Page 1

CARLSBAD REPORT

BALET - БАЛЕТ EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR O UMĚNÍ S MÁRIÍ GÁLOVOU

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОБ ИСКУССТВЕ С МАРИЕЙ ГАЛОВОЙ

ONDŘEJ KUKAL BUDE V LÁZNÍCH DIRIGOVAT VLASTNÍ SYMFONII ОНДРЖЕЙ КУКАЛ БУДЕТ НА КУРОРТЕ ДИРИЖИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЙ СИМФОНИЕЙ

ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ КУРОРТНЫЙ ФРАНТ

Česky / Březen 2013 / По-русски / Март 2013

CARLSBAD REPORT

1


CARLSBAD REPORT

PART OF THE TITANIC-DNA COLLECTION, THE STEAMPUNK RED AUTO EVOKES POWERFUL MECHANICAL INGENUITY. THIS RETRO FUTURISTIC TIMEPIECE IS SWISS MADE AND CONTAINS STEEL FROM THE WRECK OF THE LEGENDARY OCEAN LINER. www.romainjerome.ch

2

CARLSBAD REPORT

Stará Louka 62 • 360 01 Karlovy Vary • Czech republic +420 774 820 181 • natka@natka.cz


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Editoriál / Колонка редактора

RU

Editoriál

CARLSBAD REPORT

Kouzlo starých časů propůjčuje Karlovým Varům jedinečnou lázeňskou atmosféru. Pomyslná vstupenka do karlovarských kolonád a lázeňských kaváren jako by předepisovala uměřenou eleganci oblékání a  noblesu společenského vystupování. Žena se zde jako otočením kouzelného prstenu stává elegantní dámou a muže již samotný pobyt v  lázních korunuje pravým gentlemanem. V historické části města totiž platí nepsané zákony o dodržování etikety. Již samotným vstupem do lázeňské zóny začnete objevovat půvab lázeňského prostředí a Vaše duše jakoby znenadání dosáhne očištění od nánosů prachu 21. století. Také Vaše vnímání automaticky přepne do jiného módu. Najednou se ocitnete v oáze klidu. Čas zde totiž neodtikává po minutách, ale dá se měřit intenzitou prožitků. V  Karlových Varech nemusíte podstoupit léčebnou kúru, abyste dosáhli zklidnění mysli. K obnovení vnitřní rovnováhy a načerpání energie Vám klidně postačí jedno odpoledne. A nemusíte zrovna absolvovat celodenní marathon léčebných procedur. Zvolte jinou strategii. Zajděte si na vynikající kávu do proslulé karlovarské kavárny Elefant a  ochutnejte alespoň jeden karlovarský pramen - nejlépe ten třináctý, který tak krásně voní po bylinách. Dopřejte si ten luxus strávit pár hodin jen ve společnosti vlastních představ. Již samotné korzování po promenádě, kde romantická architektura poskytuje působivou kulisu pro poklidné rozjímání, Vám dodá pocit výjimečnosti. Vždyť kráčíte po stopách slavných básníků, hudebních skladatelů a  spisovatelů světového formátu, kteří zde zanechali umělecký odkaz. Dýcháte stejný vzduch jako oni a naladěni na jejich notu máte možnost dopřávat si po doušcích lahodný nápoj s příchutí pravé bohémy. A to jsou skutečnosti, které odnepaměti přitahují návštěvníky města. Každá procházka po zdejší promenádě je vlastně takovou malou slavností. Obřadem, jehož absolvování Vás spolehlivě zavede do „salónku rezervovaném pro hosty z vyšší společnosti“. Největším znalcem karlovarského genia loci je legendární švihák lázeňský. Pokud chcete znát tajemství lázeňského glamour stylu, přečtěte si fejeton publikovaný v tomto vydání.

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • DIČ: CZ29103762 • Tel: 353 225 326 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Redaktorka / Редактор Aneta Patáková Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Grafi k / График Josef Beneš / GRAPHA / www.grapha.cz info@grapha.cz Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Carlsbad Report je distribuován zdarma. / Журнал Carlsbad Report распространяется бесплатно. Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель. © Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2013 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA, Šéfredaktork a vydavatelka

přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и  размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 3/2013, Březen 2013 , № 3/2013, Март 2013

2

CARLSBAD REPORT


Editoriál / Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Колонка редактора Волшебство старых времен создает уникальную курортную атмосферу Карловых Вар. Достаточно элегантная одежда и галантные манеры – словно воображаемый входной билет в карловарские колоннады и курортные кафе. Женщина, словно по мановению волшебной палочки, становится здесь элегантной дамой, а мужчина – настоящим джентльменом. В исторической части города действуют неписаные правила этикета. Попав в курортную зону, вы начинаете открывать красоту курорта, и душа как бы невзначай очищается от пыли XXI века. Ваше восприятие автоматически переключится в другой режим. Внезапно вы попадете в оазис спокойствия. Ведь время здесь измеряется не минутами, а силой впечатлений. В Карловых Варах не обязательно проходить курс лечения, чтобы успокоить нервы. Для восстановления внутреннего равновесия и энергии достаточно одного дня. И не обязательно проходить марафон лечебных процедур. Выберите другую стратегию. Зайдите на чашечку превосходного кофе в знаменитое карловарское кафе Elefant, и попробуйте воды хотя бы из одного карловарского источника – лучше всего тринадцатого, который так приятно пахнет травами. Подарите себе роскошь безделья и несколько часов в компании собственных фантазий. Прогулки по колоннаде, где романтическая архитектура создает эффектный фон для спокойных раздумий, сами по себе оставят у вас чувство исключительности. Ведь вы отправились по следам знаменитых поэтов, композиторов и писателей мирового уровня, которые оставили здесь художественное наследие. Вы дышите тем же воздухом, что и они, и, настроившись на их волну, можете по глотку смаковать приятный напиток с привкусом настоящей богемы. С незапамятных времен это привлекает гостей города. Каждая прогулка по местному променаду – словно маленький праздник. Обряд, награда за выполнение которого – приглашение в «кабинет, забронированный для гостей из высшего общества». Самым большим знатоком карловарского genius loci является легендарный курортный франт. Если хотите узнать тайну курортного гламура, прочтите фельетон, опубликованный в этом номере.

„Publicistiku děláme s láskou..“ Redakce časopisu Carlsbad Report

инженер-бакалавр Лидия Таллова, МДА Главный редактор и издатель

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Obsah / Содержание

RU

Obsah / Содержание

2 Editoriál 3 Колонка редактора 8 12

Obchod s uměním pulzuje i v krizi Торговля предметами искусства не прекращается и во время кризиса

16 22

Rozhovor: Mária Gálová Интервью: Мария Галова

28 30

Vzácný čas si zaslouží vzácné hodinky Драгоценное время заслуживает драгоценных часов

32 32

Fejeton: Švihák lázeňský Фельетон: Курортный франт

36 38

Divadlo chystá derniéru Komedie potmě Карловарский драматический театр готовит последнее представление «Комедии в потемках»

46 49

Český kubismus Чешский кубизм

52 54

Ondřej Kukal bude v lázních dirigovat vlastní symfonii Ондржей Кукал будет на курорте дирижировать собственной симфонией

55 55

Rozhovor: Ondřej Kukal Интервью: Ондржей Кукал

60 60

Zkamenělá papírová růže Окаменевшая бумажная роза

66 Balet 68 Балет 72 74

Karlovarské oplatky Карловарские вафли

B

ALET БАЛЕТ

68 RU

O Т

BCHOD S UMĚNÍM PULZUJE I V KRIZI

ОРГОВЛЯ ПРЕДМЕТАМИ ИСКУССТВА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ И ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

COVER: Archiv 6

CARLSBAD REPORT

66 CZ

8 CZ 12 RU


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Z О

KAMENĚLÁ PAPÍROVÁ RŮŽE

F Ф

EJETON: ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ

КАМЕНЕВШАЯ БУМАЖНАЯ РОЗА

ЕЛЬЕТОН: КУРОРТНЫЙ ФРАНТ

60 CZ

32 CZ

60 RU

32 RU

O О

NDŘEJ KUKAL BUDE V LÁZNÍCH DIRIGOVAT VLASTNÍ SYMFONII

52 CZ

НДРЖЕЙ КУКАЛ БУДЕТ НА КУРОРТЕ ДИРИЖИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЙ СИМФОНИЕЙ

54 RU

D

IVADLO CHYSTÁ DERNIÉRU KOMEDIE POTMĚ

К

АРЛОВАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ГОТОВИТ ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «КОМЕДИИ В ПОТЕМКАХ»

4 CZ 36 CZ 7 RU 38 RU

Č Ч

ESKÝ KUBISMUS

46 CZ

ЕШСКИЙ КУБИЗМ

49 RU

Now available on iPad! www.carlsbadreport.com

CARLSBAD REPORT

7


CZ

CARLSBAD REPORT

Byznys

O

BCHOD S UMĚNÍM PULZUJE I V KRIZI

8

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv aukční síně Dorotheum a Archiv


Byznys

CARLSBAD REPORT

Trh s uměním u nás v posledních letech zažívá boom. Provozovatelé aukcí výtvarného umění zažívají i v době hospodářské krize zlaté časy. Za posledních deset let sběratelé na českých aukcích utratili přibližně 5,4 miliardy korun. Kolem 750 uměleckých děl bylo vydraženo za více než milionové částky. Zatímco v roce 2003 bylo na aukcích vydraženo jen 20 milionových položek, v posledních čtyřech letech se jedná vždy o víc než 100 obrazů a starožitností za rok. Uplynulý rok byl totiž z hlediska celkového obratu i počtu milionových položek na českému trhu s uměním rekordní. Ke koupi deseti nejdražších děl roku 2012 by případný zájemce potřeboval více než 200 milionů korun. O rok dříve by stejná díla vydražil za polovinu uvedené částky.

níci neočekávají v dohledné době na trhu s uměním výraznější výkyvy, předpokládají spíše stabilní výhledy.

N

EJLÉPE OBCHODOVATELNÁ JE ČESKÁ MODERNA

V Čechách se nejlépe obchodují ob-

E

KONOMICKÁ KRIZE NAHRÁVÁ INVESTICÍM DO UMĚNÍ

Sběratelé i nadále kupují a  prodávají umělecká díla a  dávají tím zřetelný signál, že i  uprostřed krize trh s  uměním funguje. Propad kapitálových trhů v  období ekonomické nejistoty je pro investory vždy jasným signálem, aby se porozhlíželi po bezpečnějších alternativách pro uložení peněz. A  právě investice do uměleckých děl je zajímavým alternativním způsobem zhodnocení peněžních prostředků. Odbor-

razy, které vznikly v období od přelomu 19. a  20. století do 2. světové války. Nejžádanější jsou díla klasické české moderny vzniklá v  meziválečném období. Kupující sází hlavně na jména slavných autorů jako jsou František Kupka, Emil Filla, Josef Čapek, Toyen, Jan Zrzavý nebo Jindřich Štyrský. Jejich díla jsou totiž zárukou vysoké hodnoty i  v  případě celkového poklesu cen uměleckých předmětů. Nejdražším prodaným dílem uplynulého roku byl Tvar modré českého malíře světového formátu Františka Kupky. Obraz z roku 1913 je uměleckým dílem, které má zásadní místo ve vývoji abstraktního umění. Nový majitel za něj včetně aukční přirážky zaplatil 57 422 500 korun. Vyvolávací cena obrazu přitom činila 45 milionů korun. Dílo se tak pro vydraženou astronomickou částku stalo nejdráže prodaným Kupkovým obrazem v historii. Hodnota tohoto obrazu spočívá kromě uměleckého významu též ve snadno rozpoznatelném autorském rukopisu jednoho z  nejvýraznějších českých malířů. S  největší pravděpodobností půjde o  zmařenou dražbu, jelikož se dodatečně uvedlo, že jde o  kulturní památku a  dílo nelze z  území ČR vyvézt. Vzhledem k  tomu, že tu rekordní částku měl v  úmyslu uhradit zahraniční zájemce, tak v reálu k obchodní transakci pravděpodobně vůbec nakonec nedojde. Kupka patřil k  zakladatelům moderního abstraktního malířství. Ve svých dílech se snažil zachytit téma pohybu. Český

malíř, jenž se nesmazatelně zapsal do dějin české i světové výtvarné tvorby, strávil většinu života v Paříži, kde také zemřel.

N

EJRIZIKOVĚJŠÍ A ZÁROVEŇ NEJVÝNOSNĚJŠÍ JSOU DÍLA MLADÝCH MALÍŘŮ Nejrizikovější investicí jsou díla současných malířů. Kvalita soudobých děl je totiž obtížně prokazatelná. Díla současných autorů ještě neměla šanci projít několikerými aukcemi a  obhájit svou uměleckou hodnotu. Podle odborníků ale právě díla mladých autorů mohou přinést nejvýraznější zhodnocení. Jejich cena totiž nebývá vysoká a  dočkají-li se odborného ocenění, může se jejich cena znásobit. K  tomu ale zpravidla dochází až v  delším časovém horizontu, investoři si na zhodnocení takové investice musejí počkat desítky let. CARLSBAD REPORT

9

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Byznys

J

S

Investice do umění je méně rizikovou a hůře likvidní investicí než většina druhů investic. Jedná se však o investici tradiční a historií prověřenou. Trh s uměním navíc zůstává poměrně stabilní i v případě hospodářských turbulencí. Pomineme-li ryze sběratelské vášně, jde investorům především o co nejvyšší zhodnocení uměleckého díla při současné minimalizaci rizika. Výše investice i rizika se odvíjí jak od jména autora, tak i od techniky provedení uměleckého díla. Jiným tempem se proto zhodnocují umělecké fotografie, malby, kresby, grafi ky či sochy. Odborníci investorům doporučují namíchat portfolio z různých druhů umění a období. Tím lze docílit snížení rizika a zvýšení šancí na úspěšné zhodnocení. Obecně platí, že nejméně rizikové, ale zároveň i nejméně výnosné je staré umění. Naopak nejvíce vydělat je možné na současném umění, jehož pořizovací cena je poměrně nízká. Ovšem za předpokladu, že investor koupí dílo, jehož kvalita se v průběhu let potvrdí a jeho cena se tím znásobí.

Trh s uměním je velmi specifický. Nevyznačuje se ryze spekulativním charakterem jako trh kapitálových aktiv. Investice do uměleckých děl totiž nebývají výhradně byznysově orientované. Je to dáno tím, že nabídka kvalitních uměleckých děl je omezená a investoři si k uměleckým skvostům vytvářejí osobní vztah. Podstatná část tuzemských nákupčích uměleckých děl se navíc nepokládá za investory v pravém slova smyslu. Tito obchodníci s uměním se považují za sběratele, k získaným dílům je mnohdy pojí celoživotní pouto. Sběratelé ctí duchovní rozměr výtvarných děl a užívají je k účelu, ke kterému byla vytvořena. Většina investorů do umění si nově nabytá umělecká díla vystavuje ve svých rezidencích nebo sídlech společností. Do trezorů u nás podle odborníků vlastněná umělecká díla nikdo s největší pravděpodobností neukládá. Sběratelská vášeň tak vlastně chrání umělecká díla před znehodnocením jejich duchovního rozměru, k němuž by mohlo dojít, pokud by se stala pouhým obchodním artiklem. Sběratelé prokazují uměleckým dílům tu nejvyšší službu, ctí jejich poslání a chrání je před komercionalizací umění.

AK CO NEJLÉPE INVESTOVAT DO UMĚNÍ?

BĚRATELSKÁ VÁŠEŇ CHRÁNÍ DÍLA PŘED KOMERCIONALIZACÍ UMĚNÍ

10

NEJDRAŽŠÍCH OBRAZŮ ROKU 2012

Dílo

Vydražená částka

1

František Kupka: Tvar modré / 1913

57 422 500 Kč

2

František Kupka: Úsměv O / 1933-51

23 710 000 Kč

3

Oltářní socha bódhisattvy Kuan-jin, Čína / 1447

19 110 000 Kč

4-5

Emil Filla: Hlava muže v cylindru / 1914

18 240 000 Kč

4-5

Emil Filla: Ležící žena / 1932

18 240 000 Kč

6

Emil Filla: Tři Grácie / 1937

17 520 000 Kč

7

František Kupka: Apoteóza Heleny / 1906

15 750 000 Kč

8

Toyen: Potápěč /1926

13 650 000 Kč

9

KonstantinKorovin: Letní den (Ochotino) / 1916

11 640 000 Kč

10

ČchiPaj-š´: Glycína a včelky

9 300 000 Kč

Ceny jsou uváděny včetně aukční provize, která se u jednotlivých položek pohybovala od 4 do 24 % z ceny dosažené v aukční síni. 10

CARLSBAD REPORT


Byznys

CARLSBAD REPORT

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ

TŘI GRÁCIE, массажный и релаксационный салон, тел.: +420 732 142 865, +420 605 191 611

KSENIA TRAVEL Обследование и лечение в Германии, эксклузивный туризм, прокат автомобилей Тел.: +420774446666, +420774046666 web: www.kseniatravel.com

POTRAVINY A NÁPOJE хлебо-булочные изделия, фрукты, молочные изделия, конфеты, пиво

BEAUTY INSTITUT, парикмахерская, косметический салон, перманентный макияж, безоперационная липосакция ... тел.: +420 606 247 390, web: www.Beautyinstitut.cz BIOCENTRUM STARLIFE, натуральные препараты для нормализации работы организма и профилактикы заболевании сердечно-сосудистой системы, остеопороза, проблем с суставами, печенью и т.д. , тел.: +420 776 168 410, biocentrum.kv@gmail.cz, www.biocentrum.info ZDRAVOTNÍ POTŘEBY бандажи, ортезы, корректоры, супинаторы и многое другое, тел.: +420 732 142 865 CHARM, маникюр и педикюр, тел.: +420 732 142 865 PETR KŘIVÁNEK, физиотерапия, лечебные массажи, тел.: +420 777 200 777 GASTROCENTRUM гастроэнтерология, педиатрия, проктология, гидроколонотерапия, тел.: +420 723 971 569, +420 353 230 776, email: gastrocentrum@volny.cz, www.gastrokv.cz

CENTRAL POINT издательство тел: 353 225 326, +420 777 039 071 email: zdenek.talla@carlsbadreport.com web: www.carlsbadreport.com TUR-BO бюро путешествий - туры, поездки, экскурсии тел.: +420 777 595 672, +420 777 595 674 email: turbokv@email.cz GLORION широкое предложение в области недвижимости и страховых услуг тел.: +420 776 395 579, +420 776 793 777 email: glarion@email.cz , web: www.glorion.eu

MEYER широкий ассортимент мужской одежды всемирноизвестной марки FRAGOLA JEWELLERY ювелирные изделия, золото, серебро, чешский гранат NATANEBI женская одежда марки Guitar NOOBLE STYLE меха и меховые изделия, антикварные предметы интерьера MISHELLE BOUTIQUE женская мода, сумочки, аксессуары KOSOV COMPANY антикварные настольные, коминные часы Тел.: +420777557749, web: www.antik-vary.ru

CARLSBAD REPORT

11


RU

CARLSBAD

бизнес

REPORT

Т

ОРГОВЛЯ ПРЕДМЕТАМИ ИСКУССТВА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ И ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

12

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив аукционного дома Dorotheum и Архив


бизнес

CARLSBAD REPORT

Рынок искусства у нас в последнее время переживает бум. Организаторы аукционов даже в период экономического кризиса переживают золотые времена. За последние десять лет коллекционеры на чешских аукционах потратили приблизительно 5,4 миллиарда крон. Около 750 произведений искусства были проданы за более чем миллион. В то время как в 2003 году на аукционах было продано только 20 миллионных произведений, в последние четыре года ежегодно свыше 100 картин и антикварных предметов продается по цене более миллиона крон. Прошлый год является рекордным с точки зрения общего оборота и количества миллионных лотов на чешском рынке искусства. Покупка самых дорогих произведений 2012 года обошлась бы потенциальному покупателю более чем в 200 миллионов крон. Годом раньше он купил бы те же произведения за половину указанной суммы.

Л

УЧШЕ ВСЕГО ИДЕТ ТОРГОВЛЯ ЧЕШСКИМ МОДЕРНОМ

Э

КОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС СПОСОБСТВУЕТ ИНВЕСТИЦИЯМ В ИСКУССТВО

Коллекционеры продолжают покупать и продавать предметы искусства, ясно давая понять, что и в разгар кризиса рынок искусства продолжает работать. Падение рынков капитала в период экономической неуверенности для инвесторов всегда является ясным сигналом, чтобы начать поиск более безопасных альтернативных капиталовложений. В обозримом будущем специалисты не ожидают значительных колебаний на рынке предметов искусства и прогнозируют, скорее всего, устойчивые перспективы.

В Чехии лучше всего продаются картины, созданные в период от рубежа XIX-XX веков до второй мировой войны. Самыми востребованными являются работы в стиле классического чешского модерна, возникшие в межвоенный период. Покупатели делают ставку главным образом на знаменитых авторов, таких как Франтишек Купка, Эмиль Филла, Йозеф Чапек, Тойен, Ян Зрзавы и Индржих Штырский. Их работы являются гарантией высокой цены даже в случае общего падения стоимости предметов искусства. Самым дорогим проданным произведением искусства прошлого года стала «Форма синего» чешского художника мирового масштаба Франтишека Купки. Картина, датируемая 1913 годом, является одной из ключевых работ в развитии абстракционизма. Новый владелец с учетом аукционного сбора заплатил за нее 57 422 500 крон, тогда как стартовая цена лота составила 45 миллионов крон. Астрономическая цена делает ее самой дорогой из проданных картин Купки. Достоинством этой картины, кроме непосредственной художественной ценности, является хорошо читаемый авторский почерк одного из самых выразительных чешских художников. По всей видимости, торги будут аннулированы, поскольку стало известно, что выставленная работа является памятником культуры и ее нельзя вывезти из Чешской Республики. Принимая во внимание, что рекордную сумму намеревался заплатить зарубежный покупатель, скорее всего сделка не состоится. Купка, являющийся одним из отцов-основателей современного абстракционизма, в своих работах старался воплотить тему движения. Чешский художник, который навсегда вошел в историю чешского и мирового изобразительного искусства, большую часть жизни прожил в Париже, где и умер.

С

АМЫМИ РИСКОВАННЫМИ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ САМЫМИ ПРИБЫЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ РАБОТЫ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

Самой рискованной инвестицией являются произведения современных художников. Качество современных работ трудно доказать. Работы современных авторов еще не имели возможность пройти несколькими аукционами и защитить свою художественную ценность. Но, по мнению специалистов, именно CARLSBAD REPORT

13

RU


RU

CARLSBAD REPORT

бизнес

произведения молодых авторов обеспечивают самый значительный рост стоимости. Они никогда не стоят дорого, и если дождутся оценки специалиста, их цена может многократно увеличиться. Но это, как правило, происходит в длительном горизонте времени, и роста стоимости такой инвестиции инвесторам приходится ждать десятки лет.

К

АК ЛУЧШЕ ВСЕГО ИНВЕСТИРОВАТЬ В ИСКУССТВО?

Константин Коровин – «Летний день (Охотино)», 1916

Инвестиции в искусство являются менее рискованными и не такими ликвидными, как большинство видов инвестиций, но это традиционные и испытанные временим инвестиции. К тому же, рынок предметов искусства остается относительно устойчивым даже в случае экономических сотрясений. Оставив в стороне чистую страсть к коллекционированию, инвесторы заинтересованы в максимальном росте стоимости произведения искусства при одновременной минимизации рисков. Размер инвестиции и риска зависит как от имени автора, так и от техники исполнения художественного произведения. Поэтому с разной скоростью растет стоимость художественных фотографий, картин, рисунков, графических работ или скульптур. Специалисты советуют инвесторам составлять портфолио из произведений, относящихся к разным видам искусства и историческим периодам. Это позволяет уменьшить риски и повысить шансы на прибыльность. В целом, самым надежным, но и наименее прибыльным является старое искусство. Но больше всего заработать можно на современном искусстве, покупная цена которого довольно низкая. Конечно, при условии, что инвестор приобретет произведение, качество которого пройдет проверку временем, а цена возрастет.

10 САМЫХ ДОРОГИХ КАРТИН 2012 ГОДА Работа

Цена продажи

1

Франтишек Купка: Форма синего / 1913

57 422 500 ч.к.

2

Франтишек Купка: Улыбка O / 1933-51

23 710 000 ч.к.

3

Алтарная статуя бодхисаттвы Гуаньинь, Китай / 1447

19 110 000 ч.к.

4-5

Эмиль Филла: Голова мужчины в цилиндре / 1914

18 240 000 ч.к.

4-5

Эмиль Филла: Лежащая женщина / 1932

18 240 000 ч.к.

6

Эмиль Филла: Три Грации / 1937

17 520 000 ч.к.

7

Франтишек Купка: Апофеоз Елены / 1906

15 750 000 ч.к.

8

Тойен: Ныряльщик /1926

13 650 000 ч.к.

9

Константин Коровин: Летний день (Охотино) / 1916

11 640 000 ч.к.

10

Ци Бай-ши: Глициния и пчелы

9 300 000 ч.к.

Цены указаны с учетом аукционного сбора, который у отдельных лотов составлял от 4 до 24 % от цены продажи.

14

CARLSBAD REPORT


бизнес

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

15


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

Mária Gálová Ředitelka aukční síně Dorotheum

Profesní cesta může vést od studia organické chemie a managementu přes herectví až do aukční síně. Životní vášeň si totiž dokáže člověka podmanit. A on, veden vlastní intuicí nakonec stejně zakotví v malebném přístavu, kde mu znalost každé lodi přináší jistotu a zároveň je pro něj každá další plavba neodolatelnou profesní výzvou. Ředitelka české pobočky aukční síně Dorotheum svou profesní poutí dokazuje, že člověk dosáhne většího úspěchu, když přestane lpět na zavedených konvencích a nebojí se prozkoumat dosud neznámé vody. Už deset let úspěšně vede prestižní aukční dům, získala si respekt mezi odborníky a současně je pro svou vlídnou povahu velmi oblíbenou mezi klienty. Její kariéra je přes odlišné obory působení protkána nití, jež značí sice netradiční, ale o to působivější kontinuitu. Ze všeho, čím v životě prošla, totiž dokáže vytěžit maximum pro zastávání současné pozice. Znalosti načerpané studiem Přírodovědecké fakulty uplatňuje při vyhodnocování laboratorních testů zkoumaných děl, ovládání principů managementu jí umožňuje ekonomicky řídit aukční síň a její herecké nadání a  z  něj plynoucí schopnost empatie je zase klíčem ke klientově duši. Profesním rozptylem renesanční žena přibližuje zákonitosti fungování obchodu s uměním i jeho taje v exkluzivním rozhovoru pro časopis Carlsbad Report.

16

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Archiv Márie Gálové a Archiv aukční síně Dorotheum


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

„V době krize představují investice do umění větší jistotu.“

Do ředitelského křesla proslulé aukční síně Vás přivedla náhoda. Jak jste se v této pozici ocitla? V  době, kdy končilo prezidentování Václava Havla a  já jsem se chystala ze své pozice ředitelky Programového oddělení Správy Pražského hradu také odejít, dostala jsem nabídku od významného zahraničního headhuntera zúčastnit se konkurzu na místo šéfa české pobočky rakouské aukční síně Dorotheum. Na první pohled by to mohlo vypadat jako velká náhoda, jelikož jsem do té doby sama na žádné profesionální aukci ani nebyla, na druhou stranu jsem za deset let na Hradě pronikla hodně do světa umělecké tvorby a  výsledky mé práce byly vidět natolik, že si je povšiml i někdo zvenčí. Díky tomu se taková nabídka ke mne dostala a jelikož byla správně načasována, ráda jsem se o to místo ucházela. Ředitelkou české pobočky aukčního domu Dorotheum jste od roku 2003. Jak se podle Vás v uplynulých deseti letech vyvíjel tuzemský trh s uměním? Za tu dobu deseti let prošel docela zásadním vývojem. Čeští sběratelé se hodně kultivovali, mají daleko širší odborné znalosti, rozhled v cenových relacích. Vybírají jednoznačně kvalitu, již nestačí samotné jméno autora. Vytvářejí si sbírky koncepční a  promyšlené. Vzniklo také několik nástrojů, které jim pomáhají se lépe na trhu orientovat, specializované časopisy a server artplus.cz, který za poplatek zpřístupňuje databázi prodejů v největších aukčních síních za poslední roky. Důležité ale je, že se celkový obrat trhu za tu dobu znásobil třikrát, ze zhruba 250 milionů v  roce 2003 na loňských 880 milionů korun. To je skutečně významný posun. Jaké faktory se podílejí na vývoji trhu s uměním a co způsobuje případné turbulence? Trh s  uměním je poměrně stabilní a  větší výkyvy zaznamenal v  historii pouze dvakrát. Přehřátím po spekulacích japonských investorů na konci 80. let minulého století a  krátkodobým propadem na začátku globální krize v roce 2008. O podobných turbulencích, jakými jsou zachvacovány fi nanční trhy ale vzhledem k samotné povaze investic do umění, nemůže být řeči. Jsou mnohem odolnější a stabilnější. Na druhou stranu samozřejmě i na trh s uměním mají ekonomické a geopolitické změny vliv. Ekonomická nejistota nahrává alternativním investicím, tedy

i obchodu s  uměním. Můžete tuto zákonitost investorského chování v době hospodářské krize na základě Vašich zkušeností potvrdit? Ano, naše zkušenost posledních let ukazuje, že trhu s  uměním tyto nestability spíše prospívají. Je to proto, že se v takových časech obracejí k investicím do umění i takoví investoři, kteří se jindy o umění nezajímají vůbec nebo jejich portfolio spíše jen okrajově doplňují. V době krize však představují investice do umění větší jistotu. Jsou hmotné a historií prověřené. Jaká je současná situace na trhu s uměním v České republice? Je ovlivněna dvěma protichůdnými vlivy. V segmentu špičkových děl s vysokými částkami, které mají skutečně investiční charakter jsme zaznamenali významný nárůst. Poptávka po takových dílech je velká a dá se říci, že pokud se takové dílo na trhu objeví, najde svého nového majitele. Obrácená situace je však u položek střední a  nižší kvality a  tomu odpovídající ceně. Takové umění již často postrádá investiční charakter a pořizuje se spíše pro radost nebo jako dárek. A právě v  této kategorii nastal v posledních letech naopak významnější odliv zákazníků, což je vzhledem k ekonomické situaci pochopitelné. Tuzemské aukční síně dosáhly v loňském roce historického maxima z hlediska obratu. Čemu tento obchodní úspěch přisuzujete? Souvisí to s tím, o čem jsem se zmínila již výše. Lidé méně důvěřují fi nančním produktům a nemovitostem a vyhledávají tradičnější formy investic. Zvýšená poptávka po kvalitě naštěstí vybízí i majitele děl k prodeji, protože se - možná správně- domnívají, že pak, když krize pomine, může zase nastat určitý odliv velkých hráčů. O jaká díla je aktuálně největší zájem? Kromě dvacet let přetrvávajícího trendu, kdy trhu nepřetržitě vévodí díla české klasické moderny první poloviny 20. století, se v posledních letech obrací zájem sběratelů a investorů i k dalším skupinám. Především ke krajinářům 19. století a také k poválečnému umění. Je to asi pochopitelné. Jednak není tolik kvalitních děl z  meziválečného období, aby uspokojily všechny zájemce, jednak ne každý si může dovolit investovat v milionových částkách. CARLSBAD REPORT

17

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

“Skutečným uměleckým klenotem je kategorie českého skla.“

Jsou to obecně třeba práce na papíře (grafi ky, kvaše, akvarely, kombinované techniky), fotografie nebo třeba plastiky. Skutečným uměleckým klenotem je také kategorie českého skla, které se začínáme v našem aukčním domě v posledním období hodně cíleně věnovat. Je těžké říct, proč je o ně menší zájem, ale určitě to souvisí i s tím mediálním tlakem. O čem se nepíše, jako kdyby ani ve skutečnosti nebylo nebo nemělo hodnotu. Ze sběratelského hlediska by ale právě takové kategorie měly být pro potenciální majitele zajímavé. Chce to však mít vlastní názor (případně dobrého poradce) a nebát se jít cestou neprošlapanou. Pak se totiž může stát, že dáte dohromady kolekci, která bude jedinečná a neopakovatelná a právě v tom bude spočívat její největší hodnota. U nás jsou umělecká díla vnímána jako součást kulturního dědictví země. Není zde společenská vůle uvolnit je ke světovému obchodování. Jak tento názorový rozpor vnímáte vy?

A zmíněné skupiny období se prodávají přece jen řádově níž, tedy ve statisících. Dalším důvodem může být, především u  poválečného a současného umění to, že se mezi klienty čím dál více objevují mladší věkové skupiny, které mají pochopitelně názorově blíž k mladšímu umění. Mediální zájem přitahují obecně nejdražší díla. V  důsledku toho unikají veřejnosti podstatné informace o neméně zajímavých dílech různých forem uměleckého ztvárnění. Jaká díla, která v  posledních letech prošla Vaší aukční síní, by si podle Vás zasloužila větší publicitu? Máte pravdu, díky povrchnosti mediálních zpráv mnohdy vzniká dojem, že se na aukcích prodávají pouze několikamilionové položky a že rekordy padají téměř každý týden. To je ale opravdu zkreslený pohled. Jak u nás, tak v zahraničí platí, že milionové položky představují pouze 1-2% všech nabízených položek. Z toho jasně plyne, že pro zdravý vývoj trhu je velmi důležitá i ta základna, která tvoří gro nabídky a  nakonec oslovuje i  největší skupinu zájemců o umění. O zajímavých desetitisícových předmětech však nikdo psát nechce. Přitom v  každé aukci se najde několik opravdových lahůdek, které jsou ve své kategorii špičkové, ale v médiích se o nich nedozvíte. Jaké „umělecké klenoty“ podle Vás zůstávají v pozadí zájmu kupujících a proč tomu tak je? 18

CARLSBAD REPORT

Osobně se domnívám, že je to velmi krátkozraká politika. A tak trochu mi zavání populismem. Na první pohled to možná vypadá jako osvícenost – uchovat si své kulturní dědictví doma pod pokličkou. Ve skutečnosti to ale ničemu neprospěje. Určitě má každý stát právo chránit své největší skvosty a umělecké předměty, které zásadním způsobem sehrávají roli v kontextu jeho kulturní tradice. Podstatné ale je, jak se s takovými předměty zachází, nikoliv to, kde se fyzicky nacházejí. Určitě by mělo platit, že stát má na taková díla předkupní právo, pokud ho však do nějaké doby nevyužije, měl by naopak umožnit, aby se s ním volně obchodovalo. Já osobně bych byla velmi pyšná, kdyby díla našeho Filly, Zrzavého nebo třeba Čapka visela v mezinárodních galeriích nebo kvalitních zahraničních soukromých sbírkách. Myslím, že by jim to nijako neubralo na důležitosti a na hodnotě, právě naopak. Jen tak se může české umění stát opravdu světovým v pravém slova smyslu. Vždyť přece Picasso také nevisí jen ve Španělsku nebo Monet ve Francii. Ve svém oboru jste velmi erudovanou a  povolanou osobou. Přesto však – naučila jste se též něco od sběratelů, kteří jsou v mnoha případech též vysoce uznávanými odborníky? Zajímavá otázka. Musím říct, že všichni, kteří pravidelně nakupují umění, byť jsou to obrazy, sochy nebo třeba užité umění, mají můj velký respekt. Jsou to většinou lidé, kteří inklinují k  prověřeným hodnotám a  mají smysl pro krásu. Už z  toho samotného plyne, že jsou to osobnosti v životě pevně ukotvené, se stálými názory na to, co je opravdu důležité. Nejdou po třpytivých efektech a módnosti. Někdy se stává, že mám možnost nahlédnout pak i do


Rozhovor

ВАШ ПРОДАВЕЦ ALFA ROMEO: AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA AUTO CB s.r.o. Пльзень ALFA TCT.

CARLSBAD REPORT

Nepomucká 119, тел. +420 720 540 511 email.:kopecky@autocb.cz, сайт: www.autocb.cz OVLÁDNI NÁS. PROCIŤ NÁS. VYZKOUŠEJ NÁS. работает ежедневно: Пн-Пт с 8 до 18, Сб с 9 до12 неподалеку от торгового центра Olympia Plzeň

GIULIETTA 900 Ч.К. GIULIETTAОТ OD369 369 900 KČ

MITOMITO ОТ 299 OD900 299Ч.К. 900 KČ

Alfa Giulietta и Alfa MiTo. Вы можете выбрать практичную 5-дверную Alfa Giulietta с кузовом купе или спортивный компакт Alfa MiTo, в любом случае вы получите элегантность, стиль Alfa Giuliettaуже a Alfa MiTo. Aťкомплектации. zvolíte praktickou 5 dvéřovou Alfu Giulietta se vzhledem kupé и комфорт в базовой

nebo sportovní kompakt Alfu MiTo, dostane se Vám elegance, stylu a komfortu již v základní výbavě. Теперь Giulietta в комплектации Super с коробкой передач ТСТ бесплатно.

Nyní Giulietta ve výbavě Super s převodovkou TCT zdarma. МОЩНОСТЬ

VÝKON Двигатели MultiAir: мощнее,

Motory MultiAir:экологичнее více výkonu, nižší экономичнее, spotřeba a emise.

ALFA DNA

ALFA DNA 3 настройки, 3 стиля вождения, 3

3способа nastavení, 3 styly řízení, 3 způsoby поведения на дороге chování na vozovce.

ALFA ТСТ

ALFA TCT Автоматическая коробка передач с двумя Automatická dvojspojková převodovka сцеплениями обеспечивает плавное zajišťující hladké řazení. переключение передач

ALFA.ROMEO.CZECH.REPUBLIC Б ЦА ЛИ О HМÉА Ш АМ B ЕE ЗZ СSЕRРDД C E МB Ы Y CБHЫO M БBЫY ТL О I ЛPЬOК U S TИ RНO J EИ.

AlfaRomeo Romeo Giulietta: расход топлива в комбинированном 4,4-7,6 л/100 км;g/km. выбросы СО2 114-177 г/км Alfa Giulietta: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,4 - 7,6 l/100 цикле km; emise CO2 114 - 177 AlfaRomeo Romeo MiTo: расход топлива в комбинированном 4,8-6,0 л/100 км;g/km. выбросы СО2 126-139 г/км - 139 Alfa MiTo: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,8 - 6,0 l/100цикле km; emise CO2 126

www.alfaromeo.cz 19 CARLSBAD REPORT


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

jejich domova nebo třeba soukromé galerie, kterou vytvoří a je to pro mne skutečná radost vidět, jak dokážou dát uměleckým dílům další rozměr jejich vlastním vkladem. Tím, do jakého kontextu je zasadí a  jaké vzájemné vazby mezi jednotlivými díly vytvoří. Takové momenty mi pak hladí duši a mám pocit, že naše práce má opravdu smysl. Na trhu s  uměním vedle sebe existují sběratelé a  investoři. Rozdíl v  jejich motivačním chování je evidentní. Přesto ale obě skupiny koupí daného díla pořizují investici. Dá se vůbec spolehlivě určit hranice mezi sběratelem uměleckých děl a investorem? Myslím, že nedá, protože každý sběratel je svým způsobem investor a  z  mnoha „prvoplánových“ investorů se často nakonec stávají vášniví sběratelé. V  podstatě neznám nikoho, koho by zajímala výhradně estetická hodnota díla a  fi nanční stránka ne. Nákup umění vždy sloužil kromě potěšení ducha i k uložení a v lepším případě také zhodnocení fi nancí. Je možné vnímat obchod s uměním jako ryzí byznys bez estetických či jiných vazeb k obchodovatelnému dílu?

Jsou investoři, kteří umělecká díla obchodují se spekulativním záměrem při vytěžení jejich hodnoty zpravidla úspěšnější než zasvěcenější sběratelé, kterým sice může chybět schopnost obchodního tahu na branku, ale zase mají cit pro koupi skutečně hodnotných děl? Je to zvláštní, ale moje zkušenosti jsou jiné. Sběratelé se pohybují na trhu s uměním většinou již delší dobu a v cenách jsou dobře zorientováni. Mají své jasně stanovené priority a cíle a těch se drží. Pokud se nejedná o  dílo pro jejich sbírku z  nějakého důvodu zcela zásadní, chovají se při nákupech většinou racionálně. Jejich vnímání hodnoty děl je často podobné tomu u odborníků. Naopak, s méně racionálním přístupem se někdy překvapivě setkáváme u  investorů, kteří jsou občas v  průběhu aukce mnohem více emotivní a převládne u nich „adrenalin z boje“ nad ráciem. Jsou to prostě hráči a  nejsou zvyklí prohrávat. Vybojované dílo, byť i za vyšší částku, má pro ně ve výsledku větší hodnotu než dílo získané za vyvolávací cenu. Jako kdyby se bojem o něj zvýšila jeho samotná hodnota. Zajímají se kupující kromě umělecké hodnoty daného díla též o jeho příběh?

Ano, zajímají a jsou to dost podstatné inUrčitě to možné je, i  k  umění můžeme formace, které cenu díla navyšují. Pod přistoupit jako k  jiné komoditě a  vnímat „příběhem “ se schovává tzv. provenience, ho pouze jako matérii, která má určitou což je něco jako životopis díla. Kdo ho dofi nanční hodnotu. Domnívám se však, že posud vlastnil, jestli viselo v  nějakých zav  takovém případě se ochuzujeme o  to jímavých sbírkách, jestli bylo vystavováno nejdůležitější - o  přidanou hodnotu, kte- nebo publikováno, případně třeba nějaký rá umění odlišuje od jiných druhů inves- poutavý detail i z období jeho vzniku nebo tic a  která ho povyšuje na „královskou vztahu samotného autora k němu. Kromě investici“. Umělecké dílo by nám mělo nějakého duchovního obsahu takové inpřinášet potěšení z  kontaktu, příznivě formace potvrzují i  samotnou autenticitu ovlivňovat náš duchovní svět, kultivovat díla. naše vnímání, zkrášlovat příbytek či kancelář, doplňovat a  dotvářet naší osobnost, Jakou roli hraje na trhu s uměním v celoprostě obohacovat nás v  mnoha rovinách. světovém kontextu Rusko? Dobrovolně se vzdávat těchto požitků je dle mého soudu velká škoda. Chápu, že ne V  posledních letech určitě velmi významkaždý se může vyznat v  tom, do čeho by nou. Ruští sběratelé a investoři jsou značně bylo nejlepší investovat, ale každému z nás solventní skupinou s  velmi silným vztase přece něco líbí a to je při nákupu umění hem k  národním kulturním hodnotám. Znamená to, že kupují především díla nakonec vůbec to nejdůležitější. ruských autorů nebo pak špičku ze světo-

20

CARLSBAD REPORT

vého umění. Cena pro ně není úplně rozhodující, když něco opravdu chtějí, bojují o to. Nakupují často ve věhlasných akčních domech všude po světě, kterým důvěřují možná o něco více než těm u nich doma. Jaká díla nejčastěji nakupují ruští klienti na tuzemských aukcích? I tady platí, že se zajímají především o díla spojená s ruskou tvorbou. Nabídka kvalitního ruského umění u nás není velká, ale pokud se takové dílo objeví, pozornosti ruských sběratelů neunikne. V  loňském roce jsme třeba nabízeli výjimečné dílo nejvýznamnějšího představitele impresionismu v ruském umění Konstantina Korovina Letní den - Ochotino. Dílo vzbudilo zájem ruských dražitelů doslova z  celého světa. Vzhledem k jeho kvalitě nebylo pro nás zásadním překvapením, že se o  něj strhla na sále i po telefonu dramatická bitva. Plátno, které startovalo na částce 1,9 milionu korun, si tak jeho nový majitel vybojoval za 11,64 milionu korun. A právě v  tomto období žijeme zase v  radostném očekávání. Do naší následující aukce se nám povedlo získat velmi působivé dílo Zrození Afrodity jednoho z  nejvýznamnějších ruských malířů 19. století Konstantina Makovského. Představuje pozdní ukázku jeho malířské tvorby a  v  posledních letech na mezinárodním trhu mimořádně žádanou, protože podobná díla k prodeji se objevují velice zřídka. Již nyní jsme pod palbou dotazů ruských milovníků umění ze všech koutu světa a na průběh aukce se velmi těšíme. Jaká umělecká díla zdobí Váš domov a kancelář? V  mé kanceláří již druhým rokem visí velký diptych současného českého autora Jiřího Votruby z  jeho cyklu Kameny. Ve svém soukromém prostředí spíše inklinují k pracím na papíře. Jsou to například kresby Jitky a Květy Válových, koláže Věry Janouškové, akvarel Jiřího Sopka, grafi ky Pavla Sukdoláka, Pavla Roučka, Vladimíra Gažoviče nebo Oldřicha Kulhánka. Ale nejvíc můj domov zdobí mé vlastní fotografie z cest po světě.


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

Vízner František – váza – objekt, ukázka českého autorského skla

CARLSBAD REPORT

21

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

Мария Галова Директор аукционного дома Dorotheum

Профессиональный путь может начаться с изучения органической химии и менеджмента, проходить через актерское искусство и вывести к аукционному дому. Страсть подчиняет человека. И он, влекомый интуицией, в конце концов, бросит якорь в живописном порту, где знание каждого корабля вселяет уверенность, а каждый следующий рейс становится неотразимым профессиональным вызовом. Директор чешского филиала аукционного дома Dorotheum Мария Галова своим примером доказывает, что человек достигнет больших успехов, если перестанет держаться за устоявшиеся условности и не побоится выйти в неизведанные воды. Уже десять лет она успешно руководит престижным аукционным домом, завоевала уважение профессионалов, а своей открытостью и приветливым характером покоряет клиентов. Через ее разностороннюю карьеру красной нитью проходит талант извлечь из прежнего опыта максимум пользы для дела, которому она посвящает себя в данный момент. Знания, полученные за годы учебы на факультете естественных наук, она использует при оценке лабораторных тестов произведений искусства, владение принципами менеджмента позволяет ей эффективно руководить аукционным домом, а актерский талант и связанная с ним способность к эмпатии является ключом к душе клиента. Отвлекшись от работы, ренессансная женщина рассказывает о закономерностях деятельности рынка искусства и его тайнах в эксклюзивном интервью для журнала Carlsbad Report.

В кресло директора знаменитого аукционного дома Вас привел случай. Как Вы оказались на этой должности? Во времена, когда срок президентства Вацлава Гавела приближался к концу, и я также готовилась оставить свою должность директора Программного отдела Администрации Пражского града, от известного зарубежного рекрутера поступило предложение принять участие в конкурсе на должность руководителя чешского филиала австрийского аукционного дома Dorotheum. На первый взгляд это может выглядеть как случайность, поскольку до этого я лично не была ни на одном профессиональном аукционе, но с другой стороны, за десять лет работы в Пражском граде я глубоко проникла в мир искусства, и результаты моего труда были достаточно заметны со стороны. Благодаря этому я получила соответствующее предложение, а поскольку оно оказалось своевременным, я с радостью им воспользовалась. Вы руководите чешским филиалом аукционного дома Dorotheum с 2003 года. Как, по Вашему мнению, в последнее десятилетие развивался отечественный рынок искусства?

22

CARLSBAD REPORT

За десять лет он прошел достаточно глубокую эволюцию. Значительно вырос культурный уровень чешских коллекционеров, они обладают более глубокими профессиональными знаниями и лучше ориентируются в ценах. Выбирают однозначно качество, самого имени автора уже недостаточно. Они создают концептуальные и продуманные коллекции. Появились и несколько инструментов, которые помогают им лучше ориентироваться на рынке, специализированные журналы и сервер artplus.cz, который обеспечивает платный доступ к базе данных продаж в самых больших аукционных домах за последние годы. Важно, что общий оборот рынка за это время увеличился втрое, от приблизительно 250 миллионов в 2003 году до прошлогодних 880 миллионов крон. Это действительно заметный прогресс. Какие факторы влияют на развитие рынка искусства, и могут вызвать кризисы? Рынок искусства относительно стабильный, и ощутимые колебания пережил только дважды – в результате перегрева, вызванного спекуляциями японских инвесторов в конце 80-х годов прошлого века, и кратковременного спада в начале финансово-экономического кризиса в 2008 году. О кризисах, по-

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Марии Галовой и Архив аукционного дома Dorotheum


Интервью

CARLSBAD REPORT

добных тем, которые потрясают финансовые рынки, ввиду самого характера инвестиций в искусство, не может быть и речи. Они намного устойчивее и стабильнее. С другой стороны, естественно, экономические и геополитические изменения отражаются и на рынке искусства.

часто не обладают инвестиционной привлекательностью, и покупаются скорее для удовольствия или в качестве подарка. В этой категории в последние годы наступил ощутимый отток клиентов, что можно понять, принимая во внимание экономическую ситуацию.

Экономическая неуверенность играет на руку альтернативным инвестициям, в т.ч. торговле предметами искусства. Вы можете подтвердить эту закономерность поведения инвесторов в период экономического кризиса?

Отечественные аукционные дома в прошлом году достигли самого высокого оборота за всю свою историю. С чем, по Вашему мнению, связан этот коммерческий успех?

Да, наш опыт последних лет показывает, что такая нестабильность скорее идет на пользу рынку искусства. Это связано с тем, что в такие времена к инвестициям в искусство обращаются и такие инвесторы, которые обычно или совсем не интересуются искусством, или лишь немного дополняют свое портфолио произведениями искусства. Но в период кризиса безопаснее инвестировать в искусство. Это материальные и проверенные временем инвестиции. Какая сейчас ситуация на рынке искусства Чешской Республики? Ее определяют две противоположных тенденции. В сегменте самых ценных и дорогих произведений искусства, которые имеют действительно инвестиционный характер, мы зарегистрировали существенный рост. На такие произведения большой спрос, и можно утверждать, что если такое произведение появится на рынке, оно найдет нового владельца. Противоположная ситуация с произведениями среднего и низкого качества и соответствующей ценой. Такие произведения искусства

Это связано с тем, о чем я уже упоминала. Люди стали меньше доверять финансовым продуктам и недвижимости, и обращаются к традиционным формам инвестиций. Повышенный спрос на качественные произведения, к счастью, побуждает владельцев к их продаже, поскольку они – вполне возможно обоснованно – предполагают, что после окончания кризиса снова может наступить определенный отток крупных игроков. На какие произведения в настоящее время самый большой спрос? Помимо сохраняющейся уже двадцать лет тенденции, согласно которой ведущее положение на рынке занимают работы классического чешского модернизма первой половины ХХ века, в последние годы коллекционеры и инвесторы проявляют интерес и к другим группам. Прежде всего, к пейзажистам ХIX века, а также послевоенному искусству. Оно и понятно. С одной стороны, качественных произведений довоенного периода не так много, чтобы удовлетворить всех желающих, с другой стороны, не каждый может позволить себе инвестировать миллионные суммы. А произведения, входящие в упомянутые хронологиче-

«Настоящей художественной драгоценностью является категория чешского стекла.»

CARLSBAD REPORT

23

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

«Но в период кризиса безопаснее инвестировать в искусство.»

ские группы, все же на порядок дешевле, то есть на сотни тысяч. Еще одна причина, особенно в контексте послевоенного и современного искусства, может заключаться в том, что среди клиентов все больше представителей молодых возрастных групп, которым, естественно, ближе молодое искусство. Как правило, интерес СМИ привлекают самые дорогие произведения. В результате этого к общественности не доходит существенная информация о не менее интересных работах различных форм изобразительного искусства. Какие работы, прошедшие в последние годы через Ваш аукционный дом, по Вашему мнению, заслуживают большей огласки? Вы правы, поверхностность сообщений СМИ часто создает превратное впечатление, что на аукционах продаются только миллионные лоты, а рекорды бьют почти каждую неделю. Как у нас, так и за рубежом, миллионные лоты составляют только 1-2% от общего количества. Из этого со всей очевидностью следует, что для здорового развития рынка очень важен фундамент, который образует большинство предложений, рассчитанных на широкие круги ценителей искусства. Но об интересных предметах стоимостью порядка десятков тысяч никто не хочет писать. При этом на каждом аукционе найдется несколько настоящих деликатесов, которые являются шедеврами в своей категории, но из СМИ вы о них не узнаете. Какие „художественные драгоценности“, по Вашему мнению, обделены вниманием покупателей, и почему? В целом это работы на бумаге (графика, гуашь, акварели, комбинированные техники), фотография или скульптура. Настоящей художественной драгоценностью является категория чешского стекла, которой наш аукционный дом в последнее время целенаправленно уделяет большое внимание. Трудно сказать, почему они вызывают меньший интерес, но отчасти это связано с давлением СМИ. О чем не говорят, словно не существует или не имеет ценности. Но с точки зрения коллекционной ценности именно такие категории произведений искусства должны привлекать потенциальных владельцев. Но для этого необходимо иметь собственное мнение (или хорошего консультанта) и не бояться непроторенных дорог. Может случиться, что вы соберете уникальную и неповторимую коллекцию, и именно в этом будет заключаться ее главная ценность.

24

CARLSBAD REPORT

У нас произведения искусства воспринимаются как часть культурного наследия страны. Отсутствует общественная воля вывести их на международный рынок. Как Вы воспринимаете этот конфликт мнений? На мой взгляд, это очень близорукая политика. И немного отдает популизмом. На первый взгляд это может выглядеть как просвещенность – сохранить культурное наследие дома под крышкой. Но в действительности это не приносит никакой пользы. Естественно, каждое государство имеет право защищать свои самые большие драгоценности и произведения искусства, которые занимают ключевое положение в контексте его культурной традиции. Но важно, как с такими вещами обращаются, а не где они физически находятся. Государство обязательно должно иметь право преимущественной покупки таких произведений, но если в установленный срок оно им не воспользуется, то должно выпустить их в свободную торговлю. Я была бы очень горда, если бы работы нашего Филлы, Зрзавого или, скажем, Чапека висели в международных галереях или качественных зарубежных частных коллекциях. Думаю, это никоим образом не уменьшило бы их значение и ценность, как раз наоборот. Только так чешское искусство может стать по настоящему мировым, в прямом смысле слова. Ведь Пикассо также не представлен только в Испании, а Моне – во Франции. В  своей области Вы очень эрудированны и компетентны. И все же – Вы чему–нибудь научились у коллекционеров, которые во многих случаях также являются признанными специалистами? Интересный вопрос. Должна сказать, что все, кто регулярно покупает предметы искусства – картины, скульптуры или изделия прикладного искусства, пользуются моим большим уважением. Как привило это люди с развитым эстетическим чувством, которые тяготеют к проверенным ценностям. Из этого следует, что это личности, твердо стоящие на ногах, с твердыми мнениями о том, что действительно важно. Их не интересует внешний блеск и мода. Иногда выпадает возможность побывать у них дома или, например, в частной галерее, и для меня большая радость видеть, как их усилиями произведения искусства приобретают дополнительное измерение благодаря контексту и взаимосвязям между отдельными произведениями. Такие моменты для меня как бальзам на душу, и возникает чувство, что наша работа действительно имеет смысл.


Интервью

CARLSBAD REPORT

Константин Маковский – «Рождение Венеры», вторая половина XIX века

CARLSBAD REPORT

25

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

На рынке искусства сосуществуют коллекционеры и инве- которая повышает стоимость произведения искусства. Под сторы. Разница в их мотивации очевидна. Тем не менее, обе «историей» имеется в виду т.н. происхождение, что-то вроде группы, покупая произведение, инвестируют. Можно вооб- биографии произведения. В чьей собственности оно раньше ще провести четкую границу между коллекционером произ- находилось, входило ли оно в состав какой-нибудь интересной коллекции, выставлялось или публиковалось, или какая-ниведений искусства и инвестором? будь интересная деталь, например, относительно его создания Думаю, нельзя, поскольку каждый коллекционер в своем роде или отношения самого автора к произведению. Кроме опреинвестор, и много «первоочередных» инвесторов часто стано- деленного духовного содержания подобная информация подвятся страстными коллекционерами. По существу, я не знаю тверждает подлинность произведения. никого, кого интересовала бы исключительно эстетическая ценность работы, а финансовый аспект не имел значения. По- Какую роль на мировом рынке искусства играет Россия? купка произведений искусства, кроме удовольствия для души, всегда служила для сохранения, а в лучшем случае и приумно- В последние годы очень значимую. Российские коллекционеры и инвесторы образуют весьма состоятельную группу с очень жения финансов. сильной привязанностью к национальным культурным ценТорговлю произведениями искусства можно воспринимать ностям. Соответственно, они покупают, прежде всего, работы как чистый бизнес, вне эстетических или других связей с русских авторов или шедевры мирового искусства. Цена для них не имеет решающего значения, если они действительно чепродаваемым произведением? го-нибудь захотят, то будут за это бороться. Они часто делают Конечно можно, и к искусству можно подойти как к любому приобретения в знаменитых аукционных домах всего мира, кодругому товару, воспринимая его исключительно как матери- торым, возможно, доверяют немного больше, чем отечественал, который имеет определенную финансовую ценность. Но, ным. думаю, в этом случае мы лишаем себя самого важного – добавленной стоимости, которая отличает искусство от других ви- Какие произведения чаще всего покупают российские клидов инвестиций, и которая возводит его в ранг «королевской енты на чешских аукционах? инвестиции». Произведение искусства должно доставлять нам удовольствие, развивать наш внутренний мир, воспиты- Здесь они также интересуются, прежде всего, работами российвать вкус, украшать дом или офис, дополнять нашу личность ских мастеров. Предложение качественного российского искуси просто обогащать нас во многих отношениях. Добровольно ства у нас небольшое, но если такое произведение появится, ему отказываться от этих радостей, по моему мнению, себе во вред. не избежать внимания российских коллекционеров. Например, Я понимаю, что не каждый может разобраться, во что лучше в прошлом году мы выставили на продажу исключительную инвестировать, но ведь каждому из нас что-то нравится, и при работу выдающегося русского импрессиониста «Летний день. Охотино», которая возбудила интерес российских аукционепокупке произведений искусства – это самое важное. ров со всего мира. Принимая во внимание качество картины, Инвесторы, которые скупают произведения искусства с нас не особенно удивило, что вокруг нее в зале и по телефону целью спекуляции и извлечения прибыли, как привило, разгорелась драматическая битва. Полотно, стартовая цена коуспешнее осведомленных коллекционеров, которые хотя и торого составляла 1,9 миллиона крон, в итоге было приобретеограничены в финансовых возможностях, но способны рас- но новым владельцем за 11,64 миллиона крон. Сейчас мы снова находимся в состоянии радостного ожидания. Для нашего слепознать действительно ценные работы? дующего аукциона нам удалось заполучить весьма впечатляюКак ни странно, мой опыт говорит о другом. Коллекционеры, щую картину «Рождение Венеры» одного из самых известных как правило, долго действуют на рынке искусства и хорошо русских художников XIX века Константина Маковского. Она ориентируются в ценах. У них четкие приоритеты и цели, ко- является образцом его позднего творчества, и в последние годы торых они придерживаются. Если для их коллекции произве- очень затребована на международном рынке, поскольку подобдение не имеет принципиального значения, они ведут себя на ные произведения выставляются на продажу очень редко. Уже торгах очень рационально. Их восприятие ценности работ ча- сейчас мы находимся под градом вопросом российских ценитесто похоже на восприятие специалистов. И наоборот, менее ра- лей искусства со всех уголков мира, и с нетерпением ожидаем циональный подход иногда свойственен инвесторам, которые в открытия аукциона. ходе аукциона бывают намного эмоциональнее, и «адреналин сражения» у них берет верх над разумом. Просто это игроки, Какие произведения искусства украшают Ваш дом и офис? и не привыкли проигрывать. В итоге, дорогой ценой завоеванный лот имеет для них большую ценность, чем лот, приобре- В моем офисе уже второй год висит большой диптих современтенный по стартовой цене. Словно борьба за него увеличила его ного чешского автора Йиржи Вотрубы из его цикла «Камни». В домашней остановке я отдаю предпочтение работам на бумаге, действительную ценность. например, рисункам Йитки и Кветы Валовых, коллажам Веры Помимо художественной ценности произведения покупате- Яноушековой, акварелям Йиржи Сопка, графике Павла Сукдолака, Павла Роучека, Владимира Гажовича или Олдржиха Кулгалей интересует и его история? нека. Но главное украшение моего дома – мои собственные фотоДа, интересует, и это достаточно существенная информация, графии, сделанные во время путешествий в разные страны мира. 26

CARLSBAD REPORT


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

женская и мужская мода

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ 2. этаж | OD KOTVA Náměstí Republiky | Praha 1

www.adamis.cz CARLSBAD REPORT

27


CZ

CARLSBAD REPORT

Luxusní hodinky

VZÁCNÝ ČAS SI ZASLOUŽÍ VZÁCNÉ HODINKY

Hodinky Calibre de Cartier Chronograph - novinka 2013 - luxusní model v provedení z růžového zlata s řemínkem z aligátoří kůže

FILOZOFIÍ DOMU CARTIER JE VŽDY VYSOKÁ KVALITA A ORIGINALITA. 28

CARLSBAD REPORT


Luxusní hodinky

Cartier se neodmyslitelně zapsal do dějin hodinářství v roce 1888, kdy vytvořil první dámské náramkové hodinky na světě. V roce 1904 Louis Cartier vytváří první pánské náramkové hodinky na koženém pásku vyrobené na zakázku pro svého brazilského přítele, letce Alberta Santos-Dumonta. Ten mu svěřil svůj problém s kapesními hodinkami, které jsou pro něj při letu velmi nepraktické.

C

ALIBRE DE CARTIER

V roce 2010 představil Cartier model hodinek Calibre de Cartier, který v sobě nese odkaz modelu hodinek pro letce Alberta Santos-Dumonta. Hodinky jsou vybaveny kalibrem 1904 MC, prvním mechanickým hodinovým strojkem s automatickým natahováním, který byl kompletně vyvinut ve švýcarských dílnách firmy Cartier. 1904 MC, název díla, je odkaz na rok 1904 a hodinky pro vyjímečného letce.

CARLSBAD REPORT

C

ALIBRE DE CARTIER CHRONOGRAPH

Na výstavě Salon International del Haute Horlogerie (SIHH) v Ženevě 2013 Cartier utvrzuje postavení pánských hodinek ve světě krásného řemesla vytvořením samonatahovacího strojku. Ruší se pravidla a  konvence spojením úcty a  zároveň respektu, aby znovu potvrdily přirozený talent pro exkluzivitu v tvorbě, která je odvážná jak ve svých formách, tak v historii. Nápadné linie, robustní pouzdro, Calibre de Cartier Chronograph je založen na hře kontrastů. Kdy je muž mužem snů? Možná se jedná o perfektní kombinaci odolnosti, rafinovanosti a stylové  přitažlivosti. Cartier vyvinul hodinky, které odpovídají těmto ideálům a sjednocují robustnost a elegantní design. Hodinky jsou vybaveny  zcela novým a in-house navrženým kalibrem  v manufaktuře Cartier s označením 1904-CH MC. Předností tohoto 4Hz a elegantně dekorovaného strojku je vysoce funkční a komplikovaný systém nulování chronografu za pomocí lineárně umístěného kladívka, která skokem (po stlačení resetovacího tlačítka v bočnici pouzdra) navrátí obě ručky do původní pozice.

Cartier, Pařížská 2, Praha 1 www.cartier.com

Práce z hodinářské manufaktury na strojku Cartier

Skrz průhledné dno ze safírového skla na zadní straně 42 mm velkého pláště je vidět hodinový ručně vyrobený mechanický strojek s automatickým natahováním s extrémně dlouhou životností, který je celý sestaven z prvků ze zušlechtěných povrchů - bez ohledu na to, jestli jsou viditelné zvenku nebo ne. Také z optického hlediska sází model Calibre de Cartier na charakteristicky mužské prvky, jako je černý nebo stříbrný ciferník s klasickým designem - s římskými číslicemi a zobrazením data. Velmi odolný ocelový článkový náramek s bezpečnostní zapínácí sponou je podle volby dodáván s prvky v barvě růžového nebo žlutého zlata.

Text: Cartier, Foto: Cartier

Ředitelkou odpovědnou za rozvoj vysokého hodinářství Cartier je pani Carole Forestier- Kasapi. Složité technologie a pohyb strojků Cartier je dílem této výjimečné ženy.

CARLSBAD REPORT

29

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Элитные часы

ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ДРАГОЦЕННЫХ ЧАСОВ

Часы Calibre de Cartier Chronograph - новинка 2013 – модель класса люкс в корпусе из розового золота с ремешком из кожи аллигатора

ФИЛОСОФИЕЙ ДОМА CARTIER ВСЕГДА БЫЛО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ.

30

CARLSBAD REPORT

Text: Cartier, Foto: Cartier


Элитные часы

Cartier навсегда вошел в историю часового дела в 1888 году, когда создал первые в мире женские наручные часы. В 1904 году Луи Картье создает первые мужские наручные часы с кожаным ремешком, сделанные на заказ для своего бразильского друга, пилота Альберто СантосДюмона, после того, как тот пожаловался ему на сложность использования карманных часов во время полета

C

ALIBRE DE CARTIER

В 2010 году компания Cartier представила модель Calibre de Cartier, которая развивает традиции модели Альберто Сантос-Дюмона. Часы оснащены калибром 1904 MC, первым механическим часовым механизмом с автоматическим подзаводом, полностью созданным на швейцарской мануфактуре компании Cartier. 1904 MC получил название в честь года, в котором были изготовлены часы для выдающегося пилота. Сквозь прозрачную крышку из сапфирового стекла, защищающую заднюю часть корпуса диаметром 42 мм, виден механический часовой механизм ручной работы, с автоматическим подзаводом и очень большим сроком службы, который полностью состоит из элементов с облагороженной поверхностью, вне зависимости от того, заметны ли они снаружи.

CARLSBAD REPORT

механизм с самозаводом. Сочетание уважения и респектабельности отменяет правила и условности, чтобы в который раз подтвердить приверженность традициям и врожденный талант к эксклюзивному творчеству и смелым формам. Выразительные линии, массивный корпус, Calibre de Cartier Chronograph построен на игре контрастов. Как стать мужчиной мечты? Возможно, секрет заключается в безупречном сплаве стойкости, изысканности и стиля. Cartier создал часы, которые соответствуют этим идеалам и сочетают массивность и элегантный дизайн. Часы оснащены совершенно новым калибром 1904-CH MC, полностью разработанным мануфактурой Cartier. Преимуществом этого 4Hz элегантно декорированного часового механизма является высокоточная сложная система сброса хронографа с помощью молоточка сброса, обеспечивающего (после нажатия кнопки сброса, расположенной сбоку корпуса) мгновенный возврат стрелок в исходное положение. Cartier, Pařížská 2, Praha 1 www.cartier.com

В плане оптики модель Calibre de Cartier делает ставку на характерные мужские элементы, такие как черный или серебряный циферблат классического дизайна – с римскими цифрами и отображением даты. Очень стойкий стальной ремешок-браслет с двойной застежкой доступен и с элементами цвета розового или желтого золота

Часовая мануфактура Cartier в Женеве

C

ALIBRE DE CARTIER CHRONOGRAPH

В 2013 году на Женевском международном салоне высокого часового искусства (SIHH) Cartier укрепил позицию мужских часов в мире художественного ремесла, создав часовой Текст: Cartier, Фото: Cartier

Часы Calibre de Cartier Chronograph - новинка 2013 - модель в корпусе из стали

CARLSBAD REPORT

31

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Fejeton / Фельетон

RU

fejeto feje 32

CARLSBAD REPORT


Fejeton / Фельетон

CARLSBAD REPORT

CZ RU

ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ КУРОРТНЫЙ ФРАНТ

on eton Je elegantní a noblesní. Má vytříbený vkus a cit pro estetiku. Přichází s úsměvem a nikdy neodchází sám. Z poeticky laděných proslovů navléká přepychový náhrdelník, na kterém se každé slovo vyjímá jako vzácná intelektuální perla. Je neodolatelný. Jeho charisma dokáže přimět k  hříšným myšlenkám i Matku představenou. A vizáž? Jednoduše dokonalá. Vypadá, jako by vystoupil z obálky módního časopisu. Je tak úžasný švihák lázeňský. Elegantní a do detailu sladěný společenský oděv je neodmyslitelnou součástí jeho image. Kdyby sestoupil z božských výšin, mohl by obyčejným pozemšťanům dávat lekce etikety. Za všech okolností galantní „přízrak“ se stal symbolem lázeňské noblesy. I ten, kdo ho nikdy neviděl, přesně ví, jak vypadá. S elegancí sobě vlastní se vznáší jako pára nad Vřídlem a  do lázeňského vzduchu vykresluje tanečním krokem působivé a  náladu povznášející kreace. Je jediným lázeňským rezidentem, který bude bez ohledu na národnost, vyznání i politickou příslušnost navždy vítaným hostem všech měst termálních pramenů. Kultu charismatického elegána nevědomky položil základy František Ringo Čech již v roce 1975 písňovým textem, který

Text: T ext: Lýdie Tallová, Foto: Archiv, Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

se záhy stal hitem. Melodická skladba výstižně nazvaná Švihák lázeňský ozvláštněná nezaměnitelným hlasem Jiřího Schelingera dokáže spolehlivě zvednout náladu i tomu největšímu škarohlídovi. Rozpustilý text písně svádí k  úsměvu nad vtipným vyzněním a zároveň vypovídá o generačním přesahu díla. Aby také ne. Švihák lázeňský je v nejlepších letech. Zanedlouho oslaví čtyřicítku. A  stále, obzvláště v  letních měsících, píseň s  oblibou vysílá většina tuzemských rádiových stanic. Lze se proto domnívat, že v duchu interpretovy umělecké nesmrtelnosti má před sebou ještě dlouhou pouť. V čem tkví nadčasovost odlehčeného tématu protkaného mineralizovanou lázeňskou atmosférou? Člověk má ze šviháka lázeňského pocit, jako by byl pánem času. Dokáže ovládat nejen ciferník svých luxusních hodinek, ale vlastní i  patent na prodloužení intervalu jejich tikotu. Takové letní lázeňské odpoledne na kolonádě, v lázeňské kavárně nebo prosluněném parku pak může trvat celou věčnost. I kdyby švihák lázeňský vymřel po meči, jeho duch se bude navždy promenovat po lázeňské kolonádě a  letmým pohledem rozdávat kolemjdoucím lidem pocit výjimečnosti. S  grácií a  noblesou. Tak, jak je pro něj příznačné.

CARLSBAD CARLSBAD R EPORT REPORT

33


CARLSBAD REPORT

Фельетон

ье

ельето

RU

Он элегантный и утонченный. У него изысканный вкус и развитое эстетическое чувство. Он приходит с улыбкой и никогда не уходит один. Из поэтических речей он создает роскошное ожерелье, в котором каждое слово сверкает как драгоценная интеллектуальная жемчужина. Он неотразим. Его харизма наведет на грешные мысли даже Мать Настоятельницу. А внешний вид? Воплощенное совершенство. Он выглядит так, словно сошел с обложки модного журнала. Он такой потрясающий – курортный франт. Элегантная и до мельчайших деталей продуманная нарядная одежда является неотъемлемой составляющей его имиджа. Если бы он спустился с божественных высот на грешную землю, мог бы давать обычным смертным уроки этикета. Галантный в любых обстоятельствах «призрак» стал символом курортного аристократизма. Даже тот, кто никогда его не видел, хорошо знает, как он выглядит. Со свойственной ему элегантностью он парит, словно пар над Гейзером, и танцевальным шагом эффектно и весело рассекает курортный воздух. Это – единственный курортный резидент, который вне зависимости от национальной, политической и религиозной принадлежности всегда будет желанным гостем всех курортных городов.

Начало культу харизматического щеголя невольно положил Франтишек Ринго Чех, который в 1975 году написал песню, вскоре ставшую хитом. Мелодичная песня с метким названием «Курортный франт» в неповторимом исполнении Йиржи Шелингера легко поднимет настроение даже самому безнадежному пессимисту. Развязный текст заставляет улыбнуться над гротескным, и в то же время вневременным смыслом. Еще бы. «Курортный франт» сейчас в самом расцвете сил. Скоро ему стукнет сорок. Но до сих пор, особенно в летние месяцы, песню часто крутят на большинстве отечественных радиостанций. Можно предполагать, что, в силу художественного бессмертия исполнителя, впереди у нее еще длинный путь.

В чем секрет вневременного характера легкой темы, окутанной минерализованной курортной атмосферой? На обыкновенного человека курортный франт производит впечатление властелина времени. Он не только обладает властью над циферблатом своих роскошных часов, но и владеет патентом на замедление их тиканья. Летом на курортной колоннаде, в кафе или залитом солнцем парке послеобеденное время может длиться целую вечность. И даже если курортного франта стереть с лица земли, его дух всегда будет прогуливаться по курортной колоннаде и мимолетным взглядом оставлять у прохожих чувство собственной исключительности. С грацией и достоинством. Как всегда.

34

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGE

КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЛАГЕНА И СОЛИ КАРЛОВАРСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИНДИКАЦИЯ

Применение концентрата гиалуроновой кислоты с коллагеном является уникальной и инновационной комбинацией двух активных веществ в борьбе с морщинами. Содержание минеральных солей из карловарских источников стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу. Длительное применение средства может заменить инъекции ботокса! Глубокое и многократное увлажнение кожи Укрепление и натяжение контура лица, а также общее повышение эластичности кожи Сглаживание морщин, особенно носогубных складок, морщин на лбу, над верхней губой, в зоне декольте и т.д. Замедление процесса старения, полное обновление и регенерация клеток Общее придание свежести и сияния коже

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Комбинация гиалуроновой кислоты и коллагена, обогащенная минеральными солями Карловарских источников, сбалансированная, обладающая уникальным сочетанием активных веществ для профессионального ухода за Вашей кожей. БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ  БЕЗ ПАРАБЕНОВ  БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ Гиалуроновая кислота: Глубокое и многократное увлажнение кожи, Сглаживание морщин и профилактика , образования новых морщин Коллаген: Регенерация и обновление клеток кожи, Придание коже эластичности Минеральная соль Карловарских источников: Стимулирует обмен веществ и успокаивает кожу

Где купить лучший сувенир в Карловых Варах Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Карловы Вары - Первый этаж, комната № 11 на правом (47) Понедельник – воскресенье: 8.30 – 19.00 часов, телефон: +420 606 247 390, +420 353 242 576 Сотрудничество в области международного распределения: info@dermacur.com, www.dermacur.com, телефон: +420 722 533 858

CARLSBAD REPORT

35


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

KARLOVARSKÁ ČINOHRA CHYSTÁ DERNIÉRU

KOMEDIE POTMĚ

DIVÁCI UVIDÍ HRU OSCAREM OCENĚNÉHO DRAMATIKA PETERA SHAFFERA 36

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

Z dramatikova autorského pera vzešla v roce 1965 Černá komedie volně překládaná jako Komedie potmě. Nebývalý úspěch inscenace otevřel Shafferovi cestu na evropská jeviště. Dnes je Black Comedy jednou z  nejzábavnějších komedií situačního žánru. Ceněna je zejména pro originalitu a duchaplnost. Děj Shafferovy hry se odehrává potmě, za což si dramatik připsal autorství situačního vtipu století. Zatímco divák vidí, co se děje na jevišti, postavám příběhu je tato optika zastřena. Autor si pohrál s  myšlenkou, jak se chová-

Karlovarští diváci mají poslední příležitost zhlédnout bravurně napsanou situační hru britského dramatika Petera Shaffera uváděnou pod názvem Komedie potmě. Inscenaci s karlovarským činoherním souborem před rokem nastudoval jeho umělecký šéf Jiří Seydler. Důmyslně vystavěná inscenace komediálního charakteru se v podání zdejší činohry dočkala deseti repríz a tří zájezdových představení. Opona se za tímto představením založeným na geniální záměně světla a tmy naposledy zatáhne v polovině března.

CARLSBAD REPORT

me, když na nás není vidět. Zároveň přitom klade otázku, jaký je smysl přetvářky, když vidět jsme. Záměnou světla a tmy se dramatik nechal v roce 1955 inspirovat v Pekingské opeře při výstupu dvou bojovníků, kteří předváděli souboj potmě za plného světla na jevišti. Shaffer tuto běžnou konvenci čínského divadla použil jako východisko pro moderní jednoaktovou komedii, kterou ovšem doplnil větším množstvím postav. Tento nápad ale zrealizoval až o deset let později, když byl dramaturgem londýnského Národního divadla osloven k napsání jednoaktové inscenace. Shaffer, doposud zvyklý na pozvolné tvůrčí tempo, byl poprvé a naposledy nucen pracovat pod časovým tlakem. V důsledku časové tísně dotvářel text ještě na posledních zkouškách. Přestože podmínky pro tvůrčí práci neměl autor zrovna ideální, komedie se setkala s  famózním úspěchem diváků i odborné kritiky. O dva roky později se hra dočkala uvedení na Broadwayi a  po ohromném diváckém zájmu si připsala na konto 350 repríz. Hlavní roli plukovníka v karlovarské inscenaci ztvárnil slavný herec Pavel Nový, jehož pojí se zdejším divadlem vzhledem k předchozímu sedmiletému angažmá velmi silné pouto. V  dalších rolích se představí Karel Beseda, Lucie Domesová, Leny Lang, Ladislav Odrazil, Alexandra Ptáčková a  Petr Richter. Derniéra Komedie potmě se uskuteční 16. března od 19:30 hodin.

Peter Shaffer je dramatikem mimořádného formátu. Z jeho padesátiletého tvůrčí období vzešlo kolem dvaceti divadelních her, z  nichž mnohé byly zfilmovány. Proslavil se zejména divadelní hrou Amadeus, jež se stala předlohou stejnojmenného Formanova filmu. Po hvězdném startu v  roce 1979 v  Londýně Amadeus exceloval také na newyorské Broadwayi, kde dodnes zaznamenal více než tisíc repríz. Hra byla ověnčena řadou prestižních divadelních cen a stejnojmenný Formanův film získal za rok 1984 osm Oscarů, včetně jednoho za nejlepší adaptovaný scénář pro Shaffera. Sám autor si nejvíc cení právě Amadea a Komedie potmě. Kromě bezpočtu divadelních ocenění se mu dostalo i  dvou významných společenských poct od anglické královny Alžběty II. Roku 1987 mu udělila Řád britského impéria a na počátku milénia ho povýšila do rytířského stavu.

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KMD

CARLSBAD REPORT

37

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

КАРЛОВАРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ГОТОВИТ ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«КОМЕДИИ В ПОТЕМКАХ» ЗРИТЕЛИ УВИДЯТ ПЬЕСУ ОСКАРОНОСНОГО ДРАМАТУРГА ПИТЕРА ШЭФФЕРА

Карловарские зрители имеют последнюю возможность увидеть бравурную комедию положений английского драматурга Питера Шэффера под названием «Комедия в потемках». Пьесу поставил год назад вместе с карловарской драматической труппой ее художественный руководитель Йиржи Сейдлер. Интересная постановка комедийного характера в исполнении местного драмтеатра выдержала десять спектаклей и три выездных представления. В середине марта в последний раз опустится занавес на спектакле, в основе которого – гениальная замена света на тьму. Питер Шэффер – драматург исключительного масштаба. За пятьдесят лет творческой деятельности он написал около двадцати пьес, многие из которых были экранизированы. Он написал сценарий для знаменитого фильма Милоша Формана «Амадей». После звездной премьеры в Лондоне в 1979 году, «Амедей» засиял на нью-йоркском Бродвее, где к настоящему времени сыграно более тысячи спектаклей. Пьеса была удостоена ряда престижных театральных наград, а снятый в 1984 году одноименный фильм Формана завоевал восемь Оскаров, в том числе и за лучший адаптированный сценарий для Шэффера. Сам автор больше всего ценит «Амадея» и «Комедию в потемках». Кроме множества театральных наград он был удостоен высоких почестей от английской королевы Елизаветы II. В 1987 году она наградила его Орденом Британской империи, а в начале тысячелетия посвятила в рыцари. В  1965 году под пером драматурга родилась «Черная комедия», свободно переведенная как «Комедия в потемках». Небывалый успех постановки открыл перед Шэффером двери 38

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив КГТ


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

39


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

европейских театров. Сегодня «Черная комедия» является одной из самых забавных ситуационных комедий. В ней ценят оригинальность и остроумие. Действие пьесы Шэффера разворачивается в темноте, за что драматург присвоил себе авторство ситуационной шутки века. В то время как зритель видит, что творится на сцене, от персонажей пьесы происходящее сокрыто. Автор исследует поведение человека в условиях нулевой видимости. При этом он ставит вопрос о смысле лицемерия, когда ми на виду. Идея замены света на тьму родилась у драматурга в 1955 году, когда в Пекинской опере он побывал на представлении, в котором два

40

CARLSBAD REPORT

воина на освещенной сцене изображали бой в темноте. Шэффер использовал эту условность китайского театра в качестве отправной точки для современной одноактной комедии с большим количеством персонажей. Эту идею он воплотил только десять лет спустя, когда драматург лондонского Национального театра заказал ему одноактную пьесу. Шэффер, привыкший к неспешному темпу творчества, в первый и последний раз был вынужден работать в условиях нехватки времени. Ему пришлось дорабатывать текст еще на последних репетициях. И хотя условия для творческого труда были далеко не идеальными, комедию

ждал небывалый успех у публики и театральных критиков. Через два года пьеса дождалась премьеры на Бродвее, была очень хорошо принята и выдержала 350 спектаклей. Главную роль полковника в карловарской постановке исполнил знаменитый актер Павел Новы, который, принимая во внимание прошлый семилетний ангажемент, связан с местным театром очень прочными узами. В остальных ролях: Карел Беседа, Лени Лэнг, Ладислав Одразил, Александра Птачкова и Петр Рихтер. Последнее представление «Комедии в потемках» состоится 16 марта в 19:30.


ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ЛИДЕРОМ ЧЕШСКОГО РЫНКА CARLSBAD

ЭКЗОТИКА

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЛЕТО 2013

REPORT

Италия Греция Болгария Тунис Турция

Испания Марокко

Египет Кипр

Северный Кипр Хорватия Мальта

Италия Австрия Франция Швейцария Остров Маргарита Ямайка Мексика Куба Доминиканская Республика Кения Кабо-Верде з Праги рейсы и прямые Занзибар Дубай EXIM TOURS a.s. www.eximtours.cz

vary@eximtours.cz тел.: 354 779 000 факс:353 586 356 CARLSBAD REPORT

41


CARLSBAD REPORT

42

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

„STEJNĚ JAKO VY MÁME KOLEM SEBE RÁDI KRÁSNÉ KVĚTINY A VKUSNÉ ZAHRADY.“ «КАК И ВЫ, МЫ ЛЮБИМ ЖИТЬ В ОКРУЖЕНИИ КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЯЩНЫХ САДОВ.»

CARLSBAD REPORT

43


CZ

CARLSBAD REPORT

Zahradní architektura

Vyhlídková 17, P.O.Box 57, 312 00, Plzeň tel./fax: 377 260 049 GSM: 602 117 345 www.kvetiny-zahrady.cz

„STEJNĚ JAKO VY MÁME KOLEM SEBE RÁDI KRÁSNÉ KVĚTINY A VKUSNÉ ZAHRADY.“ Citlivě navržená a osázená zahrada je od nepaměti okouzlujícím přírodním chrámem. Výtvarné pojetí zahrady by mělo odrážet osobnost jejího majitele a  zároveň ducha daného místa – to vše při respektování zásad zahradní architektury. Uvést zmíněné složky v  harmonii je úkolem vyžadujícím kromě odborných znalostí a praktických zkušeností též estetické cítění. Zahrada by totiž měla být vizuální lázní a místem, které uklidňuje mysl a zároveň ji obohacuje o  inspirativní podněty. Fascinováni přírodou vytváříme v  zahradách a  parcích vkusné přírodní scenérie a následně necháváme každou kompozici vyprávět svůj příběh. Zahrada je nedílnou součástí domu a musí odpovídat individuálním představám uživatele. Specializací naší firmy je realizace a  rekonstrukce zahrad a  parků. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci všech stupňů pro soukromou, veřejnou a  vyhrazenou zeleň. Používáme moderní metodu zpracovanou 3D programem Sadovnické projekce, která umožňuje pružné přizpůsobení požadavkům zákazníka. Počítačovou animací je možno simulovat pohledy bezprostředně po ukončení výsadby, ale i například vzhled po 10 letech v daném ročním období. Klient tak má již při plánování představu, jak bude jeho zahrada snů vypadat s odstupem času. Každý námi zpracovaný projekt je originálem, který v maximální míře respektuje představu klienta, což zároveň odráží i naši firemní fi lozofii. Z naší architektonické dílny vzešly působivé realizace zahrad a parků pro ty nejnáročnější klienty. I vám vytvoříme zahradu, o které již dlouho sníte. 44

CARLSBAD REPORT


Ландшафтный дизайн

CARLSBAD REPORT

«КАК И ВЫ, МЫ ЛЮБИМ ЖИТЬ В ОКРУЖЕНИИ КРАСИВЫХ ЦВЕТОВ И ИЗЯЩНЫХ САДОВ». Хорошо спроектированный и разбитый сад с незапамятных времен является очаровательным храмом природы. Художественный облик сада должен отражать личность его владельца и, вместе с тем, дух данного места – с учетом принципов ландшафтного дизайна. Чтобы достичь гармонии вышеупомянутых составляющих, кроме специальных знаний и практического опыта, необходимо эстетическое чувство. Сад должен быть усладой для глаз и местом, которое успокаивает и в то же время служит источником вдохновения. Вдохновленные природой, мы создаем в садах и парках изысканные пейзажи, в которых каждая композиция рассказывает собственную историю. Сад является неотъемлемой частью дома и должен соответствовать индивидуальным пожеланиям клиента. Наша компания специализируется на создании и реконструкции садов и парков. Мы обеспечиваем полную проектную документацию всех видов для частных, муниципальных и специальных зеленых насаждений, разработанную современным методом с использованием 3D-программы Ландшафтный дизайн, которая обеспечивает гибкое соответствие требованиям клиента. Компьютерная анимация позволяет создать симуляцию вида сада непосредственно после завершения озеленительных работ, или, например, через 10 лет в соответствующее время года. Таким образом, уже на этапе планирования клиент имеет представление, как сад его мечты будет выглядеть с течением времени. В соответствии с философией нашей компании, каждый проект разрабатывается индивидуально и с максимальным учетом пожеланий клиента. В нашей студии ландшафтного дизайна были разработаны впечатляющие проекты садов и парков для самых взыскательных клиентов. Мы создадим для Вас сад, о котором Вы уже долго мечтаете.

Text: JVV Gingko, Foto: Archiv JVV Gingko, Текст: JVV Gingko, Фото: Archiv JVV Gingko

CARLSBAD REPORT

45

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Umění

ČESKÝ KUBISMUS ARCHITEKTONICKÝ KLENOT

V PRAZE SE NA POČÁTKU DVACÁTÉHO STOLETÍ ZRODILO JEDINEČNÉ HNUTÍ, JEŽ JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ PŘENESLO KUBISMUS Z  MALÍŘSKÝCH PLÁTEN DO DALŠÍCH UMĚLECKÝCH FOREM. SKUPINA MLADÝCH AVANTGARDNÍCH ARCHITEKTŮ A UMĚLCŮ GENIÁLNĚ PŘETAVILA KUBISTICKÝ KONCEPT GEOMETRICKÝCH SCHÉMAT A  KRYCHLÍ FRANCOUZSKÝCH MALÍŘŮ PICASSA A  BRAQUA DO ARCHITEKTURY A UŽITÉHO UMĚNÍ. V TOM OKAMŽIKU SE ZAČAL PSÁT POMĚRNĚ KRÁTKÝ, BYŤ HUTNÝ PŘÍBĚH ČESKÉHO KUBISMU. A NUTNO DODAT, ŽE JEHO DUCH ŽIJE DÁL.

46

CARLSBAD REPORT


Umění

CARLSBAD REPORT

NAHLÍŽENO POD ÚHLEM KRYSTALICKÉ STRUKTURY ČESKÉHO KUBISMU Ostré hrany, průniky ploch, krystalické struktury. To jsou typické prvky českého kubismu, jehož princip spočívá v prostorové koncepci díla. Čeští architekti a umělci si uvědomovali epochální význam Picassova kubismu, nicméně jejich tvorba nespočívala v  prostém přenášení tvarových motivů kubistických obrazů do nových uměleckých projektů. Čeští kubisté narušením vertikál a horizontál usilovali o rozbití konvenčního pojetí tehdejšího umění. Dynamikou uměleckých děl se snažili zachytit vnitřní energii hmoty. Pravoúhlé formy moderny nahrazovali tvary šikmými, lámanými, pyramidálními. Krabicovitým modernistickým interiérům se snažili vtisknout formu připomínající vnitřní uspořádání krystalu. Dimenzionální vnímání objektu jim umožnilo zobrazit dílo z mnoha úhlů současně. PROSTOUPENO KUBISMEM Kubismus vychází z  latinského slova cubus, jež v  překladu znamená krychle. Český kubismus je uceleným konceptem, jehož myšlenka spočívá v  propojení architektury s  vnitřním zařízením budov. Dům a jeho interiéry by se podle filozofie českých kubistů měly stát „souborným dílem uměleckým“. Interiéru kubistických staveb proto dominoval kubistický nábytek a linie českého kubismu se nesla celým vnitřním prostorem. Kubisté vetkali autorský rukopis do svítidel, váz nebo dóz . Na tapetách s kubistickým dekorem visely kubistické obrazy. Čas lidé měřili na kubistických hodinách, pili kávu z kubistických šálků a volné chvíle trávili četbou knih s kubistickou typografií. Český kubismus po sobě zanechal nezaměnitelný odraz doby. PRAŽSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY Praha byla nazývána městem kubismu. Nejznámější kubistickou stavbou je Gočárův dům U  Černé Matky boží, jenž stojí na nároží Celetné ulice. V  domě sídlí proslulá galerie Kubista, jež je platformou pro objevování pokladů klasického českého umění, architektury a  designu. Největší koncentrace kubistických staveb v Praze je však ve vyšehradském podhradí. Skutečným skvostem kubistické architektury je činžovní dům, jenž stojí na rohu Přemyslovy a Neklanovy ulice. Velkolepé dílo s  plastickou fasádou vzniklo podle návrhu Josefa Chocholy. Tentýž architekt postavil v kubistickém slohu trojvilu na Rašínově nábřeží. Charakteristickým se pro ni stalo výrazné kubistické ztvárnění průčelí, působivě vypadají i okna v hlubokých výklencích. Mezi přední kubistická díla patří také Kovařovicova vila, rovněž z autorské dílny Josefa Chocholy. Vilu obklopuje kubistické oplocení s lomenými plochami. Pozoruhodné kubistické domy patří k chloubám české architektury, jež nemají ve světě obdobu. JEPIČÍ ŽIVOT UNIKÁTNÍHO SLOHU Český kubismus se zrodil v reakci a  návaznosti na francouzské kubistické umění na počátku dvacátého století. Praha byla tehdy důležitým duchovním a uměleckým evropským střediskem. Kubismus oslovil nejen zdejší malíře a sochaře, nechávali se jím inspirovat také architekti, designéři, scénografové, spisovatelé a básníci. Všeobecného zalíbení se však český kubismus nedočkal. Architektura příliš nezaujala, stavby byly finančně nákladné a kubistický nábytek lidi neoslovoval. Kubismus bývá proto označován za unikátní, ale slepou cestu architektury. Rychlý kubistický vývoj přerušila první světová válka. Po jejím doznění doznal tento sloh přeměny z lámané a krystalické ornamentiky do barevných koleček a  obloučků. Na počátku dvacátých let u  nás architektonický kubismus zanikl. Přestože se architektům nepodařilo udržet kubistickou výrazovost při životě déle, zanechali po sobě jeden z  nejoriginálnějších projevů moderního evropského umění. OZVĚNY ČESKÉHO KUBISMU V DESIGNU Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv, Archiv Moser

CARLSBAD REPORT

47

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Umění

Český kubismus znovu učaroval světu na přelomu 80. a 90. let dvacátého století, kdy byl představen na mnoha výstavách v  různých zemích. Nutno ale poznamenat, že klenot české architektury promlouvá i  do soudobého interiérového designu. Pro český kubismus charakteristické lomené tvary vtiskují výraz nábytkovým solitérům a  interiérovým doplňkům, jež současní designéři prezentují na světových showroomech. Moderní interpretace stoletého uměleckého slohu má ale dnes příjemnější, jakoby lehce rozostřenou podobu, kdy jsou hrany mírně zaoblené. Pro kubismus je charakteristická střídmá barevnost. Mladí umělci se nechávají inspirovat výraznějšími barvami, klasikou ale zůstává kombinace černé a bílé, designéři nechávají ve svých dílech promlouvat i různé odstíny šedé. KUBISTICKÉ IMPULZY V SOUDOBÉ ARCHITEKTUŘE Přestože je tomu již sto let, co se v  Praze zrodil tento výjimečný architektonický směr, i dnes dává český kubismus architektům nové impulzy. V  pražské čtvrti Karlín byl nedávno vybudován architektonicky jedinečný objekt Keystone, jenž je novodobou interpretací českého kubismu. Keystone vzešel z  dílny švýcarské architektonické kanceláře EM2N. Osobitý architektonický rukopis mu vtiskla autorská dvojice Mathias Müller a  Daniel Niggli. Ti při své návštěvě Prahy objevili český kubismus a  podlehli jeho kouzlu. Jimi navržený objekt je tvořen dvěma kvádry, výraz mu dodává kubismem inspirovaná fasáda z hliníkových panelů, jejíž plochy tvoří strukturu krystalů. Šikmé fasádní povrchy mají schopnost zachycovat a odrážet světlo a barvy z okolí. Administrativní objekt Keystone se nachází na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova. ODKAZ ČESKÉHO KUBISMU Český kubismus je jediným architektonickým směrem vzniklým v  českých zemích. Z  důvodu jeho významu a  jedinečnosti v  celosvětovém kontextu je skutečným architektonickým klenotem, jež je součástí českého a  evropského kulturního dědictví. ZÁKLADNA ČESKÉ KUBISTICKÉ AVANTGARDY

Váza: Moser

48

CARLSBAD REPORT

Malíři: Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek Architekti: Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman Spisovatel: Karel Čapek Sochař: Otto Gutfreund


Искусство

CARLSBAD REPORT

ЧЕШСКИЙ КУБИЗМ ЖЕМЧУЖИНА АРХИТЕКТУРЫ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ПОД УГЛОМ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В ПРАГЕ ЗАРОДИЛОСЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО КУБИЗМ ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ПОКИНУЛ ПОЛОТНА ХУДОЖНИКОВ И ОБРЕЛ СЕБЯ В ДРУГИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМАХ. ГРУППА МОЛОДЫХ АВАНГАРДНЫХ АРХИТЕКТОРОВ И ХУДОЖНИКОВ ГЕНИАЛЬНО ВОПЛОТИЛА В АРХИТЕКТУРЕ И ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ КУБИСТИЧЕСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СХЕМ И КУБОВ ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПИКАССО И БРАКА, НАЧАВ КРАТКУЮ, НО ОЧЕНЬ ЕМКУЮ ИСТОРИЮ ЧЕШСКОГО КУБИЗМА. И НУЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ДУХ ЭТОГО СТИЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ.

ПРОНИКНУТО КУБИЗМОМ Слово «кубизм» происходит от латинского cubus – куб. Чешский кубизм являет собой целостный концепт, идея которого состоит в соединении архитектуры с внутренним оснащением зданий. Дом и его интерьер согласно философии чешских кубистов должны были стать «совершенным произведением искусства», поэтому обстановка кубистических зданий также была в стиле кубизма, и линия чешского кубизма продолжалась внутри здания. Кубисты подписались на дизайне предметов освещения, ваз для цветов и для фруктов. На стенах, покрытых обоями с кубистическим рисунком, висели картины кубистов. Время показывали кубистические часы, кофе пили из кубистических чашек, а свободное время проводили чтением книг, написанных кубистическим шрифтом. Чешский кубизм оставил после себя незаменимую печать времени. ЖЕМЧУЖИНЫ ПРАЖСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ Прагу называли городом кубизма. Наиболее известным зданием в стиле кубизма является дом Гочара «У Черной Богоматери» на углу улицы Целетной. В доме расположена известная галерея Kubista, ставшая платформой для знакомства с сокровищами классического чешского искусства, архитектуры и дизайна. Но наибольшую конТекст: Лидия Таллова, Фото: Архив, Архив Moser

CARLSBAD REPORT

49

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Искусство

центрацию кубистических зданий найдем в Праге под Вышеградом. Настоящей жемчужиной кубистической архитектуры является квартирный дом на углу улиц Пржемысловой и Неклановой. Великолепное здание с пластическим фасадом было построено по проекту Йозефа Хохолы. Тот же архитектор построил в стиле кубизма тройную виллу на набережной Рашина с характерным и выразительным кубистическим фасадом и эффектными окнами в глубоких нишах. К очень интересным зданиям в стиле кубизма относится также вилла Коваржовица, проект которой также был создан Йозефом Хохолой. Виллу окружает кубистическая ограда с ломаными поверхностями. Интересные кубистические здания, равных которым не найти нигде в мире, стали гордостью чешской архитектуры.

Несмотря на то, что кубизм в Праге родился сто лет тому назад, это неповторимое архитектурное направление и сегодня вдохновляет архитекторов. В пражском районе Карлин недавно был построен уникальный в архитектурном отношении объект Keystone, ставший современной интерпретацией чешского кубизма. Keystone был создан в швейцарском архитектурном бюро EM2N Матиасом Мюллером и Даниэлем Ниггли, на неповторимый архитектурный почерк которых повлияло очарование чеш-

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ УНИКАЛЬНОГО СТИЛЯ Чешский кубизм начала ХХ века был реакцией и продолжением французского искусства в стиле кубизма. Прага в то время была одним из главных духовных и художественных центров Европы. Кубизм увлек не только пражских художников и скульпторов, но и архитекторов, дизайнеров, сценографов, писателей и поэтов, но всеобщего признания так и не завоевал. Архитектура оказалась не очень привлекательной для застройщиков, здания получались дорогими, да и мебель в стиле кубизма не вызвала особого интереса. Поэтому, упоминая кубизм, говорят об уникальном, но заканчивающемся тупиком пути архитектуры. Быстрое развитие кубизма прервала первая мировая война. После ее окончания этот стиль претерпел изменения – от ломанных и кристаллических орнаментов до цветных колечек и дуг. В начале двадцатых лет архитектурный кубизм в нашей стране уже не существовал. Однако, несмотря на то, что удержать кубистические средства выражения архитекторам удалось недолго, кубизм стал одним из самых оригинальных примеров современного европейского искусства. ОТЗВУКИ ЧЕШСКОГО КУБИЗМА В ДИЗАЙНЕ

ским кубизмом во время посещения Праги. Спроектированное ними здание создают два куба, выражение ему придает вдохновленный кубизмом фасад из алюминиевых плит, поверхности которых воспроизводят кристаллическую структуру. Скошенные плоскости фасада обладают способностью улавливать и отражать свет и окружающие цвета. Административное здание Keystone находится в конце прежней карлинской застройки на углу улиц Побржежной и Шадловой.

Чешский кубизм снова очаровал мир на рубеже 80-х и 90-х годов ХХ века, когда публика его заново открыла для себя на многих зарубежных выставках. Нужно также отметить то, что жемчужина чешской архитектуры вносит свою леп- НАСЛЕДИЕ ЧЕШСКОГО КУБИЗМА ту и в современный дизайн интерьеров. Свойственные для чешского кубизма ломаные линии определяют характер от- Чешский кубизм – это единое архитектурное направление, дельных предметов обстановки и аксессуаров интерьера, родившееся в Чехии. В связи с его значением и неповторипредставленных современными дизайнерами на зарубежных мостью в мировом контексте он является настоящим сокроshowrooms. Современная интерпретация столетнего художе- вищем архитектуры, по праву принадлежащим к чешскому и ственного стиля сегодня приобрела приятную, не столь дра- европейскому культурному наследию. матическую форму с несколько закругленными гранями. Для кубизма характерна сдержанная цветовая гамма. Однако молодые художники не боятся выразительных цветов и при со- Платформа чешского кубистического авангарда хранении классической черно-белой комбинации дизайнеры Художники: Эмиль Филла, Антонин Прохазка, Йозеф Чапек в своих произведениях экспериментируют с разными оттен- Архитекторы: Павел Янак, Йозеф Гочар, Йозеф Хохол, Властислав Гофман ками серого цвета. Писатель: Карел Чапек ИМПУЛЬСЫ КУБИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУ- Скульптор: Ото Гютфрёйнд РЕ

50

CARLSBAD REPORT


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

inzerce / реклама

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) - nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i Váš volný čas nyní, nebo v budoucnu. Prosíme - vstupte a vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

www.zivykraj.cz

CARLSBAD REPORT

51


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

ONDŘEJ KUKAL

BUDE V LÁZNÍCH DIRIGOVAT VLASTNÍ SYMFONII

ZAZNÍ TÉŽ DVOŘÁKŮV KONCERT PRO VIOLONCELLO A ORCHESTR

Karlovarský symfonický orchestr představí publiku jedinečný koncert, v jehož rámci budou posluchači svědky nevšedního propojení kompozičního a  dirigentského umění vynikajícího tuzemského hudebníka Ondřeje Kukala. Tato mimořádná osobnost současné koncertní tvorby se za dirigentský pult postaví při posledním březnovém koncertu karlovarského symfonického tělesa. Ondřej Kukal bude nejprve dirigovat Symfonii č. 1 vzešlou z vlastní autorské dílny, ve druhé části koncertu bude řídit proslulý Dvořákův koncert pro violoncello a orchestr. Kukal je pro neobvyklý autorský a interpretační přesah do rozličných hudebních oborů a mistrné umělecké provedení považován 52

CARLSBAD REPORT

Kukalova Symfonie č.1 „Se zvonkohrou“ je k poslechu v elektronickém vydání časopisu Carlsbad Report.

za jednu z nejvýraznějších uměleckých osobností střední generace. Spojení skladatele - dirigenta - houslisty je pro Kukala charakteristické a v dnešních podmínkách výjimečné. Od roku 2002 je šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové. Ta si jej zvolila do svého čela pro mimořádnou znalost nástrojové problematiky a schopnost komorně detailního cizelování orchestrálního zvuku. Je pravidelným hostem předních českých orchestrů - České filharmonie, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Státní filharmonie Brno a dalších. Dirigoval též BBC Symphony Orchestra. Symfonie č. 1 „Se zvonkohrou“ vynesla Kukalovi v roce 2005 výroční cenu OSA. Spolu s dalšími Kukalovými kompozicemi patří ke standardním dílům, která v současné době znějí v koncertních sálech. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KSO a archiv Ondřeje Kukala


Kulturní událost

Dvořákův violoncellový koncert je základním dílem violoncellového repertoáru. Zároveň pro své pojetí i umělecké zpracování patří do zlatého fondu světové hudební tvorby. Skladatel toto novátorské dílo započal psát při svém pobytu v New Yorku v letech 1894 - 1895. Dnešní podobu dílu vtiskl až po návratu do české vlasti, kde výrazně rozšířil závěr a lépe tematicky provázal všechny tři jeho věty. Přestože je violoncellový part velmi náročný, Dvořák v něm nekladl hlavní důraz na technickou stránku. Stěžejní úlohu v něm sehrává bohatá melodika a silné citové zabarvení díla. Skladatel se záměrně odchýlil od romantických a klasických vzorů a v důsledku toho vytvořil kompozici blízkou lyricko-dramatické symfonii, ve které se ujímá hlavní role celliIlustrační foto: Koncert KSO řídí šéfdirigent orchestru Martin Lebel

CARLSBAD REPORT

sta. Světová premiéra koncertu se konala 19. března 1896 v londýnské Queen’s Hall, dirigoval ji sám autor. Publiku se v rámci karlovarského koncertu představí vynikající violoncellista Ivan Vokáč, jenž byl vyhlášen nejlepším českým violoncellistou mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2012. Koncert se uskuteční 22. března od 19:30 hodin v koncertní síni Antonína Dvořáka v budově Lázní III.

CARLSBAD REPORT

53

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ОНДРЖЕЙ КУКАЛ

БУДЕТ НА КУРОРТЕ ДИРИЖИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЙ СИМФОНИЕЙ

ТАКЖЕ ПРОЗВУЧИТ КОНЦЕРТ ДВОРЖАКА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ

Карловарский симфонический оркестр одним из самых выдающихся деятелей представит публике уникальный кон- искусства среднего поколения. Характерцерт, на котором слушатели станут сви- ное для Кукала сочетание «композитордетелями необыкновенного сочетания дирижер-скрипач» в наше время являеткомпозиторского и дирижерского ис- ся исключением. С 2002 года он занимает кусства в лице выдающегося отечествен- должность главного дирижера Филармоного музыканта Ондржея Кукала. Этот нии города Градец-Кралове, на которую незаурядный представитель современ- был избран благодаря исключительным ного концертного творчества встанет за знаниям в области инструментовки, и дирижерский пульт во время последне- умению добиться камерно отчетливого го мартовского концерта карловарского звучания оркестра. Его регулярно присимфонического оркестра. Сначала Он- глашают ведущие чешские оркестры држей Кукал продирижирует Симфонию – Чешская филармония, Пражский симо№ 1 собственного сочинения, а во второй фонический оркестр, Государственная части программы – знаменитый концерт филармония в Брне и другие. Кроме того, Дворжака для виолончели с оркестром. он дирижировал Симфоническим оркестром Би-Би-Си. За симфонию № 1 «С Благодаря необыкновенной широте ав- колокольчиками» в 2005 году Кукал был торской и исполнительской музыкаль- удостоен награды АЗА. Как и остальные ной эрудиции и виртуозному художе- произведения Коукала, она регулярно ственному исполнению, он считается звучит в концертных залах. 54

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: КСО

Концерт для виолончели Дворжака является одним из краеугольных камней виолончельного репертуара. Благодаря своей концепции и художественным качествам он входит в золотой фонд мирового музыкального творчества. Композитор приступил к написанию этого новаторского произведения в 1894-1895 годах в НьюЙорке, и доработал после возвращения на родину, значительно расширив заключительную часть и укрепив тематическую связь между тремя его частями. Несмотря на исключительную сложность партии виолончели, Дворжак не заострял внимания на технической стороне. Главную роль играет богатая мелодика и сильная эмоциональная выразительность. Композитор сознательно отказался от романтических и классических образцов и создал композицию, близкую к лирическо-драматической симфонии, в которой главная роль отведена виолончелисту. Мировая премьера концерта состоялась 19 марта 1896 года в лондонском Куинс-холле, дирижировал его сам автор. В рамках карловарского концерта перед публикой выступит выдающийся виолончелист Иван Вокач, который был удостоен звания лучшего чешского виолончелиста на международном музыкальном фестивале «Пражская весна 2012». Концерт состоится 22 марта в 19:30 в концертном зале имени Антонина Дворжака в санатории Лазне III (Lázně III). Аудиозапись симфонии №1 «С колокольчиками» Кукала доступна в электронной версии журнала Carlsbad Report.


Rozhovor / Интервью

CARLSBAD REPORT

CZ RU

ONDŘEJ KUKAL ОНДРЖЕЙ КУКАЛ HUDEBNÍ SKLADATEL, DIRIGENT A HOUSLISTA КОМПОЗИТОР, ДИРИЖЕР И СКРИПАЧ

„KOMPOZICE JE PRO MĚ JAKÝMSI TICHÝM ŠÍLENSTVÍM.“

Ondřej Kukal zapisuje své vnímání světa do notové osnovy. Silné podněty neustále provokují jeho mysl a on, nadán schopností vytvářet úchvatné hudební kompozice, pak přináší posluchačům důmyslně vystavěné ukázky ze svých snových výprav v  podobě autorských hudebních skladeb. Je vynikajícím houslistou, komponuje hudební skladby a vydobyl si renomé uznávaného dirigenta. Erudice z  několika hudebních oborů ve spojení s  mimořádným hudebním nadáním vtiskla jeho osobnosti punc renesančního člověka. Jako houslista procestoval celý svět a  v  cizině se uplatnil též jako dirigent. Řídil koncerty v  newyorském Lincoln centru, v argentinském Teatro Colón a ve vídeňském Musikvereinu. Silným hráčem je i na poli kompozičním. V odborných kruzích je považován za jednu z  nejvýraznějších uměleckých osobností střední skladatelské generace. Hudební dráha mu byla předurčena. Rodinné hudební zázemí mu totiž umožnilo věnovat se hře na housle již od pěti let. Po absolutoriu Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze má za sebou řadu prestižních hudebních angažmá. Dirigoval všechny tuzemské orchestry. Deset let působil jako šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové. Je častým hostem dalších předních českých orchestrů. Hudba je jeho životní múzou. Půvabnou tanečnicí, která se neustále zjevuje, aby podnítila autorovu invenci a umožnila mu sdělovat publiku pocity, na jejichž vyjádření slova nestačí. Vyznání „paní hudbě“ skládá Ondřej Kukal v rozhovoru, který exkluzivně poskytnul časopisu Carlsbad Report.

«ДЛЯ МЕНЯ КОМПОЗИЦИЯ – ЭТО СВОЕГО РОДА ТИХОЕ СУМАСШЕСТВИЕ». Ондржей Кукал переносит свое мировосприятие на нотную бумагу. Сильные внешние импульсы все время провоцируют его сознание и он, наделенный талантом создавать захватывающие музыкальные композиции, дарит слушателям замысловатые описания своих путешествий в мир снов в виде авторских музыкальных произведений. Он виртуозный скрипач, сочиняет музыку и заслужил признание как дирижер. Эрудиция в разных музыкальных специальностях в сочетании с исключительным музыкальным талантом наложила на него отпечаток ренессансного человека. В качестве скрипача он объездил весь мир, а за рубежом реализовал себя как дирижер. Он дирижировал концерты в нью-йоркском Линкольн-центре, аргентинском театре Колон и венском Музикферайне. Кроме того, он одаренный композитор. В  профессиональных кругах его считают одним из самых выразительных представителей среднего поколения композиторов. Музыкальная карьера была ему предопределена. Кукал родился в семье музыкантов и с пяти лет начал заниматься на скрипке. После окончания Пражской консерватории и Академии музыкальных искусств в Праге он получил ряд престижных ангажементов. Дирижировал всеми отечественными оркестрами. Десять лет проработал на должности главного дирижера Филармонии города Градец-Кралове. Он – частый гость других ведущих чешских оркестров. Музыка является его жизненной музой. Красивой танцовщицей, которая всегда возвращается, чтобы поддерживать огонь вдохновения, и помогает донести до публики чувства, которые трудно выразить словами. RU

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Jiřího Kukala, Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Йиржи Кукала

CARLSBAD REPORT

55


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor / Интервью

RU

Cítíte se být hudbou permanentně okouzlen? Hudbu mám opravdu rád. A musím přiznat, že jsou mnohé chvíle, kdy pro mě může být čistým koníčkem nebo také velkým bojem, a to především se sebou samým. V  současné době se umělecky realizujete komponováním hudebních skladeb a dirigováním. Máte čas a energii věnovat se při takovém pracovním vytížení i hře na housle? Musím podotknout, že houslí jsem oficiálně nechal asi před osmi lety, ale zároveň přiznávám, že někdy je rád vezmu do ruky a řídím orchestr od nástroje. Odsunul jsem tedy do pozadí něco, co jsem konal v letech 1996-2003 s Pražským komorním orchestrem a s ním objel vlastně celý svět. Dnes je pro mě hlavní práce dirigování, a od doby mého působení v Českém rozhlase a ve Filharmonii Hradec Králové se lépe cítím doma před symfonickými orchestry. Vážná hudba povznáší ducha do vyšších sfér. Co pro Vás osobně komponování z niterného hlediska představuje? Mohu-li přiznat, kompozice je pro mě, dle citace mého idolu Arthura Honneggera, jakýmsi tichým šílenstvím. Co pro Vás bylo v kontextu hudby největším životním zážikem? Mým životním zážitkem bylo, když mě v roce 1999 poslala taková osobnost, jakou byl Petr Eben, do Německa, abych tam žil a jen si komponoval. Přišlo to úžasně vhod, neboť právě jsem měl rozepsanou svoji symfonii a tam jsem ji dokončil. (Symfonie č. 1 „Se zvonkohrou“, kterou autor představí 22. 3. 2013 karlovarskému publiku – pozn. autorky.) Je to skladba oproti mým jiným dosti vážná, někdy i ponurá, a končí po boji velikým pádem do jakési smuteční hudby. Je-li člověk nadán schopností komponovat, skýtá se mu možnost oslovit nejen současné publikum, ale též budoucí generace. Jakou stopu byste si v této souvislosti přál za sebou zanechat? Výhoda komponování spočívá v tom, že práce zůstane, a další generace může rozhodnout, co příjme za své. Co se týče publika, musím říci, že je pro mě velikou otázkou, jak být užitečný, aby přicházející generace necítila vážnou hudbu jako těžko uchopitelný svět. Jako dirigent jste stál před všemi tuzemskými symfonickými tělesy. Jak hodnotíte úroveň českých orchestrů, dá-li se vůbec zobecnit? Doma jsem byl hodně v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, který má schopnost rychle a kvalitně natočit moderní až soudobá díla. Poměrně dlouhou dobu jsem strávil ve Filharmonii Hradec Králové, která mi v životě velmi pomohla. Stál jsem, myslím před všemi českými a slovenskými orchestry a musím říci, že držím palce, aby každý z nich objevil něco typicky svého. Čeho byste chtěl v profesním životě dosáhnout? Pokud budou mé síly stačit, chtěl bych hudbě pomáhat. Moc děkuji všem, kteří bojují za nás muzikanty a snaží se lidem hudbu zpřístupnit. Ať nám hudba dává osobité prožitky. Музыка еще не утратила для Вас своего очарования? Я действительно люблю музыку. И должен признаться, нередко случаются моменты, когда она для меня может быть чистым хобби, или же трудной битвой, прежде всего с самим собой. RU

В настоящее время Вы творчески реализуете себя как компо56

CARLSBAD REPORT

зитор и дирижер. При такой нагрузке, Вам хватает времени и сил заниматься на скрипке? Должен сказать, что моя карьера как скрипача официально завершилась приблизительно восемь лет назад, но признаю, что иногда с удовольствием беру ее в руки и управляю оркестром с помощью инструмента. То есть я перенес на задний план то, чем я занимался в 1996 – 2003 годах с Пражским камерным оркестром, с которым я объездил весь мир. Сегодня моим главным занятием является дирижирование, и благодаря опыту работы на Чешском радио и в Филармонии города Градец-Кралове, я лучше чувствую себя дома перед симфоническими оркестрами. Ваша музыка возносит душу в высшие сферы. Чем для Вас лично является композиторская деятельность с точки зрения внутренней жизни? Должен признаться, что для меня композиция – по словам моего кумира Артюра Онеггера – это своего рода тихое сумасшествие. В контексте музыки, что для Вас стало главным жизненным событием? Главное событие в моей жизни случилось в 1999 году, когда Петр Эбен отправил меня в Германию, чтобы я там жил и посвящал себя исключительно композиции. Это было очень кстати, поскольку там я смог завершить работу над начатой симфонией. (Симфония №1 «С колокольчиками», которую автор представит карловарской публике 22. 3. 2013 – прим. автора). В сравнении с остальными моими произведениями, это – достаточно серьезное, иногда даже угрюмое, и после кульминации переходит в некую траурную музыку. Если у человека есть композиторский дар, он имеет возможность наладить контакт не только с современной публикой, но и с будущими поколениями. Какой след в этой связи Вы хотели бы после себя оставить? Преимущество композиции заключается в том, что работа переживет автора, и следующее поколение сможет решить, что заслуживает его внимания. Что касается публики, должен сказать, что для меня сложный вопрос, как сделать, чтобы будущие поколения не воспринимали классическую музыку как сложный для постижения мир. В качестве дирижера Вы работали со всеми отечественными симфоническими оркестрами. Как вы оцениваете уровень чешских оркестров, если здесь уместны обобщения? Дома я много работал с Симфоническим оркестром Чешского радио, который способен быстро разучить и качественно записать модерные и современные произведения. Довольно много времени я провел в Филармонии города Градец-Кралове, которая мне оказала в жизни большую помощь. Думаю, я стоял перед всеми чешскими и словацкими оркестрами и должен сказать, что я держу пальцы крестиком, чтобы каждый из них нашел свой собственный характерный почерк. Чего бы Вы хотели достичь в профессиональной жизни? Если мне хватит сил, я хотел бы помогать музыке. Большое спасибо всем, кто воюет на стороне музыкантов и старается обеспечить людям доступ к музыке. Пусть музыка дарит нам индивидуальные переживания.


CARLSBAD REPORT

Приходите к нам за своим новым iPhone 5 Přijďte si k nám pro svůj nový iPhone 5

iPhone 5

16 590 Kč – 16 GB 18 590 Kč – 32 GB

Palladium Praha Olympia Plzeň

www.mp.cz

Эксклюзивная продажа телефонов большой выбор мобильных телефонов и планшетов богатый ассортимент оригинальных аксессуаров возможность расчетов по системе обратного выкупа авторизованный гарантийный и послегарантийный сервис

Exklusivní prodej telefonů velký výběr mobilních telefonů a tabletů široká nabídka originálního příslušenství možnost nákupu na protiúčet autorizovaný záruční i pozáruční servis

TAX FREE SHOP Mobil Pohotovost – 50m od

Palladium Praha Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 st. metra Náměstí Republiky Po-Pá: 0900 - 2000, So: 0900 - 1800, Ne: 1000 - 1800

Mobil Pohotovost

Olympia Plzeň Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň - Černice, telefon: 773 77 00 47, po–ne: 900 - 2100

CARLSBAD REPORT

57


CARLSBAD REPORT

KOUTNÝ OBLÉKÁ MUŽE DOKONALOST JE V DETAILU. MALIČKOSTI DĚLAJÍ ROZDÍL. CARLSBAD 58 REPORT

KOUTNÝ ОДЕВАЕТ МУЖЧИН СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ РАЗНИЦА В МЕЛОЧАХ


Dokážete si představit ten nejúžasnější oblek svých snů? CARLSBAD Jakou má barvu? Je látka, z níž jeREPORT ušitý, lehoučká a příjemná na dotek? Kolik má knoflíků a jaký tvar mají jeho klopy? Je to oblek na party či ples, pro obchodní jednání, odpolední vycházku po kolonádě nebo snad pro slavnostní příležitost, jako je svatba? CZ

Ať je vaše představa jakákoliv, existuje firma, která vám ji splní. Společnost Koutný působí na českém trhu již dvacet let a za tu dobu si získala významné postavení v oblasti pánské módy. Její produkce naplňuje nejrozmanitější požadavky těch nejnáročnějších zákazníků - vytváří oděvy klasické a elegantní i mladistvé a  ležérní. Mezi největší přednosti značky Koutný patří důraz na kvalitu, ať už jde o materiály a střihy nebo o dokonalou práci krejčích a švadlen. Je pro vás důležitá originalita a exkluzivita? Milujete výjimečné detaily a baví vás být spolutvůrcem svého oblečení? Právě pro vás je firma Koutný tou nejlepší volbou. Nabízí totiž nejen konfekci, ale i ušití obleku přesně na vaši míru, včetně doplnění outfitu košilí, kravatou, pláštěm a dalšími doplňky. Obleky značky Koutný najdete v síti firemních prodejen v OD Kotva v Praze, v Českých Budějovicích, v Ostravě a v Prostějově. Tyto prodejny slouží rovněž jako kontaktní místa pro objednávky obleků na míru.

Вы можете представить костюм своей мечты? Какого он цвета? Его ткань легкая и приятная на ощупь? Сколько на нем пуговиц, и какой формы его лацканы? Это костюм на вечеринку или бал, для деловых встреч, послеобеденной прогулки по колоннаде или торжественного случая, например, свадьбы? RU

Какими бы ни были Ваши запросы, существует фирма, которая их удовлетворит. Компания Koutný работает на чешском рынке уже двадцать лет, и за это время заняла прочную позицию на рынке мужской моды.

KOTVA PRAHA NÁM. REPUBLIKY 8 110 00 PRAHA 1 WWW.KOUTNY.CZ

Ее продукция способна удовлетворить разнообразные требования самых взыскательных клиентов – в ассортименте классическая и элегантная, молодежная и повседневная одежда. Одним из главных преимуществ марки Koutný является высочайшее качество как материалов и фасонов, так и работы закройщиков и портных. Вы цените оригинальность и эксклюзивность? Вам нравятся исключительные детали и участие в разработке дизайна своей одежды? Тогда компания Koutný – лучший выбор для Вас. Она предлагает не только готовую одежду, но и индивидуальный пошив включительно с подбором рубашки, галстука, пальто и других аксессуаров. Костюмы марки Koutný можно приобрести в фирменных магазинах, расположенных в торговом центре Kotva в Праге, Ческе-Будеевице, Остраве и Простейове. В этих магазинах можCARLSBAD 59 REPORT пошив. но также заказать индивидуальный


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Tradiční karlovarský suvenýr / Традиционный карловарский сувенир

RU

Zkamenělá papírová

růže

KŘEHKÁ KVĚTINA VE ZKAMENĚLÉM PROVEDENÍ. TO JE KARLOVARSKÁ RŮŽE – TRADIČNÍ SUVENÝR S PUNCEM ELEGANCE, BEZ KTERÉHO SNAD ANI NELZE Z LÁZEŇSKÉ METROPOLE ODCESTOVAT…

60

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Tereza Romaňáková, Archiv SPLZaK


Tradiční karlovarský suvenýr / Традиционный карловарский сувенир

CARLSBAD REPORT

CZ RU

Окаменевшая бумажная

роза

ХРУПКИЙ ОКАМЕНЕВШИЙ ЦВЕТОК – ЭТО ЗНАМЕНИТАЯ КАРЛОВАРСКАЯ РОЗА, ТРАДИЦИОННЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ СУВЕНИР, БЕЗ КОТОРОГО, КАЖЕТСЯ, НЕВОЗМОЖНО УЕХАТЬ ИЗ КУРОРТНОЙ СТОЛИЦЫ…

Текст: Лидия Таллова, Фото: Тереза Романякова, Архив SPLZaK

CARLSBAD REPORT

61


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Tradiční karlovarský suvenýr / Традиционный карловарский сувенир

RU

KDYŽ SE Z PAPÍRU STANE KÁMEN

GOETHE RŮŽI PROSLAVIL AŽ V PALERMU

Zní to jako kouzlo. Papírová růže se v důsledku působení přírodních zdrojů promění v kamennou. Celý proces pokameňování se odehrává v suterénu Vřídla a trvá necelé dva týdny. Zdá se to být až neuvěřitelné. Impregnované pergamenové růže jsou zavěšeny ve speciálních komorách pod sprchu vřídelní vody. Ta je zkrápí sedm až deset dní. Na růži z voskového papíru se za jediný den usadí až půl milimetru sedimentu. Princip této ryze přírodní metody spočívá ve využití horkých vývěrů podzemních vod v oblasti nejznámějšího karlovarského pramene – světově proslulého Vřídla. Horké prameny vynášejí na zemský povrch velké množství minerálních látek. Ty se rychlým odpařováním vody usazují na všem, přes co termální voda přetéká. Tímto přírodním procesem vzniká kámen označovaný jako vřídlovec. Pokameněné předměty si svou podobu dokáží uchovat po staletí. Vyznačují se však křehkostí a nešetrné zacházení či dokonce pád na zem by dal sbohem jejich pomyslné nesmrtelnosti.

Zkamenělá růže učarovala turistům ze všech koutů světa i řadě slavných osobností. Slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe ji přivezl do Itálie, kde ji daroval neznámému zahradníkovi. To ovšem netušil, jak karlovarskou růži proslaví. Jeho zkamenělá růže se totiž dodnes nachází ve sbírce botanické zahrady v Palermu, kde je vystavena pod názvem Goethova růže. FENOMENÁLNÍ ÚKAZ SVĚTOVÝM UNIKÁTEM

LÉČIVÁ VŘÍDELNÍ VODA AKT ÉREM VYTVARNÉHO UMĚNÍ Léčivá vřídelní voda se užívá především k pitné kúře a ke koupelím. Její složení podpořené chemickou reakcí ale přináší další bonus. Příroda se totiž ukazuje v plné síle, když výpary z minerální vody zanechávají pokamenělý povrch na rozličných předmětech. Tím jim

Originální pokamenělý karlovarský suvenýr je světovým unikátem. Nikde jinde na světě neexistují takové přírodní podmínky, jež by umožňovaly tento fenomenální úkaz. КОГДА БУМАГА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КАМЕНЬ Это кажется невероятным, но бумажная роза под воздействием природной минеральной воды превращается в каменный цветок. Весь процесс окаменения проходит в подвале Гейзера и продолжается не более двух недель. Пропитанные воском пергаментные розы на 7 – 10 дней помещают в специальные камеры под струю распыляемой минеральной воды. Каждый день на розу из вощаной бумаги осаждается до полмиллиметра осадка. Принцип этого абсолютно естественного процесса состоит в использовании горячей подземной воды в подвале самого знаменитого карловарского источника – Гейзера. Горячие воды выносят на поверхность земли множество минеральных веществ, которые при быстром охлаждении осаждаются на всех предметах, по или через которые протекает термальная вода, образуя при этом арагонит. Предметы, покрывшиеся каменной коркой, веками сохраняют свой вид. Однако не нужно забывать, что они хрупки, и при неосторожном обращении или их падении на землю можно навсегда забыть об их кажущемся бессмертии. RU

dodávají charakter uměleckého díla. Odpařené usazeniny z minerálních látek obsažených v termální vodě dokáží přeměnit jakýkoliv předmět v pokamenělý povrch, čímž vzniká přírodní umělecké dílo a unikátní karlovarský suvenýr. Návštěvníci Karlových Varů si tak mohou zakoupit buďto elegantní zkamenělou růži, nebo pokamenělé keramické amforky, vázy, ale i rozličné pokamenělé sošky zvířat. Působivě vypadá také pokamenělá láhev Becherovky s charakteristickým plochým tvarem. Tu si návštěvníci mohou prohlédnout v podzemí karlovarského Vřídla. Vřídelní voda vytváří usazeniny minerálů a solí na jakémkoliv povrchu, jenž je jejímu působení vystaven. Tenká vrstva dohněda zbarveného sintru se na předmětech ponořených do termální vody vytvoří již během několika dnů. Mocnost měkkých zřídelních sedimentů vytvořených na povrchu pokameňovaných předmětů je přímo úměrná době, po kterou jsou vystaveny působení termy. Karlovarské růže i ostatní předměty jsou v rámci pokameňovacího procesu každý den obraceny, aby se vrstva sedimentu vytvářela stejnoměrně. 62

CARLSBAD REPORT

ЛЕЧЕБНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА В РОЛИ ХУДОЖНИКА Лечебная минеральная вода используется, прежде всего, для питьевого лечения и ванн. Однако ее состав и проходящая


CARLSBAD REPORT

химическая реакция приносят еще один бонус. Природа проявляется в полной мере, когда испарения минеральной воды образуют на разных предметах окаменевший слой, придавая им характер художественного произведения. Отпаренный осадок минеральных веществ, содержащихся в термальной воде, превращает любой предмет в настоящее произведение искусства и уникальный карловарский сувенир. Посетители Карловых Вар могут приобрести окаменевшую розу или керамическую амфору, окаменевшие вазы или фигурки животных. Интересно выглядит также характерная плоская окаменевшая бутылка Бехеровки, которую посетители могут увидеть в подземелье карловарского Гейзера. Минеральная вода образует осадки минералов и соли на любой поверхности, с которой приходит в соприкосновение. Тонкий слой коричневого арагонита появляется на погруженных в термальную воду предметах уже через несколько дней. Толщина мягкого слоя осадка на поверхности каменеющих предметов прямо пропорциональна времени действия термальной воды. Карловарские розы и остальные предметы в ходе процесса окаменения каждый день поворачивают, чтобы слой осадка был равномерным.

Окаменевшие розы нравятся иностранным туристам и знаменитостям. Известный немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, приехав в Италию, подарил ее незнакомому садоводу, даже не подозревая о том, что прославит этим карловарскую розу. Его окаменевшая роза до нынешних дней находится в коллекции Палермского ботанического сада, и выставлена под названием «Роза Гете».

inzerce / реклама

ГЕТЕ ПРОСЛАВИЛ РОЗУ В ДАЛЕКОМ ПАЛЕРМО

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УНИКУМ Оригинальный окаменевший карловарский сувенир уникален. Больше нигде в мире не существуют естественные условия, при которых создаются эти уникальные изделия.

CARLSBAD REPORT

63


CARLSBAD REPORT

64

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

65


CZ

BAL CARLSBAD REPORT

Umění

BALET S

CÉNICKÝ TANEC INSPIROVANÝ ITALSKOU OPEROU

Balet, čarokrásná a půvabná synchronizace pohybu a  hudby v prostoru. Podívaná, která nás okouzlí a s lehkostí povznese do úchvatného světa jemného a procítěného tance. Čistě bílé sukně, šustící ve víru dokonalé choreografie, vtáhnou do příběhu beze slov a zanechají diváka v němém úžasu. Scénický tanec, který dělá hudbu viditelnou, způsobí výbuch krásy a energie, které nakonec beze stopy zmizí, ale nechají zde po sobě nezapomenutelný zážitek. Balet je jedním z klenotů klasického tance. Jeho počátky lze najít v 15. století v Itálii, která byla zrovna pod renesančním vlivem. Toto

66

CARLSBAD REPORT

období značně ovlivňovalo umění a přineslo s sebou i rozvoj taneční kultury. Rozkvět kultury a umění byl pro města důležitou záležitostí a velkým přínosem v oblasti zábavy. Tehdy chtělo být každé město centrem zábavy a umění, proto se pořádaly taneční slavnosti všeho druhu, s cílem ukázat největší kulturní vyspělost měst. Tato taneční vystoupení se posléze dostala na Francouzský dvůr, kde rychle zdomácněla. Kateřina Medicejská, která se provdala za francouzského krále Jindřicha II., si k  sobě zvala nejrůznější umělce z rodné Itálie. Houslista a tanečník Belgioso Baltazarini

Text: Aneta Patáková, Foto: Archiv


LET Umění

CARLSBAD REPORT

zrežíroval “Ballet de comique de la reine“ na oslavu jejich svatby. V tomto baletu se poprvé sjednotily libreto, hudba, výprava, pantomima a  tanec. Dalším podporovatelem baletu byl Ludvík XIV., který tanec miloval a  jeho tradici se snažil podporovat. Založil Královskou akademii tance a  baletní umění se začalo profesionalizovat. Také období baroka blahořečilo baletnímu umu a tento druh tance se začal vyvíjet jako samostatná forma. Za vlády Ludvíka XIV. bylo ženám zakázáno účinkovat v  baletním představení, tudíž se tento druh činnosti stal výhradně mužskou záležitostí. Teprve roku 1681 se na prknech pařížské opery objevuje první žena. Je tedy patrné, že balet má dlouholetou tradici, procházel neustálým vývojem až do dnešní impozantní podoby a stále má své příznivce, kteří se znovu a znovu nechávají vtáhnout do světa elegantního a půvabného tance na špičkách. Balet je forma scénického tance a může být jak samostatným dílem, tak i součástí nějakého celku, jako například opery. Tento scénický tanec je silně výrazový, určený pro divadelní scénu a nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Cílem scénického tance je vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu. Za pomocí kulis, kostýmů, sugestivní hudby a  ladného pohybu, jedinečně sladěného s prostředím, vytváří chronologický příběh, který v sobě nese vše. Zábavu, emoce i výrazný estetický zážitek. Od ostatních tanečních stylů se balet odlišuje svou náročnou technikou, jejíž ovládnutí stojí mnoho let úsilí a  nakonec ji dokonale zvládnou jen ti nejnadanější tanečníci. Slavný Pražský baletní soubor Národního divadla je očividným důkazem toho, že v tanci je možné plně se realizovat a lze v něm nalézt všechny pocity. Nejznámější představení jako například Labutí jezero či Louskáček zažila slávu mezinárodního rozsahu, která trvá dodnes. Neméně významné balety Romeo a  Julie, Popelka, Don Quijote a  další nadále zůstávají dokonalou taneční adaptací původních literárních předloh. Scénický tanec je založen na komunikaci mezi tělem a duší, je jako vyjádření toho, pro co je těžké nalézt slova. Zároveň je možné vnímat jej jako báseň, ve které je každý pohyb slovem, nesoucím nějaký význam.

CARLSBAD REPORT

67

CZ


RU

БАЛ CARLSBAD REPORT

Искусство

БАЛЕТ С

ЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРОЙ

Балет, изящная и красивая синхронизация движения и музыки, воплощенная в музыкально-хореографических образах. Зрелище, которое очаровывает и легко переносит в восхитительный мир утонченного и чувственного танца. Чистые белые юбки, шуршащие в вихре совершенной хореографии, втянут в действие без слов и оставят зрителя в немом восхищении. Сценический танец, который делает музыку зримой, – это взрыв красоты и энергии, который рассеется без следа, но оставит после себя незабываемые впечатления. Балет является одной из жемчужин классического танца. Его истоки можно найти в Италии XV века, которая тогда находилась под влиянием Ренессанса. Эта эпоха оказала значительное влияние на искусство и дала мощный толчок развитию танцевальной культуры. Расцвет культуры и искусства оказал большое влияние на городскую жизнь и значительно расширил выбор развлечений. В те времена каждый город хотел быть центром развлечений и искусства, и с целью демонстрации

68

CARLSBAD REPORT

культурного превосходства в городах устраивались разнообразные танцевальные праздники.

Эти танцевальные выступления впоследствии появились и быстро укоренились при французском дворе. Супруга французского короля Генриха II Екатерина Медичи приглашала разных деятелей искусства из родной Италии. В честь их свадьбы скрипач и танцор Бальтазарини ди Бельджойозо поставил «Комедийный балет Королевы». Этот балет впервые объединил либретто, музыку, декорации, пантомиму и танец. Большим покровителем балета был Людовик XIV, который любил танец и старался поддерживать его традиции. Он основал Королевскую академию танца, что стало отправной точкой для профессионализации балетного искусства.

Эпоха барокко также благоприятствовала балету, и этот вид танца начал развиваться как самостоятельная форма искусства. Во времена правления Людовика XIV женщинам было


ЛЕТ Искусство

запрещено участвовать в исполнении балета, и труппы состояли исключительно из мужчин. Только в 1681 году на подмостках парижской оперы появилась первая женщина. Как можно заметить, балет имеет давние традиции, его современная импозантная форма является результатом постоянного развития, и до сих пор он не растерял своих поклонников, которые используют каждую возможность погрузиться в мир элегантного и красивого танца на пуантах.

Балет является формой сценического танца и может исполняться самостоятельно или в составе другого произведения, например, оперы. Этот сценический танец обладает большой выразительностью, предназначен для театральной сцены и не имеет никаких строгих правил или ограничений. Целью сценического танца является раскрытие сюжета, идеи или выражение чувств. Декорации, костюмы, соответствующая музыка и слаженные грациозные движения создают развернутую во времени историю, в которой есть все

Текст: Аннета Патакова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

– развлечения, эмоции и сильные эстетические переживания.

От остальных танцевальных стилей балет отличается сложностью техники, изучение которой требует долгих лет занятий, и которую в совершенстве освоят только самые талантливые танцоры. Знаменитая Пражская балетная труппа Национального театра является наглядным доказательством того, что в танце можно полностью реализовать себя, и выразить с его помощью все чувства и переживания. Самые известные постановки, например, «Лебединое озеро» или «Щелкунчик», снискали неувядающую международную славу. Не менее выдающиеся балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Дон Кихот» и другие являются образцовыми танцевальными переложениями литературных произведений. В своей основе, сценический танец – это разговор души на языке тела о том, что трудно выразить словами. Вместе с тем, его можно воспринимать как стих, в котором каждое движение является словом, несущим смысловую нагрузку.

CARLSBAD REPORT

69

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Sportovní zážitek

SKYDIVE ARENA PRAHA JEDINÝ VĚTRNÝ TUNEL V ČR LÍTEJTE V TOM S NÁMI!

Skydive arena je jediný tunel na světě s kruhovou skleněnou letovou komorou o průměru 4,3 metrů a celkové výšce neuvěřitelných 14 m, ve které si můžete vyzkoušet jaké to je, když vítr fouká rychlostí přes 270 km/h. Tato zábava (sport) je určena všem fyzicky zdravým osobám ve věku od 5 do 100 let. Není třeba předchozích zkušeností, ani speciální fyzické přípravy. Po krátké instruktáži se tak naučíte ovládat své tělo ve větrném proudu a využívat 3D možnosti pohybu, vždy pod dozorem zkušeného instruktora. Každému bude zapůjčeno kompletní vybavení (kombinéza, přilba, brýle a rukavice). Tunel Skydive areny je vybaven záznamovým systémem, který umožňuje získat záznam z Vašeho letu jako vzpomínku na tento nevšední zážitek. Větrný tunel je umístěn uvnitř Skydive areny,

70

CARLSBAD REPORT

takže není závislý na počasí a Vy můžete létat kdykoli v průběhu celého roku. Pojďte si s námi zalétat i VY! Více informací na níže uvedených kontaktech. Nutná rezervace předem.

Skydive arena Tupolevova 736 199 00 Praha 9 Letňany E-mail: recepce@skydivearena.com Tel: +420 273 132 056 www.skydivearena.com www.facebook.com/skydivearena

Text: Skydive arena, Foto: Skydive arena


Спортивные впечатления

CARLSBAD REPORT

SKYDIVE ARENA В ПРАГЕ ЕДИНСТВЕННАЯ АЭРОТРУБА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЛЕТАЙТЕ С НАМИ!

Skydive arena – это единственная в мире аэротруба с круглой стеклянной полетной камерой диаметром 4,3 метра, общей высотой невероятных 14 м, в которой Вы сможете почувствовать на себе, что такое ветер скоростью более 270 км/ч. Это развлечение (спорт) подходит для всех физически здоровых людей возрастом от 5 до 100 лет. Не требуется практика или специальная физическая подготовка. В ходе короткого инструктажа Вы научитесь управлять своим телом в потоке воздуха и передвигаться в трех измерениях, всегда под надзором опытного инструктора. Каждому выдается полный комплект оснащения (комбинезон, шлем, очки и перчатки). Аэротруба комплекса Skydive arenа оснащена системой видеозаписи, которая позволяет заснять Ваш полет на память об этом необыкновенном приключении. Аэротруба расположена внутри комплекса Skydive arenа, что

Текст: Skydive arena, Фото: Skydive arena

позволяет летать в течение всего года вне зависимости от погодных условий. Приходите и ВЫ полетать с нами! Подробности можно узнать, воспользовавшись нижеуказанной контактной информацией. Необходимо предварительное бронирование. Skydive arena Tupolevova 736 199 00 Praha 9 Letňany E-mail: recepce@skydivearena.com Тел.: +420 273 132 056 www.skydivearena.com www.facebook.com/skydivearena

CARLSBAD REPORT

71

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Tradiční lázeňský produkt

KARLOVARSKÉ OPLATKY LAHODNÁ CHUŤ A NEODOLATELNÁ VŮNĚ VÁBÍ LÁZEŇSKÉ HOSTY

72

CARLSBAD REPORT


Tradiční lázeňský produkt

CARLSBAD REPORT

Typická vůně originálních karlovarských oplatek se slavným lázeňským městem line po staletí. Kulaté oplatky s motivem pramene učarovaly již milionům návštěvníků. Pochutnával si na nich Mozart, Goethe nebo třeba ruský car Petr Veliký. Obliba lázeňských oplatek tkví v  jejich speciálním receptu. Vyrábějí se totiž z tenkého spékaného těsta a jsou opatřené náplní rozličných příchutí. Typická karlovarská specialita se pyšní zvláštní recepturou danou zdejšími přírodními zdroji. K výrobě oplatek se totiž používá karlovarská vřídelní voda. Charakteristika léčivé vody umožňuje dosáhnout tradičních vlastností lázeňských oplatek – zejména křehkosti, specifické vůně a chuti. Proto nelze nikde jinde na světě vyrobit lázeňské oplatky s totožnými vlastnostmi. TRADICE DELŠÍ NEŽ 150 LET Karlovarské oplatky se mohou pochlubit více než stopadesátiletou tradicí. Podle dochovaných písemných pramenů se v  Karlových Varech pekly klasické oříškové spékané oplatky s posypem směsi lískových oříšků, cukru a  vanilky již v  roce 1788. Tradice jejich výroby ale pravděpodobně sahá až do 16. století, kdy se pekly v karlovarských domácnostech. Sladká lázeňská pochoutka se tehdy vyráběla zejména v  penzionech s  lázeňskou klientelou. První oplatkárna byla ve městě založena až v 60. letech 19. století v důsledku tak velké poptávky po oplatkách, kterou už domácí výroba nedokázala uspokojit. Dnes se výrobou oplatek zabývá několik karlovarských oplatkáren. Originální Karlovarské oplatky se vyvážejí do celého světa. POD OCHRANOU EVROPSKÉ UNIE Výrobní recepturu a název si nárokovali vzhledem k historickým souvislostem po dlouhou řadu let Němci a Rakušané. Argumentovali tím, že sudetští Němci před 2. světovou válkou oplatky na českém území vyráběli. Předloni však Česká republika vyhrála téměř sedmiletý spor o výlučné užívání zeměpisného názvu oplatek a Karlovarské oplatky tak získaly chráněné označení Evropské unie. Udělení zeměpisné ochrany znamená, že v souladu se 150-ti letou výrobní tradicí budou moci nést označení Karlovarské oplatky jen výrobky obsahující karlovarskou vřídelní vodu. Němci mohou název Carlsbad Oblaten používat dle rozhodnutí Bruselu po dobu pětiletého přechodného období. Po uplynutí této lhůty bude možné sladkou pochoutku pod názvem Karlovarské oplatky vyrábět pouze v Karlových Varech jako ryze českou specialitu. OPLATKY S TRADIČNÍ I MÉNĚ OBVYKLOU PŘÍCHUTÍ Karlovarské oplatkárny dnes nabízejí pestrou škálu náplní. Zákazníci si mohou vybírat od klasické lískooříškové náplně s příchutí vanilky přes čokoládovou, mandlovou, citrónovou, kokosovou až po nové příchutě jako je třeba jablko se skořicí nebo vaječný likér. Přestože v centru Karlových Varů nabízí originální lázeňské oplatky bezpočet prodejců, stále se u jejich pultů tvoří fronty oplatekchtivých zákazníků. Turisté si s sebou do svých domovů odvážejí zpravidla několik krabiček originálních karlovarských oplatek s různou náplní, jimiž pak obdarovávají své blízké. Křupavá pochoutka totiž dokáže provonět domov a připomenout návštěvníkům atmosféru proslulých lázní třeba na druhém konci světa.

Text: Текст: Lýdie Аннета Tallová, Патакова, Foto: Аrchiv Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

73

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Традиционный курортный продукт

КУРОРТНИКАМ НРАВИТСЯ ПРИЯТНЫЙ ВКУС И НЕПОВТОРИМЫЙ АРОМАТ Карловы Вары веками благоухают типичным ароматом оригинальных карловарских вафель. Миллионам гостей курорта понравились круглые вафли с рисунком источника, ними лакомились Моцарт, Гете и русский царь Петр Великий. Популярность курортных вафель, приготовленных из тонкого спеченного теста и склеенных начинкой, которая может иметь разный вкус, заключается в их особом рецепте. Этот рецепт типичного для Карловых Вар лакомства обязательно содержит карловарскую минеральную воду. Особенности лечебной воды дают возможность добиться традиционных свойств курортных вафель – особой хрупкости, характерного аромата и вкуса. Вот почему где-либо в другом месте такие же курортные вафли испечь невозможно. 150-ЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ Традиция производства карловарских вафель насчитывает более полутора веков. Согласно существующим письменным источникам уже в 1788 году в Карловых Варах пекли классические ореховые вафли, обсыпанные смесью фундука, сахара и ванили, но традиция их домашней выпечки, видимо, зародилась еще в ХVI веке. Сладкое курортное лакомство в то время готовили, в частности, в пансионатах, в которых останавливались курортники. Первая вафельная пекарня была открыта в городе в 60-е годы ХIХ века в связи с таким спросом на вафли, что домашнее производство уже не могло его удовлетворить. Сегодня производством вафель занято несколько карловарских пекарен. Оригинальные карловарские вафли экспортируются по всему миру. ПОД ЗАЩИТОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В связи с историческими событиями 74

CARLSBAD REPORT

Германия и Австрия долгие годы отстаивали право на производственную рецептуру и название, аргументируя его тем, что до второй мировой войны вафли в Чехии производили судетские немцы. Однако в прошлом году после семилетнего разбирательства Чешская Республика отстояла свое исключительное право на географическое название вафель, и Евросоюз предоставил Карловарским вафлям соответствующую защиту. Предоставление этой защиты значит, что в связи со 150-летней производственной традицией назваться «Карловарскими вафлями» будет иметь право только продукция, содержащая карловарскую минеральную воду. По решению Брюсселя название «Carlsbad Oblaten» немцы могут оставить на пятилетний переходный период, по истечению которого сладкий деликатес под названием «Карловарские вафли» можно будет производить только в Карловых Варах как чисто чешский продукт. ВАФЛИ С ТРАДИЦИОННЫМ И МЕНЕЕ ПРИВЫЧНЫМ ВКУСОМ Карловарские пекарни сегодня готовят огромное множество начинок для вафель. Покупатели могут выбрать вафли с классической начинкой из фундука и ванили, а также с шоколадной, миндальной, лимонной, кокосовой, а с недавних пор также с начинкой из яблок и корицы или из яичного ликера. И хотя в центре Карловых Вар оригинальные курортные вафли можно купить во множестве киосков, у них часто выстраиваются очереди любителей вафель. Туристы везут домой в подарок своим близким, как правило, несколько коробок оригинальных курортных вафель с разной начинкой. Приятный аромат хрустящего лакомства еще долго после возвращения – иногда даже в другом конце мира – напоминает посетителям Карловых Вар атмосферу знаменитого курорта. Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив


ГалаКонцерт GalaKoncert • Gala

CARLSBAD REPORT

&

KOSTEL JE VYTÁPĚNÝ ЦЕРКОВЬ ОТАПЛИВАЕТСЯ THE CHURCH IS HEATED

GLENN MILLER ГЛЕНН МИЛЛЕР

skladby od • songs by песни из авторов

vivat виват

Джаз JAZZ

6. 3. 13. 3. 27. 3.

STŘEDA • СРЕДА WEDNESDAY 19:30

Glenn Miller • Глен Миллер • A. L.Weber • Э. Л. Уэббер • G. Gershwin • Г.Гершвин • H. Mancini • Х. Манцини Louise Armstrong • Луис Армстронг • Frank Sinatra • Фрэнк Синатра • M. Tariverdiev • М. Таривердиев

OPERA GALA • ОПЕРА ГАЛА Kouzelná flétna - Královna noci Figarova svatba • Karmen Filmové árie - Farinelli ...a další

PONDĚLÍ • ПОНЕДЕЛЬНИК MONDAY 19:30

18. 3.

The Magic Flute - Queen of the night Волшебная флейта - Королева ночи The Marriage of Figaro • Carmen Женитьба Фигаро • Кармен Arias from the film Farinelli ...and others Арии из фильма Фаринелли ...и другие

VARHANY • ОРГАН • ORGAN • HOUSLE • СКРИПКА • VIOLIN • SOPRÁN • СОПРАНО • SOPRANO

A. Vivaldi • A. Вивaльди: Čtvero ročních dob

LE QUATTRO STAGIONI • ВРЕМЕНА ГОДА La primavera (Spring) / L'estate (Summer) / L'autunno (Autumn) / L'inverno (Winter) + J. S. Bach: Toccata a fuga d moll J. Pachelbel: Canon in D F. Mendelssohn Bartholdy: Sonata D dur

«Весна» «Лето» «Осень» «Зима»

+ Й. С. Бaх: Тoцata а фуга ре минор, Й. Пахелбел: Канон в Д, Ф. Мандeльсон: Соната ре мажор HOUSLE СКРИПКА VIOLIN

• ОРГАН • ORGAN VIOLA • АЛЬТ Tomáš Brummel VARHANY Filip Kimel & CEMBALLO • HARPSICHORD Michaela Káčerková ALTO Filip Himmer • sólista Státní opery Praha • солист Государственной оперы в Праге • Solist of Prague State Opera

Tickets:

Partner koncertů: Statutární město

COLONNADE КОЛОННАДА

PLAZA

11. 3. 25. 3.

Petra Malíšková

PUPP

Villa Basileia, Infocentrum, CK VEDI Tourgroup, Hotel Schlosspark, Hotel Dvořák, Hotel Jessenius, Hotel Palatin, Hotel Kriváň, Spa Resort Sanssouci, Sanatorium Astoria, CK Kaleidoskop

+420 608 309 206

VIOLONCELLO ВИОЛОНЧЕЛЬ CELLO

PONDĚLÍ ПОНЕДЕЛЬНИК MONDAY 19:30

Husitský kostel Petra a Pavla Mariánskolázeňská 3 Karlovy Vary

CARLSBAD REPORT

75


CARLSBAD REPORT

LUKÁŠ MENSATOR

3. KOLO PLAY OUT

HC ENERGIE KARLOVY VARY

ˇ NEDELE / 10.3.

HC ENERGIE KARLOVY VARY

ˇ NEDELE / 17.3.

15:30

PIRÁTI CHOMUTOV

5. KOLO PLAY OUT

15:30

HC KOMETA BRNO

CARLSBAD VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.HOKEJKV.CZ

76

REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

77


CARLSBAD REPORT

78

CARLSBAD REPORT

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement