних, медичних, природничих факультетів вищих закладів освіти.


Управління проектами : навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни; текст українською, англійською та польською мовами / за заг. ред. І. Кіщака, М. Дучмала, М. Огієнко. Ополе, 2018. - 405 с. Розглянуто питання теорії та практики управління проектами. Розкрито основні поняття, функції, підсистеми, процеси та методологія розробки проектів. Для студентів економічного та управлінського спрямування всіх форм навчання у вищих навчальних закладах та практикам.


Якименко С.І. Освітня програма початкової освіти "Світ, в якому я живу". 1-2 класи / С. І. Якименко. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. 100 с. - (Нова українська школа). Освітня програма покликана стати одним з інструментів упровадження засадничих ідей особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів у повсякденну практику.


Наточій А.М. Психологія дитини : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / А. М. Наточій. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 262 с. У посібнику представлені матеріали для організації ефективної самостійної роботи по вивченню психіки дитини на етапі дошкільного дитинства. Матеріали посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Дитяча психологія». Навчально-методичний посібник буде корисним для студентів як майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти, педагогічним працівникам, методистам і керівникам дошкільних установ, батькам та всім дорослим, які мають справу з дітьми і прагнуть проникнути у незвичайний світ дитинства.


Управління персоналом: комунікаційний аспект : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. В. Слюсаренко, І. Т. Кіщак, А. В. Ключник, А. В. Огієнко. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. - 260 с. У навчальному посібнику «Управління персоналом: комунікаційний аспект» висвітлюються теоретичні та прикладені аспекти управління персоналом крізь призму діалогічності, яка є необхідної складової соціального процесу управління та розвитку бізнесу у висококонкурентному суспільстві. Теоретичні положення, ситуаційний аналіз, контрольні запитання та список рекомендованої літератури до розділів дозволять студентам у повному обсязі оволодіти знаннями, уміннями та навичками з управління персоналом.


Ужва А.М. Звітність підприємств : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / А. М. Ужва, О. С. Млінцова. - Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. - 220 с. Навчальний посібник містить лекційний матеріал, питання для самоперевірки знань, тестові та практичні завдання, призначений для студентів денної та заочної форм навчання, може бути використаний викладачами для проведення лекційних та практичних занять зі студентами закладів вищої освіти. Рекомендований для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, керівників і спеціалістів підприємств усіх форм власності.


Корнієнко І.А. Сучасна українська літературна мова. У 2-х частинах: навчально-методичний посібник. Ч. 2. Морфологія: Дієслово. Прислівник. Станівник. Модальник. Службові частини мови. Вигук / І. А. Корнієнко. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 216 с. У посібнику подано матеріал з вивчення сучасної української літературної мови згідно вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу у вищій школі. У другій частині запропоновано інформаційний обсяг дисципліни з морфології (дієслово, прислівник, станівник, модальник, службові частини мови, вигук), її опис, структуру та навчальне наповнення у межах змістових модулів. Для студентів і викладачів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Підопригора С.В. Українська експериментальна проза ХХ - початку ХХІ: "неможлива" література: монографія / С. В. Підопригора. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 392 с. У монографії здійснено системне дослідження української експериментальної прози ХХ – початку ХХІ століть в історико-культурній та жанровостильовій перспективі. Парадигма експериментальної прози розглядається на структурно-семантичному рівні, зокрема як експериментальна виокремлюється проза 1920-х рр., «химерна», андеграундова, трансгресивна проза; акцентується активізація міжмистецької взаємодії в полі художнього експерименту аж до повноцінного функціонування візуального образу (комікс, графічний роман, артбук) та динамізація переходу тексту із друкованої площини до цифрового простору (мультимедійні проекти, інтерактивні книги-ігри, відеоігри). Дослідження рекомендоване літературознавцям, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться проблемами української експериментальної літератури.


Словник-довідник зі стилістики англійської мови. Ч. 2. I - L / уклад. Т.І. Філіпп'єва. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. - 100 с. «Словник-довідник зі стилістики англійської

мови»

(частина

ІІ,

І―L),

спрямований на надання допомоги викладачам та студентам факультетів іноземних мов вищих навчальних при роботі з критичною літературою, а також при аналізі творів художньої літератури англійською

мовою.

Він

може

використовуватися на практичних заняттях з англійської мови, при підготовці до практичних занять

зі

стилістики

англійської

мови

та

написанні курсових та дипломних робіт. Крім того, «Словник» може бути корисним для вчителів англійської мови середніх шкіл та учнів шкіл з викладанням ряду предметів англійською мовою.


Кучманич І.М. Психологія сім'ї: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Кучманич. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 208 с. Навчально-методичний посібник висвітлює проблемні питання сім’ї як соціальнопсихологічного інституту. Особливу увагу приділено аналізу сім’ї та сімейних взаємин у контексті системної сімейної психотерапії. Висвітлено особливості подружніх взаємин: їх розвиток, мотивацію, особливості вибору партнера. У посібнику наведено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які можуть бути використані в процесі проведення аудиторних занять та самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник рекомендовано для вчителів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Також може бути корисний для практичних психологів, соціальних працівників та людей, які вивчають проблематику сім’ї.


Карсканова С. Практична психологія. В 2-х частинах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2 / С. Карсканова. Миколаїв : Іліон, 2018. - 148 с. У навчальному посібнику окреслені напрямки роботи психолога закладів освіти різних ступенів та принципи організації роботи психологічної служби в таких закладах як медичних, центрах соціальної реабілітації, у МНС та органах внутрішніх справ. Окремо виділені теми психологічного забезпечення діяльності збройних сил України з рекомендаціями щодо управління психічними станами військовослужбовців у бойових обставинах та система психологічного забезпечення діяльності персоналу Державної прикордонної служби. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Також дане видання буде цікавим та стане у нагоді викладачам, аспірантам та фахівцям-практикам – практичним психологам, соціальним педагогам.


Борисенко В.Д. Геометричне моделювання кривих ліній і поверхонь у натуральній параметризації: монографія / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко, І. В. Устенко. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. - 220 с. В монографії розглянуті питання моделювання плоских і просторових кривих ліній та поверхонь в натуральній параметризації із застосуванням різноманітних законів розподілу кривини та скруту (для просторових ліній) і розподілу кривини вздовж головних напрямів поверхні. Наведені приклади застосування запропонованих методів геометричного моделювання в транспортній та енергетичній галузях промисловості. Для фахівців, аспірантів і студентів, які цікавляться питаннями геометричного моделювання кривих ліній і поверхонь у своїх предметних галузях.


Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма: монографія / за ред. О.С. Філатової. - Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. - 348 с. У монографії висвітлено одне з магістральних питань літературознавства – категорія автора, що розглядається з точки зору стильової домінанти. Видання структуроване за принципом дедуктивної аналітики: перші два розділи присвячено загальним проблемам автора та стилю в літературі, третій розділ розкриває специфіку ідіостилю окремих представників українського письменства, останній – методику аналізу стильових атрибутів художніх творів. Фокус дослідницької уваги спрямований на комплексність філологічної методології, що ґрунтується на вивченні авторської стилістики в контексті мовно-літературної взаємодії. Монографія репрезентує дослідження творчості як класиків української літератури, так і представників сучасного письменства. Видання стане у нагоді літературознавцям ,мовознавцям ,учителям, студентам та всім, хто цікавиться проблемами української філології.


Рускуліс Л. Методична система формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови у процесі вивчення мовознавчих дисциплін: монографія / Л. Рускуліс. - Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. - 420 с. У монографії презентовано методичну систему формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови. З’ясовано дефініцію «лінгвістична компетентність», її структуру, зміст, складові, що представлено у проспекції мовного й мовленнєво-комунікативного компонентів; охарактеризовано загальнопедагогічні й лінгводидактичні, а також запропоновано специфічні підходи, закономірності, принципи, методи і прийоми навчання; з’ясовано ефективність створення ІКТкомплексу у процесі вивчення мовознавчих дисциплін; подано авторську систему вправ, спрямовану на формування лінгвістичної компетентності студента. Для дослідників-методистів, науковців, викладачів ЗВО, аспірантів, магістрантів, студентів філологічних факультетів, учителів української мови.


Литвиненко І.С. Основи екстремальної психології/ І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Миколаїв : Арнекс, 2018. - 292 с. Навчально-методичний посібник «Основи екстремальної психології» розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» з метою ознайомлення їх з базовими положеннями даної галузі психологічної науки: предметом, об’єктом, завданнями та методологією екстремальної психології, місцем психогенних факторів в житті людини, сутністю та природою стресу, специфікою психології суїциду, особливостями поведінки людини під час катастроф, військових дій і т.д. Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до положень кредитно-трансферної системи: разом з лекційним матеріалом в посібнику представлені плани семінарських занять, завдання студентам для індивідуальної та самостійної роботи ,тематика рефератів, зміст контрольних робіт, рекомендована література, питання для самоперевірки. Представлений посібник буде корисними як для студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота», так і для практичних психологів, соціальних робітників та педагогів, викладачів психології у вищих навчальних закладах.


Богославська А.В. Регіональна економіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. В. Богославська, О. С. Кваша. - Миколаїв: Видавець Ємельянова Т.В., 2018. - 488 с. Навчальний посібник присвячено актуальним питанням регіональної економіки, які складають основу регулювання економічного, екологічного, соціального і природно-ресурсного розвитку регіонів стосовно до умов ринкової системи господарювання. Посібник складається з трьох розділів. Перший розділ охоплює основи та теоретичні аспекти регіональної економіки, фактори регіонального розвитку та економічне районування України, економічні основи регіонального розвитку та регіональної економічної політики. Другий розділ охоплює головним чином прикладні аспекти формування господарського комплексу України та її регіонів, форми просторової організації території і розселення, виробничу і природно-ресурсну систему, соціальну інфраструктуру, міжгалузеву диференціацію,особливості зовнішньоекономічних зв’язків України У третьому розділі викладені питання раціонального природокористування, механізм взаємовідносин суспільства і природи, екологічний моніторинг, глобальні питання екології та охорони навколишнього середовища. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний викладачами, спеціалістами та керівниками підприємств та організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Profile for nightsongen

Віртуальна виставка "Наукові здобутки викладачів МНУ ім. В.О. Сухомлинського у 2018 році"  

Віртуальна виставка "Наукові здобутки викладачів МНУ ім. В.О. Сухомлинського у 2018 році"